SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse EU-skatter og diverse EU-afgifter ,37 9 Diverse indtægter 0, I alt ,37 AFSNIT 4 EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse Fradrag i vederlag , Bidrag til pensionsordningen ,94 Afsnit 4 I alt ,37 KAPITEL 4 0 FRADRAG I VEDERLAG Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 0 Fradrag i vederlag Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte ,41 66,64 % Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 0, Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,02 69,96 % Kapitel 4 0 I alt ,43 67,09 % Artikel Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse ,41 Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

2 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Artikel Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Artikel Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a ,02 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 1 Bidrag til pensionsordningen Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Personalets bidrag til pensionsordningen ,94 73,77 % Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder 0, Kapitel 4 1 I alt ,94 73,77 % Artikel Personalets bidrag til pensionsordningen

3 Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse ,94 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. Artikel Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse Diverse indtægter 0, Afsnit 9 I alt 0, KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 9 0 Diverse indtægter Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Diverse indtægter 0, Kapitel 9 0 I alt 0, Artikel Diverse indtægter Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Under denne artikel opføres diverse indtægter. UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen ,11

4 2 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen ,00 3 DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD 10 Andre udgifter 0, I alt ,11 AFSNIT 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 1 0 Medlemmer af institutionen , Institutionens personale ,77 Afsnit 1 I alt ,11 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,72 94,93 % Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten , Overgangsgodtgørelser ,62 3,57 % Pensioner , Formålsbestemt reserve , Andre udgifter vedrørende medlemmerne Artikel Tilsammen ,34 55,28 % Efteruddannelse , Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 107,97 % Artikel Tilsammen ,00 86,20 % Kapitel 1 0 I alt ,34 57,21 % Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne Konto Vederlag og godtgørelser ,72 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser

5 for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring ydelse ved barnefødsel godtgørelser i tilfælde af dødsfald. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten , Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden. Konto Overgangsgodtgørelser ,62 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for institutionens medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten. Konto Pensioner , Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18.

6 Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for institutionens medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Konto Formålsbestemt reserve , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Artikel Andre udgifter vedrørende medlemmerne Konto Efteruddannelse , Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser, seminarer og faglige videreuddannelseskurser. Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.

7 KAPITEL 1 1 INSTITUTIONENS PERSONALE Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 1 Institutionens personale Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,58 86,33 % Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse ,00 61,13 % Betalt overarbejde 5.2 0, Ekstraordinær hjælp 5.2 0, Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 5.2 0, Formålsbestemt reserve 5.2 0, Øvrige ansatte Artikel Tilsammen ,58 86,02 % Kontraktansatte ,92 84,78 % Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ,00 83,28 % Arbejde, der udføres uden for institutionen ,00 193,75 % Andre udgifter til personale Artikel Tilsammen ,92 97,01 % Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 100,00 % Udgifter ved ansættelse ,00 100,00 % Efteruddannelse ,00 106,21 % Udgifter vedrørende velfærdspolitik 5.2 0, Lægetjeneste ,00 100,00 % Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,00 84,92 % Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger ,27 88,14 % Der er anvendt en fast nedskæring på 1,1 % på bevillingerne i dette kapitel. Artikel Tilsammen ,27 97,36 % Kapitel 1 1 I alt ,77 87,68 % Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Konto Vederlag og godtgørelser ,58 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg udlandstillæg og særligt udlandstillæg

8 arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende ydelser ved fødsel et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg fast godtgørelse for befordringsudgifter særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere. Konto Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). Konto Betalt overarbejde 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser. Konto Ekstraordinær hjælp Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76. 0, Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

9 Konto Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække: godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Konto Formålsbestemt reserve 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Artikel Øvrige ansatte Konto Kontraktansatte ,92 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved anvendelse af kontraktansatte. Konto Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ,00

10 Denne bevilling er bestemt til at dække en godtgørelse for praktikanter, deres tjenesterejse- og befordringsudgifter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikophold. Denne bevilling skal også dække udgifter i forbindelse med udveksling af personale mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den offentlige sektor i medlemsstaterne og til EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt internationale organisationer. Konto Arbejde, der udføres uden for institutionen ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig vikarer. Artikel Andre udgifter til personale Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Konto Udgifter ved ansættelse ,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53). Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

11 I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv afholder. Konto Efteruddannelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Konto Udgifter vedrørende velfærdspolitik 0, Denne bevilling skal, som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede (tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste og deres ægtefæller og samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt) inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, gøre det muligt at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Konto Lægetjeneste ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse. Konto Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

12 Konto Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Denne bevilling er bestemt til: ,27 at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, dvs. støtte til personaleklubber, sportsklubber og kulturelle aktiviteter mv., samt yde bidrag til udgifterne i forbindelse med faste fritidscentre (kulturelle aktiviteter, sport osv.), og at yde bidrag til udgifterne i forbindelse med aktiviteter, der arrangeres af Personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider, osv.). Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO 2 -aftrykket. AFSNIT 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 2 0 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen ,00 Afsnit 2 I alt ,00 KAPITEL 2 0 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 2 0 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen Tekst FR 2012/ Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ,00 82,27 % Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed Udstyr ,00 70,14 % Kontorartikler ,00 130,16 % Andre driftsudgifter ,00 93,68 % Udgifter til oversættelse og tolkning ,00 120,00 % Publikations- og informationsudgifter ,00 148,50 % Udgifter vedrørende institutionens virksomhed ,00 94,85 % Artikel Tilsammen ,00 106,87 % Kapitel 2 0 I alt ,00 97,49 % Artikel Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ,00

13 Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den anden institution, der stiller kontorer til rådighed. Denne bevilling skal som et fast beløb eller på pro rata-basis dække leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer. Artikel Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed Konto Udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække: ,00 udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ydelser vedrørende edb, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af edbsystemer og udvikling af software edb-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet udgifter til køb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter køb, udskiftning og vedligeholdelse af installationer og udstyr af teknisk (sikkerhed osv.) og administrativ art (kontormaskiner såsom fotokopimaskiner, regnemaskiner, osv.) køb, vedligeholdelse og udskiftning af møbler alle andre omkostninger vedrørende indretning af lokaler og udgifter i forbindelse hermed. Konto Kontorartikler Denne bevilling er bestemt til at dække: indkøb af papir, kuverter og kontorartikler ,00 postekspeditionsomkostninger og omkostninger til befordring med kurerservice, forsendelsesomkostninger og distribution til den brede offentlighed. Konto Andre driftsudgifter ,00

14 Denne bevilling er bestemt til at dække: det samlede»administrationsgebyr«, der skal betales til institutionen til dækning af ydelsen af generelle tjenester såsom administration af kontrakter, lønninger og godtgørelser på vegne af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse andre løbende administrative udgifter (finansielle udgifter, retsomkostninger osv.). Konto Udgifter til oversættelse og tolkning ,00 Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den institution, der leverer tjenesteydelsen. Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil. Konto Publikations- og informationsudgifter ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til: trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer materiale til fremme af oplysning om Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.) udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om den tilsynsførendes målsætninger, virksomhed og rolle udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Konto Udgifter vedrørende institutionens virksomhed Denne bevilling er bestemt til at dække: ,00 udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation mødeudgifter udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til studie- og arbejdsgrupper

15 udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige eller forskningsinstitutter udgifter vedrørende biblioteket for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, herunder navnlig indkøb af bøger, cdrommer, abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsbureauer samt andre udgifter i forbindelse hermed. AFSNIT 3 DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD Afsnit Kapitel Tekst FR 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET 5 Afsnit 3 I alt KAPITEL 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET Afsnit Kapitel Artikel Konto 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Overgangsgodtgørelser Pensioner Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Artikel Tilsammen Vederlag og godtgørelser Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten Øvrige ansatte Artikel Tilsammen Kontraktansatte Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen 5.2 Artikel Tilsammen Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed Udgifter ved ansættelse Efteruddannelse Lægetjeneste Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed Artikel Tilsammen Møder i Databeskyttelsesrådet Udgifter til oversættelse og tolkning

16 Publikations- og informationsudgifter It-udstyr og -tjenester Eksterne eksperters rejseudgifter Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed Artikel Tilsammen Kapitel 3 0 I alt Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden Konto Vederlag og godtgørelser Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1).. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring ydelse ved barnefødsel godtgørelser i tilfælde af dødsfald. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.

17 Konto Overgangsgodtgørelser Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten. Konto Pensioner Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18. Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Konto Vederlag og godtgørelser Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg udlandstillæg og særligt udlandstillæg arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

18 virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende ydelser ved fødsel et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg fast godtgørelse for befordringsudgifter særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). Konto Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække: godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Artikel Øvrige ansatte Konto Kontraktansatte Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

19 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelsen af kontraktansatte. Konto Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring i løbet af praktikopholdene. Den skal også dække udgifter ved udveksling af personale mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og medlemsstater og EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), eller internationale organisationer. Konto Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til alle de tjenester, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, og navnlig midlertidigt ansatte. Artikel Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 og artikel i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Konto Udgifter ved ansættelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53).

20 Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i generalsekretærernes afgørelse samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Personaleudvælgelseskontoret kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd selv afholder. Konto Efteruddannelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24, stk. 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Konto Lægetjeneste Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse. Konto Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

21 Artikel Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed Konto Møder i Databeskyttelsesrådet Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper, samt andre tilknyttede udgifter (leje af mødeværelser, tolkning, catering osv.). Konto Udgifter til oversættelse og tolkning Aftale om administrativt samarbejde mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og den institution, der leverer tjenesteydelsen. Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil. Konto Publikations- og informationsudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til: trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer materiale til fremme af oplysning om Det Europæiske Databeskyttelsesråd alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.) udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om Det Europæiske Databeskyttelsesråds målsætninger, virksomhed og rolle udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Konto It-udstyr og -tjenester

22 Denne bevilling er bestemt til at dække: udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, it-tjenester, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af databehandlingssystemer og udvikling af software it-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med it-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet udgifter til køb, leje, serviceeftersyn og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter. Konto Eksterne eksperters rejseudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre dermed forbundne udgifter, for eksperter og andre personer, der indkaldes til studiegrupper og arbejdsmøder. Konto Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiering af undersøgelser, konsulenttjenester og/eller rundspørger, der udliciteres til kvalificerede eksperter og forskningsinstitutioner. Konto Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed Denne bevilling er bestemt til at dække: udgifter til receptioner og repræsentationer samt indkøb af artikler til repræsentation tilrettelæggelse af seminarer, workshopper eller andre fælles undervisningsprogrammer for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra medlemsstaterne, for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra lande uden for EU og for andre relevante databeskyttelseseksperter, som indkaldes af Det Europæiske Databeskyttelsesråd aktiviteter til fremme af udveksling af information og praksis mellem tilsynsmyndigheder for databeskyttelse aktiviteter til fremme af oplysning om databeskyttelse aktiviteter til fremme af udveksling af viden og dokumentation om databeskyttelseslovgivning og -praksis med tilsynsmyndigheder for databeskyttelse i hele verden udgifter i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske databaser udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds bibliotek, herunder især indkøb af bøger og cd-rommer,

23 abonnementer til tidsskrifter og presseagenturer samt andre hermed forbundne udgifter. AFSNIT 10 ANDRE UDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR 10 0 Formålsbestemt reserve 0, 10 1 Reserve til uforudsete udgifter 5.2 0, Afsnit 10 I alt 0, KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE 0, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). KAPITEL 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 0, Denne bevilling er bestemt til at dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret. 1. S PERSONALE 1.1. S 1 Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Ansættelsesgruppe og lønklasse Uden for kategori Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD AD 14 AD AD AD 11 1 AD AD AD AD 7 7 5

24 AD AD 5 AD i alt AST 11 1 AST 10 1 AST 9 AST AST AST 6 1 AST AST AST AST 2 1 AST 1 AST i alt Ansatte i alt 45 43

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte Stillede Spørgsmål Ofte stillede spørgsmål om medlemmerne af Europa-Parlamentet og Europa-Parlamentet Parlamentets beføjelser og lovgivningsprocedurer Hvor mange medlemmer har Europa-Parlamentet? Hvordan udnævnes formanden

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sider: 102 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

AFGØRELSE Nr. 118/08

AFGØRELSE Nr. 118/08 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION AFGØRELSE Nr. 118/08 VICEGENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til Rådets forretningsorden, særlig artikel 23, og ud fra følgende betragtning:

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15.

Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING. påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen. (15. Den Uafhængige Ekspertgruppe FØRSTE BERETNING om påstande om svig, fejl og forsømmelser og nepotisme i Kommissionen (15. marts 1999) Indhold Protokolside... 4 1. INDLEDNING... 7 1.1. Mandatet... 7 1.2.

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere