Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014"

Transkript

1 Arbejdsrettens kendelse af 9. oktober 2014 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kirstine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric Sp.zo.o. (advokat Jeanette Justesen) Dommere: Henrik Lind, Tina Møller Madsen, Benny Rosberg, Laurits Rønn, Thomas Rønnow, Kim Simonsen og Oliver Talevski (retsformand). Indledning Sagen angår, om BIC Electric Sp.zo.o. har betalt korrekt overenskomstmæssig løn i forbindelse med arbejde udført i Danmark af tre udstationerede polske arbejdstagere. Klager, Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund, har under hovedsagen nedlagt påstand om betaling af bod. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric Sp.zo.o., har påstået frifindelse. Det er et hovedspørgsmål under sagen, om de beløb, der i henhold til lønsedlerne er udbetalt som Ekstrabetaling for udstationering uden indeholdelse af skat (dvs. som skattefrie udstationeringstillæg), indgår som en del af den overenskomstmæssige mindsteløn. Parterne har anmodet om, at Arbejdsretten ved en delafgørelse tager stilling til, om og i givet fald i hvilket omfang BIC er berettiget til at medtage de nævnte udstationeringstillæg ved opgørelsen af den mindsteløn, der skal betales i henhold til Industriens Overenskomst. Påstande Klager har under delhovedforhandlingen nedlagt påstand om, at indklagede skal anerkende, at det af indklagede udbetalte udstationeringstillæg ( Ekstrabetaling for udstationering ) ikke kan anses for en del af mindstelønnen i henhold til den mellem parterne gældende overenskomst. Indklagede har påstået frifindelse. Sagsfremstilling

2 2 Sagens oplysninger mv. BIC Electric Sp.zo.o. (herefter BIC), der er en virksomhed med hjemsted i Polen, indgik i 2010 en entrepriseaftale med Jysk-Elservice A/S om udførelse af elektriske installationer i Fakta og Super Brugsen i Maribo. BIC indgik i forbindelse med entreprisen aftale med tre af virksomhedens polske medarbejdere om, at de skulle udstationeres til Maribo i perioden juni 2010 til august Af ansættelseskontrakten for en af medarbejderne fremgår, at medarbejderen er ansat i perioden 1. juli 2009 til 30. juni Arbejdspladsen er Szczecin, og medarbejderen accepterer samtidig udstationering til andre byer i Polen og i udlandet. Grundlønnen udgør zloty brutto per måned. Af en aftale om ændring af betingelserne for arbejde og løn indgået mellem BIC og medarbejderen fremgår bl.a., at der udbetales en bruttoløn på zloty brutto per måned. Herudover vil medarbejdere, som udstationeres til skandinaviske lande, modtage yderligere kompensation på zloty brutto per måned. De nye løn- og arbejdsvilkår gælder fra 1. januar Af en bekræftelse fra BIC vedr. løn mv. under udstationering og arbejde i udlandet dateret den 16. marts 2012 fremgår: Med virkning pr. 1. januar 2010 er indgået følgende aftale for arbejde i udlandet (lokalaftale DI-COI): 1. Ud over den, i til enhver tid gældende ansættelsesaftale, aftalte løn, samt de heri aftalte løntillæg, kan virksomheden udbetale et eller flere udstationeringstillæg, som kan aftales individuelt fra gang til gang den enkelte medarbejder og virksomheden imellem. Dette kan ske for at tilsikre, at medarbejderen minimum får udbetalt en løn, der svarer til mindstelønnen i det land, denne måtte være udstationeret i, i den tid denne er udstationeret. Sådanne udstationeringstillæg kan være delvist skattefrie og delvist skattepligtige i henhold til polske skatte- og arbejdsmarkedsregler samt skatte- og arbejdsmarkedsregler i det land, denne er udstationeret til. 2. Virksomheden betaler for ud- og hjemtransport samt transport hjem, hver gang der er pauser/afspadsering i arbejdet ud over 2 dage (weekends). Medarbejderen vil gennemsnitligt minimum være hjemme 1 gang pr. måned. Der betales ikke for rejsetid vedr. ovenstående, og der betales ikke for rejsetid i udlandet i forbindelse med udstationeringen. 3. Virksomheden stiller bolig af god standard til rådighed og betaler herfor. Der skal være køkken og rigelig opbevarings- samt frysekapacitet til rådighed, således at medarbejderen kan medbringe sin mad fra Polen og tilberede den i sin bolig. Virksomheden betaler for internetopkobling til boligen, så man frit kan sende s og have adgang til sociale medier og nyheder fra hjemlandet inkl. IP telefonopkobling, så der kan ringes hjem gratis.

3 3 4. Medarbejderen og virksomheden er enige om, at når virksomheden har betalt for transport og bolig jf. ovenstående, har virksomheden dækket alle de ekstraomkostninger, der er forbundet med udstationeringen. 5. Overarbejde skal som udgangspunkt altid afspadseres. Afspadsering sker, som udgangspunkt altid i Polen til normal grundløn i Polen. Dvs. der betales ikke udstationeringstillæg, ansvarstillæg mv., når der afspadseres. Nærværende aftale bekræftes hermed tiltrådt af medarbejderen. De to andre medarbejderes ansættelseskontrakter mv. er opbygget på samme måde med en fast månedlig grundløn og et fast månedligt udstationeringstillæg. Det fremgår af medarbejdernes lønsedler, at der blev trukket diverse beløb fra deres faste månedlige grundløn og udstationeringstillæg, herunder socialsikringsbidrag (sygesikringsbidrag), pension og skat. Det fremgår endvidere af lønsedlerne, at der blev udbetalt et udstationeringstillæg benævnt Ekstrabetaling for udstationering, som varierede måned for måned og fra medarbejder til medarbejder. Der blev ikke trukket beløb fra dette udstationeringstillæg til dækning af pension, skat mv. Der er fremlagt færgebilletter fra Scandlines, fakturaer fra Skelstrupgård Bed & Breakfast og kørselsopgørelser vedrørende udgifter afholdt til de tre medarbejderes transport og logi i forbindelse med projektet i Maribo. Det fremgår heraf, at udgifterne til færgebilletter blev betalt af BIC enten direkte eller ved refundering af udgiften til den medarbejder, der havde betalt billetten. Udgiften til Bed and Breakfast blev afholdt af BIC Installation ApS. I forbindelse med en tidligere sag mellem klager og den indklagede virksomhed, hvor Arbejdsretten afsagde kendelse den 8. november 2011, jf. nærmere herom under afsnittet Retsgrundlaget, udarbejdede KPMG på foranledning af klager en rapport om beskatning og lønforhold i Polen. Sagen drejede sig om nogle ansatte hos BIC, som i 2007 havde udført arbejde her i landet på baggrund af en underleverandøraftale mellem BIC og et dansk selskab. Medarbejderne havde ud over deres grundløn modtaget et udstationeringstillæg, som varierede fra medarbejder til medarbejder, og der var ikke trukket beløb fra udstationeringstillæggene til dækning af pension, skat osv. KMPG sondrer i rapporten mellem forretningsrejser, hvortil den ansatte har ret til skattefrie diæter, og udstationering, hvortil der ikke kan udbetales skattefrie diæter. Det anføres i rapporten, at en forretningsrejse i polsk lovgivning er defineret som udførelsen af en arbejdsopgave et andet sted, end der hvor arbejdsgiveren har sit forretningssted, eller hvor den ansatte har sit sædvanlige arbejdssted. Det fremgår endvidere af rapporten, at en udstationering er en situation, hvor den normale arbejdsplads formelt skifter (midlertidigt) til et andet arbejdssted i en periode. I rapporten hedder det

4 4 bl.a.: A: Vi er blevet anmodet om at vurdere, hvorvidt det under polsk lovgivning er muligt under visse omstændigheder at udbetale løn uden indeholdelse af skat. Derudover er vi blevet bedt om at redegøre for den mest sandsynlige forklaring på den opståede situation. D: Konklusioner I den foreliggende sag mener vi, at den mest sandsynlige forklaring er, at de ansatte formodedes at have været på forretningsrejse i Danmark, og at arbejdsgiveren betalte de lovpligtige (obligatoriske) diæter (godtgørelse for daglige udgifter) for hver dag, de ansatte opholdt sig i Danmark. Sådanne udbetalinger medfører ikke noget krav om indeholdelse af skat eller sociale bidrag. Det lovpligtige mindstebeløb for diæter i Danmark (324 DKK svarende til ca. 160 PLN pr. dag) lader til at understøtte en sådan formodning. Den understøttes også af det faktum, at arbejdsstedet i følge ansættelseskontrakterne normalt er beliggende i Polen, hvilket er, hvad der kan forventes, når der er tale om en forretningsrejse (for hvilke det normale arbejdssted ikke ændrer sig). Imidlertid er det ikke muligt for os på baggrund af den foreliggende dokumentation at fastslå, om det rent faktisk forholdt sig sådan, eller om kategoriseringen af besøgene i Danmark som forretningsrejser var i overensstemmelse med polsk lovgivning. En alternativ forklaring er, at tillægsbeløbene udgør en refundering af flytteudgifter, hvilket (under visse omstændigheder) kan medføre skattefrihed. En af de tre polske medarbejdere, som deltog i projektet i Maribo, Mariusz Sadlak, kunne på grund af andet arbejde ikke afgive forklaring for Arbejdsretten. Han har den 11. september 2014 underskrevet en erklæring, hvoraf fremgår bl.a., at han ikke har haft ekstraomkostninger med at være udstationeret i Danmark, som han selv havde betalt. Det bemærkes, at erklæringen er ensidigt indhentet af indklagede, men at klager ikke har protesteret mod dens fremlæggelse. Overenskomstgrundlaget mv. BIC har frivilligt meldt sig ind i DI. BIC blev ved sin indmeldelse i DI omfattet af Industriens Overenskomst med bl.a. Dansk El- Forbund. I overenskomstens punkt 20 og 22 hedder det bl.a.: 20 Rejsearbejde Stk. 1. Definition af rejsearbejde

5 5 Ved rejsearbejde forstås arbejde på fremmed sted, hvor medarbejderen må overnatte. Stk. 4 Betaling for udgifter til befordring, kost og logi. Medarbejderen får godtgjort befordringsudgifter, og for så vidt vedkommende ikke får kost og logi på arbejdsstedet ved arbejdsgiverens foranledning, betales kost og logi efter godkendt regning, med mindre anden aftale foreligger 22 Almindelige timelønsbestemmelser Stk. 1 Mindstebetalingssatserne for timelønsarbejde pr. time udgør: Pr. 1. marts 2010 for voksne medarbejdere kr. 104,25 I en organisationsaftale indgået mellem parterne, som trådte i kraft den 1. marts 2014, hedder det i punkt 4 om udstationeringstillæg bl.a.: Godtgørelse som udstationerede medarbejdere modtager til dækning af reelt afholdte udgifter i forbindelse med udstationeringen, for eksempel til rejse, kost og logi, kan ikke indgå i opgørelsen af medarbejderomkostninger, jf. udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 7. Udstationeringstillæg, som ikke er udbetalt som godtgørelse for medarbejderens udgifter i forbindelse med udstationeringen, indgår i opgørelsen af de samlede medarbejderomkostninger, jf. Arbejdsrettens kendelse A af 8. november Forklaringer Der er afgivet forklaring af Stig Pedersen, Jens Christian Møller, Pawel Boj og Andrzej Plichta. Stig Pedersen har forklaret bl.a., at han er forbundssekretær i Dansk El-Forbund. BIC har frivilligt meldt sig ind i Dansk El-Forbund. Det skete ikke på baggrund af en konflikt eller trussel herom. BIC var tidligere medlem af DS Håndværk & Industri, men de optager ikke længere udenlandske virksomheder. Mindstelønnen er fastsat i 22 i Industriens Overenskomst. Alle overenskomstmæssige tillæg betales i supplement til mindstelønnen. Dette gælder uanset, om der er tale om en dansk eller en udenlandsk virksomhed. I overenskomstens 20, stk. 4, er der fastsat regler for betaling af udgifter til befordring, kost og logi under rejsearbejde. Udgangspunktet er, at disse udgifter betales af arbejdsgiver, medmindre der

6 6 er aftalt noget andet mellem parterne. Hvis der aftales noget andet, er det typiske, at man får diæter i stedet. Arbejdsgiveren kan ikke aftale med medarbejderen, at virksomheden ikke betaler noget. Disse regler gælder også, hvis der er tale om en jysk håndværker, der udfører arbejde i København. Udgifter til transport, kost og logi i forbindelse med rejsearbejde kan ikke indgå i mindstelønnen. Der er ikke forskel på udenlandske og danske virksomheder hverken i overenskomsten eller i praksis. Jens Christian Møller har forklaret bl.a., at han har været ansat som direktør i BIC siden Han er også medejer af virksomheden. De leverer tekniske serviceopgaver over hele Europa og verden. De har ca. 30% af deres omsætning i Danmark. De har en fast stab i Polen på ca. 110 rejsende medarbejdere. Virksomheden gør sig umage for at overholde lovgivningen i alle de lande, hvor der udføres arbejde. De udbetaler derfor en fast basisløn, der suppleres med et tillæg, der varier afhængig af mindstelønnen i det pågældende land. Dette sikrer medarbejderne en nogenlunde ens lønseddel, uanset hvilket land de er udstationeret til. HR-afdelingen regner sig frem til, hvor stort et udstationeringstillæg der skal betales til udstationerede medarbejdere fra gang til gang afhængig af mindstelønnen i det pågældende land. De har skatterådgivere til at hjælpe med at lave den bedste skattemæssige løsning for medarbejderen. Han kan ikke redegøre nærmere for, hvordan udstationeringstillægget kan udbetales skattefrit. De polske skattemyndigheder udfører kontrol af virksomheden hvert tredje år, og de har aldrig fået påtalt noget. Der indgår ikke diæter i udstationeringstillægget. Udstationeringstillægget dækker ikke overarbejde, timetillæg, kvalifikationstillæg el.lign. Det skyldes primært periodisering, at udstationeringstillægget er variabelt fra måned til måned for hver enkelt medarbejder under arbejdet i Maribo. Nogle måneder er længere end andre, ligesom lønnen bliver kørt på forskellige tidspunkter. BIC har siden 1. januar 2010 haft en skriftlig aftale med deres udstationerede medarbejdere om, at virksomheden betaler transportudgifter og stiller en bolig med køkken til rådighed i forbindelse med arbejde i udlandet. Medarbejderen medbringer selv mad fra Polen. Virksomheden betaler herudover et udstationeringstillæg, som aftales fra gang til gang. De har arbejdet ud fra disse retningslinjer i mange år, men aftalen blev indgået skriftligt pr. 1. januar Årsagen til, at aftalen er dateret den 16. marts 2012, er, at man ifølge polsk lovgivning ikke er forpligtet til at opbevare aftaler, der er opdateret, og aftalen dateret i marts 2012 er den seneste opdaterede version. Det aftales mundtligt fra opgave til opgave mellem HR og account manageren og team manageren,

7 7 hvordan medarbejderen kan komme hjem fra arbejde, der udføres i udlandet. På projektet i Maribo var der ansat tre medarbejdere, Andrzej, Mariusz og Pawel. Sidstnævnte, der er ingeniør, var leder af projektet. Der har været udført arbejde i juni, juli og august De tre medarbejdere arbejdede 37 timer om ugen fordelt på mandag til torsdag. Der var vist nok en måned, hvor der alene arbejdede to personer på projektet. Medarbejderne rejste hjem til Polen hver torsdag eftermiddag og tilbage til Maribo hver søndag. BIC betalte transportudgifterne, selv om virksomheden ikke var forpligtet hertil. BIC betalte endvidere for, at medarbejderne blev indlogeret på et meget nærliggende Bed and Breakfast, hvor der var køkken til rådighed. Transportudgifterne blev typisk dækket på den måde, at færgebilletterne blev bestilt og betalt på forhånd af BIC. Det skete dog en gang imellem, at medarbejderne lagde ud for færgebilletten og så efterfølgende fik refunderet udlægget. Medarbejderne kørte sammen fra Polen til Maribo. BIC tilstræber altid, at medarbejderne kører sammen både af hensyn til klima og udgifter. Det blev aftalt fra uge til uge, hvem der kørte. Medarbejderne medbragte selv mad fra Polen. Regningen for Bed and Breakfast blev betalt af et søsterselskab, da udlejerne var kede af at indgå aftale med et udenlandsk firma. Han ved ikke, hvorfor der ifølge en af regningerne er betalt for overnatning på en lørdag og søndag i juni. Det lå helt fast, at medarbejderne rejste hjem hver torsdag og returnerede hver søndag. Der har ikke været weekend- eller overarbejde på projektet i Maribo. Pawel Boj har forklaret bl.a., at han er uddannet ingeniør. Han har været ansat hos BIC i syv år. Han har under sin ansættelse hos BIC arbejdet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien. På projektet i Maribo lavede BIC fuld elektrisk installation på et Fakta supermarked. De påbegyndte projektet i juni 2010 og færdiggjorde det i slutningen af august De var tre personer fra BIC, der arbejdede på projektet. De havde en aftale med BIC om, at de en gang om ugen kunne tage til Polen. BIC betalte rejseomkostningerne. De arbejdede fra mandag til torsdag og rejste hjem til Polen torsdag eftermiddag. De rejste tilbage til Danmark hver søndag. Han har ikke på noget tidspunkt arbejdet i weekenderne på projektet i Maribo. Han kørte altid sammen med sine to kolleger, og han ved derfor, at de heller ikke har arbejdet i weekenderne. De boede på et Bed and Breakfast tæt på stationen. Der var køkken. Det er der altid, når de arbejder i udlandet. Det er en aftale, at de selv medbringer mad fra Polen. Der var også trådløst internet, som var en del af lejen, der blev betalt af BIC. Transportudgifterne bestod af færgebilletter og kørselspenge. Færgebilletterne blev normalt bestilt og betalt af BIC på forhånd, men nogle gange betalte han eller en af de andre medarbejdere for bil-

8 8 letten og fik refunderet udlægget. De kørte som altid tre i en bil. Han har ikke haft nogen ekstraudgifter ved at arbejde i Danmark. Han kender sin grundløn. Han får altid et skattefrit udstationeringstillæg, når han arbejder i udlandet. Han ved ikke, på hvilket grundlag BIC regner sig frem til udstationeringstillæggets størrelse. Han ved ikke, om udstationeringstillægget er anerkendt som diæter af de polske myndigheder. Han udfylder en opgørelse til skattemyndighederne hvert år. Han har ikke spekuleret over, at der ikke er trukket pension, sociale bidrag el.lign. fra udstationeringstillægget. Han har altid fået en tilfredsstillende løn til tiden. Andrzej Plichta har forklaret bl.a., at han er elektriker. Han har været ansat i BIC i ca. 6 år. Før dette job var han ansat hos de polske jernbaner i 30 år. Han har under sin ansættelse hos BIC arbejdet i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Han var ansat på projektet i Maribo. De havde en aftale med BIC om, at de kunne rejse hjem til Polen en gang om ugen. Aftalen herom blev formaliseret i 2010, men bestod også inden da. Det var en betingelse fra hans side, da han tog jobbet. Han arbejdede i Maribo fra mandag til torsdag eftermiddag, hvor han rejste hjem til Polen. Han tog tilbage til Maribo hver søndag aften. Han arbejdede ikke på noget tidspunkt i weekenderne. Han synes, at det var en god aftale. Han kørte i bil fra Polen til Danmark sammen med de to øvrige medarbejdere på projektet. De boede under fantastiske forhold på et nærliggende Bed & Breakfast. Det var BIC, der betalte for indlogeringen, herunder for internet. BIC betalte endvidere færgebilletter og kilometerpenge. Han medbragte selv mad fra Polen. Han har ikke haft ekstraomkostninger ved at arbejde i Danmark. Udstationeringstillægget var en del af hans løn. Det var ikke betaling for overarbejde, bonus el.lign. Hans lønseddel ser ud på samme måde, uanset om han arbejder i Danmark eller i et andet land. Han ved ikke, hvorfor der ikke er indeholdt skat af udstationeringstillægget. Han ved heller ikke, hvorfor der ikke beregnes pension og sociale bidrag heraf. Han tror, at alt er lovligt, da han afregner med de polske skattemyndigheder hvert år. Retsgrundlaget I Arbejdsrettens kendelse af 8. november 2011 i sag AR , der angik, om den indklagede virksomhed havde betalt korrekt overenskomstmæssig løn i forbindelse med arbejde udført i Dan-

9 9 mark af udstationerede polske arbejdstagere, hedder det (under afsnittet Arbejdsrettens begrundelse og resultat ) bl.a.: Baltic Industries & Consulting Sp. zo.o. (BIC), har ved sin indmeldelse i DS Håndværk & Industri frivilligt tilsluttet sig overenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk El- Forbund. BIC har herved forpligtet sig til at overholde overenskomstens bestemmelser, herunder bestemmelsen i 34 om mindsteløn. Udstationeringsdirektivet retter sig til EU s medlemsstater og finder derfor ikke direkte anvendelse i forholdet mellem private parter. Ved direktivets implementering i dansk ret blev der ikke fastsat bestemmelser om mindsteløn, idet det blev skønnet, at der ikke var behov herfor. Parternes overenskomst indeholder ikke nærmere bestemmelser om forståelsen af mindstelønsbegrebet, og Arbejdsretten finder, at overenskomsten ved vurderingen af, hvilke ydelser til udstationerede arbejdstagere der skal anses for at udgøre en del af mindstelønnen, må fortolkes i overensstemmelse med direktivet. De af BIC udbetalte tillæg er betegnet som udstationeringstillæg, og tillæggene varierer i størrelse fra arbejdstager til arbejdstager. De er endvidere i henhold til lønsedlerne udbetalt uden fradrag for socialsikringsbidrag, pension og skat. Der er herved skabt en formodning for, at tillæggene er givet som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen. Det påhviler herefter BIC at afkræfte denne formodning, hvis tillæggene helt eller delvis skal kunne anses som løn. Det påhviler endvidere BIC at godtgøre, at den pågældende del af tillægget i så fald er en løndel, der kan henregnes til mindstelønnen Det udstationeringsdirektiv, som omtales i citatet, er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (96/71). I direktivets artikel 3, stk. 7, 2. led, er det fastsat, at Ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, betragtes som en del af mindstelønnen, hvis de ikke udbetales som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen, såsom udgifter til rejse, kost og logi. Parternes argumenter Klager har til støtte for sin påstand anført bl.a., at udstationeringsdirektivet ikke skal inddrages i fortolkningen af de forpligtelser, der følger af overenskomstens bestemmelser om mindsteløn. BIC er som følge af sit medlemskab af DI forpligtet til at efterleve overenskomstens bestemmelser om betaling af mindsteløn, jf. overenskomstens 22. Da BIC s overenskomstmæssige forpligtelser beror på frivillig aftale, begrænses vurderingen af overenskomstens bestemmelser ikke af udstationeringsdirektivet. Udstationeringsdirektivet henvender sig til medlemsstaterne og finder ikke anvendelse mellem private parter. Danmark har ikke implementeret udstationeringsdirektivets bestemmelser om mind-

10 10 steløn, da man ønskede at bevare den danske ordning, ligesom udstationeringstillægget ikke er implementeret i Industriens Overenskomst. Såfremt udstationeringstillægget inddrages i sagen, skal direktivets mindstelønsbegreb forstås i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis i den medlemsstat, hvor arbejdstageren er udstationeret. Udstationeringsdirektivet er ikke til hinder for anvendelse af arbejds- og ansættelsesvilkår, der er mere favorable for arbejdstagerne. De af BIC udbetalte udstationeringstillæg varierer i størrelse fra arbejdstager til arbejdstager, og de er udbetalt uden fradrag for socialsikringsbidrag, pension og skat, hvorfor der er skabt en formodning for, at tillæggene er givet som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen. Det påhviler derfor BIC at afkræfte denne formodning, hvis tillæggene helt eller delvist skal kunne anses som løn, og tillige at godtgøre, at den pågældende del af tillægget i så fald er en løndel, der kan henregnes til mindstelønnen. BIC har ikke dokumenteret, at der efter polsk skattelovgivning er adgang til at udbetale almindelig løn (mindsteløn) uden at indeholde skat heraf. Tværtimod er den mest sandsynlige forklaring, at de skattefrie udstationeringstillæg er udbetalt efter polsk skattelovgivning som lovpligtige diæter og udgifter afholdt af forretningsrejsende. BIC har ikke bevist, at der er betalt fuldt ud for transport, kost og logi eller i øvrigt, at de udbetalte tillæg ikke har karakter af diæter. BIC har derfor ikke løftet bevisbyrden for, at de udbetalte udstationeringstillæg udgør en del af mindstelønnen. Indklagede har til støtte for sin påstand anført bl.a., at det følger af Arbejdsrettens kendelse af 8. november 2011, at overenskomstens regler om mindsteløn skal fortolkes i overensstemmelse med udstationeringsdirektivet, idet overenskomsten ikke indeholder nogen definition heraf. Det følger direkte af direktivet, at ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, betragtes som en del af mindstelønnen, hvis de ikke udbetales som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen. Det er bruttolønnen inklusive tillæg, som skal beregnes ved opgørelsen af mindstelønnen. Det er dermed uden betydning, hvorledes udstationeringstillægget lønmæssigt og skattemæssigt er behandlet.

11 11 BIC har indgået en aftale med medarbejderne om, at BIC afholdt ugentlige udgifter til hjemtransport, mens medarbejderne selv medbragte mad. Udgifter til transport og logi i forbindelse med udstationeringen er afholdt af BIC. BIC har dermed afkræftet formodningen for, at udstationeringstillægget er betalt til dækning af udgifter forbundet med udstationeringen, og tillægget skal derfor indgå fuldt ud i beregningen af mindstelønnen i henhold til Industriens Overenskomst. Den af BIC samlede betalte løn bestående af grundløn, skattepligtigt udstationeringstillæg og skattefrit udstationeringstillæg svarer minimum til mindstelønnen i overenskomsten. Arbejdsrettens begrundelse og resultat BIC Electric Sp.zo.o. (BIC) har ved sin indmeldelse i DI frivilligt tilsluttet sig overenskomsten mellem DI og Dansk El-Forbund. BIC har herved forpligtet sig til at overholde overenskomstens bestemmelser, herunder bestemmelsen i 22 om mindsteløn. Parternes overenskomst indeholder ikke nærmere bestemmelser om forståelsen af mindstelønsbegrebet. Arbejdsretten finder derfor i overensstemmelse med Arbejdsrettens kendelse af 8. november 2011 (sag AR ) at overenskomsten ved vurderingen af, hvilke ydelser til udstationerede arbejdstagere der skal anses for at udgøre en del af mindstelønnen, må fortolkes i overensstemmelse med udstationeringsdirektivet. Det forhold, at BIC frivilligt har tilsluttet sig overenskomsten, kan således efter Arbejdsrettens opfattelse ikke føre til, at der skal ses bort fra det, som Arbejdsretten fastslog i kendelsen af november Det bemærkes herved, at det udtrykkeligt fremgår af præmisserne i kendelsen, at BIC også dengang frivilligt havde tilsluttet sig den dagældende overenskomst. Der er ikke i øvrigt ikke fremkommet noget, som giver grundlag for at se bort fra den nævnte kendelse. Det kan i den forbindelse nævnes, at parterne har indgået en organisationsaftale, som trådte i kraft den 1. marts 2014, og som indeholder en bestemmelse i punkt 4 om udstationeringstillæg. Selv om denne organisationsaftale ikke finder anvendelse i denne sag, der angår arbejde, som tre polske arbejdere udførte under udstationering her i landet i 2010, bør det bemærkes, at det af punkt 4 i organisationsaftalen fremgår, at Udstationeringstillæg, som ikke er udbetalt som godtgørelse for medarbejderens udgifter i forbindelse med udstationeringen, indgår i opgørelsen af de samlede medarbejderomkostninger, jf. Arbejdsrettens kendelse A af 8. november Det fremgår af udstationeringsdirektivets artikel 3, stk. 7, 2. led, at ydelser, der specifikt vedrører udstationeringen, betragtes som en del af mindstelønnen, hvis de ikke udbetales som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen, såsom udgifter til rejse, kost og lo-

12 12 gi. De udstationeringstillæg, som BIC har udbetalt (benævnt Ekstrabetaling for udstationering ), varierer i størrelse fra arbejdstager til arbejdstager. De er endvidere i henhold til lønsedlerne udbetalt uden fradrag for socialsikringsbidrag, pension og skat. Der er herved - som anført i Arbejdsrettens kendelse fra 8. november skabt en formodning for, at tillæggene er givet som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen. Det påhviler herefter BIC at afkræfte denne formodning, hvis tillæggene helt eller delvis skal anses for løn. Det påhviler endvidere BIC at godtgøre, at den pågældende del af tillæggene i så fald er en løndel, der kan henregnes til mindstelønnen. BIC har anført, at selskabet betalte de tre medarbejderes udgifter til transport og logi, og at de tre medarbejdere ikke i øvrigt havde ekstraudgifter forbundet med deres udstationering her i landet. De fik således stillet gratis internetforbindelse mv. til rådighed, ligesom der var køkken i deres lejlighed, således at de kunne medbringe mad fra Polen. Dette skal ses i lyset af, at de tre medarbejdere kunne være hjemme i Polen hver weekend, idet de kun skulle arbejde mandag-torsdag, og at selskabet betalte medarbejdernes udgifter til transport hver uge. Arbejdsretten finder, at de dokumenter, der er fremlagt i sagen, sammenholdt med de afgivne forklaringer i tilstrækkelig grad underbygger, at det har forholdt sig som anført af BIC. Arbejdsretten finder herefter, at BIC har afkræftet formodningen om, at udstationeringstillæggene er givet som godtgørelse af udgifter, der reelt er afholdt i forbindelse med udstationeringen. Det oplyste om polsk skattelovgivning sammenholdt med, at der ikke er betalt skat af udstationeringstillæggene, kan ikke føre til en anden bevisvurdering. Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, har BIC efter Arbejdsrettens opfattelse endvidere godtgjort, at udstationeringstillæggene udgør en løndel, der kan henregnes til mindstelønnen. Som følge af det anførte bestemmes: Dansk Arbejdsgiverforening for DI for BIC Electric Sp.zo.o. frifindes. Oliver Talevski / Tine Thomsen

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Melfar Bil-Center A/S (advokat Lars Bruhn) 2

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig?

Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Konsekvenser af Laval-afgørelsen - består den danske konfliktret stadig? Seminar den 14/11 2008 i AnsættelsesAdvokater Oplæg ved professor dr. jur. Jens Kristiansen Københavns Universitet Disposition 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 5. februar 2009 I sag nr.: A2008.041 Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark mod Interflex ApS Fabrikvej 8 8260 Viby J CVR Nr.: 14 37 94

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere