Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009"

Transkript

1 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009

2 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og Henrik Kaustrup, FADD Udgiver: Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge (FADD) Copyright: Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge Udgivelsesår: 2009 (november) Publikationen kan bestilles hos: FADD: Elektronisk udgave kan downloades på foreningens hjemmeside: / publikationer Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Henrik Kaustrup, FADD, BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 2

3 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det BAGGRUND Intentionen bag Barnets Reform var, at den skulle følge op på anbringelsesreformen fra Formålet med reformen var at forbedre indsatsen i forhold til udsatte børn og unge. Reformen er i oktober 2009 forhandlet på plads af partierne bag satspuljeforliget: V, K, DF, S, SF, RV og LA og blev vedtaget den Med reformen er der bebudet at følge 928 mill. kr. fra satspuljen til gennemførelse af indholdet i barnets Reform i Frem til april 2009 har Velfærdsministeriet/ Socialministeriet afholdt seks inspirationsmøder i forbindelse med Barnets Reform. Disse møder har fagfolk, interessenter og forskere været inviteret til. Herunder repræsentanter fra FADD. I december 2009 fremlægger ministeren yderligere en række lovforslag til vedtagelse i foråret Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge står fortsat til Indenrigs og Socialministeriets rådighed i forhold til input/sparring, der har med de mere overordnede linjer at gøre. Men også helt konkret når der nu skal arbejdes videre med den indholdsmæssige side vedrørende efterværn, kvalificering af familieplejeområdet, standardisering af forældreevneundersøgelser, udvikling af indsatser i forhold til unge mødre. Udvikling og gennemførsel af forskning af indsatser for truede børn og unge. FADD s kommentarer til aftalen om Barnets Reform set med udgangspunkt i Barnets behov. Vi glæder os over, at centrale forslag, krav og ønsker som FADD har fremført er blevet hørt og inddraget i Barnets Reform. Aftalen om Barnets Reform giver på flere områder mulighed for at fremme og sikre forholdene for truende børn og unge i dagens Danmark bedre, og vi finder anledning til at vende tommelen opad på vegne af landets udsatte børn, unge og familier Men aftalen giver også anledning til panderynker og bekymringer på vitale områder. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 3

4 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det FADD er især glad for: At der lægges op til fornyet fokus på udsatte børns rettigheder og opvækstbetingelser. At der signaleres, at den tidlige, forbyggende indsats skal intensiveres. At den børnesagkyndige repræsentation i børn og ungeudvalg øges. At reglerne om underretningspligt præciseres. At der sikres efteruddannelse til socialrådgivere. At anbragte børns klagerettigheder styrkes og deres muligheder for bisidderstøtte bedres. At vi får en SSP model på børneområdet og flere andre tiltag, som kan fremme det tværfaglige samarbejde omkring truede børn og unge. At kravene til de driftsmæssige tilsyn med anbringelsessteder skærpes, og tilsyn med det enkelte anbragte barns anbringelsesforløb øges. At der fokuseres på opkvalificering af familieplejeområdet. At unge anbragte sikres bedre muligheder for efterværn. At der i udspillet overordnet signaleres, at socialt udsatte børn er samfundets ansvar. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 4

5 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det FADD savner: At der rejses krav om, at børnefaglige vurderinger skal indgå i 50 undersøgelser, når der er tale om anbringelser. Tiltag der sikrer, at der udarbejdes og følges op på handleplaner for alle anbragte børn og unge. At børnefaglige vurderinger altid indgår på beslutningsniveau vedr. anbringelser samt ophør heraf. Og ikke først i klagesystemet. En præcisering af, at de forskningsinitiativer, der skal igangsættes baseres på praksisnær forskning og udvikles i samråd med de fagpersoner, som repræsenterer området (modus 2 vidensproduktion). Tiltag der bedre end i dag kan sikre, at faglige vurderinger af behov for foranstaltninger til sikring af truede børn og unge ikke tilsidesættes af økonomiske hensyn. Tiltag til fremme af daginstitutionspersonales, skolelæreres, sundhedsplejerskers og lægers kompetencer i forhold til at identificere mistrivsel og særlige behov hos børn og unge. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 5

6 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det FADD bliver bekymrede når: Der er for lidt skal og for meget bør i reformaftalen. Reformen dikterer fokus på familiepleje som anbringelsesform, idet enhver anbringelse bør baseres på en individuel børnesagkyndig vurdering af det enkelte barns behov og vælges derefter. FADD ønsker lovgivning, der tydeligere signalerer at: Fokus skal flyttes fra fejlfinding til kvalitetsudvikling. Kvalificering af afklarings og beslutningsprocesserne i børne og ungesager skal sikres. Socialt udsatte børn og unge er samfundets ansvar. Vurdering af truede børn og unges specifikke behov er en specialkompetence som politikere og socialrådgivere behøver assistance fra diverse børnesagkyndige fagpersoner for at kunne afklare og varetage tilstrækkeligt og ansvarligt. Om Barnets Reform og FADDs bidrag og kommentarer hertil FADD holdt i begyndelsen af 2008 et møde med Velfærdsministeriet om den kommende Barnets Reform. Vi fremførte og drøftede væsentlige områder, hvor vi så behov for ændringer og stramninger. Efterfølgende var FADD inviteret som deltagere og en enkelt gang også som oplægsholder (v. Søren Skjødt vedr. tilsyn) til de temadage Velfærdsministeriet holdt i foråret. med diverse fagfolk, eksperter og interessenter på området, hvor centrale temaer blev drøftet m.h.p. at samle inspiration til det konkrete indhold i Barnets reform. Interesserede kan læse nærmere om hele denne proces og indholdet heraf på Socialministeriets hjemmeside. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 6

7 Barnets Reform 2009 Barnets Reform omfatter 3 hovedtemaer: 1. Nærhed og omsorg Ud fra principper om at ville sikre anbragte børn stabile og nære relationer ønskes der: Øget fokus på familieplejeområdet incl. netværksanbringelser. Udvikling af en ny type plejefamilieanbringelse: kommunale familieplejere., som skal kvalificeres til at modtage behandlingskrævende børn og unge gennem mere uddannelse og supervision samt klare ansættelsesforhold. Øget fokus på anbragte børns netværks/familie relationer. 2. Styrkelse af børns rettigheder og den tidlige indsats Med henblik på øget sikring af børns rettigheder omfatter aftalen: Sænkning af aldersgrænsen for børns klageret fra 15 til 12 år. Udvidelse af bisidderordninger for børn i forbindelse med afgørelser om anbringelse, som den Børns Vilkår tilbyder aktuelt. Styrkelse af den faglige ekspertise i Børne og Ungeudvalgene, hvor sammensætningen ændres fra 3 valgte, en juridisk og en børnesagkyndig til 2 valgte, en jurist og 2 børnesagkyndige. Ankestyrelsen gives øget mulighed for at tage sager op af egen drift. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 7

8 Barnets Reform 2009 Med henblik på fremme af tidlige indsatser med helhedsorienteret fokus på truede børn og unges forhold rummer aftalen: Fagpersoner gives forsøgsvist øgede muligheder for at udveksle informationer om truede børn og unge ved at indføre en ordning på socialområdet tilsvarende SSP og PSP samarbejdet. Tydeliggørelser af underretningspligten. Kommunerne gives mulighed for at gennemføre 50 undersøgelse uden forældres samtykke. Iværksættelse af centralt koordinerede kommunale og private tiltag til fremme af indsatsen i forhold til unge mødre. Kommunerne forpligtes til, at afgøre hvorvidt samt redegøre for hvordan, forældre til anbragte børn støttes. Der bevilges støtte til FBUs telefonrådgivning for forældre til anbragte børn og unge. Iværksættelse af mere systematisk forskning af effekterne af forskellige former for familiebehandling. Udvikling og formidling af standarder for forældreevneundersøgelser. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 8

9 Barnets Reform Kvalitet i indsatsen Med henblik på afbureaukratisering og effektivisering af kommunernes arbejdsgange rummer aftalen: Reducering af kravene til kommunernes indberetninger til anbringelsesstatistikken samt udarbejdelser af 50 undersøgelser og handleplaner. Standarder for sagsbehandling og den tværfaglige gruppe i socialforvaltningerne fjernes. Forenkling af kravene til kommunernes indstillinger til Børn og Ungeudvalgene. Tilsynsreglerne for kommunernes godkendelse af private opholdssteder og plejefamilier mindskes. Med henblik på udvikling og formidling af viden om forskellige indsatser og deres effekt i forhold til truede børn og unge rummer aftalen: Igangsættelse af strategisk forskningsprogram på området. Oprettelse af vidensportal til formidling af forskningsresultater samt kommuners erfaringer med effektfulde metoder. Efteruddannelse af socialrådgivere. Udvikling af samarbejdet mellem Indenrigs og Socialministeriet samt Undervisningsministeriet vedr. anbragte børn og unges skolegang. Med henblik på at sikre og fremme kvaliteten af tilsyn i forhold til anbringelsestilbud og forløb rummer aftalen: De personrettede tilsyn øges fra mindst 1 til mindst 2 årlige besøg. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 9

10 Barnets Reform 2009 Krav om fokus på det pædagogiske indhold på anbringelsesstederne ved de driftsmæssige tilsyn. Krav om et uanmeldt driftsmæssigt tilsynsbesøg årligt. Med henblik på at fremme kontinuitet og individualitet i indsatsen for anbragte unge rummer aftalen: Tydeliggørelse af formålet med efterværn i lovgivningen samt udvidelse af mulighederne for at tildele støtte i forhold til den unges individuelle behov. Præcisering af den unges mulighed for tildeling af støtte selv om den unge har afvist dette tidligere. Krav til kommunernes håndtering af skift af handlekommune ved det 18. år. Krav om fokus på den unges overgang til voksenlivet i handleplaner fra det 16. år. Ret til kontaktperson for unge der har været anbragt uden samtykke. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 10

11 Barnets Reform 2009 Vedrørende økonomi på området angående truede børn og unge: Partierne bag aftalen om Barnets Reform er splittede i spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en ændring af finansieringsformen for kommunernes udgifter til udsatte børn og unge. S, SF og RV ønsker en ændring, der kan sikre, at der i afgørelser om indsatsen (for udsatte børn) og unge ikke tages usaglige økonomiske hensyn.. V, K, DF og LA vurderer ikke der er behov for ændring af finansieringsformen. Reformaftalen er indgået uden tiltag i forhold til økonomien på Børneog Ungeområdet. BARNETS REFORM BARNETS BEHOV Side 11

12 Foreningen af DANSKE DØGNINSTITUTIONER for børn og unge Kontakt til FADD: Bedes rettet til konsulent Henrik Kaustrup tlf

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Støtte til forældre og forældreprogrammer

Støtte til forældre og forældreprogrammer Støtte til forældre og forældreprogrammer TEMA 5 KOM I FORM MED BARNETS REFORM Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i børne- og familieafdelingerne er

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere