Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet."

Transkript

1 Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Indledning Det fremgår af direktionens notat fra november 2008, at der skal udarbejdes en rapport til kommunaldirektøren vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing, andre kommuners erfaringer og skønnet gevinst ved det, herunder en konklusion i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt for Norddjurs Kommune. Der er til formålet nedsat en arbejdsgruppe bestående af Økonomichef Jørn Bo Jensen, HR-chef Grethe Hansen, lønkonsulenterne Berit Elkjær, Kathrine Nielsen og Anette B. Kjeldsen samt HR-konsulent Dagny Trans Arendt. Arbejdsgruppen har besøgt Greve Kommune, Odder Kommune samt Albertslund Kommune. Forud for besøgene er der udarbejdet en liste over de spørgsmål, som er stillet til kommunerne. Listen over spørgsmål er forinden forelagt for kommunaldirektøren i Norddjurs Kommune. Herudover er der indhentet oplysninger fra Lemvig Kommune om baggrunden for, at man har lavet udbud på lønfunktionen, samt hvad der er indeholdt i udbuddet. Nedenfor er der lavet en sammenfatning af de oplysninger som arbejdsgruppen har indhentet fra de fire kommuner. Efterfølgende er der lavet en sammenfatning af de råd, der er modtaget såfremt Norddjurs Kommune på et tidspunkt vælger at udlicitere lønfunktionen. Endelig fremgår arbejdsgruppens konklusion, samt hvilke tiltag der kan gøres for at sikre en god og effektiv løsning af opgaverne fremover. Lemvig Kommune Der har været kontakt til Lemvig Kommune v/hr-chef Else Marie Yderstræde. Kommunalbestyrelsen i Lemvig har i januar 2009 besluttet at udlicitere lønudbetalinger m.v. til Visma Services A/S, Odense. Baggrunden for udliciteringen har udelukkende været begrundet i spørgsmålet om medarbejderressourcer. HR-afdelingen i Lemvig Kommune er placeret i Thyborøn og det har været meget vanskeligt at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til den beliggenhed i en tid, hvor lønadministrationen er meget mere kompleks og individualiseret end nogensinde. Udbudsmaterialet har været meget omfattende og man havde Rambøll Management med som konsulent på opgaven. Udliciteringen omfatter også udskrivning af ansættelsesbreve og ændring af timetal. 1

2 Herudover udliciteres også afstemninger af mellemregningskonti, årsafslutning m/posteringer berigtigelse overfor SKAT, afregning af A-skat, AM-bidrag og hjemtagelse af refusioner, herunder dagpengerefusioner. Egentlige personaleadministrative opgaver, som overenskomstfortolkninger, forhandlinger med organisationer, lokal løndannelse, vanskelige personalesager og personaleudvikling er fortsat placeret i HR-afdelingen. Udliciteringen vil være udgiftsneutral for kommunen der er altså ikke indregnet en besparelse ved udliciteringen. Hensynet til fortsat sikker drift har været afgørende for, at Lemvig har valgt at udlicitere. Besøg i Odder og Greve samt Albertslund kommuner den 3. og 4. marts Odder Kommune. Odder Kommune har udliciteret lønfunktionen pr. 1. maj 2008 til Kommunedata. Udliciteringen er sket efter udbud, hvor der indgik tilbud fra KMD, Wisma Odense og Pricewaterhouse Coopers. Baggrunden var et ønske om at opnå besparelser og bedre kvalitet i opgaveløsningen (man havde forinden deltaget i et benchmarking-projekt som sandsynliggjorde, at dette var muligt). Underliggende lå der et akut behov for at sikre opgaveløsningen (ressourcer), idet 3 garvede lønmedarbejdere ud af en stab på i alt 7 skulle på pension. Alt omkring lønanvisning, ansættelsesbreve, afregninger og afstemninger m.v. er udliciteret. Der er dog visse opgaver, der fortsat ligger i kommunen visse ansættelsesbreve, barselsfond, feriekortudbetaling m.v. Udbudsmateriale blev lavet ved hjælp af konsulentfirmaet Rambøll Management. Indberetning til KMD sker fra de respektive arbejdspladser til KMD via en LPA-portal. Tidligere indberettede man til lønafdelingen på papir, som herefter foretog den elektroniske indberetning. Kommunen udmeldte umiddelbart efter aftaleindgåelsen med KMD, at man på papiret sparede kr. på udliciteringen. HR-chefen oplyser, at denne besparelse efterfølgende er anvendt til ekstraydelser i forbindelse med lønadministrationen. Udliciteringen opleves som en meget stor forandring af de decentrale og centrale ledere. Nogle steder har det betydet, at man har udvidet antallet af sekretærtimer (ca. 2 stillinger). Det er ikke mernormeringer, men timer, der tages fra fagområderne. Der er ikke i Odder ansat en kontaktperson som bindeled mellem KMD og kommunen, hvilket man har fortrudt. 2

3 Lønmodtagerne skal rette henvendelse til deres ledere, hvis der er problemer med lønnen. Lederne retter herefter henvendelse til KMD. Hvis ikke problemet løses ad denne vej retter lønmodtagerne henvendelse til personalefunktionen i Odder HR-chefen og de øvrige medarbejdere i denne afdeling bruger megen tid på at udrede lønsedler o.a. Denne tid går naturligvis fra HR-opgaverne. Odder Kommune har samtidig konstateret, at undervisningen og vejledning af lederne har været en større opgave end forventet. Det oplyses, at der har været mange startproblemer og at det eksempelvis er rigtig svært at få alt ind i kontrakten. Der anvendes således løbende mange ressourcer på at afklare med KMD, hvilke opgaver der er med i kontrakten. KMD udfører udelukkende de opgaver, der fremgår af kontrakten. Resten må klares af andre i den kommunale administration. Den fleksibilitet man tidligere oplevede i forhold til den kommunale lønadministration er væk. Såfremt der konstateres fejl fra aftaleenhederne i kommunen og fejlen medfører, at der skal ske en acontoudbetaling, skal kommunen betale 335 kr. pr. udbetaling. Arbejdspladserne påføres denne udgift. Samtidig er risikoen for at noget går galt blevet større. Man har f.eks. konstateret problemer med indberetning af refusioner i VIRK.dk, hvilket har medført tab af refusioner for kommunen. Når vi spørger til det positive ved outsourcingen svarer HR-chefen: Jeg kan sove roligt om natten i forhold til, at jeg har sikret driftssikkerheden på området. Odder kommune lagde megen vægt på, at de medarbejdere, der skulle overføres til KMD ikke skulle til Odense eller Aalborg. Dette har imidlertid betydet, at disse medarbejdere nu sidder alene i Skejby og ikke som en del af et større fagligt miljø. Det faglige niveau er dermed ikke øget. Greve Kommune. Udliciteringen af lønadministrationen påbegyndtes 1. maj Rambøll Management var tilknyttet som konsulenter til opgaven. Greve Kommune har valgt at udlicitere lønanvisningen, ansættelsesbreve, afregninger og afstemninger m.v. til KMD. 3

4 Baggrunden var en politisk beslutning, der nok var ideologisk, men også præget af ønsker om besparelser og bedre kvalitet. Endelig var der også her sårbarhed i forhold til at skaffe de tilstrækkelige medarbejderressourcer til at sikre driften. Greve Kommune oplyste på tidspunktet for udliciteringen, at kommunen sparede 1 mio. kr. årligt. Det er lidt vanskeligt at få defineret, hvorledes denne besparelse er opnået. HR-chefen tilkendegiver, at man efterfølgende har konstateret udgifter, som ikke indgik i denne beregning. Det er udgifterne til konsulentfirmaet, ekstraordinære prisstigninger til KMD, uddannelse af alle ledere. Samtidig er der flyttet opgaver til fagområderne, som betyder, at der er gået ressourcer fra det faglige arbejde. Endelig kan det konstateres, at Greve Kommunes lønafsnit havde en forholdsvis høj normering før KMD overtog opgaven. I Greve er der ansat en koordinator, som bl.a. tager sig af kontakten mellem kommunen og KMD, ligesom pågældende tager sig af de henvendelser, der kommer fra medarbejdere og ledere om udredning af fejl o.l. I Greve har man fortsat løbende dialog med KMD for at få afklaret indholdet i kontrakten. Arbejdsgangene er de samme som i Odder indberetning sker direkte fra arbejdspladserne via LPA-portal. Også i Greve har det været en stor mundfuld for lederne m.fl. og der er stadig behov for udformning og vedligeholdelse af diverse manualer og vejledning. Det tilkendegives i Greve, at de positive effekter af outsourcingen er: Effektivisering og digitalisering LPA-portalen rummer alle oplysninger (også arkiv) Lavere fejlprocent Decentralisering af ansvaret for løndata til lederne Som i Odder tilkendegav man, at det har været et meget stort arbejde at få udliciteringen etableret, og at der stadig bruges mange ressourcer på at få den til at fungere optimalt. Albertslund Kommune Albertslund Kommune har udliciteret til KMD fra 1. januar Ligesom i Odder og Greve kommuner har strategien været at alt lønarbejde skulle udliciteres. Baggrunden var at kommunen ikke kunne tiltrække de nødvendige medarbejderressourcer. I Albertslund anvendte man KL som konsulenter på udbudsmaterialet. 4

5 Albertslund sparer ikke penge på udliciteringen, tværtimod. De samlede merudgifter ved udliciteringen er ikke opgjort. Oplysningen har ikke været efterspurgt. Der forelå også tilbud fra Wisma Odense, men det var Albertslunds opfattelse, at dette firma ikke har de tilstrækkelige kompetencer til at varetage opgaven. I Albertslunds har man i modsætning til i Odder og Greve udarbejdet et udbudsmateriale i meget brede vendinger. Dette betyder, at man nu anvender en del ressourcer på at drøfte med KMD, hvad der er indeholdt i kontrakten. Den juridiske chef samt økonomichefen anvender en ugentlig formiddag sammen med KMD på disse drøftelser. Herudover er der et månedligt statusmøde med KMD. Man har i kommunen beholdt en medarbejder som controller/kontaktperson til KMD, ligesom to tjenestemænd i en overgangsperiode på 1½ år skal være med til at sikre et tilfredsstillende forløb. Indberetning sker via LPA-portalen og det er indtil videre også her blevet opfattet som en væsentlig ændring af ledernes opgaver. Der er ikke afsat ekstra ressourcer på arbejdspladsniveau. Generelle råd! Arbejdsgruppen har modtaget følgende råd såfremt kommunen på et eller andet tidspunkt vælger at udlicitere lønopgaven: Hvis man skal udlicitere er det en god ide, at man forinden har adskilt HR/personale og de funktioner, der skal udliciteres, således at der er klarhed her. Man skal være meget grundige omkring udfærdigelse af udbudsmateriale så man undgår diskussioner bagefter. Det er vigtigt at få solgt ideen til kommunens ledere. De skal også være klar til at få flere opgaver. Sørg for tilstrækkelig grundig uddannelse af lederne og andre, der skal indberette løndata. Der vil være et stort løbende behov. Det er vigtigt med grundige og detaljerede vejledninger omkring anvendelse af LPAportalen og alle de retningslinier, aftaler m.v., som lederne skal agere inden for. 5

6 Konklusioner Det fremgår af de fire ovenstående kommuners erfaringer, at det er vanskeligt om ikke umuligt at spare penge ved at udlicitere lønnen. Den væsentligste årsag til at udlicitere har været, at man ikke kan skaffe de tilstrækkelige kvalificerede medarbejdere. Det er forbundet med ikke uvæsentlige ulemper at give opgaven fra sig man mister centralt følingen med, hvorledes tingene håndteres. Det er forbundet med et meget stort arbejde at gennemføre processen, samt at afklare snitflader og gråzoner både før og efter. Der er ingen vej tilbage hvis man først har lagt opgaverne ud er det meget, meget vanskeligt om ikke umuligt at tage den tilbage igen. Medarbejderne vil ikke opleve den samme service i forhold til deres ansættelsesforhold, idet det ofte er vanskeligt for deres leder at udrede deres problemer. Lederne vil opleve at skulle være langt mere selvkørende de vil ikke opleve den service og nærhed, som der er i forhold til kommunens lønkonsulenter. Den hjælp man får er skemalagt fleksibiliteten og elastikken forsvinder. Man skal være sikker på, at alle decentrale ledere er klar til denne opgave. Også de % som ofte har det vanskeligt med administrative opgaver. Der vil være nogle gråzoner, hvor der er risiko for at noget falder på gulvet. Samtidig er der øget risiko for fejlmuligheder, idet leverandøren ikke forholder sig kritisk til de indberetninger, som kommer fra kommunerne. Endelig vil det ikke være muligt, at indhente en evt. fremtidig effektiviseringsgevinst ved digitalisering af opgaverne. Hvad er alternativet til at udlicitere lønopgaven? Nedenstående forslag er udarbejdet med fokus på sikker drift i forbindelse med overgang til ny lønberegner, muligheden for på sigt at styrke HR-området og muligheden for i et vist omfang at digitalisere opgaveløsningen. Hvis der skal frigøres ressourcer i HR/personalefunktionen til de egentlige HR og personaleopgaver er det nødvendigt at overflytte opgaven med udstedelse af ansættelsesbreve fra HR/personalefunktionen til lønfunktionen. Ansættelsesbreve ligger i dag primært hos HRkonsulenterne, der bruger en forholdsmæssig stor del af deres normerede tid til denne opgave. Hvis lønkonsulenterne skal overtage opgaven med udstedelse af ansættelsesbreve er det nødvendigt, at andre opgaver falder væk. 6

7 Dette kan understøttes af et Kommunedataprogram KMD Opus korrespondance, som ud fra indlagte skabeloner kan generere ansættelse efter indberetning af stamdata (Det undersøges hvad systemet koster). Indførelse af OPUS giver herudover nogle nye muligheder for at skabe frie ressourcer hos lønkonsulenterne til denne opgave. Der findes en portal, som kan anvendes af de decentrale arbejdspladser til direkte indberetning. Arbejdsgangen er i dag, at de decentrale enheder indsender oplysninger på papir til lønkonsulenterne, som så foretager indberetning. De enheder som anvender Zealand Care indberetter dog selv disse oplysninger. Det drejer sig om handicapområdet, psykiatriområdet, plejeområdet og genoptræningsområdet. Rent praktisk betyder dette, at der i forbindelse med implementering af OPUS til rollebaseret indgang tages en generel beslutning om, at visse indberetningsopgaver lægges ud til de decentrale enheder. Det forventes i øvrigt, at denne omlægning alligevel vil blive foreslået, som den naturlige arbejdsgang i dette system. Der er endvidere i forbindelse med implementering af OPUS igangsat arbejdsgangsanalyser i forhold til både lønfunktionen og personalefunktionen, således at mulighederne for rationaliseringer bliver gjort synlige og kan tjene som grundlag for de beslutninger, der skal tages i forhold til lønkonsulenternes opgaver og løsning af disse. Med venlig hilsen arbejdsgruppen 7

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling

3. Opgaveplacering en strategi til forenkling Forenkling er også et spørgsmål om opgaveplacering. Der kan ikke opstilles et enkelt svar på, om løsningen af de administrative opgaver skal foregå centralt eller decentralt. Men kommunerne må løbende

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn

Få succes med outsourcing af løn SEL LVGJORT ER IKKE ALTID VELGJORT Få succes med outsourcing af løn Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. Indledning... 3 Mange kender ikke potentialet... 4 For din virksomheds skyld............... 6 3.1. Produktivitet...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent Indhold 1. Formål og metode 1 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur 2 1.1.1 Datagrundlag 2 1.1.2 Dataindsamling 3 1.1.3 Decentralisering

Læs mere

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet

Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Fyens Stift 2013 1 Inspirationskatalog Aflastnings- og samarbejdsmodeller i menighedsrådsarbejdet Et af de gennemgående temaer i det kirkelige

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB

Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB Virksomhedsplan inkl. servicedeklaration bygget op efter virksomhedsmodellen 1 ift. MKB C E N T E R F O R Ø K O N O M I O G P E R S O N A L E 1 1. version godkendt i chefgruppen d. 19. juni 2007. 2. version

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Administrative servicecentre i staten

Administrative servicecentre i staten Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 Administrative servicecentre i staten Hovedrapport Februar 2008 I tabeller

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Budgettjekliste det nye?

Budgettjekliste det nye? Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg september 2013 Budgettjekliste det nye? Her er samlet nogle af de ny budgetforslag, der bliver arbejdet med i kommunerne. Du kan bruge inspirationsnotatet,

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere