Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing"

Transkript

1 EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing

2 Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni

3 Udgivet af ITEK, Dansk Industri Redaktionen afsluttet d. 1. juni 2004 Redaktion: Birgitte Malm og John Sarborg Pedersen Tryk: Dansk Industri ISBN:

4 Forord Globaliseringen medfører forandringer i det danske erhvervslandskab. Danske virksomheder flytter i stigende grad dele af produktion, udvikling og salg til andre lande, hvor opgaverne kan udføres billigere eller bedre. På samme vis placerer udenlandske virksomheder også investeringer i Danmark, hvorved nye arbejdsopgaver også er kommet til Danmark. En aktiv deltagelse i den globale arbejdsdeling er en forudsætning for, at danske virksomheder kan klatre højere op i værdikæden og styrke vores position inden for udvikling, innovation og design. Spidskompetencer på disse felter er afgørende for, at Danmark kan skabe og fastholde vækst, arbejdspladser og velfærd. Outsourcing er en de metoder danske virksomheder benytter til at specialisere sig og flytte arbejdsopgaver til udlandet. For mange danske industrivirksomheder er spørgsmålet ikke længere, om de skal outsource eller ej, men snarere, hvordan de skal gøre det bedst muligt for i det hele taget at kunne overleve og skabe vækst i virksomheden. Men det kommer ikke af sig selv. Det er derfor afgørende, at virksomhederne tager udfordringerne op og udnytter de muligheder, der ligger i en global arbejdsdeling. Dette er baggrunden for, at Dansk Industri og ITEK med hjælp fra Industriens Realkredit Fond har igangsat et projekt om globalisering og værdiskabelse, der netop fokuserer på de muligheder og udfordringer, der ligger i at outsource. Nærværende publikation er første del i en serie af tre og bygger på en undersøgelse, der afdækker danske industrivirksomheders brug af outsourcing i de seneste tre år samt deres forventninger til udviklingen i de kommende tre år. De næste to publikationer i serien bliver udgivet i efteråret 2004; først en guide til, hvordan man outsourcer og dernæst et debatoplæg om, hvordan vi i fremtiden skal bevare værdiskabelsen i Danmark i lyset af globaliseringen. Endelig en stor tak til Industriens Realkredit Fond for at have gjort dette projekt muligt. Juni 2004 Hans Skov Christensen Adm. direktør, Dansk Industri Tom Togsverd Branchedirektør, ITEK 3

5 Indholdsfortegnelse Opsummering og konklusion Danske virksomheders outsourcing...8 Outsourcing - et udbredt fænomen... 8 Outsourcing til lavtlønslande er hyppig... 9 Produktion er det foretrukne outsourcingområde Mindre andele outsources Udflytning og beskæftigelse Forventning om at bevare arbejdspladser Flere ansatte med videregående uddannelse Hvorfor outsourcer danske virksomheder?...18 Lavere omkostninger Koncentration Øget kapacitet Bedre kvalitet Logistik og adgang til nye markeder Adgang til viden Outsourcing til lavtlønslande...22 Forventningerne bliver indfriet Vanskeligheder ved outsourcing til lavtlønslande Problemer i forbindelse med outsourcing...25 Mindre kontrol..25 Øgede omkostninger til rejser og logistik..26 Større usikkerhed i leverancer...26 Nedbrydning af kernekompetencer Etablering i lavtlønslande Effektivisering af produktionen Forventninger til fremtiden...32 Vækst i outsourcing Kraftig stigning i udflytning til lavtlønslande Bilag 1: Metode Bilag 2: Spørgeskema 4

6 Opsumering og konklusion Opsummering og konklusion Flere danske virksomheder vælger at outsource arbejdsopgaver til en leverandør eller etablere sig med egen virksomhed i udlandet for at øge konkurrenceevnen og dermed sikre, at de fortsat kan drive forretning i Danmark. Den globale konkurrencesituation gør, at det interessante spørgsmål ikke længere er, om danske virksomheder skal udflytte arbejdsopgaver, men snarere hvor meget og hvordan. Denne undersøgelse giver en del af svaret, primært for den del af udflytningen, der sker gennem outsourcing til en ekstern leverandør. Resultaterne tegner et billede af omfanget, baggrunden og erfaringerne med outsourcing gennem de seneste tre år i danske industrivirksomheder. Men undersøgelsen giver også et blik ind i fremtiden og de forventninger, virksomhederne har til udviklingen de kommende tre år set i lyset af globaliseringen. Om undersøgelsen Undersøgelsen af danske virksomheders outsourcing er foretaget ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som er besvaret af 246 virksomheder, som bredt repræsenterer medlemmerne af Dansk Industri med over 20 ansatte. Spørgeskemaet er besvaret i februar Følgende definitioner anvendt: Outsourcing: En beslutning om at lade en dansk eller udenlandsk leverandør, samarbejdspartner eller et delvist ejet selskab (mindre end 10 procent ejerskab) overtage hele eller dele af virksomhedens arbejdsopgaver; produktion, administration, udvikling m.m. Etablering af eget selskab: Er defineret ved, at virksomheden har mere end 10 pct. ejerskab af det nye selskab. Udflytning: At flytte arbejdsopgaver fra virksomheden i Danmark til udlandet, enten til en ekstern leverandør eller til virksomhedens eget selskab. Lavtlønslande: lande, hvor lønniveauet udgør mindre end en 1/3 af det danske lønniveau (f.eks. Østeuropa, Latinamerika, Kina, Thailand, Malaysia, Indien) 5

7 Opsumering og konklusion Outsourcing er for alle Outsourcing til lavtlønslande i top Produktion bevares i Danmark på trods af outsourcing Udflytning giver ikke et stort jobtab Behov for flere med videregående uddannelser Outsourcing er udbredt på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser, og 68 pct. af de adspurgte virksomheder har outsourcet indenfor de seneste tre år. Stort set alle store virksomheder har outsourcet, men også over halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder (20 og 99 ansatte) har outsourcet, og hele 40 pct. har outsourcet til lavtlønslande. Flere af virksomhederne har outsourcet opgaver til danske leverandører, hvilket har givet anledning til nye aktiviteter i danske virksomheder. Men en lige så stor andel, næsten halvdelen, har outsourcet til lavtlønslande, primært Kina og de nye EU lande. Udviklingen fortsætter, og fra at knap halvdelen har udflyttet opgaver til lavtlønslande i de seneste tre år, forventer tre fjerdedele af virksomhederne at gøre det i de kommende tre år. Det er langt overvejende produktionsopgaver, virksomhederne outsourcer, mens outsourcing af f.eks. forskning og udvikling er begrænset. Men selvom mange virksomheder outsourcer produktion til lavtlønslande, er det dog ofte kun en mindre del af virksomhedernes aktiviteter - under 10 pct. Undersøgelsen viser interessant nok, at outsourcing af produktionsopgaver ikke er ensbetydende med, at produktionen mindskes i Danmark. Over halvdelen af de virksomheder, der i fremtiden vil outsource produktionsopgaver, forventer ikke et fald i produktionen i Danmark. Det punkterer myten om, at produktionen outsources til udlandet, uden at der etableres ny produktion i Danmark. Undersøgelsen viser, at udflytning af arbejdsopgaver til lavtlønslande (såvel ved outsourcing som ved etablering) samlet set, ikke fører til et stort jobtab i Danmark. Blandt de virksomheder, der planlægger at udflytte opgaver til lavtlønslande i de kommende tre år, er der stort set lige så mange virksomheder, der forventer at øge antallet af medarbejdere, som der er virksomheder, der planlægger at reducere antallet af medarbejdere. De virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande, forventer en markant ændring i medarbejderstabens sammensætning i de kommende tre år. Knap halvdelen forventer at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse, og kun få forventer at reducere andelen. Dette kan bl.a. forklares med, at virksomhederne specialiserer sig i de mere avancerede opgaver og udflytter de simple opgaver til lavtlønslande. 6

8 Opsumering og konklusion Undersøgelsen viser, at virksomhederne gennem outsourcing primært ønsker at koncentrere sig om deres kernekompetencer og reducere deres omkostninger. Men også bedre kvalitet, øget kapacitet, adgang til ny viden og nye markeder er ofte årsag til, at virksomheder outsourcer. Blandt virksomheder, der har outsourcet til lavtlønslande, har langt de fleste indfriet deres forventninger til outsourcingen, 90 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med resultatet, hvilket svarer godt til, at 90 pct. har oplevet reducerede omkostninger. Det er ikke uden problemer at overlade arbejdsopgaver til leverandører og derved miste kontrollen og indsigten i hele produktionsprocessen. Næsten 40 procent af virksomhederne angiver, at større afhængighed af leverandører i nogen grad har skabt problemer. Andre negative konsekvenser ved outsourcing kan i nogle tilfælde være: Større sikkerhedslagre, dårligere koordinationsmuligheder og dyrere logistik. Virksomhederne risikerer samtidig at miste dele af deres kernekompetencer ved outsourcing, og knap 20 pct. af virksomhederne er enige eller delvist enige i, at udvanding af kernekompetencer som følge af outsourcing, har udgjort et problem. Flere virksomheder vælger at etablere sig med egen virksomhed i lavtlønslandende frem for at outsource. Det hyppigste argument er omkostningsreduktioner, men også ønskerne om kontrol og markedsadgang er væsentlige. Outsourcing giver flere gevinster men giver også problemer Outsourcing er ikke den eneste vej Et helt andet alternativ til outsourcing er effektiviseringer af produktionen i Danmark. Over halvdelen af alle virksomhederne i undersøgelsen har effektiviseret produktionen som alternativ til outsourcing til lavtlønslande, og stort set alle er tilfredse med resultatet 7

9 Danske virksomheders outsourcing 1 Danske virksomheders outsourcing Mindre og mellemstore virksomheder er blevet aktive inden for outsourcing. De fleste virksomheder outsourcer til andre danske virksomheder, men lavtlønslande som Kina og de nye EU-lande er centrale regioner for danske virksomheders outsourcing af produktionsopgaver. Outsourcing af produktion betyder dog ikke nødvendigvis, at virksomhederne dæmper aktiviteterne i Danmark. Over halvdelen af de virksomheder, der planlægger at outsource produktionsopgaver, forventer ikke et fald i produktionen i Danmark - 1/3 af disse virksomheder har direkte planer om at øge produktionen i Danmark. Outsourcing - et udbredt fænomen Outsourcing er ikke et nyt fænomen. Danske virksomheder har gennem mange år outsourcet aktiviteter til leverandører enten i Danmark eller andre lande i forsøg på at optimere deres placering i værdikæden. Outsourcing er udbredt på tværs af brancher i industrien De fleste af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, i alt 68 procent, har outsourcet aktiviteter inden for de seneste tre år, og 46 pct. har outsourcet til lavtlønslande. Der ikke store forskelle på hvilke brancher, der har outsourcet, men andelen af virksomheder, der outsourcer inden for emballageindustrien og træindustrien, ligger over gennemsnittet. Også outsourcing til lavtlønslande er bredt fordelt på brancher i industrien. I den almindelige debat om outsourcing er det typisk store virksomheder, der forbindes med at outsource. Nærværende undersøgelse viser i overensstemmelse hermed, at store virksomheder er mere tilbøjelige til at outsource end mindre virksomheder. Næsten 80 procent af de store virksomheder med mellem 600 og 2000 ansatte har outsourcet opgaver til leverandører indenfor de seneste tre år, jf. figur 1.1. Mange MMV'ere outsourcer Det er derimod langt mere interessant, at undersøgelsen dokumenterer, at mange mindre og mellemstore virksomheder benytter outsourcing som metode til at optimere deres position i værdikæden og overlader dele af f.eks. deres produktion eller administration til andre virksomheder, der kan udføre disse opgaver enten bedre eller billigere. 8

10 Danske virksomheders outsourcing Over halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder, der indgår i undersøgelsen med mellem 20 og 99 ansatte, har outsourcet arbejdsopgaver indenfor de seneste tre år. Figur 1.1 viser dog, at andelen er større for store virksomheder. Det skyldes bl.a. den ressourcemæssige barriere, der ligger i at gennemføre en outsourcingproces særligt til fjerntliggende lande. Men i takt med at virksomhederne høster erfaringer med outsourcing, og også f.eks. indere og kinesere bliver mere erfarne i samarbejdet med europæiske virksomheder, vil outsourcing uden tvivl blive endnu mere udbredt blandt mindre og mellemstore virksomheder i Danmark...men outsourcing er hyppigst blandt de store virksomheder Figur 1.1. Andel virksomheder, der har outsourcet de seneste tre år, fordelt på antal medarbejdere 2000> Outsourcing til lavtlønslande Outsourcing generelt Procentandel virksomheder Outsourcing til lavtlønslande er hyppig Figur 1.2 viser, at virksomhederne hyppigst outsourcer til leverandører i Danmark. I alt 40 procent af de danske virksomheder har outsourcet produktionsopgaver til andre danske virksomheder de seneste tre år. 9

11 Danske virksomheders outsourcing Forklaringen er i høj grad, som det vises senere i publikationen, at virksomhederne ikke kun outsourcer med det formål at opnå omkostningsbesparelser. Mange virksomheder outsourcer til Kina og de nye EU lande Outsourcing til lavtlønslande - i dette tilfælde de nye EU-lande og dernæst Kina - følger dog tæt trop som de to største outsourcing-regioner for danske virksomheder. Kina, der udgør en ganske betydelig outsourcing-region, har gennem flere år været et vigtigt land for danske virksomheders outsourcing. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at andelen af virksomheder, der outsourcer til Kina og det øvrige Asien, til sammen overgår andelen af virksomheder, der outsourcer til de nye EU-lande - og langt overgår andelen, der outsourcer til de vesteuropæiske lande. Figur 1.2 Andelen af virksomheder, der har outsourcet til udvalgte lande/regioner i de seneste tre år. Øvrige asien Vest europa Administration og marketing Forskning, udvikling og design Logistik og indkøb Produktion af varer og services Kina Nye EU lande Danmark Procentandel virksomheder I alt 46 procent af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har outsourcet arbejdsopgaver til lavtlønslande indenfor de seneste tre år. Kun ganske få virksomheder outsourcer udelukkende til lavtlønslande, og typisk kombinerer virksomhederne det med outsourcing til andre områder som f.eks. Danmark. 10

12 Danske virksomheders outsourcing Undersøgelsen viser også, at mindre og mellemstore virksomheder er blevet stærkt involveret i den internationale arbejdsdeling, idet både mindre og mellemstore virksomheder er aktive inden for outsourcing til lavtlønslande. Omkring 30 procent af virksomhederne i undersøgelsen med mellem 20 og 49 ansatte har outsourcet til lavtlønsområder i de seneste tre år - og helt op til 40 procent af virksomhederne med mellem 50 og 99 ansatte. Over en tredjedel mmv'ere har outsourcet til lavtlønslande de seneste tre år Produktion er det foretrukne outsourcingområde Blandt de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, er det i helt overvejende grad produktionsopgaver, som outsources - uanset om der outsources til Danmark eller der er tale om outsourcing til lavtlønslande som Kina eller de nye EU-lande. GN Netcom: Outsourcing er et spørgsmål om markedsposition Virksomheden GN Netcom, der bl.a. fremstiller trådløse "Headsets", har flyttet sin produktion fra USA og Storbritannien til Kina. Virksomhedens markedsposition ville ifølge deres Executive Vice President, Hans Henrik Lund, være væsentlig ringere i dag, hvis ikke produktionen var blevet outsourcet til Kina, hvor omkostningerne er væsentlig lavere end i Danmark. GN Netcom har primært outsourcet produktion til Kina, men er også begyndt at placere forskning og udvikling i deres egen virksomhed i Kina. Logistik, administration, indkøb, forskning og udviklingsopgaver udgør kun en mindre del af virksomhedernes outsourcingopgaver, og her er der primært tale om outsourcing til Danmark. Under 5 pct. af virksomhederne outsourcer logistik, forsknings og udviklingsopgaver til lavtlønsområder. Når virksomhederne kun i begrænset omfang outsourcer forsknings og udviklingsopgaver, skyldes det primært, at mange virksomheder vælger outsourcing af mere simple opgaver, der er lettere at dokumentere - det gælder især outsourcing af opgaver til lavtlønslande. Derimod kan det forventes, at virksomhederne i højere grad ønsker at etablere sig i lavtlønslande og dermed fastholde et ejerskab af de virksomheder, der skal løse de mere komplicerede opgaver som forskning og udviklingsaktiviteter. Ligeledes kan ønsket om beskyttelse af op- Få virksomheder har outsourcet forskning, udvikling og design 11

13 Danske virksomheders outsourcing havsrettigheder tale for, at nogle virksomheder foretrækker at etablere sig i lavtlønslande frem for at outsource, hvor f.eks. risiko for kopiering m.v. måtte være større. Øget produktion i Danmark - på trods af outsourcing Undersøgelsen viser, at over halvdelen af de virksomheder, der i fremtiden vil outsource produktion, ikke forventer et fald i produktionen i Danmark. Hele 35 pct. forventer en øget produktion. Hermed sætter undersøgelsen kraftigt spørgsmålstegn ved myten om, at produktionen i stort omfang flyttes til udlandet som følge af outsourcing uden, at der etableres ny produktion i Danmark. Sandheden er snarere, at den produktion, der er løntung og ikke lader sig automatisere, bliver outsourcet - men at flere virksomheder på andre områder øger produktionen. Figur 1.3 Forventet udvikling i egenproduktion for virksomheder, der planlægger at outsource produktionsopgaver i de kommende tre år. Ingen forskel Øget/Øget væsentligt Mindsket/mindsket væsentligt Procentandel virksomheder 12

14 Danske virksomheders outsourcing Mindre andele er blevet outsourcet Antallet af danske virksomheder, der outsourcer til lavtlønslande eller til andre lande, giver dog ikke et fyldestgørende indtryk af omfanget af virksomhedernes outsourcing. Det er nok så vigtigt at se på, hvor stor en andel af virksomhedernes arbejdsopgaver, der outsources. Undersøgelsen viser, at langt de fleste virksomheder kombinerer egen produktion med outsourcing af produktion. Blandt de virksomheder, der outsourcer, er det næsten halvdelen af virksomhederne, 45 procent, der har outsourcet 10 procent eller mindre af deres produktion de seneste tre år. Under 10 procent af alle virksomhederne har outsourcet mere end 40 procent af deres produktion. Outsourcing kombineres med produktion i Danmark Figur 1.4 Andelen af outsourcing indenfor forskellige arbejdsområder i de seneste tre år Andet Marketing Administration % % % % 0-10 % Forskning Logistik Produktion Procentandel besvarelser En endnu mindre andel af virksomhedernes øvrige aktiviteter outsources. Logistik, forskning og udvikling udgør i omfang de næststørste outsourcingaktiviteter. 13

15 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? 2 Udflytning og beskæftigelse Denne undersøgelses resultater støtter det synspunkt, at vi har behov for en højere uddannet arbejdskraft i Danmark i de kommende år. Størstedelen af de virksomheder, der udflytter arbejdsopgaver til lavtlønslande, har planer om at øge andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse i Danmark. Forventning om at bevare arbejdspladser Udflytning til lavtlønslande, betyder ikke et stort fald i medarbejderantallet Nærværende undersøgelse indikerer, at antallet af ansatte i de virksomheder, der planlægger at udflytte til lavtlønslande, totalt set ikke vil ændre sig betydeligt de kommende tre år. Ca. 60 procent af de virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande de kommende tre år, har ingen planer om at reducere antallet af medarbejdere - godt 35 procent af virksomhederne forventer direkte at øge det samlede antal medarbejdere i Danmark i de kommende år, mens ca. 40 procent planlægger at reducere antallet af medarbejdere, jf. figur 2.1. Og ser man på forskellen i forventninger til medarbejderantallet for de, der forventer at udflytte til lavtlønslande, og de der ikke gør, er der ikke markante forskelle at spore. Figur 2.1 Virksomhedernes forventning til antallet af beskæftigede de kommende tre år Øget/øget væsentligt Mindsket/mindsket væsentligt Ingen forskel Ingen planer om udflytning Planer om udflytning Procentandel virksomheder 14

16 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Resultaterne tyder dermed på, at virksomhederne sideløbende med at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande opretter arbejdspladser på andre områder. Denne konklusion adskiller sig ikke væsentligt fra resultaterne af "Etableringsundersøgelsen", som DI gennemførte i 2003 blandt de største virksomheders etablering i udlandet 1. Denne undersøgelse viste, at de virksomheder, der har haft vækst i antallet af ansatte i deres udenlandske datterselskaber, har haft en bedre beskæftigelsesudvikling end de øvrige virksomheder i undersøgelsen. Virksomheder med vækst i udlandet har bedre beskæftigelsesudvikling i Danmark Til disse konklusioner kan føjes, at øget produktivitet i virksomhederne som følge af udflytning kan føre til mere konkurrencedygtige virksomheder i Danmark og dermed afledte jobskabelseseffekter, som ikke er medregnet i denne undersøgelse Flere ansatte med en videregående uddannelse Undersøgelsen viser dernæst det interessante resultat, at de virksomheder, der planlægger at udflytte til lavtlønslande, forventer at øge antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse. Der er således næppe tvivl om, at virksomhederne fremover vil nyansætte, og at medarbejdernes uddannelsesprofil i fremtiden vil blive anderledes - med flere højtuddannede end i dag. Næsten halvdelen af de virksomheder, der planlægger at udflytte arbejdsopgaver til lavtlønslande, forventer, at de vil "øge" eller "øge væsentligt" i andelen af ansatte med en videregående uddannelse i de kommende tre år, jf. figur 2.2. En tilsvarende stor andel af virksomhederne forventer ingen ændringer i andelen af ansatte med en videregående uddannelse, mens 16 procent af virksomhederne forventer en reduktion. Ser man isoleret på gruppen med en lang videregående uddannelse, er det kun 9 pct., der forventer at reducere i andelen. Medarbejdersammensætningen ændres, og veluddannet arbejdskraft bliver efterspurgt 1 Etableringsundersøgelsen, DI,

17 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Figur 2.2 Virksomhedernes forventning til antallet af medarbejdere med videregående uddannelse Mindsket/mindsket væsentligt Ingen planer om at udflytte til lavtlønslande Planer om at udflytte til lavtlønslande Ingen forskel Øget/øgetvæsentligt Procentandel besvarelser En væsentlig forklaring herpå kan være, at virksomheder, der udflytter, vælger at specialisere deres. danske aktiviteter inden for de højere dele af værdikæden som forskning, udvikling eller design, hvilket betyder, at de netop får behov for ansatte medarbejdere med højere uddannelsesmæssige kvalifikationer. Dette stemmer med resultaterne fra kapitel 1, der viser, at virksomhederne kun i begrænset omfang outsourcer forskning, udvikling eller design til leverandører, men netop holder denne viden internt i virksomheden. Et strategisk træk, der skal sikre, at virksomhedernes kernekompetencer ikke overgår til leverandører. Udflytning af forskning og udvikling fører samtidig til vækst indenfor området i Danmark Endelig er der gode cases, der viser, at virksomheder, der etablerer sig med forskning og udvikling i udlandet, vælger at bevare eller direkte udbygge den danske base for forskning og udvikling. Medarbejderne i Danmark fastholdes, og evt. ansættes der flere, således at der kan opnås synergi mellem de udenlandske og danske forsknings- og udviklingsmedarbejdere med højere forskningskvalitet og kompetence som resultat heraf. 16

18 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Undersøgelsen viser, at kun ganske få af de virksomheder, der forventer at outsource forskning og udviklingsaktiviteter, også forventer at reducere deres forsknings- og udviklingsaktivitet i Danmark. De fleste har tværtimod planer om at øge området i Danmark. Jf. figur 2.3. Figur 2.3 Forventet udvikling i aktivitetsniveauet for forskning, udvikling og design i virksomheder, der forventer at outsource på dette område Mindsket /mindsket væsentligt Ingen forskel Øget Procentandel virksomheder Alt i alt støtter konklusionerne i undersøgelsen kraftigt op om en kompetencedagsorden i Danmark, hvor den stærkt stigende globalisering øger behovet for en opstramning af det danske uddannelsesniveau til et internationalt højt niveau. 17

19 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? 3. Hvorfor outsourcer danske virksomheder? I den offentlige debat er der primært blevet fokuseret på adgangen til billig arbejdskraft som årsag til, at danske virksomheder vælger at outsource arbejdsopgaver. Men undersøgelsen viser, at baggrunden for at outsource er mere nuanceret og også kan bygge på et ønske om bedre kvalitet, øget kapacitet eller adgang ny til viden og nye markeder Argumenter afhænger af om det er lavtlønslande eller ej Der er forskel på argumenterne for at outsource afhængigt af, om outsourcingen sker til lavtlønslande eller ej. Outsourcing til lavtlønslande er naturligvis hyppigere begrundet med lavere lønomkostninger, mens outsourcing til øvrige lande hyppigere bliver begrundet med kvalitet, adgang til viden og kapacitet. Undersøgelsens resultater viser dog, at man ikke kan generalisere. Bedre kvalitet er i knap 20 pct. af tilfældene årsag til outsourcing til lavtlønslande, og lavere lønomkostninger er i over 50 pct. af tilfældene årsag til outsourcing til øvrige lande. Figur 3.1 Argumenter for at outsource Lavere lønomkostninger Lavere omkostninger Kapacitet Koncentration Sparede investeringer Effektivisering af produktionen Adgang til markeder At gøre som vores konk Bedre logistik Bedre kvalitet Adgang til viden Lavtlønslande Ikke lavtlønslande Procentandel, der er enige eller delvist enige 18

20 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Lavere omkostninger Det primære argument for at outsource til lavtlønslande er naturligvis besparelser, men også når det gælder outsourcing til øvrige lande er lavere omkostninger en væsentlig årsag. Når den billigste leverandør skal findes, er det ikke kun lønniveauet i det pågældende land, der er afgørende men også om leverandøren er billigst som følge af specialisering f.eks. inden for en særlig produktionsteknik. Minimering af omkostninger i centrum Når outsourcing ofte handler om at minimere omkostninger, hænger det bl.a. sammen med, at der er meget store forskelle mellem lønniveauerne i f.eks. Danmark og lavtlønslande som Kina og de nye EUlande i forhold til nogle lavtlønslande er lønnen i Danmark 10 gange højere. Men også outsourcing til leverandører i Danmark kan give besparelser, hvis leverandørerne er mere effektive til at fremstille bestemte produkter. Over 90 pct. af alle virksomheder i undersøgelsen betegner "lavere produktionsomkostninger" som værende af stor- eller afgørende betydning for deres fremtidige konkurrencekraft. Ofte er outsourcing derfor en forudsætning for i det hele taget at overleve på et globalt marked. Koncentration Grundlæggende bygger outsourcing på filosofien om, at specialisering betaler sig. Frem for selv at varetage alle opgaver i værdikæden, outsources de opgaver, der kan varetages billigere eller bedre af andre. På den måde kan virksomheden bruge ressourcer på det, der i sidste ende giver mest værdi - og de største konkurrencemæssige fordele. Den outsourcing, vi har set i Danmark det seneste årti, vidner netop om, at virksomheder specialiserer sig og outsourcer områder, man ellers ville betragte som en naturlig del af en virksomhed f.eks. callcentre, økonomifunktioner mv. Figur 3.1 viser i tråd med dette, at koncentration er et hyppigt argument for at outsource - om det er til lavtlønslande eller ej. Virksomhederne vil koncentrere sig om det, de er bedst til Epoke A/S - Fokus på kernekompencerne Epoke, der producerer saltspredere, oplever, at det betaler sig at outsource mindre produktserier, som virksomheden ikke ønsker at bruge ressourcer på, men alligevel gerne vil kunne tilbyde til kunderne som en service. Brian Kristensen, indkøbschef, understreger, at Epoke til gengæld kun outsourcer delmontager, når det drejer sig om kerneproduktet; og på den måde bevarer Epoke den tilknyttede knowhow. 19

21 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? Øget kapacitet giver fleksibilitet Bedre kvalitet kan også findes i lavtlønslande Øget kapacitet Øget kapacitet er ofte et argument for at outsource. Det kan bl.a. forklares med, at kravene til virksomheders omstillingsevne er øget - ikke mindst på grund af den teknologiske udvikling. Ved at flytte produktion til underleverandører bliver virksomhederne i stand til hurtigere at ændre volumen i produktionen. Samtidig undgår virksomheder at investere i produktionsapparat og kan herved gøre faste omkostninger til variable omkostninger og mindske den økonomiske sårbarhed overfor ændringer på markedet. Bedre kvalitet Outsourcing handler ikke kun om at spare penge, men også om bedre kvalitet og logistik, specielt når der ikke er tale om outsourcing til lavtlønslande. Det er dog værd at lægge mærke til, at knap 20 pct. nævner bedre kvalitet som argument for outsourcing til lavtlønslande. Det udfordrer den gængse opfattelse af, at lavtlønslande primært er konkurrencedygtige på pris. Dog er der en del virksomheder, der oplever problemer med kvaliteten hos leverandøren - se kapitel 4. GN Netcom: Kvalitet og mentalitet i Kina - en positiv overraskelse GN Netcom, der producerer headsets til telefoner, har outsourcet produktion til Kina. Ifølge Executive Vice President, Hans Henrik Lund, var der internt en følelsesladet og negativ kritik af beslutningen om at outsource til Kina. Kritikken gik primært på, at kvaliteten fra en kinesisk leverandør ikke kunne leve op til GN Netcoms kvalitetskrav. I dag er virkeligheden en anden, og kritikerne erkender, at kvaliteten nu er højere end den tidligere var i Europa og USA. Dertil kommer, at den kinesiske mentalitet er tæt på den vestlige mentalitet. Der er en høj arbejdsmoral, de vil meget og kan meget, og til sammenligning virker USA og Europa nærmest langsomme. Logistik og adgang til nye markeder Danske industrivirksomheder eksporterer ofte store dele af deres produkter, og derfor er adgang til markeder og bedre logistik væsentlige argumenter for at outsource. Samtidig kan det være en fordel at lægge produktionen i eksportlandet for f.eks. at leve op til lokal lovgivning. En tidligere undersøgelse foretaget af DI viser, at adgang til nye 20

22 Hvorfor outsourcer danske virksomheder? markeder er et mere tungtvejende argument, når virksomheder vælger at etablere sig med eget produktionsselskab. 2 Adgang til ny viden Adgangen til ny viden er et interessant argument for at outsource. Halvdelen af de virksomheder, der outsourcer til andre end lavtlønslande, angiver det som en del af årsagen til, at de outsourcer. Det er et udtryk for, at virksomheder gennem outsourcing får en mulighed for hurtigt at tilegne sig viden, f.eks. om en ny teknologi. Samtidig viser det, at outsourcing dækker over langt mere end simple transaktioner af varer og services og også inkluderer langvarige samarbejdsrelationer, der opbygger viden hos begge parter. Adgang til ny viden spiller imidlertid ikke så afgørende en rolle for outsourcing til lavtlønslande, hvor omkostningsreduktion er den helt afgørende begrundelse. I lighed med dette viser en tidligere undersøgelse fra DI, at 41 pct. betegner adgang til viden som en vigtig eller meget vigtig fordel ved etablering af et produktionsselskab i udlandet. Virksomheder lærer af outsourcingpartnere GN Netcom: Samarbejde om R&D og produktion For at nedbringe omkostningerne på materialer yderligere er det nødvendigt for GN Netcom at involvere de kinesiske leverandører i udviklingen af komponenter og i udviklingen af produktionen. I følge Executive Vice President Hans Henrik Lund, beder GN Netcom derfor de kinesiske samarbejdspartnere om anbefalinger af materialer og input til, hvordan produktionen kan gøres simplere. Dertil er det nødvendigt, at de danske R&D medarbejdere forstår mulighederne i Kina; ellers er det umuligt at udnytte dem. 2 Etableringsundersøgelse, DI,

23 Outsourcing til lavtlønslande 4. Outsourcing til lavtlønslande Danske virksomheder har gode erfaringer med at outsource til lavtlønslande. Langt de fleste oplever lavere omkostninger og kun ganske få er skuffede over de resultater, de har opnået. Forventningerne bliver indfriet Outsourcing til lavtlønslande er en god forretning Undersøgelsen viser at virksomhederne har gode erfaringer med outsourcing til lavtlønslande. 70 pct. er tilfredse med resultatet, 20 er meget tilfredse og kun 7 procent er utilfredse. Formålet med at outsource til lavtlønslande er primært at få reduceret omkostningerne og som det tydeligt fremgår af figuren nedenfor, så har det fleste succes med det. Figur 4.1 Resultater af outsourcing til lavtlønslande Indtjening Reduceret/ reduceret betydeligt Ingen ændring Øget/øget betydeligt Tilførsel af ny viden Udviklingstid Leveringstid Lagerstørrelse Omkostninger Procentandel besvarelser Langt størstedelen (i alt 88 pct.) har som følge af outsourcing oplevet en reduktion i omkostninger, heraf har 36 pct. oplevet en væsentlig 22

24 Outsourcing til lavtlønslande reduktion. I alt 59 pct. har oplevet øget indtjening, som følge af outsourcing. En mindre andel på 9 pct. har oplevet en reduktion i indtjeningen, hvilket tyder på at outsourcing ikke altid på kortsigt har en positiv effekt på bundlinien. Og dette er på trods af, at halvdelen oplever, at lagertiden øges og ca. en tredjedel, at leveringstiden øges. Brüel & Kjær: Se kritisk på aktiviteter og omkostninger Brüel og Kjær, der producerer elektronisk måleudstyr, udvikler deres outsourcingstrategi ved at se kritisk på alle aktiviteter og deres omkostninger. Ifølge Ole Bjørn, Indkøbschef, bliver aktiviteter, der ikke kan betegnes som virksomhedens kernekompetencer outsourcet. Disse aktiviteter bliver senere til underleverandørens kernekompetencer, og leverandørforholdet er hele tiden i udvikling, således at leverandøren bliver bedre og billigere.. Selvom virksomheder outsourcer til lavtlønslande betyder det på ingen måder, at de afskærer sig fra tilførsel af ny viden - tværtimod. Stort set ingen har oplevet en reduktion i tilførslen af ny viden, men derimod har 11 pct. oplevet en forøgelse, som resultat af outsourcing. Udviklingstiden er generelt den samme, for nogle øget - for andre reduceret. Outsourcing til lavtlønslande kan tilføre ny viden til virksomheden Grundfos: Outsourcing giver kortere leveringstid og ny viden Grundfos samarbejder med sine leverandører om produktudvikling, for bedst muligt at optimere leverandørernes produktionsteknologi og processer og herigennem at tilpasse produktet til de lokale råvarer. Ifølge Vice President Ole Rudkilde giver leverandørerne gerne input til produktudvikling og stiller ressourcer og viden til rådighed uden at blive betalt for det. Leverandørernes input gør, at designs kan udvikles på kortere tid og udviklingstiden bliver halveret. Som en sidegevinst får de danske udviklingsfolk ny viden udefra. 23

25 Outsourcing til lavtlønslande Vanskeligheder ved outsourcing til lavtlønslande At gennemføre en outsourcingproces til lavtlønslande er ofte forbundet med andre typer af problemstillinger, end hvis man outsourcer til naboen. Af nedenstående figur fremgår det, hvilke vanskeligheder danske virksomheder oplever: Figur 5.3 Forhold, der har vanskeliggjort outsourcing til lavtlønslande Manglende specifikation af egne produkter Leveringstid Administration Kulturelle og sproglige barrierer Vanskeligheder med at finde en egnet partner Dårlig produktudvikling hos leverandør Store etableringsomkostninger Enig Delvist enig Procentandel enige/delvist enige Hyppige problemer pga. manglende specifikationer af egne produkter Af figuren fremgår det, at de praktiske opgaver med administration og etablering af samarbejdet giver vanskeligheder for over en tredjedel af de virksomheder, der outsourcer til lavtlønslande. Mange virksomheder oplever, at det største arbejde i forbindelse med outsourcing til Asien ligger i at lære kulturen at kende og finde de rette samarbejdsvirksomheder. Interessant nok er det dog oftest virksomhedens egen forberedelse, der skaber vanskeligheder i form af manglende dokumentation og specifikation af egne produkter. 24

26 Problemer I forbindelse med outsourcing 5 Problemer i forbindelse med outsourcing Når en virksomhed vælger at udskille dele af sine arbejdsopgaver, har det ofte konsekvenser for virksomhedens værdikæde. Undersøgelsen viser, at problemerne hyppigt er knyttet til, at virksomheden mister kontrollen, og at leverancerne bliver mere usikre. Mindre kontrol En af de fundamentale ændringer, outsourcing stiller en virksomhed over for, er at den ikke længere selv kontrollerer produktionsprocessen og den viden, der bliver opsamlet. Den problemstilling fremgår også af nedenstående figur, der viser, at de forhold, som virksomhederne oftest betegner som problemfyldte, er: Større afhængighed af leverandør, ringere mulighed for koordination, større sikkerhedslagre og overførsel af viden til ekstern samarbejdspartner. De fleste erklærer sig dog kun "delvist enige", hvilket er et udtryk for at problemerne oftest ikke er overvældende. Vanskeligere at koordinere Figur 5.1 Problemer som følge af outsourcing Svag kundekontakt Nedbrydning af kernekompetencer Enig Delvist enig Dårligere kvalitet Adskillelse af produktion og udvikling Stigende rejseomkostninger Mindre mulighed for koordination Overførelse af viden til ekstern samarbejdspartner Dyrere logistik Større afhængighed af leverandør Større sikkerhedslagre Procentandel enige/delvist enige 25

27 Problemer I forbindelse med outsourcing Der kan være uforudsete udgifter i forbindelse med outsourcing Øgede omkostninger til rejser og logistik En del virksomheder undervurderer de løbende omkostninger, der følger med en outsourcingproces. Eksempelvis skal samarbejdet med den eksterne partner plejes, hvilket kan medføre overraskede udgifter til rejser. Af figur 5.1 fremgår det, at 37 pct. er enige eller delvist enige i, at øgede rejseudgifter er et problem. På samme vis forholder det sig med logistikken, som kan blive vanskeliggjort af afstande samt f.eks. infrastruktur og administrative forhold i det land, der outsources til. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en reduktion i lønomkostninger ikke kan ses isoleret, da der ofte kan være "skjulte" omkostninger ved outsourcing. Viking Livesaving-Equipment A/S: Omkostningerne skal ses i en helhed Viking Livesaving-Equipment A/S har outsourcet produktion til Thailand, men selvom lønomkostninger er betydeligt lavere end i Danmark (ca kr. pr. måned), er det alligevel langt fra det hele, virksomheden har sparet. Jens Peter Kruse, teknisk chef, understreger, at virksomheder, der vil outsource især i opstartsfasen skal være opmærksomme på uforudsete udgifter som f.eks. udgifter til dokumentation og opfølgning, rejser m.m. Besparelserne ved at producere i lavtlønslande skal ses i en helhed. Derfor er det en god idé at have langvarige samarbejdsrelationer, hvor spillereglerne er kendte, og man ved hvad forretningen koster. At miste kontrollen kan medføre større usikkerhed i leverancer Større usikkerhed i leverancer Af undersøgelsen fremgår det, at 61 pct. af virksomhederne oplever større sikkerhedslagre som et problem. Desuden fremgår det, at 32 pct. af virksomhederne har oplevet, at outsourcing har givet anledning til flere problemer med leverancer, f.eks. hasteleverancer. Problemerne skyldes ofte leverandørens fejl, men virksomhedens egne fejl er også en hyppig årsag. Det viser, at det ofte er nødvendigt internt at opbygge kompetencer til at håndtere en outsourcing proces. 26

28 Problemer I forbindelse med outsourcing Figur 5.2 Årsager til problemer med leverancer Egne disponeringsfejl Meget ofte Ofte Forsendelsesproblemer Leverandørens manglende produktion Egne fejl i grundlaget Ændrede kundeønsker Kvalitetssvigt hos leverandør Procentandel besvarelser Nedbrydning af kernekompetencer Ved outsourcing er der en risiko for, at virksomhederne på sigt mister kontrollen over deres produktion og produktionsudvikling, og i den forbindelse nedbryder deres kernekompetencer. I alt 20 procent er enige eller delvist enige i, at nedbrydning af kernekompetencer udgør et problem i forbindelse med outsourcing. Langt størstedelen af virksomhederne oplever dog ikke dette problem, hvilket må ses som udtryk for, at den overvejende del af danske virksomheder er bevidste om at bevare den vigtigste viden internt i virksomheden - herunder også kontakten til kunderne. De fleste bevarer kernekompetencerne i virksomheden 27

29 Etablering i lavtlønslande 6 Etablering i lavtlønslande Outsourcing dækker kun over en del af danske virksomheders udflytning af arbejdsopgaver til lavtlønslande. Flere virksomheder vælger at etablere sig med egen virksomhed bl.a. for selv at bevare kontrollen og for at få nemmere adgang til markedet. Flere virksomheder, særligt de større, vælger at flytte arbejdsopgaver til et helt eller delvist ejet selskab. Figur 6.1. Fordeling af etableringer i lavtlønslande de seneste tre år Administration (f.eks. regnskab og intern it) Forskning, udvikling og design Salg og marketing Logistik og indkøb Produktion af varer og services Procentandel af de der har etableret sig I alt 15 pct. af virksomhederne i undersøgelsen har indenfor de seneste tre år etableret sig med egen virksomhed i lavtlønslande (over 10 pct. ejerskab). Det er en relativ lav andel i forhold til, at 46 pct. af virksomhederne har outsourcet opgaver til lavtlønslande indenfor de seneste tre år. Dette bunder i, at det naturligvis er mere krævende og omkostningstungt at etablere sig. Etablering og outsourcing er to forskellige måder at håndtere en virksomheds aktiviteter på. Etablering anvendes ofte, når en virksomhed 28

30 Etablering i lavtlønslande ønsker nemmere adgang til et marked eller flytter mere komplicerede opgaver til udlandet og derfor vil bevare kontrollen selv. Outsourcing anvendes ofte, når en virksomhed flytter mere simple produktionsopgaver. Det er primært produktion af varer og serviceydelser, der bliver flyttet til egne selskaber i lavtlønslande, men også "Salg og marketing" og "logistik og indkøb". Argumenterne for at etablere sig med egen virksomhed i lavtlønsområder er på mange måder enslydende med argumenterne for at outsource til lavtlønslande. Omkostningsfordelene vægter tungt, men som forskel vægter "adgang til markedet" og "at bevare kontrollen" relativt højt. Dette skyldes, at mange virksomheder netop benytter et datterselskab til at producere og sælge til et pågældende land for at mindske de barrierer, der f.eks. ligger i logistik og lovgivning. Adgang til markeder og bevarelse af kontrollen er argumenter for at etablere sig frem for at outsource Figur 6.2 Argumenter for at etablere sig i lavtlønslande Bedre kvalitet Adgang til ny viden og teknologi Afgørende betydning Stor betydning At gøre som vores konkurrenter Mindre lagre For at producere til det lokale marked Bedre logistik Effektivisering af produktionen Øget kapacitet Bedre adgang til markeder At bevare kontrollen Lavere omkostninger Lavere lønomkostninger Procentandel, der har svaret afgørende- eller stor betydning Ifølge en DI undersøgelse fra 2003 finder næsten tre ud af fire koncerner, at det er "vigtigt" eller "meget vigtigt" at kunne styrke positionen på det lokale marked gennem tilstedeværelse. Og knap to tredjedele af koncernerne finder, at der er knyttet vigtige eller meget vigtige fordele til styrkelsen af samarbejdet med kunder eller leverandører, som tilstedeværelsen i landet fremmer. 3 3 Etableringsundersøgelsen, DI,

31 Effektivisering af produktionen 7 Effektivisering af produktionen Over halvdelen af alle virksomhederne i undersøgelsen har anvendt effektiviseringer af produktionen som alternativ til outsourcing til lavtlønslande. Stort set alle er tilfredse med resultatet. Virksomheder effektiviserer som alternativ til outsourcing Besparelser i produktionen kan opnås ved flere metoder - outsourcing er kun en af dem. Ved at effektivisere produktionen gennem automatisering, design for produktion eller "Lean Production" kan mange virksomheder nedbringe omkostningerne tilstrækkeligt til, at det på nogle områder ikke betaler sig at outsource. Af figur 7.1 fremgår det, at over 70 pct. af virksomhederne har brugt effektiviseringer som alternativ eller supplement til outsourcing til lavtlønslande. Figur 7.1 Effektivisering som alternativ til outsourcing til lavtlønslande Lean production Design for produktion Automatisering Mindst én af metoderne brugt Procentandel virksomheder Automatisering nedbringer lønandelen Navnlig automatisering kan gøre det overflødigt at outsource til lavtlønslande, da lønandelen på den måde bliver nedbragt. Derfor er det ofte netop den produktion, der ikke kan automatiseres og kræver mange mandetimer, der bliver outsourcet. Et klassisk eksempel er tekstil industriens produktion med mange syersker tilknyttet. 30

32 Effektivisering af produktionen Grundfos: Automatisering mindsker omkostninger I 1999 blev den første automatlinie indført på Grundfos i Bjerringbro. Ifølge Vice Precident Ole Rudkilde betød det, at arbejdstiden i den enkelte styring faldt fra 14 min. til 2 min., og at gennemløbstiden faldt fra 29 dage til 5 dage. Det gjorde det muligt at omplacere 148 mand til mere værdiskabende aktiviteter. Konklusionen blev, at når det kan lade sig gøre i Bjerringbro, kan det også lade sig gøre på andre fabrikker. Der vil dog altid være dele af produktionen, der ikke umiddelbart egner sig til automatlinier, hvorfor et re-design af produkter er helt centralt for en succesfuld automatiseringsproces. Effektiviseringerne betaler sig, og kun knap to procent af de virksomheder, der har effektiviseret som alternativ til outsourcing, mener det er gået dårligere end forventet. Resten mener, det er gået bedre eller meget bedre end forventet. Effektiviseringer er en succes 31

33 Forventninger til fremtiden 8 Forventninger til fremtiden Virksomhederne vil i stigende omfang tage outsourcing i anvendelse som middel til at få løst opgaver, uanset om det er indenfor produktion, forskning, udvikling, design, logistik og indkøb eller marketing. Virksomhederne forventer, at udflytning til lavtlønslande i form af etablering og outsourcing vil stige markant de kommende tre år. Vækst i outsourcing Virksomheder, der outsourcer administrationsopgaver, vil stige Der har de seneste år været en udvikling i retning af, at store virksomheder i forsøg på at koncentrere sig om deres kernekompetencer har valgt at outsource fx call-centre, finansielle opgaver og andre administrative aktiviteter til eksterne samarbejdspartnere. Undersøgelsen viser i den sammenhæng, at virksomhederne fortsat forventer at outsourcing af administrative opgave vil blive væsentlig forøget i de kommende tre år. Tilsvarende vil der være en markant forøgelse i andelen af virksomheder, der forventer at outsource marketing, forskning og udvikling og design. Figur 8.1 Forventning til outsourcing i de kommende tre år i forhold til de seneste tre år Andet kommende tre år seneste tre år Marketing Administration Forskning, udvikling og design Logistik og indkøb Produktion af varer og serviceydelser Procentandel virksomheder 32

34 Forventninger til fremtiden Kraftig stigning i udflytning til lavtlønslande Ser man på fordelingen af de områder, som virksomhederne fremover planlægger at outsource til, viser undersøgelsen, at lavtlønslande overgår øvrige lande på flere områder. Særligt interessant er det, at 10 pct. af de virksomheder, der på nuværende tidspunkt outsourcer, har konkrete planer om at outsource forskning, udvikling og design til lavtlønslande - mod kun 7 pct. til øvrige lande. Outsourcing til lavtlønslande hyppigst også indenfor forskning, udvikling og design Figur 8.2 Forventning til kommende outsourcing fordelt på lavtlønslande og øvrige lande. Marketing Lavtlønslande Ikke lavtlønslande Administration Forskning,udvikling og design Logistik Produktion Procentandel virksomheder Lavtlønslande bliver de kommende tre år øgede aftagere af virksomhedernes fremtidige udflytning af arbejdsopgaver. De seneste tre år har 50 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen outsourcet eller etableret sig i lavtlønslande - i de kommende tre år har 72 pct. planer om det. En stor del af den fremtidige udflytning af arbejdsopgaver kommer ifølge undersøgelsens resultater til at ske gennem helt eller delvist ejede selskaber. Kun en fjerdedel af virksomhederne vil lade mere end 20 pct. af den fremtidige udflytning ske gennem outsourcing. Forventet vækst i udflytning til lavtlønslande..primært gennem helt eller delvist ejede selskaber Resultaterne viser endvidere, at virksomhederne forventer at udflytte en betydelig del af deres nuværende arbejdsopgaver til lavtlønslande, jf. figuren herunder. 33

35 Forventninger til fremtiden Figur 8.3. Andel af virksomhedernes nuværende aktiviteter, der forventes udflyttet til lavtlønslande de kommende tre år > 60 % % % % 0-10 % 0 % procentandel virksomheder Mange opgaver udflytter men bliver erstattet af andre 45 pct. af alle virksomhederne i undersøgelsen vil outsource over 10 pct. af virksomhedens nuværende aktiviteter, og ca. en fjerdedel vil outsource over 20 pct. indenfor de kommende tre år. Vi kan altså forvente, at en del af virksomhedernes nuværende arbejdsomgaver vil flytte til lavtlønslande. Samlet set forventer virksomhederne dog ikke en markant nedgang i beskæftigelsen eller produktionen, hvilket tyder på, at virksomhederne vil nedlægge nuværende arbejdsområder - mod til gengæld at oprette nye. 34

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Temadag om outsourcing

Temadag om outsourcing Temadag om outsourcing Outsourcing - brug af underleverandører Min baggrund for at tale om emnet er: Inspektion af udstyr fra leverandører som både har outsourcet produktioner og bruger underleverandører.

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer. Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Succes med global outsourcing: Interne og eksterne udfordringer Poul Houman Andersen Professor, PhD DoGE Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Danske virksomheders outsourcing en succeshistorie?

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE

GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Projektbeskrivelse GLOBALISERING AF VIDENSTUNGT ARBEJDE Den teknologiske udvikling og virksomhedernes internationalisering har øget mulighederne for at frigøre en række arbejdsfunktioner fra bindinger

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

a Sundhedsforsikringer

a Sundhedsforsikringer Et white paper fra Codan a Sundhedsforsikringer og sygefravær Industri, råstofindvindinding og forsyningsvirksomhed 2 D Indhold 3 q Sundhedsforsikringer gør en forskel på helbredet og på bundlinjen 4 q

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det!

Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! JT Food Consult Limited www.jtfoodconsult.com info@jtfoodconsult.com Teléfono: 0045 51953430 Genvind din konkurrencedygtighed Kan det løses løser jeg det! Ydelser, der tilbydes, klik på en ydelse eller

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet?

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Leif Beck Fallesen, SCCK 3.04.06 Agenda Lean - døgnflue eller langtidsholdbart ledelsesredskab? Lean i den private sektor - Novo Nordisk og Radiometer Lean i

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Værdiskabelse i fremtidens virksomhed. Nye muligheder i den globale konkurrence

Værdiskabelse i fremtidens virksomhed. Nye muligheder i den globale konkurrence Værdiskabelse i fremtidens virksomhed Nye muligheder i den globale konkurrence Værdiskabelse i fremtidens virksomhed Nye muligheder i den globale konkurrence EN DEL AF DANSK INDUSTRI Marts 2005 Forord

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS

OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Januar 2013 Præsentation #01 OUTSOURCING AF PRODUKTIONSJOBS Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Danske industrivirksomheders outsourcing Sammenfatning Denne præsentation omhandler

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK?? Med analysen Fremtidens industri leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere