Betingelser for Fleksion Kunder optaget den eller senere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for Fleksion 01.01.2015. Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere"

Transkript

1 Betingelser for Fleksion Kunder optaget den eller senere

2 2 1. Aftaleforhold Arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam Pensionsordningens sammensætning Kundernes indflydelse Bidraget Oplysninger Betingelser og ændring af betingelserne Fælles betingelser Optagelse i Fleksion Produkter Ændring af produktsammensætning Helbredsforhold Hvad koster dækning og opsparing? Overskud og bonus Fareforøgelse Personlig rettighed Kunden skal anmelde krav på dækning Oplysninger Overførsel til andre pensionsordninger Overførsel fra andre pensionsordninger Genkøb af pensionsordningen Klager Ikrafttræden Produkter og dækninger Forsikring ved visse kritiske sygdomme Gruppesum ved førtidspension PenSam førtidspension Obligatorisk børnepension, dog ikke i Pension Alderspension Aldersforsikring Aldersopsparing Gruppelivssum Ægtefælle-/samleverpension... 35

3 Individuel børnepension Begravelseshjælp, dog kun i Pension Hold Fast gruppeforsikring, dog kun i Pensionsordningen for ledere... 38

4 4 Betingelser for Fleksion pr kunder optaget den eller senere 1. Aftaleforhold 1.1. Arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam Arbejdstagere har ret og pligt til at være kunde i en arbejdsmarkedspensionsordning i PenSam, når dette er aftalt i overenskomst eller i lignende aftaler, som PenSam tiltræder. Arbejdsmarkedspensionsordningen i PenSam kan bestå af dækning og opsparing i: PenSam Liv forsikringsaktieselskab (PenSam Liv) CVR-nr Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum PenSam Bank A/S (PenSam Bank) CVR-nr Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum og PenSam Forsikring A/S (PenSam Forsikring) CVR-nr Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum samt arbejdsgivertegnede forsikringer. Selskaberne er underlagt offentligt tilsyn Pensionsordningens sammensætning Overenskomstparterne har aftalt de overordnede rammer for pensionsordningen i aftaler om pension, og PenSam har tilsluttet sig disse Kundernes indflydelse Forbrugergrupper PenSam opretter forbrugergrupper for arbejdsmarkedspensionsordningen. Bestyrelsen i PenSam Liv (1.1.) fastsætter retningslinjer for forbrugergruppernes sammensætning samt eventuelle opgaver, som ikke fremgår af aftale om pension. Forbrugergrupperne kan inden for rammerne af aftale om pension få indflydelse på produkter (2.2.) for op til halvdelen af bidraget. Det gælder valgfri dækninger og gruppedækningerne.

5 Bidraget Arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag Arbejdsgiver betaler det pensionsbidrag til PenSam, som er aftalt i overenskomster og aftaler. Bidraget forfalder samtidig med kundens løn. Hvis arbejdsgiver ikke betaler bidrag som aftalt, kan dækning og opsparing blive mindre, anderledes eller helt bortfalde. Hvis arbejdsgiver betaler bidraget for sent, kan PenSam også kræve, at arbejdsgiveren betaler rente af bidraget. Når PenSam har modtaget pensionsbidraget, fradrager PenSam omkostninger og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag m.v. og fordeler resten til kundens obligatoriske dækning og opsparing (2.2.) samt dækninger og opsparing, som kunden kan have valgt (2.2.). Der trækkes skadesforsikringsafgift fra bidrag, der fordeles til dækninger, som er omfattet heraf Frivillige bidrag og indskud Kunden kan ved siden af arbejdsgiverens bidrag selv indbetale ekstraordinære, frivillige bidrag og/eller engangsindskud til den samlede pensionsordning. Kunden kan alene indbetale de frivillige bidrag ved siden af arbejdsgivers bidrag, og indbetalingen stopper derfor, når arbejdsgiver ikke længere indbetaler bidrag. PenSam fradrager ikke arbejdsmarkedsbidrag af bidrag og indskud, som er betalt af kunden selv. For at beskytte pensionsordningens kollektiv kan PenSam kræve, at kunden afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger Fortsættelsesforsikring Hvis arbejdsgiverens bidrag bortfalder ( ), uden at kunden modtager PenSam førtidspension (3.3.) eller alderspension (3.5.), kan kunden bevare forsikringsdækninger og alderspension ved at betale til en fortsættelsesforsikring. Kunder, som ønsker at bevare forsikringsdækning eller fortsætte med at betale til alderspension, skal kontakte PenSam straks, når bidraget bortfalder ( ) og senest 12 måneder efter, at bidraget bortfaldt. Kunden kan vælge, hvilke moduler kunden vil bevare. Kunden kan vælge kun at bevare sine gruppedækninger. Fortsættelsesforsikring kan dog ikke omfatte Hold Fast gruppeforsikring og aldersopsparing. Kunden skal betale præmie til fortsættelsesforsikring fra 12 måneder efter, at bidraget bortfaldt, dvs. efter ophør af opretholdt dækning. Perioder, hvor kunden selv betaler til en fortsættelsesforsikring, medregnes i karensperioder (2.4.). Dækningen på fortsættelsesforsikringer følger dækningerne for bidragspligtige kunder, dog er dækningerne ikke omfattet af opretholdt dækning (2.3.4.), når præmien til fortsættelsesforsikringen ophører. Fortsættelsesforsikring ophører senest, når overenskomstparternes aftale (1.2.) er ophørt. 1.5 Oplysninger Kunden bliver optaget i og er omfattet af Fleksion på grundlag af oplysninger, som PenSam modtager fra arbejdsgiveren, kunden og andre.

6 6 Oplysningerne vedrører kundens CPR-nr., stillingsbetegnelse og andre oplysninger, som er nødvendige for, at PenSam kan tilbyde kunden de rigtige produkter (2.2.) og dækninger. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningen blive mindre, anderledes eller helt bortfalde. PenSam kan annullere kundeforholdet, hvis PenSam har fået vildledende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne ikke dækker et reelt arbejdsforhold Betingelser og ændring af betingelserne Betingelserne Betingelserne har udgangspunkt i overenskomstparternes aftaler (1.2.) om pension og forbrugergruppens beslutninger, som er tiltrådt af PenSam Ændring af betingelserne PenSam kan ændre betingelserne for Fleksion, hvis overenskomstparterne godkender det, overenskomstparterne ændrer aftaler om pension, eller det er nødvendigt, for at PenSam kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. PenSam kan derudover, men inden for rammerne af aftaler om pension, ændre betingelserne, hvis forbrugergruppen træffer beslutning om ændringer af Fleksion, som godkendes af PenSam, grundlag for beregning af dækning og opsparing ændrer sig, eller ændringen omfatter betingelser for Fleksion, som ikke har væsentlig betydning for produkter, dækning og opsparing. PenSam kan beslutte at fravige punkt og i en periode, således at PenSam fastsætter nærmere regler for tilkendelse af gruppesum ved førtidspension og PenSam førtidspension, herunder gennemfører nødvendige ændringer i forsikringens beregningsgrundlag, hvis: a) reglerne om tilkendelse af offentlig førtidspension i lov om social pension ændres grundlæggende, eller b) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i det offentliges praksis for tilkendelse af offentlig førtidspension, eller c) der i en længere periode sker væsentlige ændringer i forhold til det forudsatte i antallet af tilkendelser af offentlig førtidspension. Ændringerne har virkning for såvel nye som allerede oprettede dækninger og opsparing, herunder tilvalgt dækning og opsparing, medmindre PenSam fastsætter andet. Ændring af betingelserne kan derfor betyde, at allerede oprettede dækninger og opsparing bortfalder eller ændres, herunder at de bliver større eller mindre. Det gælder både for dækning og opsparing, der følger af allerede betalte bidrag samt dækninger og opsparing, der følger af fremtidige bidragsbetalinger.

7 7 Der kan i beskrivelsen af de enkelte produkter være fastsat særlige regler om ændring, som supplerer de ovennævnte bestemmelser. 2. Fælles betingelser 2.1. Optagelse i Fleksion Arbejdstagere, som efter overenskomst eller lignende aftale er berettiget til en pensionsordning i PenSam, bliver omfattet af Fleksion, når PenSam første gang modtager bidrag fra en arbejdsgiver sammen med de nødvendige oplysninger. Når PenSam har modtaget arbejdsgivers bidrag sammen med de oplysninger, som er nødvendige for, at PenSam kan tilbyde den rigtige pensionsordning, oplyser PenSam kunden om, hvilke produkter og hvilken dækning kunden har ret til ved optagelsen. Kunden får samtidig at vide, om kunden har adgang til at vælge (2.2.) anden dækning eller opsparing. Hvis arbejdsgiver betaler første bidrag som aftalt, træder den forsikringsdækning, som første bidrag giver ret til, i kraft kl den dag, hvor arbejdstageren efter sin overenskomst m.v. har ret til pensionsordning. Hvis arbejdsgiveren indbetaler første bidrag senere, træder den forsikringsdækning, som første bidrag giver ret til, i kraft kl den dag, hvor PenSam modtager første bidrag fra arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiver har betalt for sent på grund af en tilfældig, enkeltstående fejl, og betaler arbejdsgiver såvel pensionsbidragene som renter heraf for hele perioden, kan pensionsordningen etableres for kunden med standardproduktsammensætning beregnet tilbage til det tidspunkt, hvor kunden fik ret til arbejdsgivers pensionsindbetaling. Har standardproduktsammensætningen ændret sig i perioden, afgør selskabet, hvordan etableringen af kundens pensionsordning bedst muligt kan ske. Krav på udbetaling af ydelser kan dog højst omfatte 3 år tilbage i tid regnet fra modtagelsen af den for sene præmie. Ved kundens valg af overgang til Fleksion omfattes kunden af dækning og opsparing i Fleksion fra den første i den måned, hvor arbejdsgiver første gang efter valget betaler bidrag, som giver ret til den dækning og opsparing, som kunden har valgt Produkter Bidragets størrelse bestemmer, om kunden er omfattet af Midi/Maxi (2.2.1.) Mini (2.2.2.) eller My (2.2.3.), og kundens alder og beskæftigelse bestemmer, hvilke produkter kunden kan være omfattet af. Produkterne kan være gruppedækninger, alderspension samt grundmodul og tillægsmodul på individuelle produkter.

8 Midi/Maxi Midi/Maxi indeholder: Obligatorisk dækning og opsparing alderspension (3.5.1.) grundmodul på PenSam førtidspension (3.3.1.) obligatorisk børnepension (3.4.1.), dog ikke i Pension 90 forsikring ved visse kritiske sygdomme (3.1.1.) gruppesum ved førtidspension (3.2.1.) gruppelivssum (3.8.1.) begravelseshjælp, dog kun i Pension 90 (3.11.) Hold Fast gruppeforsikring, dog kun i Pensionsordningen for ledere (3.12.). Kunder, som er fyldt 60 år, når de bliver optaget i Fleksion (2.1.), er kun omfattet af alderspension (3.5.) samt gruppelivssum og forsikring ved visse kritiske sygdomme, indtil disse ophører (3.8.1.) og (3.1.1.). Kunder i Pensionsordningen for ledere er også omfattet af Hold Fast gruppeforsikring, indtil denne ophører ( ) Valgfri dækning tillægsmoduler på PenSam førtidspension (3.3.) aldersopsparing (3.7.) grund- og tillægsmoduler på ægtefælle-/samleverpension (3.9.) grund- og tillægsmoduler på individuel børnepension (3.10.). Kunder under 60 år kan vælge Valgfri dækning, hvis bidraget er stort nok. Reglerne i 2.3. gælder for omvalget Mini Mini indeholder: alderspension (3.5.1.) forsikring ved visse kritiske sygdomme (3.1.1.) gruppesum ved førtidspension (3.2.1.) gruppelivssum (3.8.1.) begravelseshjælp, dog kun i Pension 90 (3.11.) Hold Fast gruppeforsikring, dog kun i Pensionsordningen for ledere (3.12.). Kunder, som er under 50 år, når de bliver optaget i Fleksion (2.1.), kan ikke fravælge disse dækninger. Kunder, som har valgt overgang til Fleksion, bevarer i denne forbindelse, deres oprindelige optagelsesalder. Kunder, som er fyldt 60 år, når de bliver optaget i Fleksion (2.1.), er kun omfattet af alderspension (3.5.) samt gruppelivssum og forsikring ved visse kritiske sygdomme, indtil disse ophører (3.1.) og (3.8.). Kunder i Pensionsordningen for ledere er også omfattet af Hold Fast gruppeforsikring, indtil denne ophører (3.12.) My My indeholder: alderspension (3.5.1.).

9 Ændring af produktsammensætning Kunden kan mod et omkostningsgebyr til- og fravælge dækninger eller opsparing, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Bidragets størrelse m.v. (2.2.) bestemmer, hvilke valgmuligheder kunden har. Kunden kan fortryde sit valg senest 30 dage efter, at PenSam har modtaget meddelelse om valget Omvalg Midi/Maxi Kunder under 60 år Kunder under 60 år kan: Hæve eller sænke bidrag til alderspension (3.5.), og tilvælge, hæve eller sænke bidrag til aldersopsparing (3.7.). Kunden kan også til- og fravælge: Tillægsmoduler på PenSam førtidspension (3.3.) moduler på ægtefælle-/samleverpension (3.9.), og moduler på individuel børnepension (3.10.). Kundens valg af tillægsmoduler på PenSam førtidspension må ikke medføre, at PenSam førtidspensionen sammenlagt med offentlig førtidspension overstiger kundens indkomst på tidspunktet for valget af tillægsmodulerne. Valget har virkning fra den første i den måned, hvor arbejdsgiver første gang efter valget betaler bidrag, som giver ret til den dækning og opsparing, som kunden har valgt Kunder mellem 50 og 60 år Kunder, som er fyldt 50 år, men ikke 60 år, når de bliver optaget i Fleksion, kan fravælge PenSam førtidspension (3.3.). Kunden kan dog ikke foretage dette fravalg, hvis kunden har en tidligere arbejdsmarkedspensionsordning i PenSam eller har overført en tidligere arbejdsmarkedspensionsordning, som svarer til, at kunden har været omfattet af arbejdsmarkedspension fra kunden var under 50 år. Kunder, som har valgt overgang til Fleksion, bevarer i denne forbindelse, deres oprindelige optagelsesalder Kunder over 60 år Kunder, som er fyldt 60 år, kan kun hæve eller sænke bidrag til alderspension (3.5.) og tilvælge, hæve eller sænke bidrag til aldersopsparing (3.7.) Ændringer i bidraget Kundens dækning og opsparing afhænger blandt andet af tidligere valg af dækning og opsparing og bidragets størrelse. Derfor vil dækning og opsparing ændre sig, hvis bidraget stiger eller falder Bidraget stiger Hvis bidraget stiger, kan kunden altid forhøje alderspension (3.5.) og/eller

10 10 aldersopsparing (3.7.). Større stigninger i bidraget kan dog give kunden ret og pligt til nye obligatoriske dækninger, som kan være dækning på PenSam førtidspension (3.3.) og/eller gruppelivssum (3.8.), gruppesum ved førtidspension (3.2.), forsikring ved visse kritiske sygdomme (3.1.) og Hold Fast gruppeforsikring (3.12.), hvis kunden har ret til dette. Større stigninger kan også give kunden ret til at tilvælge moduler på PenSam førtidspension (3.3.) ægtefælle-/samleverpension (3.9.) og individuel børnepension (3.10.). Kunder, som er fyldt 60 år, kan kun forhøje alderspension (3.5.) og tilvælge eller forhøje aldersopsparing (3.7.). Kunden kan fortryde sit valg senest 30 dage efter, at PenSam har modtaget meddelelse om valget. Valget har virkning fra den første i den måned, hvor arbejdsgiver første gang efter valget betaler bidrag, som giver ret til den dækning og opsparing, som kunden har valgt Bidraget falder Mindre fald i bidrag begrænser indbetaling til kundens alderspension. Ved større fald i bidraget falder tilvalgte dækninger bort. Tilvalgt dækning og opsparing bortfalder i denne rækkefølge: Ægtefælle-/samleverpension (3.9.) individuel børnepension (3.10.) aldersopsparing (3.7.) tillægsmoduler på PenSam førtidspension (3.3.) og obligatorisk børnepension (3.4.). Meget store fald i bidraget kan medføre, at kunden bliver omfattet af Mini (2.2.2.), hvor også grundmodul på PenSam førtidspension (3.3.) og obligatorisk børnepension (3.4.) bortfalder. Hvis bidraget falder til My (2.2.3.), bortfalder gruppelivssum (3.8.), gruppesum ved førtidspension (3.2.) og forsikring ved visse kritiske sygdomme (3.1.) samt begravelseshjælp (3.11.) og Hold Fast gruppeforsikring (3.12.), og kunden er kun omfattet af alderspension. Kunden kan indbetale frivillige bidrag ved siden af arbejdsgivers bidrag (1.4.2.) for at bevare dækning, som bortfalder, fordi arbejdsgiveren betaler mindre bidrag Ekstraordinære valg PenSam kan beslutte at give kunder ekstraordinær valgmulighed, hvis indholdet eller sammensætningen af produkter i Fleksion bliver ændret lovgivningen, som påvirker behovet for og sammensætningen af arbejdsmarkedspensioner, herunder reglerne om tilkendelse af social pension fra det offentlige og reglerne om efterløn og folkepension, bliver væsentligt ændret.

11 Bidraget ophører (opretholdt dækning) Hvis kunden fratræder den stilling, som gav ret til pensionsbidraget, og kunden ikke modtager udbetaling af PenSam førtidspension eller alderspension, opretholdes kundens dækninger på Mini (2.2.2.) eller Midi/Maxi (2.2.1.) i indtil 12 måneder efter bidragsophøret, dog længst indtil dækningen i øvrigt ophører. Kunden kan bevare forsikringsdækninger, ved at betale til en fortsættelsesforsikring jf. punkt Kunden kan dog ikke bevare Hold Fast gruppeforsikring (3.12.), som bortfalder senest 12 måneder efter bidragsophør. Hvis kunden ikke betaler til en fortsættelsesforsikring bortfalder følgende dækninger senest 12 måneder efter bidragsophør: Forsikring ved visse kritiske sygdomme (3.1.1.) gruppesum ved førtidspension (3.2.1.) gruppelivssum (3.8.1.) begravelseshjælp (3.11.). For alderspension (3.5.) aldersopsparing (3.7.) PenSam førtidspension (3.3.1.)* obligatorisk børnepension (3.4.1.)* ægtefælle- /samleverpension (3.9.)*, og individuel børnepension (3.10.)* gælder, at disse dækninger 12 måneder efter bidragsophør alene beregnes på grundlag af allerede indbetalte bidrag (hvilende dækning). * Disse dækninger bortfalder senest 5 år efter bidragsophør, og eventuel reserve overføres til alderspension (3.5.). Kunder, som er omfattet af Gruppesum ved førtidspension (3.2.) og PenSam førtidspension (3.3.), og som: bliver syge senest 12 måneder efter bidragsophør, og som på grund af uafbrudt sygdom ikke kan være selvforsørgende i en stilling uden økonomisk kompensation eller løntilskud, opretholder dog dækningen i indtil 5 år efter bidragsophør, dog længst indtil dækningen i øvrigt ophører. Kunden kan overføre sin pensionsordning til en anden pensionsordning efter reglerne i punkt 2.11., og kunden kan genkøbe pensionsordningen efter reglerne i punkt

12 Helbredsforhold Ingen helbredsbedømmelse PenSam optager alle kunder, uanset hvordan deres helbredstilstand er, når kunden bliver optaget i Fleksion, men hvis kunden er syg ved optagelsen, kan dette påvirke kundens dækninger Helbredsklausul Hvis kunden er omfattet af gruppesum ved førtidspension (3.2.), grund- og tillægsmoduler på PenSam førtidspension (3.3.) er dækningen omfattet af en helbredsklausul, hvis kunden var ansat i en stilling med økonomisk kompensation eller løntilskud, da arbejdsgiver begyndte indbetalinger til Fleksion eller genoptog indbetalinger efter mere end 3 år uden bidrag, og hvis kunden er optaget i Fleksion fra og med den Helbredsklausulen medfører, at PenSam ikke udbetaler dækning, hvis afgørelse om ret til offentlig førtidspension skyldes eller har sammenhæng med en lidelse, som bestod, da kunden tiltrådte stillingen med økonomisk kompensation til ansættelsen eller løntilskud. Hvis kunden ikke opnår ret til PenSam førtidspension (3.3.), fordi dækningen er omfattet af helbredsklausulen, overfører PenSam præmierne, som er brugt til dækningen, til kundens alderspension (3.5.) Karens ved valgfri dækning Hvis kunden er omfattet af tillægsmoduler på PenSam førtidspension (3.3.) og børnepension (3.4.) grund- og tillægsmoduler på ægtefælle-/samleverpension (3.9.), eller grund- og tillægsmoduler på individuel børnepension (3.10.) er den forhøjede dækning begrænset i en karensperiode, hvis der er betalt til modulet i mindre end sammenlagt 3 år. Hvis kunden opnår ret til dækning, før der er betalt i 3 år til modulet, udbetaler PenSam ikke den forhøjede dækning, hvis retten til udbetaling skyldes eller har sammenhæng med en lidelse, som bestod, da kunden valgte modulet. Ved optagelse i forbindelse med kundens valg af overgang til Fleksion (2.1.), hvor der samtidig overføres reserve fra den tidligere pensionsordning, medregnes tidligere perioder med indbetalinger. Hvis kunden ikke opnår den forhøjede dækning, fordi dækningen er omfattet af karens, overfører PenSam præmierne, som er brugt til den tilvalgte dækning, til kundens alderspension (3.5.). Ved dødsfald udbetaler PenSam præmier, som er anvendt til den forhøjede dækning, til dødsboet. Hvis et tilvalgt modul bortfalder i mere end 3 år, beregner PenSam en ny karensperiode, hvis kunden senere vælger modulet igen.

13 13 PenSam kan forlænge karensperioden på 3 år for alle kunder, hvis PenSam skønner, at det er nødvendigt for at beskytte kollektivet. Der kan gælde særlige regler, hvis modulet er tilvalgt som følge af, at kunden har overført (2.12.) en tidligere pensionsordning til PenSam, eller kunden indbetaler frivillige bidrag (1.4.2.) eller indskud til PenSam Hvad koster dækning og opsparing? Bank PenSam opgør opsparing i PenSam Bank (1.1.) på grundlag af indbetalingerne efter fradrag af pensionsafkastbeskatning og med tillæg af tilskrevne renter. Der kan være fastsat særlige regler for opgørelse af opsparing og ændring heraf i tilknytning til den enkelte opsparing. Dette er fx tilfældet, hvis kunden har valgt at indbetale til PenSam Bank-Lokal Puljepension Forsikring Forsikringsdækninger og aldersprodukter beregnes ud fra grundlag, hvor der kan indgå antagelser om rente, risiko og omkostninger. Hvis grundlagets forudsætninger ændrer sig, eller hvis det er nødvendigt at indarbejde andre antagelser end de nævnte, og PenSam vurderer, at ændringerne har væsentlig betydning, kan PenSam ændre grundlagene. PenSam kan også ændre grundlagene i forbindelse med ændring af betingelserne for Fleksion. Såfremt PenSam ændrer grundlag for beregning af dækning og aldersprodukter, kan dækninger og aldersprodukter blive større, mindre eller helt bortfalde. Det gælder både dækning og aldersprodukter, der følger af allerede betalte bidrag samt dækning og aldersprodukter, der følger af fremtidige bidragsbetalinger. Allerede oprettet dækning og aldersprodukter samt fremtidig dækning og aldersprodukter kan endvidere ændre sig eller bortfalde som følge af ændring af betingelserne for Fleksion. PenSam oplyser kunderne om ændring af grundlag, der medfører, at allerede oprettet dækning og aldersprodukter samt fremtidig dækning og aldersprodukter ændrer sig eller bortfalder. Der kan være fastsat særlige regler for beregning af dækning og aldersprodukter og ændring heraf i tilknytning til den enkelte dækning Overskud og bonus Overskud PenSam fastsætter størrelsen og prisen på forsikringer forsigtigt. Der vil derfor kunne opstå overskud i et forsikringsforløb. PenSam fordeler de enkelte års realiserede resultat mellem selskabet og

14 14 kunderne i overensstemmelse med loven. Forsikringernes del placeres i ufordelte fælles midler (kollektivt bonuspotentiale) Særlige bonushensættelser PenSam kan bruge forsikringernes ufordelte fælles midler til særlige bonushensættelser. Særlige bonushensættelser indgår som en del af selskabets basiskapital og dækker tab på lige fod med egenkapitalen. Særlige bonushensættelser får mindst samme forrentning som egenkapitalen. Hvis der er opbygget særlige bonushensættelser, og solvenskravet er opfyldt, tildeler PenSam den enkelte kunde bonus herfra, senest når forsikringen ophører Bonus PenSam tildeler bonus til den enkelte kunde, når de ufordelte, fælles midler har en sådan størrelse, at det er rimeligt og betryggende. PenSam opdeler kunderne i grupper (kontributionsgrupper) for henholdsvis risiko, omkostninger og rente. Inddelingen i grupper har betydning for beregningen af kundens bonus. PenSam kan fastsætte og ændre principperne for kundernes opdeling i grupper, herunder flytte kunder til en anden gruppe Fravigelser PenSam kan fastsætte nærmere regler, og ændre disse, for beregning og fordeling af overskud og bonus, herunder fravige kontributionsbekendtgørelsen, for såvel fremtidige som allerede eksisterende aftaler Hvordan anvendes bonus PenSam bestemmer, hvordan bonus og særlige bonushensættelser skal komme kunderne til gode fx ved at nedsætte præmier, forhøje dækninger eller kontant udbetaling. Hvis PenSam beslutter, at kunderne eller forbrugergrupperne kan vælge, hvordan bonus skal anvendes, oplyser PenSam kunderne om mulighederne Omregning PenSam kan give adgang til, at den enkelte pension i PenSam Liv (1.1.) omregnes og udbetales med et højere beløb i hele eller dele af udbetalingsperioden, hvis PenSam vurderer, at der er økonomisk mulighed for det. Giver PenSam adgang til omregning, bliver adgang til bonus begrænset eller bortfalder helt. Omregningen sker efter regler, som er fastsat af PenSam. PenSam udleverer reglerne, hvis den pensionsberettigede beder om det. PenSam udbetaler alderspension (3.5.) omregnet, medmindre kunden fravælger dette. Når udbetalingen er påbegyndt som omregnet eller som ikke omregnet, kan kunden ikke efterfølgende ændre dette. PenSam fastsætter omregningsrenten årligt, herunder om omregning fortsat skal tilbydes. Adgangen til bonus for den omregnede pension er begrænset eller bortfalder helt. PenSam kan nedsætte omregningsrenten for pensionen efter udbetalingen er påbegyndt, hvis den generelle bonussituation ændrer sig Pensionsafkastskat

15 15 PenSam fradrager pensionsafkastbeskatning i henhold til lov om pensionsafkastbeskatning Fareforøgelse PenSam udbetaler ikke dækning ved sygdom, førtidspension eller død, som er en følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, eller aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende uden for Danmark. PenSam udbetaler ikke gruppelivssum, gruppesum ved førtidspension og forsikring ved visse kritiske sygdomme og nedsætter andre forsikringer ved sygdom, førtidspension og død, som er en følge af krig, borgerkrig eller tilsvarende fareforøgelse i Danmark Personlig rettighed Kundens og andre berettigedes kreditorer kan ikke retsforfølge eller overtage retten til udbetaling fra pensionsordningen. Kunden og andre berettigede kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over retten til udbetaling fra pensionsordningen Kunden skal anmelde krav på dækning Krav mod PenSam forældes efter dansk rets regler om forældelse. Kunder eller andre, som ønsker, at PenSam skal udbetale en dækning, skal anmelde kravet til PenSam inden 3 år efter, at kunden blev klar over, at kunden er omfattet af dækningen, og at betingelserne for at få udbetalt dækningen kan være opfyldt. Hvis kravet ikke er anmeldt inden for 3 år, bortfalder krav på udbetaling af dækning, som vedrører tiden, før 3-års perioden begyndte Oplysninger Kunder eller andre berettigede, som kan være berettiget til udbetaling, skal give PenSam adgang til oplysninger, som er nødvendige for, at PenSam kan vurdere deres rettigheder. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, kan udbetaling ikke finde sted. Det kan blandt andet være nødvendigt, at kunden samtykker og medvirker til, at PenSam indhenter, opbevarer, registrerer og videregiver oplysninger, erklæringer m.v. PenSam behandler alle oplysninger efter de regler, som findes i lovgivningen. Medarbejderne i PenSam har tavshedspligt om kundernes forhold og må kun videregive oplysninger herom, hvis kunden har godkendt, at der sker videregivelse, eller hvis lovgivningen giver adgang til at videregive oplysninger Overførsel til andre pensionsordninger Hvis bidragspligten er bortfaldet på grund af jobskifte, kan kunden bede PenSam om at opgøre og overføre overførselsværdien af kundens pensionsordning i PenSam til kundens nye pensionsordning.

16 16 Hvis overførsel gennemføres i forbindelse med et jobskifte, overfører PenSam overførselsværdien af pensionsordningen uden fradrag for omkostninger og gebyr. Hvis kunden beder PenSam om at overføre værdien af pensionsordningen uden forbindelse med et jobskifte, overfører PenSam overførselsværdien af pensionsordningen inklusive indeholdt pensionsafkastbeskatning, og med fradrag af omkostninger og gebyr. Hvis kundens adgang til at genkøbe (2.13.) pensionsordningen er begrænset, fortæller PenSam det nye selskab herom, for at begrænsningen kan fortsætte, efter at værdien af pensionsordningen er overført. PenSam kan indgå særlige aftaler med andre pensionsinstitutter om kundernes ret ved overførsel. Hvis en kunde efter jobskifte eller virksomhedsomdannelse tilbydes ringere vilkår eller får afslag på optagelse i en ny arbejdsmarkedspensionsordning på grund af helbredsforhold, har kunden ret til at fortsætte indbetaling af bidrag til PenSam. Overenskomstparterne og det nye pensionsinstitut godkender, at kundens pensionsordning videreføres i PenSam Overførsel fra andre pensionsordninger Kunden kan overføre tidligere arbejdsmarkedspensionsordninger, som giver ret til overførsel, og herved forbedre pensionsordningen i PenSam. Hvis overførsel gennemføres i forbindelse med et jobskifte, indgår hele det overførte beløb med fradrag af indeholdt pensionsafkastbeskatning på pensionsordningen i PenSam. Eventuelle helbredsoplysninger eller overstået karenstid overføres samtidig. Hvis PenSam modtager en overførsel uden forbindelse med jobskifte, indgår det overførte beløb efter fradrag af omkostninger og med fradrag af indeholdt pensionsafkastbeskatning på pensionsordningen i PenSam. Kunden kan bruge det overførte beløb til at vælge moduler på de produkter, som kunden i forvejen er omfattet af. Beløbet kan også indgå på kundens alderspension. Det er dog en forudsætning, at dette kan lade sig gøre efter lovgivningen, betingelser og beregningsgrundlag. Hvis kunden overfører en kapitalforsikring kan PenSam konvertere den til en aldersforsikring (3.6.). Hvis kundens tidligere pensionsordning indeholdt begrænsninger, herunder i kundens adgang til at genkøbe pensionsordningen, kan begrænsningerne fortsætte, efter at pensionsordningen er overført. PenSam kan indgå særlige aftaler med andre pensionsinstitutter om kundernes ret ved overførsel Genkøb af pensionsordningen Tvangsgenkøb

17 17 PenSam har ret til at opgøre og udbetale en eventuel genkøbsværdi, hvis hverken arbejdsgiver eller kunden betaler bidrag (1.4.), og alle andre forsikringsdækninger end alderspension (3.5.) og opsparet reserve på aldersforsikring (3.6.) er bortfaldet, og kundens alderspension (3.5.) ikke overstiger kr. om året, og kundens opsparede reserve på aldersforsikring (3.6.) ikke overstiger kr. (bruttoficeret værdi). PenSam fradrager afgift efter pensionsbeskatningsloven og skat efter pensionsafkastbeskatningsloven inden udbetaling. PenSam er herefter frigjort, og kunden har ikke yderligere krav mod PenSam Frivilligt genkøb Kunder kan bede PenSam om at opgøre og udbetale en eventuel genkøbsværdi, hvis der ikke er indledt sag for kunden om behandling efter reglerne i lovgivningen om offentlig førtidspension, og kunden ikke har fået forlænget udbetaling af dagpenge på grund af livstruende, uhelbredelig sygdom, og kunden er under 60 år, og kunden er emigreret (dog ikke til Færøerne og Grønland) eller kunden er fratrådt det job, som gav ret og pligt til pensionsordning mere end 1 år før genkøbet og pensionsordningens genkøbsværdi er under kr. brutto (afgiftsfri reserver bruttoficeres). PenSam skal fradrage afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven og skat efter pensionsafkastbeskatningsloven. PenSam er herefter frigjort, og kunden har ikke yderligere krav mod PenSam Klager Kunder eller andre berettigede modtager en klagevejledning, hvis PenSam giver afslag på deres anmodning. Det fremgår af klagevejledningen, hvordan kunden eller andre berettigede kan klage over afslaget. Der er følgende muligheder: Kunden skal altid først klage til PenSam. Både kunden og PenSam kan herunder kræve, at sagen bliver forelagt for bestyrelsen. Kunder og andre berettigede kan også klage til Ankenævnet for Forsikring over afgørelser truffet af PenSam Liv (1.1.) og PenSam Forsikring (1.1.) eller til Pengeinstitutankenævnet over afgørelser truffet af PenSam Bank (1.1.). PenSam sender klageskema til kunder og andre berettigede, som beder om det. Kunder og andre berettigede kan også søge sagen løst ved domstolene efter dansk ret. Kunder, som vil klage over den måde, PenSam behandler personoplysninger på, kan klage til Datatilsynet.

18 Ikrafttræden Betingelserne træder i kraft den og erstatter tidligere betingelser, jf. dog næste afsnit. Ændringen i , 2. bullit om PenSam førtidspension, har virkning fra Ændringen medfører, at kunder der optages på Midi/Maxi pr. den og senere, optages med grundmodulet som eneste modul på PenSam Førtidspension i den obligatoriske dækning. Betingelserne gælder både for kunder med bidragsbetaling og kunder uden bidragsbetaling. Efter bortfald af bidragsbetaling er kunden dog alene omfattet af de dækninger og opsparing, som var gældende på det tidspunkt, hvor bidragsbetalingen bortfaldt. Disse dækninger og opsparing kan være opretholdt i en periode efter bidragsbetalingens bortfald efter de betingelser, der var gældende ved bidragsbortfaldet. Når dækningerne og opsparing ikke længere er opretholdt, er de tilbageværende nedsatte dækninger og opsparing omfattet af de til enhver tid gældende betingelser. Fra den kan der ikke indbetales til alderssum i moduler (konverteret til aldersforsikring (3.6.)) og dødsfaldsum. For kunder, som frem til den har indbetalt til alderssum i moduler, bevarer alderssummen (konverteret til aldersforsikring (3.6.)) sin opsparede reserve uden mulighed for nye indbetalinger. Tilsvarende indbetalinger, som herefter indbetales, anvendes til alderspension (3.5.). PenSam kan konvertere alderssum i moduler - som ikke allerede er konverteret - til aldersforsikring (3.6.) omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A. Ved konverteringen til aldersforsikring fradrager PenSam afgift til staten. Dødsfaldssum bortfalder pr Tilsvarende indbetalinger, som herefter indbetales, anvendes til alderspension (3.5.), Eventuel præmiereserve på dødsfaldssum overføres til alderspensionen (3.5.). Kunder, som før den modtog gruppesum ved førtidspension (3.2.) eller PenSam førtidspension (3.3.) fra samme ordning, bevarer dog eventuelle rettigheder til alderssum i moduler og dødsfaldssum, som er opnået i forbindelse med førtidspensioneringen. 3. Produkter og dækninger 3.1. Forsikring ved visse kritiske sygdomme Hvad er forsikring ved visse kritiske sygdomme? Forsikring ved visse kritiske sygdomme er en forsikringsdækning, hvor kunden er ejer og forsikret beregnet på gruppebasis og tegnes for 1 kalenderår ad gangen en ren risikoforsikring, som kunden hverken kan genkøbe (2.13.) eller overføre (2.12.) tegnet som gruppeforsikring i klasse 1 og 2 for skadeforsikringsvirksomhed i PenSam Forsikring (1.1.). PenSam fastsætter præmie til forsikring ved visse kritiske sygdomme for 1 år ad gangen. Præmien ophører senest, når kunden fylder 65 år.

19 Hvornår udbetales forsikring ved visse kritiske sygdomme? PenSam udbetaler forsikringssummen, hvis kunden er under 65 år, og kunden selv beder om udbetaling, og PenSam har modtaget dokumentation for, at betingelserne for dækning er opfyldt og har vurderet, at diagnosen opfylder kravene, og kunden får diagnosticeret en af følgende sygdomme i forsikringstiden og efter den : A. Følger efter hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) Spontant opstået beskadigelse af hjernen eller hjernestammen som følge af en blodprop (infarkt), en blødning i hjernen/hjernestammen eller mellem hjernehinderne. Beskadigelsen skal have medført objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed regnet fra det tidspunkt, hvor en læge første gang påviser det/de objektive udfaldssymptomer. Beskadigelsen skal være påvist ved en hjerneskanning (CT/MR). Hvis en apopleksi ikke er påvist ved en hjerneskanning, er tilfældet omfattet, hvis der er klassiske kliniske tegn på apopleksi samt varige objektive neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduktion. I dette tilfælde kan de objektive neurologiske udfaldssymptomer først vurderes efter 3 måneder. De 3 måneder skal ligge indenfor forsikringstiden for at være dækningsberettiget. Undtaget fra dækning er transitorisk cerebral iskæmi (TCI), multiinfarktsyndrom (småkarssygdom), sinus cavernosus trombose samt hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjerneskanning f.eks. som led i udredning af anden sygdom. Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling eller af en speciallæge i neuromedicin. B. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) Aneurismet skal være påvist ved røntgenundersøgelse af hjernes pulsårer (angiografi) eller ved CT/MR-skanning. Operation skal være gennemført, eller kunden skal være optaget på venteliste til operation eller behandling. Der er også dækning, hvis der er indikation for operation eller behandling, men dette ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. C. Planlagt eller gennemført bypass-operation i hjertets kranspulsårer (by-pass-operation af koronarsklerose) Kunden skal have fået foretaget eller være optaget på en venteliste til hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) af en eller flere af hjertets kranspulsårer ved bypassoperation eller ballonudvidelse med eller uden anlæggelse af stent. D. Akut blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være baseret på mindst 2 af følgende 3 kriterier:

20 20 1. Sygehistorie med typiske, vedvarende brystsmerter. 2. Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen: Akut myokardieinfarkt. 3. Samtidig opfylde følgende: Signifikant forhøjelse af blodværdierne for plasma troponin-t eller det hjertespecifikke enzym CK-MB. I tvivlstilfælde kan myokardiescintigrafi og ekko-kardiografi indgå i bedømmelsen. Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk eller internmedicinsk afdeling af en kardiologisk speciallæge eller af en speciallæge i intern medicin. E. Hjerteklapsygdom Kunden er optaget på venteliste til åben hjertekirurgisk behandling, eller der er gennemført hjertekirurgisk behandling med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklap, herunder homograft, eller klapplastik (hjerteklapskirurgi uden indsættelse af ny hjerteklap). Forsikringen dækker også, hvis kunden har måttet afstå fra i øvrigt indiceret hjerteklapoperation på grund af høj operationsrisiko. F. Kritiske former for kræft Ved kræft forstås ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser), herunder malignt melanom (modermærkekræft). Endvidere dækkes: Leukæmi (undtagen kronisk lymfatisk leukæmi) Lymfeknudekræft (non-hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom stadium II-IV) Prostata kræft fra stadie 6 (Gleason 6) Myelomatose samt myeloproliferative sygdomme (Essentiel Trombocytose, Polycytæmia Vera, Myelofibrose). Følgende kræftformer dækkes ikke: 1. Hudkræft, herunder Kaposis sarkom. 2. Forstadier til kræft (dysplasi og in situ-cancer ) f.eks. celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasi (CIN) i alle stadier)), 3. Godartede blærepapillomer, 4. Hodgkins sygdom (stadium I), 5. Kronisk lymfatisk leukæmi, 6. Prostata kræft stadie 1-5 (Gleason 1-5). Diagnosen være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse foretaget af en speciallæge i vævsundersøgelser (patalogi). G. Livstruende nyresvigt

21 21 Nyresvigt i en sværhedsgrad, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse iværksættes eller, at kunden bliver optaget på venteliste til nyretransplantation. H. Planlagt større organtransplantation Planlagt eller gennemført transplantation af hjerte, lunge, lever og bugspytkirtel. Der skal være tale om transplantation pga. intraktabelt organsvigt. Herudover dækkes transplantation af knoglemarv. Ved planlagt transplantation skal kunden være optaget på venteliste til transplantation. I. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Der skal have været mere end én veldefineret episode (attak) af symptomer eller, der skal være tale om et fremadskridende forløb. Diagnosen skal være understøttet af mindst 1 af følgende 2 kriterier: 1. Typiske forandringer vist ved MR-skanning af hjernen med multiple affektioner af den hvide substans. 2. Typiske fund af oligoklonale bånd i IgG-området i rygmarvsvæsken eller forhøjet IgG indeks. Hvis der kun har været konstateret ét attak er sygdommen omfattet, hvis McDonald-kriterierne er opfyldte. Det er et krav, at diagnosen er stillet på en neuromedicinsk afdeling. J. ALS En fremadskridende sygdom af ukendt årsag med degeneration af motoriske forhornsceller bekræftet ved elektromyografi. Diagnosen er stillet på en neuromedicinsk afdeling. K. Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme Følgende diagnoser er dækkede: 1. Limb-Girdle Muskeldystrofi 2. Myastenia Gravis 3. Distal Muskelatrofi (Charcot-Marie-Tooth) 4. Duchenne Muskeldystrofi 5. Facio-scapulo-humeral dystrofi Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk afdeling. L. Arbejdsbetinget HIV og smitte med HIV ved blodtransfusion (infektion med HIV-1) Smitte med HIV-1 ved et uheld, der er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitte-udsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden for de næste 12 måneder. De 12 måneder skal ligge indenfor forsikringstiden for at være dækningsberettiget. Ved HIV-smitte ved blodtransfusion forstås infektion med HIV-1 som følge af blodtransfusion modtaget i forsikringstiden, hvis kunden af Sundhedsstyrelsen er fundet berettiget til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion. M. Parkinsons sygdom Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor og oligokinesi. Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi. N. Kardiomyopati Følgende diagnoser er dækkede: 1. Dilateret kardiomyopati.

22 22 2. Hypertrofisk kardiomyopati. 3. Restriktiv kardiomyopati. Undtaget for dækning er kardiomyopati forårsaget af iskæmisk hjertesygdom, hypertension (forhøjet blodtryk) og hjerteklapsygdom. Diagnosen skal være stillet på en specialafdeling i hjertesygdomme. O. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) Sygdom i aorta (hovedpulsåren) i form af en bristning (ruptur), lokal udvidelse (aortaaneurisme) til over 5 cm diameter, aortadissektion med ruptur af aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen eller total aortaokklusion. Benævnelsen aorta omfatter både den thorakale (bryst) og den abdominale (mave) aorta, men ikke dens grene. Diagnoserne aortaaneurisme og aortadissektion skal være stillet ved enten ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/MR-skanning eller eventuelt ved aortografi. Aorta skal være udvidet lokalt til over 5 cm i diameter, eller der skal være en ruptur i aortas indre lag med blødning ind i aortavæggen. Diagnosen aortaokklusionen diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. P. Følger efter Borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid Neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført vedvarende (perifere eller kranielle) betydelige objektive neurologiske følger. De neurologiske følger skal have været tilstede i 6 måneder eller mere i forsikringstiden og være bekræftet af en speciallæge i neurologi. Diagnosen skal være stillet ud fra borrelia/tbe-specifikke antistoffer i spinalvæske eller blod. Q. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Vedvarende betydelige objektive neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe m.v. De neurologiske følger skal have været til stede i 6 måneder eller mere i forsikringstiden, og diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: 1. Påvisning af mikroorganismer i spinalvæsken eller blod, eller 2. en spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein eventuelt suppleret med CT/MR-skanning. R. Visse godartede svulster Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som ikke kan fjernes ved operation eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet. I alle tilfælde skal følgetilstanden medføre en méngrad på mindst 30 % efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Méngraden kan tidligst vurderes efter 6 måneder. De 6 måneder skal ligge indenfor forsikringstiden for at være dækningsberettiget. Undtaget for dækningen er cyster, granulomer, hypofyseadenomer og Schwannomer/neurinomer, herunder acusticusneurinomer. S. Blindhed Ved blindhed forstås totalt, permanent og irreversibelt tab af synsfunktionen på begge øjne, hvor synsstyrken målt med korrektion på bedste øje er 3/60 eller derunder eller, hvor synsfeltet er < 10 % på det bedste øje.

23 23 Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. T. Døvhed Ved døvhed forstås totalt og irreversibelt høretab på begge ører. Diagnosen skal være stillet på en audiologisk klinik. U. Alzheimers sygdom Degenerativ sygdom i hjernen, der er karakteriseret ved fremadskridende hukommelsestab og tab af evnen til at tænke, tale og løse problemer. Undtaget for dækning er demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser (f.eks. ved Huntingtons chorea), Parkinsons sygdom og demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar, traumer eller infektioner. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter de internationalt anerkendte kriterier for Alzheimers demens. V. Større forbrændinger, forfrysning eller ætsning Brandsår, forfrysninger eller ætsninger af 3. grad, der dækker mindst 20 % af kundens legemsoverflade. Diagnosen skal være bekræftet af en brandsårsafdeling. W. Terminal sygdom ved andre diagnoser end A V Ved terminal sygdom forstås en fremskreden eller hurtigt udviklende uhelbredelig sygdom, hvor diagnosen er stillet i forsikringstiden, og hvor forventet restlevetid trods lægelig behandling maksimalt er 12 måneder. De 12 måneder regnes fra diagnosedatoen. Den terminale sygdom må ikke være en følge af: 1. Et ulykkestilfælde, hvorved forstås legemsbeskadigelse, som rammer kunden frivilligt gennem en pludselig udefrakommende hændelse. 2. En sygdom, der har medført eller vil medføre udbetaling efter én af denne paragrafs diagnoser A. V. eller sygdomme, der skyldes den lægelige behandling heraf. 3. Infektioner eller epidemier. Vurderingen skal foretages af en speciallæge inden for det relevante speciale. Speciallægen skal arbejde i Danmark, være godkendt af Sundhedsstyrelsen og må ikke alene være speciallæge i almen medicin. Speciallægen skal underskrive en erklæring udfærdiget af PenSam Forsikring, og PenSam's egen læge skal godkende udbetalingen. Erklæringen skal suppleres af journalmateriale, der dokumenterer, at sygdommen skønnes terminal Hvem modtager udbetaling? PenSam udbetaler forsikring ved visse kritiske sygdomme til kunden Hvor stor er forsikring ved visse kritiske sygdomme? PenSam fastsætter hvert år, hvor stor summen skal være. Forsikringssummen udbetales som et engangsbeløb Hvornår udbetales forsikring ved visse kritiske sygdomme ikke? PenSam udbetaler ikke forsikring ved visse kritiske sygdomme, hvis kunden er fyldt 65 år, inden diagnosen bliver stillet diagnosen først er anmeldt skriftligt til PenSam efter kundens død

24 24 kunden har fået stillet samme eller tilsvarende diagnose, inden forsikringen trådte i kraft. Det er uden betydning, hvornår kunden selv har fået kendskab til diagnosen, ligesom det er uden betydning, om der er en sammenhæng mellem de 2 diagnoser en ny diagnose bliver stillet mindre end 6 måneder efter, at kunden har fået stillet en anden diagnose, som har medført udbetaling af forsikring ved visse kritiske sygdomme kunden tidligere har fået udbetalt forsikring ved visse kritiske sygdomme fra PenSam på grund af samme eller tilsvarende diagnose, uanset om der er sammenhæng mellem diagnoserne. PenSam Forsikring udbetaler dog forsikring ved visse kritiske sygdomme, hvis: a) Kunden på ny får diagnosticeret "Kritiske former for kræft" (F), og følgende 3 betingelser er opfyldt: 1. diagnosen er stillet i forsikringstiden og 2. diagnosen er en helt ny kræftform, som er helt uden medicinsk sammenhæng, recidiv eller metastaser med en tidligere kræftdiagnose, og 3. diagnosen er stillet mere end 7 år efter, at kundens behandling for en anden kræftform blev afsluttet, og kunden derefter ikke har haft tilbagefald. b) Kunden på ny får diagnosticeret "Planlagt større organtransplantation" (H), hvis kunden ikke tidligere har fået eller været på venteliste til transplantation af samme organ. diagnosen er "Planlagt/gennemført bypass-operation" (C), og kunden tidligere har fået stillet diagnosen "Akut blodprop i hjertet" (D) diagnosen er "Akut blodprop i hjertet" (D), og kunden tidligere har fået stillet diagnosen "Planlagt/gennemført bypass-operation" (C) sygdom er opstået som følge af fareforøgelse (2.7.) sygdom er opstået som følge af selvforskyldt beruselse, påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer bidrag til Mini (2.2.2.) eller Midi/Maxi (2.2.1.) er bortfaldet mere end 12 måneder før, diagnosen blev stillet (3.1.2.), (2.3.4.) kunden har genkøbt (2.13.) eller overført (2.12.) sin pensionsordning forsikringen er ophørt. Dækningen ophører tillige den 1. i måneden efter udbetaling som følge af "Terminal sygdom" (W) Skat Forsikring ved visse kritiske sygdomme er omfattet af pensionsbeskatningslovens 53 A. Det betyder efter gældende regler i pensionsbeskatningsloven, at indbetalinger forhøjer kundens personlige indkomst og beskattes, samt at udbetaling er skatte- og afgiftsfri Gruppesum ved førtidspension Hvad er gruppesum ved førtidspension? Gruppesum ved førtidspension er

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2018 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2016 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Betingelser for Fleksion Kunder optaget den eller senere

Betingelser for Fleksion Kunder optaget den eller senere Betingelser for Fleksion 01.01.2017 Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere 2 1. Aftaleforhold... 4 1.1. Arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam... 4 1.2. Pensionsordningens sammensætning... 4 1.3.

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2018 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014

Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Betingelser for Hold Fast Forsikring Privatansat Gruppeforsikring 01.03.2014 Kunder omfattet af overenskomst for Pleje- og Omsorg 2014-2017 Betingelser for Hold Fast Forsikring - Privatansat - gruppeforsikring

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser Pension 90

Forsikringsbetingelser Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2017 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005 Forsikringsbetingelser Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser 01.01.2017 Pensionsordningen for den pædagogiske sektor Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for den pædagogiske sektor pr. 01.01.2017 kunder

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser til Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser gældende fra 1. september 2017 Nr. 01 09 2017 Indhold 1. Om

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2016 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2011) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2016 INDHOLD ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRINGER I ARBEJDSMARKEDSPENSIONEN... 4 KAPITEL

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2017 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2016. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere