Forslag til Finanslovsforhandlinger for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Finanslovsforhandlinger for 2015"

Transkript

1 Forslag til Finanslovsforhandlinger for 2015 Gunde/BAT den 15. august 2014 Indledning Fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet skal vi hermed præsentere et par forslag, som kan indgå i de kommende finanslovsforhandlinger. Forslagene ligger indenfor emnerne social dumping, bolig-job, energirenovering og arbejdsmiljø. I BAT håber vi, at disse forslag vil komme i spil under de kommende måneders forhandlinger. I BAT står vi naturligvis til rådighed for uddybende kommentarer, oplysninger og drøftelser i forhold til nedenstående forslag. A: Social Dumping 1) Hæv de øremærkede bevillinger til Skat, Arbejdstilsynet og Politiet De ekstra bevillinger på Finanslovene for 2012 og 2013 til Skat, AT og Politiet, som videreførtes i finansloven for 2014 og 3 år frem har virket. De ekstra midler til de tre myndigheder, har givet et kolossalt kontrolløft, og antallet af sager taler sit eget tydelige sprog. Myndighedssamarbejdet er desuden blevet styrket, hvilket i sig selv også har haft en positiv effekt. Med de efterreguleringer som Skat har foretaget, så er det ikke længere en udgift, men derimod en indtægt for staten. Desuden er der den præventive effekt af øget kontrol, som man må formode, er den største effekt af den øgede indsats. I forsommeren ændrede Skat det såkaldte Styresignal i forhold til arbejdsudleje og arme-ben. En ændring som vi i BAT er særdeles meget imod, finder helt uforståelig og som giver ekstra arbejde til Skats medarbejdere i forhold til bekæmpelsen af social dumping. Det gør det fordi de nu skal vurdere hvert enkelt tilfælde af arbejdsudleje. Før placerede man blot arbejdsgiveransvaret ét sted! Alene af den grund er det kun ret og rimeligt at flere penge øremærkes til Skat, hvis regeringen og et flertal i Folketinget ønsker at bevare indsatsniveauet overfor social dumping. BAT foreslår ekstra 50 millioner kr. årligt til AT, Skat og Politiet. 2) Indfør Kædeansvar. Med Håndhævelsesdirektivet er det besluttet, at der i Danmark, indenfor bygge- og anlægsbranchen, skal indføres et kædeansvar. Indførelsen af dette kædeansvar bør efter BAT s bedste overbevisning ske inden, at vi måske får en anden regering. Håndhævelsesdirektivets krav til et kædeansvar er ikke særlig vidtgående, og det er et minimumsdirektiv. Imidlertid er EU s retstilstand på området meget mere vidtgående end direktivets minimumsbestemmelser. I Wolff og Müller dommen har EU Domstolen tilkendegivet, at det tyske kædeansvar ikke er i strid med 1

2 traktatgrundlaget. Den tyske kædeansvarsordning er den mest vidtgående af de 8 modeller, der er i de 8 EU-lande, som har kædeansvar. Derfor skal vi gå efter den tyske model, når vi alligevel skal indføre kædeansvar i Danmark. Baggrund og model for kædeansvar Igennem de seneste 15 år har vi oplevet, at mange lønmodtagere indenfor byggeog anlægsbranchen snydes for deres løn, pension, feriepenge, SH og overtidsbetaling af den virksomhed, de er ansat i. Typisk er disse virksomheder et enkelt led i en værdikæde af underentrepriser, som udgår fra hovedentreprenøren og i nogle tilfælde helt ned til arme/ben -virksomheder. Også det offentlige snydes for penge. Moms og indkomstskat er de to mest tydelige, og derfor indførte Folketinget også en lovgivning, som gav os den omvendte moms. Man kan således sige, at den omvendte moms er et forudgående kædeansvar. Også i overenskomsterne, med eksempelvis Dansk Byggeri, er der et kædeansvar for ikke afholdte feriepenge. Hvis en virksomhed ikke har udbetalt feriepenge, så kan forbundet hente dem i virksomhedens organisation, i dette tilfælde Dansk Byggeri. Her er der altså tale om, at medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri indgår i et kollektivt kædeansvar i forhold til den enkelte virksomheds feriepengeforpligtigelse. For at imødekomme, at nogle virksomheder systematisk kan snyde med løn og med betalinger til det offentlige, bør der indføres et kædeansvar, således at det øverste led i en entreprisekæde (hovedentreprenøren), kan holdes ansvarlig for eventuelle underentreprenørers forsømmelser. Det er ikke et ukendt fænomen i byggeriet, at det øverste led i en entreprisekæde, hovedentreprenøren, har ansvaret overfor kunden i forhold til, at byggeriet eller opgaven leveres til tiden, i den aftalte kvalitet og til den aftalte pris. Der har man allerede påtaget sig ansvaret for eventuelle underentreprenørers svigt, forsømmelser og dårligt udført arbejde. For at få ryddet op i en branche, som bliver mere og mere betændt, hvor snyd, svindel og bedrag er blevet systematiseret, skal der straks indføres et kædeansvar inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Hvem kan gøres ansvarlig? I BAT mener vi, at de, der kan gøres ansvarlige i forhold til et kædeansvar, skal være juridiske personer, der er registreret som en virksomhed. Hvis en virksomhed entrerer med en anden virksomhed til at udføre en opgave i en underentreprise, så skal opdragsgiveren kunne holdes ansvarlig for underentreprenørens forsømmelser. BAT mener således ikke, at private husejere skal kunne holdes ansvarlige i forhold til denne lovgivning. De vil typisk ikke have mulighed for at have viden og indsigt i overenskomstmæssige forhold, og derfor være en udenforstående 3. part i forhold til det ansvar, som de skulle kunne idømmes. 2

3 Man skal kunne rette sit krav til ethvert led i kæden i opadgående retning. For at forenkle tingene mest muligt vil det imidlertid være absolut bedst, om kædeansvaret også kan rettes imod det øverste led i kæden umiddelbart, uanset hvor i kæden en manglende løn eller skat er forekommet. Hovedentreprenøren må tage ansvaret for hele kæden. Hvad kan man gøres ansvarlig for? Overfor det offentlige må det naturligvis være op til det offentlige selv at beslutte - men skat, moms, eventuelle bøder i forhold til Arbejdstilsynet eller andre må være de væsentligste elementer. Hvad angår arbejdstagerne, så skal det være den aftalte løn og de betalinger, som kan sidestilles med løn, og som udregnes på baggrund af den aftalte timeløn. Det er pension, feriepenge og SH, men det kan også være sygedagpenge, barsel eller andet, som er indeholdt i overenskomsten, og som derfor vil være gældende for de overenskomstdækkede virksomheder. Bod tilkendt for brud på overenskomsten, skal også indeholdes i kædeansvaret. Et krav om kædeansvar skal kunne gøres gældende fra det tidspunkt, hvor lønnen skulle være udbetalt, eller hvor skat, moms m.v. skulle være indbetalt til de offentlige myndigheder. I mange tilfælde, når det gælder manglende løn, vil det dog som regel komme an på en afgørelse i det fagretlige system. Her opgøres størrelsen af den enkelte arbejdstagers tilgodehavende. Det er selvfølgelig i de tilfælde, hvor der er sket et brud på overenskomsten. Ved sådanne tilfælde kan der godt gå over et år, før der ligger en kendelse fra eksempelvis Arbejdsretten. Derfor skal der være en lang tidsfrist for, hvornår et krav kan rejses. En hovedentreprenør, som er idømt kædeansvar, kan naturligvis gøre regres imod andre led i kæden og naturligvis især imod den underentreprenør, som har forårsaget udløsningen af kædeansvaret. Det er vigtigt, at en ordning gøres så let og lidt bureaukratisk som mulig, og dybest set handler det jo om en forudgående sorteringsmekanisme. Desuden at de virksomheder, der opererer inden for bygge- og anlægsbranchen, og som påtager sig opgaverne som hovedentreprenører, også påtager sig ansvaret for, at hele opgaven løses efter de gældende regler, love og aftaler. 3) Check alle udstationerende virksomheders eksistens og aktivitet i hjemlandet og dermed deres ret til at udstationere. En lang række udenlandske byggevirksomheder forsøger bevidst at sløre deres oprindelse, registrering, aktivitetsniveau og ageren i øvrigt. Det sker både overfor myndighederne her i landet, hvor arbejdet udføres, og i deres hjemlande. Det er ikke ualmindeligt at se en rumæner være ansat af et cypriotisk firma, som ejes af et irsk vikarbureau, men hvor rumæneren arbejder i Danmark. Sådan en udstationeringskonstruktion, hvor den enkelte arbejdstager ikke har tilknytning til det 3

4 lands arbejdsmarked, som hans virksomhed kommer fra, er ulovlige. Men når 4 landes myndigheder skal inddrages i opklarings- og kontrolarbejdet, så bliver det svært rigtig svært. Denne form for aktivitet og opfindsomhed har kun til formål at sløre og forvirre for at snyde alt og alle! Det viser sig også, at en række udenlandske virksomheder ikke er reelle virksomheder. Desuden er der en klar bestyrket mistanke om, at en række af de virksomheder, der på overfladen ser ud til at have formalia i orden (RUT, NIP og Regon numre med mere), alligevel ikke kvalificerer sig til at kunne udstationere, fordi de ikke har aktivitet i hjemlandet og ofte er oprettet med det ene formål at eksportere arbejdskraft til andre lande. Sådanne virksomheder kaldes på engelsk pay-roll companies, fordi de ikke har andre opgaver end at udbetale løn! Vi må derfor kræve, at de danske myndigheder får de nødvendige ressourcer og redskaber til lynhurtigt at kunne konstatere, om en virksomhed reelt set kan siges at eksistere og derfor må drive virksomhed, og om den må have lov til at udstationere sin arbejdskraft i forhold til udstationeringsbestemmelserne vedrørende kravet om aktivitet i hjemlandet. Det skal allerhelst ske inden en opgave påbegyndes. Kvik-skranken for udenlandske virksomheder (Servicedirektivet) bør derfor gøres obligatorisk for alle udstationerende virksomheder at henvende sig til inden de påbegynder en opgave. De danske myndigheder skal så indenfor en kort tidsfrist skaffe sig oplysninger om denne virksomheds reelle eksistens, aktivitet og ret til at kunne udstationere. I dag løber alle efter problemerne. En forlods kontrol vil spare meget bureaukrati og administrativt bøvl, fordi vi så kun lukker de lovlige ind! Hjælp til arbejdsmarkedets parter i forhold til oplysninger fra andre lande I BAT ønsker vi adgang til at kunne kontrollere de udstationerendes eksistens. Vi tegner mange overenskomster med virksomheder, som åbenbart kun eksisterer i den blå luft. Vi har altså overenskomstmæssige forpligtigelser overfor virksomheder, som vi ikke ved hvem reelt set er, og vi har heller ikke mulighed for at finde ud af det! I dag er denne kontrol meget vanskelig, hvilket ikke mindst skyldes, at myndighederne i de udstationerende virksomheders hjemlande kun meget modvilligt og i et ufatteligt langsomt tempo medvirker til at afdække de faktiske forhold i byggebranchen. Det er simpelthen uanstændigt, at når vi har skabt et frit marked i Europa for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft, at nogle lande så med søvngængeragtig sikkerhed ikke har styr på egne virksomheder, og heller ikke ønsker at få det! I BAT har vi gentagne gange forsøgt at komme i dialog med den myndighed i Polen, ZUS, som er central i forhold til at kunne dokumentere, om virksomheden eksisterer og må udstationere. Det er imidlertid helt umuligt, og det er det ikke kun for os. Vi ved, at mange EU-landes myndigheder heller ikke får svar på henvendelser til ZUS. ZUS er under det polske Finansministerium, og det kunne 4

5 være en nærliggende tanke, at man fra den polske regerings side simpelthen ser igennem fingrene med de mange ulovlige udstationeringer og falske virksomhedskonstruktioner. Håndhævelsesdirektivet hjælper myndighederne i Danmark med at få oplysninger. Direktivet betyder nemlig, at man kan få oplysninger indenfor 48 timer, fra et andet lands myndigheder. I BAT ser vi gerne, at danske myndigheder er helt klar til denne opgave og allerede nu, får lavet det helt rigtige set-up for samarbejdet med udenlandske myndigheder og dermed kontrol af udenlandske virksomheder. I den forbindelse er det også vigtigt at nævne, at vi i bygningsarbejderforbundene i BAT har store vanskeligheder med at få dokumentation fra andre lande i forhold til indbetaling af feriepenge, pension, den 13. månedsløn med meget mere, når vi har faglige sager og brud på overenskomsten. Disse problemer er blevet yderligere aktualiseret på metrobyggeriet. Arbejdsmarkedets parter skal derfor have myndighedshjælp til at få verificeret de oplysninger, som vi modtager fra udenlandske virksomheder og for udenlandske medarbejdere 4) Skab fokus på de danske virksomheder der oprettes, men som kun benytter udenlandsk arbejdskraft. Vi ser oftere og oftere at udlændinge etablerer danske virksomheder, men hvor de alene har udlændinge ansat. Det er blandt tilfældet for Budomex (kendt fra Aarhus Havn) og Komal (kendt fra Helsingør). Det foregår på denne måde, fordi de dermed kan flyve under RUT-radaren! Vi ved fra Skat og Arbejdstilsynet, at de ønsker et større kontrolfokus på denne type virksomheder, fordi de mistænker dem for omfattende snyd og svindel. Imidlertid indeholdes denne type virksomhed ikke i regeringens prioriteringer overfor social dumping. Det skal derfor ændres, så permanente bevillinger til Skat og AT også skal fokusere på denne type virksomheder. B: BoligJobordningen kan sikre positiv beskæftigelseseffekt efter borgere har brugt den nuværende BoligJobordning, der har skabt jobs pr. år i 2012 og 2013 og forventes at gøre det samme i år. Disse jobs forsvinder imidlertid med ordningens bortfald fra 2015, hvorved den samlede jobeffekt umiddelbart bliver negativ. Den spæde fremgang vi trodsalt kan spore i byggeriet risikerer at forsvinde som dug for solen, hvis ordningen bortfalder. BAT-kartellet forslår, at opretholde ordningen enten i sin nuværende form eller justeret i en mere strategisk retning. Konkret peger BAT på følgende mulige justeringer, der ideelt bør ses som tillæg til den nuværende ordning: 1) BoligJobordningen målrettes energirenovering. Incitamentet til at reducere boligernes energiforbrug kan øges ved at målrette den fradragsberettigede renoveringsdel i BoligJobordningen til bl.a. energiforbedrende løsninger. Som konsekvens heraf, vil dem der benytter ordningen med stor sandsynlighed 5

6 igangsætte større energiforbedrende projekter. Dette forudsætter dog, at fradraget øges til kr. og at man kan opnå fradrag både for arbejdsløn og materialer, når der er tale om energirenoveringer. I kombination med energirenoveringer, kan fradraget benyttes til også at dække omkostninger til afsluttende malerarbejde. 2) BoligJobordningen målrettes renovering i forbindelse med huskøb. Købere af huse vil også kunne opnå det forhøjede fradrag ( kr.) til arbejdsløn, såfremt de vælger at renovere huset i forbindelse med købet. Det vil sætte mere gang hushandlerne, hvilket vil give øget aktivitet og beskæftigelse, idet der sættes gang i flyttekæderne. 3) BoligJobordningen målrettes renoveringer i udkantsområderne. Såfremt Bolig- Jobordningen udformes på en måde, så renovering af boliger i udkants-danmark også kan opnå det forhøjede fradrag ( kr.) til arbejdsløn, kan det have en positiv effekt på at tiltrække og fastholde indbyggere i disse områder. 4) BoligJobordningen målrettes den enkelte lejer i alment boligbyggeri ved brug af den kollektive råderet. I dag kan den enkelte lejer benytte BoligJobordningen i forbindelse med benyttelse af den individuelle råderet, men det vil være mere fordelagtigt for lejerne af benytte den kollektive råderet, idet boligselskabet kan opnå lån til lavere rente. 5) Energistyrelsen præsenterede tidligere på året BedreBolig besparelsen betaler sig. Ordningen er en one stop shop model, hvor boligejere kan få rådgivning og vejledning såvel som en konkret renoveringsopgave løst ved kun at henvende sig hos én leverandør. Indledningsvis laver leverandøren et energicheck af huset for at synliggøre det besparelsespotentiale, der er i det pågældende hus. Efterfølgende vælger boligejeren om han/hun vil gennemføre de foreslåede projekter eller om han/hun kun vil have gennemgangen. Det er også muligt kun at vælge at gennemføre dele af de foreslåede projekter. BedreBolig ordningen har ikke haft et særlig stort gennemslag endnu og for at skubbe ordningen i gang vil BAT foreslå, at udgiften til den indledende gennemgang kan trækkes fra i skat på lige fod med det håndværkerfradrag, som allerede findes. Som det er nu, så er det kun det efterfølgende renoveringsprojekt, som er fradragsberettiget op til kr. pr. person over 18 år i husstanden. Selv hvis håndværkerfradraget ophører med udgangen af 2014 som planlagt, så er administrationen allerede etableret, så rammerne, for at gøre en sådan indledende gennemgang skattefradragsberettiget, er allerede til stede. C: Arbejdsmiljø 1)Arbejdsmiljøuddannelse indeholdt i sikkerhedskortet I BAT er vi særdeles godt tilfredse med, at Regeringen, Enhedslisten og SF aftalte et sikkerheds ID-kort til bygge- og anlægsarbejdere. Imidlertid var der en tidsel i buketten. Der var ingen obligatorisk sikkerhedsuddannelse knyttet op på kortet. Fra BAT har vi gentagne gange tilkendegivet, at vi er klar til at se på behovet for en sikkerhedsuddannelse i forhold til hvem der trænger mest, og hvem der kan få merit. I BAT vurderer vi, at behovet for en sikkerhedsuddannelse gælder lige godt ansatte i byggeriet og at det vil koste lige knap 16 millioner kr. årligt. 6

7 Målgruppen for Byggeriets Sikkerhedskort er alle, der udfører erhvervsmæssig aktivitet på arbejdspladser i bygge- og anlæg i Danmark. Kort udstedes til personer med ansættelse i byggeriet, når pågældende indfrier ordningens uddannelseskrav. Beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen Beskæftigede (bopæl) efter branche (DB07), område og tid F Bygge og anlæg Hele landet Kilde: Til sikkerhedskortet hører en obligatorisk uddannelse i sikkerhed af en dags varighed. Aktuelt beskæftigede i branchen vil få merit, så uddannelseskravet først indfases over tid. 1. Målgruppe for uddannelsen Målgruppen for uddannelsen fastsættes her til alle nyansatte i bygge- og anlægsbranchen, dvs. personer der ikke tidligere har været ansat i byggeriet. Uddannelsen ikke skal fornys ved jobskift, da gruppen opgøres i forhold til ansættelse i branchen og ikke i den enkelte byggevirksomhed. Uddannelseskravet foreslås at gælde fremadrettet, altså fra et tidspunkt der fastsættes i lovgivningen om byggeriets sikkerhedskort, fx 1. januar Der gives altså merit til alle ansatte i bygge- og anlægsbranchen ved dokumentation for beskæftigelse før den fastsatte skæringsdato. Målgruppens størrelse Målgruppe opgøres som antallet af nyansatte i bygge- og anlægsbranchen, dvs. nytilkomne, der ikke har været i branchen i de seneste tre år: Bruttomålgruppe 1 : Meritgruppe, anslået: Netto-målgruppe ( ) = personer pr. år Den anslås således, at ca personer årligt skal gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen af en dags varighed. Et nettotal for målgruppen findes ved, at der fra bruttotallet trækkes en meritgruppe på personer. Netto-målgruppe ( ) = personer pr. år. 1 Gruppen er opgjort som nyansatte i branchen i Dertil vil komme et mindre antal beskæftigede i andre brancher, herunder leverandører af byggematerialer og materiel til byggeri. 7

8 Forklaring Meritgruppen består af personer, der får merit for uddannelsen, fordi de opnår tilsvarende kompetencer via andre uddannelser, bl.a. lærlingeuddannelse, kontraktuddannelser (konkrete serier af AMU-kurser), AMU-kurser og bygningskonstruktøruddannelsen. Om der skal gives merit, kan afgøres ved en vurdering af uddannelsesmål i diverse uddannelser inden for byggeriet. Vurderingen foretages af de respektive faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg samt relevante myndigheder. I praksis forventes det, at følgende grupper kan få merit: Lærlinge i byggefagene og studerende under uddannelse relateret til byggeri, herunder bygningskonstruktører, bygningsingeniører og arkitekter Personer, der har gennemført AMU-kurser om byggeri af to ugers varighed eller mere Alle, der har gennemført sikkerhedskoordinatoruddannelsen eller arbejdsmiljøuddannelsen Meritgruppens størrelse 2 : Merit-gruppe 1: Lærlinge i 2012 Byggeriets Uddannelser (DB-3F-området): Malerfaget (bygningsmalere): VVS-faget: El-faget: Sum Ledige vil i visse tilfælde have begrænset adgang til arbejdsmiljøkurset. VEU-reglerne for ledige stiller krav om 14 dages beskæftigelse, før der er adgang til et AMU-kursus. Lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse indtræder ved fire måneders ledighed Oplysning fra det faglige udvalg for malerfaget. 5 https://evu.dk/sites/default/files/1%20oversigt%20tilgang_februar_0.pdf 6 Anslået. Der blev i 2012 indgået uddannelsesaftaler på el-området. Det anslås her, at halvdelen vedrører byggeriet. https://evu.dk/sites/default/files/2_tilgang_3.pdf 8

9 Merit-gruppe 2: Igangsatte korte forløb mv. i 2012 Korte uddannelsesaftaler (Byggeriets Uddannelser): Ny mesterlæreaftaler (Byggeriets Uddannelser): Korte uddannelsesaftaler + nye mesterlæreaftaler i øvrige BA-fag (Anden) AMU-uddannelse inden for byggeområdet Sum Merit-gruppe 3. Optag på bygningskonstruktøruddannelsen i minus ca. 65 % med EUD 350 Sum Merit-gruppe 4. Længerevarende uddannelser Bygningsingeniører, ukendt Arkitekter, ukendt Sum 4 0 Merit-gruppe 5. Sikkerhedskoordinatoruddannelsen eller arbejdsmiljøuddannelsen 874 sikkerhedskoordinatorer blev uddannet i 2012, men hovedparten antages inkluderet i gruppe Skønsmæssigt blev ca. 900 personer i bygge & anlæg uddannet via arbejdsmiljøuddannelsen i 2012, og ca. 75 % skønnes inkluderet i gruppe Sum Sum Samlet merit, overslag Samme kilde 9 Det anslås, at andelen af korte uddannelsesaftaler og nye mesterlæreaftaler for de øvrige byggefag udgør 30 % af forekomsten af årets ordinære uddannelsesaftaler for lærlingeuddannelsen. 10 Tilgangen af personer til bygge- og anlægsbranchen med mindst 2 ugers AMU-uddannelse udgjorde 360 med fuldtidsdeltagelse [årselever] i 2011 ifølge AE-rådet. Tallet er eksklusive lærlinge på en erhvervsfaglig byggeuddannelse og svende med afsluttet erhvervsfaglig byggeuddannelse. Hvis vi antager, at 25 % af 360 vil være medregnet i kategorien korte uddannelsesaftaler reduceres de 360 til 270 årselever. Antallet af elevuger ved 270 årselever er 270 x 45 = Potentielt vil :2 = personer således opfylde forudsætningen om minimum 2 uger ugers AMU. Hvis vi antager, at en tredjedel af disse reelt kan få merit, vil ca personer være omfattet af meritgruppe 2. 9

10 Omkostninger til gennemførelse af uddannelsen. 11 En kursusdag koster 1.285,48 kr. Det betyder at der årligt skal bruges kr. når 2012 er udgangsåret. Pris for arbejdsmiljøkursus af en dags varighed Uddannelsesudgifter pr. deltager 12 : 464,48 VEU-godtgørelse 2012 (3.204 per uge 13 :5 dage) 641 Befordring: ukendt 14 Deltagerbetaling pr. dag 1 11 Ordningens udgifter skal ses i lyset af de store udgifter, som social dumping og arbejdsskader i bygge- og anlægsbranchen påfører samfund, virksomheder og de ansatte. Til ordningen hører også en række virksomheds- og samfundsøkonomiske indtægter. Virksomhedsøkonomiske fordele omfatter besparelser som følge af bygherrer og arbejdsgivers brug af kortet, fx ved adgangskontrol til byggepladser samt besparelser som følge af lavere forekomst af arbejdsulykker. Samfundsøkonomiske fordele omfatter reducerede udgifter til arbejdsulykker i byggeriet og øgede skatteindtægter samt besparelser ved Arbejdstilsynets tilsyn af kompetencer, da Arbejdstilsynet ved en simpel skanning af BS-kortet får adgang til information om den gennemførte uddannelse. 12 Vurderet på baggrund af tilsvarende uddannelse, jf. Eksemplet er beregnet ud fra AMU-kurset Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks., der er et kursus i takstgruppe 3 (Teori og teori med øvelser). Til sammenligning var satsen for to dage var i 2008 kr i henhold til økonomiske konsekvensberegninger for en generel arbejdsmiljøuddannelse for bygge- og anlægsbranchen Tilskud til befordring ydes til den del, der ligger ud over 24 kilometer. Satsen er i 2013 kr. 1,07 pr. kilometer. Da kurset forventes at blive udbudt over hele landet, vil udgifterne til befordring være relativt beskedne. 2. Handlingsplan for et asbestfrit Danmark Asbest har været forbudt i Danmark siden 1986, men findes alligevel i mange offentlige og private bygninger. Asbest er kilde til sygdom og dødsfald. Fagfolk, der møder asbest, findes især i byggeriet, men også ansatte på bl.a. genbrugsstationer og kraftværker risikerer at møde asbest. Arbejdstilsynets asbestguide er et godt værktøj, men det viser ikke konkret, hvor der er asbest. Europa-Parlamentet har i 2013 opfordret EU- Kommissionen og de europæiske regeringer til at iværksætte initiativer, bl.a. om kortlægning og sikker fjernelse af asbest. 1. Danmark var blandt de første, der forbød asbest. Nu er tiden inde til at kortlægge og fjerne asbest til gavn for nuværende og kommende generationer. En national handleplan for et asbestfrit Danmark skal holde i mange år. Mens udarbejdelse af handleplanen kan ske relativt hurtigt, vil udmøntningen af handleplanen kunne ske trinvist over en årrække. Udmøntningen af planen kan over tid tilpasses det økonomiske råderum. Der er behov for en handleplan for et asbestfrit Danmark. 14 Handleplanen om asbest kan med fordel vedtages politisk. 2. Handleplanen kan udvikles på baggrund af en indstilling fra Arbejdstilsynet og byggeriets organisationer. Det anbefales, at der indledes trepartsdrøftelser om en asbesthandleplan med fokus på kortlægning af asbest og sikker fjernelse af asbest i byggeriet. Kortlægning af asbest er vigtig. Konkret viden om, hvor asbesten er, er vigtig for 10

11 beskyttelsen, ikke mindst for bygningsarbejdere, der uforvarende og lejlighedsvist risikerer at møde asbest, herunder unge og nyansatte. Sikker fjernelse af asbest. Et asbestfrit Danmark nås ikke på kort tid, men en plan for fjernelse af asbest er en god og nødvendig begyndelse. Handleplanen skal sikre, at der sker en prioritering af indsatsen for fjernelse af asbest, og der kan med fordel skelnes mellem forskellige typer byggeri: - Offentlige bygninger, herunder skoler og offentligt støttet byggeri - Erhvervsbygninger, herunder bygninger til udlejning - Privat boligbyggeri Det foreslås, at der afsættes kr. 15 mio. til at udarbejde en national handlingsplan for et asbestfrit Danmark og til at igangsætte arbejdet med at udmønte handleplanen. (PCBhandlingsplanen kostede så vidt vi husker ca. kr. 10 millioner, mens der til opfølgende initiativer er afsat kr. 5 mio.) 3. Projekt Femern Bælt forbindelsen Et sikkert og sundt byggeri Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har efter dialog med bygherren Femern Bælt A/S udviklet et projekt, der skal sikre, at Femern Bælt-forbindelsen bliver så sikkert og sundt som muligt. Målet er et udvikle en samlet best practice -model mhp. at undgå dødsulykker og som minimerer risikoen for arbejdsulykker og nedslidning. Projektet designes, så erfaringer fra arbejdet på Femern Bælt kan overføres til andre i bygge- og anlægsbranchen. Projektet består af dels et pilotprojekt og et hovedprojekt. Pilotprojektet, der skal gennemføres inden den egentlige Femern-forbindelse anlægges, foregår på de forberedende anlægsarbejder ved Rødby Havn. Pilotprojektet var i september 2013 budgetteret til kr. 6,5 mio. Det anbefales, at der afsættes midler til pilotprojektet, der gennemføres ved NFA og med følgegruppe sammensat af byggeriets organisationer. 11

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt HØRINGSSVAR TIL FORSLAG AF EUROPA-PARLAMENTETS OG KOMMISSIONENS DIREKTIV OM HÅNDHÆVELSE AF DIREKTIV 96/71/EF OM UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE SOM

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping 2007/2 BSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. april 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Bilag 1. Arbejdsklausul

Bilag 1. Arbejdsklausul Bilag 1. Arbejdsklausul Anbefalet model AFSNIT A - Forpligtelsen Leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet

Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld. En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SUgæld i udlandet En 7-punktsplan til styrket inddrivelse af SU-gæld i udlandet Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i udlandet 2 Forord I Danmark har studerende

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 148 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabets klausuler om løn- og arbejdsvilkår Metroselskabet har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet af letbanen.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 2015-2018 Regeringen, EL og SF har den 27. februar 2015 indgået en aftale

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår

Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbanes klausuler om løn- og arbejdsvilkår Hovedstadens Letbane har indført en række klausuler i kommende kontrakter. Klausulerne skal bekæmpe social dumping og sikre ordnede vilkår på byggeriet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 114 Offentligt J.nr. j.nr. 08025500 Dato : 11. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 114, 115, 116 og

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden Udenlandsk arbejdskraft i Danmark En oversigt over dansk ret med udvalgte emner i dybden UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - \ BOGGRUPPEN Boggruppen.dk KAPITEL 1 - INDLEDNING 10 KAPITEL 2

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Arbejdskraftens frie bevægelighed

Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed rettigheder og rimelighed Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Arbejdskraftens frie bevægelighed Arbejdskraftens frie bevægelighed er en hjørnesten i EU-samarbejdet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Mads Krarup 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Initiativer mod sort arbejde med gulerod og pisk v/ cheføkonom Bo Sandberg & chefkonsulent Søren Lange Nielsen, Dansk Byggeri

Initiativer mod sort arbejde med gulerod og pisk v/ cheføkonom Bo Sandberg & chefkonsulent Søren Lange Nielsen, Dansk Byggeri Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 182 Offentligt Initiativer mod sort arbejde med gulerod og pisk v/ cheføkonom Bo Sandberg & chefkonsulent Søren Lange Nielsen, Dansk Byggeri Interessentmøde med

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en

Jeg har sat et forløb i gang, hvor der sættes klar fokus på retssikkerhed på skatteområdet. Vi skal huske på, at SKAT som myndighed udøver en Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Tale 27. august 2015 J.nr. 15-2388779 Samrådsspørgsmål D Proces og Administration tco og hch - Tale til besvarelse

Læs mere

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere.

Iflg. gældende dansk lovgivning er der ingen særlige begrænsninger i forhandlings- og konfliktretten i forhold til udenlandske tjenesteydere. Arbejdsmarkedsudvalget L 36 - Bilag 9 Offentligt SPØRGSMÅL TIL L 36 FRA 3F INDUSTRI OG SERVICE KBH. Indledningsvis vil vi udtrykke vor stærke protest imod, at Folketinget med det pågældende lovforslag

Læs mere

Vejledning til entreprenører

Vejledning til entreprenører Vejledning til entreprenører Kontrol af løn- og arbejdsvilkår hos underleverandører Side 1 Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har udviklet denne vejledning til entreprenører, der vil undgå social

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere