Lederne KULTURELLE UDFORDRINGER VED OUTSOURCING MAGASINET OM LEDERE OG LEDELSE NR. 5 OKTOBER-NOVEMBER 2011 TILLÆG 95. ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederne KULTURELLE UDFORDRINGER VED OUTSOURCING MAGASINET OM LEDERE OG LEDELSE NR. 5 OKTOBER-NOVEMBER 2011 TILLÆG 95. ÅRGANG"

Transkript

1 Lederne MAGASINET OM LEDERE OG LEDELSE NR. 5 TILLÆG 95. ÅRGANG KULTURELLE UDFORDRINGER VED OUTSOURCING - I ET ORGANISATIONSTEORETISK PERSPEKTIV

2 Organisationsteori HA-almen 3. Semester Aalborg Universitet Projektperiode: 1/ / Projektgruppe: Hold 1 Gruppe 2 Vejleder: Karsten Niss Abstract Flere virksomheder går i dag med tanker om at outsource til udlandet for at øge vækst og nedbringe omkostninger. Fra 2006 til 2011 er der sket en stigning af outsourcende virksomheder indenfor IT-opgaver, support og kundeservice samt administration. Ser vi kun på opgaver indenfor support og kundeservice, er tallet af outsourcende virksomheder steget med 23 % på 5 år (Center for Ledelse, 2011). Denne artikel undersøger, hvad du som leder af en virksomhed skal være opmærksom på, når du overvejer at outsource til udlandet. Artiklen benytter organisationsteori fra henholdsvis Edgar Schein, Geert Hofstede og Joanne Martin som et værktøj til at redegøre for hvilke faktorer, du skal tage højde for, når du har intentioner om at outsource. Det konkluderes i artiklen, at det er vigtigt, at virksomheder, der ønsker at outsource til udlandet lægger vægt på først at få synliggjort virksomhedens interne kultur for derefter at se, hvordan denne kultur passer overens med det land, som virksomheden ønsker at outsource til, eller hvordan kulturen eventuelt skal tilpasses til det pågældende land. Det konstateres ligeledes, at individiver, der indgår i en outsourcing, kan komme ud for en kulturtilpasning, som følger faser beskrevet af Geert Hofstede. Deltagere: Hanne Asp Mai Qvist Jørgensen Jesper Olesen Kasper Grøndahl Pedersen Oplagstal: 7 Sideantal (2400 anslag): 10,1 Bilagsantal: 0 Afsluttet den: 03/ Mikkel Nørhave Pallisgaard

3 Indledning Virksomheder vælger at outsource til udlandet. Hovedsageligt skyldes outsourcing økonomiske besparelser (Center for Ledelse, 2011), men hvilke organisatoriske konsekvenser kan en sådan outsourcing have? Disse konsekvenser kan belyses ved hjælp af organisationsteorien, som dækker over alt fra organisationens omgivelser, til ledelse og organisationsstruktur. Op gennem 1980erne og 90erne begyndte organisationsforskere for alvor at interessere sig for kultur i organisationer. Denne interesse opstod som konsekvens af japanernes succes på det vestlige marked i 70erne, og man tildelte en stor del af grunden for denne succes til den japanske virksomhedskultur (Jacobsen, et al., 2008 s. 111). Organisationskulturen er i dag blevet en stor del af organisationsteorien, og kulturen menes at have direkte indflydelse på organisationers succes (Jacobsen, et al., 2008 s. 111). Specielt i forbindelse med outsourcing bliver overvejelser om organisationskulturen vigtig, da der på tværs af landegrænser er stor forskel på både individer og samfund, hvilket ultimativt påvirker de organisationer, der er placeret i disse omgivelser. Ordet outsourcing bliver brugt i mange sammenhænge, men det er ofte misvisende, og en indledende definition er derfor påkrævet. I denne artikel vil ordet outsourcing referere til det at flytte en virksomhed eller dele af denne - fra et land til et andet, hvor der flytter et antal medarbejdere med. Når vi ser på, hvad organisationskultur er, kigger vi ofte på oplevelser, tanker og meninger, som er fælles for flere personer i en bestemt social sammenhæng (Jacobsen, et al., 2008 p. 116). Kulturen i din virksomhed er et system af fælles værdier, symboler og meninger. Samtidig er de fælles værdier og opfattelser noget, der skal give retningslinjer for, hvordan de ansatte i din virksomhed skal agere. Empiriske studier har påvist, at organisationskultur kan anvendes som et middel til at styre din virksomhed (Jacobsen, et al., 2008 p. 112), og derfor må det antages, at kulturen bliver et vigtigt element, når du outsourcer din virksomhed til udlandet. Den kultur, som er til stede i din virksomhed, kan definere en passende adfærd, når der skal udføres opgaver i virksomheden (Jacobsen, et al., 2008 p. 112). Kultur vil derfor virke på samme måde som en formel struktur, og netop derfor kan organisationskulturen anvendes som styringsmiddel alene. I andre tilfælde har empiriske studier dog 3

4 konstateret, at organisationskulturen alene kan gøre det besværligt for din virksomhed, forstået på den måde, at man som leder har haft nogle ønsker og forventninger, som på baggrund af kulturen gav et helt andet resultat. Så selvom organisationskulturen i nogle tilfælde kan give en bedre effektiv struktur, vil der på andre tidspunkter være nogle dysfunktionelle sider, som du specielt skal holde øje med ved outsourcing. giver en bedre effektivitet, kan der i andre tilfælde udvikle sig kulturer, som er med til at svække effekten af formelle styringsmekanismer (Jacobsen, et al., 2008 p. 114). Det betyder blot, at du skal være opmærksom på, hvilken kultur du ønsker at danne, når du outsourcer din virksomhed til udlandet, da vi antager, at du som leder helst vil undgå, at der opstår dysfunktionelle sider. 4 På det tidspunkt du outsourcer din virksomhed, vil to forskellige kulturer blive slået sammen og allerede her, viser det sig, at mange virksomheder fejler i at forene de to kulturer til én fælles organisationskultur (Jacobsen, et al., 2008 p. 114). En leder har et ønske om at danne én fælles kultur i sin virksomhed, da det gør det lettere som leder at foretage sig nye tiltag, men i det tilfælde, hvor du som leder vil danne denne fælles kultur, kan der opstå nogle komplikationer. For det første kan de ansatte sætte spørgsmålstegn ved denne nye kulturdannelse, da de kan opfatte det som hjernevask og skjult undertrykkelse, da det forventes, at alle ansatte har den samme holdning og mening inden for virksomhedens rammer (Jacobsen, et al., 2008 p. 115). For det andet kan nye tiltag opfattes som en kritik af det nuværende arbejde i virksomheden, og derfor vil de ansatte sætte spørgsmålstegn til virksomhedens eksistens. Så samtidig med at organisationskulturen kan anvendes som et styringsmiddel, hvor nye tiltag

5 Organisationskultur For, at du kan undgå de dysfunktionelle sider af organisationskulturen, er det vigtigt at være bevist om, hvordan kulturen er i din virksomhed. Mange organisationer eksisterer med flere forskellige kulturer, fordelt mellem afdelinger, aldersgrupper, køn osv. (Jacobsen, et al., 2008 s. 136). Disse såkaldte subkulturer kan forårsage problemer i forbindelse med organisationens sammenhold, og ikke mindst, når du som leder, vil forsøge at gennemtrumfe ændringer i din virksomhed. En bevidsthed om eventuelle subkulturer kan derfor hjælpe til at gøre ændringer i din virksomhed lettere. Joanne Martin har formuleret 3 forskellige perspektiver, du som leder kan lægge på din organisation: 1. Integrationsmodellen - samme kultur overalt 2. Differentieringsmodellen - forskellige kulturer i afdelinger 3. Fragmenteringsmodellen kultur mellem afdelinger Den førstnævnte, integrationsmodellen, giver et indblik i hvilken kulturel sammenhæng, der er mellem alle medlemmer i organisationen (Jacobsen, et al., 2008 s. 126). Figur 1 Tre modeller for organisationskultur (Kilde: (Jacobsen, et al., 2008 s. 129)) 5

6 6 Den defineres som værende et kulturelt fællesskab præget af kollektiv konsensus (Jacobsen, et al., 2008 s. 127), som kort fortalt betyder, at det er en kultur, som alle i organisationen er enige i. Denne model kan derfor være med til at give et godt indblik i hvilken fælles kultur, der finder sted i organisationen. Differentieringsmodellen viser, at der findes flere forskellige grupper af kulturer i en organisation. Hver gruppe udviser konsensus for deres kultur, men selvom disse såkaldte subkulturer opstår, kan de sagtens arbejde i den samme organisation. Du skal dog være opmærksom på, at der i nogle tilfælde kan opstå rivalisering og magtkampe mellem disse subkulturer, hvilket du sandsynligvis helst vil undgå. Dette perspektiv kan ligeledes synliggøre en fælles kultur, men i forskellige grupper. Det er dog en model, som kan gå længere ind i organisationen og tydeliggøre hvilke kulturelle sammenhænge, der er udover den integrerede kultur i hele organisationen. Den fragmenterede model er lidt anderledes i forhold til de to førstnævnte perspektiver, da fragmenteringsmodellen ikke kan vise noget om hvilke kulturelle sammenhænge, der er i grupper. Den fortæller derimod noget om kulturelle manifestationer, som er uklare (Jacobsen, et al., 2008 s. 127). Der kan altså være nogle kulturelle grupper, hvor det ikke helt kan slås fast, hvilken kultur den tilhører. Disse grupper kan derfor også være meget skiftende i dens kulturelle betydning, hvorfor der kan opstå en form for ustabil konsensus. Hvilken model er så at foretrække? Umiddelbart virker den første model mest overskuelig, men det kan give nogle komplikationer, hvis du kun benytter dig af denne model og overser de underliggende subkulturer. For at forstå din virksomheds kultur bedst muligt anbefales det, at alle tre modeller tages i brug på samme tid (Jacobsen, et al., 2008 s. 127). Disse tre modeller er nemlig komplementære til hinanden, hvilket betyder, at de supplerer hinanden til at forstå kulturen i din virksomhed. Integrationsmodellen kan fortælle noget om de fælles kulturelementer, der er gældende for alle i virksomheden. Dette kan differentieringsmodellen ikke sige noget om, men den kan til gengæld fortælle, om der er tegn på subkulturer. Fragmenteringsmodellen kan ligeledes ikke sige noget om subkulturer, men den kan i stedet fortælle, om der er uklare kulturelementer og tvetydighed i meningsdannelsen. Så på denne måde understøtter de tre modeller hinanden i den samlede forståelse for kulturen i din virksomhed.

7 Organisationskulturelt perspektiv Du har nu set hvorledes, du kan betragte din organisation i form af forskellige perspektiver. Men hvordan afgør du, om der er subkulturer? Edgar Schein opdeler organisationskulturen i 3 kulturelle niveauer, nemlig: - Grundlæggende antagelser, er antagelser, som det enkelte individ har båret rundt på siden personen blev født. Det er de meninger og holdninger, en person har om noget specifikt. Denne holdning eller mening kan der ikke laves om på (Jacobsen, et al., 2008 pp ). - Værdier og normer, hvor værdier er de positive kendetegn ved virksomheden, som kommer frem, når der træffes beslutninger, og når fremtidsplanerne for virksomheden skal lægges (Jacobsen, et al., 2008 pp ). Normerne er de regler, som ikke står nogen steder, men som den enkelte person tager som en selvfølge. Det kan med andre ord beskrives som ordensregler inden for socialisering med andre, hvilket det forventes, at den enkelte person følger (Jacobsen, et al., 2008 pp ). - Artefakter, der kan beskrives som det visuelle, eksempelvis den indretning, der er i virksomheden eller virksomhedens logo mv. Dette kan være med til at sige noget om kulturen. Virksomhedens indretning samt logo kan opfattes som symboler, der kan fungere som forskellige funktioner i virksomheden. De kan bl.a. være med til at give en beskrivelse af organisationskulturen, samtidig med, at de kan påvirke den måde medarbejderne opfører sig på i virksomheden. Det kan også forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejderne, samt at de kan være med til at fremhæve andre personers opfattelse af organisationen. Symboler er med til at bygge virksomheden op til at være den, som andre mennesker ser den som. Grundlæggende antagelser, artefakter samt værdier og normer beskriver tilsammen kulturen i en organisation (Jacobsen, et al., 2008 p. 118). Det er vigtigt at have værdier, normer og grundlæggende antagelser for øje, inden du outsourcer. Du kan eksempelvis finde ud af om værdier og normer i din virksomhed, passer overens med værdier og normer i samfundet. Værdier er som nævnt tidligere de positive ting, som der lægges vægt på i en organisation, og der kan derfor argumenteres for, at de fleste kan stå inde for disse værdier, da det ofte er noget de ansatte er stolte af. Normerne er de regler, som ikke står nogen steder, men som den enkelte person tager som en 7

8 selvfølge. Det må altså her ses som vigtigt, at en medarbejder som udefrakommende sætter sig ind i normerne i den kultur, han eller hun kommer ind i, da det for den nuværende kultur anses som en selvfølge. Undersøgelsen og modellen giver et indblik i magtdistancen og individualismen i organisationer i Vi går ud fra, at du som leder i din virksomhed ønsker at skabe et godt førstehåndsindtryk i et land. Her kommer artefakter ind. Ifølge teorien kan artefakter være med til at sige noget om kulturen i din virksomhed, samtidig med, at den kan påvirke måden, som dine medarbejdere samarbejder og opfører sig på. Artefakter kan altså hjælpe dig med at danne den ønskede virksomhedskultur, når din virksomhed starter i et nyt land. De kulturelle forskelle din virksomhed kan altså være alt fra artefakter til normer, værdier og grundlæggende antagelser. Inden for disse opdelinger findes der mange forskellige kulturfaktorer, som alle skal undersøges og tages højde for. Vigtige kulturfaktorer i forbindelse med outsourcing kunne være magtdistance og individualisme. Netop disse faktorer blev undersøgt af virksomheden IBM i afdelinger i over 40 lande, og brugt af Geert Hofstede til at konkludere sammenhængene i figur 2. Figur 2 Oversigt over 40 landes placering i Hofstedes Magtdistance/Individualisme-model (Kilde: (Hatch, 1997 s. 208) 8

9 forskellige lande (Hofstede, et al., 2010 s. 116). Magtdistance beskriver afstanden i organisationens magtstruktur, eksempelvis fra den almindelige medarbejder til chefen, hvor individualisme ARG: Argentina AUL: Australia AYT: Austria BEL: Belgium BRA: Brazil CAN: Canada CHL: Chile COL: Columbia DEN: Denmark FIN: Finland FRA: France GBR: Great Britain GER: Germany GRE: Greece HOK: Hong Kong IND: India IRA: Iran IRE: Ireland ISR: Israel ITA: Italy JAP: Japan MEX: Mexico NET: Netherlands NOR: Norway NZL: New Zealand PAK: Pakistan PER: Peru PHI: Philippines POR: Portugal SAF: South Africa SIN: Singapore SPA: Spain SWE: Sweden SWI: Switzerland TAI: Taiwan THA: Thailand TUR: Turkey USA: United States VEN: Venezuela YUG: Yugoslavia Forklaringer til Figur 2 beskriver individets indflydelse i organisationen. Ud over magtdistance og individualisme, undersøgte Hofstede også andre kulturelle faktorer, og eftersom IBM var og er et multinationalt selskab med samme overordnede mål, mente han, at undersøgelsen kunne tydeliggøre kulturelle forskelle på tværs af de undersøgte lande, samt være garant for andre organisationer i de pågældende lande (Hatch, 1997 s. 206). I figur 2 ses, at der er forskel på magtdistancen og individualismen i forskellige lande. Det ses, at de to faktorer til dels følges ad, således at lande med stor magtdistance har lav individualisme og omvendt. I Danmark har vi en lille magtdistance, samt en høj individualisme. Dette betyder, at der ikke er så langt hierarkisk fra toppen til bunden af en organisation, samt at de danske medarbejdere er vant til at tage ansvar. I de asiatiske lande, f.eks. Indien er der, ifølge Hofstede, derimod højere magtdistance og lavere individualisme i organisationer. Disse forskelle i magtdistance og individualisme påvirker, eller er afstedkommet af, en anderledes hierarkisk opbygget organisation, hvilket betyder forskellige arbejdsgange i de forskellige kulturer. Ifølge Geert Hofstedes model om magtdistance og individualisme (figur 2), kan man se hvilke lande, som har samme niveau af magtdistance og individualisme. Det ses flere steder, at de lande, der er placeret i samme klynge i figuren, ligger tæt geografisk. Eksempelvis er Danmark i klynge med de andre nordeuropæiske lande, som vi ofte sammenligner os med. Der findes ligeledes en klynge med sydeuropæiske lande, og en klynge med asiatiske og sydamerikanske lande. 9

10 Hofstedes figur er et godt eksempel på, hvad du som leder skal overveje i forhold til de kulturelle faktorer i forbindelse med outsourcing. Hvis du f.eks. outsourcer til Indien, kan Hofstedes figur bruges til at undersøge forskelle i magtdistance og individualisme, og derved give dig en ide om de udfordringer, der venter. I princippet skal du have en figur for alle relevante kulturelle faktorer, for på den måde at være bevist om alle forskelle landene imellem. Ud fra Hofstedes figur kan man ligeledes aflæse, at en outsourcing til Sverige ikke vil give de samme kulturelle problemer, i forhold til magtdistance og individualisme. eller mindre danske forhold, ellers skal den danske virksomhed opbygge en organisation efter indiske værdier og normer, og dermed bibeholde den indiske magtdistance og individualitet. Uanset hvad du som leder vælger at gøre i denne situation, kan det få konsekvenser for den enkelte medarbejder, når han eller hun skal tilpasse sig den nye kultur i virksomheden. Forestil dig, at du outsourcer dele af jeres produktionsafdeling til Asien, hvor de i modellen, er placeret i en helt anden ende af skalaen. Med høj distance, i hvad angår magt og lav individualisme, forestiller vi os derfor, at dine kommende asiatiske medarbejder ikke forventer nogen form for indflydelse i, hvordan virksomheden fungerer. De arbejder ikke for at stige i graderne og få mere magt. Hvis en leder vælger at outsource sin produktion eller andre dele af sin organisation, er det vigtigt at være opmærksom på både individualister og magtdistance. En organisation kan ikke bare flytte en afdeling til eksempelvis Indien og forvente, at de arbejder efter danske forhold fra dag ét. De indiske medarbejdere skal enten omstruktureres til mere 10

11 Kulturtilpasning I forbindelse med, at du flytter din produktion til udlandet, vil der som oftest være nogle ansatte fra virksomheden, som tager til det land, produktionen flyttes til, for at kickstarte den nye afdeling. Der vil derfor både være danskere og udenlandske medarbejdere i din virksomhed, efter du har outsourcet. De danske ansatte vil få nogle forskellige indtryk af den nye kultur, hvilket kan være med til at påvirke deres følelser, holdninger og væremåde, og de vil under opholdet i den nye kultur gennemløbe nogle faser. Her tages der udgangspunkt i Kulturtilpasningskurven, som er udarbejdet af Geert Hofstede: Figur 3 Kulturtilpasningskurven (Kilde: (Hofstede, et al., 2010 s. 395)) Som det kan ses i figur 3, gennemløbes fire faser i kulturtilpasningskurven: Fase 1: Opstemthed Fast 2: Kulturchok Fase 3: Kulturindlæring Fase 4: Stabil tilstand I starten vil den ansatte opleve en Opstemthed, og vedkommende vil finde opholdet spændende, da der hele tiden opstår nye indtryk. I fasen Kulturchok indser personen, at han eller hun påbegynder et nyt liv indenfor et ukendt miljø. Kulturindlæring opstår, når tilflytteren begynder at indordne sig efter det nye miljø samt den nye kultur, der er i samfundet, og kaldes derfor ofte kulturtilpasning. I mellem fase 2 (Kulturchok) og fase 3 (Kulturindlæring) kan der opstå konflikter omkring, hvordan den enkelte person kommer videre i sit ophold, altså om personen kommer videre, på en sådan måde, at han eller hun begynder at tilpasse sig kulturen i det pågældende land, eller om han eller hun må stoppe sit ophold og rejse hjem. Den sidste fase er Stabil tilstand, hvor personen gør op med sig selv, hvordan han eller hun har det på nuværende tidspunkt; føler han eller hun sig stadig som den fremmede, eller er personen blevet integreret 11

12 i det nye samfund. Den enkelte fase kan opleves enten som værende positiv eller negativ, hvor følelserne også spiller ind - har personens forhold til den kultur, der er i landet udviklet sig til det bedre, eller er følelsen forværret eller uændret. Nogle personer må afbryde deres ophold og tage tilbage til deres hjemland, mens andre fuldfører deres ophold. Når den ansatte kommer tilbage til sit eget land, kan denne person gå igennem endnu et nyt kulturchok, eftersom de har vænnet sig til det tidligere lands kultur. Det kan derfor betragtes som, at personen føler sig som en fremmed i sit eget land. Herudover afhænger fasernes længde af opholdets varighed. Eksempelvis for en person, der skal til udlandet og arbejde for en mindre periode, kan hans eller hendes kulturchok minimeres, da de som mål kan se frem til at skulle hjem igen (Hofstede mfl., 2010, s ). For personer, der har været udsendt før, vil der også opstå et nyt kulturchok, da kulturer er forskellige fra land til land. Det enkelte individ begynder derfor forfra med kulturtilpasningen. den danske kultur, kan der argumenteres for, at de udenlandske medarbejdere vil opleve et kulturchok, og de kan få svært ved at tilpasse sig den danske kultur, da kulturen i f.eks. Indien er meget anderledes end den danske kultur. I det store hele vil den danske medarbejder nok uanset hvad opleve et større kulturchok frem for den udenlandske medarbejder, da størstedelen af de ansatte ikke vil være danskere. Indordner din virksomhed sig ikke efter den udenlandske kultur, vil der sandsynligvis udvikle sig subkulturer med helt andre værdier og normer. Vi mener derfor at kunne argumentere for, at du skal tilpasse din virksomhed til de udenlandske værdier og normer, når du vælger at outsource til udlandet. Der skal ikke nødvendigvis omstruktureres i den forstand, at den danske kultur forsvinder helt, men det er op til dig som leder at finde en kultur, der på den bedste måde giver plads til alle i din virksomhed. Det kan diskuteres, om den udenlandske medarbejder ligeledes vil gennemløbe disse 4 faser i kulturtilpasningskurven, selvom de bliver ansat i en virksomhed i deres eget land, og det afhænger af, i hvilken grad du som leder vælger at omstrukturere til de udenlandske værdier og normer. Vælger du mere eller mindre at bibeholde 12

13 Konklusion Vi har i denne artikel belyst vigtigheden af organisationskulturen som helhed, og ikke mindst i forbindelse med outsourcing af din virksomhed. Joanne Martin har igennem hendes virksomhedsperspektiver ydet et bidrag til forståelse af organisationens samlede kultur samt subkulturer. Disse subkulturer er vigtige at være opmærksomme på, da du derved kan tage de nødvendige forbehold i din dagligdag som leder. Vi har belyst, hvor vigtigt det er, at være opmærksom på hvilke kulturelle faktorer, der danner basis for eventuelle subkulturer i din virksomhed, og vha. Geert Hofstedes undersøgelse vist, at der imellem lande er stor forskel på to vigtige faktorer, nemlig individualisme og magtdistance. En outsourcing til f.eks. Asien vil give anledning til store forskelle i kulturopfattelsen blandt medarbejderne. For at outsourcing skal lykkes på længere sigt, er det vigtigt, at du som leder forsøger at forene medarbejdernes kulturelle forståelse på så mange områder som muligt. Dvs. at der på sigt bliver færre synlige kulturelle faktorer, når du bruger differentieringsmodellen, og flere i den integrerede model. Denne forening vil gøre det lettere for dig at lede, da forståelsen for organisationen, driften af denne samt dagligdagen er den samme. Denne forening er vigtig for at holde din virksomhed i live. Opnår du ikke en kultur, som er bedst for alle dine medarbejdere, kan der opstå subkulturer, som direkte kan give problemer, når dine medarbejdere skal arbejde sammen i virksomheden. Der findes ikke en opskrift på, hvordan du bedst muligt tilpasser kulturen til din virksomhed. Denne artikel har givet dig nogle værktøjer til, at du selv kan danne et billede af de kulturer, der allerede findes i din virksomhed, og samtidig kan artiklen bruges som et redskab til at udarbejde en fælles kultur, som kan være behjælpelige, når du outsourcer din virksomhed. Litteraturliste Center for Ledelse ring. [Online] [Citeret: ] Hatch, Mary Jo Organization Theory. s.l. : Oxford University Press, ISBN: Hofstede, Geert, Hofstede, Gert Jan og Minkov, Michael Kulturer og organisationer i en grænseoverskridende verden. 3. udgave. s.l. : Handelshøjskolens forlag, Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan Hvordan organisationer fungerer. 2. udgave. København : Hans Reitzels Forlag, ISBN:

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Integration af internationale medarbejdere i SKIF

Integration af internationale medarbejdere i SKIF Integration af internationale medarbejdere i SKIF - hvad gør SKIF for at integrere deres internationale medarbejdere? Anslag: 23.003 = 9,6 sider 8. semester, læring i multikulturelle kontekster, juni 2011

Læs mere

2. års elever i en efterskolekultur

2. års elever i en efterskolekultur 2. års elever i en efterskolekultur - En undersøgelse af, hvorvidt det er en kulturændring eller et kulturskifte, man som 2. års elev er ude for i begyndelsen af det andet år på efterskole. Vibeke Haugaard

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Munters ComDry. Multifunktions-sorptionsaffugtere Et skridt foran indenfor styring og effektivitet. Air Treatment

Munters ComDry. Multifunktions-sorptionsaffugtere Et skridt foran indenfor styring og effektivitet. Air Treatment Munters ComDry Multifunktions-sorptionsaffugtere Et skridt foran indenfor styring og effektivitet Air Treatment ComDry - de nye all-round affugtere Høj luftfugtighed kan have en lang række negative følgevirkninger.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund

Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Plastindustrien i Danmark & Norsk Kompositforbund Emner : Status & Trends Nye markeder - Kina Leverings flaskehalse Vinger til vindmøller Prognose til 2012 Perspektiver og Udfordringer for danske aktører

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog

Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Job- og kravprofil vedrørende mentorer i Århus Kommunes Mentorordning for børn/unge med dansk som andetsprog Information til ansøgere Dato: Oktober 2010 AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL CHINA DENMARK ESTONIA

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen

Thomas Bernt Henriksen Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Gazelleundersøgelsen 2013 Årets tema: Hvad kan vi danskere? Fire budskaber 1. Gazeller gør op med fem års krise 2. Stærkt afsæt for vækst og job 3. Gazellerne

Læs mere

Dansk periodicafortegnelse

Dansk periodicafortegnelse Dansk periodicafortegnelse Udarbejdet af Det kgl. Bibliotek Pligtafleveringsafdelingen 3RVWERNV. EHQKDYQ.7OI (PDLOLVVQ#NEGN 8JHIRUWHJQHOVHQU PDUWVDSULO 16 Advokatansattes Landsforening In solidum Afgørelser

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 2. Mål, strategi og effektivitet i organisationer 28 3. Organisationsstruktur 57

Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 2. Mål, strategi og effektivitet i organisationer 28 3. Organisationsstruktur 57 Indhold Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 1.1 Indledning 11 1.2 Organisationer som produktionssystemer 14 1.3 Organisationer ens og forskellige 20 1.4 En evidensbaseret tilgang 25 1.5 Opsummering

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014

FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014 FORBRUGERNES ADFÆRD PÅ DEN NYE RETAILSCENE 06.05.2014 MAKROUDVIKLINGEN PÅ RETAILSCENEN FORBRUGERNES INDKØBSVANER ER UNDER FORANDRING MAKROUDVIKLINGEN PÅ RETAILSCENEN RETAILSCENEN SKIFTER IGEN Retail 3.0

Læs mere

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik

VELKOMMEN. EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik VELKOMMEN EDU-Danmark Henrik Bjerre, Studerende, Kandidat, Idræt/Matematik INDHOLD Hvem er EDU? Hvordan hjælper EDU? EDU vs. Udveksling Hvilke universiteter repræsenterer EDU? Hvordan gør du? HVEM ER EDU?

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Velkommen til erhvervstræf

Velkommen til erhvervstræf DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Velkommen til erhvervstræf Erhvervstræf 2013 DI Lolland Falster Erhvervstræf 2013 24 04 13 Erhvervstræf 2013 Lolland Falster erhvervslivets nye Mekka! DI Lolland

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

PLANKULTUR. Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur 3. seminardag

PLANKULTUR. Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur 3. seminardag PLANKULTUR Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur 3. seminardag PROGRAM 9.00-10.00: Hvor vi er nu, og hvordan arbejder vi os frem mod en fælles plankultur? 10.00-11.00: Værdiarbejde #1: Debat på

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen Jan Kjeldsmark Aarhus, den 31. januar 2014 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Beskæftigelses-, Socialog Sundhedsforvaltningen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION?

KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg December 2013 Indhold Hvorfor Skandinavisk integration er nødvendigt Hvad nøglespillerne

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Ressourcer og demokratisk deltagelse Semesterprojekt efterår 2013 19-12-2013 Gruppe 18 hus 19.1

Ressourcer og demokratisk deltagelse Semesterprojekt efterår 2013 19-12-2013 Gruppe 18 hus 19.1 Indhold Bilag 1 tabel: foreningsmedlemsskaber, aktivitetsformer og politisk effektivitetsfølelse: Goul Andersen,2004 s. 94 Tabel 4.2... 2 Bilag 2 tabel: sofavælgere: Goul Andersen,2004 s. 85 Tabel 5.6...

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Tjen penge med din IT løsning

Tjen penge med din IT løsning Tjen penge med din IT løsning Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Hvad der er sparet er tjent Men også noget om, hvordan man tjener penge 2 Step 1: Business

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Your partner in. sign making and digital print

Your partner in. sign making and digital print Your partner in sign making and digital print Mere end 30 års erfaring indenfor skilteindustrien og digialt tryk. Kernevirksomheden er visuel kommunikation Siden 1976 har vores virksomhed fokuseret på

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Ledelse og Kommunikationen i virtuelle teams. Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams

Ledelse og Kommunikationen i virtuelle teams. Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams Ledelse og Kommunikationen i Virtuelle teams Palle Ragn 1/8 Indholdsfortegnelse Bibliografiske oplysninger...2 Indledning... Error! Bookmark not defined. Problemformulering...3 Metodeovervejelser...3 Grennes...

Læs mere

Kapitel 12 Markedsudvælgelse

Kapitel 12 Markedsudvælgelse Kapitel 12 Markedsudvælgelse Opgave 12 1. Hvilken metode har hver af de to virksomheder anvendt ved markedsudvælgelsen? Trolderiet har anvendt nærmarkedsmetoden ved markedsudvælgelse. DeSign A/S har anvendt

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere