Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?"

Transkript

1 Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder har implikationer for samfundene i begge lande. Forskning danner således grundlaget for rådgivning til offentligheden, til betjening af myndigheder og til rådgivning af erhvervslivet. Alle disse behov kræver, at Arktisk forskning formidles både bredere og dybere end tilfældet er i dag. Vi ser her på forskningsbaseret rådgivning ud fra vores erfaring fra forskningsinstitutionernes perspektiv og det har ikke i udarbejdelsen af dette oplæg været muligt i større omfang at indhente aftagernes synspunkter. Vi vil her fokusere på det fremadrettede perspektiv, hvor vi blandt andet ser en mulighed for at styrke universiteternes rådgivningsarbejde for myndigheder og erhvervsliv. Efter indlejring af store dele af sektorforskningsområdet i de danske universiteter og gradvis overførsel af andre til Grønland ligger en del af den løbende myndighedsbetjening i dag ved universiteterne. Det gennemgående billede er, at universiteterne har videreført myndighedsbetjening indenfor de områder, som deres indlejrede sektorforskningsinstitutioner traditionelt har stået for, men at der er potentiale for at opdyrke nye områder og inddrage nye kompetencer, som ligger ved universiteterne i deres myndighedsbetjening. Det ser ud som om, der på det samfundsvidenskabelige område og indenfor landbrug og fødevarer er et potentiale for at opdyrke nye områder af myndighedsbetjening, mens der på det biologiske, geologiske og miljøområdet er klare og veldefinerede samarbejdsrelationer (f.eks. Geocenter Danmark og DCE). På formidlingsområdet er der er stort behov, for at forskningsresultater og aktuelle forskningstemaer får en hurtigere og bredere synlighed i samfundet. Fra mange sider efterlyses desuden en portal, som gør det muligt for borgere, offentlige institutioner og erhvervslivet, at finde relevante forskningsresultater. Væsentlige aktører På den grønlandske aftagerside er hovedaktørerne Nalakkersuisut (Regeringen) og dertil hørende departementer, Inatsisartut (Landstinget), kommunerne, KANUKOKA og i et vist omfang de selvstyreejede virksomheder. Hertil kommer den medicinske forskning i samarbejde med Dronning Ingrids Hospital og rådgivning af virksomheder der for eksempel ønsker at få tilladelse til udnyttelse af mineralske råstoffer hvor private virksomheder selv rekvirerer den rådgivning, de har brug for på kommercielle vilkår. På dansk aftagerside er det primært ministerier og store virksomheder. På den udførende side er der institutioner i Grønland, som Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Pinngortitaleriffik (Naturinstituttet),og Asiaq samt institutioner der har afdelinger både i Grønland og Danmark som Artek (samarbejde med DTU) og GEUS mens den udførende side i Danmark består af de 1

2 tilbageværende sektorforskningsinstitutioner, universiteterne, i et vist omfang professionshøjskolerne samt forskningshospitalerne. Omfanget af rådgivningsaktiviteterne Den nuværende rådgivningsindsats er systematiseret på institutionsniveau for så vidt angår bl.a. GEUS, Naturinstituttet og DCE, der har aftaler med Selvstyret og de relevante ministerier i Danmark. Der findes ikke i dag en samlet oversigt over omfanget af rådgivning og formidling på Arktisområdet, men nedenstående gennemgang giver nogle eksempler: Forvaltningen af natur og miljø såvel som fangst og fiskeri i Grønland foretages af Selvstyret. På natur-og miljøområdet er Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut) den vigtigste rådgiver i samarbejde med en række universiteter, der udfører forskning i Grønland herunder særligt DCE/AU på miljøområdet og DTU AQUA på fiskeriområdet. Det er et samarbejde der har udviklet sig gennem mange år og gennem fælles forskning og rådgivning og er i stadig udvikling med opbygning af kompetencer i Grønland. Ikke mindst med på baggrund af udfordringen fra globale klimaforandringer vil der også fremover være et stort behov for forskningsbaseret rådgivning og formidling fra danske universiteter som bidrag til grundlaget for debat og beslutninger om udnyttelse af levende og mineralske ressourcer og klimatilpasninger. Til Miljøministeriet og Energiministeriet udfører universiteterne også en vigtig rådgivning om arktiske spørgsmål på natur og miljøområdet. Det drejer sig ikke mindst om danske bidrag i internationale fora som faglige arbejdsgrupper i Arktisk Råd og faglige arbejdsgrupper knyttet til konventioner om bl.a. biodiversitet og forurening. Industriaktiviteter i Arktis vil i stigende grad få brug for forskningsbaseret rådgivning på natur- og miljøområdet for at kunne udvikle og dokumentere langsigtede bæredygtige løsninger på miljøproblemer. Arktisk Råd har peget på behovet for en mere integreret økosystem baseret forvaltning for at kunne håndtere fremtidens hurtige forandringer i Arktis. Det stiller store krav til både forskningsbaseret viden og formidling af denne viden, så den demokratiske proces kan foregå på et så godt fundament af viden som muligt. Konkret er der behov for at konsolidere og udbygge den igangværende økosystem-baserede overvågning af de arktiske økosystemer i Grønland, herunder overvågningen af deres biodiversitet og de mulige faktorer som betinger ændringer i denne og for at kunne rådgive om forvaltningen af den levende natur. Grønland deltager i den cirkumpolare biodiversitets-overvågning i Arktis. Arktisk Råd har nedsat arbejdsgruppen Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP), som har til opgave at koordinere og udvikle fælles protokoller for overvågningen og vurderinger af den arktiske biodiversitets status og trends i de marine, kystnære, terrestriske, limniske miljøer. Der er behov for at udbygge kompetencer og netværk indenfor overvågningen i disse miljøer for derigennem at sikre bred geografisk dækning i overvågningen. Grønland/Danmark udfører en (AMAP) kontaminant overvågning i Grønland med fokus på de langtransporterede kontaminanter. Desuden udføres supplerende forskningsprojekter bl.a med 2

3 fokus på mulige effekter på dyr og betydningen af human eksponering ved indtagelse. Der er behov for udbygge denne forskning og rådgivning især med undersøgelser af effekter af nye langtransporterede kontaminanter. Et spørgsmål der ikke mindst har stor betydning for den grønlandske befolkning og for Rigsfælleskabets ageren på den internationale arena for at begrænse udledningen. Grønland (forvaltning, befolkning, industri) har et stort behov for rådgivning og formidling i relation til miljøeffekter af råstofefterforskning og råstofudnyttelse. Der udføres bl.a. forskning og rådgivning i relation til undervandsstøj fra seismik, udledning af forurenende stoffer ved minedrift og olieefterforskning samt naturplanlægning og biodiversitetsbeskyttelse i forbindelse med aktiviteterne. Der er behov for en lang række baggrundsundersøgelser for at kortlægge de områder i det grønlandske territorie der er mest værdifulde for biodiversiteten og hvilken sårbarhed de forskellige arktiske habitater har overfor forskellige industrielle påvirkninger. På andre områder bliver der lavet aftaler om enkeltområder, som eksempelvis uddannelsesområdet, hvor bla. Københavns Universitet (SAMF) har udført en række rådgivningsopgaver, oprindelig foranlediget af Landsstyrets Uddannelsesplan fra Formålet var at evaluere feltet, således at EU kunne følge med i, hvad der skete på området. Inden for området planlægning og socioøkonomi er der tale om få individuelle forskere med direkte kontakt og tillid i systemet, som formidler forskningsbaseret rådgivning til Selvstyre og Kommuner i Grønland. Her er dog oftere tale om udredninger (der beskriver, hvad der sker), end om forskningsbaseret rådgivning (der analyserer hvorfor). Når det gælder individuelle forskere er den uvildige forskningsbaserede rådgivning sjældent struktureret/formaliseret, men via kortvarig tilknytning til forsknings- og udredningsinstitutioner. Der ydes en del (forskningsbaseret) rådgivning i den offentlige sektor, som ikke er offentligt tilgængelig, idet Selvstyret og kommunerne i Grønland benytter eksterne konsulenter. I den private sektor er der stor variation i niveauet af forskningsbaseret rådgivning. Majors indenfor olie og mineindustri har ofte egne forskere og/eller kontakt til forskningsnetværk, der formidler forskningsbaseret rådgivning (dog sjældent Grønland specifikt). SMV er anvender i højere grad virksomhedsnetværk til udveksling/rådgivning og/eller opsøger eksterne specialister/konsulenter indenfor eksempelvis erhverv og jura. Forskningsbaseret rådgivning indenfor området har mest fokus på økonomi (drifts-, virksomheds- og nationaløkonomi). Forskningsbaseret rådgivning baseret på sektorspecifikke undersøgelser har i enkle tilfælde omhandlet fysisk planlægning (mobilitet og trafikplanlægning). Forskningsbaseret rådgivning forekommer sjældent i forhold til demografi og socio-økonomiske konsekvensanalyser og økonomisk planlægning i tilknytning hertil. Dermed er der potentiale for yderligere forskningsbaseret rådgivning på en lang række områder i forbindelse med strategier for samfundsudvikling, fysisk planlægning, strukturering af processer, aktørinddragelse mm. Forskningsspørgsmål på området planlægning og socio-økonomi formuleres sjældent i samarbejde med lokale aktører. Dette udfordrer formidlingen af resultater. Der udføres Grønlands-specifik forskning om socio-økonomi og planlægning, der ikke formidles direkte til relevante modtagere/beslutningstagere. Forskning foregår både i Grønland og Danmark. Niveauet for forskningen på dette område er svingende, formidlingen ligeledes. 3

4 På økonomiforsknings-området er det generelt en udfordring, at mangel på data betyder, at der er meget få muligheder for empirisk analysearbejde (på de områder hvor der er data er der kvalitetsproblemer, og der er generelt et problem med "small samples"). Det er også her det største behov er - der vides meget lidt om f.eks. effekter af forskellige former for politik, adfærdsreaktioner m.m. Der er udviklet forskningsbaserede rådgivningsværktøjer - blandt andet en model til vurdering af de offentlige finansers udvikling under hensyntagen til den demografiske udvikling m.m. Denne model er nu på et stadie, hvor den regelmæssigt bliver brugt. Der er en omfattende international forskning om "ressourcerige økonomier", som bliver brugt i diskussion og analyser af problemstillinger knyttet til økonomisk udvikling. På andre områder trækkes der på forskning om "små økonomier" m.m. På lovgivningsområdet udføres der Arktisk-specifik forskning inden for retsvidenskaben og politologien m.v. Forskning foregår på mange universiteter, herunder de danske universiteter. Der er ikke en sådan forskning i Grønland. Forskningsspørgsmål formuleres sjældent i samarbejde med lokale aktører. Dette udfordrer formidling af resultaterne. Der ydes en del juridisk rådgivning til den offentlige sektor, herunder til selvstyret i Grønland. Det gælder primært i form af advokaters og universitetsforskeres udarbejdelse af responsa for Selvstyret men også i form af rådgivende ingeniørfirmaer, der trækker på juridisk ekspertise, enten fra advokater eller fra universiteterne. Forskningsbaseret rådgivning indenfor området har bl.a. fokus på konkrete konflikter om ansvar for skader, fordelingen af kompetencerne mellem Danmark og Grønland, behovet for lovændringer, der gør det muligt at tiltræde internationale konventioner m.v. Der ydes også forskningsbaseret rådgivning vedrørende kontraktudformning til de selskaber, der agerer i Arktis. En sådan rådgivning vil typisk være fortrolig. Der eksisterer ikke formidlingsfaciliteter Der er et potentiale for yderligere forskningsbaseret rådgivning, herunder til Grønland - den grønlandske lovgivning og retsanvendelse er præget af de ressourcemæssige udfordringer, som det nye selvstyre indebærer. Formidling Et stort tema i forbindelse med formidlingen af Arktis-forskningen er, hvordan den samfundsrelevante forskning kan blive synliggjort og bragt i spil i en grønlandsk kontekst. En bedre og mere synlig formidling af den nuværende forskning (men også formidlingen af eksempelvis studenterprojekter) efterlyses i høj grad fra flere grønlandske aktører. Samtidig er det også et spørgsmål, hvordan der kan skabes overblik og hvordan det kan gøres lettere at finde frem til den relevante forskning. Tre spørgsmål dominerer: Hvordan formidles forskningens indhold og resultaterne til den brede offentlighed? Hvordan formidles det, hvilke aktiviteter, der foregår og hvor? Hvordan kan det gøres mere synligt, at en del af det arbejde, som indgår i de store synteser eksempelvis IPCC-rapporterne er resultater, der kommer fra universiteterne, og dermed 4

5 synliggøre at universiteterne faktisk løser en række samfundsrelevante opgaver? Fremtidens behov Samlet set tegner sig et billede af en række behov i koordineringen og udbygningen af rådgivning og formidling på Arktisområdet: I takt med Selvstyrets gradvise hjemtagning af områder, vil der i fremtiden være et behov for kompetenceopbygning i Grønland, sådan som man har set det med GEUS og Naturinstituttet, der med tilstedeværelsen i Nuuk er gode eksempler på, hvordan man gradvist kan overføre kompetencer og opbygge fagmiljøer. Med udsigten til opbygningen af et Geological Surveys Greenland, er der desuden på det geologiske område behov for at definere, hvordan samarbejdet yderligere kan udbygges. I forlængelse heraf er der behov for en oversigt over områder, der endnu ikke er hjemtaget, og som potentielt vil komme til at kræve kompetenceopbygning i fremtiden. Der er ligeledes et behov for et bedre overblik over rådgivningsarbejdet. En mulig løsning på dette kunne være en fællesnordisk portal, hvor de enkelte forskere selv melder ind med deres projekter. En mulig model kunne være at benytte sig af eksisterende og kendt infrastruktur det kunne eksempelvis være gennem UArctic eller eventuelt gennem mere bredt offentligt kendte fora som Artic Journal. Dette overbliksarbejde bør foregår i et samarbejde mellem aftagere og producenter af rådgivningen. En form for fælles portal kunne desuden bidrage til at skabe et overblik over de områder, hvor der i dag ikke bliver leveret rådgivning, og dermed vise potentialet for udbygning af rådgivningsindsatsen. Endelig kunne en portal være med til at synliggøre for interesserede forskere på tværs af Arktis, hvilke projekter der er i gang og dermed også medvirke til matchmaking på området. Også på formidlingsområdet er der et behov for øget systematisering. Der er i dag ikke et tilstrækkeligt antal kanaler for forskningsformidlingen og/eller de eksisterende kanaler kan udnyttes bedre. Det betyder, at den forskning der foregår, langt fra altid når ud til samfundet. Flere grønlandske politikere og erhvervsfolk har efterlyst, at den forskning der er relevant for dem, bliver gjort mere synlig med det formål at få bragt resultaterne i spil i forhold til samfundsudviklingen. 5

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere