Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune"

Transkript

1 Serviceniveauer på det socialfaglige område i Gribskov Kommune Børneudvalget har i efteråret 2015 vedtaget en række serviceniveauer på det socialfaglige område Hvorfor serviceniveauer? Det konkrete formål med serviceniveauer er at fastsætte generelle vejledende niveauer for tildeling af støtte til udsatte børn, unge og familier. Administration af serviceniveauer Serviceniveauer fastlægger som udgangspunkt kommunens administrative praksis på området. De enkelte serviceniveauer er alle udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen på området. Alle sager behandles dog fortsat ud fra et individuelt skøn og serviceniveauerne skal derfor ses som en guideline til sagsbehandlerne. Det er vigtigt, at serviceniveauerne altid administreres i sammenhæng med den vedtagne faglige praksis i Center for Børn og Unge, herunder de faglige metoder, der kan anvendes til vurdering af børn og unges behov for foranstaltninger. Serviceniveauerne må for eksempel ikke forårsage, at et barns støttebehov undervurderes og tidlig indsats nedprioriteres. Henvendelser og ansøgninger om støtte efter servicelovens kapitel 11 behandles efter forvaltnings-, service- og retssikkerhedslovens regler og frister. Liste over serviceniveauer De serviceniveauer, der indtil videre er vedtaget i Børneudvalget, omhandler: 1. Aflastning 2. Psykologsamtaler 3. Støtteperson 4. Ekstern kontaktperson 5. Advokatbistand 6. Anbringelsessted 7. Psykologsamtaler i efterværn 8. Økonomisk tilskud til efterskoleophold 9. Fast Kontaktperson i SKP-huset 1. Aflastning et med aflastning er: - at aflaste familien - at støtte forældre i opdragelsen af barnet - at give børn og unge voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø. Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 5. Målgruppe Børn og unge under 14 år, hvor forældre og/eller barnet har et særligt behov for særlig støtte Tildelingskriterier Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af belastning i og omkring den unge/barnet baseret på en helhedsvurdering af beskyttelses-/ og risikofaktorer. Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse samt i videst muligt omfang være afholdt et netværksmøde henblik på afdækning af ressourcer i netværket.

2 Af den børnefaglige undersøgelse skal det fremgå, at barnet eller den unge er i en truet position eller i risiko. Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/ den unges særlige behov for støtte. Aflastning omfatter pædagogiske og sociale aktiviteter, der understøtter barnets socialisering. Ydelsen har til hensigt at give barnet den optimale omsorg via samvær og nærværende kontakt med barnet ofte suppleret med oplevelser, som barnet ellers ikke ville have fået. Effekten tilstræber at give barnet og forældrene øget grad af overskud og trivsel i hverdagen. Ydelsen omfatter ikke aflastning til børn med handicapspecifikke funktionsnedsættelser Som udgangspunkt benyttes der primært lokale netværksplejefamilier, plejefamilier eller institutioner med partnerskabsaftale. Godhavn afholder aflastning hver 14. dag -svarende til hver 2. weekend. Nogle af børnene er der hver 2. weekend -andre hver 4. weekend. Herudover er der en uges sommerferie (man-fre, hvilket tæller 4 døgn) og en vinterferie (ma-fre hvilket tæller 4 døgn) Aflastning ydes som udgangspunkt i omfanget fra to døgn om måneden og op til fire døgn om måneden svarende til maksimalt 48 døgn om året inklusiv ferie. Der ydes som udgangspunkt ikke økonomisk støtte til transport af barnet til aflastning, når aflastning finder sted inden for kommunens grænser eller inden for 25 km fra bopæl. Ydelsen omfatter ikke egenbetaling. 2. Psykologsamtaler et med psykologsamtaler er: - at sikre barnets udvikling - at behandle - at bearbejde sorg og krise og traumer Lovgrundlag Målgruppe Tildelingskriterier Lov om Social Service 52, stk. 3, nr.3. Børn og unge under 18 år Børn/unge kan, som udgangspunkt, først tilbydes psykologsamtaler fra ca 12 års alderen. Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af belastning i og omkring den unge/barnet baseret på en helhedsvurdering af beskyttelses-/ og risikofaktorer. Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse og i videst muligt omfang være afholdt et netværksmøde henblik på afdækning afdækning af ressourcer i netværket. Af den børnefaglige undersøgelse skal det fremgå, at barnet eller den unge er i en truet position eller i risiko.

3 Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/ den unges særlige behov for støtte. Der kan tilbydes: Samtaler med henblik på at sikre barnets udvikling Samtaler med henblik på at behandle Samtaler med henblik på at bearbejde sorg og krise og traumer, der ikke kan behandles efter henvisning fra egen læge Der lægges vægt på, at individuelle samtaleforløb skal have en klar sammenhæng med den samlede familiesituation, da langt de fleste problemstillinger opstår og skal løses i familiekonteksten. Der ydes ikke økonomisk støtte til transport af barnet/den unge når psykologsamtalerne finder sted inden for kommunens grænser eller inden for 25 km fra bopæl. Der bevilges 5 samtaler, der evalueres efter 3 måneder. Her tages der stilling til om forløbet kan afsluttes eller om der er behov for yderligere samtaler. Efter en konkret vurdering kan der bevilges 5 yderligere samtaler. Er det åbenbart, at der er risiko for alvorlig mistrivsel kan der i stedet bevilges 10 samtaler. Disse skal afholdes indenfor de næste 6 måneder. Der kan i visse tilfælde ydes samtaleforløb af længerevarende karakter hvis der er et dokumenteret behov for specialiseret behandling. Der udarbejdes en kort skriftlig status i forbindelse med opfølgning og en afsluttende statusskrivelse ved afslutning af forløbet. Samtalens varighed er i udgangspunktet 50 minutter. Der henvises kun til samtaleforløb hos kommunens egne psykologer. Ydelsen omfatter ikke egenbetaling. 3. Støtteperson et er, at støtte, lytte og vejlede forældrene i forbindelse med barnets anbringelse. Lovgrundlag Lov om Social Service 54 Målgruppe Alle forældremyndighedsindehavere til børn og unge, hvor der er truffet beslutning om anbringelse af barnet eller den unge udenfor hjemmet. hvor barnet eller den unge er anbragt udenfor hjemmet. Tildelingskriterier Tilbuddet gælder alle i målgruppen, uanset om barnet eller den unge er anbragt med eller uden samtykke. Støttepersonens opgave er: At støtte og hjælpe forældrene til at acceptere, at deres barn

4 er anbragt. At hjælpe forældrene til at forstå, hvordan det offentlige system fungerer. At hjælpe med forberedelse og evaluering af møder samt hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale om anbringelsen. At hjælpe til, at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring deres barn med såvel anbringelsessted som kommunen. At støtte forældrene så vidt muligt i at løse de problemer, der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet. At medvirke til, at kontakten mellem forældrene og barnet styrkes. Forældrene kan udover støttepersonen også have en eventuel bisidder. Støtten omfatter ikke varetagelse af opgaver af behandlingsmæssig karakter. Tilbuddet er gældende fra der træffes beslutning om anbringelse og under hele anbringelsesforløbet. Opgaven kan fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Forældrene kan frit vælge en støtteperson ud fra en liste over kvalificerede støttepersoner, som kommunen har udarbejdet. Der er tale om eksterne støttepersoner, som er uafhængige af Center for Børn og Unge. Støttepersonen skal have kompetencer i forhold til de krav, der stilles til en støtteperson. Forældrene kan være med til at pege på en mulig støtteperson, som ikke fremgår på kommunens liste. Center for Børn og Unge kan dog afvise den støtteperson, som forældrene selv peger på, hvis det vurderes, at personen ikke har de nødvendige kompetencer. Det er ikke hensigten, at nære familiemedlemmer eller andre fra forældrenes nære personlige netværk udpeges som støtteperson. Der skal foretages en konkret vurdering af, om den udpegede person er egnet som støtteperson. Kommunen fastsætter tidsforbruget for støttepersonen. Der kan max. bevilges 6 timer om måneden incl. transporttid. Der kan ikke ske overførsel af uforbrugte timer til kommende måned. Opgaven skal tilrettelægges i forlængelse af de møder, der er tilrettelagt. Aflønning af støtteperson: Max kr. 250,00 i timen. Transportgodtgørelse afregnes særskilt efter statens laveste takst. Ingen egenbetaling.

5 4. Ekstern kontaktperson et med tilbuddet er at barnet sikres fortsat trivsel og udvikling Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 Målgruppe Unge under 18 år Unge i alderen fra år, der er bevilliget efterværn efter 76. Tildelingskriterier I Gribskov Kommune bevilges der kun interne kontaktpersoner. I konkrete tilfælde kan eksterne kontaktpersoner bevilges, hvis det har afgørende betydling for barnets eller den unges fortsatte trivsel og udvikling. Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse samt i videst muligt omfang være afholdt et netværksmøde henblik på afdækning af ressourcer i netværket. Af den børnefaglige undersøgelse skal det fremgå, at barnet eller den unge er i en truet position eller i risiko. Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/ den unges særlige behov for støtte. Der kan udpeges en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien. En fast kontaktperson kan spænde fra en begrænset støttefunktion i forhold til f.eks. skolegang til en mere omfattende støttefunktion, der kan yde vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation. Kontaktpersonen kan således udfylde flere forskellige funktioner alt efter, hvad den unge har behov for. Der tildeles som udgangspunkt max 3 ugentlige timer til kontaktperson. Kontaktpersonen udarbejder en kort skriftlig status i forbindelse med opfølgning og en afsluttende statusskrivelse ved afslutning af forløbet. Kontaktpersonen honoreres i udgangspunktet med kr. 250,00 ppr. time. Honoreringen dækker enhver form for ydelse til pension, ferie, m.m. Befordringsgodtgørelse ydes efter statens lave kilometertakst Ydelsen omfatter ikke egenbetaling.

6 5. Advokatbistand et er, at forældre og unge er sikret advokatbistand i verserende sager Lovgrundlag Lov om Social Service 72, stk 1-3. Målgruppe Forældremyndighedsindehavere og plejeforældre Forældre uden forældremyndighed Unge, der er fyldt 12 år Plejeforældre Tildelingskriterier Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokatbistand under en sag om: gennemførelse af en undersøgelse efter 51, anbringelse uden for hjemmet efter 58, opretholdelse af en anbringelse efter 62, gennemførelse af en lægelig undersøgelse eller behandling efter 63, videreførelse af en anbringelse efter 68 a, godkendelse af en foreløbig afgørelse efter 75, stk. 3, ændring af anbringelsessted efter 69, stk. 3 eller 4, jf. 58, afbrydelse af forbindelsen m.v. efter 71, stk. 3-5, brev og telefonkontrol efter 123, stk. 2, anbringelse i delvis lukkede døgninstitutioner og på delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner efter 123 b, stk. 1, og tilbageholdelse efter 123 c. Ny paragraf fra 1.10: sager om ændring af anbringelsessted Kommunalbestyrelsen skal endvidere tilbyde: forældremyndighedens indehaver, den unge, der er fyldt 12 år, og plejeforældrene gratis advokatbistand under en sag om flytning eller hjemtagelse fra privat familiepleje efter 78, stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden gratis advokatbistand i sager om afbrydelse af forbindelsen m.v. efter 71, stk. 3-5 brev- og telefonkontrol efter 123, stk. 2 Der kan ikke ydes gratis advokatbistand før der er truffet beslutning om indkaldelse til et møde i Børn- og ungeudvalget. et i ydelsen er gratis advokatbistand. Parterne kan udover advokaten benytte en eventuel bisidder. Som udgangspunkt ydes gratis advokatbistand inden for retskredsen.

7 Ydelsen omfatter ikke refusion af rejseudgifter til advokater valgt uden for retskredsen jævnfør Retsplejelovens 333 og 334 Hvis der vælges en advokat udenfor retskredsen vil der forekomme en egenbetaling til dækning af advokatens rejseudgifter. 6. Anbringelsessted et med brug af lokale anbringelsessteder er at bevare barnets/den unges tilknytning til lokale arenaer: Forebygge skoleskift, bevare relationer i familien, fritidsrelationer, mv. et er endvidere at danne grundlag for en tæt og koordineret opfølgning. Lovgrundlag Lov om Social Service 66 og 68b Målgruppe Unge under 18 år, hvor der er vurderet anbringelsesgrundlag efter 52 stk. 3 nr. 7 Tildelingskriterier Som udgangspunkt anbringes barnet/den unge på lokale godkendte anbringelsessteder (Gribskov eller omegnskommuner). Gribskov kommune anvender som udgangspunkt lokale plejefamilier, egne værelser eller kollegier, opholdssteder eller døgninstitutioner, som er placeret i Gribskov Kommune eller i en omegnskommune. Lokale anbringelsessteder anvendes for at understøtte barnet/den unges forankring i lokale arenaer og familien jf. formål. I enkelte tilfælde kan det vurderes nødvendigt at anvende anbringelsessteder udenfor Gribskov og omegnskommune. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der er særlige krav til anbringelsesstedet, som lokale anbringelsessteder ikke kan imødekomme. Gribskov Kommune indgår partnerskaber med lokale anbringelsessteder. Partnerskaberne danner grundlag for et fagligt netværk baseret på et gensidig forpligtende samarbejde. Det faglige netværk muliggør en tæt og koordineret opfølgning til fordel for borgeren. Ikke relevant Ikke relevant 7. Psykologsamtaler i efterværn Lovgrundlag Målgruppe Tildelingskriterier et med at tilbyde psykologsamtaler med henblik på at understøtte et selvstændig voksenliv. Samtaler der specifikt henfører til bearbejdning af den unges opvækstvilkår. Lov om Social Service 76, stk. 3, nr.4. Unge i alderen fra år, der er bevilget efterværn efter 76, der er eller var anbragt udenfor hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18 år. Som udgangspunkt henvises unge over 18 år til egen læge, med henblik på en henvisning til psykologsamtaler via sygesikring. Hvis den unge ikke opfylder betingelserne for bevilling af

8 psykologsamtaler via sygesikring og hvis andre tilbud ikke kan træde i stedet, kan der bevilliges psykologsamtaler via serviceloven. Samtalerne tildeles, hvis det vurderes, at samtalerne i særlig grad bidrager til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge. Inden bevilling af psykologsamtaler skal det vurderes, om kriterierne for 76, stk.3 er opfyldt. Udviklingsstøttende samtaler med henblik på at understøtte et selvstændig voksenliv. Der bevilges 5 samtaler, der evalueres efter 3 måneder. Her tages der stilling til om forløbet kan afsluttes eller om der er behov for yderligere samtaler. Der bevilges maksimalt 5 yderligere samtaler. Disse skal afholdes indenfor de næste 3 måneder. Der udarbejdes en kort skriftlig status eller afslutningsrapport efter 3 måneder og en egentlig forløbsbeskrivelse ved 6 måneders evaluering. Samtalens varighed er i udgangspunktet 50 minutter. Der henvises kun til samtaleforløb hos kommunens egne psykologer medmindre den unge er anbragt i en anden kommune. Ikke relevant 8. Økonomisk tilskud til efterskoleophold et er, at: - den økonomiske støtte til efterskoleophold imødekommer den unges særlige behov for støtte. - udvikle den unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer og give den unge et miljøskifte. Lovgrundlag Målgruppe Tildelingskriterier Lov om Social Service 52 a stk 1 nr 1 jvf. 52 a stk 2 samt 52 a stk 1 nr 2. Børn og unge under 18 år, hvor den økonomiske ydelse til efterskoleophold er af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte. Ved tildeling af ydelsen tages der udgangspunkt i graden af belastning i og omkring den unge baseret på en helhedsvurdering af beskyttelses-/ og risikofaktorer. Inden bevilling af foranstaltningen skal det vurderes konkret, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse for at kunne behandle ansøgningen. Hvis der laves en børnefaglig undersøgelse, skal den pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af den unges særlige behov for støtte. Det er en forudsætning, at efterskoleopholdet ikke kan bevilges efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. De økonomiske forhold hos forældrene eller prisen på et

9 efterskoleophold, er ikke i sig selv et tilstrækkeligt grundlag for at bevilge det økonomiske tilskud til efterskoleopholdet. Den økonomiske støtte bliver givet på baggrund af en vurdering af forældrenes evne til at afholde udgiften med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering, samt en vurdering af udgiftens størrelse. Efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige behov og skal grundlæggende indeholde et relevant undervisningstilbud og fritids-/aktivitetsmuligheder. Efterskolen skal være indstillet på, at indgå i det individuelt tilrettelagte samarbejde omkring den unge i forhold til forældre og den kommunale myndighed. Bevillingen til efterskoleophold gives som hovedregel for 1 skoleår ad gangen, men kan forlænges efter konkret vurdering. Som udgangspunkt, kan der maksimalt ydes tilskud til efterskoleophold i 2 år. Bevillingen kan som udgangspunkt gives til og med 9. klasse. Ikke relevant 9. Fast kontaktperson i SKP-huset et med tilbuddet er at sikre den unges fortsatte trivsel og udvikling Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 Målgruppe Unge i alderen år Unge i alderen fra år, der er bevilget efterværn efter 76. Tildelingskriterier I Gribskov Kommune kan der bevilges interne kontaktpersoner. Disse kontaktpersoner er altid tilknyttet SKP-huset i Græsted. Inden bevilling af foranstaltningen skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse samt i videst muligt omfang være afholdt et netværksmøde med henblik på afdækning af ressourcer i netværket. Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af den unges særlige behov for støtte. En kontaktperson i Gribskov kommune kan tildeles ud fra tre modeller, som er beskrevet nedenfor. Tildelingen baseres på en konkret og individuel socialfaglig vurdering.

10 Der kan tildeles en fast kontaktperson for den unge fra 12 år. En fast kontaktperson kan spænde fra en begrænset støttefunktion til en mere omfattende støttefunktion, der kan yde vejledning og støtte i forhold til hele den unges livssituation. Kontaktpersonen kan således udfylde flere forskellige funktioner alt efter, hvad den unge har behov for. I Gribskov kommune vil støtten altid have særligt fokus på at fastholde den unge i uddannelse. I Gribskov kommune arbejder kontaktpersonerne både med de unge i individuelt relationsarbejde og i gruppeforløb. I gruppeforløbene yder kontaktpersonerne vejledning og støtte til de unge. Kontaktpersonen faciliterer gruppesamtaler, som arbejder med de unges udfordringer i fællesskab. Der etableres i SKP-huset åbne ungegrupper, hvor alle de unge i SKP-huset kan deltage. Der etableres også løbende lukkede grupper, som i en afgrænset periode arbejder med en særskilt gruppe unge omkring særlige problemstillinger. Serviceniveauet fastsætter at forløb i SKP-huset har en varighed på op til 18 måneder. Forløb i SKP-huset evalueres efter lovgivningens frister for opfølgning, med henholdsvis 3 og 6 måneders intervaller. Evalueringen baseres på skriftlige forløbsbeskrivelser og statusmøder. Tildelingen af en kontaktperson i SKP-huset kan følge tre modeller: Forløb 1: Den unge visiteres til tre måneders indslusningsforløb i SKPhuset med individuel kontakt til kontaktperson. De individuelle samtaler finder som udgangspunkt sted i SKP-huset. Der afholdes opfølgningsmøde med rådgiver efter tre måneder. Efter opfølgningsmødet eller allerede indenfor de første tre måneder deltager den unge i gruppeforløb. Deltagelse i gruppeforløbet suppleres med sideløbende individuel kontakt, når der vurderes et særligt behov for dette. Deltagelsen er som udgangspunkt seks måneder. Efter seks måneder afholdes statusmøde med udgangspunkt i forløbsbeskrivelse. Det vurderes ved statusmødet om de ønskede effektmål i handleplanen er opnået. Der kan bevilliges seks måneder yderligere, hvorefter der igen afholdes statusmøde og herefter en afslutningsperiode på tre måneder. Forløb 2: Den unge visiteres direkte og kun til gruppeforløb. Her introduceres den unge til den konkrete gruppe af en udpeget kontaktperson. Det vurderes ved statusmøder om de ønskede effektmål er opnået. Forløb 3: Tre måneders indslusningsforløb og individuel kontakt. De individuelle samtaler finder som udgangspunkt sted i SKPhuset. Der afholdes opfølgningsmøde med rådgiver efter tre måneder. Såfremt den individuelle kontakt (uden tilknytning til en gruppe) skal fortsætte efter de tre måneder, skal det være en særlig vurdering som beror på en ledelsessparring. Teamkoordinator eller teamleder skal kvalificere, hvis den individuelle kontakt skal fortsætte efter de tre måneder. Det

11 skal være bundet op på særlige effektmål i handleplanen, som kræver individuel støtte. En omfattende individuel støtte har til formål at forebygge mere indgribende løsninger. Ydelsen omfatter ikke egenbetaling.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 5 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune

Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Vordingborg Kommune 1 Vejledende serviceniveau for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Udgivet af Revideret maj Udarbejdet af: Børne- og Familiesekretariatet Valdemarsgade 43

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige

Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Opdateret 15. januar 2015 Anbringelsesstatistik Vejledning til Skema 1. Oprettelse af sag, 0-17-årige Hvornår skal der registreres i skema 1? Kommunen skal indberette et statistikskema med grundoplysninger

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune.

Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. Serviceniveauet for børn og unge i udsatte positioner i Tønder Kommune. SERVICENIVEAUET FOR BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER I TØNDER KOMMUNE.... 1 Serviceniveau et vigtigt redskab på børn- og ungeområdet...

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Børns sociale rettigheder

Børns sociale rettigheder Børns sociale rettigheder Lov om social service Kapitel 11 Særlig støtte til børn og unge Indholdsfortegnelse Lovens formål.... 3 Rådgivning... 4 Forældre har ret til at få familieorienteret rådgivning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015

Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Børn og Skole Børn og Familie Dato: 14. januar 2015 Sagsnr.: 11/22 469 Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Anbringelsesgrundlag for Aabenraa kommune 2015 Dette anbringelsesgrundlag blev vedtaget af

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand)

Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Standarder for ydelser til udsatte børn og unge 1 Standard for ydelsen socialpædagogisk bistand (flyverbistand) Lovgrundlag Servicelovens 52.3.1 Målgruppe Målgruppen for flyverindsatsen er børn og unge

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie

Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie 1 Center for Børn, Unge og Familie Serviceniveauer 22. februar 2011 Serviceniveauer i Center for Børn, Unge og Familie Baggrund og formål Med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2011 18-22åriges døgnophold i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for PRINT af de udfyldte

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

En del af Storskoven Storskoven

En del af Storskoven Storskoven 97 100 100 En del af Storskoven Storskoven Fakta om Viakon Viakon er en del af den selvejende institution Storskoven, der siden etableringen i 2005 har ydet støtte til børn, unge og borgere med særlige

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Side 1 af 27 2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige Sagshændelser i anbringelsesperioden - 2013 Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 Klik på siden for

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform)

Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indenrigs- og Socialministeriet boern@ism.dk Høring om forslag til lov om ændring af lov om social service og love om retssikkerhed og administration på det sociale område (Barnets Reform) Indledning LOS

Læs mere

Serviceniveau budgetområde 517

Serviceniveau budgetområde 517 Serviceniveau budgetområde 517 1.1 Merudgifter, SEL 41 Lovgrundlag for ydelsen 41 Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen

Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 231 Offentligt Præsentation af børn- og familieområdet i Ankestyrelsen Møde i Folketingets Socialudvalg 17. Marts 2016 Håndtering af klagesager Børn

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune

Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Uledsagede mindreårige flygtninge i Gribskov kommune Ved integrationskoordinator og socialrådgiver Lars Boe Wille Baggrund for Gribskovs erfaringer: Erfaringer med sagsbehandling fra Asylcenter Gribskov

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget

Når dit barns sag skal behandles i børn og unge-udvalget Børne- og Familieteamet Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i børn og ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere