Arbejdernes Byggeforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Byggeforening"

Transkript

1 Arbejdernes Byggeforening Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. november 2013, kl Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23. oktober 2013 blev underskrevet. 3. Revisionsprotokol. Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side Meddelelser. Renoveringsprojekt, afd. 03, Herningvej 54-56, 8600 Silkeborg. Silkeborg Kommune har ved mail af 13. november 2013 godkendt ansøgning om tilladelse til optagelse af lån, til delvis finansiering af forbedringsarbejder. Landsbyggefonden har ved skrivelse af 6. november 2013 givet tilsagn om tilskud til forbedringsarbejder (egen trækningsret). Ekstraordinært afdelingsmøde, afd. 43. Ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på valg af ny formand (grundet fraflytning) den 2. december 2013, kl , fælleshuset, Færgely, Færgevej 11. Afdelingsbestyrelser Afd bestyrelsesmedlemmer er fraflyttet eller fraflytter afdelingen. Bestyrelsen har i den forbindelse meddelt AB, at de 2 suppleanter er indtrådt i bestyrelsen. Der er samtidig iværksat en kampagne fra bestyrelsens side med henblik på at hverve nye emner til bestyrelsen og suppleanter til denne, iblandt afdelingens beboere

2 4. Meddelelser (fortsat). Afdelingsbestyrelser (fortsat) Afd. 61 Grundet fraflytning fratræder formanden afdelingsbestyrelsen pr. 15. december Der skal i den forbindelse indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde. 5. Lukket sag. 6. Lukket sag. 7. Lukket sag. 8. Ansøgning, afd. 02 DET GODE BOLIGLIV. I forbindelse med helhedsplansprojektet i afd. 02 er der søgt om støtte fra Realdaniakampagnen DET GODE BOLIGLIV (kategori fælles faciliteter). Realdania har nu afsluttet bedømmelsen af de i alt 60 ansøgninger om støtte i 2. og sidste ansøgningsrunde. AB`s projekt er desværre ikke iblandt de projekter, som har modtaget har støtte. 9. Ejendomsskat. Der er ikke nye hændelser siden sidste bestyrelsesmøde med relation til tilbagebetaling af ejendomsskat. Men det lader til at der har nu åbnet sig en mulighed for, at vi kan få yderligere ejendomsskat tilbage. Udover ordinære genoptagelser, der som hovedregel giver mulighed for behandling af vurderinger fire år tilbage fra sagens start, havde man endvidere mulighed for at bede om ekstraordinær genoptagelse af vurderinger, hvilket betød, at man kunne gå endnu længere tilbage i ældre vurderinger, og få korrigeret fradraget. Kravene til ekstraordinær genoptagelse var dog meget skrappe i den forstand, at det forudsatte, at vurderingen afveg væsentligt og myndigheden havde lavet grove fejl. Til dato er der aldrig sket en ekstraordinær genoptagelse med henblik på korrektion af fradrag for forbedringer i grundværdien. Der er imidlertid nu sket det, at Kammeradvokaten i januar 2013 gjorde SKAT opmærksom på, at en praksis hvor man automatisk afviste ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderinger var ulovlig

3 9. Ejendomsskat (fortsat). Desuden fandt Kammeradvokaten, at SKAT automatisk skulle have vejledt om muligheden for ekstraordinær genoptagelse i alle ordinære genoptagelsessager. Kammeradvokatens udtalelse skal forstås sådan, at der er sket nogle processuelle fejl som SKAT ikke burde have begået, men ikke at kravene til ekstraordinær genoptagelse på nogen måde er slækket. SKAT har på baggrund af Kammeradvokatens udtalelse besluttet sig for at gennemgå alle fradragssager, der er gennemført siden Der er tale om cirka sager. Indtil videre har SKAT behandlet 300 sager og så vidt vi er orienteret, er der givet afslag i dem alle. SKAT har afsat 42 årsværk og forventer at arbejdet er afsluttet ultimo Der er imidlertid en lang række problemer i den forbindelse: Langt størstedelen af kravene på området forældes 1. januar Det betyder at SKAT ikke ser på, om de ændringer de foretager, vil få en økonomisk betydning, hvis en ekstraordinær genoptagelse sker efter 1. januar SKAT har afvist alle sager indtil videre. Deres argumenter er for størstedelens vedkommende decideret urigtige og baseret på fejlfortolkning udtaler Rafn & Søn. Med baggrund i SKAT`s forslag overfor AB om afslag på ekstraordinær genoptagelse i AB`s afd. 43 og 46 har vi fremsendt og drøftet sagerne med Rafn & Søn. Rafn & Søns anbefaler i den forbindelse, at vi starter en sag op allerede nu. Desuden vil en anmeldelse inden 1. januar 2014 sikre, at forældelsen afbrydes, hvorved vi rent faktisk, vil få noget ud af en begunstigende ændring. Men i modsætning til de ordinære sager, hvor de var helt sikre på at kunne skaffe os en besparelse, beror disse sager på decideret lovfortolkning og er derfor langt mere risikofyldte for Rafn & Søn. Rafn & Søn kan som tidligere tilbyde at gennemgå de nye sager på no cure no paybasis og se om der er noget at arbejde videre med. Men sagerne vil være væsentligt sværere at få medhold i. De ved nemlig ikke, hvor meget der skal til for at vinde dem. Såfremt vi ønsker at Rafn & Søn skal repræsentere AB i disse sager skal der indgås særskilt aftale herom. Betingelserne i en sådan aftale er forelagt bestyrelsen

4 9. Ejendomsskat (fortsat). Det er en helt risikofri mulighed for AB, idet sagerne ikke har nogen som helst indflydelse på den oprindelige sag, og derfor ikke vil påvirke afdelingernes ejendomsskat hvis den tabes. Desuden vil sagen ikke påføre afdelingerne nogen omkostninger hvis den tabes, da sagen gennemføres på no cure, no pay-basis. Bestyrelsen besluttede at indgå aftale med Rafn & Søn omkring gennemførelsen af disse sager. 10. Dispositionsfond. Anvendelse af dispositionsfondsmidler sker udelukkende med bestyrelsens accept, og kan strække sig over flere år, eller relatere til projekter som ligger til udførelse år ud i fremtiden. 10. Dispositionsfond (fortsat). Udgifterne bogføres løbende i takt med gennemførelsen af projekterne m.v. Det dispositionsfondsindestående der er til rådighed fremadrettet, kan dermed ikke læses direkte ud råbalancen, da den kun giver et her og nu billede, med baggrund i det som er bogført. Med henblik på at kunne give bestyrelsen det bedst mulige overblik over forvaltningen af dispositionsfondsmidlerne, er der fra ledelsens side lagt op til, at dispositionsfonden fremadrettet indgår som et fast punkt på dagsorden, hvor bestyrelsen får forelagt en ajourført likviditetsoversigt hvoraf alle dispositioner fremgår. Bestyrelsen er forelagt likviditetsoversigt d.d. ingen bemærkninger. 11. Råbalance. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. 12. Pension, ejendomsfunktionærer under ESL. I henhold til gældende overenskomst for ejendomsservice mellem Danmarks Almene Boliger (BL) og Ejendoms- og servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) er man underlagt pensionsordning i PensionDanmark. Arbejdernes Byggeforening (AB) fik i 1993 dispensation fra overenskomstens krav med baggrund i det gunstige pensionsbidrag som AB tilbød de ansatte. Som ansat har man aldrig været bundet op på en firmapensionsordning, men derimod haft friheden til selv at vælge hvor, man ønskede at placere sine pensionsmidler. Men forskellen i pensionsbidraget er hen over årene blevet udlignet, og er i dag enslydende

5 12. Pension, ejendomsfunktionærer under ESL (fortsat). Med baggrund heri har ESL henvendt sig med ønsket om, at tilbagekalde omhandlende dispensation fra 1993, med virkning pr. 1. januar Et ønske vi fra AB`s side har valgt at imødekomme. Dette medfører, at alle nyansatte ejendomsfunktionærer med virkning pr. 1. januar 2014 er underlagt overenskomstens krav. De af ejendomsfunktionærerne, som på nuværende tidspunkt har individuelle pensionsordninger, stilles fortsat frit med hensyn til valg af pensionsselskab, men tilbydes et orienteringsmøde, hvor kundechef Hans Stougaard, gennemgår den pensionsordning PensionDanmark tilbyder ejendomsfunktionærerne gennem overenskomsten. Vælger ejendomsfunktionærerne i den forbindelse efterfølgende at overgå til PensionDanmark, er man fremadrettet, bundet op på den overenskomstmæssige aftale. Vælger ejendomsfunktionærerne fortsat det frie valg, kan AB ikke efterfølgende komme til at hæfte, for evt. økonomiske konsekvenser, hverken på pensions- eller forsikringsdelen såfremt det måtte vise sig, at ens pensionsordning ikke lever op til det der tilbydes gennem overenskomsten. 13. Udlejningssituationen/fraflytning. Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fraflytningssituationen er forelagt bestyrelsen. Ingen bemærkninger. 14. Personaleorientering. Administration. Der er indgået aftale med Silkeborg Kommune om virksomhedspraktik for en 6 ugers praktikperiode i perioden til (uge 38-43). Praktikant: Melissa Schwarz Jensen Praktikperioden forløber planmæssigt og vi har i den forbindelse valgt at ansætte Melissa i en tidsbegrænset stilling i perioden til (uge 44-52). Delvis sygemelding af inspektør Claus Toustrup som følge af sportsskade. Mette Kjær Johansen er sygemeldt i 12 uger (uge 40-51) som følge af fritidsskade. Ellers er personalesituationen stabil

6 14. Personaleorientering (fortsat). Ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionær Anders Overgaard har efter eget ønske valgt at fratræde sin stilling i AB`s afd. 2, 13, 14, 17, 19, 30, 40, 51 og 60 med virkning pr. 1. december 2013 AB har med baggrund i ovenstående fastansat Kurt Thygesen som ejendomsfunktionær i omhandlende afdelinger med virkning pr. 1. december Kurt Thygesen kommer fra en stilling som løsarbejder (ejendomsfunktionær) indenfor AB. Ejendomsfunktionærer under uddannelse. Anne Bæk Larsen (afd. 18) og Ove Madsen (afd. 16 m.fl.) er på skole (4. hovedforløb) i perioden 6. januar 21. februar Ejendomsfunktionærer (fortsat). Ejendomsfunktionærer, kompetenceafklaring uddannelsesmæssigt Jack Thostrup (afd. 1, 3, 8, 27, 31, 33, 34, 42, 58) og Brian Nielsen (afd. 16, 25, 38, 43, 45, 46, 55) gennemgår i perioden 9. december 12. december 2013, individuel kompetenceafklaring med henblik på planlægning af kommende uddannelsesforløb. Personalesituationen stabil. 15. Næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde den 14. december 2013, kl Eventuelt. Datoen for kredsvalgmøde 2014 er fastsat til den 25. marts Kandidater til stemmeudvalg: Karen, Ella, René

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud

Birgith Hansen næstformand (BH) Afbud. Henrik Segato bestyrelsesmedlem (HS Afbud Gunnar Christensen bestyrelsesmedlem (GC) Afbud Glostrup, den 5. september 2013 Referat Den 4. september 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere