Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts GER-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410"

Transkript

1 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko 7 Operationel risiko 8 Risiko på basiskapitalen 8 2. Basiskapitalen 9 3. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 - herunder beskrivelse af intern proces samt solvensbehovsmodel 4. Modpartsrisiko Markedsrisiko Eksponering i aktier m.v. som ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponering for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Kreditrisiko 18 2/19

3 MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER Risikostyring generelt GrønlandsBANKEN arbejder med en afbalanceret risikoprofil. Bankens bestyrelse har løbende opmærksomhed på bankens risici og følger regelmæssigt op herpå. Bestyrelsen har fastlagt overordnede rammer og principper indenfor de forskellige risikoområder. Banken udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af risici. Risikostyringsfunktionen er forankret i Direktionen. Den daglige styring af risici foretages af bankens Kredit/udlandsafdeling, mens der foretages uafhængig kontrol heraf i Regnskabsafdelingen. GrønlandsBANKEN anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. De væsentligste risici som knytter sig til driften af GrønlandsBANKEN og som har betydning for bankens vækst, indtjening og finansielle indstilling, er følgende: Kreditrisiko: Er risikoen for, at banken helt eller delvist må tage økonomiske tab som følge af, at kunderne ikke kan klare sine forpligtelser. Markedsrisiko: Risikoen for at værdien af bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Eks. økonomisk konjunktur, udvikling på aktiemarkedet og ændringer i valutakurser og rente. Likviditetsrisiko: Er risikoen for tab som følge af, at banken ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser overfor indskyderne. Operationel risiko: Risikoen for at banken helt eller delvist må tage økonomiske tab som følge af utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT- systemer mm. Risiko på basiskapitalen: Er risikoen for at banken ikke kan opfylde lovens minimumskrav til solvens samt at overholde det individuelle solvensbehov. 3/19

4 MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER Kreditrisiko Det er GrønlandsBANKENs målsætning på kreditområdet at begrænse tab på udlån, kreditter og garantier. Tabsbegrænsningen sker dog under hensyntagen til, at kreditområdet er bankens væsentligste indtjeningsområde og der sker derfor løbende vurdering af indtjening og risiko. GrønlandsBankens styring af kreditrisici sker via udarbejdede politikker og forretningsgange, som Bankens bestyrelse har fastlagt, med henblik på at udlånsvirksomheden sker til kunder, der via soliditet og indtjening sikrer en god kreditkvalitet i forhold til den betalte marginal. Kreditter, lån og garantier bevilges på forskellige niveauer i Banken afhængigt af engagementets størrelse og risiko. Der sker en løbende opfølgning på alle udlån og garantier over en nærmere fastlagt grænse for at sikre, at eventuelle tegn på kundens svigtende betalingsevne identificeres så tidligt som muligt, og derved giver mulighed for, i dialog med kunden, at afværge tab. Koncentrationsrisiko Bankens risikokoncentration i udlån og garantier indgår som en del af kreditrisikostyringen. Banken søger en passende fordeling på udlån og garantier til hhv. erhverv og privat. Endvidere søges en afbalanceret branchefordeling af udlån og garantier til erhverv. Fordelingen vurderes passende henset til den mulige branchemæssige spredning i Bankens markedsområde. Engagementer med en kunde eller en gruppe af indbyrdes forbundene kunder må efter fradrag for særlige sikrede krav ikke overstige 25 % af basiskapitalen i henhold til Lov om Finansiel Virksomhed 145. Der sker kvartalsvis indberetning til Finanstilsynet om dette forhold. GrønlandsBANKEN har en politik om, at summen af store engagementer ikke må overstige 100 % af basiskapitalen. Krediteksponeringer, der udgør 10 % eller mere af basiskapitalen: Ult. 1. kvt Ult Ult Store engagementer antal Større end 20 % af basiskapitalen % af basiskapitalen % af basiskapitalen I procent af basiskapitalen 58,9 58,7 93,5 4/19

5 MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER GrønlandsBANKEN ønsker en god branche-fordeling, jf. nedenstående. Branchefordeling af udlån og garantidebitorer (opgjort før nedskrivninger/hensættelser). Brancher kr. Offentlig myndighed Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning 0 Bygge og anlæg - Opførelse af bygninger Bygge og anlæg i øvrigt I alt Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter - Transport, post- og kurertjeneste Hoteller og restauranter I alt Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom i alt Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt Fordelingen af udlån og garantier på brancher skal dog vurderes i forhold til de geografiske betingede særlige forhold, der er i GrønlandsBANKENs primære markedsområde. Værdiregulering af udlånsengagementer GrønlandsBanken følger løbende alle udlån og garantier over nærmere fastlagte grænser på individuel basis. Øvrige udlån og garantier overvåges på gruppevis basis, dog sådan, at når objektive indikatorer viser en forhøjet risiko, bliver disse udlån og garantier ligeledes vurderet individuelt. 5/19

6 MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER Udlån nedskrives enten individuelt eller gruppevis. Individuel nedskrivning foretages, når der er konstateret objektiv indikation for forringet betalingsevne, som resulterer i en reduktion i den forventede fremtidige tilbagebetaling. Individuelle nedskrivninger foretages og vurderes centralt i Bankens kreditafdeling. Engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse udgør ultimo marts ,9 mio. kr., hvorpå, der er nedskrevet/hensat 69,6 mio. kr. Den gruppevise nedskrivning på kreditrisikogrupperne, hvorpå der ikke er foretaget individuel nedskrivning, foretages ved anvendelse af model udarbejdet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, hvor GrønlandsBANKENs historiske tab er indarbejdet i modellen. Disse nedskrivninger udgør i alt 10,9 mio. kr. Når der er nedskrevet individuelt på et engagement begrænses bevillingspraksissen. Udlån afskrives, når stillede sikkerheder er realiseret og der ikke længere anses muligt at få tilbagebetaling. Der foretages delafskrivninger, når engagementsafviklingen sker over en længere periode. På udlån standses rentetilskrivningen, når der ikke kan forventes at et tilgodehavende kan tilbagebetales. Sikkerheder For hovedparten af Grønlandsbankens udlån er der stillet sikkerhed i form af pant i fast ejendom (private boliger, kontorejendomme og andre erhvervsejendomme), pant løsøre (biler, driftsmateriel og andet), pant i fiskerettigheder, pant i værdipapirer (aktier, obligationer og investeringsbeviser), pant i kontant indestående, garantistillelser fra andre pengeinstitutter eller offentlige myndigheder, samt ved engagementer med selskaber tillige kautioner fra selskabernes ejere. De stillede sikkerheder vurderes forsigtig ud fra tvangsrealisationsprincippet. Ved vurderingen tages højde for evt. særlige, geografisk betingede vanskeligheder ved tvangsrealiseringen. 6/19

7 MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER Markedsrisiko Det er bankens målsætning at minimere de tab der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Politik: GrønlandsBANKENs markedsrisiko styres ved fastsatte limits på en lang række af risici. Positioner i aktier og valuta er fastsat med en ramme i forhold til basiskapitalen. Aktieporteføljen udgør marts 2014 tkr heraf sektoraktier tkr Positioner i rentefordringer skal holdes indenfor en given renterisiko på maksimalt 3 %. Ultimo marts 2014 udgjorde den samlede renterisiko 1,0 % af kernekapitalen efter fradrag. Banken har outsourcet porteføljestyringen af beholdningen af obligationer til ekstern forvalter. Forvalteren er underlagt en risikoramme med en maximal varighed på 1,5 år. GrønlandsBANKEN har en begrænset position i fremmed valuta. Valutakursrisikoen ultimo marts 2014, målt ved valutaindikator 1, udgør tkr , hvilket svarer til 6,1 % af kernekapital efter fradrag. Opgørelse og overvågning sker på daglig basis og direktion og bestyrelse modtager løbende rapportering ud fra nærmere fastlagte retningslinjer. Likviditetsrisiko GrønlandsBANKEN har en målsætning om, at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab og en konstant overdækning på 125 % i forhold til lovens krav. GrønlandsBANKENs minimumsgrænse for overdækning er på 75 %. Ultimo marts 2014 var bankens overdækning på 178,5 %. Politik: Bankens likvide beredskab styres ved at opretholde tilstrækkelige likvider, ultralikvide værdipapirer, evnen til at lukke markedspositioner samt udnyttelse af lines og commitede lines. GrønlandsBANKEN har en stærk kapitalbase og indlånsoverskud. På trods heraf har banken sikret en bekræftet kreditfacilitet hos et andet pengeinstitutter. Opgørelse og overvågning sker på daglig basis og direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra nærmere fastlagte retningslinjer. 7/19

8 MÅLSÆTNING OG RISIKOPOLITIKKER Operationel risiko Det er GrønlandsBANKENs målsætning, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de omkostninger der er forbundet hermed. Politik: Banken har udarbejdet politik og beredskabsplan for fysiske katastrofer og IT nedbrud. Bankens IT drift foretages på Bankernes EDB Central (BEC). Banken følger nøje de anbefalinger og anvisninger der kommer derfra ligesom banken ikke foretager selvstændig udvikling af IT systemer. Interne procedurer er baseret på skriftlige forretningsgange og arbejdsbeskrivelser ligesom der foretages kontroller på tværs i organisationen. Banken vurderer løbende outsourcing af driftsområder, der ikke har betydning for bankens konkurrencekraft. Ultimo 1. kvt har banken outsourcet følgende områder: Intern revision Clearing Mellemværender Udlandsbetalinger Fondskundeordrer Risiko på basiskapitalen GrønlandsBANKEN har en stærk kapitalbase og en solvensprocent ultimo marts 2014 på 20,2 %, uden indregning af periodens resultat samt med fradrag for skatteaktiv pga. udbyttebetaling. Solvensopgørelsen er foretaget efter de nye regler i CRR forordningen. Ultimo 2013 var bankens solvensprocent på 21,0 %. Opgørelse og overvågning sker på månedlig basis og direktion og bestyrelse modtager løbende rapportering ud fra nærmere fastlagte retningslinjer. 8/19

9 BASISKAPITALEN Opgørelse af basiskapital pr. ultimo marts 2014 i kr. Kernekapital Aktiekapital Overført overskud Udskudte aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag 0 Halvdelen af summen af kapital andele m.v. > 10 pct. 0 Kernekapital inkl. hybrid kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelser Basiskapital før fradrag Fradrag i kernekapitalen Halvdelen af summen af kapital- Andele m.v. > 10 pct. 0 Basiskapital efter fradrag /19

10 SOLVENSKRAV OG TILSTRÆKKELIG BASISKAPITAL I henhold til lovgivningen fastsætter bestyrelse og direktion GrønlandsBANKENs individuelle solvensbehov. Fastsættelse af solvensbehovet vurderes løbende af bestyrelse og direktion. Drøftelserne tager udgangspunkt i et notat som indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariabler, stressniveauer, vækstforventer samt andre relevante risikoområder. Notatet udarbejdes af regnskabschefen. Herudover drøfter bestyrelsen mindst en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens individuelle solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. I GrønlandsBANKEN har vi implementeret en model til opgørelse af solvensbehovet, som tager udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter samt Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at banken ved at benytte denne model får opgjort et solvensbehov, der er tilstrækkeligt til at dække bankens risici. I modellen afsættes kapital indenfor fire risikoområder (kreditrisiko, markedsrisiko, operationelle risici og øvrige risici). Den første del af modellen indeholder en række stresstests. I stresstesten stresses de enkelte regnskabsposter via forskellige variabler. Variabler, der stresstestes i relation til fastsættelsen af solvensbehovet: Kapital til dækning af kreditrisici Nedskrivninger på udlån mm. 4,27% ( gruppe 3-pengeinstitut) beregnet af udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Kapital til dækning af markedsrisici Aktiekursfald Rentestigning 30% dog 15% på aktier mm. i sektorselskaber. 1,35% på handelsbeholdning og 1 % udenfor handelsbeholdning. Samtidig forskydes den korte rente ( under 1 år ) med 0,7 procentpoint i én retning og den lange rente ( over 1 år ) forskydes med 0,7 procentpoint i modsat retning. Valutarisiko Risiko afledte finans.instr. 2,25% valutaindikator 1 (Euro) 12% valutaindikator 1 (øvrige) 8% af positiv markedsværdi 10/19

11 SOLVENSKRAV OG TILSTRÆKKELIG BASISKAPITAL Kapital til dækning af øvrige risici Generelt fald i nettorenteindtægter 12% Generelt fald i nettogebyrindtægter 17% Prisfald på egne ejendomme 18% Det er ledelsen, der har defineret, hvilke risici GrønlandsBANKEN bør kunne modstå, og dermed hvilke variabler, der skal stresstestes. Som udgangspunkt er stresstests et forsøg på at udsætte GrønlandsBANKENs regnskabstal for en række negative begivenheder, for derved at se hvorledes banken reagerer i det givne scenarium. Resultatet af de gennemførte stresstests indgår i solvensbehovsmodellen ved, at GrønlandsBANKEN som minimum skal holde en kapital, der kan dække det underskud, der vil opstå, såfremt det pågældende scenarium indtræffer. Stresstestens samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at indsætte den resultatpåvirkning i forhold til de vægtede poster. Herved fås et mål for hvor meget kapital, der skal til for at banken kan overleve det opstillede scenarium. Udover de risikoområder, der medtages via stresstesten, er der en lang række risikoområder, som GrønlandsBANKEN har fundet relevante at medtage i vurderingen af solvensbehovet. Andre risikoområder, der er vurderet i relation til fastsættelse af solvensbehovet. Yderligere kapital til dækning af kreditrisici Udlånsvækst 100 største engagementer Kunder med finansielle problemer Geografisk koncentration Erhvervsmæssig koncentration Koncentration af sikkerheder Uudnyttede kreditfaciliteter Privatsegmentering Større råstofprojekter Yderligere kapital til dækning af markedsrisici Kapital til operationelle risici Yderligere kapital til dækning af øvrige risici 11/19

12 SOLVENSKRAV OG TILSTRÆKKELIG BASISKAPITAL Strategiske risici Omdømmerisici Risici i relation til bankens størrelse Ejendomsrisici Kapitalfremskaffelse Likviditetsrisici Afviklingsrisici Eksterne risici forbundet med lovgivning og compliance Andre forhold rekruttering, metoderisiko mm. Fastsættelsen af disse områders indflydelse på solvensbehovsprocenten er enten beregnet direkte via supplerende beregninger eller ved at ledelsen skønsmæssigt har vurderet disse risikoområders indflydelse på opgørelsen af solvensbehovet. De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter GrønlandsBANKENs opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelsen af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at GrønlandsBANKEN har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i GrønlandsBANKEN en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Ledelsen vurderer derfor løbende og minimum hvert år, hvordan vækstforventningerne påvirker opgørelsen af solvensbehovet. Konkret vil det i modellen betyde, at ledelsen skal skønne over den fremtidige vækstprocent, vækstens gennemsnitlige solvensvægt og indtjeningsmarginal efter skat. Solvensoverdækning ultimo marts 2014 Basiskapital efter fradrag tkr Tilstrækkelig kapital tkr Solvensmæssig overdækning i tkr. tkr Solvensprocent 20,2 % 20,2% Solvensbehov efter 8+ modellen 10,8 % Solvensbehov efter sandsynlighedsmodellen 9,2% Solvensmæssig overdækning i %-point 9,4 % 11,0% Fra 2013 er opgørelsesmetoden ændret for det individuelle solvensbehov til den såkaldte 8 + model. Denne opgørelse tager udgangspunkt i 8,0 %, hvortil der kommer eventuelle tillæg, f.eks. kunder med finansielle problemer. 12/19

13 SOLVENSKRAV OG TILSTRÆKKELIG BASISKAPITAL GrønlandsBANKENs opgjorte kapital- og solvensbehov, gammel og ny model I kr. Sandsynlighedsmodellen (LOPI ) Kreditreservationsmodellen (8+) Kapitalbehov Solvensbehov Kapitalbehov Solvensbehov Kreditrisiko ,68 % Markedsrisiko ,62 % Operationel risiko ,25 % Øvrige forhold ,34 % Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Øvrige forhold Kapital-og solvensbehov ,21 % ,51 % 0,85 % 1,28 % 1,18 % 10,82 % De nye solvensregler gælder endnu ikke for Grønland. Banken har dog til hensigt at følge de nye regler og indtil reglerne er implementeret, opgøres solvensbehovet både ved anvendelse af Sandsynlighedsmetoden samt Kreditreservationsmetoden. 13/19

14 MODPARTSRISIKO Modpartsrisiko afledte finansielle instrumenter GrønlandsBANKEN anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringens størrelse og risikovægtning for afledte finansielle instrumenter. Markedsværdimetoden er beskrevet nedenfor, og den følger beskrivelsen i bilag 16 i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Ved markedsværdimetoden indgår markedsværdien af kontrakter med positiv markedsværdi og hovedstolene af samtlige kontrakter i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Markedsværdien af kontrakterne indgår med vægtene for de pågældende kontrakters løbetid, og med vægten for de pågældende modparter. Da GrønlandsBANKEN udelukkende anvender derivater til afdækning af åbne poster på fastforrentede udlån, har den positive markedsværdi af derivaterne ingen indflydelse på fastsættelsen af den tilstrækkelige basiskapital. I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. Værdien af bankens samlede modpartsrisiko opgjort efter markedsværdimetoden er opgjort til tkr pr. ultimo marts /19

15 MARKEDSRISIKO Markedsrisiko Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Risici relateret til handelsbeholdningen i kr. Vægtede beløb: Ultimo 1. kvt Ultimo 2013 Gældsinstrumenter Aktier m.v Kollektive investeringsforeninger Valutapositioner I alt poster med markedsrisiko /19

16 EKSPONERINGER I AKTIER M.V. SOM IKKE INDGÅR I HANDELSBEHOLDNINGEN Eksponeringer i aktier m.v. som ikke indgår i handelsbeholdningen GrønlandsBANKEN har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor betalingsformidling, IT, pension, investeringsforeninger mv. GrønlandsBANKEN påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. GrønlandsBANKEN regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt afhængig af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. Bankens samlede position i sektoraktier udgør tkr Udover aktier i sektorvirksomheder besidder GrønlandsBANKEN unoterede aktier i nogle få grønlandske virksomheder, som banken har indgået samarbejde med. Disse aktier værdiansættes til kostpris med fradrag for eventuelle nedskrivninger. I lighed med aktierne i sektorselskaberne påtænker banken ikke at sælge disse aktier. Bankes samlede position i disse aktier udgør tkr /19

17 EKSPONERINGER FOR RENTERISIKO I POSITIONER UDENFOR HANDELSBEHOLDNINGEN Eksponeringer for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdningen Bankens renterisiko for eksponeringer i positioner udenfor handelsbeholdningen består af fastforrentede aktiver: Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter og fastforrentede indlån Indlån og gæld til kreditinstitutter. GrønlandsBANKEN har ultimo marts 2014 en renterisiko på eksponering i positioner udenfor handelsbeholdningen på plus tkr Renterisikoen opgøres dagligt. 17/19

18 KREDITRISIKO Kreditrisiko De regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringende fordringer, samt en beskrivelse af de anvendte metoder til fastsættelse af værdireguleringer og nedskrivninger, findes i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl Vægtede poster med kredit-, modparts, udvandings- og leveringsrisiko udgør i alt efter nedskrivninger tkr pr. ultimo marts Branchefordeling er pr. ultimo Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher. Værdiforringede fordringer, indivi- Individuelle Nedskrivninger/ Årets tab kr. duelt vurderede hensættelser Offentlig myndighed Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge-og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt De gruppevise nedskrivninger, som i alt udgør tkr.pr. ultimo 2013 er ikke medtaget i ovenstående opgørelse over nedskrivninger/hensættelser. Den regnskabsmæssige definition af værdiforringede fordringer findes i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 52, stk /19

19 KREDITRISIKO Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge værdireguleringer og nedskrivninger pr. ultimo marts kr. Individuelle nedskrivninger/hensættelser Gruppevise nedskrivninger/ hensættelser Udlån Garantidebitorer Udlån Garantidebitorer Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året: Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/ hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser) /19

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012

RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 1 ANDELSKASSEN FÆLLESKASSEN RISIKORAPPORT (SØJLE 3-RAPPORT) 2011 Udarbejdet 2012 Ved indførelse af Basel II s søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser fra og med 2007. Oplysningsforpligtelsen

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke

Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke Indledning... 4 1. Målsætning og risikopolitikker... 4 Risikostyring generelt... 4 Risikotyper... 5 Kreditrisiko... 5 Kreditrisiko på ikke finansielle modparter... 6 Kreditpolitik... 6 Opfølgning og styring...

Læs mere

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013

Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Sparekassen Faaborg Risikorapport 2013 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens regler og omfatter de oplysningskrav (søjle III), som pengeinstitutter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Københavns Andelskasse

Københavns Andelskasse Københavns Andelskasse Risikorapport 2014 1 1. Indledning 2. Risikomålsætning og politik 3. Anvendelsesområde 4. Kapitalgrundlag 5. Kapitalkrav 6. Eksponering mod modpartsrisiko 7. Kapitalbuffere 8. Kreditrisikojusteringer

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE

SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE Risikorapport SOLVENSBEHOV SELSKABSLEDELSE 2011 INDHOLD A. Risikooplysninger og solvensbehov for Merkur, Den Almennyttige Andelskasse... 5 0. Indledning... 5 1. Anvendelsesområde... 5 2. Målsætninger

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og kapitalbehov 31.03.2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen i 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Opdeling af internt opgjort tilstrækkeligt

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Risikorapport 2014. Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Risikorapport 2014 Udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 RISIKOSTYRINGSMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2013 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisiko 4

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse

Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse Risikorapport Solvensbehov Selskabsledelse 2012 Indholdsfortegnelse A. RISIKORAPPORT OG SOLVENSBEHOV Side 0. Indledning 3 1. Anvendelsesområde 3 2. Målsætninger og risikopolitikker 3 3. Kreditrisici 4

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2013 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav)

LOLLANDS BANK. Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) LOLLANDS BANK Risikorapport 2014 (Søjle 3 oplysningskrav) 1 Indhold 1. Baggrund for krav om offentliggørelse af søjle III-oplysninger m.m.... 3 1.1 Krav til udformning af offentliggørelsespolitik, -form,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 ÅRSRAPPORT 2010 139. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning.. 5 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere