SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE"

Transkript

1 SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse EU-skatter og diverse EU-afgifter ,37 9 Diverse indtægter 0, I alt ,37 AFSNIT 4 EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse Fradrag i vederlag , Bidrag til pensionsordningen ,94 Afsnit 4 I alt ,37 KAPITEL 4 0 FRADRAG I VEDERLAG Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 0 Fradrag i vederlag Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte ,41 66,64 % Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 0, Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,02 69,96 % Kapitel 4 0 I alt ,43 67,09 % Artikel Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse ,41 Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.

2 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Artikel Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Artikel Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a ,02 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 4 1 Bidrag til pensionsordningen Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Personalets bidrag til pensionsordningen ,94 73,77 % Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder 0, Kapitel 4 1 I alt ,94 73,77 % Artikel Personalets bidrag til pensionsordningen

3 Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse ,94 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2. Artikel Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII. AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse Diverse indtægter 0, Afsnit 9 I alt 0, KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Artikel Konto 9 0 Diverse indtægter Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse / Diverse indtægter 0, Kapitel 9 0 I alt 0, Artikel Diverse indtægter Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse , Under denne artikel opføres diverse indtægter. UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen ,11

4 2 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen ,00 3 DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD 10 Andre udgifter 0, I alt ,11 AFSNIT 1 UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 1 0 Medlemmer af institutionen , Institutionens personale ,77 Afsnit 1 I alt ,11 KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 0 Medlemmer af institutionen Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,72 94,93 % Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten , Overgangsgodtgørelser ,62 3,57 % Pensioner , Formålsbestemt reserve , Andre udgifter vedrørende medlemmerne Artikel Tilsammen ,34 55,28 % Efteruddannelse , Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 107,97 % Artikel Tilsammen ,00 86,20 % Kapitel 1 0 I alt ,34 57,21 % Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne Konto Vederlag og godtgørelser ,72 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser

5 for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (EFT L 183 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring ydelse ved barnefødsel godtgørelser i tilfælde af dødsfald. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten , Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden. Konto Overgangsgodtgørelser ,62 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for institutionens medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten. Konto Pensioner , Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18.

6 Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for institutionens medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Konto Formålsbestemt reserve , Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Artikel Andre udgifter vedrørende medlemmerne Konto Efteruddannelse , Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser, seminarer og faglige videreuddannelseskurser. Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 6. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.

7 KAPITEL 1 1 INSTITUTIONENS PERSONALE Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 1 Institutionens personale Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser ,58 86,33 % Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse ,00 61,13 % Betalt overarbejde 5.2 0, Ekstraordinær hjælp 5.2 0, Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 5.2 0, Formålsbestemt reserve 5.2 0, Øvrige ansatte Artikel Tilsammen ,58 86,02 % Kontraktansatte ,92 84,78 % Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ,00 83,28 % Arbejde, der udføres uden for institutionen ,00 193,75 % Andre udgifter til personale Artikel Tilsammen ,92 97,01 % Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 100,00 % Udgifter ved ansættelse ,00 100,00 % Efteruddannelse ,00 106,21 % Udgifter vedrørende velfærdspolitik 5.2 0, Lægetjeneste ,00 100,00 % Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,00 84,92 % Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger ,27 88,14 % Der er anvendt en fast nedskæring på 1,1 % på bevillingerne i dette kapitel. Artikel Tilsammen ,27 97,36 % Kapitel 1 1 I alt ,77 87,68 % Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Konto Vederlag og godtgørelser ,58 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg udlandstillæg og særligt udlandstillæg

8 arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende ydelser ved fødsel et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg fast godtgørelse for befordringsudgifter særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere. Konto Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). Konto Betalt overarbejde 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser. Konto Ekstraordinær hjælp Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76. 0, Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.

9 Konto Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække: godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Konto Formålsbestemt reserve 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret. Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. Artikel Øvrige ansatte Konto Kontraktansatte ,92 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved anvendelse af kontraktansatte. Konto Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale ,00

10 Denne bevilling er bestemt til at dække en godtgørelse for praktikanter, deres tjenesterejse- og befordringsudgifter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikophold. Denne bevilling skal også dække udgifter i forbindelse med udveksling af personale mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den offentlige sektor i medlemsstaterne og til EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt internationale organisationer. Konto Arbejde, der udføres uden for institutionen ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig vikarer. Artikel Andre udgifter til personale Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed ,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Konto Udgifter ved ansættelse ,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53). Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.

11 I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv afholder. Konto Efteruddannelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Konto Udgifter vedrørende velfærdspolitik 0, Denne bevilling skal, som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede (tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste og deres ægtefæller og samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt) inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, gøre det muligt at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Konto Lægetjeneste ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse. Konto Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

12 Konto Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Denne bevilling er bestemt til: ,27 at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, dvs. støtte til personaleklubber, sportsklubber og kulturelle aktiviteter mv., samt yde bidrag til udgifterne i forbindelse med faste fritidscentre (kulturelle aktiviteter, sport osv.), og at yde bidrag til udgifterne i forbindelse med aktiviteter, der arrangeres af Personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider, osv.). Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO 2 -aftrykket. AFSNIT 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 2 0 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen ,00 Afsnit 2 I alt ,00 KAPITEL 2 0 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Artikel Konto 2 0 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen Tekst FR 2012/ Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ,00 82,27 % Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed Udstyr ,00 70,14 % Kontorartikler ,00 130,16 % Andre driftsudgifter ,00 93,68 % Udgifter til oversættelse og tolkning ,00 120,00 % Publikations- og informationsudgifter ,00 148,50 % Udgifter vedrørende institutionens virksomhed ,00 94,85 % Artikel Tilsammen ,00 106,87 % Kapitel 2 0 I alt ,00 97,49 % Artikel Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger ,00

13 Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den anden institution, der stiller kontorer til rådighed. Denne bevilling skal som et fast beløb eller på pro rata-basis dække leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer. Artikel Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed Konto Udstyr Denne bevilling er bestemt til at dække: ,00 udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ydelser vedrørende edb, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af edbsystemer og udvikling af software edb-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet udgifter til køb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter køb, udskiftning og vedligeholdelse af installationer og udstyr af teknisk (sikkerhed osv.) og administrativ art (kontormaskiner såsom fotokopimaskiner, regnemaskiner, osv.) køb, vedligeholdelse og udskiftning af møbler alle andre omkostninger vedrørende indretning af lokaler og udgifter i forbindelse hermed. Konto Kontorartikler Denne bevilling er bestemt til at dække: indkøb af papir, kuverter og kontorartikler ,00 postekspeditionsomkostninger og omkostninger til befordring med kurerservice, forsendelsesomkostninger og distribution til den brede offentlighed. Konto Andre driftsudgifter ,00

14 Denne bevilling er bestemt til at dække: det samlede»administrationsgebyr«, der skal betales til institutionen til dækning af ydelsen af generelle tjenester såsom administration af kontrakter, lønninger og godtgørelser på vegne af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse andre løbende administrative udgifter (finansielle udgifter, retsomkostninger osv.). Konto Udgifter til oversættelse og tolkning ,00 Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den institution, der leverer tjenesteydelsen. Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil. Konto Publikations- og informationsudgifter ,00 Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til: trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer materiale til fremme af oplysning om Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.) udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om den tilsynsførendes målsætninger, virksomhed og rolle udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Konto Udgifter vedrørende institutionens virksomhed Denne bevilling er bestemt til at dække: ,00 udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation mødeudgifter udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til studie- og arbejdsgrupper

15 udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige eller forskningsinstitutter udgifter vedrørende biblioteket for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, herunder navnlig indkøb af bøger, cdrommer, abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsbureauer samt andre udgifter i forbindelse hermed. AFSNIT 3 DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD Afsnit Kapitel Tekst FR 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET 5 Afsnit 3 I alt KAPITEL 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET Afsnit Kapitel Artikel Konto 3 0 DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden Tekst FR 2012/ Vederlag og godtgørelser Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Overgangsgodtgørelser Pensioner Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Artikel Tilsammen Vederlag og godtgørelser Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten Øvrige ansatte Artikel Tilsammen Kontraktansatte Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen 5.2 Artikel Tilsammen Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed Udgifter ved ansættelse Efteruddannelse Lægetjeneste Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed Artikel Tilsammen Møder i Databeskyttelsesrådet Udgifter til oversættelse og tolkning

16 Publikations- og informationsudgifter It-udstyr og -tjenester Eksterne eksperters rejseudgifter Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed Artikel Tilsammen Kapitel 3 0 I alt Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden Konto Vederlag og godtgørelser Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1).. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring ydelse ved barnefødsel godtgørelser i tilfælde af dødsfald. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 5. Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.

17 Konto Overgangsgodtgørelser Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 7. Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten. Konto Pensioner Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18. Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene. Artikel Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Konto Vederlag og godtgørelser Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til: tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg udlandstillæg og særligt udlandstillæg arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet

18 virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende ydelser ved fødsel et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg fast godtgørelse for befordringsudgifter særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere. Konto Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII). Konto Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV. Denne bevilling er bestemt til at dække: godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Artikel Øvrige ansatte Konto Kontraktansatte Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

19 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelsen af kontraktansatte. Konto Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring i løbet af praktikopholdene. Den skal også dække udgifter ved udveksling af personale mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og medlemsstater og EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), eller internationale organisationer. Konto Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til alle de tjenester, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, og navnlig midlertidigt ansatte. Artikel Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale Konto Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 og artikel i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse. Konto Udgifter ved ansættelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel og artikel 33 samt bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 53).

20 Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af , s. 56). Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i generalsekretærernes afgørelse samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse. Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Personaleudvælgelseskontoret kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd selv afholder. Konto Efteruddannelse Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24, stk. 3. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser. Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr. Konto Lægetjeneste Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse. Konto Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.

21 Artikel Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed Konto Møder i Databeskyttelsesrådet Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper, samt andre tilknyttede udgifter (leje af mødeværelser, tolkning, catering osv.). Konto Udgifter til oversættelse og tolkning Aftale om administrativt samarbejde mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og den institution, der leverer tjenesteydelsen. Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil. Konto Publikations- og informationsudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til: trykning i forbindelse med offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer materiale til fremme af oplysning om Det Europæiske Databeskyttelsesråd alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.) udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om Det Europæiske Databeskyttelsesråds målsætninger, virksomhed og rolle udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Det Europæiske Databeskyttelsesråd. Konto It-udstyr og -tjenester

22 Denne bevilling er bestemt til at dække: udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, it-tjenester, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af databehandlingssystemer og udvikling af software it-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med it-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet udgifter til køb, leje, serviceeftersyn og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter. Konto Eksterne eksperters rejseudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre dermed forbundne udgifter, for eksperter og andre personer, der indkaldes til studiegrupper og arbejdsmøder. Konto Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiering af undersøgelser, konsulenttjenester og/eller rundspørger, der udliciteres til kvalificerede eksperter og forskningsinstitutioner. Konto Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed Denne bevilling er bestemt til at dække: udgifter til receptioner og repræsentationer samt indkøb af artikler til repræsentation tilrettelæggelse af seminarer, workshopper eller andre fælles undervisningsprogrammer for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra medlemsstaterne, for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra lande uden for EU og for andre relevante databeskyttelseseksperter, som indkaldes af Det Europæiske Databeskyttelsesråd aktiviteter til fremme af udveksling af information og praksis mellem tilsynsmyndigheder for databeskyttelse aktiviteter til fremme af oplysning om databeskyttelse aktiviteter til fremme af udveksling af viden og dokumentation om databeskyttelseslovgivning og -praksis med tilsynsmyndigheder for databeskyttelse i hele verden udgifter i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske databaser udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds bibliotek, herunder især indkøb af bøger og cd-rommer,

23 abonnementer til tidsskrifter og presseagenturer samt andre hermed forbundne udgifter. AFSNIT 10 ANDRE UDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR 10 0 Formålsbestemt reserve 0, 10 1 Reserve til uforudsete udgifter 5.2 0, Afsnit 10 I alt 0, KAPITEL 10 0 FORMÅLSBESTEMT RESERVE 0, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). KAPITEL 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER 0, Denne bevilling er bestemt til at dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret. 1. S PERSONALE 1.1. S 1 Sektion IX Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Ansættelsesgruppe og lønklasse Uden for kategori Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Faste stillinger Midlertidige stillinger Faste stillinger Midlertidige stillinger AD 16 AD AD 14 AD AD AD 11 1 AD AD AD AD 7 7 5

24 AD AD 5 AD i alt AST 11 1 AST 10 1 AST 9 AST AST AST 6 1 AST AST AST AST 2 1 AST 1 AST i alt Ansatte i alt 45 43

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2011 European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2012 7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu An agency of the European Union

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD

EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD EUROPA-PARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKANTOPHOLD OG STUDIEBESØG I EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETARIAT DEL I: PRAKTIKANTOPHOLD Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Artikel 1 De forskellige former

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg

Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2. Tirsdag den 2. juli 2013 - Strasbourg 1 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2011/0455(COD) Dokumentforløb : A7-0156/2012 Indgivne tekster : A7-0156/2012 Forhandlinger : Afstemninger : PV 02/07/2013-7.2 Forløb i plenarforsamlingen Vedtagne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 4 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 12.11.2008 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.11.2008 C(2008) 6866 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 12.11.2008 om ordningen for udstationering af nationale eksperter og for nationale eksperter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.01.2004 KOM(2003)750 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som EU skal indtage i AVS-EF-Ambassadørudvalget vedrørende personalevedtægterne

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed 2004R0460 DA 25.06.2011 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 460/2004 af 10. marts

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere