Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing"

Transkript

1 EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing

2 Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni

3 Udgivet af ITEK, Dansk Industri Redaktionen afsluttet d. 1. juni 2004 Redaktion: Birgitte Malm og John Sarborg Pedersen Tryk: Dansk Industri ISBN:

4 Forord Globaliseringen medfører forandringer i det danske erhvervslandskab. Danske virksomheder flytter i stigende grad dele af produktion, udvikling og salg til andre lande, hvor opgaverne kan udføres billigere eller bedre. På samme vis placerer udenlandske virksomheder også investeringer i Danmark, hvorved nye arbejdsopgaver også er kommet til Danmark. En aktiv deltagelse i den globale arbejdsdeling er en forudsætning for, at danske virksomheder kan klatre højere op i værdikæden og styrke vores position inden for udvikling, innovation og design. Spidskompetencer på disse felter er afgørende for, at Danmark kan skabe og fastholde vækst, arbejdspladser og velfærd. Outsourcing er en de metoder danske virksomheder benytter til at specialisere sig og flytte arbejdsopgaver til udlandet. For mange danske industrivirksomheder er spørgsmålet ikke længere, om de skal outsource eller ej, men snarere, hvordan de skal gøre det bedst muligt for i det hele taget at kunne overleve og skabe vækst i virksomheden. Men det kommer ikke af sig selv. Det er derfor afgørende, at virksomhederne tager udfordringerne op og udnytter de muligheder, der ligger i en global arbejdsdeling. Dette er baggrunden for, at Dansk Industri og ITEK med hjælp fra Industriens Realkredit Fond har igangsat et projekt om globalisering og værdiskabelse, der netop fokuserer på de muligheder og udfordringer, der ligger i at outsource. Nærværende publikation er første del i en serie af tre og bygger på en undersøgelse, der afdækker danske industrivirksomheders brug af outsourcing i de seneste tre år samt deres forventninger til udviklingen i de kommende tre år. De næste to publikationer i serien bliver udgivet i efteråret 2004; først en guide til, hvordan man outsourcer og dernæst et debatoplæg om, hvordan vi i fremtiden skal bevare værdiskabelsen i Danmark i lyset af globaliseringen. Endelig en stor tak til Industriens Realkredit Fond for at have gjort dette projekt muligt. Juni 2004 Hans Skov Christensen Adm. direktør, Dansk Industri Tom Togsverd Branchedirektør, ITEK 3

5 Indholdsfortegnelse Opsummering og konklusion Danske virksomheders outsourcing...8 Outsourcing - et udbredt fænomen... 8 Outsourcing til lavtlønslande er hyppig... 9 Produktion er det foretrukne outsourcingområde Mindre andele outsources Udflytning og beskæftigelse Forventning om at bevare arbejdspladser Flere ansatte med videregående uddannelse Hvorfor outsourcer danske virksomheder?...18 Lavere omkostninger Koncentration Øget kapacitet Bedre kvalitet Logistik og adgang til nye markeder Adgang til viden Outsourcing til lavtlønslande...22 Forventningerne bliver indfriet Vanskeligheder ved outsourcing til lavtlønslande Problemer i forbindelse med outsourcing...25 Mindre kontrol..25 Øgede omkostninger til rejser og logistik..26 Større usikkerhed i leverancer...26 Nedbrydning af kernekompetencer Etablering i lavtlønslande Effektivisering af produktionen Forventninger til fremtiden...32 Vækst i outsourcing Kraftig stigning i udflytning til lavtlønslande Bilag 1: Metode Bilag 2: Spørgeskema 4

6 Opsumering og konklusion Opsummering og konklusion Flere danske virksomheder vælger at outsource arbejdsopgaver til en leverandør eller etablere sig med egen virksomhed i udlandet for at øge konkurrenceevnen og dermed sikre, at de fortsat kan drive forretning i Danmark. Den globale konkurrencesituation gør, at det interessante spørgsmål ikke længere er, om danske virksomheder skal udflytte arbejdsopgaver, men snarere hvor meget og hvordan. Denne undersøgelse giver en del af svaret, primært for den del af udflytningen, der sker gennem outsourcing til en ekstern leverandør. Resultaterne tegner et billede af omfanget, baggrunden og erfaringerne med outsourcing gennem de seneste tre år i danske industrivirksomheder. Men undersøgelsen giver også et blik ind i fremtiden og de forventninger, virksomhederne har til udviklingen de kommende tre år set i lyset af globaliseringen. Om undersøgelsen Undersøgelsen af danske virksomheders outsourcing er foretaget ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som er besvaret af 246 virksomheder, som bredt repræsenterer medlemmerne af Dansk Industri med over 20 ansatte. Spørgeskemaet er besvaret i februar Følgende definitioner anvendt: Outsourcing: En beslutning om at lade en dansk eller udenlandsk leverandør, samarbejdspartner eller et delvist ejet selskab (mindre end 10 procent ejerskab) overtage hele eller dele af virksomhedens arbejdsopgaver; produktion, administration, udvikling m.m. Etablering af eget selskab: Er defineret ved, at virksomheden har mere end 10 pct. ejerskab af det nye selskab. Udflytning: At flytte arbejdsopgaver fra virksomheden i Danmark til udlandet, enten til en ekstern leverandør eller til virksomhedens eget selskab. Lavtlønslande: lande, hvor lønniveauet udgør mindre end en 1/3 af det danske lønniveau (f.eks. Østeuropa, Latinamerika, Kina, Thailand, Malaysia, Indien) 5

7 Opsumering og konklusion Outsourcing er for alle Outsourcing til lavtlønslande i top Produktion bevares i Danmark på trods af outsourcing Udflytning giver ikke et stort jobtab Behov for flere med videregående uddannelser Outsourcing er udbredt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, og 68 pct. af de adspurgte virksomheder har outsourcet indenfor de seneste tre år. Stort set alle store virksomheder har outsourcet, men også over halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder (20 og 99 ansatte) har outsourcet, og hele 40 pct. har outsourcet til lavtlønslande. Flere af virksomhederne har outsourcet opgaver til danske leverandører, hvilket har givet anledning til nye aktiviteter i danske virksomheder. Men en lige så stor andel, næsten halvdelen, har outsourcet til lavtlønslande, primært Kina og de nye EU lande. Udviklingen fortsætter, og fra at knap halvdelen har udflyttet opgaver til lavtlønslande i de seneste tre år, forventer tre fjerdedele af virksomhederne at gøre det i de kommende tre år. Det er langt overvejende produktionsopgaver, virksomhederne outsourcer, mens outsourcing af f.eks. forskning og udvikling er begrænset. Men selvom mange virksomheder outsourcer produktion til lavtlønslande, er det dog ofte kun en mindre del af virksomhedernes aktiviteter - under 10 pct. Undersøgelsen viser interessant nok, at outsourcing af produktionsopgaver ikke er ensbetydende med, at produktionen mindskes i Danmark. Over halvdelen af de virksomheder, der i fremtiden vil outsource produktionsopgaver, forventer ikke et fald i produktionen i Danmark. Det punkterer myten om, at produktionen outsources til udlandet, uden at der etableres ny produktion i Danmark. Undersøgelsen viser, at udflytning af arbejdsopgaver til lavtlønslande (såvel ved outsourcing som ved etablering) samlet set, ikke fører til et stort jobtab i Danmark. Blandt de virksomheder, der planlægger at udflytte opgaver til lavtlønslande i de kommende tre år, er der stort set lige så mange virksomheder, der forventer at øge antallet af medarbejdere, som der er virksomheder, der planlægger at reducere antallet af medarbejdere. De virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande, forventer en markant ændring i medarbejderstabens sammensætning i de kommende tre år. Knap halvdelen forventer at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, og kun få forventer at reducere andelen. Dette kan bl.a. forklares med, at virksomhederne specialiserer sig i de mere avancerede opgaver og udflytter de simple opgaver til lavtlønslande. 6

8 Opsumering og konklusion Undersøgelsen viser, at virksomhederne gennem outsourcing primært ønsker at koncentrere sig om deres kernekompetencer og reducere deres omkostninger. Men også bedre kvalitet, øget kapacitet, adgang til ny viden og nye markeder er ofte årsag til, at virksomheder outsourcer. Blandt virksomheder, der har outsourcet til lavtlønslande, har langt de fleste indfriet deres forventninger til outsourcingen, 90 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med resultatet, hvilket svarer godt til, at 90 pct. har oplevet reducerede omkostninger. Det er ikke uden problemer at overlade arbejdsopgaver til leverandører og derved miste kontrollen og indsigten i hele produktionsprocessen. Næsten 40 procent af virksomhederne angiver, at større afhængighed af leverandører i nogen grad har skabt problemer. Andre negative konsekvenser ved outsourcing kan i nogle tilfælde være: Større sikkerhedslagre, dårligere koordinationsmuligheder og dyrere logistik. Virksomhederne risikerer samtidig at miste dele af deres kernekompetencer ved outsourcing, og knap 20 pct. af virksomhederne er enige eller delvist enige i, at udvanding af kernekompetencer som følge af outsourcing, har udgjort et problem. Flere virksomheder vælger at etablere sig med egen virksomhed i lavtlønslandende frem for at outsource. Det hyppigste argument er omkostningsreduktioner, men også ønskerne om kontrol og markedsadgang er væsentlige. Outsourcing giver flere gevinster men giver også problemer Outsourcing er ikke den eneste vej Et helt andet alternativ til outsourcing er effektiviseringer af produktionen i Danmark. Over halvdelen af alle virksomhederne i undersøgelsen har effektiviseret produktionen som alternativ til outsourcing til lavtlønslande, og stort set alle er tilfredse med resultatet 7

9 Danske virksomheders outsourcing 1 Danske virksomheders outsourcing Mindre og mellemstore virksomheder er blevet aktive inden for outsourcing. De fleste virksomheder outsourcer til andre danske virksomheder, men lavtlønslande som Kina og de nye EU-lande er centrale regioner for danske virksomheders outsourcing af produktionsopgaver. Outsourcing af produktion betyder dog ikke nødvendigvis, at virksomhederne dæmper aktiviteterne i Danmark. Over halvdelen af de virksomheder, der planlægger at outsource produktionsopgaver, forventer ikke et fald i produktionen i Danmark - 1/3 af disse virksomheder har direkte planer om at øge produktionen i Danmark. Outsourcing - et udbredt fænomen Outsourcing er ikke et nyt fænomen. Danske virksomheder har gennem mange år outsourcet aktiviteter til leverandører enten i Danmark eller andre lande i forsøg på at optimere deres placering i værdikæden. Outsourcing er udbredt på tværs af brancher i industrien De fleste af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, i alt 68 procent, har outsourcet aktiviteter inden for de seneste tre år, og 46 pct. har outsourcet til lavtlønslande. Der ikke store forskelle på hvilke brancher, der har outsourcet, men andelen af virksomheder, der outsourcer inden for emballageindustrien og træindustrien, ligger over gennemsnittet. Også outsourcing til lavtlønslande er bredt fordelt på brancher i industrien. I den almindelige debat om outsourcing er det typisk store virksomheder, der forbindes med at outsource. Nærværende undersøgelse viser i overensstemmelse hermed, at store virksomheder er mere tilbøjelige til at outsource end mindre virksomheder. Næsten 80 procent af de store virksomheder med mellem 600 og 2000 ansatte har outsourcet opgaver til leverandører indenfor de seneste tre år, jf. figur 1.1. Mange MMV'ere outsourcer Det er derimod langt mere interessant, at undersøgelsen dokumenterer, at mange mindre og mellemstore virksomheder benytter outsourcing som metode til at optimere deres position i værdikæden og overlader dele af f.eks. deres produktion eller administration til andre virksomheder, der kan udføre disse opgaver enten bedre eller billigere. 8

10 Danske virksomheders outsourcing Over halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder, der indgår i undersøgelsen med mellem 20 og 99 ansatte, har outsourcet arbejdsopgaver indenfor de seneste tre år. Figur 1.1 viser dog, at andelen er større for store virksomheder. Det skyldes bl.a. den ressourcemæssige barriere, der ligger i at gennemføre en outsourcingproces særligt til fjerntliggende lande. Men i takt med at virksomhederne høster erfaringer med outsourcing, og også f.eks. indere og kinesere bliver mere erfarne i samarbejdet med europæiske virksomheder, vil outsourcing uden tvivl blive endnu mere udbredt blandt mindre og mellemstore virksomheder i Danmark...men outsourcing er hyppigst blandt de store virksomheder Figur 1.1. Andel virksomheder, der har outsourcet de seneste tre år, fordelt på antal medarbejdere 2000> Outsourcing til lavtlønslande Outsourcing generelt Procentandel virksomheder Outsourcing til lavtlønslande er hyppig Figur 1.2 viser, at virksomhederne hyppigst outsourcer til leverandører i Danmark. I alt 40 procent af de danske virksomheder har outsourcet produktionsopgaver til andre danske virksomheder de seneste tre år. 9

11 Danske virksomheders outsourcing Forklaringen er i høj grad, som det vises senere i publikationen, at virksomhederne ikke kun outsourcer med det formål at opnå omkostningsbesparelser. Mange virksomheder outsourcer til Kina og de nye EU lande Outsourcing til lavtlønslande - i dette tilfælde de nye EU-lande og dernæst Kina - følger dog tæt trop som de to største outsourcing-regioner for danske virksomheder. Kina, der udgør en ganske betydelig outsourcing-region, har gennem flere år været et vigtigt land for danske virksomheders outsourcing. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at andelen af virksomheder, der outsourcer til Kina og det øvrige Asien, til sammen overgår andelen af virksomheder, der outsourcer til de nye EU-lande - og langt overgår andelen, der outsourcer til de vesteuropæiske lande. Figur 1.2 Andelen af virksomheder, der har outsourcet til udvalgte lande/regioner i de seneste tre år. Øvrige asien Vest europa Administration og marketing Forskning, udvikling og design Logistik og indkøb Produktion af varer og services Kina Nye EU lande Danmark Procentandel virksomheder I alt 46 procent af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har outsourcet arbejdsopgaver til lavtlønslande indenfor de seneste tre år. Kun ganske få virksomheder outsourcer udelukkende til lavtlønslande, og typisk kombinerer virksomhederne det med outsourcing til andre områder som f.eks. Danmark. 10

12 Danske virksomheders outsourcing Undersøgelsen viser også, at mindre og mellemstore virksomheder er blevet stærkt involveret i den internationale arbejdsdeling, idet både mindre og mellemstore virksomheder er aktive inden for outsourcing til lavtlønslande. Omkring 30 procent af virksomhederne i undersøgelsen med mellem 20 og 49 ansatte har outsourcet til lavtlønsområder i de seneste tre år - og helt op til 40 procent af virksomhederne med mellem 50 og 99 ansatte. Over en tredjedel mmv'ere har outsourcet til lavtlønslande de seneste tre år Produktion er det foretrukne outsourcingområde Blandt de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, er det i helt overvejende grad produktionsopgaver, som outsources - uanset om der outsources til Danmark eller der er tale om outsourcing til lavtlønslande som Kina eller de nye EU-lande. GN Netcom: Outsourcing er et spørgsmål om markedsposition Virksomheden GN Netcom, der bl.a. fremstiller trådløse "Headsets", har flyttet sin produktion fra USA og Storbritannien til Kina. Virksomhedens markedsposition ville ifølge deres Executive Vice President, Hans Henrik Lund, være væsentlig ringere i dag, hvis ikke produktionen var blevet outsourcet til Kina, hvor omkostningerne er væsentlig lavere end i Danmark. GN Netcom har primært outsourcet produktion til Kina, men er også begyndt at placere forskning og udvikling i deres egen virksomhed i Kina. Logistik, administration, indkøb, forskning og udviklingsopgaver udgør kun en mindre del af virksomhedernes outsourcingopgaver, og her er der primært tale om outsourcing til Danmark. Under 5 pct. af virksomhederne outsourcer logistik, forsknings og udviklingsopgaver til lavtlønsområder. Når virksomhederne kun i begrænset omfang outsourcer forsknings og udviklingsopgaver, skyldes det primært, at mange virksomheder vælger outsourcing af mere simple opgaver, der er lettere at dokumentere - det gælder især outsourcing af opgaver til lavtlønslande. Derimod kan det forventes, at virksomhederne i højere grad ønsker at etablere sig i lavtlønslande og dermed fastholde et ejerskab af de virksomheder, der skal løse de mere komplicerede opgaver som forskning og udviklingsaktiviteter. Ligeledes kan ønsket om beskyttelse af op- Få virksomheder har outsourcet forskning, udvikling og design 11

13 Danske virksomheders outsourcing havsrettigheder tale for, at nogle virksomheder foretrækker at etablere sig i lavtlønslande frem for at outsource, hvor f.eks. risiko for kopiering m.v. måtte være større. Øget produktion i Danmark - på trods af outsourcing Undersøgelsen viser, at over halvdelen af de virksomheder, der i fremtiden vil outsource produktion, ikke forventer et fald i produktionen i Danmark. Hele 35 pct. forventer en øget produktion. Hermed sætter undersøgelsen kraftigt spørgsmålstegn ved myten om, at produktionen i stort omfang flyttes til udlandet som følge af outsourcing uden, at der etableres ny produktion i Danmark. Sandheden er snarere, at den produktion, der er løntung og ikke lader sig automatisere, bliver outsourcet - men at flere virksomheder på andre områder øger produktionen. Figur 1.3 Forventet udvikling i egenproduktion for virksomheder, der planlægger at outsource produktionsopgaver i de kommende tre år. Ingen forskel Øget/Øget væsentligt Mindsket/mindsket væsentligt Procentandel virksomheder 12

14 Danske virksomheders outsourcing Mindre andele er blevet outsourcet Antallet af danske virksomheder, der outsourcer til lavtlønslande eller til andre lande, giver dog ikke et fyldestgørende indtryk af omfanget af virksomhedernes outsourcing. Det er nok så vigtigt at se på, hvor stor en andel af virksomhedernes arbejdsopgaver, der outsources. Undersøgelsen viser, at langt de fleste virksomheder kombinerer egen produktion med outsourcing af produktion. Blandt de virksomheder, der outsourcer, er det næsten halvdelen af virksomhederne, 45 procent, der har outsourcet 10 procent eller mindre af deres produktion de seneste tre år. Under 10 procent af alle virksomhederne har outsourcet mere end 40 procent af deres produktion. Outsourcing kombineres med produktion i Danmark Figur 1.4 Andelen af outsourcing indenfor forskellige arbejdsområder i de seneste tre år Andet Marketing Administration % % % % 0-10 % Forskning Logistik Produktion Procentandel besvarelser En endnu mindre andel af virksomhedernes øvrige aktiviteter outsources. Logistik, forskning og udvikling udgør i omfang de næststørste outsourcingaktiviteter. 13

15 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? 2 Udflytning og beskæftigelse Denne undersøgelses resultater støtter det synspunkt, at vi har behov for en højere uddannet arbejdskraft i Danmark i de kommende år. Størstedelen af de virksomheder, der udflytter arbejdsopgaver til lavtlønslande, har planer om at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i Danmark. Forventning om at bevare arbejdspladser Udflytning til lavtlønslande, betyder ikke et stort fald i medarbejderantallet Nærværende undersøgelse indikerer, at antallet af ansatte i de virksomheder, der planlægger at udflytte til lavtlønslande, totalt set ikke vil ændre sig betydeligt de kommende tre år. Ca. 60 procent af de virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande de kommende tre år, har ingen planer om at reducere antallet af medarbejdere - godt 35 procent af virksomhederne forventer direkte at øge det samlede antal medarbejdere i Danmark i de kommende år, mens ca. 40 procent planlægger at reducere antallet af medarbejdere, jf. figur 2.1. Og ser man på forskellen i forventninger til medarbejderantallet for de, der forventer at udflytte til lavtlønslande, og de der ikke gør, er der ikke markante forskelle at spore. Figur 2.1 Virksomhedernes forventning til antallet af beskæftigede de kommende tre år Øget/øget væsentligt Mindsket/mindsket væsentligt Ingen forskel Ingen planer om udflytning Planer om udflytning Procentandel virksomheder 14

16 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Resultaterne tyder dermed på, at virksomhederne sideløbende med at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande opretter arbejdspladser på andre områder. Denne konklusion adskiller sig ikke væsentligt fra resultaterne af "Etableringsundersøgelsen", som DI gennemførte i 2003 blandt de største virksomheders etablering i udlandet 1. Denne undersøgelse viste, at de virksomheder, der har haft vækst i antallet af ansatte i deres udenlandske datterselskaber, har haft en bedre beskæftigelsesudvikling end de øvrige virksomheder i undersøgelsen. Virksomheder med vækst i udlandet har bedre beskæftigelsesudvikling i Danmark Til disse konklusioner kan føjes, at øget produktivitet i virksomhederne som følge af udflytning kan føre til mere konkurrencedygtige virksomheder i Danmark og dermed afledte jobskabelseseffekter, som ikke er medregnet i denne undersøgelse Flere ansatte med en videregående uddannelse Undersøgelsen viser dernæst det interessante resultat, at de virksomheder, der planlægger at udflytte til lavtlønslande, forventer at øge antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse. Der er således næppe tvivl om, at virksomhederne fremover vil nyansætte, og at medarbejdernes uddannelsesprofil i fremtiden vil blive anderledes - med flere højtuddannede end i dag. Næsten halvdelen af de virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande, forventer, at de vil "øge" eller "øge væsentligt" i andelen af ansatte med en videregående uddannelse i de kommende tre år, jf. figur 2.2. En tilsvarende stor andel af virksomhederne forventer ingen ændringer i andelen af ansatte med en videregående uddannelse, mens 16 procent af virksomhederne forventer en reduktion. Ser man isoleret på gruppen med en lang videregående uddannelse, er det kun 9 pct., der forventer at reducere i andelen. Medarbejdersammensætningen ændres, og veluddannet arbejdskraft bliver efterspurgt 1 Etableringsundersøgelsen, DI,

17 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Figur 2.2 Virksomhedernes forventning til antallet af medarbejdere med videregående uddannelse Mindsket/mindsket væsentligt Ingen planer om at udflytte til lavtlønslande Planer om at udflytte til lavtlønslande Ingen forskel Øget/øgetvæsentligt Procentandel besvarelser En væsentlig forklaring herpå kan være, at virksomheder, der udflytter, vælger at specialisere deres. danske aktiviteter inden for de højere dele af værdikæden som forskning, udvikling eller design, hvilket betyder, at de netop får behov for ansatte medarbejdere med højere uddannelsesmæssige kvalifikationer. Dette stemmer med resultaterne fra kapitel 1, der viser, at virksomhederne kun i begrænset omfang outsourcer forskning, udvikling eller design til leverandører, men netop holder denne viden internt i virksomheden. Et strategisk træk, der skal sikre, at virksomhedernes kernekompetencer ikke overgår til leverandører. Udflytning af forskning og udvikling fører samtidig til vækst indenfor området i Danmark Endelig er der gode cases, der viser, at virksomheder, der etablerer sig med forskning og udvikling i udlandet, vælger at bevare eller direkte udbygge den danske base for forskning og udvikling. Medarbejderne i Danmark fastholdes, og evt. ansættes der flere, således at der kan opnås synergi mellem de udenlandske og danske forsknings- og udviklingsmedarbejdere med højere forskningskvalitet og kompetence som resultat heraf. 16

18 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Undersøgelsen viser, at kun ganske få af de virksomheder, der forventer at outsource forskning og udviklingsaktiviteter, også forventer at reducere deres forsknings- og udviklingsaktivitet i Danmark. De fleste har tværtimod planer om at øge området i Danmark. Jf. figur 2.3. Figur 2.3 Forventet udvikling i aktivitetsniveauet for forskning, udvikling og design i virksomheder, der forventer at outsource på dette område Mindsket /mindsket væsentligt Ingen forskel Øget Procentandel virksomheder Alt i alt støtter konklusionerne i undersøgelsen kraftigt op om en kompetencedagsorden i Danmark, hvor den stærkt stigende globalisering øger behovet for en opstramning af det danske uddannelsesniveau til et internationalt højt niveau. 17

19 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? 3. Hvorfor outsourcer danske virksomheder? I den offentlige debat er der primært blevet fokuseret på adgangen til billig arbejdskraft som årsag til, at danske virksomheder vælger at outsource arbejdsopgaver. Men undersøgelsen viser, at baggrunden for at outsource er mere nuanceret og også kan bygge på et ønske om bedre kvalitet, øget kapacitet eller adgang ny til viden og nye markeder Argumenter afhænger af om det er lavtlønslande eller ej Der er forskel på argumenterne for at outsource afhængigt af, om outsourcingen sker til lavtlønslande eller ej. Outsourcing til lavtlønslande er naturligvis hyppigere begrundet med lavere lønomkostninger, mens outsourcing til øvrige lande hyppigere bliver begrundet med kvalitet, adgang til viden og kapacitet. Undersøgelsens resultater viser dog, at man ikke kan generalisere. Bedre kvalitet er i knap 20 pct. af tilfældene årsag til outsourcing til lavtlønslande, og lavere lønomkostninger er i over 50 pct. af tilfældene årsag til outsourcing til øvrige lande. Figur 3.1 Argumenter for at outsource Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger Kapacitet Koncentration Sparede investeringer Effektivisering af produktionen Adgang til markeder At gøre som vores konk Bedre logistik Bedre kvalitet Adgang til viden Lavtlønslande Ikke lavtlønslande Procentandel, der er enige eller delvist enige 18

20 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Lavere omkostninger Det primære argument for at outsource til lavtlønslande er naturligvis besparelser, men også når det gælder outsourcing til øvrige lande er lavere omkostninger en væsentlig årsag. Når den billigste leverandør skal findes, er det ikke kun lønniveauet i det pågældende land, der er afgørende men også om leverandøren er billigst som følge af specialisering f.eks. inden for en særlig produktionsteknik. Minimering af omkostninger i centrum Når outsourcing ofte handler om at minimere omkostninger, hænger det bl.a. sammen med, at der er meget store forskelle mellem lønniveauerne i f.eks. Danmark og lavtlønslande som Kina og de nye EUlande i forhold til nogle lavtlønslande er lønnen i Danmark 10 gange højere. Men også outsourcing til leverandører i Danmark kan give besparelser, hvis leverandørerne er mere effektive til at fremstille bestemte produkter. Over 90 pct. af alle virksomheder i undersøgelsen betegner "lavere produktionsomkostninger" som værende af stor- eller afgørende betydning for deres fremtidige konkurrencekraft. Ofte er outsourcing derfor en forudsætning for i det hele taget at overleve på et globalt marked. Koncentration Grundlæggende bygger outsourcing på filosofien om, at specialisering betaler sig. Frem for selv at varetage alle opgaver i værdikæden, outsources de opgaver, der kan varetages billigere eller bedre af andre. På den måde kan virksomheden bruge ressourcer på det, der i sidste ende giver mest værdi - og de største konkurrencemæssige fordele. Den outsourcing, vi har set i Danmark det seneste årti, vidner netop om, at virksomheder specialiserer sig og outsourcer områder, man ellers ville betragte som en naturlig del af en virksomhed f.eks. callcentre, økonomifunktioner mv. Figur 3.1 viser i tråd med dette, at koncentration er et hyppigt argument for at outsource - om det er til lavtlønslande eller ej. Virksomhederne vil koncentrere sig om det, de er bedst til Epoke A/S - Fokus på kernekompencerne Epoke, der producerer saltspredere, oplever, at det betaler sig at outsource mindre produktserier, som virksomheden ikke ønsker at bruge ressourcer på, men alligevel gerne vil kunne tilbyde til kunderne som en service. Brian Kristensen, indkøbschef, understreger, at Epoke til gengæld kun outsourcer delmontager, når det drejer sig om kerneproduktet; og på den måde bevarer Epoke den tilknyttede knowhow. 19

21 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Øget kapacitet giver fleksibilitet Bedre kvalitet kan også findes i lavtlønslande Øget kapacitet Øget kapacitet er ofte et argument for at outsource. Det kan bl.a. forklares med, at kravene til virksomheders omstillingsevne er øget - ikke mindst på grund af den teknologiske udvikling. Ved at flytte produktion til underleverandører bliver virksomhederne i stand til hurtigere at ændre volumen i produktionen. Samtidig undgår virksomheder at investere i produktionsapparat og kan herved gøre faste omkostninger til variable omkostninger og mindske den økonomiske sårbarhed overfor ændringer på markedet. Bedre kvalitet Outsourcing handler ikke kun om at spare penge, men også om bedre kvalitet og logistik, specielt når der ikke er tale om outsourcing til lavtlønslande. Det er dog værd at lægge mærke til, at knap 20 pct. nævner bedre kvalitet som argument for outsourcing til lavtlønslande. Det udfordrer den gængse opfattelse af, at lavtlønslande primært er konkurrencedygtige på pris. Dog er der en del virksomheder, der oplever problemer med kvaliteten hos leverandøren - se kapitel 4. GN Netcom: Kvalitet og mentalitet i Kina - en positiv overraskelse GN Netcom, der producerer headsets til telefoner, har outsourcet produktion til Kina. Ifølge Executive Vice President, Hans Henrik Lund, var der internt en følelsesladet og negativ kritik af beslutningen om at outsource til Kina. Kritikken gik primært på, at kvaliteten fra en kinesisk leverandør ikke kunne leve op til GN Netcoms kvalitetskrav. I dag er virkeligheden en anden, og kritikerne erkender, at kvaliteten nu er højere end den tidligere var i Europa og USA. Dertil kommer, at den kinesiske mentalitet er tæt på den vestlige mentalitet. Der er en høj arbejdsmoral, de vil meget og kan meget, og til sammenligning virker USA og Europa nærmest langsomme. Logistik og adgang til nye markeder Danske industrivirksomheder eksporterer ofte store dele af deres produkter, og derfor er adgang til markeder og bedre logistik væsentlige argumenter for at outsource. Samtidig kan det være en fordel at lægge produktionen i eksportlandet for f.eks. at leve op til lokal lovgivning. En tidligere undersøgelse foretaget af DI viser, at adgang til nye 20

22 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? markeder er et mere tungtvejende argument, når virksomheder vælger at etablere sig med eget produktionsselskab. 2 Adgang til ny viden Adgangen til ny viden er et interessant argument for at outsource. Halvdelen af de virksomheder, der outsourcer til andre end lavtlønslande, angiver det som en del af årsagen til, at de outsourcer. Det er et udtryk for, at virksomheder gennem outsourcing får en mulighed for hurtigt at tilegne sig viden, f.eks. om en ny teknologi. Samtidig viser det, at outsourcing dækker over langt mere end simple transaktioner af varer og services og også inkluderer langvarige samarbejdsrelationer, der opbygger viden hos begge parter. Adgang til ny viden spiller imidlertid ikke så afgørende en rolle for outsourcing til lavtlønslande, hvor omkostningsreduktion er den helt afgørende begrundelse. I lighed med dette viser en tidligere undersøgelse fra DI, at 41 pct. betegner adgang til viden som en vigtig eller meget vigtig fordel ved etablering af et produktionsselskab i udlandet. Virksomheder lærer af outsourcingpartnere GN Netcom: Samarbejde om R&D og produktion For at nedbringe omkostningerne på materialer yderligere er det nødvendigt for GN Netcom at involvere de kinesiske leverandører i udviklingen af komponenter og i udviklingen af produktionen. I følge Executive Vice President Hans Henrik Lund, beder GN Netcom derfor de kinesiske samarbejdspartnere om anbefalinger af materialer og input til, hvordan produktionen kan gøres simplere. Dertil er det nødvendigt, at de danske R&D medarbejdere forstår mulighederne i Kina; ellers er det umuligt at udnytte dem. 2 Etableringsundersøgelse, DI,

23 Outsourcing til lavtlønslande 4. Outsourcing til lavtlønslande Danske virksomheder har gode erfaringer med at outsource til lavtlønslande. Langt de fleste oplever lavere omkostninger og kun ganske få er skuffede over de resultater, de har opnået. Forventningerne bliver indfriet Outsourcing til lavtlønslande er en god forretning Undersøgelsen viser at virksomhederne har gode erfaringer med outsourcing til lavtlønslande. 70 pct. er tilfredse med resultatet, 20 er meget tilfredse og kun 7 procent er utilfredse. Formålet med at outsource til lavtlønslande er primært at få reduceret omkostningerne og som det tydeligt fremgår af figuren nedenfor, så har det fleste succes med det. Figur 4.1 Resultater af outsourcing til lavtlønslande Indtjening Reduceret/ reduceret betydeligt Ingen ændring Øget/øget betydeligt Tilførsel af ny viden Udviklingstid Leveringstid Lagerstørrelse Omkostninger Procentandel besvarelser Langt størstedelen (i alt 88 pct.) har som følge af outsourcing oplevet en reduktion i omkostninger, heraf har 36 pct. oplevet en væsentlig 22

24 Outsourcing til lavtlønslande reduktion. I alt 59 pct. har oplevet øget indtjening, som følge af outsourcing. En mindre andel på 9 pct. har oplevet en reduktion i indtjeningen, hvilket tyder på at outsourcing ikke altid på kortsigt har en positiv effekt på bundlinien. Og dette er på trods af, at halvdelen oplever, at lagertiden øges og ca. en tredjedel, at leveringstiden øges. Brüel & Kjær: Se kritisk på aktiviteter og omkostninger Brüel og Kjær, der producerer elektronisk måleudstyr, udvikler deres outsourcingstrategi ved at se kritisk på alle aktiviteter og deres omkostninger. Ifølge Ole Bjørn, Indkøbschef, bliver aktiviteter, der ikke kan betegnes som virksomhedens kernekompetencer outsourcet. Disse aktiviteter bliver senere til underleverandørens kernekompetencer, og leverandørforholdet er hele tiden i udvikling, således at leverandøren bliver bedre og billigere.. Selvom virksomheder outsourcer til lavtlønslande betyder det på ingen måder, at de afskærer sig fra tilførsel af ny viden - tværtimod. Stort set ingen har oplevet en reduktion i tilførslen af ny viden, men derimod har 11 pct. oplevet en forøgelse, som resultat af outsourcing. Udviklingstiden er generelt den samme, for nogle øget - for andre reduceret. Outsourcing til lavtlønslande kan tilføre ny viden til virksomheden Grundfos: Outsourcing giver kortere leveringstid og ny viden Grundfos samarbejder med sine leverandører om produktudvikling, for bedst muligt at optimere leverandørernes produktionsteknologi og processer og herigennem at tilpasse produktet til de lokale råvarer. Ifølge Vice President Ole Rudkilde giver leverandørerne gerne input til produktudvikling og stiller ressourcer og viden til rådighed uden at blive betalt for det. Leverandørernes input gør, at designs kan udvikles på kortere tid og udviklingstiden bliver halveret. Som en sidegevinst får de danske udviklingsfolk ny viden udefra. 23

25 Outsourcing til lavtlønslande Vanskeligheder ved outsourcing til lavtlønslande At gennemføre en outsourcingproces til lavtlønslande er ofte forbundet med andre typer af problemstillinger, end hvis man outsourcer til naboen. Af nedenstående figur fremgår det, hvilke vanskeligheder danske virksomheder oplever: Figur 5.3 Forhold, der har vanskeliggjort outsourcing til lavtlønslande Manglende specifikation af egne produkter Leveringstid Administration Kulturelle og sproglige barrierer Vanskeligheder med at finde en egnet partner Dårlig produktudvikling hos leverandør Store etableringsomkostninger Enig Delvist enig Procentandel enige/delvist enige Hyppige problemer pga. manglende specifikationer af egne produkter Af figuren fremgår det, at de praktiske opgaver med administration og etablering af samarbejdet giver vanskeligheder for over en tredjedel af de virksomheder, der outsourcer til lavtlønslande. Mange virksomheder oplever, at det største arbejde i forbindelse med outsourcing til Asien ligger i at lære kulturen at kende og finde de rette samarbejdsvirksomheder. Interessant nok er det dog oftest virksomhedens egen forberedelse, der skaber vanskeligheder i form af manglende dokumentation og specifikation af egne produkter. 24

26 Problemer I forbindelse med outsourcing 5 Problemer i forbindelse med outsourcing Når en virksomhed vælger at udskille dele af sine arbejdsopgaver, har det ofte konsekvenser for virksomhedens værdikæde. Undersøgelsen viser, at problemerne hyppigt er knyttet til, at virksomheden mister kontrollen, og at leverancerne bliver mere usikre. Mindre kontrol En af de fundamentale ændringer, outsourcing stiller en virksomhed over for, er at den ikke længere selv kontrollerer produktionsprocessen og den viden, der bliver opsamlet. Den problemstilling fremgår også af nedenstående figur, der viser, at de forhold, som virksomhederne oftest betegner som problemfyldte, er: Større afhængighed af leverandør, ringere mulighed for koordination, større sikkerhedslagre og overførsel af viden til ekstern samarbejdspartner. De fleste erklærer sig dog kun "delvist enige", hvilket er et udtryk for at problemerne oftest ikke er overvældende. Vanskeligere at koordinere Figur 5.1 Problemer som følge af outsourcing Svag kundekontakt Nedbrydning af kernekompetencer Enig Delvist enig Dårligere kvalitet Adskillelse af produktion og udvikling Stigende rejseomkostninger Mindre mulighed for koordination Overførelse af viden til ekstern samarbejdspartner Dyrere logistik Større afhængighed af leverandør Større sikkerhedslagre Procentandel enige/delvist enige 25

27 Problemer I forbindelse med outsourcing Der kan være uforudsete udgifter i forbindelse med outsourcing Øgede omkostninger til rejser og logistik En del virksomheder undervurderer de løbende omkostninger, der følger med en outsourcingproces. Eksempelvis skal samarbejdet med den eksterne partner plejes, hvilket kan medføre overraskede udgifter til rejser. Af figur 5.1 fremgår det, at 37 pct. er enige eller delvist enige i, at øgede rejseudgifter er et problem. På samme vis forholder det sig med logistikken, som kan blive vanskeliggjort af afstande samt f.eks. infrastruktur og administrative forhold i det land, der outsources til. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en reduktion i lønomkostninger ikke kan ses isoleret, da der ofte kan være "skjulte" omkostninger ved outsourcing. Viking Livesaving-Equipment A/S: Omkostningerne skal ses i en helhed Viking Livesaving-Equipment A/S har outsourcet produktion til Thailand, men selvom lønomkostninger er betydeligt lavere end i Danmark (ca kr. pr. måned), er det alligevel langt fra det hele, virksomheden har sparet. Jens Peter Kruse, teknisk chef, understreger, at virksomheder, der vil outsource især i opstartsfasen skal være opmærksomme på uforudsete udgifter som f.eks. udgifter til dokumentation og opfølgning, rejser m.m. Besparelserne ved at producere i lavtlønslande skal ses i en helhed. Derfor er det en god idé at have langvarige samarbejdsrelationer, hvor spillereglerne er kendte, og man ved hvad forretningen koster. At miste kontrollen kan medføre større usikkerhed i leverancer Større usikkerhed i leverancer Af undersøgelsen fremgår det, at 61 pct. af virksomhederne oplever større sikkerhedslagre som et problem. Desuden fremgår det, at 32 pct. af virksomhederne har oplevet, at outsourcing har givet anledning til flere problemer med leverancer, f.eks. hasteleverancer. Problemerne skyldes ofte leverandørens fejl, men virksomhedens egne fejl er også en hyppig årsag. Det viser, at det ofte er nødvendigt internt at opbygge kompetencer til at håndtere en outsourcing proces. 26

28 Problemer I forbindelse med outsourcing Figur 5.2 Årsager til problemer med leverancer Egne disponeringsfejl Meget ofte Ofte Forsendelsesproblemer Leverandørens manglende produktion Egne fejl i grundlaget Ændrede kundeønsker Kvalitetssvigt hos leverandør Procentandel besvarelser Nedbrydning af kernekompetencer Ved outsourcing er der en risiko for, at virksomhederne på sigt mister kontrollen over deres produktion og produktionsudvikling, og i den forbindelse nedbryder deres kernekompetencer. I alt 20 procent er enige eller delvist enige i, at nedbrydning af kernekompetencer udgør et problem i forbindelse med outsourcing. Langt størstedelen af virksomhederne oplever dog ikke dette problem, hvilket må ses som udtryk for, at den overvejende del af danske virksomheder er bevidste om at bevare den vigtigste viden internt i virksomheden - herunder også kontakten til kunderne. De fleste bevarer kernekompetencerne i virksomheden 27

29 Etablering i lavtlønslande 6 Etablering i lavtlønslande Outsourcing dækker kun over en del af danske virksomheders udflytning af arbejdsopgaver til lavtlønslande. Flere virksomheder vælger at etablere sig med egen virksomhed bl.a. for selv at bevare kontrollen og for at få nemmere adgang til markedet. Flere virksomheder, særligt de større, vælger at flytte arbejdsopgaver til et helt eller delvist ejet selskab. Figur 6.1. Fordeling af etableringer i lavtlønslande de seneste tre år Administration (f.eks. regnskab og intern it) Forskning, udvikling og design Salg og marketing Logistik og indkøb Produktion af varer og services Procentandel af de der har etableret sig I alt 15 pct. af virksomhederne i undersøgelsen har indenfor de seneste tre år etableret sig med egen virksomhed i lavtlønslande (over 10 pct. ejerskab). Det er en relativ lav andel i forhold til, at 46 pct. af virksomhederne har outsourcet opgaver til lavtlønslande indenfor de seneste tre år. Dette bunder i, at det naturligvis er mere krævende og omkostningstungt at etablere sig. Etablering og outsourcing er to forskellige måder at håndtere en virksomheds aktiviteter på. Etablering anvendes ofte, når en virksomhed 28

30 Etablering i lavtlønslande ønsker nemmere adgang til et marked eller flytter mere komplicerede opgaver til udlandet og derfor vil bevare kontrollen selv. Outsourcing anvendes ofte, når en virksomhed flytter mere simple produktionsopgaver. Det er primært produktion af varer og serviceydelser, der bliver flyttet til egne selskaber i lavtlønslande, men også "Salg og marketing" og "logistik og indkøb". Argumenterne for at etablere sig med egen virksomhed i lavtlønsområder er på mange måder enslydende med argumenterne for at outsource til lavtlønslande. Omkostningsfordelene vægter tungt, men som forskel vægter "adgang til markedet" og "at bevare kontrollen" relativt højt. Dette skyldes, at mange virksomheder netop benytter et datterselskab til at producere og sælge til et pågældende land for at mindske de barrierer, der f.eks. ligger i logistik og lovgivning. Adgang til markeder og bevarelse af kontrollen er argumenter for at etablere sig frem for at outsource Figur 6.2 Argumenter for at etablere sig i lavtlønslande Bedre kvalitet Adgang til ny viden og teknologi Afgørende betydning Stor betydning At gøre som vores konkurrenter Mindre lagre For at producere til det lokale marked Bedre logistik Effektivisering af produktionen Øget kapacitet Bedre adgang til markeder At bevare kontrollen Lavere omkostninger Lavere lønomkostninger Procentandel, der har svaret afgørende- eller stor betydning Ifølge en DI undersøgelse fra 2003 finder næsten tre ud af fire koncerner, at det er "vigtigt" eller "meget vigtigt" at kunne styrke positionen på det lokale marked gennem tilstedeværelse. Og knap to tredjedele af koncernerne finder, at der er knyttet vigtige eller meget vigtige fordele til styrkelsen af samarbejdet med kunder eller leverandører, som tilstedeværelsen i landet fremmer. 3 3 Etableringsundersøgelsen, DI,

31 Effektivisering af produktionen 7 Effektivisering af produktionen Over halvdelen af alle virksomhederne i undersøgelsen har anvendt effektiviseringer af produktionen som alternativ til outsourcing til lavtlønslande. Stort set alle er tilfredse med resultatet. Virksomheder effektiviserer som alternativ til outsourcing Besparelser i produktionen kan opnås ved flere metoder - outsourcing er kun en af dem. Ved at effektivisere produktionen gennem automatisering, design for produktion eller "Lean Production" kan mange virksomheder nedbringe omkostningerne tilstrækkeligt til, at det på nogle områder ikke betaler sig at outsource. Af figur 7.1 fremgår det, at over 70 pct. af virksomhederne har brugt effektiviseringer som alternativ eller supplement til outsourcing til lavtlønslande. Figur 7.1 Effektivisering som alternativ til outsourcing til lavtlønslande Lean production Design for produktion Automatisering Mindst én af metoderne brugt Procentandel virksomheder Automatisering nedbringer lønandelen Navnlig automatisering kan gøre det overflødigt at outsource til lavtlønslande, da lønandelen på den måde bliver nedbragt. Derfor er det ofte netop den produktion, der ikke kan automatiseres og kræver mange mandetimer, der bliver outsourcet. Et klassisk eksempel er tekstil industriens produktion med mange syersker tilknyttet. 30

32 Effektivisering af produktionen Grundfos: Automatisering mindsker omkostninger I 1999 blev den første automatlinie indført på Grundfos i Bjerringbro. Ifølge Vice Precident Ole Rudkilde betød det, at arbejdstiden i den enkelte styring faldt fra 14 min. til 2 min., og at gennemløbstiden faldt fra 29 dage til 5 dage. Det gjorde det muligt at omplacere 148 mand til mere værdiskabende aktiviteter. Konklusionen blev, at når det kan lade sig gøre i Bjerringbro, kan det også lade sig gøre på andre fabrikker. Der vil dog altid være dele af produktionen, der ikke umiddelbart egner sig til automatlinier, hvorfor et re-design af produkter er helt centralt for en succesfuld automatiseringsproces. Effektiviseringerne betaler sig, og kun knap to procent af de virksomheder, der har effektiviseret som alternativ til outsourcing, mener det er gået dårligere end forventet. Resten mener, det er gået bedre eller meget bedre end forventet. Effektiviseringer er en succes 31

33 Forventninger til fremtiden 8 Forventninger til fremtiden Virksomhederne vil i stigende omfang tage outsourcing i anvendelse som middel til at få løst opgaver, uanset om det er indenfor produktion, forskning, udvikling, design, logistik og indkøb eller marketing. Virksomhederne forventer, at udflytning til lavtlønslande i form af etablering og outsourcing vil stige markant de kommende tre år. Vækst i outsourcing Virksomheder, der outsourcer administrationsopgaver, vil stige Der har de seneste år været en udvikling i retning af, at store virksomheder i forsøg på at koncentrere sig om deres kernekompetencer har valgt at outsource fx call-centre, finansielle opgaver og andre administrative aktiviteter til eksterne samarbejdspartnere. Undersøgelsen viser i den sammenhæng, at virksomhederne fortsat forventer at outsourcing af administrative opgave vil blive væsentlig forøget i de kommende tre år. Tilsvarende vil der være en markant forøgelse i andelen af virksomheder, der forventer at outsource marketing, forskning og udvikling og design. Figur 8.1 Forventning til outsourcing i de kommende tre år i forhold til de seneste tre år Andet kommende tre år seneste tre år Marketing Administration Forskning, udvikling og design Logistik og indkøb Produktion af varer og serviceydelser Procentandel virksomheder 32

34 Forventninger til fremtiden Kraftig stigning i udflytning til lavtlønslande Ser man på fordelingen af de områder, som virksomhederne fremover planlægger at outsource til, viser undersøgelsen, at lavtlønslande overgår øvrige lande på flere områder. Særligt interessant er det, at 10 pct. af de virksomheder, der på nuværende tidspunkt outsourcer, har konkrete planer om at outsource forskning, udvikling og design til lavtlønslande - mod kun 7 pct. til øvrige lande. Outsourcing til lavtlønslande hyppigst også indenfor forskning, udvikling og design Figur 8.2 Forventning til kommende outsourcing fordelt på lavtlønslande og øvrige lande. Marketing Lavtlønslande Ikke lavtlønslande Administration Forskning,udvikling og design Logistik Produktion Procentandel virksomheder Lavtlønslande bliver de kommende tre år øgede aftagere af virksomhedernes fremtidige udflytning af arbejdsopgaver. De seneste tre år har 50 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen outsourcet eller etableret sig i lavtlønslande - i de kommende tre år har 72 pct. planer om det. En stor del af den fremtidige udflytning af arbejdsopgaver kommer ifølge undersøgelsens resultater til at ske gennem helt eller delvist ejede selskaber. Kun en fjerdedel af virksomhederne vil lade mere end 20 pct. af den fremtidige udflytning ske gennem outsourcing. Forventet vækst i udflytning til lavtlønslande..primært gennem helt eller delvist ejede selskaber Resultaterne viser endvidere, at virksomhederne forventer at udflytte en betydelig del af deres nuværende arbejdsopgaver til lavtlønslande, jf. figuren herunder. 33

35 Forventninger til fremtiden Figur 8.3. Andel af virksomhedernes nuværende aktiviteter, der forventes udflyttet til lavtlønslande de kommende tre år > 60 % % % % 0-10 % 0 % procentandel virksomheder Mange opgaver udflytter men bliver erstattet af andre 45 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen vil outsource over 10 pct. af virksomhedens nuværende aktiviteter, og ca. en fjerdedel vil outsource over 20 pct. indenfor de kommende tre år. Vi kan altså forvente, at en del af virksomhedernes nuværende arbejdsomgaver vil flytte til lavtlønslande. Samlet set forventer virksomhederne dog ikke en markant nedgang i beskæftigelsen eller produktionen, hvilket tyder på, at virksomhederne vil nedlægge nuværende arbejdsområder - mod til gengæld at oprette nye. 34

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk

Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk Distribueret global produktion - den strategiske konfigurering af produktionsnetværk Brian Vejrum Sørensen, John Johansen og Jens O. Riis Center for Industriel Produktion Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013

Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industriarbejdspladser? Konferenceoplæg Kraka Januar 2013 Oplæg til konferencen Hvordan fastholder vi og skaber nye danske industripladser?. Konferencen blev

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

fremtidens industri i danmark

fremtidens industri i danmark fremtidens industri i danmark?? fremtidens industri i danmark indhold Forord 5 Kapitel 1. Indledning og sammenfatning 8 1.1. Indledning udviklingen i dansk industri kan vendes 8 1.2. Karakteristisk af

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed

Fokus. Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering. Den levende virksomhed Fokus Den levende virksomhed Magasinet, som bringer dig på forkant med finansiering er fremtidens vinder Fokus Tema: Ansvarshavende redaktør: Administrerende direktør Henning Hürdum Redaktion: Nordania

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi November 8 Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland

Sammenfatning. rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland DI ANALYSE Ny vækst i handel rammevilkår og markedsmuligheder for B2B handel i Danmark, Sverige, Norge og Holland Sammenfatning Ny vækst i handel er en komparativ analyse, der har fokus på handelserhvervets

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder

Fra idé til bundlinje. Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder Fra idé til bundlinje Inspiration til bedre produktudvikling i danske virksomheder forord Danske virksomheder investerer hvert år ca. 35 mia. kr. i forskning og udvikling, der på lang sigt kan fremtidssikre

Læs mere