Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing"

Transkript

1 EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing

2 Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni

3 Udgivet af ITEK, Dansk Industri Redaktionen afsluttet d. 1. juni 2004 Redaktion: Birgitte Malm og John Sarborg Pedersen Tryk: Dansk Industri ISBN:

4 Forord Globaliseringen medfører forandringer i det danske erhvervslandskab. Danske virksomheder flytter i stigende grad dele af produktion, udvikling og salg til andre lande, hvor opgaverne kan udføres billigere eller bedre. På samme vis placerer udenlandske virksomheder også investeringer i Danmark, hvorved nye arbejdsopgaver også er kommet til Danmark. En aktiv deltagelse i den globale arbejdsdeling er en forudsætning for, at danske virksomheder kan klatre højere op i værdikæden og styrke vores position inden for udvikling, innovation og design. Spidskompetencer på disse felter er afgørende for, at Danmark kan skabe og fastholde vækst, arbejdspladser og velfærd. Outsourcing er en de metoder danske virksomheder benytter til at specialisere sig og flytte arbejdsopgaver til udlandet. For mange danske industrivirksomheder er spørgsmålet ikke længere, om de skal outsource eller ej, men snarere, hvordan de skal gøre det bedst muligt for i det hele taget at kunne overleve og skabe vækst i virksomheden. Men det kommer ikke af sig selv. Det er derfor afgørende, at virksomhederne tager udfordringerne op og udnytter de muligheder, der ligger i en global arbejdsdeling. Dette er baggrunden for, at Dansk Industri og ITEK med hjælp fra Industriens Realkredit Fond har igangsat et projekt om globalisering og værdiskabelse, der netop fokuserer på de muligheder og udfordringer, der ligger i at outsource. Nærværende publikation er første del i en serie af tre og bygger på en undersøgelse, der afdækker danske industrivirksomheders brug af outsourcing i de seneste tre år samt deres forventninger til udviklingen i de kommende tre år. De næste to publikationer i serien bliver udgivet i efteråret 2004; først en guide til, hvordan man outsourcer og dernæst et debatoplæg om, hvordan vi i fremtiden skal bevare værdiskabelsen i Danmark i lyset af globaliseringen. Endelig en stor tak til Industriens Realkredit Fond for at have gjort dette projekt muligt. Juni 2004 Hans Skov Christensen Adm. direktør, Dansk Industri Tom Togsverd Branchedirektør, ITEK 3

5 Indholdsfortegnelse Opsummering og konklusion Danske virksomheders outsourcing...8 Outsourcing - et udbredt fænomen... 8 Outsourcing til lavtlønslande er hyppig... 9 Produktion er det foretrukne outsourcingområde Mindre andele outsources Udflytning og beskæftigelse Forventning om at bevare arbejdspladser Flere ansatte med videregående uddannelse Hvorfor outsourcer danske virksomheder?...18 Lavere omkostninger Koncentration Øget kapacitet Bedre kvalitet Logistik og adgang til nye markeder Adgang til viden Outsourcing til lavtlønslande...22 Forventningerne bliver indfriet Vanskeligheder ved outsourcing til lavtlønslande Problemer i forbindelse med outsourcing...25 Mindre kontrol..25 Øgede omkostninger til rejser og logistik..26 Større usikkerhed i leverancer...26 Nedbrydning af kernekompetencer Etablering i lavtlønslande Effektivisering af produktionen Forventninger til fremtiden...32 Vækst i outsourcing Kraftig stigning i udflytning til lavtlønslande Bilag 1: Metode Bilag 2: Spørgeskema 4

6 Opsumering og konklusion Opsummering og konklusion Flere danske virksomheder vælger at outsource arbejdsopgaver til en leverandør eller etablere sig med egen virksomhed i udlandet for at øge konkurrenceevnen og dermed sikre, at de fortsat kan drive forretning i Danmark. Den globale konkurrencesituation gør, at det interessante spørgsmål ikke længere er, om danske virksomheder skal udflytte arbejdsopgaver, men snarere hvor meget og hvordan. Denne undersøgelse giver en del af svaret, primært for den del af udflytningen, der sker gennem outsourcing til en ekstern leverandør. Resultaterne tegner et billede af omfanget, baggrunden og erfaringerne med outsourcing gennem de seneste tre år i danske industrivirksomheder. Men undersøgelsen giver også et blik ind i fremtiden og de forventninger, virksomhederne har til udviklingen de kommende tre år set i lyset af globaliseringen. Om undersøgelsen Undersøgelsen af danske virksomheders outsourcing er foretaget ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som er besvaret af 246 virksomheder, som bredt repræsenterer medlemmerne af Dansk Industri med over 20 ansatte. Spørgeskemaet er besvaret i februar Følgende definitioner anvendt: Outsourcing: En beslutning om at lade en dansk eller udenlandsk leverandør, samarbejdspartner eller et delvist ejet selskab (mindre end 10 procent ejerskab) overtage hele eller dele af virksomhedens arbejdsopgaver; produktion, administration, udvikling m.m. Etablering af eget selskab: Er defineret ved, at virksomheden har mere end 10 pct. ejerskab af det nye selskab. Udflytning: At flytte arbejdsopgaver fra virksomheden i Danmark til udlandet, enten til en ekstern leverandør eller til virksomhedens eget selskab. Lavtlønslande: lande, hvor lønniveauet udgør mindre end en 1/3 af det danske lønniveau (f.eks. Østeuropa, Latinamerika, Kina, Thailand, Malaysia, Indien) 5

7 Opsumering og konklusion Outsourcing er for alle Outsourcing til lavtlønslande i top Produktion bevares i Danmark på trods af outsourcing Udflytning giver ikke et stort jobtab Behov for flere med videregående uddannelser Outsourcing er udbredt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, og 68 pct. af de adspurgte virksomheder har outsourcet indenfor de seneste tre år. Stort set alle store virksomheder har outsourcet, men også over halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder (20 og 99 ansatte) har outsourcet, og hele 40 pct. har outsourcet til lavtlønslande. Flere af virksomhederne har outsourcet opgaver til danske leverandører, hvilket har givet anledning til nye aktiviteter i danske virksomheder. Men en lige så stor andel, næsten halvdelen, har outsourcet til lavtlønslande, primært Kina og de nye EU lande. Udviklingen fortsætter, og fra at knap halvdelen har udflyttet opgaver til lavtlønslande i de seneste tre år, forventer tre fjerdedele af virksomhederne at gøre det i de kommende tre år. Det er langt overvejende produktionsopgaver, virksomhederne outsourcer, mens outsourcing af f.eks. forskning og udvikling er begrænset. Men selvom mange virksomheder outsourcer produktion til lavtlønslande, er det dog ofte kun en mindre del af virksomhedernes aktiviteter - under 10 pct. Undersøgelsen viser interessant nok, at outsourcing af produktionsopgaver ikke er ensbetydende med, at produktionen mindskes i Danmark. Over halvdelen af de virksomheder, der i fremtiden vil outsource produktionsopgaver, forventer ikke et fald i produktionen i Danmark. Det punkterer myten om, at produktionen outsources til udlandet, uden at der etableres ny produktion i Danmark. Undersøgelsen viser, at udflytning af arbejdsopgaver til lavtlønslande (såvel ved outsourcing som ved etablering) samlet set, ikke fører til et stort jobtab i Danmark. Blandt de virksomheder, der planlægger at udflytte opgaver til lavtlønslande i de kommende tre år, er der stort set lige så mange virksomheder, der forventer at øge antallet af medarbejdere, som der er virksomheder, der planlægger at reducere antallet af medarbejdere. De virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande, forventer en markant ændring i medarbejderstabens sammensætning i de kommende tre år. Knap halvdelen forventer at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, og kun få forventer at reducere andelen. Dette kan bl.a. forklares med, at virksomhederne specialiserer sig i de mere avancerede opgaver og udflytter de simple opgaver til lavtlønslande. 6

8 Opsumering og konklusion Undersøgelsen viser, at virksomhederne gennem outsourcing primært ønsker at koncentrere sig om deres kernekompetencer og reducere deres omkostninger. Men også bedre kvalitet, øget kapacitet, adgang til ny viden og nye markeder er ofte årsag til, at virksomheder outsourcer. Blandt virksomheder, der har outsourcet til lavtlønslande, har langt de fleste indfriet deres forventninger til outsourcingen, 90 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med resultatet, hvilket svarer godt til, at 90 pct. har oplevet reducerede omkostninger. Det er ikke uden problemer at overlade arbejdsopgaver til leverandører og derved miste kontrollen og indsigten i hele produktionsprocessen. Næsten 40 procent af virksomhederne angiver, at større afhængighed af leverandører i nogen grad har skabt problemer. Andre negative konsekvenser ved outsourcing kan i nogle tilfælde være: Større sikkerhedslagre, dårligere koordinationsmuligheder og dyrere logistik. Virksomhederne risikerer samtidig at miste dele af deres kernekompetencer ved outsourcing, og knap 20 pct. af virksomhederne er enige eller delvist enige i, at udvanding af kernekompetencer som følge af outsourcing, har udgjort et problem. Flere virksomheder vælger at etablere sig med egen virksomhed i lavtlønslandende frem for at outsource. Det hyppigste argument er omkostningsreduktioner, men også ønskerne om kontrol og markedsadgang er væsentlige. Outsourcing giver flere gevinster men giver også problemer Outsourcing er ikke den eneste vej Et helt andet alternativ til outsourcing er effektiviseringer af produktionen i Danmark. Over halvdelen af alle virksomhederne i undersøgelsen har effektiviseret produktionen som alternativ til outsourcing til lavtlønslande, og stort set alle er tilfredse med resultatet 7

9 Danske virksomheders outsourcing 1 Danske virksomheders outsourcing Mindre og mellemstore virksomheder er blevet aktive inden for outsourcing. De fleste virksomheder outsourcer til andre danske virksomheder, men lavtlønslande som Kina og de nye EU-lande er centrale regioner for danske virksomheders outsourcing af produktionsopgaver. Outsourcing af produktion betyder dog ikke nødvendigvis, at virksomhederne dæmper aktiviteterne i Danmark. Over halvdelen af de virksomheder, der planlægger at outsource produktionsopgaver, forventer ikke et fald i produktionen i Danmark - 1/3 af disse virksomheder har direkte planer om at øge produktionen i Danmark. Outsourcing - et udbredt fænomen Outsourcing er ikke et nyt fænomen. Danske virksomheder har gennem mange år outsourcet aktiviteter til leverandører enten i Danmark eller andre lande i forsøg på at optimere deres placering i værdikæden. Outsourcing er udbredt på tværs af brancher i industrien De fleste af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, i alt 68 procent, har outsourcet aktiviteter inden for de seneste tre år, og 46 pct. har outsourcet til lavtlønslande. Der ikke store forskelle på hvilke brancher, der har outsourcet, men andelen af virksomheder, der outsourcer inden for emballageindustrien og træindustrien, ligger over gennemsnittet. Også outsourcing til lavtlønslande er bredt fordelt på brancher i industrien. I den almindelige debat om outsourcing er det typisk store virksomheder, der forbindes med at outsource. Nærværende undersøgelse viser i overensstemmelse hermed, at store virksomheder er mere tilbøjelige til at outsource end mindre virksomheder. Næsten 80 procent af de store virksomheder med mellem 600 og 2000 ansatte har outsourcet opgaver til leverandører indenfor de seneste tre år, jf. figur 1.1. Mange MMV'ere outsourcer Det er derimod langt mere interessant, at undersøgelsen dokumenterer, at mange mindre og mellemstore virksomheder benytter outsourcing som metode til at optimere deres position i værdikæden og overlader dele af f.eks. deres produktion eller administration til andre virksomheder, der kan udføre disse opgaver enten bedre eller billigere. 8

10 Danske virksomheders outsourcing Over halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder, der indgår i undersøgelsen med mellem 20 og 99 ansatte, har outsourcet arbejdsopgaver indenfor de seneste tre år. Figur 1.1 viser dog, at andelen er større for store virksomheder. Det skyldes bl.a. den ressourcemæssige barriere, der ligger i at gennemføre en outsourcingproces særligt til fjerntliggende lande. Men i takt med at virksomhederne høster erfaringer med outsourcing, og også f.eks. indere og kinesere bliver mere erfarne i samarbejdet med europæiske virksomheder, vil outsourcing uden tvivl blive endnu mere udbredt blandt mindre og mellemstore virksomheder i Danmark...men outsourcing er hyppigst blandt de store virksomheder Figur 1.1. Andel virksomheder, der har outsourcet de seneste tre år, fordelt på antal medarbejdere 2000> Outsourcing til lavtlønslande Outsourcing generelt Procentandel virksomheder Outsourcing til lavtlønslande er hyppig Figur 1.2 viser, at virksomhederne hyppigst outsourcer til leverandører i Danmark. I alt 40 procent af de danske virksomheder har outsourcet produktionsopgaver til andre danske virksomheder de seneste tre år. 9

11 Danske virksomheders outsourcing Forklaringen er i høj grad, som det vises senere i publikationen, at virksomhederne ikke kun outsourcer med det formål at opnå omkostningsbesparelser. Mange virksomheder outsourcer til Kina og de nye EU lande Outsourcing til lavtlønslande - i dette tilfælde de nye EU-lande og dernæst Kina - følger dog tæt trop som de to største outsourcing-regioner for danske virksomheder. Kina, der udgør en ganske betydelig outsourcing-region, har gennem flere år været et vigtigt land for danske virksomheders outsourcing. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at andelen af virksomheder, der outsourcer til Kina og det øvrige Asien, til sammen overgår andelen af virksomheder, der outsourcer til de nye EU-lande - og langt overgår andelen, der outsourcer til de vesteuropæiske lande. Figur 1.2 Andelen af virksomheder, der har outsourcet til udvalgte lande/regioner i de seneste tre år. Øvrige asien Vest europa Administration og marketing Forskning, udvikling og design Logistik og indkøb Produktion af varer og services Kina Nye EU lande Danmark Procentandel virksomheder I alt 46 procent af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har outsourcet arbejdsopgaver til lavtlønslande indenfor de seneste tre år. Kun ganske få virksomheder outsourcer udelukkende til lavtlønslande, og typisk kombinerer virksomhederne det med outsourcing til andre områder som f.eks. Danmark. 10

12 Danske virksomheders outsourcing Undersøgelsen viser også, at mindre og mellemstore virksomheder er blevet stærkt involveret i den internationale arbejdsdeling, idet både mindre og mellemstore virksomheder er aktive inden for outsourcing til lavtlønslande. Omkring 30 procent af virksomhederne i undersøgelsen med mellem 20 og 49 ansatte har outsourcet til lavtlønsområder i de seneste tre år - og helt op til 40 procent af virksomhederne med mellem 50 og 99 ansatte. Over en tredjedel mmv'ere har outsourcet til lavtlønslande de seneste tre år Produktion er det foretrukne outsourcingområde Blandt de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, er det i helt overvejende grad produktionsopgaver, som outsources - uanset om der outsources til Danmark eller der er tale om outsourcing til lavtlønslande som Kina eller de nye EU-lande. GN Netcom: Outsourcing er et spørgsmål om markedsposition Virksomheden GN Netcom, der bl.a. fremstiller trådløse "Headsets", har flyttet sin produktion fra USA og Storbritannien til Kina. Virksomhedens markedsposition ville ifølge deres Executive Vice President, Hans Henrik Lund, være væsentlig ringere i dag, hvis ikke produktionen var blevet outsourcet til Kina, hvor omkostningerne er væsentlig lavere end i Danmark. GN Netcom har primært outsourcet produktion til Kina, men er også begyndt at placere forskning og udvikling i deres egen virksomhed i Kina. Logistik, administration, indkøb, forskning og udviklingsopgaver udgør kun en mindre del af virksomhedernes outsourcingopgaver, og her er der primært tale om outsourcing til Danmark. Under 5 pct. af virksomhederne outsourcer logistik, forsknings og udviklingsopgaver til lavtlønsområder. Når virksomhederne kun i begrænset omfang outsourcer forsknings og udviklingsopgaver, skyldes det primært, at mange virksomheder vælger outsourcing af mere simple opgaver, der er lettere at dokumentere - det gælder især outsourcing af opgaver til lavtlønslande. Derimod kan det forventes, at virksomhederne i højere grad ønsker at etablere sig i lavtlønslande og dermed fastholde et ejerskab af de virksomheder, der skal løse de mere komplicerede opgaver som forskning og udviklingsaktiviteter. Ligeledes kan ønsket om beskyttelse af op- Få virksomheder har outsourcet forskning, udvikling og design 11

13 Danske virksomheders outsourcing havsrettigheder tale for, at nogle virksomheder foretrækker at etablere sig i lavtlønslande frem for at outsource, hvor f.eks. risiko for kopiering m.v. måtte være større. Øget produktion i Danmark - på trods af outsourcing Undersøgelsen viser, at over halvdelen af de virksomheder, der i fremtiden vil outsource produktion, ikke forventer et fald i produktionen i Danmark. Hele 35 pct. forventer en øget produktion. Hermed sætter undersøgelsen kraftigt spørgsmålstegn ved myten om, at produktionen i stort omfang flyttes til udlandet som følge af outsourcing uden, at der etableres ny produktion i Danmark. Sandheden er snarere, at den produktion, der er løntung og ikke lader sig automatisere, bliver outsourcet - men at flere virksomheder på andre områder øger produktionen. Figur 1.3 Forventet udvikling i egenproduktion for virksomheder, der planlægger at outsource produktionsopgaver i de kommende tre år. Ingen forskel Øget/Øget væsentligt Mindsket/mindsket væsentligt Procentandel virksomheder 12

14 Danske virksomheders outsourcing Mindre andele er blevet outsourcet Antallet af danske virksomheder, der outsourcer til lavtlønslande eller til andre lande, giver dog ikke et fyldestgørende indtryk af omfanget af virksomhedernes outsourcing. Det er nok så vigtigt at se på, hvor stor en andel af virksomhedernes arbejdsopgaver, der outsources. Undersøgelsen viser, at langt de fleste virksomheder kombinerer egen produktion med outsourcing af produktion. Blandt de virksomheder, der outsourcer, er det næsten halvdelen af virksomhederne, 45 procent, der har outsourcet 10 procent eller mindre af deres produktion de seneste tre år. Under 10 procent af alle virksomhederne har outsourcet mere end 40 procent af deres produktion. Outsourcing kombineres med produktion i Danmark Figur 1.4 Andelen af outsourcing indenfor forskellige arbejdsområder i de seneste tre år Andet Marketing Administration % % % % 0-10 % Forskning Logistik Produktion Procentandel besvarelser En endnu mindre andel af virksomhedernes øvrige aktiviteter outsources. Logistik, forskning og udvikling udgør i omfang de næststørste outsourcingaktiviteter. 13

15 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? 2 Udflytning og beskæftigelse Denne undersøgelses resultater støtter det synspunkt, at vi har behov for en højere uddannet arbejdskraft i Danmark i de kommende år. Størstedelen af de virksomheder, der udflytter arbejdsopgaver til lavtlønslande, har planer om at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i Danmark. Forventning om at bevare arbejdspladser Udflytning til lavtlønslande, betyder ikke et stort fald i medarbejderantallet Nærværende undersøgelse indikerer, at antallet af ansatte i de virksomheder, der planlægger at udflytte til lavtlønslande, totalt set ikke vil ændre sig betydeligt de kommende tre år. Ca. 60 procent af de virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande de kommende tre år, har ingen planer om at reducere antallet af medarbejdere - godt 35 procent af virksomhederne forventer direkte at øge det samlede antal medarbejdere i Danmark i de kommende år, mens ca. 40 procent planlægger at reducere antallet af medarbejdere, jf. figur 2.1. Og ser man på forskellen i forventninger til medarbejderantallet for de, der forventer at udflytte til lavtlønslande, og de der ikke gør, er der ikke markante forskelle at spore. Figur 2.1 Virksomhedernes forventning til antallet af beskæftigede de kommende tre år Øget/øget væsentligt Mindsket/mindsket væsentligt Ingen forskel Ingen planer om udflytning Planer om udflytning Procentandel virksomheder 14

16 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Resultaterne tyder dermed på, at virksomhederne sideløbende med at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande opretter arbejdspladser på andre områder. Denne konklusion adskiller sig ikke væsentligt fra resultaterne af "Etableringsundersøgelsen", som DI gennemførte i 2003 blandt de største virksomheders etablering i udlandet 1. Denne undersøgelse viste, at de virksomheder, der har haft vækst i antallet af ansatte i deres udenlandske datterselskaber, har haft en bedre beskæftigelsesudvikling end de øvrige virksomheder i undersøgelsen. Virksomheder med vækst i udlandet har bedre beskæftigelsesudvikling i Danmark Til disse konklusioner kan føjes, at øget produktivitet i virksomhederne som følge af udflytning kan føre til mere konkurrencedygtige virksomheder i Danmark og dermed afledte jobskabelseseffekter, som ikke er medregnet i denne undersøgelse Flere ansatte med en videregående uddannelse Undersøgelsen viser dernæst det interessante resultat, at de virksomheder, der planlægger at udflytte til lavtlønslande, forventer at øge antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse. Der er således næppe tvivl om, at virksomhederne fremover vil nyansætte, og at medarbejdernes uddannelsesprofil i fremtiden vil blive anderledes - med flere højtuddannede end i dag. Næsten halvdelen af de virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande, forventer, at de vil "øge" eller "øge væsentligt" i andelen af ansatte med en videregående uddannelse i de kommende tre år, jf. figur 2.2. En tilsvarende stor andel af virksomhederne forventer ingen ændringer i andelen af ansatte med en videregående uddannelse, mens 16 procent af virksomhederne forventer en reduktion. Ser man isoleret på gruppen med en lang videregående uddannelse, er det kun 9 pct., der forventer at reducere i andelen. Medarbejdersammensætningen ændres, og veluddannet arbejdskraft bliver efterspurgt 1 Etableringsundersøgelsen, DI,

17 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Figur 2.2 Virksomhedernes forventning til antallet af medarbejdere med videregående uddannelse Mindsket/mindsket væsentligt Ingen planer om at udflytte til lavtlønslande Planer om at udflytte til lavtlønslande Ingen forskel Øget/øgetvæsentligt Procentandel besvarelser En væsentlig forklaring herpå kan være, at virksomheder, der udflytter, vælger at specialisere deres. danske aktiviteter inden for de højere dele af værdikæden som forskning, udvikling eller design, hvilket betyder, at de netop får behov for ansatte medarbejdere med højere uddannelsesmæssige kvalifikationer. Dette stemmer med resultaterne fra kapitel 1, der viser, at virksomhederne kun i begrænset omfang outsourcer forskning, udvikling eller design til leverandører, men netop holder denne viden internt i virksomheden. Et strategisk træk, der skal sikre, at virksomhedernes kernekompetencer ikke overgår til leverandører. Udflytning af forskning og udvikling fører samtidig til vækst indenfor området i Danmark Endelig er der gode cases, der viser, at virksomheder, der etablerer sig med forskning og udvikling i udlandet, vælger at bevare eller direkte udbygge den danske base for forskning og udvikling. Medarbejderne i Danmark fastholdes, og evt. ansættes der flere, således at der kan opnås synergi mellem de udenlandske og danske forsknings- og udviklingsmedarbejdere med højere forskningskvalitet og kompetence som resultat heraf. 16

18 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Undersøgelsen viser, at kun ganske få af de virksomheder, der forventer at outsource forskning og udviklingsaktiviteter, også forventer at reducere deres forsknings- og udviklingsaktivitet i Danmark. De fleste har tværtimod planer om at øge området i Danmark. Jf. figur 2.3. Figur 2.3 Forventet udvikling i aktivitetsniveauet for forskning, udvikling og design i virksomheder, der forventer at outsource på dette område Mindsket /mindsket væsentligt Ingen forskel Øget Procentandel virksomheder Alt i alt støtter konklusionerne i undersøgelsen kraftigt op om en kompetencedagsorden i Danmark, hvor den stærkt stigende globalisering øger behovet for en opstramning af det danske uddannelsesniveau til et internationalt højt niveau. 17

19 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? 3. Hvorfor outsourcer danske virksomheder? I den offentlige debat er der primært blevet fokuseret på adgangen til billig arbejdskraft som årsag til, at danske virksomheder vælger at outsource arbejdsopgaver. Men undersøgelsen viser, at baggrunden for at outsource er mere nuanceret og også kan bygge på et ønske om bedre kvalitet, øget kapacitet eller adgang ny til viden og nye markeder Argumenter afhænger af om det er lavtlønslande eller ej Der er forskel på argumenterne for at outsource afhængigt af, om outsourcingen sker til lavtlønslande eller ej. Outsourcing til lavtlønslande er naturligvis hyppigere begrundet med lavere lønomkostninger, mens outsourcing til øvrige lande hyppigere bliver begrundet med kvalitet, adgang til viden og kapacitet. Undersøgelsens resultater viser dog, at man ikke kan generalisere. Bedre kvalitet er i knap 20 pct. af tilfældene årsag til outsourcing til lavtlønslande, og lavere lønomkostninger er i over 50 pct. af tilfældene årsag til outsourcing til øvrige lande. Figur 3.1 Argumenter for at outsource Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger Kapacitet Koncentration Sparede investeringer Effektivisering af produktionen Adgang til markeder At gøre som vores konk Bedre logistik Bedre kvalitet Adgang til viden Lavtlønslande Ikke lavtlønslande Procentandel, der er enige eller delvist enige 18

20 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Lavere omkostninger Det primære argument for at outsource til lavtlønslande er naturligvis besparelser, men også når det gælder outsourcing til øvrige lande er lavere omkostninger en væsentlig årsag. Når den billigste leverandør skal findes, er det ikke kun lønniveauet i det pågældende land, der er afgørende men også om leverandøren er billigst som følge af specialisering f.eks. inden for en særlig produktionsteknik. Minimering af omkostninger i centrum Når outsourcing ofte handler om at minimere omkostninger, hænger det bl.a. sammen med, at der er meget store forskelle mellem lønniveauerne i f.eks. Danmark og lavtlønslande som Kina og de nye EUlande i forhold til nogle lavtlønslande er lønnen i Danmark 10 gange højere. Men også outsourcing til leverandører i Danmark kan give besparelser, hvis leverandørerne er mere effektive til at fremstille bestemte produkter. Over 90 pct. af alle virksomheder i undersøgelsen betegner "lavere produktionsomkostninger" som værende af stor- eller afgørende betydning for deres fremtidige konkurrencekraft. Ofte er outsourcing derfor en forudsætning for i det hele taget at overleve på et globalt marked. Koncentration Grundlæggende bygger outsourcing på filosofien om, at specialisering betaler sig. Frem for selv at varetage alle opgaver i værdikæden, outsources de opgaver, der kan varetages billigere eller bedre af andre. På den måde kan virksomheden bruge ressourcer på det, der i sidste ende giver mest værdi - og de største konkurrencemæssige fordele. Den outsourcing, vi har set i Danmark det seneste årti, vidner netop om, at virksomheder specialiserer sig og outsourcer områder, man ellers ville betragte som en naturlig del af en virksomhed f.eks. callcentre, økonomifunktioner mv. Figur 3.1 viser i tråd med dette, at koncentration er et hyppigt argument for at outsource - om det er til lavtlønslande eller ej. Virksomhederne vil koncentrere sig om det, de er bedst til Epoke A/S - Fokus på kernekompencerne Epoke, der producerer saltspredere, oplever, at det betaler sig at outsource mindre produktserier, som virksomheden ikke ønsker at bruge ressourcer på, men alligevel gerne vil kunne tilbyde til kunderne som en service. Brian Kristensen, indkøbschef, understreger, at Epoke til gengæld kun outsourcer delmontager, når det drejer sig om kerneproduktet; og på den måde bevarer Epoke den tilknyttede knowhow. 19

21 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Øget kapacitet giver fleksibilitet Bedre kvalitet kan også findes i lavtlønslande Øget kapacitet Øget kapacitet er ofte et argument for at outsource. Det kan bl.a. forklares med, at kravene til virksomheders omstillingsevne er øget - ikke mindst på grund af den teknologiske udvikling. Ved at flytte produktion til underleverandører bliver virksomhederne i stand til hurtigere at ændre volumen i produktionen. Samtidig undgår virksomheder at investere i produktionsapparat og kan herved gøre faste omkostninger til variable omkostninger og mindske den økonomiske sårbarhed overfor ændringer på markedet. Bedre kvalitet Outsourcing handler ikke kun om at spare penge, men også om bedre kvalitet og logistik, specielt når der ikke er tale om outsourcing til lavtlønslande. Det er dog værd at lægge mærke til, at knap 20 pct. nævner bedre kvalitet som argument for outsourcing til lavtlønslande. Det udfordrer den gængse opfattelse af, at lavtlønslande primært er konkurrencedygtige på pris. Dog er der en del virksomheder, der oplever problemer med kvaliteten hos leverandøren - se kapitel 4. GN Netcom: Kvalitet og mentalitet i Kina - en positiv overraskelse GN Netcom, der producerer headsets til telefoner, har outsourcet produktion til Kina. Ifølge Executive Vice President, Hans Henrik Lund, var der internt en følelsesladet og negativ kritik af beslutningen om at outsource til Kina. Kritikken gik primært på, at kvaliteten fra en kinesisk leverandør ikke kunne leve op til GN Netcoms kvalitetskrav. I dag er virkeligheden en anden, og kritikerne erkender, at kvaliteten nu er højere end den tidligere var i Europa og USA. Dertil kommer, at den kinesiske mentalitet er tæt på den vestlige mentalitet. Der er en høj arbejdsmoral, de vil meget og kan meget, og til sammenligning virker USA og Europa nærmest langsomme. Logistik og adgang til nye markeder Danske industrivirksomheder eksporterer ofte store dele af deres produkter, og derfor er adgang til markeder og bedre logistik væsentlige argumenter for at outsource. Samtidig kan det være en fordel at lægge produktionen i eksportlandet for f.eks. at leve op til lokal lovgivning. En tidligere undersøgelse foretaget af DI viser, at adgang til nye 20

22 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? markeder er et mere tungtvejende argument, når virksomheder vælger at etablere sig med eget produktionsselskab. 2 Adgang til ny viden Adgangen til ny viden er et interessant argument for at outsource. Halvdelen af de virksomheder, der outsourcer til andre end lavtlønslande, angiver det som en del af årsagen til, at de outsourcer. Det er et udtryk for, at virksomheder gennem outsourcing får en mulighed for hurtigt at tilegne sig viden, f.eks. om en ny teknologi. Samtidig viser det, at outsourcing dækker over langt mere end simple transaktioner af varer og services og også inkluderer langvarige samarbejdsrelationer, der opbygger viden hos begge parter. Adgang til ny viden spiller imidlertid ikke så afgørende en rolle for outsourcing til lavtlønslande, hvor omkostningsreduktion er den helt afgørende begrundelse. I lighed med dette viser en tidligere undersøgelse fra DI, at 41 pct. betegner adgang til viden som en vigtig eller meget vigtig fordel ved etablering af et produktionsselskab i udlandet. Virksomheder lærer af outsourcingpartnere GN Netcom: Samarbejde om R&D og produktion For at nedbringe omkostningerne på materialer yderligere er det nødvendigt for GN Netcom at involvere de kinesiske leverandører i udviklingen af komponenter og i udviklingen af produktionen. I følge Executive Vice President Hans Henrik Lund, beder GN Netcom derfor de kinesiske samarbejdspartnere om anbefalinger af materialer og input til, hvordan produktionen kan gøres simplere. Dertil er det nødvendigt, at de danske R&D medarbejdere forstår mulighederne i Kina; ellers er det umuligt at udnytte dem. 2 Etableringsundersøgelse, DI,

23 Outsourcing til lavtlønslande 4. Outsourcing til lavtlønslande Danske virksomheder har gode erfaringer med at outsource til lavtlønslande. Langt de fleste oplever lavere omkostninger og kun ganske få er skuffede over de resultater, de har opnået. Forventningerne bliver indfriet Outsourcing til lavtlønslande er en god forretning Undersøgelsen viser at virksomhederne har gode erfaringer med outsourcing til lavtlønslande. 70 pct. er tilfredse med resultatet, 20 er meget tilfredse og kun 7 procent er utilfredse. Formålet med at outsource til lavtlønslande er primært at få reduceret omkostningerne og som det tydeligt fremgår af figuren nedenfor, så har det fleste succes med det. Figur 4.1 Resultater af outsourcing til lavtlønslande Indtjening Reduceret/ reduceret betydeligt Ingen ændring Øget/øget betydeligt Tilførsel af ny viden Udviklingstid Leveringstid Lagerstørrelse Omkostninger Procentandel besvarelser Langt størstedelen (i alt 88 pct.) har som følge af outsourcing oplevet en reduktion i omkostninger, heraf har 36 pct. oplevet en væsentlig 22

24 Outsourcing til lavtlønslande reduktion. I alt 59 pct. har oplevet øget indtjening, som følge af outsourcing. En mindre andel på 9 pct. har oplevet en reduktion i indtjeningen, hvilket tyder på at outsourcing ikke altid på kortsigt har en positiv effekt på bundlinien. Og dette er på trods af, at halvdelen oplever, at lagertiden øges og ca. en tredjedel, at leveringstiden øges. Brüel & Kjær: Se kritisk på aktiviteter og omkostninger Brüel og Kjær, der producerer elektronisk måleudstyr, udvikler deres outsourcingstrategi ved at se kritisk på alle aktiviteter og deres omkostninger. Ifølge Ole Bjørn, Indkøbschef, bliver aktiviteter, der ikke kan betegnes som virksomhedens kernekompetencer outsourcet. Disse aktiviteter bliver senere til underleverandørens kernekompetencer, og leverandørforholdet er hele tiden i udvikling, således at leverandøren bliver bedre og billigere.. Selvom virksomheder outsourcer til lavtlønslande betyder det på ingen måder, at de afskærer sig fra tilførsel af ny viden - tværtimod. Stort set ingen har oplevet en reduktion i tilførslen af ny viden, men derimod har 11 pct. oplevet en forøgelse, som resultat af outsourcing. Udviklingstiden er generelt den samme, for nogle øget - for andre reduceret. Outsourcing til lavtlønslande kan tilføre ny viden til virksomheden Grundfos: Outsourcing giver kortere leveringstid og ny viden Grundfos samarbejder med sine leverandører om produktudvikling, for bedst muligt at optimere leverandørernes produktionsteknologi og processer og herigennem at tilpasse produktet til de lokale råvarer. Ifølge Vice President Ole Rudkilde giver leverandørerne gerne input til produktudvikling og stiller ressourcer og viden til rådighed uden at blive betalt for det. Leverandørernes input gør, at designs kan udvikles på kortere tid og udviklingstiden bliver halveret. Som en sidegevinst får de danske udviklingsfolk ny viden udefra. 23

25 Outsourcing til lavtlønslande Vanskeligheder ved outsourcing til lavtlønslande At gennemføre en outsourcingproces til lavtlønslande er ofte forbundet med andre typer af problemstillinger, end hvis man outsourcer til naboen. Af nedenstående figur fremgår det, hvilke vanskeligheder danske virksomheder oplever: Figur 5.3 Forhold, der har vanskeliggjort outsourcing til lavtlønslande Manglende specifikation af egne produkter Leveringstid Administration Kulturelle og sproglige barrierer Vanskeligheder med at finde en egnet partner Dårlig produktudvikling hos leverandør Store etableringsomkostninger Enig Delvist enig Procentandel enige/delvist enige Hyppige problemer pga. manglende specifikationer af egne produkter Af figuren fremgår det, at de praktiske opgaver med administration og etablering af samarbejdet giver vanskeligheder for over en tredjedel af de virksomheder, der outsourcer til lavtlønslande. Mange virksomheder oplever, at det største arbejde i forbindelse med outsourcing til Asien ligger i at lære kulturen at kende og finde de rette samarbejdsvirksomheder. Interessant nok er det dog oftest virksomhedens egen forberedelse, der skaber vanskeligheder i form af manglende dokumentation og specifikation af egne produkter. 24

26 Problemer I forbindelse med outsourcing 5 Problemer i forbindelse med outsourcing Når en virksomhed vælger at udskille dele af sine arbejdsopgaver, har det ofte konsekvenser for virksomhedens værdikæde. Undersøgelsen viser, at problemerne hyppigt er knyttet til, at virksomheden mister kontrollen, og at leverancerne bliver mere usikre. Mindre kontrol En af de fundamentale ændringer, outsourcing stiller en virksomhed over for, er at den ikke længere selv kontrollerer produktionsprocessen og den viden, der bliver opsamlet. Den problemstilling fremgår også af nedenstående figur, der viser, at de forhold, som virksomhederne oftest betegner som problemfyldte, er: Større afhængighed af leverandør, ringere mulighed for koordination, større sikkerhedslagre og overførsel af viden til ekstern samarbejdspartner. De fleste erklærer sig dog kun "delvist enige", hvilket er et udtryk for at problemerne oftest ikke er overvældende. Vanskeligere at koordinere Figur 5.1 Problemer som følge af outsourcing Svag kundekontakt Nedbrydning af kernekompetencer Enig Delvist enig Dårligere kvalitet Adskillelse af produktion og udvikling Stigende rejseomkostninger Mindre mulighed for koordination Overførelse af viden til ekstern samarbejdspartner Dyrere logistik Større afhængighed af leverandør Større sikkerhedslagre Procentandel enige/delvist enige 25

27 Problemer I forbindelse med outsourcing Der kan være uforudsete udgifter i forbindelse med outsourcing Øgede omkostninger til rejser og logistik En del virksomheder undervurderer de løbende omkostninger, der følger med en outsourcingproces. Eksempelvis skal samarbejdet med den eksterne partner plejes, hvilket kan medføre overraskede udgifter til rejser. Af figur 5.1 fremgår det, at 37 pct. er enige eller delvist enige i, at øgede rejseudgifter er et problem. På samme vis forholder det sig med logistikken, som kan blive vanskeliggjort af afstande samt f.eks. infrastruktur og administrative forhold i det land, der outsources til. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en reduktion i lønomkostninger ikke kan ses isoleret, da der ofte kan være "skjulte" omkostninger ved outsourcing. Viking Livesaving-Equipment A/S: Omkostningerne skal ses i en helhed Viking Livesaving-Equipment A/S har outsourcet produktion til Thailand, men selvom lønomkostninger er betydeligt lavere end i Danmark (ca kr. pr. måned), er det alligevel langt fra det hele, virksomheden har sparet. Jens Peter Kruse, teknisk chef, understreger, at virksomheder, der vil outsource især i opstartsfasen skal være opmærksomme på uforudsete udgifter som f.eks. udgifter til dokumentation og opfølgning, rejser m.m. Besparelserne ved at producere i lavtlønslande skal ses i en helhed. Derfor er det en god idé at have langvarige samarbejdsrelationer, hvor spillereglerne er kendte, og man ved hvad forretningen koster. At miste kontrollen kan medføre større usikkerhed i leverancer Større usikkerhed i leverancer Af undersøgelsen fremgår det, at 61 pct. af virksomhederne oplever større sikkerhedslagre som et problem. Desuden fremgår det, at 32 pct. af virksomhederne har oplevet, at outsourcing har givet anledning til flere problemer med leverancer, f.eks. hasteleverancer. Problemerne skyldes ofte leverandørens fejl, men virksomhedens egne fejl er også en hyppig årsag. Det viser, at det ofte er nødvendigt internt at opbygge kompetencer til at håndtere en outsourcing proces. 26

28 Problemer I forbindelse med outsourcing Figur 5.2 Årsager til problemer med leverancer Egne disponeringsfejl Meget ofte Ofte Forsendelsesproblemer Leverandørens manglende produktion Egne fejl i grundlaget Ændrede kundeønsker Kvalitetssvigt hos leverandør Procentandel besvarelser Nedbrydning af kernekompetencer Ved outsourcing er der en risiko for, at virksomhederne på sigt mister kontrollen over deres produktion og produktionsudvikling, og i den forbindelse nedbryder deres kernekompetencer. I alt 20 procent er enige eller delvist enige i, at nedbrydning af kernekompetencer udgør et problem i forbindelse med outsourcing. Langt størstedelen af virksomhederne oplever dog ikke dette problem, hvilket må ses som udtryk for, at den overvejende del af danske virksomheder er bevidste om at bevare den vigtigste viden internt i virksomheden - herunder også kontakten til kunderne. De fleste bevarer kernekompetencerne i virksomheden 27

29 Etablering i lavtlønslande 6 Etablering i lavtlønslande Outsourcing dækker kun over en del af danske virksomheders udflytning af arbejdsopgaver til lavtlønslande. Flere virksomheder vælger at etablere sig med egen virksomhed bl.a. for selv at bevare kontrollen og for at få nemmere adgang til markedet. Flere virksomheder, særligt de større, vælger at flytte arbejdsopgaver til et helt eller delvist ejet selskab. Figur 6.1. Fordeling af etableringer i lavtlønslande de seneste tre år Administration (f.eks. regnskab og intern it) Forskning, udvikling og design Salg og marketing Logistik og indkøb Produktion af varer og services Procentandel af de der har etableret sig I alt 15 pct. af virksomhederne i undersøgelsen har indenfor de seneste tre år etableret sig med egen virksomhed i lavtlønslande (over 10 pct. ejerskab). Det er en relativ lav andel i forhold til, at 46 pct. af virksomhederne har outsourcet opgaver til lavtlønslande indenfor de seneste tre år. Dette bunder i, at det naturligvis er mere krævende og omkostningstungt at etablere sig. Etablering og outsourcing er to forskellige måder at håndtere en virksomheds aktiviteter på. Etablering anvendes ofte, når en virksomhed 28

30 Etablering i lavtlønslande ønsker nemmere adgang til et marked eller flytter mere komplicerede opgaver til udlandet og derfor vil bevare kontrollen selv. Outsourcing anvendes ofte, når en virksomhed flytter mere simple produktionsopgaver. Det er primært produktion af varer og serviceydelser, der bliver flyttet til egne selskaber i lavtlønslande, men også "Salg og marketing" og "logistik og indkøb". Argumenterne for at etablere sig med egen virksomhed i lavtlønsområder er på mange måder enslydende med argumenterne for at outsource til lavtlønslande. Omkostningsfordelene vægter tungt, men som forskel vægter "adgang til markedet" og "at bevare kontrollen" relativt højt. Dette skyldes, at mange virksomheder netop benytter et datterselskab til at producere og sælge til et pågældende land for at mindske de barrierer, der f.eks. ligger i logistik og lovgivning. Adgang til markeder og bevarelse af kontrollen er argumenter for at etablere sig frem for at outsource Figur 6.2 Argumenter for at etablere sig i lavtlønslande Bedre kvalitet Adgang til ny viden og teknologi Afgørende betydning Stor betydning At gøre som vores konkurrenter Mindre lagre For at producere til det lokale marked Bedre logistik Effektivisering af produktionen Øget kapacitet Bedre adgang til markeder At bevare kontrollen Lavere omkostninger Lavere lønomkostninger Procentandel, der har svaret afgørende- eller stor betydning Ifølge en DI undersøgelse fra 2003 finder næsten tre ud af fire koncerner, at det er "vigtigt" eller "meget vigtigt" at kunne styrke positionen på det lokale marked gennem tilstedeværelse. Og knap to tredjedele af koncernerne finder, at der er knyttet vigtige eller meget vigtige fordele til styrkelsen af samarbejdet med kunder eller leverandører, som tilstedeværelsen i landet fremmer. 3 3 Etableringsundersøgelsen, DI,

31 Effektivisering af produktionen 7 Effektivisering af produktionen Over halvdelen af alle virksomhederne i undersøgelsen har anvendt effektiviseringer af produktionen som alternativ til outsourcing til lavtlønslande. Stort set alle er tilfredse med resultatet. Virksomheder effektiviserer som alternativ til outsourcing Besparelser i produktionen kan opnås ved flere metoder - outsourcing er kun en af dem. Ved at effektivisere produktionen gennem automatisering, design for produktion eller "Lean Production" kan mange virksomheder nedbringe omkostningerne tilstrækkeligt til, at det på nogle områder ikke betaler sig at outsource. Af figur 7.1 fremgår det, at over 70 pct. af virksomhederne har brugt effektiviseringer som alternativ eller supplement til outsourcing til lavtlønslande. Figur 7.1 Effektivisering som alternativ til outsourcing til lavtlønslande Lean production Design for produktion Automatisering Mindst én af metoderne brugt Procentandel virksomheder Automatisering nedbringer lønandelen Navnlig automatisering kan gøre det overflødigt at outsource til lavtlønslande, da lønandelen på den måde bliver nedbragt. Derfor er det ofte netop den produktion, der ikke kan automatiseres og kræver mange mandetimer, der bliver outsourcet. Et klassisk eksempel er tekstil industriens produktion med mange syersker tilknyttet. 30

32 Effektivisering af produktionen Grundfos: Automatisering mindsker omkostninger I 1999 blev den første automatlinie indført på Grundfos i Bjerringbro. Ifølge Vice Precident Ole Rudkilde betød det, at arbejdstiden i den enkelte styring faldt fra 14 min. til 2 min., og at gennemløbstiden faldt fra 29 dage til 5 dage. Det gjorde det muligt at omplacere 148 mand til mere værdiskabende aktiviteter. Konklusionen blev, at når det kan lade sig gøre i Bjerringbro, kan det også lade sig gøre på andre fabrikker. Der vil dog altid være dele af produktionen, der ikke umiddelbart egner sig til automatlinier, hvorfor et re-design af produkter er helt centralt for en succesfuld automatiseringsproces. Effektiviseringerne betaler sig, og kun knap to procent af de virksomheder, der har effektiviseret som alternativ til outsourcing, mener det er gået dårligere end forventet. Resten mener, det er gået bedre eller meget bedre end forventet. Effektiviseringer er en succes 31

33 Forventninger til fremtiden 8 Forventninger til fremtiden Virksomhederne vil i stigende omfang tage outsourcing i anvendelse som middel til at få løst opgaver, uanset om det er indenfor produktion, forskning, udvikling, design, logistik og indkøb eller marketing. Virksomhederne forventer, at udflytning til lavtlønslande i form af etablering og outsourcing vil stige markant de kommende tre år. Vækst i outsourcing Virksomheder, der outsourcer administrationsopgaver, vil stige Der har de seneste år været en udvikling i retning af, at store virksomheder i forsøg på at koncentrere sig om deres kernekompetencer har valgt at outsource fx call-centre, finansielle opgaver og andre administrative aktiviteter til eksterne samarbejdspartnere. Undersøgelsen viser i den sammenhæng, at virksomhederne fortsat forventer at outsourcing af administrative opgave vil blive væsentlig forøget i de kommende tre år. Tilsvarende vil der være en markant forøgelse i andelen af virksomheder, der forventer at outsource marketing, forskning og udvikling og design. Figur 8.1 Forventning til outsourcing i de kommende tre år i forhold til de seneste tre år Andet kommende tre år seneste tre år Marketing Administration Forskning, udvikling og design Logistik og indkøb Produktion af varer og serviceydelser Procentandel virksomheder 32

34 Forventninger til fremtiden Kraftig stigning i udflytning til lavtlønslande Ser man på fordelingen af de områder, som virksomhederne fremover planlægger at outsource til, viser undersøgelsen, at lavtlønslande overgår øvrige lande på flere områder. Særligt interessant er det, at 10 pct. af de virksomheder, der på nuværende tidspunkt outsourcer, har konkrete planer om at outsource forskning, udvikling og design til lavtlønslande - mod kun 7 pct. til øvrige lande. Outsourcing til lavtlønslande hyppigst også indenfor forskning, udvikling og design Figur 8.2 Forventning til kommende outsourcing fordelt på lavtlønslande og øvrige lande. Marketing Lavtlønslande Ikke lavtlønslande Administration Forskning,udvikling og design Logistik Produktion Procentandel virksomheder Lavtlønslande bliver de kommende tre år øgede aftagere af virksomhedernes fremtidige udflytning af arbejdsopgaver. De seneste tre år har 50 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen outsourcet eller etableret sig i lavtlønslande - i de kommende tre år har 72 pct. planer om det. En stor del af den fremtidige udflytning af arbejdsopgaver kommer ifølge undersøgelsens resultater til at ske gennem helt eller delvist ejede selskaber. Kun en fjerdedel af virksomhederne vil lade mere end 20 pct. af den fremtidige udflytning ske gennem outsourcing. Forventet vækst i udflytning til lavtlønslande..primært gennem helt eller delvist ejede selskaber Resultaterne viser endvidere, at virksomhederne forventer at udflytte en betydelig del af deres nuværende arbejdsopgaver til lavtlønslande, jf. figuren herunder. 33

35 Forventninger til fremtiden Figur 8.3. Andel af virksomhedernes nuværende aktiviteter, der forventes udflyttet til lavtlønslande de kommende tre år > 60 % % % % 0-10 % 0 % procentandel virksomheder Mange opgaver udflytter men bliver erstattet af andre 45 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen vil outsource over 10 pct. af virksomhedens nuværende aktiviteter, og ca. en fjerdedel vil outsource over 20 pct. indenfor de kommende tre år. Vi kan altså forvente, at en del af virksomhedernes nuværende arbejdsomgaver vil flytte til lavtlønslande. Samlet set forventer virksomhederne dog ikke en markant nedgang i beskæftigelsen eller produktionen, hvilket tyder på, at virksomhederne vil nedlægge nuværende arbejdsområder - mod til gengæld at oprette nye. 34

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Analysens baggrund og ambition

Analysens baggrund og ambition FREMTIDENS INDUSTRI Analysens baggrund og ambition Baggrund: Bekymring over den generelle nedgang i industriens beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark. Accelererende outsourcing i de senere år. Manglende

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser

Rundspørge om konjunkturer og rammebetingelser Dansk-Tysk Handelskammers rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Om rundspørge til konjunkturer og rammebetingelser 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 14. april til den

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik?

Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Hvad er meningen? Har de store virksomheder en underleverandørpolitik? Lidt baggrund Verden er af lave WTF syndromet? Kernefamiliens relevans? Og hvad med erhvervslivet? Og det kommunale Danmark? Udfordringer

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER

FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER FREMTIDENS INDUSTRIELLE SUCCESVIRKSOMHEDER VEU-centre Midt 31. oktober 2013 Pointer 1. Udflytning vil aftage i de kommende år. 2. Dansk produktion er fantastisk: konkurrencedygtige og højproduktiv og dét

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER

DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER DI s produktivitetsundersøgelse 2013 FRA DEFENSIVE TIL OFFENSIVE POSITIONER Dansk Industri, Produktivitet April 2013 DI s produktivitetsundersøgelse Undersøgelsen er foretaget som elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS

ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS ANVENDELSE AF LEAN I PRAKSIS Et øjebliksbillede af hvordan Lean anvendes i danske virksomheder 2016 Introduktion Igennem snart 3 årtier har Lean været anvendt som optimeringsværktøj i danske virksomheder

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere