Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering"

Transkript

1 Træets Efteruddannelser Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Rapport December 2008

2 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Træets Efteruddannelser Industriens kompetencebehov som følge af globalisering og internationalisering Rapport December 2008 Dokument nr 1 Revision nr a Udgivelsesdato 22 december 2008 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt POS, MASD SHP POS

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 2 11 Formål og mål med analysen 2 12 Parterne bag analysen 3 13 Rapportens opbygning 3 2 Kompetencer vedrørende globalisering og internationalisering 4 21 Fokuspunkter i internationale kompetencebehov 4 22 Gennemførelse af undersøgelsen 5 3 Virksomhedernes konkrete erfaringer med kompetencer i internationale relationer 9 31 Erfaringskarakteristik fra danske virksomheder 9 32 Erfaringer med medarbejderes rejser og udstationeringer Virksomhedernes erfaringsopsamling 13 4 Virksomhedernes vurdering af kompetencebehov - resultat af interviewrunden Uddannelsesforløbets relevans Uddannelsesforløbets varighed Uddannelsesforløbets samlede relevans for virksomhederne 18 5 Konklusioner og anbefalinger Konklusioner Anbefalinger 22 6 Appendiks 1 Virksomheder, som har medvirket i analysen 23 P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

4 2 1 Indledning og baggrund Denne rapport omhandler danske industrivirksomheders behov for efteruddannelse af medarbejdere, som følge af øgede internationale aktiviteter, konkret i forbindelse med øget outsourcing, tættere samarbejde med udenlandske underleverandører og virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft fra udlandet For Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, TMK, (som er sekretariat for Træindustriens Uddannelsesudvalg og Træets Efteruddannelser) udarbejdede COWI primo 2008 en analyse af træ- og møbelvirksomheder og deres kompetencebehov Undersøgelsen dokumenterede at et stort antal møbelvirksomheder har flyttet dele af produktionen til udlandet Inden for træindustrien er det lidt færre Undersøgelsen dokumenterer også, at mange virksomheder oplever sproglige og kommunikationsmæssige vanskeligheder i deres samarbejde med udenlandske underleverandører eller egne fabrikker i udlandet Ca 20 procent af de adspurgte virksomheder svarede ja til at der er behov for nye uddannelsestilbud som ruster medarbejderne til at arbejde internationalt Endelig pegede undersøgelsen på, at mange virksomheder har et begrænset kendskab til arbejdsmarkedsuddannelserne En af rapportens anbefalinger var, at der blev gennemført en mindre og målrettet opfølgende undersøgelse blandt virksomheder med særligt mange internationale aktiviteter Ideen har været at præsentere virksomhederne for en række konkrete kompetencetilbud, som modsvarer de udfordringer, som virksomhedernes medarbejdere møder i forbindelse med globaliserings- og internationaliseringsprocesser I forbindelse med undersøgelsen er målgruppen for virksomheder udvidet, idet internationale kompetencer er tværgående og procesuafhængige Undersøgelsen er derfor gennemført blandt både træ- og møbelvirksomheder og øvrige industrivirksomheder Industriens Uddannelser har derfor også været involveret i gennemførelsen af undersøgelsen Formål 11 Formål og mål med analysen Analysens formål er at afdække kompetencebehovet blandt timelønnede medarbejdere og arbejdsledere mv i globaliserings- og internationaliseringsberørte P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

5 3 virksomheder Analysen vil konkret undersøge kompetencer, som er målrettet globalisering/internationalisering (outsourcing, øget brug af udenlandske underleverandører mv) og rekruttering/fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analysens formål er også at afdække grundlaget for mere intensivt at markedsføre relevante efteruddannelsestilbud over for relevante virksomheder Endelig er formålet at afdække virksomhedernes nuværende praksis med hensyn til at forberede medarbejderne på internationale aktiviteter Mål Målet med gennemførelsen af analysen er for det første, at behovet for nye målrettede uddannelsestilbud til virksomheder med mange internationale aktiviteter er afdækket og at der foreligger et beslutningsgrundlag for eventuelt at iværksætte udviklingen af et AMU-mål, og for det andet at virksomhedernes nuværende praksis med håndtering af medarbejderens kompetencer i forhold til internationale relationer er beskrevet 12 Parterne bag analysen Analysen er udarbejdet af COWI på foranledning af Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter, som er sekretariat for Træindustriens Uddannelsesudvalg og Træets Efteruddannelser Industriens Uddannelser (sekretariat for Metalindustriens Uddannelsesudvalg), EUC Nord og EUC Syd har desuden medvirket ved udviklingen af det idéoplæg, som er anvendt Analysen er støttet af Undervisningsministeriet 13 Rapportens opbygning Rapporten består foruden dette kapitel af fire andre kapitler: Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af to de kompetenceområder / kompetencepakker, som indgår i den gennemførte interviewundersøgelse I kapitel 3 præsenteres en opsamling af virksomhedernes erfaringer med håndtering af kompetencebehov i forbindelse med globalisering og internationalisering Kapitel 4 indeholder afrapportering af interviewrunden blandt virksomheder Endelig indeholder kapitel 5 konklusioner og anbefalinger P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

6 4 2 Kompetencer vedrørende globalisering og internationalisering I dette kapitel beskrives de kompetenceområder, som er defineret som relevante for virksomheder, som i vid udstrækning arbejder internationalt, enten via høj grad af outsourcing til udlandet eller ved i stort omfang at rekruttere udenlandsk arbejdskraft Beskrivelsen af kompetencerne er sket i samarbejde mellem TMK, Industriens Uddannelser, EUC Nord, EUC Syd og COWI Både EUC Nord og EUC Syd har gjort sig erfaringer med undervisning inden for internationale kompetencer, både for udenlandske bygningsarbejdere, som arbejder i Danmark og for danskere, som arbejder under udstationeringer for danske virksomheder Disse erfaringer er væsentlige input til beskrivelsen af det forløb, som ligger til grund for denne undersøgelse Den undersøgelse, som COWI gennemførte primo 2008 for TMK, har været udgangspunktet for udarbejdelsen af oplægget til et uddannelsesforløb, som er blevet testet via en kvalitativ interviewundersøgelse blandt en række danske industrivirksomheder inden for træ- og møbelindustri, metalindustri, elektronikindustri og anden industri 21 Fokuspunkter i internationale kompetencebehov I forbindelse med beskrivelsen af et efteruddannelsestilbud til medarbejdere, som arbejder med internationale relationer (outsourcing eller udenlandsk arbejdskraft) er der udpeget nogle kompetenceområder, som vurderes at være nøglekompetencer for medarbejdere med denne type ansvar Det drejer sig om følgende Rejse- og udstationeringskompetencer Kompetencen i at rejse og opholde sig i udlandet, planlægge egen tid, opretholde kontakt med virksomhed og familie mv under udstationering Sprog, kommunikation og formidling Kompetencen i at begå sig i et udenlandsk miljø generelt samt specifikt formidle og kommunikere et fagområde, dets normer og standarder til medarbejdere/ samarbejdspartnere med udenlandsk baggrund, kultur mv herunder sikre sig, at mål og formål med opgaver fremstår klare og forståelige for medarbejdere med anden sproglig baggrund P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

7 5 Planlægning Kompetencen til selvstændigt at tage beslutninger, disponere tid og ressourcer under et længere varende udlandsophold Integration af medarbejdere med udenlandsk baggrund Kompetencen i at integrere udenlandske medarbejdere i en dansk arbejdspladskultur, både fagligt og socialt Disse områder udgør derfor hovedpunkterne i forslaget til uddannelsesforløb, som har indgået i undersøgelsen Kvalitativ undersøgelse 22 Gennemførelse af undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse blandt en række danske virksomheder, som alle har produktion i Danmark, men som også benytter sig af outsourcing af produktion til udlandet Desuden indgår virksomheder, som i et vist omfang benytter sig af udenlandsk arbejdskraft i deres danske afdelinger Undersøgelsen er gennemført blandt 12 virksomheder, heraf er 6 tilhørende træ- og møbelindustrien og 6 tilhører andre typer industri Der er tale om enkelte små virksomheder, men derudover fortrinsvis mellemstore eller store virksomheder De interviewede virksomheder har især aktiviteter i Polen og de baltiske lande, men der er også eksempler på virksomheder som har aktiviteter i det øvrige Østeuropa og i Kina Enkelte virksomheder har aktiviteter mange steder rundt i verden Virksomhederne har efter aftale fået tilsendt oplægget til uddannelsesforløb, hvorefter der er gennemført interview med repræsentanter (oftest direktører, andre ledelsesrepræsentanter eller personalemedarbejdere) for de pågældende virksomheder I interviewrunden er der lagt vægt på dels at indsamle viden og erfaringer med virksomhedernes egne internationale aktiviteter og dels at få virksomhedernes tilbagemeldinger på det oplæg til uddannelsesforløb, som er fremsendt til dem Med udgangspunkt i de kvalitative interviews, er virksomhedernes tilbagemeldinger bearbejdet og analyseret og der er lavet en samlet konklusion og anbefalinger vedrørende Oplægget, som virksomhederne er blevet bedt om at tage stilling til, er præsenteret på de næste sider P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

8 6 Tabel 1: Idéoplæg - medarbejder i virksomhedens globale indsats Idéoplæg Medarbejder i virksomhedens globale indsats Beskrivelse af modulopbygget uddannelsesforløb for medarbejdere, som arbejder med internationale opgaver i forbindelse med og/eller Globalisering og outsourcing af produktion Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft på dansk virksomhed Målgruppe: Medarbejdere, som virksomhederne udsender eller udstationerer ved outsourcing og flytning af produktion til udenlandske afdelinger eller underleverandører, ved opførelse/overtagelse af fabrik i udlandet mv til opstart af produktion mv Der kan både være tale om medarbejdere som har opgaver ved installation af en ny produktion eller har rådgivningsopgaver i forbindelse med en eksisterende produktion i udlandet I målgruppen er også medarbejdere, som har stor kontakt med virksomhedens udenlandske medarbejdere (for eksempel tyske og polske medarbejdere) og som har opgaver med rekruttering og oplæring af de udenlandske medarbejdere Målgruppen består af personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen Det vil primært sige ufaglærte og faglærte medarbejdere Uddannelsen retter sig primært mod personer, som har en nøglefunktion med oplæring i en international sammenhæng Målet med uddannelsen: Deltagerne har efter gennemførelse af uddannelsen opnået en række generelle rejse- og udstationeringskompetencer Desuden har deltagerne opnået kompetencer til at fungere i et uvant virksomhedsmiljø, kan varetage læring og træning over for medarbejdere med udenlandsk baggrund, herunder kommunikere med samarbejdspartnere og medarbejdere, under hensyn til kulturelle forskelligheder Deltageren kan formidle danske kvalitetskrav og normer over for udenlandske samarbejdspartnere og medarbejdere P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

9 7 Desuden kan deltagerne varetage opgaver i forbindelse med introduktion og mentorstøtte over for udenlandske medarbejdere på danske virksomheder, for på den måde at sikre en effektiv oplæring af de nye medarbejdere og på længere sigt at fastholde kvalificerede medarbejdere Indhold: Uddannelsen er opbygget af tre moduler, som enten kan gennemføres samlet eller hver for sig Modulerne er følgende: Modul 1: Rejse- og udstationeringskompetencer Modul 2: Kommunikation, træning og undervisning Modul 3: Integration, oplæring og fastholdelse af udenlandske medarbejdere Modul 1 henvender sig især til medarbejdere, som udsendes på kortere og længere udstationeringer Modul 2 er et fælles modul og henvender sig til alle medarbejdere, som har behov for at formidle til og oplære medarbejdere med udenlandsk baggrund - både i Danmark og udlandet Modul 3 henvender sig til medarbejdere som især arbejder med udenlandsk arbejdskraft på virksomheden i Danmark Deltagerne kan enten gennemføre alle 3 moduler, eller man kan gennemføre modul 1 og 2, hvis man fortrinsvis rejser ud af landet eller modul 2 og 3, hvis man har opgaver i forhold til udenlandske medarbejdere i Danmark Målgruppe: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Medarbejdere som udsendes Medarbejdere ned ansvar for udenlandske kolleger Medarbejdere som varetager begge opgaver Modul 1: Udstationering og udlandsopgaver Planlægning af rejser og udstationering - formalia vedrørende forsikring, visum, økonomi mv Håndtering af sikkerhedsspørgsmål mv Personlig/ mental forberedelse: Kommunikation med arbejdsgiver og familie mv under udlandsophold - eget psykologisk beredskab, problemløsning på stedet, håndtering af kriser hjemme Den konkrete planlægningsfase: Forholdsregler ved planlægning af arbejdsopgaver i udlandet - realisme i planlægningen - klarhed over aftaler og kompetencer, hvem refererer man til? Arbejdsmiljø under udstationering i udlandet - typiske risici og opmærksomhedspunkter Teknologi og teknologiniveau i virksomheder i udlandet - forholdsregler over for ukendte eller ukurante standarder P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

10 8 Varighed: 1 dag Modul 2: Undervisning og formidling på arbejdspladsen Rollen som formidler, rollemodel og kontaktperson Formidlingsteknik med fremmedsprogede - verbal og non-verbal kommunikation Metoder og tekniker i ledelse, instruktion og træning på fremmedsprog Fagtermer på fremmedsprog Interkulturel forståelse på arbejdspladser - kulturforskelle mht ledelse og kommunikation Konflikthåndtering Varighed: 2 dage Modul 3: Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark Kort introduktion til regler i forbindelse med ansættelse af udlændinge Forholdene for udenlandsk arbejdskraft - integration på arbejdspladsen og i lokalsamfundet (hvordan og hvor meget), boligforhold, arbejdstid (særlig arbejdsuge) mv Arbejdsmæssige og sociale relationer mellem danske og udenlandske medarbejdere - integration i praksis Standarder for kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhed og formidling af disse emner over for fremmedsprogede Virksomhedens arbejdspladskultur og omgangsform Varighed: 1 dag P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

11 9 3 Virksomhedernes konkrete erfaringer med kompetencer i internationale relationer Danske industrivirksomheder har udenlandske relationer i betydeligt omfang - ud over import og eksportaktiviteter Virksomhederne benytter sig i vid udstrækning af køb af underleverancer hos udenlandske leverandører, outsourcing af produktion af delkomponenter til enten egne fremstillingssteder i udlandet eller hos underleverandører Det generelle billede er, at stort set ingen danske industrivirksomheder varetager hele deres produktion inden for landets grænser Ikke desto mindre er der meget stor forskel på den måde som virksomhederne arbejder internationalt på Forskellene giver sig til kende på flere forskellige måder, dels er der nogle forskelle som er branchemæssigt og produktmæssigt og specifikke, dels er der nogle forskelle, som bestemmes af den grad af "international modenhed", som virksomhederne har, det vil sige i hvilket omfang virksomhederne har erfaringer med at arbejde i et internationalt netværk I forbindelse med den gennemførte undersøgelse, er virksomhedernes konkrete erfaringer med udenlandske aktiviteter blevet indsamlet Formålet med at indsamle den viden er at indsamle inspiration til det efteruddannelsesforløb, som projektet skal afdække interessen for, dels at få et billede af sammenhængen mellem virksomhedernes egen indsats og deres interesse for et AMU-baseret uddannelsesforløb 31 Erfaringskarakteristik fra danske virksomheder De gennemførte interviews med en række danske virksomheder peger på en række overordnede karakteristika for virksomhedernes erfaringer med internationale relationer Disse karakteristika vurderes alle at være relevante for en vurdering af, hvorvidt virksomhederne vil være i målgruppen for et efteruddannelsesforløb vedrørende internationale kompetencer I nedenstående skema er disse erfaringer resumeret i nogle kategorier, som for det første beskriver forskelle i virksomhedernes internationale aktiviteter og for det andet vurderes at være medbestemmende for virksomhedernes behov for internationale kompetencer Skemaet omfatter fire principielle typer karakteristika P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

12 10 Karakteristik Produkter Branchetilhørsforhold Virksomhedens struktur Erfaring/international "modenhed" Betydning Virksomhedernes produkter har betydning for, hvordan samspillet mellem virksomhedernes danske afdelinger og udenlandske lokaliteter / underleverandører fungerer Virksomheder, som primært modtager/indkøber komponenter med et lille håndværksmæssigt input (elektronik, motorer, maskindele) vil sjældent skulle udsende egne timelønnede medarbejdere til udenlandske produktionssteder Produkterne produceres efter kendte industristandarder på kendt teknologi Produkter med et større håndværksmæssigt input (træ, metalbearbejdning mv) vil oftere kræve overførsel af dansk viden om produktionsmetoder og standarder, idet den enkelte medarbejder har stor indflydelse på slutproduktet Der er forskel på industribranchernes traditioner for samarbejde med udenlandske lokaliteter / underleverandører I nogle brancher har man tradition for stor produktomsætning og ordreproduktion, hvor hyppige produktændringer i produkter med stort håndværksmæssigt indhold kræver større dansk involvering Den enkelte virksomheds struktur vil have betydning for virksomhedernes håndtering sit internationale engagement Virksomheder som udelukkende har produktion i udlandet (og ikke design, udvikling, salg mv) vil oftere have behov for at overføre viden, standarder mv fra Danmark til udenlandske enheder Der er karakteristisk, at der i nogle virksomheder med tiden udvikles betydelig erfaring med internationale aktiviteter I mange tilfælde kan man tale om en egentlig international kultur Virksomheder, som har gjort sig erfaringer med at arbejde i internationale relationer, oparbejder med tiden en "systemviden", som betyder at virksomheden er opmærksom på de krav som internationalt engagement stiller og nye medarbejdere kan hurtigt erhverve sig viden om, hvordan man arbejder internationalt De største internationale virksomheder tilbyder desuden ofte egne interne medarbejderkurser Det er erfaringen fra denne undersøgelse, at en del af de store metalvirksomheder som er blevet interviewet, ofte har en karakteristik så de i mindre grad har behov for at få tilført internationale kompetencer Flere af virksomhederne peger til gengæld på, at mindre metalvirksomheder godt kan være en relevant målgruppe 32 Erfaringer med medarbejderes rejser og udstationeringer I de efterfølgende afsnit er virksomhedernes mere specifikke erfaringer refereret, det vil sige virksomhedernes erfaringer med at forberede udstationering og virksomhedernes erfaring fra selve udstationeringsfasen Desuden er der redegjort for, hvordan og i hvilket omfang virksomhederne har samlet op på deres erfaringer med udstationeringer P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

13 Erfaringer med forberedelse af rejser og udstationeringer Hos virksomheder, som for første gang står over for en satsning i udlandet er der blandt de interviewede flere eksempler på virksomheder som har forberedt sig grundigt Indhente erfaringer fra nabovirksomheder Engelsk som standard og træning i udlandet Spydspidsmedarbejdere En vinduesfabrik fortæller, at man i den indledende fase gjorde meget ud af at indhente andre virksomheders erfaringer med hensyn til generel udstationering - hvordan tager man som medarbejder forholdsregler ved udstationering? Flere andre virksomheder i lokalområdet havde over en årrække opbygget internationale erfaringer, som var relevante at trække på Virksomheden fortæller også, at det i medarbejdernes øjne havde betydning, at erfaringerne kom fra virksomheder, som var kendte i lokalområdet Interessen var her at indhente erfaringer med hensyn til international kulturforståelse, kommunikation med udenlandske medarbejdere mv Samme virksomhed fortæller, at man i den indledende fase tog nogle strategiske beslutninger: Man indførte engelsk som arbejdssprog (det var der allerede i andre dele af koncernen) og oversatte undervisningsmateriale, medarbejderhåndbøger mv, og man besluttede at undervisning af de udenlandske medarbejdere skulle ske i udlandet (i dette tilfælde Polen) Dels for at gennemføre undervisningen under realistiske forhold, dels for at de danske medarbejdere skulle få et indtryk af de vilkår der produceres under i udlandet En møbelvirksomhed fortæller, at man i en tidlig fase af projektet lod 5-6 udvalgte danske medarbejdere agere spydspids i udlandet, for at få startet produktionen op (i Polen) Den langsomme opstart gjorde, at man efterhånden gjorde egne erfaringer med teknologi, lokal rekruttering og lokal kultur, logistik mv Disse erfaringer betød at den efterfølgende vækst forløb relativt smertefrit Andre virksomheder fortæller at man "bare kastede sig ud i det" Det vil sige at man ikke gjorde særlige forberedelser, men sendte de første medarbejdere af sted for at se hvad der var behov for og man justerede løbende sin indsats derefter Automatisering frem for internationalisering Erfarne virksomheder i metalindustrien En stor køkkenproducent har indtil videre valgt at automatisere frem for at internationalisere Begrundelsen er blandt andet, at der fra kunderne er store krav om leveringstid og specialfremstilling, hvilket betyder at produktion tæt på kunden skønnes hensigtsmæssigt Virksomheden begrunder desuden deres fokus på automatisering ved, at de ikke føler sig rustet til at håndterer den globale kulturelle og politiske kompleksitet De var derfor positive over for uddannelsestilbud, der kan give konkrete værktøjer og en fornemmelse af ikke at handle på alt for usikker grund I forbindelse med denne undersøgelse er der desuden gennemført interview med virksomheder, som har haft udenlandske aktiviteter gennem en årrække Disse virksomheder har derfor betydelig udlandserfaring og udlandsophold og udstationeringer bliver en del af virksomhedens kultur For de enkelte medarbejdere sker der derfor en løbende intern rapportering og erfaringsudveksling Dette gælder især de større virksomheder inden for metalindustrien P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

14 Erfaringer med det konkrete ophold Med hensyn til erfaringer fra opholdsfasen omhandler erfaringerne flere forskellige temaer Opholdets varighed De interviewede virksomheder har gjort sig meget forskellige erfaringer med varigheden af udstationeringsperioderne Det generelle indtryk er, at forskellighederne baserer sig delvis på tilfældigheder og delvist på, hvor langt de enkelte virksomheder er i den konkrete internationaliseringsproces En virksomhed (som ikke havde gjort store forberedelser hjemmefra) opererede med udstationering for timelønnede medarbejdere på 3 måneder i teams på 6 medarbejdere Det vurderer man nu som en meget lang periode En anden virksomhed har anvendt udsendelsesperioder på 6 uger, med hjemrejse hver 2 weekend Også her har medarbejderne typisk været udsendt i teams Endelig anvender flere virksomheder korte rejser på blot 3-4 dage eller feks 2 uger Der er dog her tale om virksomheder som er rimeligt etablerede i udlandet I disse tilfælde kan rejsen omhandle indkøringen af et nyt produkt: Produktionsprocessen introduceres via sidemandsoplæring med de udenlandske kolleger og efter nogle uger rejser det danske team ned igen for at følge op på produktionen, hjælpe med fejlretning, optimere kvalitet mv Kontakt med familie og arbejdsplads/ledelse i Danmark Alle interviewede virksomheder lægger vægt på, at der er god kontakt til "baglandet" i udstationeringsfasen Det handler bla om grundlæggende faciliteter som telefon og internetadgang: alle virksomheder benytter nu fri telefon og efterhånden også pc med internetadgang, hvor det er muligt Flere virksomheder har desuden faste turnusser for hjemrejser, men nogle virksomheder har haft svært ved at praktisere dette af forskellige praktiske grunde, og i disse tilfælde viser det sig at lange udstationeringsperioder bliver kritiske En enkelt virksomhed har oplevet at medarbejdere har haft svært ved at administrere egen tid under udstationering I enkelte tilfælde har man oplevet flere dages fraværd fra arbejdspladsen Virksomheden vurderer her, at mangelfuld kontakt med virksomheden hjemme har været en medvirkende faktor Kontakten til hjemlandet (både familie og ledelsen på virksomheden) vurderes af alle virksomheder at være en meget vigtig faktor Planlægning af opgaver Niveauet for planlægning af de opgaver, som de udsendte medarbejdere skal løse er ligeledes meget forskellige For de korte udstationeringer er det typisk, at medarbejderen har en meget præcis og veldefineret opgave at løse i forbindelse med opholdet I forbindelse med længere ophold kan opgaven i sagens natur ikke være så veldefineret, men vil P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

15 13 udvikle sig undervejs I disse tilfælde vil en fast udstationeret fabrikschef ofte være lokal sparringspartner på opgaveløsningen Alle interviewede virksomheder lægger dog vægt på, at opgaverne for de medarbejdere som sendes ud, skal defineres så præcist som muligt Det giver størst tryghed for både medarbejdere og virksomhed Belønning/bonusordninger Kun en enkelt virksomhed tilkendegiver at man fast anvender bonusordninger i forbindelse med udstationeringer Det drejer som en såkaldt "stay-on" bonus for gennemførelse af 3 måneders udstationering Andre virksomheder lader villighed til rejse indgå i den generelle lønforhandling Desuden betragter enkelte virksomheder muligheden for overarbejde som et attraktivt tilbud, ved siden af en bonusordning En enkelt virksomhed har oplevet, at aftaler om overarbejde er meget vigtig I forbindelse med en 3 måneders udstationering aftalte ledelse og det medarbejderteam som skulle rejse, at man kunne arbejde over - i princippet ubegrænset Undervejs viste det sig dog, at der i teamet opstod uenighed om, hvor meget man reelt havde lyst til overarbejde og hvor vigtig overarbejdsbetalingen var Et par medarbejdere kørte træt i lange arbejdsdage (og weekender) og ville gerne holde fri for at se lokalområdet Det gav nogle interne modsætninger i gruppen, som et mere realistisk aftalegrundlag kunne have forebygget 33 Virksomhedernes erfaringsopsamling De interviewede virksomheder fortæller alle som én, at grundige forberedelser betaler sig og medvirker til at gøre internationaliseringsprocesser mindre problemfyldte Flere virksomheder beretter, at de har undervurderet betydningen af kulturforskelle og interkulturelle barrierer mellem danske produktionsmedarbejdere og for eksempel østeuropæiske produktionsmedarbejdere Årsagen til dette er blandt andet, at kommunikationen i de indledende faser ofte foregår på ledelsesniveau, hvor den gensidige forståelse og kommunikation glider relativt ubesværet I den efterfølgende proces, hvor timelønnede produktionsmedarbejdere skal implementere det aftalte i praksis, går det ofte galt Det skyldes blandt andet, at de overordnede planer ikke er kommunikeret grundigt nok til "medarbejderne på gulvet" - både på dansk og udenlandsk side, og fordi man mellem danske og udenlandske produktionsmedarbejderne ofte mangler et fælles sprog - både kulturelt og verbalt/skriftligt De virksomheder, som har undervurderet betydningen af disse forbehold og som ikke tidligere har anvendt efteruddannelse eller andre initiativer som forberedelse i en internationaliseringsproces, giver derfor i flere tilfælde udtryk for, at man i fremtiden vil forberede sig bedre på de nævnte udfordringer P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

16 14 Virksomhederne fortæller desuden, at de erfaringer man indhenter med udstationeringer og internationale kompetencer, efterhånden bliver en del af en virksomheds kultur, således at erfaring og kompetencer i internationale opgaver overleveres mellem medarbejderne og så at sige går i arv De første teams som rejser ud, bliver dermed pionerer og baner vejen for de næste P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

17 15 4 Virksomhedernes vurdering af kompetencebehov - resultat af interviewrunden Som et centralt element i analysen af kompetencebehov er virksomhederne blevet bedt om at tage stilling til det konkrete uddannelsesforløb, som er blevet udviklet i samarbejde mellem TMK, Industriens Uddannelser, EUC Nord, EUC Syd og COWI Virksomhederne er blevet anmodet om at vurdere relevans af uddannelsesforløbets enkelte moduler, give en samlet vurdering af uddannelsesforløbets relevans, en vurdering af forløbets varighed mv Endelig er virksomhederne blevet anmodet at tilkendegive, hvorvidt de selv ville gøre brug af dette efteruddannelsestilbud, hvis de skulle udsende medarbejdere til opgaver i udlandet 41 Uddannelsesforløbets relevans Virksomhedernes besvarelse af spørgsmålet vedrørende uddannelsesforløbets relevans falder i to dele: for det første hvorvidt uddannelsesforløbet modsvarer de behov virksomheden har (eller havde, da man indledte sine internationale aktiviteter) og dernæst om virksomheden eventuelt ville sende medarbejdere på et sådant kursus, hvis det blev udbudt på AMU vilkår Det skal bemærkes, at alle de medvirkende virksomheder i et eller andet omfang har internationale aktiviteter, enten i form af egne virksomheder i udlandet, outsourcing eller rekrutterer arbejdskraft fra udlandet i Danmark Der medvirker dog kun to virksomheder som har erfaring med at rekruttere timelønnet arbejdskraft fra udlandet Der er i udgangspunktet størst interesse for forløbet blandt de små og mellemstore virksomheder De større industrivirksomheder har i vid udstrækning opnået kompetencer og interne uddannelsesstrukturer, der gør at internationalisering i dag ligner en rutinesag Kun få af de adspurgte virksomheder var dog helt afvisende overfor at et uddannelsesforløb med fokus på internationale kompetencer kunne vise sig relevant for deres timelønnede medarbejdere Blandt de små og mellemstore virksomheder var der generelt stor interesse, ikke mindst for at kunne imødegå den store ledelsesudfordring internationalisering er Disse virksomheder vurderede desuden, modsat de store, at det kunne P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

18 16 være relevant at lade deres personalemedarbejdere og ledere gennemgå kurser i AMU regi Foruden de virksomheder som COWI har interviewet, har COWI haft kontakt til yderligere en række virksomheder Disse har dog valgt ikke at deltage i undersøgelsen, primært med den begrundelse at de ikke mener at undersøgelsen er relevant for dem: i et tilfælde fordi virksomhedens medarbejdere med udenlandske aktiviteter primært er rejsemontører og i tre tilfælde vurderede virksomheden, at man efterhånden havde fået så mange erfaringer med internationale aktiviteter, at man har passeret det punkt, hvor kompetenceudvikling via eksterne udbydere er relevant 411 Modul 1: Udstationering i forbindelse med udlandsopgaver Ni ud af tolv virksomheder har givet udtryk for at dette modul er meget relevant eller delvist relevant for dem, eller med stor sikkerhed ville have været det da de påbegyndte deres udenlandske aktiviteter Kun 3 virksomheder vurderer til gengæld at dette modul slet ikke har relevans for dem Blandt de virksomheder som vurderer at modulet ikke er relevant eller er delvist relevant, er årsagen ofte at virksomheden gennem flere år (i nogle tilfælde årtier) har haft internationale aktiviteter og at generelle udstationeringskompetencer er en integreret del af virksomhedens kultur Dette gør sig især gældende blandt virksomheder inden for metalindustrien Blandt de virksomheder, som vurderer at forløbet har stor relevans er især virksomheder, som er relativt nye i forhold til internationale aktiviteter Der er ofte tale om træ- og møbelvirksomheder, som inden for de seneste 3-5 år har etableret produktion i udlandet og derfor inden for kort tid har haft mange rejse- og udstationeringsaktiviteter med timelønnede medarbejdere Disse virksomheder fortæller blandt andet, at de nævnte elementer i modul 1 ville give både medarbejdere, som skulle rejse og virksomhedens ledelse større tryghed i forbindelse med rejseaktiviteter De pågældende virksomheder har i flere tilfælde kastet sig ud i udlandsaktiviteter, hvor man i stort omfang har måttet prøve sig frem med en relevant praksis for rejser og udstationeringer Af de virksomheder, som er generelt positive over for modulet, er der ingen som har peget på konkrete mangler ved modulet eller på overflødige elementer 412 Modul 2: Undervisning og formidling på arbejdspladsen De virksomheder, som er positive over for elementerne under modul 1 er stort set de samme virksomheder som er positive over for indholdet i modul 2 Der er dog 1 virksomhed yderligere, som vurderer at kompetencer i kommunikation, formidling og interkulturel kompetence har megen relevans for dem P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

19 17 Elementerne i modul 2 betragtes i højere grad som kompetencer, der skal beherskes af den enkelte medarbejder, når han/hun står over for en udenlandsk medarbejder eller samarbejdspartner og i højere grad er der derfor tale om kompetencer som den enkelte medarbejder skal tilegne sig Der er således en stigende erkendelse af, at formidling og interkulturel forståelse er en faglighed som skal læres Flere at de involverede virksomheder har berørt spørgsmålet om sprogkompetencer I det udarbejdede oplæg indgår ikke egentlig sprogundervisning, men flere virksomheder erkender, at et vist kendskab til engelsk er en nødvendighed og disse virksomheder har ofte selv tilbudt supplerende engelskundervisning til relevante medarbejdere Andre virksomheder har den indstilling, at de kun lader medarbejdere med et vist engelskniveau rejse på udlandsopgaver Virksomhedernes konklusion er, at indholdet i modul 2 er relevant for medarbejdere som har opgaver med for eksempel sidemandsoplæring eller andre instruktionsfunktioner for udenlandske medarbejdere Modulet bør dog suppleres med kompetencer på sprogområdet, for eksempel via supplerende undervisning Virksomhederne vurderer dog, at det ikke er realistisk at gøre sprogundervisning til en del af dette forløb 413 Modul 3: Integration og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark Der er gennemført interview med to virksomheder, som beskæftiger medarbejdere der er rekrutteret i udlandet Der er således tale om et meget spinkelt erfaringsgrundlag Der var yderligere to virksomheder, som har gjort sig overvejelser om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, men de har ikke gjort sig praktiske erfaringer med det endnu De to virksomheder med erfaring fortæller, at spørgsmålet om integration og fastholdelse af udenlandske medarbejdere er relevante problemstillinger Hidtil er de opgaver, som modul 3 indeholder blevet løst på forskellig vis, enten via en uformel støttefunktion på virksomheden (for eksempel af en løn- eller personalemedarbejder) eller af en medarbejder som er to-sproget I begge tilfælde har man haft medarbejdere med tysk eller polsk baggrund som har været bosat i Danmark i flere år og derfor er tosprogede Disse medarbejdere virker i praksis som både rekrutteringskanal og kontaktpersoner til de udenlandske medarbejdere Begge virksomheder med erfaring fra udenlandsk rekruttering vurderer, at modul 3 i første omgang kun har mindre relevans for dem Årsagen til dette er, at man mere grundlæggende i virksomhedens ledelse har behov for en drøftelse af, hvad man forventer sig af rekruttering af udenlandske medarbejdere Hidtil har virksomhederne ikke taget egentlig stilling til, om rekruttering af udlændinge er en midlertidig løsning (en lappeløsning på et rekrutteringsproblem) eller udgør en langsigtet løsning for rekruttering af medarbejdere P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

20 18 Ingen af virksomhederne har i nogle tilfælde præcist afstemt forventninger til en ansættelsesperiode med de pågældende medarbejdere og de gensidige forventninger bliver derfor meget uudtalte Hovedparten af de udenlandske medarbejdere i de to virksomheder pendler mellem hjemland og Danmark De arbejder i nathold og har 4-dagsuge eller lang weekend hver 2 uge eller lignende løsninger I praksis betyder det også at de arbejder på samme hold og pendler sammen mellem Danmark og hjemlandet Nogle få af disse medarbejdere vælger at flytte til Danmark med familien og bosætte sig på permanent basis Konsekvensen af denne praksis er, at de udenlandske medarbejdere danner deres eget miljø på virksomheden, kun i meget begrænset omfang lærer dansk og i praksis ikke integreres blandt virksomhedens øvrige medarbejdere Begge de interviewede virksomheder fortæller at man har behov for en grundlæggende intern afklaring af behovet for udenlandsk arbejdskraft og perspektivet for ansættelse, før man kan vurdere behovet for kompetencer til integration af udenlandsk arbejdskraft 42 Uddannelsesforløbets varighed Virksomhederne vurderer overvejende at uddannelsesforløbets varighed er passende Ingen virksomheder vurderer at forløbet er for langt og en enkelt virksomhed vurderer til gengæld at forløbet er for kort I dette tilfælde mener virksomheden at forløbet samlet burde have en uges varighed og at både modul 1 og 2 kunne være lidt længere Med hensyn til varighed kan man således konkludere, at såfremt virksomhederne i øvrigt finder uddannelsesforløbet er relevant, så er 3-4 dages varighed ikke en barriere for brug af forløbet 43 Uddannelsesforløbets samlede relevans for virksomhederne Alle interviewede virksomheder er blevet spurgt, om de finder forløbet så relevant, at de ville bruge det, såfremt det blev udbudt som et AMU forløb Af de adspurgte virksomheder svarer 8, at forløbet er så relevant at de enten nu, eller hvis forløbet var udbudt da de begyndte deres internationale aktiviteter, (med den viden de har i dag) med stor sikkerhed ville have benyttet dele af uddannelsesforløbet Konkret er det især modul 1 og 2, som er efterspurgte Fire af de otte virksomheder vurderer at de - selvom de nu har fået en del internationale erfaringer - fortsat finder forløbet relevant og sandsynligvis ville kunne finde anvendelse for forløbet En virksomhed påtænker således at danne et P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

21 19 "team" af timelønnede medarbejdere, som skal have kompetencer til rejse på udenlandske opgaver I dette tilfælde ville vurderer virksomheden at forløbet er meget relevant Andre fire virksomheder af de otte fortæller, at forløbet havde været relevant på et tidligere tidspunkt i deres internationaliseringsproces, men at de nu har passeret det punkt, hvor denne type uddannelsesforløb er relevante Yderligere tre virksomheder fortæller, at de har vanskeligt ved at vurdere forløbets relevans for dem I alle tilfælde skyldes det, at virksomhedens internationale erfaring er så gammel og indarbejdet, at der er vanskeligt at vurdere forløbets relevans Det skal dog understreges at også disse virksomheder finder, at forløbet indeholder relevante temaer Kun én virksomhed vurderer, at et uddannelsesforløb som det beskrevne ikke har, og ikke har haft, relevans for dem P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

22 20 5 Konklusioner og anbefalinger I dette kapitel præsenteres undersøgelsens konklusioner på baggrund af resultatet af analysen i kapitel 3 og 4 Desuden præsenteres anbefalinger til Træets Efteruddannelser, Metalindustriens Uddannelsesudvalg og andre relevante aktører Både konklusioner og anbefalinger er baseret på de gennemførte interviews 51 Konklusioner 511 Virksomhedernes internationale erfaringer Alle på nær en, af de interviewede virksomheder har gjort sig erfaringer med at lade egne medarbejdere arbejde internationalt, men der er stor forskel på, hvorledes virksomhederne har forberedt sig på opgaven, ligesom den internationale erfaring er meget svingende for virksomhederne Som det fremgår af kapitel 3, hvor virksomhedernes konkrete erfaringer er beskrevet, så vurderer de virksomheder, som har brugt ressourcer på at forberede medarbejdere og organisationen på at arbejde i udlandet, at det har haft stor betydning for eksempelvis en succesfuld outsourcing og/eller virksomhedsetablering, at man har forberedt sig ved enten erfaringsindsamling, interne uddannelsesaktiviteter mv Med hensyn til erfaringer med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, så har kun to af de interviewede virksomheder erfaringer med dette i betydeligt omfang og ingen af disse har på forhånd gennemført uddannelsesaktiviteter som forberedelse på denne rekruttering 512 Virksomhedernes vurdering af uddannelsesforløbet Uddannelsesforløbet to første moduler vurderes af virksomhederne generelt meget positivt Angående modul 3, er der kun to af de interviewede virksomheder der har gjort sig erfaringer med aktivt at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark For begge virksomheders vedkommende overvejer man fortsat, om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er en vej man også fremover ønsker at gå P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

23 21 Det er sigende for undersøgelsen, at mange virksomheder som kan betegnes som internationalt erfarne selv mener, at de i begyndelsen undervurderede betydningen af den kulturelle faktor for en succesfuld internationaliseringsproces Samtidig bliver netop kompetencer i interkulturel forståelse og de øvrige elementer i modul 2, af enkelte knap så erfarne virksomheder betragtet som noget medarbejderne selv må indhente På den måde er der stor forskel på, hvordan de store industrivirksomheder og de mindre træ- og møbelvirksomheder betragter uddannelse i ikke-tekniske discipliner Der er tilsyneladende en tendens til, at feks interkulturel forståelse og ledelse som disciplin blandt de største og mest internationalt modne virksomheder i højere grad betragtes som en uddannelsesmæssig faglighed De mindre virksomheder er dog meget villige til at lytte til de mere erfarnes konkrete erfaringer og råd Det er derfor denne undersøgelses vurdering at modul 2 kan give brugbare kompetencer i internationaliseringsprocessen, men at en del af de virksomheder, som har brug for kompetencerne endnu ikke er helt bevidste om det Uddannelsesforløbets varighed skønnes af virksomhederne enten passende eller for kort, specielt modulerne 1 og 2 skønner virksomhederne lidt for korte Hvilket underbygger den konklusion, at virksomhederne ser modulerne som meget relevante 513 Vurdering af grundlaget for at etablere den nye uddannelse Det vurderes at der er et solidt grundlag for uddannelsens to første moduler Til gengæld har undersøgelsen ikke kunnet vise et stort behov for det tredje modul om integration af indhentet udenlandsk arbejdskraft i Danmark Blandt de små og mellemstore virksomheder har der kunnet konstateres stor interesse for at kunne imødegå den store ledelsesudfordring internationalisering er Modsat de store virksomheder, har disse virksomheder vurderet, at det også kunne være relevant at lade deres personalemedarbejdere og ledere gennemgå dette kursusforløb Flere større og internationalt erfarne virksomheder mener selv at de i dag har overstået det stadie, hvor disse eksterne uddannelsestilbud synes relevante, og har i vid udstrækning opnået interne kompetencer der gør at internationalisering i dag ligner en rutinesag Kun relativt få af de adspurgte virksomheder var dog helt afvisende overfor at en kursusrække kunne vise sig relevant for deres timelønnede medarbejdere Hertil skal især bemærkes, at overenskomsterne som noget nyt sikrer lønmodtagere ret til selvvalgt uddannelse, hvilket betyder at der kan forventes større efterspørgsel efter uddannelse generelt Her kan internationale kompetencer sagtens komme i spil som et efterspurgt uddannelsestilbud, som opleves som relevant og efterspørges af den enkelte medarbejder uanset virksomhedens og ledelsens overordnede holdning hertil P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

24 22 Samlet vurderes det at et uddannelsestilbud om internationale kompetencer er mest relevant for medarbejdere i følgende typer virksomheder: Små og mellemstore virksomheder, som er i starten af en internationaliseringsproces, for eksempel træ- og møbelindustri, jern- og metalvirksomhed, men også fødevarevirksomhed, tekstilvirksomhed mv Små og mellemstore virksomheder, som har været i gang med en internationaliseringsproces i et par år, men fortsat vurderer at man har behov for relevante kompetencer, Større internationalt orienterede virksomheder, som er bevidste om kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejdere 52 Anbefalinger Analysen og de ovenstående konklusioner giver anledning til følgende anbefalinger: Det anbefales, at der iværksættes udvikling af et AMU-mål med et indhold som skitseret i denne undersøgelses kapitel 2 På trods af, at denne undersøgelse ikke kan dokumentere stor efterspørgsel efter et indhold som skitseret i modul 3 (rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft fra udlandet), så anbefales det at dette modul også udvikles, for på den måde at kunne udbyde et bredt forløb om internationale kompetencer Det anbefales at der, specielt for modul 2, reklameres ved hjælp af erfaringscitater fra 'internationalt erfarne' virksomheder, idet disse elementer i opstartsfasen ofte undervurderes Der er meget stor forskel på om medarbejdere skal udstationeres i for eksempel England, Baltikum eller Kina Det anbefales derfor at et kursus i kulturforståelse, i videst muligt omfang skræddersys til bestemte regioner eller endog specifikke lande Kurset bør give deltagerne et blik for egne danske normer og traditioner op imod de lokale udenlandske samt en forståelse for, hvad man som udstationeret kan forvente at møde, så man kan undgå de værste uklarheder og konflikter Dette gælder for ledere såvel som medarbejdere Eksempler kunne blandt andet være: Hvad er kulturelt specifikt ved det pågældende land? Giver man hånd? bruger man i så fald højre eller venstre, er det normalt at tale med andre end sin nærmeste chef Som udgangspunkt er det helt banale men meget nyttige ting at vide inden man rejser P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

25 23 6 Appendiks 1 Virksomheder, som har medvirket i analysen Martin Gruppen Grundfos HTH Køkkener LEGO Bang og Olufsen Danfoss Brüel & Kjær Bodilsen A/S Kvist Industries A/S Velfac A/S Trio Line A/S Ideal-Combi A/S P:\66131A\3_Pdoc\DOC\GLOBALISERING II\rapport_globalisering II_finaldoc

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde

Virksomhedspanelet. Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde Virksomhedspanelet Gennemgang af hovedresultater fra 1. runde og 2. runde 11-05-2017 1 Fakta om Virksomhedspanelet FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPANELET Virksomhedspanelundersøgelsen gennemføres for at give

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantbranchen set i forhold til gæstebetjening November 2011 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Analyserapport Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed:

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia

SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia INDHOLD 1 Forord...3 2 Formål...3 3 Sprog...4 4 Personalepolitik...4 5 Udvikling af medarbejdernes sproglige kompetencer...4 6. Indføring i grønlandske kultur, historie

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer

Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer Rådsmødet 27. januar 2005 Undersøgelse af jern og metalindustrien herunder elektronik i Sønderjylland - Beskæftigelse Rekruttering Samarbejde Initiativer 1. Resumé...2 2. Baggrund for undersøgelsen...3

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 46 survey-besvarelser i Tyskland

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Frankrig. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Frankrig Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global + 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Cand. mag. Morten Steensig Projektleder

Cand. mag. Morten Steensig Projektleder Cand. mag. Morten Steensig Projektleder Undersøgelse af behovet for efteruddannelse Udsendt ultimo Juni Svarfrist 16 august 84 besvarelser Svarprocent = 31 Arbejdstese Den typiske Agenda 21 medarbejder

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Færøerne. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 5 Færøerne Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten En redegørelse af 7 survey-besvarelser i Færøerne Hvert andet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Norge. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 013 Norge Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Singapore. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 0 Singapore Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 8 8 8 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

IDA Landerapport Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global

IDA Landerapport Australien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge IDA DK 1780 København V ida.dk/global IDA Landerapport 2015 Australien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 9 survey-besvarelser i Australien

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 78 København V ida.dk/global +4 8 48 48 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet for

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Tyskland. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 20 Tyskland Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge - mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013. Qatar. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 03 Qatar Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +5 3 8 8 8 Landerapporten Hvert anden år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere

Resumé. Kompetenceundersøgelsen

Resumé. Kompetenceundersøgelsen Resumé Kompetenceundersøgelsen 2001 SCKK Oktober 2001 Indledning Hvordan foregår kompetenceudvikling i statslige institutioner? Hvordan oplever lederne og medarbejderne udviklingen? Hvad oplever de som

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere