Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen."

Transkript

1 Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og pensionister Pension Personlige tillæg Boligstøtte. Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Boligformidling af husvilde og flygtninge Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Befolkningsudvikling Ældre Befolkningsprognose 2016, viser generelt en stigning i antallet af ældre over 65 år i kommune år år Kilde: kommunes befolkningsprognose Nye initiativer Oversigten over nye initiativer i budget omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som har økonomisk konsekvens. Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at fastholde det eksisterende serviceniveau. Tabel 1A: Nye initiativer i budget (i 1000 kr.) -Serviceudgifter I Navn på budgetinitiativ Handlekatalog Bedre brug af klinisk funktion (sparring med regionens lægerepræsentant) Handlekatalog i alt Tabel 1C: Nye initiativer i budget (i 1000 kr.) -Overførselsudgifter I I Navn på budgetinitiativ Handlekatalog Indgåelse af prisaftale vedr. fodbehandling (helbredstillæg) Øget boligvejledning - hjælp til opskrivning i boligselskaber I Frivillig økonomisk vejledning Handlekatalog i alt Handlekatalog Byrådet bestilte ved vedtagelsen af budget et handlekatalog, der kan medvirke til at øge overskuddet fra ordinær drift. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet i juni måned I budgetmappen er der en oversigt over de forslag, der er indarbejdet i budgetforslaget, ligesom der er en beskrivelse af det enkelte forslag. 13-1

2 Ny Lovgivning siden vedtagelse af sidste budget Reform af beskæftigelsesindsatsen/refusionssystemet På politikområdet berører reformen af refusionssystemet den kommunale medfinansiering af førtidspensioner. Hovedprincippet i reformen er, at kommunernes medfinansieringsandel vokser, jo længere tid den enkelte ydelsesmodtager har været på offentlig forsørgelse den såkaldte trappemodel. Det er kun udgifter til førtidspensionskendelser efter 1. juli 2014 der er omfattet af trappemodellen. De resterende førtidspensionsudgifter beregnes stadig med mellem 50 og 65 procent kommunal medfinansiering i Merudgiften som følge af refusionsomlægningen er i 2016 beregnet til kr. Samlet budgetforslag Det samlede budget på Politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2016 vedtaget med budget til nu. De indarbejdede ændringer indeholder ligeledes konsekvenser af byrådsager fra oktober august 2015 dvs. efter budgetvedtagelsen Nye initiativer til budgettet fremgår af nedenstående tabel, og kan ses mere detaljeret i tabel 1 ovenfor. Tabel 2A: tets udvikling - serviceudgifter 13. Sociale ydelser og Pension (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer Tabel 2B: tets udvikling - Overførselsudgifter 13. Sociale ydelser og Pension (i hele 1000 kr.) 1. Grundlag fra budget 2015 i 15-priser Fremskrivning til 16-priser Grundlag fra budget 2015 i 16-priser Opjustering af budgetgrundlag Nedjustering af budgetgrundlag Nye initiativer

3 Tabel 3A: Nettobudget (1.000 kr.) - Serviceudgifter Kontoområde Beboelse Driftssikring af boligbyggeri Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Jobcentre I alt Beboelse området omfatter en række boliger til flere sociale formål, bl.a. til midlertidig indkvartering af flygtninge, akut boligløse, værested for socialt udsatte, udslusningsbolig for unge og lejede pensionistboliger. ns samlede nettodriftsudgifter vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge i 2016 budgetteres til 1,755 mio. kr. Beregningen baseres på driften af 84 værelsesenheder placeret i både kommunens egne ejendomme og i lejede ejendomme Driftssikring af boliger n er forpligtet til at betale boligselskabets tab i forbindelse med manglende husleje eller istandsættelse af lejlighed, når der er tale om borgere som har fået anvist en bolig af kommunen. n har ret til anvisning af 25 % af ledige boliger. Endvidere dækkes udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge ifølge lov om integration af udlændinge i Danmark Øvrige sociale formål tet vedrører udgifter til tinglysningsudgifter og husvilde boliger. Tinglysningsafgifter tet dækker udgifter til tinglysningsafgiften ved de sager, hvor borgere ydes lån til betaling af ejendomsskat. tet er på kr. i Husvilde Byrådet skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse der anvises, eller den sædvanlige boligudgift i området for en enlig eller for en familie af samme størrelse. tet er på 162 tusind kr. i Sekretariat og forvaltninger tet omfatter lægeerklæringer og administrative udgifter i forbindelse med velkomst og boligplacering af flygtninge og integrationsindsatsen 6.53 Jobcentre tet skal dække udgifterne til lægeerklæringer som kræves i forbindelse med behandlingen af sygedagpenge- og pensionssager. Lægeerklæringerne indhentes som dokumentation for udbetaling af ydelser Voksen-, ældre- og handicapområdet tet dækker udgifter til tandlægekonsulenten, som støtte for administrationen i tandlægefaglige vurderinger. 13-3

4 Overførselsudgifter Tabel 3B: Nettobudget (1000 kr.) Overførselsudgifter Kontoområde Førtidspension med 80 pct. medfinansiering tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg m.v Førtidspension med pct. medfinansiering tilkendt før 1. juli Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering I alt Førtidspension tilkendt efter d. 1. juli 2014 Området omfatter førtidspensioner der er tilkendt efter 1. juli Det vil sige, at den kommunale medfinansieringsandel varierer fra 20 til 80 procent i 2016 og fremefter, da nye tilkendelser af førtidspension fra denne dato er omfattet af trappemodellen. Der regnes med 26 helårspersoner i 2016 med en årlig gennemsnitlig udgift på kr. og en medfinansieringsandel på 79,6 %. Tabellen nedenfor viser udviklingen i tilkendte førtidspensioner siden 2012, samt prognosen for 2015 og Antal førtidspensionsforløb primo perioden Antal førtidspensionsforløb påbegyndt i perioden Antal førtidspensionsforløb afsluttet i perioden Antal førtidspensionsforløb ultimo perioden * * *) Prognosetal Tabellen viser en udvikling med færre tilkendelser af førtidspension og dermed også et fald i antal modtagere. Det skyldes dels fleksjob- og førtidspensionsreformen, og dels en bevist strategi i kommune Personlige tillæg med 50 pct. refusion Personligt tillæg udbetales til pensionister efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomiske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter. tet er beregnet på grundlag af forbruget i regnskab 2014 og det forventes, at ca personer vil være berettiget til personlige tillæg. Personlige tillæg omfatter bl.a. tillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysio- og fodterapi, supplerende tilskud, tandproteser, fodbehandling, varmetilskud, høreapparater mv Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 tet vedrører førtidspensioner, som er tilkendt i perioden før 1. juli tet omfatter førtidspensioner tilkendt efter 3 forskellige regler og med medfinansieringsandele fra 50 til 65 procent. Der er budgetteret med 375 helårspersoner i 2016 og 368 i 2017 til ns betalingsforpligtigelse for førtidspensionister der fraflytter kommunen gælder i 6 år. Det gælder også selvom om kommunen ikke medvirker til fraflytningen 13-4

5 5.72 Sociale formål med 50 pct. refusion tet vedrører udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og efterlevelseshjælp, samt til dækning af merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. Hjælp til sygebehandling: tet er afsat til dækning af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, som ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Det er en forudsætning, at man ikke selv har økonomisk mulighed for at kunne betale. tet dækker udgifter til 64 personer. Hjælp til enkeltudgifter: I særlige tilfælde kan man få hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter, som man ikke selv har økonomisk mulighed for at kunne betale, eller på anden måde kan få dækket. tet dækker enkeltudgifterne til 45 personer. Efterlevelseshjælp: Efterlevelseshjælp kan udbetales til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Hjælpen er indtægtsbestemt. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: tet vedrører merudgifter ved forsørgelse af personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Boligydelser til pensionister Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, og den beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for boligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der betales udover huslejen, såsom f.eks. varme- eller antennebidrag. Det samme gælder for andelsboliger. Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens udgifter efter fradrag af 75 % statsrefusion. tet dækker: 1000 kr. Tilskud til lejere Lån til lejere af én og tofamiliehuse 93 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 325 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer 15 Tilbagebetaling af lån og renter -250 tet vedrørende tilskud til lejere i ældreboliger har været stigende i de senere år og det er derfor blevet opskrevet med kr. ved budgetlægningen for Det forventes, at der i gennemsnit er 125 personer der modtager tilskud i ældreboliger henover året. tet på de øvrige områder er fremskrevet fra 2015, og der forventes samme aktivitetsniveau i 2016 som i Boligsikring Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er folkepensionister. Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens udgifter efter fradrag af 50 % statsrefusion. 13-5

6 tet dækker: 1000 kr. Boligsikring som lån 16 Boligsikring som tilskud 667 Almindelig boligsikring Efterregulering -172 tet vedrørende almindelig boligsikring har været stigende i de senere år, og det er derfor blevet opskrevet med 1 mio. kr. ved budgetlægningen for Stigningen skyldes blandt andet et voksende antal flygtninge, der i integrationsperioden ofte er på kontanthjælp og derfor har brug for boligsikring. Det forventes, at der gennemsnitligt vil være 510 personer der skal modtage almindelig boligsikring henover året. terne på de øvrige områder er fremskrevne fra 2015, og der forventes samme aktivitetsniveau i 2016 som i

7 Nøgletal Boligstøtte 5.77 Boligsikring - udgift i kr. pr årig 5.76 Boligydelser til pensionister Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8,51 & 7,11 Regnskab Boligstøtte 5.77 Boligsikring - udgift i kr. pr årig 5.76 Boligydelser til pensionister Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8,50 & 7, Førtidspensioner - udgift i kr. pr årig 5.68 Førtidspension med 50% refusion 5.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8,31 Regnskab Førtidspensioner - udgift i kr. pr årig 5.68 Førtidspension med 50% refusion 5.69 Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8,

8 Personlige tillæg m.v. - udgift pr. pensionist i kr. Regnskab Personlige tillæg m.v Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8, Personlige tillæg m.v. - udgift pr. pensionist i kr Personlige tillæg m.v Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8,40. Hovedidéen bag ECO Nøgletal er at danne et grundlag for mellemkommunale sammenligninger. Nøgletal kan ikke automatisk bruges til at tilpasse kommunens udgifter til gennemsnitsudgiften blandt andre kommuner på et område. Nøgletal kan ikke belyse kvaliteten i kommunens service. Forskelle i nøgletal mellem de enkelte kommuner kan bl.a. skyldes: Fejlagtig eller forskellig kontering. Det valgte/prioriterede serviceniveau. Den måde man har valgt at udføre en opgave på (eksterne leverendør eller producere selv). Demografiforskelle mellem kommuner. Adfærdsforskelle på tværs af. 13-8

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere