FOTOGRAFOVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTOGRAFOVERENSKOMST"

Transkript

1 FOTOGRAFOVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I v/di og Dansk Journalistforbund Gældende for medlemmer af DI, der som hovederhverv foretager og videreforarbejder fotografiske optagelser, der udfører video og AV-produktion, eller som skriftligt tiltræder overenskomsten.

2 Indholdsfortegnelse Præambel... side 4 Kapitel A Arbejdstid 1 Arbejdstidens længde... side 4 2 Arbejdstidens lægning... side 4 3 Varierende ugentlig arbejdstid... side 5 Kapitel B Løn 4 Løn, funktionsløn, elevlønninger og elektroniske dokumenter... side 6 Kapitel C Overarbejde 5 Overarbejde... side 8 Kapitel D Deltid 6 Deltid... side 9 Kapitel E Sociale ydelser 7 Funktionærloven... side 10 8 Ferie og feriegodtgørelse... side 10

3 9 Feriekort... side Feriefridage/omsorgsdage... side Barns sygdom... side Barns hospitalsindlæggelse... side 11 Kapitel F Lønudbetaling og lønperiode 13 Lønudbetaling og lønperiode... side Ikrafttrædelsesdatoer... side 13 Kapitel G Arbejdsforholdets ophør 15 Opsigelse... side 14 Kapitel H Tillidsrepræsentanter 16 Hvor vælges tillidsrepræsentanter?... side Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant?... side Valg af tillidsrepræsentant... side Fællestillidsrepræsentant... side Stedfortræder for tillidsrepræsentant... side Samarbejde... side Klager og henstillinger... side Funktion i arbejdstiden... side Aflønning... side Vederlag til tillidsrepræsentanter... side Klubformand... side Afskedigelse af tillidsrepræsentant... side Fremgangsmåde ved afskedigelser... side Talsrepræsentanter... side 18. Kapitel I Andre regler 30 Faglig strid... side Arbejdsuro... side Nyoptagne medlemmer... side Fotograffagets Uddannelsesfond... side Efteruddannelse... side Organisationernes Uddannelsesfond... side Pension... side Visse forsikringsydelser for lærlinge og elever... side Anciennitet ved pension. side Nyoptagne medlemmer, Pension... side Optrapningsordning... side Barsel... side Skolehjem side Overenskomstens varighed... side 25 Protokollater Protokollat om EU-direktiver... side 26 Protokollat om forsøgsordninger... side 27 Protokollat om Fritvalgs Lønkonto... side 28 Protokollat om Seniorpolitik... side 30 Protokollat om Hensigtserklæring vedrørende sygefravær side 31 Protokollat om fælles aktivitet til fremme af praktikpladser... side 32 Protokollat om fornyelsesaftalens fortolkning... side 33

4 Så længe denne overenskomst står ved magt, må ingen af de undertegnede organisationer eller disses medlemmer, enten enkeltvis eller flere i forening, forsøge på ved noget som helst middel, åbent eller skjult, at modarbejde dens bestemmelser eller fremtvinge nogen forandring deri. Parterne er enige om, at hvor lovgivningen * fremover måtte gribe ind i parternes bestemmelser og deraf affødte rettigheder, er parterne forpligtet til positivt at medvirke til, at det oprindelige aftaleforhold genoprettes i det omfang, det er teknisk og lovmæssigt muligt. Organisationerne er enige om, at respekten for overenskomstens overholdelse - fredspligten - er en grundlæggende forudsætning for overenskomstsystemets bevarelse. * Anm. Parterne er dog enige om, at Funktionærloven har en særlig karakter. Kapitel A Arbejdstid 1 Arbejdstidens længde Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Spisepauser holdes uden for den effektive arbejdstid. 2 Arbejdstidens lægning Arbejdstiden lægges efter en lokal plan. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag er betalte fridage. Ud over de nævnte dage har medarbejderen krav på en betalt fridag, der lægges efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden. For medarbejdere, der arbejder med skærmarbejde, skal arbejdstiden tilrettelægges, således at der indgår perioder med arbejdsmiljømæssigt mindre belastende arbejde. I forbindelse med on location opgaver af længere varighed og opgaver i udlandet aftales løn- og arbejdsvilkår inden opgavens start.

5 3 Varierende ugentlig arbejdstid Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. De lokale parter fastlægger rammerne for de varierende ugentlige arbejdstider. Manglende enighed herom kan gøres til genstand for fagretlig behandling sluttende med et organisationsmøde. Aftaler om arbejdstidens placering træffes med den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, jf. dog ovenfor. Timer ud over 37 timer pr. uge kan afvikles som hele fridage efter aftale med den enkelte medarbejder. Der kan aftales lønmæssig opsparing til anvendelse ved de pågældende fritimer. Ved en periodes afslutning kan eventuelt over- eller underskud af timer aftales afviklet inden for maksimalt 6 måneder. Ved nyansættelser i en periode med et lavere timetal end gennemsnittet, kan der for en periode etableres en lønudjævning. Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges med 2 måneders varsel til en periodes udløb.

6 Kapitel B Løn 4 Løn Mindstebetalingen for fotografer udgør pr. 1. marts 2014 pr. måned: 1. marts marts marts 2016 kr kr kr Det er en forudsætning, at virksomheden yder personlige tillæg til medarbejdere, hvis kvalifikationer berettiger dem dertil. Lønnen skal give udtryk for den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Lønnen for den enkelte medarbejder aftales i hvert tilfælde mellem arbejdsgiveren eller dennes repræsentant og medarbejderen uden indblanding fra organisationernes eller deres medlemmers side. Forhandlinger om lønændringer kan højst finde sted én gang i hvert overenskomstår. Parterne er enige om, at begge organisationer i tilfælde, hvor misforhold på dette område som helhed skønnes at være til stede, har påtaleret over for hinanden i henhold til regler for behandling af faglig strid. Funktionsløn Der kan ved lønfastsættelsen indgås aftale om funktionsløn under behørig iagttagelse af principperne i 4, afsnit 4. Ved sådan aftale kan det bestemmes, at lønnen også omfatter betaling for overarbejde med den virkning, at der ikke ydes overarbejdsbetaling. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang. Elever under 25 år er ikke omfattet af ovennævnte. Der kan dog ved lønfastsættelsen træffes aftale om, at lønnen også omfatter betaling for almindeligt forefaldende overarbejde. I så fald ydes der ikke overarbejdsbetaling. En sådan aftale udelukker ikke særskilt overarbejdsbetaling i henhold til 5 for arbejde ud over almindeligt forefaldende overarbejde. Aftalen skal stå i forhold til løn, stillingsindhold og overarbejdets omfang. Note: Overenskomstparterne er enige om at foreslå, at man ved en aftale om overgang til funktionsløn som eksempel kan tage udgangspunkt i et gennemsnit af de overarbejdstillæg, der er udbetalt i de seneste tre år, hvis der skal aftales et kompensationsbeløb. Hvis der opstår et misforhold mellem overarbejdets omfang og honoreringen, kan det behandles fagretligt i overensstemmelse med 30.

7 Elevlønninger Mindstebetalingen for elever udgør pr. 1. marts 2007 pr. måned: 1. marts marts marts år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr år kr kr kr Elektroniske dokumenter Parterne er enige om, at der i overenskomsten indføres mulighed for, at virksomhederne med frigørende virkning kan aflevere feriekort og lønsedler og eventuelle andre dokumenter, der skal udveksles under eller efter det løbende ansættelsesforhold, via de elektroniske postløsninger, som måtte være til rådighed, f.eks. e-boks, eller via . Såfremt virksomhederne vil benytte sig af denne mulighed, skal medarbejderne varsles herom 3 måneder før medmindre andet aftales. Efter udløb af varslet kan medarbejdere som ingen mulighed har for at anvende den elektroniske løsning få udleveret de pågældende dokumenter ved henvendelse til virksomheden.

8 Kapitel C Overarbejde 5 Overarbejde For overarbejde ud over den normale arbejdstid, jf. 2, ydes en timebetaling på 1/160 af den aktuelt gældende månedsløn med et tillæg på 50% for de første 2 timer, for yderligere timer samt for overarbejde på lørdage, søn- og helligdage på 100%. Overarbejde begrænses mest muligt. Lærlinge/elever kan kun deltage i overarbejde på virksomheder, når dette er en nødvendig del af den pågældendes uddannelse. Overarbejde for lærlinge/elever skal begrænses mest muligt. Ved overarbejde over 10 timer pr. måned skal afspadsering finde sted inden udløbet af 60 dage, medmindre parterne lokalt aftaler noget andet. Ved overarbejde under 10 timer pr. måned kan udbetaling ske, såfremt arbejdstageren er indstillet herpå. Afspadsering foretages kun i hele dage. Overarbejde ud over 2 timer skal varsles dagen før, inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales kr. 101,00. Pr. 1. marts 2014 forhøjes tillægget til kr. 126,80. Pr. 1. marts 2015 til kr. 128,80. Pr. 1. marts 2016 forhøjes tillægget til kr. 131,00. Ved mere end 2 timers overarbejde ydes en halv times effektiv spisepause. Ved opgørelsen af overarbejde fradrages den til spisning og hvile medgåede tid, ligesom også forsømt tid af den normale arbejdstid fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted af en medarbejderen utilregnelig grund, som rettidigt er anmeldt arbejdsgiveren og godkendt af denne. Fri med tilladelse er ikke forsømt tid. En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse betragtes som forsømt tid fra dennes start. Ved fradrag for forsømt tid inden for en kalenderuge modregnes der først i de i samme kalenderuge sidst præsterede overarbejdstimer. Normale dagarbejdstimer, der benyttes til afspadsering af overtimer i henhold til overenskomstens overarbejdsregler, betragtes ikke som forsømt tid. Når den forsømte tid hidrører fra en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, ydes ikke overtidsbetaling for nogen timer før de forsømte timer er præsteret af medarbejderen ud over dennes normale arbejdstid. Udførelse af de manglende timer kan varsles af arbejdsgiveren efter reglen i stk. 2 til udførelse inden for 14 dage efter, at arbejdet er genoptaget efter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse.

9 Kapitel D Deltid 6 Deltid Virksomheder kan antage medarbejdere til deltidsbeskæftigelse. Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigede skal udgøre mindst 8 timer. For personer, hvor deltidsarbejdet er underordnet den pågældendes hovedaktivitet, f.eks. personer på efterløn og lignende, er der ingen nedre grænse for den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

10 Kapitel E Sociale ydelser 7 Funktionærloven Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer er gældende. 8 Ferie og feriegodtgørelse Ferielovens regler er gældende. Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden d. 30. september efter ferieårets udløb. Parterne anbefaler, at den som bilag optrykte aftale anvendes. Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren inden d. 30. september efter ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. For elevers vedkommende henvises til 9 i Ferieloven: Elever med en uddannelsesaftale har efter lov om erhvervsuddannelser ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår. 9 Feriekort Mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Industri er der for Fotografoverenskomsten indgået en aftale om, at arbejdsgiveren ved en medarbejders fratræden kan anvende et af organisationerne godkendt feriekort i stedet for FerieKonto, jf. hovedorganisationernes standardaftale A. Dansk Industri afgiver sædvanlig garanti for pengenes tilstedeværelse. Et eventuel overskud fra denne ordning tilfalder Dansk Journalistforbund til anvendelse for ferieformål for faggruppens medlemmer

11 10 Feriefridage Medarbejderen ret til 5 feriefridage efter følgende regler: Berettiget er alle, der har været beskæftiget i virksomheden i uafbrudt 9 måneder. Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales som ved sygdom. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Det gælder dog ikke for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom pr. ubrugt feriedag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Note: Parterne er enige om at kompensation for ikke-afholdte feriefridage efter denne bestemmelse indgår i den ferieberettigede indkomst. Kompensationen indgår ikke som pensionsberettiget løndel, jfr. Faglig Voldgift Parterne er endvidere enige om at denne retsstilling har virkning fra 1. marts 2014, og at der ikke kan rejses krav om betaling/tilbagebetaling herom i forhold til allerede afregnet kompensation forud for denne dato. 11 Barns sygdom Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af medarbejderens syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Der ydes betaling med den aktuelt gældende løn for denne dag under forudsætning af, at den af virksomheden krævede dokumentation foreligger. 12 Barns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Kun ophold på hospitalet, der medfører overnatning, betragtes som indlæggelse og derved omfattet af bestemmelserne. Retten til frihed med løn følger det enkelte barn, hvorfor er maksimalt kan gives indehavere af forældremyndigheden, der er omfattet af overenskomster, hvori DI er part, 5 dages frihed med løn inden for en 12 måneders periode. Friheden fordeles mellem indehavere af forældremyndigheden efter deres skøn. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

12 Note: Ved ordet "nødvendig" i ovenstående bestemmelser forstås: Et brev fra hospitalet om, at hospitalet anbefaler eller henstiller, at én af barnets forældre indlægges eller opholder sig sammen med barnet på hospitalet, er tilstrækkelig til at dokumentere nødvendigheden. En egentlig lægeerklæring er ikke påkrævet.

13 Kapitel F Lønudbetaling og lønperiode 13 Lønudbetaling og lønperiode Lønnen udbetales, hvor intet andet er aftalt, månedsvis bagud og efter virksomhedens valg enten kontant eller ved overførsel til et af medarbejderen valgt pengeinstitut senest på sidste bankdag. 14 Ikrafttrædelsesdatoer Ændringer i overenskomsterne, herunder satsændringer, har virkning fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvori den aftalte ikrafttrædelsesdato indgår.

14 Kapitel G Arbejdsforholdets ophør 15 Opsigelse Funktionærlovens regler er gældende, idet de første 3 måneders ansættelse betragtes som prøvetid, hvor der er et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage. Fra funktionærens side er opsigelsesvarslet 1 måned til en måneds udgang. Fra arbejdsgivers side gælder funktionærlovens varsler: et varsel på: Inden udløbet af 14 dages opsigelsesvarsel 2½ måned 1 måneds opsigelsesvarsel 5 måneders ansættelse 3 måneders opsigelsesvarsel 2 år og 9 måneders ansættelse 4 måneders opsigelsesvarsel 5 år og 8 måneders ansættelse 5 måneders opsigelsesvarsel 8 år og 7 måneders ansættelse 6 måneders opsigelsesvarsel herefter

15 Kapitel H Tillidsrepræsentanter 16 Hvor vælges tillidsrepræsentant? I enhver virksomhed eller - for større virksomheders vedkommende - enhver afdeling af denne udvælger de der beskæftigede medarbejdere af deres midte en medmedarbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. Virksomheder eller fabriksafdelinger med fem medarbejdere eller derunder vælger dog ingen tillidsrepræsentant, medmindre begge parter ønsker det. 17 Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de medarbejdere, der har arbejdet mindst 1 år på det pågældende arbejdssted, hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst fem, suppleres dette tal blandt de medarbejdere, der har arbejdet der længst. 18 Valg af tillidsrepræsentant Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle medarbejdere, som er beskæftiget i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der kun er gyldigt, når flere end en trediedel af de dér beskæftigede medarbejdere har stemt for vedkommende. Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse og meddelt DI for den respektive virksomhed, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. 19 Fællestillidsrepræsentant På virksomheder, hvor der er tre eller flere tillidsrepræsentanter, er parterne enige om, at det kan være formålstjenligt, at tillidsrepræsentanterne af deres midte vælger en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål, f.eks. lægning af arbejdstid, hygiejne, marketenderi, fridage o.l., kan være samtlige medarbejderes tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Meddelelsen om valg af fællestillidsrepræsentant skal straks bringes til arbejdsgiverens kundskab. Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, medmindre virksomhedsledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige om noget sådant.

16 20 Stedfortræder for tillidsrepræsentant Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvor vedkommende fungerer, den samme beskyttelse som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant i henhold til 17 er opfyldt. 21 Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. 22 Klager og henstillinger Det er tillidsrepræsentantens ret og pligt at viderebringe klager eller henstillinger for ledelsen, såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet. Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfredsstillet ved ledelsens afgørelse, står det vedkommende frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen. Men det er vedkommendes og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af Forbundet. Såfremt der opstår en faglig uoverensstemmelse af individuel karakter på virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, kan den medarbejder, uoverensstemmelsen vedrører, anmode en repræsentant fra den lokale afdeling om at bistå sig under den lokale forhandling. 23 Funktion i arbejdstiden Arbejdsgiveren skal acceptere, at tillidsrepræsentanten må have den fornødne tid til at løse sine overenskomstmæssige opgaver. Tillidsrepræsentantens udførelse af sine hverv skal dog altid ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for vedkommendes produktive arbejde. Dersom det er nødvendigt, at vedkommende for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende forud herfor træffe aftale med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Tillidsrepræsentanten skal til udførelse af sit hverv have den nødvendige adgang til IT-faciliteter, herunder Internet. 24 Aflønning Hvis en aftale i henhold til 23 er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges

17 beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og medarbejderne, skal vedkommende for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalenderkvartal. 25 Vederlag til valgte tillidsrepræsentanter Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanter valgt under Fotografoverenskomsten vil modtage et årligt vederlag, som udbetales med en ¼ pr. kvartal. Vederlaget udbetales som kompensation for tillidsrepræsentantens varetagelse af sit hverv udenfor dennes arbejdstid. Vederlaget er ikke pensionsgivende eller feriepengeberettiget. Tillidsrepræsentantens valggrundlag opgøres senest med udgangen af august Herefter opgøres valggrundlaget ved nyvalg af tillidsrepræsentanten og efterfølgende én gang årligt. Ved bortfald af tillidsrepræsentanthvervet bortfalder vederlaget. Vederlaget udgør: Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer vil fra 4. kvartal 2007 modtage et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer vil fra 4. kvartal 2007 modtage et årligt vederlag på kr Tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover vil fra 4. kvartal 2007 modtage et årligt vederlag på kr Hvor der allerede er truffet aftale om aflønning / vederlag til tillidsrepræsentanten modregnes dette i ovenstående vederlag. Vederlaget betales af midlerne i Fotograffagets Uddannelsesfond. Såfremt det på et tidspunkt viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt med midler i Fotograffagets Uddannelsesfond til også at foretage disse udbetalinger, optager parterne forhandlinger med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning, herunder om der er behov for yderligere indbetalinger til Fotograffagets Uddannelsesfond. 26 Klubformand Hvis medarbejderne på en virksomhed henholdsvis en afdeling heraf slutter sig sammen i en faglig klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. 27 Afskedigelse af tillidsrepræsentant En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager, og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 5 måneder. Såfremt tillidsrepræsentanten har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 6 måneders varsel.

18 Det er en selvfølge, at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at vedkommendes stilling forringes. Er afskedigelse begrundet i arbejdsmangel, eller har tillidsrepræsentanten været syg i 3 måneder, bortfalder varselspligten i henhold til denne paragrafs stk Fremgangsmåde ved afskedigelse Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager efter 26, stk. 1, til at opsige en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i 16 18, skal vedkommende rette henvendelse til Dansk Industri, der derefter skal rejse spørgsmålet i henhold til reglerne for behandling af faglig strid, såfremt ønsket om afskedigelse fastholdes. Mødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mødebegæringens fremkomst, og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mødebegæringens fremkomst. 29 Talsrepræsentanter På virksomheder, hvor der ikke er valgt en tillidsrepræsentant, kan medarbejderne ved afgivelse af fuldmagt bemyndige en kollega (talsrepræsentant) til i konkrete anliggender at indgå og opsige lokalaftaler med ledelsen. Talsrepræsentanten skal være medlem af Dansk Journalistforbund og have modtaget fuldmagt fra over halvdelen af de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Hvor der ikke er valgt en talsrepræsentant, jf. ovenfor, kan lokalaftaler dog indgås eller opsiges, således som det hidtil har været praktiseret mellem virksomheden og medarbejderne.

19 Kapitel I Andre regler 30 Faglig strid Fortolkningsuoverensstemmelser: Alle uoverensstemmelser om forståelse af overenskomsten skal forinden forelæggelse for et af overenskomstparterne nedsat fagligt fællesudvalg behandles ved et møde i virksomheden under medvirken af repræsentanter for overenskomstparterne. Møde i fællesudvalget afholdes så vidt muligt senest 7 dage efter det lokale møde. Påstand om brud på overenskomsten: Påstand om brud på overenskomsten, herunder arbejdsstandsninger, skal straks indberettes til overenskomstparterne, og møde under disses medvirken skal afholdes senest dagen efter påstandens fremsættelse. Det faglige fællesudvalgs sammensætning og virke: Det faglige fællesudvalg består af 4 medlemmer, hvoraf hver part til sagens behandling udpeger 2. I tilfælde af stemmelighed tilkaldes en af parterne i fællesskab valgt opmand. Opmanden indkalder på begæring herom snarest muligt parterne til behandling af uoverensstemmelsen. Opmanden kan i tilfælde af overenskomstbrud idømme en tabende part en bod. Parterne betaler hver halvdelen af udgifterne ved voldgift eller ved tilkaldelse af opmand. Kan parterne ikke enes om valg af opmand, skal de i fællesskab anmode Arbejdsrettens formand om udpegning af opmand for det faglige fællesudvalg. En organisation, der agter at gøre organisationsansvar gældende over for den modstående organisation, skal begære sagen behandlet i organisationsudvalget. Sagen skal da behandles, inden sagen domsforhandles for Arbejdsretten. Hvis den klagende part ikke begærer mødet i organisationsudvalget afholdt, bortfalder påstanden om organisationsansvar og kan ikke senere rejses på det i sagen omhandlede grundlag. 31 Arbejdsuro Såfremt en virksomhed eller medarbejderne vurderer, at der er risiko for arbejdsuro, skal der på begæring af DI eller Dansk Journalistforbund omgående optages drøftelser (Konfliktløsningsmøder) mellem overenskomstparterne og de lokale parter. Drøftelserne har til formål at vurdere baggrunden for uoverensstemmelsen. Hvis Dansk Industri eller Dansk Journalistforbund anser det for formålstjenligt, skal organisationerne på begæring hurtigst muligt og senest inden for 5 arbejdsdage træde sammen (Opfølgningsmøder) - så vidt muligt på virksomheden.

20 32 Nyoptagne medlemmer Virksomheder, som ved deres optagelse i Dansk Industri har overenskomst med Dansk Journalistforbund, omfattes uden særlig opsigelse af nærværende overenskomst fra og med tidspunktet for optagelsen, dog således at overenskomstparterne optager forhandlinger om, hvorledes eventuelle lokalaftaler skal udformes for ikke at forrykke de bestående overenskomstforhold som helhed. Virksomheder, som ved deres optagelse ingen overenskomst har med Dansk Journalistforbund, omfattes af denne overenskomst fra optagelsestidspunktet. 33 Fotograffagets Uddannelsesfond Overenskomstparterne er enige om at nedsætte virksomhedernes indbetaling til Fotograffagets Uddannelsesfond til 0 kr., og lade fonden bestå indtil kapitalen er brugt op, hvorefter fonden nedlægges. 34 Efteruddannelse For at sikre den enkelte medarbejders personlige faglige udvikling og for at tilgodese virksomhedernes behov for veluddannet arbejdskraft, er parterne enige om at anbefale deltagelse i relevant efteruddannelse. Overenskomstens parter er enige om at søge etableret relevante uddannelsestilbud til virksomhedernes medarbejdere, også på områder hvor kursusvirksomheden ikke er omfattet af gældende arbejdsmarkedslovgivning. Ved deltagelse i brance- og virksomhedsrelevante efter- og videreuddannelser har medarbejdere under fornødent hensyn til virksomhedens tarv ret til 2 ugers frihed pr. år, når medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 9 måneder. Hvor en medarbejder deltager i kurser, hvortil der ydes løntabsgodtgørelse, får medarbejderen sin normale løn uden tillæg. Løntabsgodtgørelse tilgår virksomheden. For kurser, der af begge parter anses som fagligt relevante, men hvortil der ikke ydes løntabsgodtgørelse, kan virksomheden betale transport, ophold og kursusafgift. Denne bestemmelse bortfalder, såfremt det nuværende løntabsgodtgørelsesniveau reduceres. Parterne er dog enige om, at der i tilfælde af reduktion af løntabsgodtgørelsen skal optages forhandlinger om en eventuel anden konsekvens af denne reduktion. Hvis enighed ikke opnås, bortfalder bestemmelsen. 35 Organisationernes Uddannelsesfond Med virkning fra 1. marts 2000 opkræves et beløb til Organisationernes Uddannelsesfond. Beløbet svarer til enhver tid til 50 % af det beløb, der opkræves til Hovedorganisationernes Uddannelsesfond.

21 Beløbet opkræves sammen med opkrævningen til Fotograffagets Uddannelsesfond. Det opkrævede beløb overføres hvert kvartal til Dansk Journalistforbund, der sikrer, at midlerne anvendes i overensstemmelse med formålet. 36 Pension Medarbejdere beskæftiget under denne overenskomst er dækket af Industriens Pension. Arbejdsgiver Medarbejder I alt Bidraget pr. 1. juli ,0 % 4,0 % 12,0 % Der henvises til protokollaterne om Nyoptagne medlemmer (se s. 21 ) og Optrapningsordning se s. 22 ). Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pensionsbidraget udgør: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Arbejdstagerbidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Samlet bidrag kr. pr. time / kr. pr. måned Pr. 1. juli ,00 / 1,120,00 3,50 / 560,00 10,50 / 1.680,00 Pr. 1. juli ,50 / 1.360,00 4,75 / 680,00 12,75 / 2.040,00 Ovennævnte bestemmelse har virkning for barselsorlov, der påbegyndes efter den anførte dato. Parterne er enige om at følge de protokollater, der er indgået på Industriens Funktionæroverenskomst om ændringer/tilpasninger af reglerne for Industriens Pension. 37 Visse forsikringsydelser til lærlinge og elever Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, det være sig i henhold til stk. 3, eller på andet grundlag, har krav på følgende forsikringsydelser: a. Invalidepension b. Invalidesum c. Forsikring ved kritisk sygdom d. Dødsfaldssum Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for Industriens Pension. Såfremt medarbejderen i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alternative sammensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes såfremt en eventuel omkostningsforøgelse afholdes af medarbejderen. Ordningen placeres i et pensions- eller forsikringsselskab efter arbejdsgiverens valg.

22 Omkostningerne ved ordningen afholdes af arbejdsgiveren. Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af Industriens Pension, eller en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse. Parterne er enige om, at de nuværende forsikringssummer og omkostninger andrager følgende beløb: Invalidepension på kr årligt kr. 120 Invalidesum på kr kr. 26 Forsikring ved kritisk sygdom på kr kr. 100 Dødsfaldssum på kr kr. 84 Parterne er enige om at genforhandle aftalen, såfremt det ikke er muligt at opnå dækning på væsentligt tilsvarende vilkår, eller såfremt dækning eller omkostninger måtte ændre sig væsentligt fra ovenstående. Ordningen indføres med virkning fra 1. marts Anciennitet ved pension Omfattede medarbejdere: Der skal betales pensionsbidrag når medarbejderen er fyldt 18 år, og a. medarbejderen på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension fra en tidligere ansættelse herunder tjenestemandspension eller tilsvarende ordning, eller b. medarbejderen kan dokumentere at have mindst 2 måneders anciennitet i virksomheden eller i ansættelser omfattet af overenskomsten. c. Elever bliver omfattet af pensionsordningen, hvis uddannelsen er påbegyndt efter eleven er fyldt 20 år, og har 2 måneders anciennitet. 39 Nyoptagne medlemmer, Pension Nyoptagne medlemmer af DI, der forinden indmeldelsen for medarbejdere inden for dækningsområdet for Fotografoverenskomsten har etableret en firmapensionsordning, kan kræve, at den eksisterende firmapensionsordning for de på indmeldelsestidspunktet ansatte medarbejdere træder i stedet for indbetaling til IP efter overenskomstens 32. Firmapensionsordningens videreførelse skal snarest efter indmeldelsen protokolleres mellem DI og Dansk Journalistforbund efter begæring fra DI. Bidraget til firmapensionsordningen skal til enhver tid mindst svare til de overenskomstmæssige bidrag til IP. Firmapensionsordningen kan ikke udstrækkes til medarbejdere, der ansættes efter virksomhedens indmeldelse i DI. For disse medarbejdere foretages indbetaling af de overenskomstmæssige pensionsbidrag til IP. Ydelsessammensætningen i firmapensionsordningen skal inden 12 måneder tilpasses således, at den opfylder forudsætningerne i IP.

23 Det er en forudsætning for videreførelse af en firmapensionsordning, at den har eksisteret i 3 år forud for DI's meddelelse til Dansk Journalistforbund om virksomhedens optagelse i DI Firmapensionsordningens videreførelse skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DI og Dansk Journalistforbund efter begæring fra DI, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. 40 Optrapningsordning Nyoptagne medlemmer af DI, der forinden indmeldelsen i DI ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af dækningsområdet for nærværende overenskomst, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve, at pensionsbidraget fastsættes således: Senest fra tidspunktet for DI's meddelelse til Dansk Journalistforbund om virksomhedens optagelse i DI skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 20 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre mindst 40 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 2 år efter skal bidragene udgøre mindst 60 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 3 år efter skal bidragene udgøre mindst 80 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 4 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag. Hvis pensionsbidragene på virksomheden er højere end 20 % af det overenskomstmæssige bidrag ved optagelsen, forbliver bidragssatserne uforandret, indtil de indhentes af optrapningsordningens satser ovenfor, hvorefter de følger ovennævnte optrapningsordning. Nuværende medarbejdere fortsætter med de aftalte pensionsbidrag, dog mindst sammen niveau som optrapningsordningen. Medarbejdere, som ansættes efter indmeldelsestidspunktet, har krav på de samme pensionsbidrag som de medarbejdere, der var ansat forud for indmeldelsen, til enhver tid har krav på. En optrapningsordning for medarbejdere forudsætter, at pågældende medarbejdere er tilmeldt Industriens Pension. Ordningen skal senest 2 måneder efter indmeldelsen protokolleres mellem DI og Dansk Journalistforbund efter begæring fra DI, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. 41 Barsel Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen (graviditetsorlov/barselsorlov). Til adoptanter udbetales løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov.

24 Følgende regler har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere: I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. De resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. 145 kr. pr. time/ kr. pr. måned. De 13 uger skal holdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Der er mellem parterne enighed om, at forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov. 42 Skolehjem Virksomheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, som fastlægges i de årlige finanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler om frit skolevalg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, som berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 kr./uge), som er fastsat i de årlige finanslove. Nødvendigt forskud til afholdelse af disse udgifter udbetales til lærlingen forud for skoleopholdets påbegyndelse, og lærlingen foretager afregning umiddelbart efter hjemkomsten til virksomheden. Virksomheden betaler de ved transporten til skoleophold forbundne omkostninger i de tilfælde, hvor virksomheden skal betale for skolehjem. Virksomheden afholder udgifterne til voksenlærlinges undervisning på skole, eventuelt supplerende uddannelse uden for virksomheden og til svendeprøve. Note: Bestemmelserne i denne overenskomst om arbejdsgivernes betaling af skolehjem vil udgå og blive afløst af lovregler herom, såfremt Folketinget vedtager det forslag, som DA og LO enedes om i Forligsmandens mæglingsforslag af den 21. marts Gennemførelse af forslaget vil bevirke, at virksomhederne skal afholde erhvervsuddannelseselevers udgifter til skolehjem, når opholdet er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Virksomhedernes udgifter til elevers ophold på skolehjem refunderes via Arbejdsgivernes

25 Uddannelsesbidrag (AUB), som i dag allerede refunderer transportudgifter. Hvis Folketinget vedtager de nye regler, vil disse afløse overenskomstens nuværende regler om betaling af skolehjem fra den dato, hvor de nye regler træder i kraft. Der vil i den forbindelse blive orienteret særskilt og mere udførligt om de nye regler. I det omfang de nye regler i erhvervsuddannelsesloven på et senere tidspunkt måtte blive ændret, så forudsætningerne i mæglingsforslaget forandres afgørende, forhandler overenskomstens parter om ændringernes konsekvenser. I tilfælde af uenighed kan spørgsmålet forhandles mellem LO og DA. 43 Overenskomstens varighed Denne overenskomst, der træder i kraft den 1. marts 2014, er bindende for undertegnede organisationer indtil den af en af parterne i henhold til de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør den 1. marts, dog tidligst 1. marts København, den 3. marts 2014 For DI Overenskomst I v/di For Dansk Journalistforbund Thomas Hübertz Hans Jørgen Dybro

26 Protokollat 1 om EU-direktiver EU-direktiverne om ansættelsesbeviser, arbejdstid, deltidsarbejde, tidsbegrænset ansættelse, børn og unge og forældreorlov er implementeret i denne overenskomst svarende til Industriens Overenskomst. Parterne er enige om at følge resultaterne af forhandlingerne mellem DI Overenskomst I v/di og CO-industri om implementering af Direktiv 2010/18/EU om forældreorlov.

27 Protokollat 2 om forsøgsordninger Der er adgang til ved lokalaftale at supplere og fravige bestemmelserne i overenskomstens kapitler A, C, D, H og 31 og 32. Sådanne lokalaftaler skal være skriftlige og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt efter de i overenskomsten gældende regler. Lokalaftalerne skal sendes til organisationerne til orientering.

28 Protokollat 3 om Fritvalgs Lønkonto For at imødekomme individuelle ønsker om frit valg mellem fritid, pension eller løn, får den enkelte medarbejder sin egen Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen får blandt andet mulighed for at hæve et ekstra beløb ud over lønnen i forbindelse med ferie, søgnehelligdage, feriefridage eller andre overenskomstmæssige fridage. Løbende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen Virksomheden afsætter hver lønperiode i alt op til 3,5 pct. af lønnen til opsparing på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto: Virksomheden afsætter for alle medarbejdere løbende på kontoen. Pr. 1. maj 2007 indbetales 0,5 pct. af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg. Pr. 1. maj 2008 forhøjes beløbet til 0,75 pct. og pr. 1. maj 2009 til 1,0 pct. Pr. 1. marts 2014 forhøjes beløbet til 1,30 pct., pr. 1. marts 2015 forhøjes beløbet til 1,70 pct., og pr. 1. marts 2016 forhøjes beløbet til 2,0 pct. a) Medarbejdere, der pr. 1. maj har ret til feriefridage, skal inden den 1. april hvert år vælge eller fravælge muligheden for at afholde en eller flere af feriefridagene i det kommende ferieår, mod i stedet i denne periode løbende at få afsat yderligere 0,5 pct. af den ferieberettigede løn pr. fravalgt feriefridag. Hvis alle fem feriefridage fravælges, afsættes der således yderligere i alt 2,5 pct. Det antal feriefridage, som ønskes afholdt, afvikles og betales efter de nugældende regler i 10. b) Nyansatte medarbejdere, der efter 9 måneders ansættelse opnår ret til feriefridage, kan vælge, om en eller flere af de fem feriefridage ønskes afholdt efter nugældende regler. Det antal feriefridage, som ikke ønskes afholdt, indbetales til Fritvalgs Lønkontoen med beløbet pr. ubrugt feriefridag i 10. For efterfølgende ferieår kan medarbejderen vælge efter pkt. 2 a). Fritvalgs Lønkontoen etableres med virkning fra den 1. maj Der etableres en overgangsordning frem til den 2. januar 2008, jf. nedenfor. Opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen. På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12 pct., kan virksomheden og medarbejderen aftale at indbetale det ekstra beløb til Fritvalgs Lønkontoen i stedet for til pensionsordningen. Parterne lægger til grund, at medarbejderens tilgodehavende opsparing på Fritvalgs Lønkontoen er omfattet af garantien i lov om Lønmodtagernes Garantifond. Hvis dette ikke er tilfældet, forpligter Dansk Industri sig til at drage omsorg for, at garantiforpligtelsen løses på anden måde. Medarbejderen kan vælge mellem følgende: a) Løn i forbindelse med fritid: Alle medarbejdere kan vælge dette element.

29 Når medarbejderen holder fri i forbindelse med ferie, søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage i henhold til 8, kan medarbejderen vælge at få udbetalt et beløb fra sin konto. Medarbejderen vælger selv, hvor stor udbetalingen skal være, idet der dog aldrig kan udbetales større beløb, end der til enhver tid indestår på den pågældende medarbejders opsparingskonto. Virksomheden fastsætter passende procedurer og frister for administrationen. b) Pension: For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Medarbejdere skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til Fritvalgs Lønkontoen, der ønskes afsat til pension igennem det kommende ferieår. Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til Fritvalgs Lønkontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. Restopsparing på Fritvalgs Lønkontoen Hvis der er overskud på Fritvalgs Lønkontoen ved ferieårets udløb, videreføres beløbet til udbetaling i det efterfølgende ferieår. Ved fratrædelse opgøres Fritvalgs Lønkontoen, og evt. overskud udbetales sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. En medarbejder, der fratræder, kan alternativt vælge at få overført restsaldoen til sit feriekort, således at saldoen tillægges feriepengene. Overgangsordning Fritvalgs Lønkontoen sættes i kraft på følgende måde: Fritvalgs Lønkontoen etableres med virkning fra den 1. maj Virksomheden søger snarest at tilvejebringe de administrative forudsætninger for at etablere Fritvalgs Lønkontoen for den enkelte medarbejder. Dette skal senest være gennemført den 2. januar Inden Fritvalgs Lønkontoen sættes i drift, skal hver enkelt medarbejder oplyse virksomheden om, hvor mange af de endnu ikke afholdte feriefridage, der skal kunne afholdes på et senere tidspunkt i ferieåret, og hvor mange af disse feriefridage, der skal fravælges og erstattes af en indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen, jf. pkt. 2 a) ovenfor. Tilsvarende skal medarbejderne samtidigt oplyse om deres valg af ekstra løbende pensionsindbetaling, jf. pkt. b) ovenfor. I perioden fra 1. maj 2007 til kontoen sættes i drift, udbetaler virksomheden løbende 0,5 pct. af lønnen til medarbejderne, jf. pkt. 1 ovenfor. Når kontoen sættes i drift, sker der følgende efterreguleringer: - Der indsættes 0,5 pct. af lønnen pr. fravalgt feriefridag beregnet fra , jf. pkt. 2 ovenfor. (Medarbejdere, der først har ret til feriefridage efter 1. maj 2007, er dog ikke omfattet, men afregnes efter pkt. 2b) for de feriefridage, som ikke er afholdt, når kontoen sættes i drift). Når Fritvalgs Lønkontoen er sat i drift, indbetales løbende til kontoen, jf. pkt. 1 og 2 a) ovenfor. Først når Fritvalgs Lønkontoen er sat i drift, kan der ske udbetalinger fra denne.

30 Protokollat 4 om Seniorpolitik De lokale parter kan ved skriftlig lokalaftale åbne for, at virksomheden og den enkelte medarbejder kan aftale en seniorordning efter følgende retningslinjer: a) Medarbejderen og virksomheden kan aftale reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger selv med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og virksomhedens driftsmæssige behov den konkrete udformning af arbejdstidsreduktionen i form af f.eks. længere sammenhængende arbejdsfri perioder, fast reduktion i den ugentlige arbejdstid eller andet. b) Seniorordninger kan etableres for medarbejderen fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. a) Medarbejderen kan i forbindelse med en sådan arbejdstidsreduktion vælge at konvertere løbende pensionsopsparing, jf. 36, til et tillæg til lønnen. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen og administrationsomkostningerne fortsat dækkes. De frigjorte midler skal - eventuelt sammen med øvrige indbetalinger på fritvalgslønkontoen - anvendes til finansiering af lønnedgang som følge af arbejdstidsreduktionen. Konverteringen ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Parterne er endvidere enige om, at medarbejderen og virksomheden kan aftale, at medarbejderen fra 5 år før seniorordningen kan iværksættes, kan opspare værdien af ikke-afholdte feriefridage, jf. 10. Værdien heraf kan eventuelt sammen med øvrige indbetalinger på fritvalgslønkontoen - komme til udbetaling i forbindelse med en seniorordning. Denne ordning kan indsættes i ovenstående overenskomsttekst, forudsat de opsparede midler kan sikres i tilfælde af konkurs. Såfremt der er sikkerhed for, at LG dækker de akkumulerede midler, vil DI kunne dække tilgodehavendet via feriepengegarantien.

31 Protokollat 5 om Hensigtserklæring vedrørende sygefravær Parterne er enige om, at en velfungerende arbejdsplads blandt andet er kendetegnet ved et lavt sygefravær. Parterne er enige om at opfordre til, at der på den enkelte arbejdsplads i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere - herunder specielt med tillids-, tals- og sikkerhedsrepræsentanter - tages nogle initiativer, som kan forebygge og nedbringe sygefraværet på den enkelte arbejdsplads og dermed øge nærværet. Et middel til at nå dette mål bør være, at ledelse og medarbejdere, herunder tillids-, tals- og sikkerhedsrepræsentanter, gennemgår følgende faser: 1. Foretager en kortlægning af sygefraværet 2. Forsøger at finde årsagerne til fraværet 3. Fastlægger en lokalt tilpasset sygefraværspolitik med målbare mål 4. Foretager evaluering af resultaterne med henblik på at justere mål og metoder. Parterne er enige om, at der kan etableres et udvalgsarbejde om ovenstående, såfremt en af parterne måtte finde behov herfor.

32 Protokollat 6 om Fælles aktivitet til fremme af praktikpladser Parterne er enige i fællesskab at iværksætte en aktivitet til fremme af praktikpladser. Aktiviteten vil være med til at skabe opmærksomhed omkring uddannelse af såvel unge som voksne til dygtige fotografer og dermed sikre branchens virksomheder adgang til kvalificerede fotografer i fremtiden. Aktiviteten kan f.eks. være en praktikpladskampagne. Parterne vurderer, at en kampagne bør ses i sammenhæng med øvrige tiltag indenfor praktikpladsfremmende aktiviteter. Parterne er derfor enige om, at der mellem parterne indledningsvist formuleres et projekt, som nærmere analyserer en fælles aktivitet til fremme af praktikpladser. Parterne er enige om, at udgifter til projekt og fælles aktivitet for praktikpladser finansieres gennem Fotograffagets Uddannelsesfond. En fælles aktivitet skal senest være klar medio 4. kvartal 2012.

33 Protokollat 7 om fornyelsesaftalens fortolkning Med henblik på at undgå fagretlige tvister, som baserer sig på misforståelser af aftaler indgået i forbindelse med overenskomstfornyelsen, er parterne enige om, at der på et hvilket som helst tidspunkt i den overenskomstperiode, som følger overenskomstfornyelsen, skal være adgang til at forelægge sådanne tvister for det snævre forhandlingsudvalg til udtalelse inden en eventuel faglig voldgift. Udtalelser fra det snævre forhandlingsudvalg er bindende for organisationerne.

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks

PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks PE Offset har tiltrådt det grafiske CSR-kodeks Funktionæroverenskomst Grafisk Arbejdsgiverforening (GA) HK/Privat for administrative og tekniske funktionærer 2014 Gældende fra 1. marts 2014 til 28. februar

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT

HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT HK OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG HK/PRIVAT 2014 2014 4 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Særlig opsparing... 5 4 Elever... 6 5 Beregning af

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FUNKTIONÆROVEREN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN TIONÆROVERENSKOMSTEN. GA HK/Privat FFUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat. HK/Privat

FUNKTIONÆROVEREN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN TIONÆROVERENSKOMSTEN. GA HK/Privat FFUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN. HK/Privat. HK/Privat TINÆRVERENKTEN R V E R E N K T E N ing HK/Privat Weidekampsgade Postboks 0 GA HK/Privat _K_GA_funk_omslag 000 København C 0/0/0 Tlf.: 0 ax: 0 : ide UNKTINÆRVEREN E-mail: hkprivat@hk.dk Webadresse: www.hkprivat.dk

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning 2007 2010 Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark,

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.

LANDSOVERENSKOMST KONTOR & LAGER. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat. HK/Privat Weidekampsgade 8 0900 København C Telefon 3330 4343 Fax 3330 4499 E-mail hkprivat@hk.dk www.hkprivat.dk Lagernummer 4418010011 HK HANDEL Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon

Læs mere

Landsoverenskomst metal

Landsoverenskomst metal Landsoverenskomst Metal LANDSOVERENSKOMST for Metal 2012 2014 mellem DTLs ARBEJDSGIVERforening og Dansk Metal Indhold Gyldighedsområde...5 1. Arbejdstid *)...5 2. Feriefridag...6 2a. Seniorordning...6

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

transport- og logistik overenskomst 2012 2014

transport- og logistik overenskomst 2012 2014 transport- og logistik overenskomst 2012 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund

Budoverenskomst. mellem. 3F Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 5 2. Arbejdstid... 5 3. Løn... 5 4. Lønudbetaling...

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere