ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 8."

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 8. Maj 2014 Kære læsere I tidligere numre af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var af mit nyhedsbrev ORIENTERING om franske forhold har jeg orienteret om, at skattecentret i Draguignan i denne vinter er begyndt at genoptage skatteansættelserne for personer, der modtager ratepensioner fra Danmark, og at skattecentret for så vidt angår rent privattegnede danske ratepensioner udbetalt fra og med den 1. januar 2011 henregner disse ratepensioner som pensions, retraites, rentes således at man beskattes af hele det udbetalte beløb efter et samlet ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros. Man henviser i den forbindelse til, at skattelovgivningen i Frankrig er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2011, således at det med virkning fra denne dato er muligt at beskatte pensioner (retraites) som kapital. De omhandlede nyhedsbreve kan læses på min hjemmeside I begyndelsen udsendte skattecentret uden videre forslag til fornyede skatteansættelser, såkaldte propositions de rectification, til skatteyderne således at disse ville blive efterfulgt af egentlige skatteforhøjelser, rectifications, efter nogen tid, hvis skatteyderen ikke reagerede på det modtagne forslag eller ikke var i stand til at bestride at have modtaget de omhandlede beløb, men på det seneste udsender man nu i stedet en indledende forespørgsel til skatteyderen og beder denne om at give nærmere oplysninger om de modtagne beløb og udfærdiger så først derefter et forslag til ny skatteansættelse proposition de rectification. Som et led i det internationale skattesamarbejde mellem EU-landene indberetter det danske skattevæsen automatisk til det franske skattevæsen, når en person bosiddende i Frankrig modtager indtægter fra Danmark, og det er på denne baggrund det franske skattevæsen er i stand til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som skatteyderen i Frankrig har anført på sin franske selvangivelse og de oplysninger om indtægter fra Danmark, som man har modtaget fra det danske skattevæsen. Er der ikke en sådan overensstemmelse, sender det franske skattevæsen en forespørgsel til skatteyderen og udbeder sig nærmere oplysninger. 1

2 Når det drejer sig om danske ratepensioner indberettes denne indtægt, ligesom det er tilfældet med andre danske pensioner, med en særlig skattekode, således at det franske skattevæsen ud fra denne er i stand til at aflæse, at der er tale om udbetaling af pension. Men det danske skattevæsen differentierer ikke i sin indberetning mellem de forskellige former for pension eller mellem de beskatningsformer, som disse pensioner er underkastet i Frankrig. Jeg skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at jeg ikke indtil nu har modtaget oplysning om, at den nye praksis, som anlægges i Draguignan, skulle have vundet indpas udenfor dette skattecenters område. Udenfor Draguignan, det vil sige både i de øvrige skattecentre i Département du Var og i det øvrige Frankrig, beskattes rent privattegnede danske ratepensioner fortsat som contrats de capitalisation, det vil sige, at den oprindeligt indbetalte kapital kan udbetales skattefrit, det samme gælder afkastet af den indbetalte kapital foretaget til og med den 31. december 1997, således at alene afkastet af den indbetalte kapital foretaget fra og med den 1. januar 1998 beskattes, og så har man ydermere et årligt ligningsmæssigt fradrag på euros for enlige og på euros for samlevende ægtefæller. Er der tale om ratepensioner, som er etableret som led i et arbejdsforhold, og hvortil arbejdsgiveren i sin tid har bidraget med betalingerne dertil helt eller delvist, betragtes ordningen derimod som en retraite, og så beskattes betalingerne fuldt ud som pension, retraite, rente dog efter et samlet ligningsmæssigt fradrag på 10 %, dog højst euros på samme måde som andre pensioner optjent som led i ens arbejdseller ansættelsesforhold og som pensioner, der udbetales fra det offentlige. Livsvarige privattegnede pensioner beskattes som rentes viagères à titre onéreux, således at kun en vis procentdel at det årligt udbetalte beløb beskattes afhængigt af ens alder på det tidspunkt, hvor man begyndte at få denne pension udbetalt. Skattecentret i Draguignan har imidlertid slået alle disse danske pensioner over en kam og kræver dem beskattet med det fulde beløb som pensions, retraites, rentes efter det nævnte fradrag på 10 %, når de er udbetalt med virkning fra den 1. januar 2011, uden at foretage nogen som helst skelnen mellem de forskellige former for pensioner. Og jeg kan konstatere, at skattecentret fastholder denne opfattelse også i nyere henvendelser, som det har rettet til skatteydere i området med danske ratepensioner. Det gør i den forbindelse ingen forskel, om pensionen er udbetalt som en livsvarig pensionsydelse (livsvarig aldersrente) eller som en ophørende pensionsydelse (ratepension), om pensionen er rent privattegnet eller oprettet som led i et arbejds- eller ansættelsesforhold eller udbetalt fra det offentlige. Kun såfremt skatteyderen kan godtgøre, at ordningen er etableret med et pensionsinstitut i udlandet og at hverken den pågældende selv har haft fradragsret for indbetalingerne eller dennes eventuelle arbejdsgiver har haft bortseelsesret for indbetalingerne, og at udbetalingen i øvrigt ikke er skattefri i det land, hvor ordningen er etableret, accepterer skattecentret, at beskatningen er anderledes. Så kan den indbetalte kapital udbetales skattefrit (som et modstykke til, at der ikke har været fradragsret for indbetalingerne) og afkastet af den indbetalte kapital beskattes så som revenus de capitaux mobiliers. På denne baggrund indkalder skattecentret i Draguignan nu løbende dokumentation fra skatteydere, der modtager ratepensioner fra Danmark, med henblik på at kunne foretage en forhøjelse af skatteansættelserne. Der er fradragsret eller bortseelsesret i Danmark for indbetaling af så godt som alle pensionsordninger, og skattecentret i Draguignan er nu formentlig indstillet på at kunne beskatte 2

3 alle danske pensioner også de privat indbetalte danske pensioner fuldt ud som pension. retraite, rente således, at den hidtidige lempelige beskatning af de privattegnede danske pensioner bortfalder. For at man skal kunne beskatte de rent privattegnede danske ratepensioner som pension, retraite, rente, kræver dette selvsagt, at der er hjemmel til dette i fransk lovgivning, og det er der efter min opfattelse tilsyneladende ikke. De nye regler, som skattecentret i Draguignan henviser til, indførte beskatning af udbetaling af kapital med virkning fra den 1. januar 2011, når det drejer sig om prestations de retraite, det vil sige, at ordningen skal være etableret som en pensionsordning etableret som led i et arbejds- eller ansættelsesforhold eller som pension, der udbetales fra det offentlige som for eksempel dansk folkepension eller førtidspension. Men rent privattegnede danske ratepensioner der ikke er etableret som led i et arbejds- eller ansættelsesforhold eller som ikke udbetales fra det offentlige, kan ikke henregnes til prestations de retraite. Det er private opsparingsordninger, som indgår i kategorien revenus de capitaux mobiliers, eller nærmere betegnet contrats de capitalisation, jfr. artikel A i den franske skattelov, CGI. Det er også således som reglerne praktiseres i det øvrige Frankrig udenfor Draguignans område. Derfor anser jeg ikke den af skattecentret i Draguignan nyanlagte praksis for at være i overensstemmelse med fransk skattelovgivning. Blandt de sager, som jeg indtil nu har fået forelagt eller i øvrigt er blevet orienteret om, tegner der sig et billede af, at skattecentret i Draguignan fortrinsvist har genoptaget sager vedrørende personer, som man tidligere har indledt sag imod uden at disse sager er blevet afsluttet af en eller anden grund, og derudover synes man at have rejst nye sager mod personer, som i hvert fald ifølge skattecentrets oplysninger slet ikke har selvangivet de pågældende ratepensioner, eller som har modtaget udbetaling af danske ratepensioner med meget store beløb. Der synes i visse kredse i Frankrig at have dannet sig en opfattelse af, at danske ratepensioner ikke er skattepligtige i Frankrig, og at udbetalingen deraf ikke skal opføres på den franske selvangivelse. Dette er som hovedregel ikke rigtigt. For at en dansk ratepension skal kunne udbetales skattefrit i Frankrig kræves tre betingelser opfyldt. 1) For det første skal pensionen være privattegnet, og ens eventuelle arbejdsgiver må ikke have deltaget i betalingerne til denne hverken helt eller delvist. 2) For det andet skal selve ordningen være etableret før den 1. januar Og 3) for det tredje må ordningen ikke være undergået væsentlige forandringer efter den 1. januar Er der efter at ordningen er oprettet indgået aftale om væsentlige ændringer af pensionskontrakten, således f. eks. at indbetalingerne til ordningen er blevet forhøjet eller ordningen er blevet ændret fra en kapitalpension til en ratepension, anses ordningen for at være etableret på det tidspunkt, hvor denne ændring er foretaget, og er dette sket efter den 1. januar 1983, er udbetalingerne ikke skattefrie i sin helhed, og så skal den skattepligtige andel af udbetalingerne opføres på den franske selvangivelse. Af denne årsag udbeder skattecentret i Draguignan sig tilsendt kopier af de oprindelige pensionskontrakter og i givet fald af senere udfærdigede tillægskontrakter med ændringer - ledsaget af en oversættelse til fransk foretaget af en autoriseret translatør ved en af de franske domstole. Dette gør skattecentret for at sikre sig, om udbetalingerne af pensionerne er i 3

4 overensstemmelse med de oprindelige pensionskontrakter og om der i givet fald er sket væsentlige ændringer i kontrakterne under vejs. Og skattecentret anerkender i den forbindelse ikke erklæringer udfærdiget efterfølgende af banker eller andre organisationer som dokumentation i stedet for de originale kontrakter Desuden udbeder skattecentret sig dokumentation for, om indbetalingerne til pensionskontrakten var fradragsberettigede i Danmark og om udbetalingen af disse beløb er skattepligtige i Danmark. Skattecentret i Draguignan har så vidt vides ikke endnu udstedt endelige skatteforhøjelser, rectifications i nogen af de sager, som vedrører udbetaling af danske ratepensioner fra og med 2011, men der er et antal sager, hvor dette må være umiddelbart forestående. Men spørgsmålet om beskatning at privategnede danske ratepensioner er fortsat uafklaret, og når man skal udfylde sin franske selvangivelse opstår det spørgsmål, hvorledes man skal gøre dette vedrørende sine rent privattegnede danske ratepensioner. Den ene mulighed er at indberette pensionerne som pensions, retraites, rentes, det vil sige i rubrik 1AS eller 1BS på den franske selvangivelse.. Derved følger man i realiteten skattecentret i dets nye praksis uanset om denne er lovmedholdelig eller ikke og så vil man komme til at betale skat af hele beløbet på samme måde, som det er tilfældet ved pensionsordninger, som er arbejdsrelaterede eller som udbetales fra det offentlige. Gør man dette risikerer man næppe nogen skattesag. Den anden mulighed er fortsat at indberette pensionerne som contrats de capitalisation et d assurance vie, det vil sige i rubrik 2CH på den franske selvangivelse. Derved lægger man op til, at ens rent privattegnede danske rastepensioner fortsat skal beskattes på samme måde som det er tilfældet i det øvrige Frankrig. Det er kun et forholdsvist begrænset antal sager, som skattecentret i Draguignan har kapacitet til at tage op, og i flertallet af tilfældene vil selvangivelsen blive godtaget uden at der foretages videre. Men er man uheldig, og rejses der sag, må man være indstillet på at skulle igennem en særdeles grundig og tidskrævende sagsbehandling. Man vil også blive præsenteret for udover kravet om betaling af et forhøjet skattebeløb at skulle betale morarenter af beløbet og et skattetillæg (majoration) på normalt 10 % af beløbet, hvis man har været i god tro. Og man står så reelt med valget mellem at betale det krævede beløb eller at gå til advokat og bede denne om at varetage sine interesser under en retssag ved de franske domstole. Modtager man en egentlig ændret skatteansættelse, en rectification, skal det krævede beløb betales indenfor en frist af 60 dage. Man har imidlertid mulighed for indenfor denne frist at anlægge sag og påstå sig fritaget for betaling af beløbet, og i den forbindelse kan man begære udsættelse med betaling af beløbet indtil der foreligger en endelig dom. Man skal dog være opmærksom på, at man i denne situation skal stille sikkerhed for beløbet, og det sker i praksis ved, at fogeden, le huissier de justice ankommer på ens bopæl og tager pant i ens ejendom, fortrinsvist i ens bolig, hvis man er ejer af denne. Denne form for arrest består så så længe sagen verserer og frigives først når man enten vinder sagen eller, hvis man taber denne, 4

5 betaler det beløb, som man er blevet idømt ved dommen. Desuden påløber der fortsat morarenter så længe sagen føres, og dem skal man ligeledes betale, hvis man taber sagen. En anden mulighed er i første omgang at betale det krævede beløb og så dernæst anlægge sag med påstand om at få beløbet tilbagebetalt. Det er nok den løsning, som foretrækkes af de fleste. Gør man dette, skal der ikke stilles sikkerhed, og der påløber heller ikke morarenter, da beløbet er betalt. Vælger man denne løsning skal sag anlægges indenfor en vis frist. Ellers er kravet forældet. Når det drejer sig om skatten af indtægter for optjeningsåret 2011 skal sag være anlagt inden den 31. december Uanset hvilken af de to løsninger man vælger, må man være indstillet på, at det normalt varer to år fra man har anlagt sag ved en fransk domstol til man får en dom. Og appelleres dommen, vil der gå endnu længere tid. Og i den tid, der medgår, er ens situation uafklaret, og man må regne med i denne periode fortsat at blive mødt med krav om betaling af skat også i de kommende år efter den praksis, som skattecentret har anlagt. Det forlyder, at det franske sagførerkontor i Paris, Bureau Francis Lefebvre, ikke længere er villige til at føre almindelige sager men kun større eller principielle sager. Jeg anbefaler i øvrigt ikke længere mine læsere at tage kontakt med dette advokatkontor. I stedet er der stillet forslag om, at man kan tage kontakt med to experts-comptables til at bistå en med sin sag. Jeg har prøvet at undersøge sagen, og ingen kender tilsyneladende de pågældende. Det drejer sig vistnok i øvrigt om revisorer og ikke om advokater, og om de overhovedet har nogen juridisk baggrund eller erfaring eller kender til fransk skatteret eller til det danske pensionssystem, er uvist. Jeg må derfor anbefale, at man i stedet henvender sig til en fransk skatteadvokat med et godt ry fra et af de anerkendte sagførerkontorer på Frankrigs sydkyst. Det vil man være betydeligt bedre tjent med at søge assistance hos end de pågældende to experts-comptables. Der findes utallige franske skatteadvokater i Frankrig med godt ry og med erfaring i hvorledes en skattesag skal gribes an, og jeg vil så langt anbefale, at man i stedet tager kontakt til en erfaren skatteadvokat til at føre sin sag for sig. Jeg har forbindelse til to anerkendte skatteadvokater hver især ved velrenommerede advokatkontorer på Promenade des Anglais i Nice, som jeg kan anbefale. De samarbejder i øvrigt også med danske advokater, og ved denne kombination opnår man både at have en fransk skatteadvokat, som har sit daglige arbejde med fransk skatteret og kan føre sagen, og en dansk advokat, som kan bistå en på ens eget sprog, og som kan vejlede med hensyn til udformningen af det danske pensionssystem, og hvorledes dette virker i Frankrig. Har man behov for juridisk assistance til at føre ens sag mod skattecentret i Draguignan, er man velkommen til at tage kontakt med mig (på og angive sit telefonnummer. Så kan jeg vejlede om, hvorledes man kommer videre med sin sag og i givet fald anbefale en advokat, som man kan henvende sig til. Modtager man i øvrigt henvendelser fra skattecentret i Draguignan vedrørende beskatning af sine danske ratepensioner, er man også fortsat velkommen til at orientere mig derom på Jeg vil naturligvis betragte alle modtagne oplysninger som fortrolige. 5

6 Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig, eller som i øvrigt interesserer sig for franske forhold. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Nyhedsbrevet offentliggøres desuden på min hjemmeside og på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Citater fra informationsbrevet er tilladt, når det sker med behørig kildeangivelse, og jeg får tilsendt et eksemplar af det dokument, hvori informationsbrevet citeres. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 6

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2013 Refusion af udbytteskat af danske aktier og investeringsbeviser Virksomhederne har generelt set givet pæne overskud i det seneste regnskabsår, og nu giver det

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse

ORIENTERING. om franske forhold. Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse ORIENTERING om franske forhold Maj 2012 Indberetning af indtægter fra Danmark på den franske selvangivelse Den franske selvangivelse er udsendt til skatteyderne i begyndelsen af maj måned, og den skal

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling.

ORIENTERING. om franske forhold. Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. ORIENTERING om franske forhold Marts 2014 Den danske regering har udsat fremsættelse af lovforslaget om dobbelt statsborgerskab til næste folketingssamling. Det har hidtil været et grundlæggende princip

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009

Personbeskatning. Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag. Lempelser og stramninger i personskatten. 22. april 2009 22. april 2009 Kommentarer til skatteministerens fremsatte lovforslag Indholdsfortegnelse Personbeskatning...1 Lempelser og stramninger i personskatten...1 Pensionsordninger...4 Multimediebeskatning...9

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere