Bekendtgørelse om seniorjob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om seniorjob"

Transkript

1 Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med kompensation Kapitel 6 Merbeskæftigelse Kapitel 7 Ikrafttræden Den fulde tekst Bekendtgørelse om seniorjob I medfør af 9, stk. 7, og 14, stk. 3, i lov nr af 20. december 2006 om seniorjob, som ændret ved lov nr. 928 af 18. september 2012, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation 1. Kompensationen til en person, som har ret til kompensation fra kommunen efter 8 og 9 i lov om seniorjob, fastsættes til det beløb, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge ved dagpengeperiodens udløb. Kompensationen udbetales månedsvis bagud. Der modtages også kompensation på søgnehelligdage. Stk. 2. Der sker fradrag i kompensationen efter reglerne i Stk. 3. Personen har pligt til at oplyse kommunen om arbejde og indtægter, der medfører fradrag i Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen 2. Arbejde, der udføres i en periode, hvor den pågældende modtager kompensation, medfører fradrag i Dette gælder også arbejde uden for normal arbejdstid og på helligdage. Ulønnet arbejde medfører også fradrag, jf. dog 4. Stk. 2. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Stk. 3. Definitionen af arbejde følger af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Selvstændig virksomhed 3. Drift af selvstændig virksomhed medfører fradrag i Stk. 2. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde 4. Ved aktiviteter forstås aktiviteter, som en modtager af kompensation udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Stk. 2. Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som en modtager af kompensation udfører for frivillige organisationer, foreninger eller lignende, og som kan udbydes som almindeligt lønarbejde. Stk. 3. Aktiviteter eller frivilligt ulønnet arbejde skal for at være omfattet af denne bekendtgørelse foregå i Danmark. Aktiviteten eller arbejdet, jf. stk. 1 og 2, skal udføres, uden at medlemmet er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter. Stk. 4. Aktiviteter, jf. stk. 1, medfører ikke fradrag i Stk. 5. Frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 2, der kan udbydes som almindeligt lønarbejde, kan udføres uden fradrag i op til 4 timer om ugen, jf. dog stk. 6. De 4 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode. Arbejde herudover medfører fradrag. Stk. 6. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører fradrag, jf. dog stk. 7 og 8. Stk. 7. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift, medfører ikke fradrag, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft. Stk. 8. Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører vedligeholdelse, medfører ikke fradrag, hvis 1) arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig, jf. 5, stk. 3, 2) arbejdet udføres lejlighedsvist, 3) arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv., 4) arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og 5) arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

2 Stk. 9. En modtager af kompensation, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde, jf. stk. 5-6, skal skriftligt oplyse kommunen om arbejdets art og varighed, samt hvilken organisation, forening eller lignende arbejdet udføres for. Stk. 10. Fradraget efter stk. 5 og 6 sker på tidspunktet, hvor arbejdet udføres. Selvbygger og medbygger 5. Der kan ikke udbetales kompensation til en person, der som selvbygger eller medbygger deltager i at opføre eller ombygge egen bolig m.v., jf. dog stk. 2. Der kan igen udbetales kompensation, når den personlige medvirken i byggeriet er ophørt. Stk. 2. Ved mindre byggearbejder i egen bolig kan den pågældende fortsat modtage kompensation. Der sker dog fradrag for de timer, der anvendes på arbejdet. Stk. 3. Almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig medfører ikke fradrag. Stk. 4. Fradraget efter stk. 2 sker på det tidspunkt, hvor arbejdet udføres. Kapitel 3 Indtægter Indtægter, der medfører fradrag i kompensationen Løn, rådighedsløn, honorarer mv. 6. Ved indtægter forstås løn, rådighedsløn, honorarer mv. samt indtægter, der træder i stedet for løn. Stk. 2. Indtægter, der træder i stedet for løn mv., jf. stk. 1, kan bl.a. være: 1) Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 2) Beløb fra Lønmodtagernes Garantifond. 3) Fratrædelsesgodtgørelse, jf. stk. 3 og 4. Stk. 3. Fratrædelsesgodtgørelse medfører fradrag i kompensationen i det omfang, beløbet helt eller delvist svarer til, hvad arbejdsgiveren skulle have betalt pågældende i løn i en opsigelsesperiode, hvis pågældende var blevet afskediget. Stk. 4. Hvis pågældendes ansættelsesforhold efter lov, overenskomst, regulativ, cirkulære eller ansættelseskontrakt giver mulighed for rådighedsløn eller lignende i forbindelse med en afskedigelse, medfører fratrædelsesgodtgørelsen fradrag. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-2 anvendes både på engangsbeløb og løbende indtægter. Stk. 6. Indtægter efter stk. 1-4 medfører fradrag, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, indtægterne dækker. Ombud og hverv 7. Indtægter, som modtages for at udføre ombud og offentlige og private hverv, medfører fradrag i kompensationen, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Indtægter, som modtages for hverv som borgmester, rådmand eller udvalgsformand og som regionsformand efter lov om regioner, medfører fradrag i Stk. 3. Indtægter, som et medlem af en kommunalbestyrelse og et regionsråd modtager for hverv efter de kommunale styrelseslove og lov om regioner, medfører ikke fradrag. Stk. 4. Indtægter, som modtages for hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg, medfører ikke fradrag. Stk. 5. Fradrag efter stk. 1 og 2 sker for den periode, indtægterne dækker. Pensioner m.v. 8. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et tidligere ansættelsesforhold og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i kompensationen, jf. dog 11. Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet m.v., medfører fradrag i Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i Stk. 5. Fradraget sker for den periode, pensionen eller beløbet dækker.

3 Ophavsrettigheder 9. Indtægter fra førsteudsendelse og indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film m.v., medfører fradrag. Der skal dog kun ske fradrag, hvis indtægten stammer fra arbejde inden for den pågældendes sædvanlige arbejdsområde, hvor genanvendelser m.v. er normale. Stk. 2. Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter, royalties og lignende rettigheder medfører ikke fradrag. Stk. 3. Fradrag efter stk. 1 sker på det tidspunkt, hvor indtægterne modtages. Legater 10. Legater medfører fradrag i kompensationen, hvis der er knyttet en arbejdspligt til legaterne. Stk. 2. Fradraget sker for den periode, indtægterne dækker. Indtægter, der ikke medfører fradrag 11. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder: 1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer, herunder aldersforsikringer og -opsparinger. 2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold. 3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 4) Pension efter ægtefælle eller samlever. 5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring. 6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver. 7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte. 8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. 9) Efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens 4, stk. 3, og funktionærlovens 2 b m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven. 10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom. 11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig. 12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster. 13) Underholdsbidrag. 14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold. 15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension). 16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler. 17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales, uden at ferien eller feriefridagene afholdes efter ferieloven. 12. Tantieme, gratiale, bonus, opsparet søgne-helligdagsbetaling og lignende udbetalinger, som vedrører et arbejdsforhold, medfører ikke fradrag i 13. Fradraget i kompensationen sker ugevis. Kapitel 4 Fradrag i kompensationen 14. Fradrag i kompensationen sker efter forholdet mellem modtagerens arbejdstid i ugen og 37 timer. Stk. 2. Får modtageren i en uge løn for flere timer end modtageren har arbejdet, foretages der fradrag med antallet af løntimer. Stk. 3. Udbetaling af løn, der kan henføres til andre beskæftigelsesperioder, er ikke omfattet af stk. 2. Stk. 4. Timetallet, der skal ske fradrag for efter 7-10, beregnes ved omregning af indtægterne efter 16 med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Tilsvarende gælder for arbejdstid, der ikke kan dokumenteres, og for honorarer, jf. 6. Stk. 5. Ved beregning af fradrag for indtægter efter 8, stk. 2, omregnes den udenlandske pensionsudbetaling med den officielle valutakurs den første hverdag i udbetalingsperioden. 15. Fradrag for drift af selvstændig virksomhed, jf. 3, sker for den faktiske tid, som modtageren har brugt på samtlige arbejdsfunktioner knyttet til virksomhedsudøvelsen, herunder administration og transport. 16. Hvis modtagerens arbejdstid ikke kan dokumenteres, beregnes arbejdstiden i ugen ved omregning af nettoindtægten med den gældende omregningssats efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 2. Nettoindtægten ved omregning er indtægten i ugen med fradrag af de dokumenterede nødvendige udgifter, der i henhold til gældende skatteregler kan fradrages indtægten før skatteberegning.

4 Stk. 3. Hvis indtægten ikke er kendt på tidspunktet for arbejdets udførelse, foretages et foreløbigt fradrag i kompensationen på baggrund af det antal timer, der efter modtagerens oplysninger er brugt på arbejdets udførelse. Når indtægten kendes, skal der foretages omregning efter stk. 1 og 2. Kapitel 5 Ferie med kompensation 17. En person, der modtager kompensation og ønsker at holde ferie med kompensation efter 18, skal før feriens afholdelse give kommunen besked herom. Stk. 2. En person, der er ledig og modtager kompensation, skal senest dagen før feriens begyndelse give kommunen besked om ferien for at kunne få udbetalt kompensation under ferie. Der kan dog udbetales kompensation under ferie fra og med den dag, hvor kommunen har fået besked om ferien. 18. En person, der modtager kompensation, har ret til at få udbetalt kompensation under ferie. Stk. 2. Retten til kompensation under ferie gælder for følgende dage og perioder: 1) Er retten til kompensation opnået i perioden 1. maj til og med 31. juli i et ferieår, har pågældende ret til 15 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 feriedage med kompensation i de efterfølgende ferieår. 2) Er retten til kompensation opnået i perioden 1. august til og med 31. december i et ferieår, har pågældende ret til 10 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 feriedage med kompensation i de efterfølgende ferieår. 3) Er retten til kompensation opnået i perioden 1. januar til og med 30. april i et ferieår, har pågældende ret til 5 feriedage med kompensation i det pågældende ferieår og 25 feriedage med kompensation i de efterfølgende ferieår. Stk. 3. Ferie med kompensation efter stk. 2 skal afholdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ferie med kompensation, der ikke er afholdt inden ferieårets udløb, bortfalder. Stk. 4. Der sker fradrag i antallet af feriedage med kompensation i et ferieår efter stk. 2, i det omfang den pågældende til brug for samme ferieår har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn og den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn sammenlagt med retten til feriedage med kompensation overstiger 25 feriedage. Stk. 5. Under ferie med kompensation, udbetales en kompensation, der svarer til det, den pågældende hidtil har modtaget. Kapitel 6 Merbeskæftigelse 19. Ansættelse af personer i seniorjob skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til den normale beskæftigelse hos den kommunale virksomhed. Stk. 2. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (Pnummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant om denne enighed. Stk. 3. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes i seniorjob, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om børnepasningsorlov eller lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. 20. Ved afgørelse af, om der foreligger nettoudvidelse, indgår en bedømmelse af, om der i tilknytning til ansættelsen i seniorjob er foretaget afskedigelser af ansatte uden støtte, om ansatte uden støtte er fratrådt, eller ansættelse sker i en stilling, der er blevet ledig ved nylig afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte. 21. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af ansættelsesmyndigheden og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendige oplysninger. Stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed. Stk. 3. Uenighed afgøres ved mægling mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og ansættelsesmyndigheden og eventuelt ved voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af to repræsentanter udpeget af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer og af to repræsentanter for ansættelsesmyndigheden. Parterne vælger en opmand. Hvis der ikke opnås enighed om valget af opmanden, skal parterne anmode arbejdsrettens formand om at udnævne denne. Det regionale beskæftigelsesråd underrettes af parterne om voldgiftsrettens afgørelse. 22. Det skal af arbejdsgiverens tilbud om at ansætte en person i seniorjob fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelse af formålet med ansættelsen. Stk. 2. Af arbejdsgiverens tilbud skal det tillige fremgå, om der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Stk. 3. Forud for etableringen skal der fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant foreligge skriftlig tilkendegivelse om

5 1) at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, 2) de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen, og 3) hvorvidt der er enighed mellem arbejdsgiver og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. Kapitel 7 Ikrafttræden 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 27. september 2007 om seniorjob.

Høring vedrørende forslag til nye bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob

Høring vedrørende forslag til nye bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelser i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere