BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI."

Transkript

1 BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI. For at værdien af tegningsretterne ikke skal gå tabt, skal indehaveren enten: Udnytte de tildelte tegningsretter og tegne nye aktier senest kl den 29. april 2010; eller Senest den 26. april 2010 før aktiemarkedet lukker sælge de tildelte tegningsretter, som ikke er udnyttet til tegning af nye aktier. Perioden for udnyttelse af tegningsretter afhænger af aftalen med samt reglerne og fremgangsmåden hos dit kontoførende institut, og denne periode kan være kortere end tegningsperioden. Denne informationsbrochure må kun distribueres til SAS aktionærer, der er bosat i Danmark. Den må således ikke distribueres i noget land, hvor distributionen strider imod landets regler eller kræver registreringsforanstaltninger eller andre foranstaltninger ud over dem, der følger af dansk ret. Information om SAS AB s emission 2010

2 Resumé af vilkårene Fortegningsret Tegningskurs Tildeling af tegningsretter i Værdipapircentralen Tegningsperiode Handel med tegningsretter Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Hver eksisterende aktie i SAS giver ret til 3 tegningsretter. En tegningsret giver ret til at tegne en ny aktie 0,67 SEK per aktie 12. april april 29. april april 26. april 2010 Tegning og betaling af de nye aktier skal ske gennem dit eget kontoførende institut i overensstemmelse med pågældende instituts gældende regler Finansiel kalender Delårsrapport 1 ( jan-mar) 22. april 2010 Delårsrapport 2 ( jan-jun) 18. august 2010 Delårsrapport 3 ( jan-sep) 10. november 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2010 Februar 2011 Årsrapport og rapport om bæredygtig Marts 2011 udvikling 2010 Denne informationsbrochure er ikke og må ikke anses for at være et prospekt i overensstemmelse med gældende love og regler. Prospektet, der er blevet godkendt og registreret af den svenske finansinspektion den 8 april 2010, indeholder en udførlig præsentation af emissionen i SAS AB ( SAS ) og af de risici, der er forbundet med en investering i SAS. Informationsbrochuren er kun rettet mod SAS aktionærer, der er bosat i Danmark. For fuldstændige vilkår og yderligere oplysninger henviser vi til prospektet. Prospektet på engelsk kan bestilles fra Nordea på tlf eller pr. til eller downloades fra SAS hjemmeside, Tegning af nye aktier ved emissionen kan alene ske på grundlag af prospektet i henhold til de deri anførte fuldstændige vilkår og betingelser.

3 Indhold 2 Baggrund og motiv 4 Den administrerende direktør om fremtiden 6 Emissionen kort fortalt 7 Sådan tegner du nye aktier 8 Spørgsmål og svar vedrørende emissionen 11 Vilkår og betingelser 14 SAS koncernen kort fortalt 16 SAS koncernens rutenet og flyflåde 18 Marked og omverden 20 Aktuelle markeds- og branchetendenser 21 Core SAS 24 Nye tiltag i Core SAS i Investment highlights 28 Risikofaktorer 31 Finansielle mål og strategier 32 Bestyrelse, koncernledelse og revisor 34 Aktiekapital og ejerforhold 37 Udvalgte skattemæssige overvejelser i Danmark 40 Økonomisk treårsoversigt 42 Nøgletal 44 Ordliste

4 Baggrund og motiv Baggrund I februar 2009 blev Core SAS lanceret, koncernens fornyede strategiske initiativ til at imødegå det forringede makroøkonomiske klima og de interne udfordringer i SAS, med målet at styrke koncernens langsigtede position som et konkurrencedygtigt og lønsomt flyselskab. Ved lanceringen inkluderede Core SAS et omkostningsprogram på SEK 4 milliarder, som gradvis øgedes til SEK 5,3 milliarder i 2009 på grund af den forværrede makroøkonomiske situation. Implementeringen af tiltagene i Core SAS er gået planmæssigt, og ved udgangen af 2009 var cirka 66% af omkostningsbesparelserne på SEK 5,3 milliarder gennemført. De tiltag, som blev gennemført i 2009, inkluderer afhændelse af koncernens beholdninger i airbaltic, Spanair (80,1%) og bmi, reduktion af flyflåden med 18 fly, implementerede kapacitetsreduktioner på cirka 18%, nedlæggelse af 57 ruter (blev gennemført i ), omstrukturering af SAS organisation samt den emission på cirka 2

5 SEK 6 milliarder, som blev gennemført i april Som et resultat af implementeringen af Core SAS kunne koncernen reducere sin enhedsomkostning med cirka 1,5% i 2009 på trods af store kapacitetsreduktioner. Det nye kommercielle koncept Service And Simplicity som blev lanceret i foråret 2009, har sammen med SAS øgede fokus på forretningsrejsende bidraget til øget kundetilfredshed. 1 I 2009 var Scandinavian Airlines det førende netværksselskab i Europa baseret på punktlighed 2 og bagagelevering 3. Det makroøkonomiske klima blev dog betydeligt mere forværret i 2009, end markedet og koncernen forventede, da Core SAS blev lanceret i februar Flybranchen er hårdt ramt af den globale finansielle og økonomiske krise. Det har resulteret i en betydelig nedgang i antallet af passagerer og i yielden, hvilket har medført væsentligt lavere indtægter for flyindustrien i Som en følge heraf blev SAS resultat for 2009 betydeligt dårligere, end koncernen havde forventet, da Core SAS blev lanceret i februar Desuden blev omstruktureringsomkostningerne i Core SAS betydeligt højere end forventet, især på grund af den uventede kraftige nedgang i efterspørgslen efter flyrejser. Det tvang SAS til at tage fly ud af drift tidligere end forventet. Som et resultat heraf blev nettoleasingomkostningerne for udtagne fly og omkostningerne til personaleindskrankninger højere end forventet og disse omkostninger steg yderligere, fordi det svage marked gjorde det vanskeligere efterfølgende at udleje udtagne fly. Desuden førte de lavere indtægter til højere nettotræk på driftskapital på grund af lavere forskudsbetalinger for billetter. Disse faktorer har, sammen med lavere indtægter end forventet fra afhændelsen af aktiver, haft en væsentlig negativ indvirkning på SAS finansielle stilling, pengestrøm og likviditet i I følge SAS egne kundundersøgelser. 2 Kilde: FlightStats. 3 Kilde: AEA. For at forbedre lønsomheden og sænke omkostningsbasen har SAS i 2010 identificeret yderligere besparelsesinitiativer på SEK 2,5 milliarder, som inkluderer den aftale på SEK 500 millioner, som SAS i løbet af marts 2010 har truffet med fagforeningerne for piloter og kabinepersonale. Som følge af disse yderligere omkostningsbesparelser beløber det samlede omkostningsprogram i Core SAS sig til SEK 7,8 milliarder. Motiver SAS har til hensigt at styrke sin kapitalstruktur på følgende måde: aftaler med långivende banker om at forlænge løbetiden fra 2012 til 2013 og ændre de finansielle forpligtelser vedrørende kreditfaciliteter på cirka SEK 5 milliarder (betinget af blandt andet et nettoemissionsprovenu på mindst SEK 4 milliarder) refinansiering af SAS obligationer, som forfalder i 2010 (cirka SEK 2 milliarder) gennem obligationer udstedt på EMTNmarkedet på cirka SEK 580 millioner og et femårigt konvertibelt obligationslån på SEK 1,6 milliarder (betingelsen er blandt andet, at denne emission bliver gennemført) udstillende af obligationer på cirka SEK 1milliard (betingelsen er blandt andet, at denne emission bliver gennemført) denne emission på cirka SEK 5 milliarder Disse foranstaltninger forventes sammen med Core SAS at give koncernen den nødvendige finansielle og strategiske fleksibilitet til at fuldføre sin langsigtede strategi og sikre, at SAS er velpositioneret, når flymarkedet stabiliserer sig. Anvendelse af emissionsprovenu Emissionen forventes at indbringe højst SEK 5 milliarder før fradrag af emissionsomkostninger. Provenuet fra emissionen vil blive anvendt til at styrke SAS likviditet og støtte implementeringen af de tilbageværende initiativer i Core SAS. 3

6 Jeg er overbevist om, at Core SAS er den rigtige strategi for SAS. Kære aktionærer, 2009 har nok været det mest udfordrende år for den samlede luftfartsindustri på grund af den dybe recession, som har påvirket verdensøkonomien siden finanskrisens start. IATA har estimeret, at luftfartsindustrien permanent har mistet 2,5 år i passagertilvækst og 3,5 år, når vi taler om vækst inden for fragtflyvning. SAS imødegik tidligt i 2009 den økonomiske nedgang med lanceringen af en fornyet strategisk målsætning Core SAS kombineret med 4

7 en emission på cirka SEK 6 milliarder. Gennemførelsen er gået planmæssigt, og vi har haft stor succes med yderligere at reducere vores omkostninger. Den historisk store nedgang i markedet har dog været betydeligt værre, end vi kunne forudse ved lanceringen af Core SAS i februar Den har haft en kraftig, negativ indflydelse på både antallet af forretningsrejser og yielden og dermed på vores indtægter og pengestrøm. Derfor udvider vi nu vores omkostningsprogram i Core SAS med SEK 2,5 milliarder, koblet til en emission på cirka SEK 5 milliarder. Koncernen har desuden fået forlænget fire kreditter på cirka SEK 5 milliarder (betinget af blandt andet gennemførelsen af emissionen) samt et refinansieret obligationslån på yderligere SEK 2 milliarder, som forfalder til betaling i Disse tiltag er helt nødvendige for, at vi med fuld styrke kan gennemføre de resterende aktiviteter i Core SAS, styrke vores finansielle position og komme gennem flybranchens største nedgang nogensinde. Omkostningsprogrammet omfatter desuden en betydelig kapacitetsreduktion, hvor 18 af 21 planlagte fly var taget ud af trafik ved udgangen af fjerde kvartal Koncernens organisation er blevet forenklet i betydelig grad, og blandt andet udføres al produktion i Scandinavian Airlines nu i henhold til en fælles operativ tilladelse. Antallet af ansatte var færre ved udgangen af 2009 end ved årets begyndelse, og koncernen har i januar og februar 2010 reduceret antallet af fuldtidsansatte med yderligere 200 personer. Vi har også planmæssigt afhændet ikke-kernevirksomheder, deriblandt SAS aktier i bmi og airbaltic. Af omkostningsprogrammet på i alt SEK 7,8 milliarder forventes flertallet af de tilbageværende initiativer at få effekt på resultatet for Besparelserne omfatter blandt andet reduceret administration og en øget centralisering af organisationen. I omkostningsprogrammet indgår desuden yderligere SEK 500 millioner i omkostningsbesparelser i løbet af 2010, baseret på en endelig aftale, som blev indgået i marts 2010 med de fagforbund, som repræsenterer koncernens piloter og kabinepersonale. Det første kvartal hvert år er sæsonmæssigt svagt, og koncernens yield var fortsat under pres i februar Koncernens kapacitetsudnyttelse er imidlertid steget i 2010, og implementeringen af omkostningsprogrammet er fortsat planmæssigt. Med Core SAS har vi opnået betydelige omkostningsreduktioner og har samtidig kunnet bevare et højt niveau af punktlighed, regularitet og kundetilfredshed. Dermed har vi vist, at det er den rigtige strategi for SAS. Vi er nu Europas punktligste flyselskab. Det er selvfølgelig en stor fornøjelse, fordi det viser, at vores kvalitets arbejde har nået de mål, vi har sat os. Trods kapacitetsnedskæringerne i 2009 har vi stadig det uden sammenligning største rutenet og det højeste antal afgange på det nordiske marked. Vi fortsætter også med at være førende inden for innovationer - for eksempel har vi indført mulighed for helautomatisk biometrisk check-in. Det har ført til, at kundetilfredsheden er forbedret betydeligt både i 2008 og Med Core SAS har vi et stabilt fundament at bygge videre på. Med nye omkostningsbesparende tiltag, en mere effektiv og centraliseret organisation, sikret refinansiering, en konkret overenskomst med fagforeningerne og en stærk balanceopgørelse er jeg overbevist om, at vi vil komme igennem et barskt 2010 og være godt rustede til det forventede økonomiske opsving. Vi håber, at du vil deltage i emissionen vi glæder os til at have dig med på vores rejse! Stockholm, den 8. april 2010 Mats Jansson Administrerende direktør og koncernchef 5

8 Emissionen kort fortalt For yderligere at styrke SAS koncernens likviditet og understøtte implementeringen af de resterende dele af Core SAS har bestyrelsen for SAS den 8. februar 2010 truffet beslutning om en emission med fortegningsret for SAS aktionærer. Bestyrelsens beslutning blev godkendt på generalforsamlingen den 7. april Emissionen forventes at tilføre selskabet højst cirka SEK 5 milliarder før fradrag af emissionsomkostninger. Hvis du var registreret som aktionær i SAS på tildelingsdatoen den 12. april 2010, har du ret til at tegne 3 nye aktier for hver af dine eksisterende aktier i SAS. Tegningskursen for de nye aktier er SEK 0,67 pr. aktie. Tegningsperioden begynder den 15. april 2010 og slutter den 29. april Emissionen vil, hvis den fuldtegnes, medføre, at antallet af aktier i SAS stiger fra 2.467,5 millioner til millioner. Aktionærer, som vælger ikke at deltage i emissionen, får deres ejerandel væsentligt udvandet. Udvandingseffekten vil ikke overstige 75%. Bemærk, at din ret til at tegne nye aktier i SAS har en økonomisk værdi, hvis aktiekursen overstiger tegningskursen. For ikke at miste denne værdi skal du enten: udnytte dine tegningsretter og tegne nye aktier senest kl den 29. april 2010; eller sælge dine tegningsretter senest den 26. april 2010 før aktiemarkedet lukker SAS tre største ejere, den svenske, danske og norske stat, har hver for sig til SAS bestyrelse udtrykt deres støtte af emissionen og har fået de påkrævede parlamentariske godkendelser til, under visse forudsætninger, at tegne deres respektive pro rata-andele i emissionen. SAS fjerdestørste ejer, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har, gennem Foundation Asset Management (FAM) udtrykt sin støtte af emissionen og har bekræftet sin hensigt om under visse forudsætninger at tegne sin pro rata-andel i emissionen. De nævnte ejeres deltagelse i emissionen er betinget af blandt andet at hver og en af disse tegner den respektive pro rata-andel. Tilsammen har disse ejere cirka 57,6% af aktierne og stemmerne i SAS. Derudover har J.P. Morgan, Nordea og SEB sammen med DnB NOR Markets, The Royal Bank of Scotland og Danske Markets påtaget sig under visse forudsætninger at tegne de resterende aktier svarende til i alt højst cirka 42,4% af aktierne i emissionen i det omfang, de nye aktier ikke tegnes af eksisterende aktionærer eller andre. Forpligtelserne er betingede af almindelige forbehold, som er beskrevet i prospektet. Tidsplan for Emission marts: Offentliggørelse af resultatopdateringen for januar-februar 15. april: Tegningsperioden begynder 22. april: Offentliggørelse af delårsrapport og tillægsprospekt 26. april: Sidste dag for salg af tegningsretter 29. april: Sidste dag for tegning af aktier med tegningsretter Marts April

9 Sådan tegner du nye aktier Du modtager tegningsretter For hver aktie, du ejer i SAS den 12. april, får du 3 tegningsretter. Sådan udnytter du dine tegningsretter Hver tegningsret giver dig ret til at tegne en aktie i SAS for SEK 0,67. Betaling finder sted i DKK, afhængigt af valutakursen omkring betalingstidspunktet. Hvis du vil tegne flere aktier eller sælge dine tegningsretter, kan dit kontoførende institut give dig information og hjælp. Eksempel: 1 aktie i SAS 1 tegningsret + SEK 0,67 (omregnet til DKK) 3 tegningsretter 1 ny aktie i SAS Tegning og betaling Oplysninger om dit antal tegningsretter får du fra dit kontoførende institut. Hvis du vil tegne nye aktier, skal du gøre dette gennem dit kontoførende institut i henhold til de regler, der gælder for instituttet. Perioden for udnyttelse af tegningsretter afhænger af aftalen med samt reglerne og fremgangsmåden hos dit konto førende institut, og denne periode kan være kortere end tegningsperioden. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte dit kontoførende institut eller Nordea på telefon Betaling finder sted ved, at dit kontoførende institut debiterer den angivne bankkonto omkring den 29. april Bemærk, at SAS gennemfører en sammenlægning af aktier 1:30 efter emissionen. Det medfører, at aktionærer, hvis aktiebeholdning efter emissionen ikke er deleligt med 30, får deres overskydende aktier solgt. Der er yderligere information på 7

10 Spørgsmål og svar vedrørende emissionen 1. Hvad er en emission? En emission er en måde, hvorpå et selskab kan få mere kapital ind i virksomheden. Dette gøres ved, at selskabet udsteder nye aktier til personer, der allerede ejer aktier i selskabet, og/eller personer, der ikke tidligere har haft aktier i selskabet. 2. Behøver jeg som aktionær at foretage mig noget for at få tegningsretter i SAS emission? Nej, alle der er registreret som aktionærer i SAS den 12. april 2010, modtager automatisk tegningsretter. For hver aktie, du ejede den dag, fik du 3 tegningsretter. 3. Hvad er en tegningsret? Det er et værdipapir, der giver dig ret til inden for en vis periode at tegne nye aktier i et selskab til en bestemt pris. Hver tegningsret giver ret til at tegne en ny aktie i SAS. Tegningsretten har en økonomisk værdi, hvis tegningskursen er lavere end aktiekursen. 4. Hvad sker der, hvis jeg ikke foretager mig noget? Som aktionær skal du foretage et aktivt valg. Enten skal du udnytte dine tegningsretter til at tegne nye aktier, eller også skal du sælge dine tegningsretter i markedet. Hvis du ikke gør noget, fortaber du dine tegningsretter, når tegningsperioden udløber. Tegningsretter vil blive håndteret i henhold til aftale med samt regler og fremgangsmåde hos dit eget kontoførende institut. Aktionærer, som ikke deltager i emissionen, vil blive væsentligt udvandet. Udvandingseffekten vil ikke overstige 75%. 5. Hvornår kan jeg tegne nye aktier i emissionen? Dine tegningsretter vil blive tildelt i dit depot omkring den 12. april Tegningsperioden løber fra den 15. april til den 29. april Til hvilken kurs kan jeg tegne de nye aktier? Tegningskursen er SEK 0,67 pr. aktie. Betaling vil dog finde sted i DKK efter omregning i overensstemmelse med nedenstående (Se også afsnittet Vilkår og betingelser). Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Det endelige beløb i DKK, som tegnere af nye aktier der benytter tegningsretter skal betale, svarer til tegningskursen SEK 0,67 pr. aktie omregnet til DKK baseret på valutakursen den 27. april Tegning uden tegningsretter Det endelige beløb i DKK, som tegnere af nye aktier uden tegningsretter skal betale, svarer til tegningskursen SEK 0,67 pr. aktie omregnet til DKK baseret på valutakursen den 5. maj Kan jeg tegne flere aktier, end jeg har tegningsretter til? Ja, du kan købe flere tegningsretter på NASDAQ OMX Copenhagen. Disse giver dig ret til at tegne yderligere en aktie pr. tegningsret. Sidste dag for køb af tegningsretter er den 26. april Hvis du køber tegningsretter, skal du kontakte dit kontoførende institut for tegning og betaling. Du kan også afgive ønske om tegning af aktier uden tegningsretter (se spørgsmål 10). Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Nordea på telefon eller dit kontoførende institut. 8

11 8. Hvad gør jeg, hvis jeg vil købe eller sælge tegningsretter? Du kan købe eller sælge tegningsretter på NASDAQ OMX Copenhagen ved at kontakte dit kontoførende institut. Du kan købe og sælge tegningsretter fra og med den 15. april til og med den 26. april Bemærk, at likviditeten i handlen med tegningsretter kan variere kraftigt, og muligheden for at sælge tegningsretterne kan være begrænset. 9. Hvordan betaler jeg for de nye aktier? Indehavere af tegningsretter, som ønsker at tegne nye aktier, skal tegne og betale de nye aktier gennem deres eget kontoførende institut i overensstemmelse med det pågældende instituts gældende regler, dog senest kl den 29. april Betaling trækkes fra tegnerens bankkonto omkring den 29. april For indehavere af tegningsretter vil det tidspunkt, hvor meddelelse om tegning skal finde sted, afhænge af aftalen med og de regler og procedurer, som er gældende for dit kontoførende institut, og det kan derfor være et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt hvor tegningsperioden udløber. Ved tegning af nye aktier uden tegningsretter trækkes betalingen fra tegnerens bankkonto omkring den 11. maj Hvordan tegner jeg aktier uden tegningsretter? Ved tegning af nye aktier uden tegningsretter kræves det, at en speciel tegningsblanket udfyldes, underskrives og leveres til den pågældende tegners eget kontoførende institut, som herefter videresender tegningsblanketten til Nordea. Tegningsblanketten fås hos Nordea på telefon og på selskabets hjemmeside på adressen Tegningsblanketten skal være Nordea i hænde senest kl den 29. april 2010 og skal derfor afleveres til tegnerens eget kontoførende institut i god tid før denne dato. Kun en enkelt tegningsblanket pr. tegner kommer i betragtning. Det er ikke muligt at oplyse om, hvorvidt du får tildelt aktier uden anvendelse af tegningsretter, og hvor mange aktier du i så fald får. Hvis bestyrelsen beslutter at tildele aktier tegnet uden tegningsretter, vil det antal aktier, du får tildelt, 9

12 blandt andet afhænge af, hvor mange aktier du tegnede i emissionen ved udnyttelse af tegningsretter, efterspørgslen efter nye aktier uden tegningsret, samt hvor mange aktier der er tilbage efter tegning ved udnyttelse af tegningsretter. 11. Hvad sker der, når jeg har tegnet og betalt for mine nye aktier? Din tegning og betaling registreres i VP-Securities system, og samtidig registreres de såkaldte BTA (betalte, tegnede aktier) i dit depot. Konvertering af dine BTA til almindelige aktier forventes at finde sted omkring den 12. maj Bliver jeg som aktionær beskattet af emissionen? Hvis du udnytter dine tegningsretter til tegning af nye aktier, bliver du ikke beskattet i Danmark. Hvis du sælger dine tegningsretter, beskattes du derimod af salget. I afsnittet Udvalgte skattemæssige overvejelser i Danmark på siderne finder du en sammenfatning af en række danske skatteregler, der er aktuelle i forbindelse med emissionen. 13. Hvorfor kom SAS ud med resultatopdatering for januar-februar 2010? Da tegningsperioden for emissionen ligger tæt på offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2010, vil SAS sikre, at alle aktionærer og nye investorer har så opdateret information som muligt om SAS for at kunne tage stilling til tilbuddet om tegning af nye aktier i emissionen. 14. Hvorfor planlægger SAS at udsende et tillægsprospekt? Den 22. april 2010 planlægger SAS at offentliggøre delårsrapporten for 1. kvartal 2010 og samtidig, på grund af emissionen, udsende et tillægsprospekt, som vil bestå af delårsrapporten. Tillægsprospektet medfører, at tegning af aktier i SAS emission kan tilbagekaldes inden for fem arbejdsdage fra offentliggørelsen af tillægsprospektet. Se Tillægsprospekt på side 13 for information om tilbagekaldelse. Tillægsprospekt bliver ikke distribueret til aktionærer, men bliver offentliggjort på den 22. april Hvor kan jeg finde mere information om emissionen? Hvis du har spørgsmål om emissionen eller vil bestille prospektet på engelsk eller tegningsblanket til tegning uden tegningsretter, kan du ringe til Nordea på telefon eller sende en til Prospekt på engelsk og tegningsblanket er også tilgængelige på adressen net. Detaljerede vilkår og betingelser finder du på siderne Hvad indebærer den planlagte sammenlægning af aktier (såkaldt omvendt split)? SAS planlægger at gennemføre en sammenlægning af aktier efter emissionen, dog senest den 30. juni gamle aktier bliver lagt sammen til en ny aktie. For de aktionærer, som på afstemningsdagen for sammenlægningen ikke har et antal aktier, som modsvarer et helt antal nye aktier (efter den gennemførte sammenlægning), bliver de overskydende aktier solgt for aktionærens regning, og salgsprovenuet overføres til de respektive aktionærer. Da det kræver mindst 30 aktier at få en ny aktie efter sammenlægningen, vil aktionærer, som har færre end 8 aktier inden emissionen, få solgt alle deres aktier ved genemførelsen af sammenlægningen, selvom aktionæren tegner nye aktier i emissionen for alle de tildelte tegningsretter. 10

13 Vilkår og betingelser Dette afsnit er tilpasset, så det gælder aktionærer, hvis aktiebesiddelse i SAS er registreret hos VP Securities i Danmark (tidligere Værdipapircentralen). For fuldstændige vilkår og anvisninger henvises til prospektet. Investorer, der vil eller overvejer at investere i SAS, opfordres til at læse prospektet. Tildelning af tegningsretter De, der den 12. april 2010 var registeret som aktionærer i SAS, har modtaget tegningsretter og vil have fortegningsret til tegning af de nye aktier i forhold til det antal aktier, de ejer. Hver eksisterende aktie giver aktionæren ret til at tegne 3 nye aktier. Aktierne handles eksklusive tegningsret fra og med den 8. april Tegningsretter For hver aktie, som ejedes 12. april 2010, modtager aktionæren 3 tegningsretter. Tegning af en ny aktie kræver en tegningsret. Berettigede aktionærer modtager tegningsretterne vederlagsfrit. Tegningskurs De nye aktier vil blive udbudt til en tegningskurs på SEK 0,67 pr. aktie. Betaling vil dog finde sted i DKK. Det endelige beløb i DKK som tegnere af nye aktier skal betale, svarer til tegningskursen SEK 0,67 pr. aktie omregnet til DKK baseret på ECB s faste valutakurs som fastsættes kl hver bankdag, justeret for differencen mellem købs- og salgskurs. Omregningen finder sted ud fra følgende formel: EUR/DKK (EUR/SEK 0,05). 11

14 Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Tegningskursen i DKK fastsættes på baggrund af valutakursen den 27. april Dette endelige beløb offentliggøres af selskabet senest klokken den efterfølgende dag. Tegning uden tegningsretter Tegningskursen i DKK fastsættes på baggrund af valutakursen den 5. maj Dette endelige beløb i DKK offentliggøres af selskabet senest klokken den efterfølgende dag. Handel med tegningsretter Handel med tegningsretter finder sted på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra og med den 15. april 2010 til og med 26. april Nordea, SEB og andre værdipapirinstitutter står til rådighed for formidling af køb og salg af tegningsretter. ISIN-koden for tegningsretterne er SE Tegningsperiode Tegning af nye aktier finder sted i perioden fra og med den 15. april 2010 til og med den 29. april Bestyrelsen har ret til at forlænge tegningsperioden. Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Indehavere af tegningsretter, som ønsker at tegne nye aktier, skal tegne og betale de nye aktier gennem deres eget kontoførende institut i overensstemmelse med pågældende instituts gældende regler, dog senest kl den 29. april For indehavere af tegningsretter vil det tidspunkt, hvor tegningen skal finde sted, afhænge af aftalen med og gældende regler og procedurer hos tegnerens kontoførende institut, og det kan derfor være et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt hvor tegningsperioden udløber. Betalte, tegnede aktier Efter betaling af det endelige beløb i DKK for udnyttede tegningsretter tildeles betalte, tegnede aktier (BTA) via VP Securities. Herefter modtager tegneren en meddelelse, som bekræfter registreringen af BTA på tegnerens depot. Konverteringen af BTA til nye aktier forventes at finde sted den 12. maj Handel med BTA 1 Handel med BTA 1 finder sted på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra og med den 15. april 2010 til omkring 6. maj Nordea, SEB og andre værdipapirinstitutter står til rådighed for formidling af køb og salg af BTA 1. ISIN-koden for BTA 1 er SE Tegning uden tegningsretter Tegning af nye aktier kan også finde sted uden tegningsretter. Ved tegning af nye aktier uden tegningsretter kræves det, at en separat tegningsblanket udfyldes, underskrives og leveres til den pågældende tegners eget kontoførende institut, som herefter videresender tegningsblanketten til Nordea. Tegningsblanketten fås hos Nordea på telefon og på selskabets hjemmeside på adressen Tegningsblanketten skal være Nordea i hænde senest kl den 29. april 2010 og skal derfor afleveres til tegnerens eget kontoførende institut i god tid før denne dato. Kun en enkelt tegningsblanket pr. tegner kan komme i betragtning. Besked om eventuel tildeling af nye aktier tegnet uden tegningsretter fremsendes via afregningsnota, hvilket forventes at finde sted omkring den 6. maj Betaling trækkes fra tegnerens bankkonto omkring den 11. maj Notering af de nye aktier SAS søger om notering af de nye aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Handel med de nye aktier, som tegnes med tegningsretter, forventes påbegyndt omkring den 7. maj Handel med nye aktier, som tegnes uden tegningsretter, forventes påbegyndt omkring den 21. maj

15 Offentliggørelse af resultatet af emissionen Det endelige resultat af emissionen forventes offentliggjort gennem en pressemeddelelse omkring den 5. maj Bindende tegning Tegningen af nye aktier, uanset om det sker gennem udnyttelse af tegningsretter eller ikke, er bindende for tegneren, og tegneren kan ikke annullere eller ændre en gennemført tegning af nye aktier, hvis tegneren ikke har ret til det baseret på et tillægsprospekt (se nedenfor). Tillægsprospekt Da SAS den 22. april 2010 planlægger at offentliggøre en delårsrapport for perioden januar-marts 2010, vil SAS offentliggøre et tillægsprospekt, som består af denne delårsrapport. Tillægsprospektet medfører, at tegning af aktier kan tilbagekaldes inden for fem arbejdsdage fra offentliggørelsen af tillægsprospektet. Tillægsprospektet bliver ikke distribueret til aktionærer, men bliver offentliggjort på den 22. april For sen eller fejlagtig betaling Ufuldstændig eller forkert udfyldt tegningsblanket kan blive afvist. Hvis betaling for nye aktier sker for sent eller forkert, eller den er utilstrækkelig, kan tegningen af nye aktier blive afvist, eller den kan blive på et mindre beløb og et mindre antal nye aktier. Spørgsmål Spørgsmål angående emissionen besvares af Nordea på telefon Erhvervede tegningsretter skal anvendes til tegning af aktier senest kl den 29. april 2010 eller sælges senest den 26. april 2010 før aktiemarkedet lukker for ikke at blive værdiløse. Aktionærer som ikke deltager i emissionen vil blive væsentligt udvandet. Uudnyttede tegningsretter vil blive håndteret i henhold til aftale med samt regler og fremgangsmåde hos dit eget kontoførende institut. 13

16 SAS koncernen kort fortalt SAS koncernen er Nordens største flyselskab 1 og transporterede cirka 24,9 millioner passagerer i SAS flyver til mere end 130 byer i Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien og samarbejder også med andre flyselskaber i Star Alliance. Det medfører, at koncernen kan tilbyde sine kunder flyrejser til i alt mere end destinationer over hele verden. SAS koncernen blev grundlagt i 1946 gennem en sammenlægning af de tre nationale flyselskaber i Danmark, Norge og Sverige. I 2003 blev flyvirksomheden i disse lande selvstændige forretningsenheder, og den 1. november 2004 blev de omdannet til aktieselskaber, og Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens og Scandinavian Airlines Sverige blev separate aktieselskaber. De nationale datterselskabers virksomhed, som frem til og med 2008 blev drevet i de respektive lande, blev overført till SAS konsortiet som en følge af Core SAS. Koncernens forretningsstruktur består nu af to områder, Core SAS og Individual Holdings. Core SAS omfatter koncernens kernevirksomhed, og i Individual Holdings indgår de selskaber, som ikke er en del af kernevirksomheden, og som påtænkes afviklet eller outsourcet. SAS koncernens forretningsstruktur Core SAS Scandinavian Airlines 2 Widerøe Blue1 Individual Holdings Virksomheder under afhændelse eller outsourcing 1 Baseret på bland andet indtægter og kapacitet. 2 Omfatter flyvirksomheden i konsortiet Scandinavian Airlines System, SAS Ground Services, SAS Tech samt tilbageværende dele af SAS Cargo. Scandinavian Airlines Scandinavian Airlines er Nordens største flyselskab og transporterede i 2009 cirka 21,4 millioner passagerer til 100 destinationer i mere end 30 lande. Scandinavian Airlines flyflåde består af 148 fly i trafik. Widerøe Widerøe, som er et af Norges største flyselskaber, transporterede i 2009 cirka 2,1 millioner passagerer til 36 indenrigs- og syv udenrigsdestinationer. Widerøe flyver på kommercielle og udbudte ruter. De kommercielle flyvninger udgør cirka 60% af aktiviteterne. Widerøes flyflåde består af 30 fly i trafik. Blue1 Blue 1 er Finlands næststørste flyselskab og transporterede i 2009 cirka 1,5 millioner passagerer til 24 destinationer i Norden og det øvrige Europa. Blue1 har ansvaret for SAS koncernens flytrafik til, fra og indenrigs i Finland samt salget på det finske marked for koncernens flyselskaber. Blue1 har en flyflåde bestående af 13 fly i trafik. Stærke varemærker SAS koncernens varemærker står for pålidelighed, fleksibilitet og punktlighed. SAS Markedsledende i Sverige, Norge, Danmark 1 Europas punktligste flyselskab i 2009 Widerøe Et af Norges største flyselskaber Blue1 Stærk andenposition i Finland med ruter i Finland, Skandinavien og det øvrige Europa 14

17 SAS koncernens kommercielle fokus Maksimeret kundeværdi med nye ydelser Konkurrencedygtige priser med flere bonusprogrammer Fleksible og omkostningseffektive forretningsrejser Stort miljøengagement og stor ansvarlighed Nordens største rutenet, 134 destinationer med attraktive afgangstider, flest frekvenser og største punktlighed Forretningsidé SAS koncernen vil gennem samvirkende flyselskaber tilbyde fleksible flyrejser til fordelagtige priser med fokus på produkter og tjenester, som opfylder behovene hos de forretningsrejsende i Norden. Vision Det naturlige valg. Mål SAS koncernens overordnede mål er at skabe værdi for sine ejere. Koncernens finansielle mål er blandt andet at opnå en EBT-margin på 7%. Varemærkeløfte Service And Simplicity Værdier SAS overordnede, fælles værdier ligger til grund for vores handlemåde. Omtanke: Vi tager hånd om vores kunder og medarbejdere og løfter vores sociale og miljømæssige ansvar Pålidelighed: Til at stole på og konsekvent i ord og handling Værdiskabende: Professionel forretningsevne og nytænkning skal skabe værdi til vores ejere Åbenhed: En åben og oprigtig ledelse, der tydeligt retter sig mod alle interessentgrupper 15

18 SAS koncernens rutenet er Nordens mest omfattende med mere end daglige afgange i Visse ruter er sæsonruter. Scandinavian Airlines Widerøe Blue1 Reykjavik Chicago New York Washington D.C. SAS koncernens flyflåde Gennemsnits- Wet BePr. 31. dec 2009 alder (år) Ejet Leaset I drift leaset stilt Airbus A330/A340 Airbus A319/320/321 Boeing 737Classic Boeing 737NG Douglas MD-80 Douglas MD-90 Avro RJ Bombardier CRJ200 Bombardier CRJ900NG dehavilland Qseries Fokker F50 ATR 42/72 7,6 6,6 16,8 8,8 20,2 11,6 8,8 9,5 0,6 12,4 19,8 16, I alt 12, Beijing Tokyo Dubai Bangkok Stor fleksibilitet i SAS flåde SAS opfattelse er at koncernen har et godt afvejet mix af fly i flåden med både større fly til længere flyvninger og mindre fly til kortere strækninger Madrid Flåden er godt tilpasset de geografiske markeder og destinationer, som SAS betjener Mixet af fly er en vigtig konkurrencefordel for koncernen men medfører visse meromkostninger Varierende løbetider på leasede fly medfører en høj grad af fleksibilitet til håndtering af kapaciteten Malaga Gran Canaria 1 16 Kilde: SAS

19 Longyearbyen Mehamn Berlevåg Båtsfjord Honningsvåg Vardø Hammerfest Vadsø Hasvik Lakselv Kirkenes Sørkjosen Alta Tromsø Andenes Bardufoss Stokmarknes Ivalo Harstad/Narvik Svolvær Narvik Leknes Røst Kiruna Kittilä Bodø Rovaniemi Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund Kuusamo Luleå Uleåborg Skellefteå Rørvik Namsos Trondheim Kristiansund Molde Ålesund Ørsta/Volda Sandane Førde Sogndal Umeå Vasa Östersund Kuopio Sundsvall Tammerfors Åbo Bergen Helsingfors Oslo Haugesund Stavanger St. Petersburg Stockholm Sandefjord Aberdeen Kristiansand Edinburgh Göteborg Visby Ålborg Newcastle Århus Helsingborg/ Ängelholm Kalmar Moskva Ronneby Palanga Malmö Dublin Bornholm København Manchester Gdansk Hamburg Birmingham Warszawa Poznan Amsterdam London Hannover Düsseldorf Berlin Kiev Bryssel Luxemburg Frankfurt Prag Paris Nürnberg Stuttgart München Zürich Lyon Genève Milano Biarritz Venedig Bukarest Bologna Nice Split Dubrovnik Barcelona Pristina Istanbul Rom d Palma de Mallorca Alicante Aten Malta 17

20 Marked og omverden I 2009 påvirkede problemerne på de finansielle markeder økonomien negativt. Det førte til et stærkt fald i efterspørgslen og vanskelige markedsforhold for flyselskaber over hele verden. Året viste negativ vækst, og prognoserne blev nedjusteret. Den svage økonomiske udvikling førte til en exceptionelt stor nedgang i yielden i branchen, særligt på interkontinentale ruter. Der er stadig stor usikkerhed om, hvornår markedet stabiliserer sig. Udviklingen i flybranchen Effekten af den globale recession var åbenlys i hele flybranchen i 2009, og de fleste konkurrenter gennemførte betydelige besparelser for at håndtere rekordhøje fald i yielden og faldende efterspørgsel. Brancheorganisationen IATA estimerer, at den globale flybranches tab i 2009 beløber sig til USD 9,4 milliarder, og at yielden på interkontinentale ruter faldt med 20-30% for flere europæiske flyselskaber i andet og tredje kvartal Konsolideringen inden for flybranchen fortsatte; eksempler på dette er Lufthansas opkøb af Brussels Airlines, Austrian Airlines og bmi, Air France-KLM s erhvervelse af 25% af aktierne i Alitalia og den planlagte sammenlægning af British Airways og Iberia. Inden for flybranchen er tilpasning af udbuddet/kapaciteten vigtigt for at vende en negativ resultat- og yieldudvikling. Både globalt og i Europa gennemførte de etablerede flyselskaber omfattende tiltag i I Europa faldt kapaciteten for flyselskaber i AEA med 4,0%. Udviklingen på hjemmemarkedet Markedsudviklingen i flybranchen i 2009 var stadig meget svag, og trafikudviklingen var negativ i Europa og Norden sammenlignet med Antallet af passagerer i Norden faldt i 2009 med cirka 7%. Konkurrencen var fortsat hård, og flere flyselskaber øgede kapaciteten i Norden i For eksempel øgede easyjet 18

21 trafikken til Sverige, og Norwegian fortsatte sin etablering af en base i København efter Sterlings konkurs i Flere amerikanske flyselskaber øgede også deres eksponering mod Nordeuropa. SAS koncernen har tidligt indset, at det var nødvendigt at reducere kapaciteten og traf beslutning herom i første halvdel af Koncernen reducerede i 2009, som en del af Core SAS, kapaciteten med 15,3%. Det er cirka 11 procentpoint mere end branchens kapacitetsreduktion i Europa. I 2009 blev 18 fly taget ud af trafik, og yderligere kapacitetsreduktioner planlægges i Stærk position på hjemmemarkedet SAS er den største luftfartskoncern i Norden, baseret på indtægter og kapacitet (ASK, udbudte sædekilometer) i 2009, med markedsandele i Norge, Danmark, Sverige og Finland på henholdsvis 54%, 43%, 33% og 15%. SAS har i særdeleshed en høj markedsandel inden for forretningsrejsesegmentet i Skandinavien. Koncernen vurderer, at dens stærke markedsposition primært skyldes konkurrencefordele som for eksempel et omfattede rutenetværk, primært for forretningsrejsende, konkurrencedygtige priser, hyppige afgange og SAS omfattende og innovative servicetilbud af høj kvalitet. Det nordiske flymarkeds udvikling Millioner ASK Sverige Norge Danmark Finland 1 ASK på ordinære indenrigsflyvninger og flyvning til/fra EU. Kilde: APGdat, officiel lufthavnsstatistik. SAS markedsandele 2009 Baseret på passagersegment, % Norge Danmark Sverige Kilder: Luftfartsverket, Avinor og officiel lufthavnsstatistik fra Danmark og Finland. Finland 19

22 Aktuelle markeds- og branchetendenser Flybranchen var i januar og februar 2010 stadig påvirket af de svage makroøkonomiske forhold med et fald i yield og efterspørgsel til følge for SAS. De faldende tendenser for yield og efterspørgsel forventes at fortsætte i marts Antallet af passagerer og betalte passagerkilometer (RPK) faldt i januar og februar 2010 med henholdsvis cirka 1,6% og 4,1%, sammenlignet med samme periode i Samtidig har SAS reduceret kapaciteten (ASK) med 11,3% i samme sammenligning periode. Den positive tendens for kabinefaktoren, som blev indledt i andet halvår 2009, fortsatte i januar og februar 2010 med en stigning på 5,0 procentpoint sammenlignet med samme periode i 2009, primært på grund af en forbedret balance mellem udbud og efterspørgsel. Yielden for Scandinavian Airlines, justeret for valutakursforandringer, faldt med 14% og 10,5% i hhv. januar og februar 2010, sammenlignet med samme måneder i På grund af bland andet sæsonsvingninger og den tidlige påske forventes et fortsat fald i marts Nedgangen i passagertrafik og yield havde som forventet en negativ indvirkning på koncernens indtægter i perioden januar februar 2010 sammenlignet med samme periode i Flere faktorer ventes at påvirke driftsresultatet for Disse faktorer inkluderer fortsat yieldpres, valutakursudviklingen (frem for alt USD/SEK) og udviklingen i brændstofpriser. IATA har estimeret, at den globale luftfartsindustri vil tabe cirka USD 2,8 milliarder i SAS forventer dog, at de negative effekter i en vis udstrækning mildnes for selskabet på grund af omkostningsbesparelserne i Core SAS. 20

23 Core SAS Søjle 5 Søjle 4 Søjle 1 Fokus på det nordiske hjemmemarkedmemarke marke Fokus på forretningsrejsende og Forstærket et stærkt kapitalstruktur r kommercielt udbud d Beslutnings- s- og omkostnings- ngseffektiv organisation med forstærket rket kundefokus us Forbedret omkostningsniveau Søjle 3 Søjle 2 Oversigt over Core SAS I februar 2009 blev koncernens fornyede strategiske initiativ, Core SAS, lanceret. Det er opbygget på fem søjler og skal sikre et mere effektivt og lønsomt SAS. Core SAS nye, enklere struktur betyder, at selskaber, som ikke indgår i SAS kernevirksomhed, afhændes eller outsources. Via Core SAS udvidede omkostningsprogram forventes SAS koncernen at lægge grunden til en stabil fremtidig vækst. Implementeringen følger planen - gennemførte tiltag i 2009 Salg af ejerandelene i Spanair (80,1%), AeBal, airbaltic, Cubic og bmi. Herudover er visse dele af SGS og SAS Tech afhændet eller outsourcet Reducering af flyflåden med 18 fly I alt 57 nedlagte ruter i 2008 og 2009 (fokus på forretningsruter) SAS nye kommercielle koncept, Service And Simplicity, blev lanceret Reduktion i antallet af ansatte med FTE i forhold til begyndelsen af året Implementering af ny og mere effektiv organisationsstruktur Omkostningsprogrammet blev øget fra SEK 4,0 milliarder til SEK 5,3 milliarder, hvoraf 66% er implementeret Kapitalstrukturen blev blandt andet styrket gennem SAS emission på cirka SEK 6 milliarder i begyndelsen af 2009 Fokus på det nordiske hjemmemarked Core SAS betyder et styrket fokus på kernevirksomheden og det nordiske hjemmemarked. I forbindelse med lanceringen af Core SAS blev virksomheden opdelt i to dele, hvor de aktiviteter, som man ikke længere mente tilhørte kernevirksomheden, blev lagt i et separat virksomhedsområde, Individual Holdings, med det formål at afhænde eller outsource dem. Individual Holdings havde på dette tidspunkt blandt andet aktiebesiddelser i Estonian Air, bmi, Cargo-aktiviteterne (ekskl. belly), Skyways, Air Greenland og Spanair. Ud over de planlagte afhændelser lanceredes også planer om outsourcing af supportaktiviteter, deriblandt dele af SAS Ground Services (SGS) og SAS Tech. Arbejdet med at rendyrke virksomheden er i 2009 forløbet planmæssigt. Hidtil er SAS ejerandele i airbaltic, Cubic, Spanair (80,1% af ejerinteresserne) og bmi afhændet. Dele af virksomhederne SAS Tech og SAS Ground Services samt visse centrale funktioner er under outsourcing. I øjeblikket er der en igangværende afhændelsesproces af Spirit og i fremtiden har SAS koncernen til hensigt også at afhænde ejerandelene i Air Greenland, Skyways, Estonian Air og Trust. 21

24 for disse rammer har SAS etableret et samarbejde med American Express og indgår nu i loyalitetsprogrammet Membership Rewards. Service And Simplicity har sammen med øget fokus på forretningsrejsende medvirket til en øget kundetilfredshed 1, hvilket viser, at det er lykkedes SAS at bevare den operationelle kvalitet på trods af de store omkostningsreduktioner. Et eksempel på den operationelle kvalitet er, at SAS i 2009 var Europas punktligste flyselskab. 2 Fokus på forretningsrejsende og et stærkt kommercielt udbud For at skabe forudsætning for at nå lønsomhedsmålene om en EBT-marginal på mindst 7% blev det i forbindelse med lanceringen af Core SAS fastslået, at SAS primært skal drive virksomhed på de lønsomme forretningsruter. Det fastlagte mål i Core SAS er en kapacitetsreduktion på cirka 20% (svarende til 21 fly) samt nedlæggelse af ulønsomme ruter, især til fritidsdestinationer. SAS gennemførte i 2009 som planlagt store kapacitetsnedskæringer. Flåden er hidtil skåret ned med 18 fly, siden 2008 er der nedlagt 57 ruter, og der er iværksat en total kapacitetsreduktion på cirka 18%. For at styrke det kommercielle udbud er der også lanceret et nyt kommercielt koncept, Service And Simplicity. Det nye koncept går i korthed ud på at forbedre kundetilbuddet ved at gøre det endnu enklere at rejse, samtidig med at værdien for den enkelte kunde maksimeres. Det omfatter for eksempel et øget EuroBonusprogram med mange nye tilbud. Service And Simplicity blev lanceret som planlagt i 2009 og er blevet godt modtaget af SAS kunder. Inden Forbedret omkostningsniveau En stor del af Core SAS er omkostningsprogrammet, som har til formål at forbedre SAS lønsomhed. Ved lanceringen omfattede det SEK 4,0 milliarder i årlige omkostningsbesparelser, med besparelser på samtlige virksomhedsområder. I 2009 steg målet for omkostningsbesparelserne gradvis fra SEK 4,0 milliarder til SEK 5,3 milliarder, ved at man identificerede nye besparelsesmuligheder, for eksempel via indkøbsrelaterede funktioner, gennem yderligere personalereduktioner i koncernens administration og yderligere besparelser via kollektive aftaler. Implementeringen af omkostningsprogrammet er forløbet planmæssigt, og cirka 66% af omkostningstiltagene på SEK 5,3 milliarder er gennemført. I 2009 blev antallet af fultidsstillinger reduceret med i forhold til begyndelsen af året. Beslutnings- og omkostningseffektiv organisation med forstærket kundefokus Inden for rammerne af Core SAS er koncernens organisation blevet betydeligt forenklet. Det har ført til et mere effektivt og forenklet SAS med et stærkere kundefokus. Den største ændring lå i afviklingen af de nationale selskaber i SAS Scandinavian Airlines, som tidligere 1 Kilde: Kundeundersøgelser gennemført af SAS. 2 Kilde: FlightStats 22

25 havde et helhedsansvar for aktiviteterne i det respektive land. Langdistancevirksomheden, SAS International, ophørte som selvstændig forretningsenhed. I København, Stockholm og Oslo blev der opbygget nye basisorganisationer, som har ansvaret for produktion af både kort- og langdistancetrafik i Core SAS. Heri integreredes SGS virksomhed. SAS Tech, de tilbageværende dele af SAS Cargo og datterselskaberne Widerøe og Blue1 er stadig selvstændige selskaber i koncernen. Efter at reorganisationen nu er gennemført, er koncernens tre aktivitetssegmenter Scandinavian Airlines, Blue1 samt Widerøe. De tre Forenkled bolagsstruktur Feb 2009 Feb 2010 Scandinavian Airlines Norge Datterselskab Produktion Norge Widerøe Scandinavian Airlines Danmark Datterselskab Produktion Danmark Fælles administration og produktion Core SAS Scandinavian Airlines Sverige Datterselskab Produktion Sverige Blue1 segmenter udgør, med visse fælles service- og ledelsesfunktioner, Core SAS. Øvrige aktiviteter omfatter Individual Holdings, moderselskabet SAS AB (koncernfunktioner) samt omkostninger, som ikke er allokeret til segmenterne. Aktiviteterne i Individual Holdings afvikles successivt. Forstærket kapitalstruktur For at understøtte implementeringen af Core SAS besluttede SAS bestyrelse i begyndelsen af 2009 at gennemføre en emission på cirka SEK 6 milliarder. Desuden annoncerede man genforhandlinger af visse udestående kreditter. Gennem emissionen, som blev fuldtegnet, fik SAS tilført et emissionsprovenu på cirka SEK 6 milliarder. Antallet af aktier i SAS AB blev øget fra 164,5 millioner aktier til cirka 2,5 milliarder aktier. Der kom flere nye aktionærer til ved emissionen, og antallet af aktionærer steg fra cirka i marts til cirka i maj 2009, efter at alle aktier var blevet fordelt. I december 2009 steg antallet af aktionærer til cirka Implementeringen af Core SAS er gået planmæssigt Q Q Q Q Core SAS Mål Status Reducering af flyflåden 1 Nået % af mål 10% 2 fly 7 fly 33% 67% 14 fly 18 fly 86% 21 fly Forløber planmæssigt Reducering af FTE 1 Nået % af mål 11% 516 FTE FTE 27% FTE 41% FTE 63% FTE Forløber planmæssigt Implementering af omkostingsprogram 1 Nået % af mål MSEK 14% MSEK 27% MSEK 32% MSEK 45% MSEK Forløber planmæssigt Afhændelser/ outsourcing Spanair AeBal airbaltic Cubic SGS Finland bmi SGS USA/ Frankrike, Schweiz Air Greenland, Spirit, Trust, Estonian, SGS (delvis), Call centers, Skyways Hoveddelen er afhændet 1 Kumulative 23

26 Nye tiltag i Core SAS i 2010 Udvidet omkostningsprogram For at forbedre koncernens lønsomhed og reducere omkostningsbasen er omkostningsprogrammet i Core SAS blevet udvidet med yderligere tiltag på SEK 2,5 milliarder. Heri indgår aftaler om SEK 500 millioner i omkostningsbesparelser, som SAS indgik med fagforeningerne for piloter og kabinemedarbejdere i marts Omkostningsprogrammet udgør dermed nu i alt SEK 7,8 milliarder. Implementeringen af de nye tiltag er påbegyndt og ventes at få resultateffekt i perioden 2010 til og med 2012, med størstedelen af effekten i Koncernen estimerer, at de omkostningsbesparelser, som blev implementeret i 2009, havde en effekt på resultatet med cirka SEK 2,2 milliarder. Resultateffekten for 2010 forventes at udgøre cirka SEK 2,5-2,9 milliarder og for 2011 cirka SEK 2,1-2,5 milliarder, med resterende effekt i Omstruktureringsomkostningerne for det øgede omkostningsprogram i Core SAS, inklusive de nye omkostningstiltag, beregnes at beløbe sig til i alt cirka SEK 1 milliard i 2010 og 2011, hvoraf størstedelen ventes at opstå i For 2010 planlægger SAS ud over de om fattende omkostningstiltag en række nye kommercielle tiltag, som skal styrke forretningsmodellen, herunder en udvidelse af antallet af eksterne partnere i EuroBonusprogrammet (eksempelvis virksomheder, der tilbyder finansielle tjenester, detailhandlende og forsikringsselskaber). Yderligere forenkling og effektivisering af organisationsstrukturen I 2009 blev SAS nye, forenklede struktur implementeret. I løbet af 2010 er den yderligere blevet effektiviseret. Som en del af dette blev enhederne Commercial og Sales slået sammen, der blev indført en forenklet og centraliseret stabsstruktur med kortere beslutningsveje, og produktionsledelsen blev centraliseret. Som en del af de nye omkostningsinitiativer på SEK 2,5 milliarder bliver antallet af fuldtidsstillinger yderligere reduceret med cirka til i alt Forstærket kapitalstruktur For at understøtte implementeringen af de nye omkostningstiltag og yderligere styrke SAS position forud for en stabilisering af markedet har SAS bestyrelse besluttet at gennemføre en emission på cirka SEK 5 milliarder, med fortegningsret for selskabets aktionærer til at tegne nye aktier. Tidslinje for omkostningsbesparende tiltag i Core SAS SEK milliarder ,0 Februar 2009 Core SAS blev lanceret SEK 1,3 milliarder: Kollektivaftaler SEK 2,7 milliarder: Øvrige tiltag August ,5 SEK 500 millioner: Knyttet til indkøb og teknisk virksomhed samt tiltag i SGS, Widerøe og Blue 1 November ,3 SEK 700 millioner: Indkøb, administration etc. SEK 100 millioner: Genforhandlede kollektivaftaler Februar 2010 Marts ,8 7,3 SEK 500 millioner: Nye kollektivaftaler SEK 2,0 milliarder: Nye omkostningstiltag F.eks. yderligere nedskæringer i administrationen, effektiviseringer indenfor Core SAS, flytning af hovedkontoret etc. 0 Feb 2009 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2010 Feb Mar 24

SAS koncernens Årsregnskab 2002

SAS koncernens Årsregnskab 2002 SAS koncernens Årsregnskab 2002 & Miljøregnskab www.sasgroup.net SAS koncernen www.sasgroup.net SAS AB er Nordens største børsnoterede fly- og rejsekoncern. SAS koncernen tilbyder flytransporter samt flyrelaterede

Læs mere

Årsregnskab 2000. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk

Årsregnskab 2000. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk Årsregnskab 2000 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB www.sas.dk Dette er SAS Gruppen SAS skal tilbyde konkurrencedygtige flyforbindelser inden for, mellem, til og fra hvert af de tre

Læs mere

SAS koncernens årsregnskab 2001. & Miljøregnskabet i sammendrag. www.sas.dk

SAS koncernens årsregnskab 2001. & Miljøregnskabet i sammendrag. www.sas.dk SAS koncernens årsregnskab 2001 & Miljøregnskabet i sammendrag www.sas.dk Den største flykatastrofe i SAS historie Den 8. oktober 2001 var en sorgens dag for SAS. Den største katastrofe i virksomhedens

Læs mere

Årsregnskab 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB

Årsregnskab 1998. SAS Gruppen. SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Årsregnskab 1998 SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB Et stærkt trafiksystem SAS tilbyder sine kunder et globalt trafiksystem, et netværk gennem hvilket kunden kan rejse enkelt og smidigt

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

Evaluering af SAS - Strategisk analyse, cashflow forecasting og værdiansættelse

Evaluering af SAS - Strategisk analyse, cashflow forecasting og værdiansættelse H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgave nr.: 22 Opgaveløser: Henrik Rask Jensen Vejleder: Kristian Kjeldsen Afleveringsdato: 27. april 2009 Evaluering af SAS - Strategisk analyse, cashflow

Læs mere

overordnede mål er tilfredse kunder og en fokusering på værdiskabelsen for aktionærerne.

overordnede mål er tilfredse kunder og en fokusering på værdiskabelsen for aktionærerne. Årsregnskab 1997 SAS Gruppens overordnede mål er tilfredse kunder og en fokusering på værdiskabelsen for aktionærerne. SAS Gruppen SAS Danmark A/S SAS Norge ASA SAS Sverige AB BESTYRELSESFORMANDENS KOMMENTAR

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage.

Dicentia 1. De Konvertible Obligationer udbydes til en fast kurs på DKK 5 pr. Konvertibel Obligation ( Tegningskursen ) og afregnes franko kurtage. Fortegningsemission af konvertible obligationer 2008 Dicentia 1 Udbud af mellem 5.500.000 og 11.632.200 stk. konvertible obligationer á nom. DKK 5 til DKK 5 pr. konvertibel obligation med fast rente på

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S PROSPEKT 1 Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Fortegningsemission 15. november 2007

Fortegningsemission 15. november 2007 Fortegningsemission 15. november 2007 BØRSPROSPEKT Introduktion Dette Prospekt er udarbejdet som følge af et Udbud af Nye Aktier i Mondo A/S. Der udbydes som minimum 9.233.333 styk Nye Aktier og maksimalt

Læs mere