BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI."

Transkript

1 BEMÆRK, AT TEGNINGSRETTERNE FORVENTES AT HAVE EN ØKONOMISK VÆRDI. For at værdien af tegningsretterne ikke skal gå tabt, skal indehaveren enten: Udnytte de tildelte tegningsretter og tegne nye aktier senest kl den 29. april 2010; eller Senest den 26. april 2010 før aktiemarkedet lukker sælge de tildelte tegningsretter, som ikke er udnyttet til tegning af nye aktier. Perioden for udnyttelse af tegningsretter afhænger af aftalen med samt reglerne og fremgangsmåden hos dit kontoførende institut, og denne periode kan være kortere end tegningsperioden. Denne informationsbrochure må kun distribueres til SAS aktionærer, der er bosat i Danmark. Den må således ikke distribueres i noget land, hvor distributionen strider imod landets regler eller kræver registreringsforanstaltninger eller andre foranstaltninger ud over dem, der følger af dansk ret. Information om SAS AB s emission 2010

2 Resumé af vilkårene Fortegningsret Tegningskurs Tildeling af tegningsretter i Værdipapircentralen Tegningsperiode Handel med tegningsretter Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Hver eksisterende aktie i SAS giver ret til 3 tegningsretter. En tegningsret giver ret til at tegne en ny aktie 0,67 SEK per aktie 12. april april 29. april april 26. april 2010 Tegning og betaling af de nye aktier skal ske gennem dit eget kontoførende institut i overensstemmelse med pågældende instituts gældende regler Finansiel kalender Delårsrapport 1 ( jan-mar) 22. april 2010 Delårsrapport 2 ( jan-jun) 18. august 2010 Delårsrapport 3 ( jan-sep) 10. november 2010 Årsregnskabsmeddelelse 2010 Februar 2011 Årsrapport og rapport om bæredygtig Marts 2011 udvikling 2010 Denne informationsbrochure er ikke og må ikke anses for at være et prospekt i overensstemmelse med gældende love og regler. Prospektet, der er blevet godkendt og registreret af den svenske finansinspektion den 8 april 2010, indeholder en udførlig præsentation af emissionen i SAS AB ( SAS ) og af de risici, der er forbundet med en investering i SAS. Informationsbrochuren er kun rettet mod SAS aktionærer, der er bosat i Danmark. For fuldstændige vilkår og yderligere oplysninger henviser vi til prospektet. Prospektet på engelsk kan bestilles fra Nordea på tlf eller pr. til eller downloades fra SAS hjemmeside, Tegning af nye aktier ved emissionen kan alene ske på grundlag af prospektet i henhold til de deri anførte fuldstændige vilkår og betingelser.

3 Indhold 2 Baggrund og motiv 4 Den administrerende direktør om fremtiden 6 Emissionen kort fortalt 7 Sådan tegner du nye aktier 8 Spørgsmål og svar vedrørende emissionen 11 Vilkår og betingelser 14 SAS koncernen kort fortalt 16 SAS koncernens rutenet og flyflåde 18 Marked og omverden 20 Aktuelle markeds- og branchetendenser 21 Core SAS 24 Nye tiltag i Core SAS i Investment highlights 28 Risikofaktorer 31 Finansielle mål og strategier 32 Bestyrelse, koncernledelse og revisor 34 Aktiekapital og ejerforhold 37 Udvalgte skattemæssige overvejelser i Danmark 40 Økonomisk treårsoversigt 42 Nøgletal 44 Ordliste

4 Baggrund og motiv Baggrund I februar 2009 blev Core SAS lanceret, koncernens fornyede strategiske initiativ til at imødegå det forringede makroøkonomiske klima og de interne udfordringer i SAS, med målet at styrke koncernens langsigtede position som et konkurrencedygtigt og lønsomt flyselskab. Ved lanceringen inkluderede Core SAS et omkostningsprogram på SEK 4 milliarder, som gradvis øgedes til SEK 5,3 milliarder i 2009 på grund af den forværrede makroøkonomiske situation. Implementeringen af tiltagene i Core SAS er gået planmæssigt, og ved udgangen af 2009 var cirka 66% af omkostningsbesparelserne på SEK 5,3 milliarder gennemført. De tiltag, som blev gennemført i 2009, inkluderer afhændelse af koncernens beholdninger i airbaltic, Spanair (80,1%) og bmi, reduktion af flyflåden med 18 fly, implementerede kapacitetsreduktioner på cirka 18%, nedlæggelse af 57 ruter (blev gennemført i ), omstrukturering af SAS organisation samt den emission på cirka 2

5 SEK 6 milliarder, som blev gennemført i april Som et resultat af implementeringen af Core SAS kunne koncernen reducere sin enhedsomkostning med cirka 1,5% i 2009 på trods af store kapacitetsreduktioner. Det nye kommercielle koncept Service And Simplicity som blev lanceret i foråret 2009, har sammen med SAS øgede fokus på forretningsrejsende bidraget til øget kundetilfredshed. 1 I 2009 var Scandinavian Airlines det førende netværksselskab i Europa baseret på punktlighed 2 og bagagelevering 3. Det makroøkonomiske klima blev dog betydeligt mere forværret i 2009, end markedet og koncernen forventede, da Core SAS blev lanceret i februar Flybranchen er hårdt ramt af den globale finansielle og økonomiske krise. Det har resulteret i en betydelig nedgang i antallet af passagerer og i yielden, hvilket har medført væsentligt lavere indtægter for flyindustrien i Som en følge heraf blev SAS resultat for 2009 betydeligt dårligere, end koncernen havde forventet, da Core SAS blev lanceret i februar Desuden blev omstruktureringsomkostningerne i Core SAS betydeligt højere end forventet, især på grund af den uventede kraftige nedgang i efterspørgslen efter flyrejser. Det tvang SAS til at tage fly ud af drift tidligere end forventet. Som et resultat heraf blev nettoleasingomkostningerne for udtagne fly og omkostningerne til personaleindskrankninger højere end forventet og disse omkostninger steg yderligere, fordi det svage marked gjorde det vanskeligere efterfølgende at udleje udtagne fly. Desuden førte de lavere indtægter til højere nettotræk på driftskapital på grund af lavere forskudsbetalinger for billetter. Disse faktorer har, sammen med lavere indtægter end forventet fra afhændelsen af aktiver, haft en væsentlig negativ indvirkning på SAS finansielle stilling, pengestrøm og likviditet i I følge SAS egne kundundersøgelser. 2 Kilde: FlightStats. 3 Kilde: AEA. For at forbedre lønsomheden og sænke omkostningsbasen har SAS i 2010 identificeret yderligere besparelsesinitiativer på SEK 2,5 milliarder, som inkluderer den aftale på SEK 500 millioner, som SAS i løbet af marts 2010 har truffet med fagforeningerne for piloter og kabinepersonale. Som følge af disse yderligere omkostningsbesparelser beløber det samlede omkostningsprogram i Core SAS sig til SEK 7,8 milliarder. Motiver SAS har til hensigt at styrke sin kapitalstruktur på følgende måde: aftaler med långivende banker om at forlænge løbetiden fra 2012 til 2013 og ændre de finansielle forpligtelser vedrørende kreditfaciliteter på cirka SEK 5 milliarder (betinget af blandt andet et nettoemissionsprovenu på mindst SEK 4 milliarder) refinansiering af SAS obligationer, som forfalder i 2010 (cirka SEK 2 milliarder) gennem obligationer udstedt på EMTNmarkedet på cirka SEK 580 millioner og et femårigt konvertibelt obligationslån på SEK 1,6 milliarder (betingelsen er blandt andet, at denne emission bliver gennemført) udstillende af obligationer på cirka SEK 1milliard (betingelsen er blandt andet, at denne emission bliver gennemført) denne emission på cirka SEK 5 milliarder Disse foranstaltninger forventes sammen med Core SAS at give koncernen den nødvendige finansielle og strategiske fleksibilitet til at fuldføre sin langsigtede strategi og sikre, at SAS er velpositioneret, når flymarkedet stabiliserer sig. Anvendelse af emissionsprovenu Emissionen forventes at indbringe højst SEK 5 milliarder før fradrag af emissionsomkostninger. Provenuet fra emissionen vil blive anvendt til at styrke SAS likviditet og støtte implementeringen af de tilbageværende initiativer i Core SAS. 3

6 Jeg er overbevist om, at Core SAS er den rigtige strategi for SAS. Kære aktionærer, 2009 har nok været det mest udfordrende år for den samlede luftfartsindustri på grund af den dybe recession, som har påvirket verdensøkonomien siden finanskrisens start. IATA har estimeret, at luftfartsindustrien permanent har mistet 2,5 år i passagertilvækst og 3,5 år, når vi taler om vækst inden for fragtflyvning. SAS imødegik tidligt i 2009 den økonomiske nedgang med lanceringen af en fornyet strategisk målsætning Core SAS kombineret med 4

7 en emission på cirka SEK 6 milliarder. Gennemførelsen er gået planmæssigt, og vi har haft stor succes med yderligere at reducere vores omkostninger. Den historisk store nedgang i markedet har dog været betydeligt værre, end vi kunne forudse ved lanceringen af Core SAS i februar Den har haft en kraftig, negativ indflydelse på både antallet af forretningsrejser og yielden og dermed på vores indtægter og pengestrøm. Derfor udvider vi nu vores omkostningsprogram i Core SAS med SEK 2,5 milliarder, koblet til en emission på cirka SEK 5 milliarder. Koncernen har desuden fået forlænget fire kreditter på cirka SEK 5 milliarder (betinget af blandt andet gennemførelsen af emissionen) samt et refinansieret obligationslån på yderligere SEK 2 milliarder, som forfalder til betaling i Disse tiltag er helt nødvendige for, at vi med fuld styrke kan gennemføre de resterende aktiviteter i Core SAS, styrke vores finansielle position og komme gennem flybranchens største nedgang nogensinde. Omkostningsprogrammet omfatter desuden en betydelig kapacitetsreduktion, hvor 18 af 21 planlagte fly var taget ud af trafik ved udgangen af fjerde kvartal Koncernens organisation er blevet forenklet i betydelig grad, og blandt andet udføres al produktion i Scandinavian Airlines nu i henhold til en fælles operativ tilladelse. Antallet af ansatte var færre ved udgangen af 2009 end ved årets begyndelse, og koncernen har i januar og februar 2010 reduceret antallet af fuldtidsansatte med yderligere 200 personer. Vi har også planmæssigt afhændet ikke-kernevirksomheder, deriblandt SAS aktier i bmi og airbaltic. Af omkostningsprogrammet på i alt SEK 7,8 milliarder forventes flertallet af de tilbageværende initiativer at få effekt på resultatet for Besparelserne omfatter blandt andet reduceret administration og en øget centralisering af organisationen. I omkostningsprogrammet indgår desuden yderligere SEK 500 millioner i omkostningsbesparelser i løbet af 2010, baseret på en endelig aftale, som blev indgået i marts 2010 med de fagforbund, som repræsenterer koncernens piloter og kabinepersonale. Det første kvartal hvert år er sæsonmæssigt svagt, og koncernens yield var fortsat under pres i februar Koncernens kapacitetsudnyttelse er imidlertid steget i 2010, og implementeringen af omkostningsprogrammet er fortsat planmæssigt. Med Core SAS har vi opnået betydelige omkostningsreduktioner og har samtidig kunnet bevare et højt niveau af punktlighed, regularitet og kundetilfredshed. Dermed har vi vist, at det er den rigtige strategi for SAS. Vi er nu Europas punktligste flyselskab. Det er selvfølgelig en stor fornøjelse, fordi det viser, at vores kvalitets arbejde har nået de mål, vi har sat os. Trods kapacitetsnedskæringerne i 2009 har vi stadig det uden sammenligning største rutenet og det højeste antal afgange på det nordiske marked. Vi fortsætter også med at være førende inden for innovationer - for eksempel har vi indført mulighed for helautomatisk biometrisk check-in. Det har ført til, at kundetilfredsheden er forbedret betydeligt både i 2008 og Med Core SAS har vi et stabilt fundament at bygge videre på. Med nye omkostningsbesparende tiltag, en mere effektiv og centraliseret organisation, sikret refinansiering, en konkret overenskomst med fagforeningerne og en stærk balanceopgørelse er jeg overbevist om, at vi vil komme igennem et barskt 2010 og være godt rustede til det forventede økonomiske opsving. Vi håber, at du vil deltage i emissionen vi glæder os til at have dig med på vores rejse! Stockholm, den 8. april 2010 Mats Jansson Administrerende direktør og koncernchef 5

8 Emissionen kort fortalt For yderligere at styrke SAS koncernens likviditet og understøtte implementeringen af de resterende dele af Core SAS har bestyrelsen for SAS den 8. februar 2010 truffet beslutning om en emission med fortegningsret for SAS aktionærer. Bestyrelsens beslutning blev godkendt på generalforsamlingen den 7. april Emissionen forventes at tilføre selskabet højst cirka SEK 5 milliarder før fradrag af emissionsomkostninger. Hvis du var registreret som aktionær i SAS på tildelingsdatoen den 12. april 2010, har du ret til at tegne 3 nye aktier for hver af dine eksisterende aktier i SAS. Tegningskursen for de nye aktier er SEK 0,67 pr. aktie. Tegningsperioden begynder den 15. april 2010 og slutter den 29. april Emissionen vil, hvis den fuldtegnes, medføre, at antallet af aktier i SAS stiger fra 2.467,5 millioner til millioner. Aktionærer, som vælger ikke at deltage i emissionen, får deres ejerandel væsentligt udvandet. Udvandingseffekten vil ikke overstige 75%. Bemærk, at din ret til at tegne nye aktier i SAS har en økonomisk værdi, hvis aktiekursen overstiger tegningskursen. For ikke at miste denne værdi skal du enten: udnytte dine tegningsretter og tegne nye aktier senest kl den 29. april 2010; eller sælge dine tegningsretter senest den 26. april 2010 før aktiemarkedet lukker SAS tre største ejere, den svenske, danske og norske stat, har hver for sig til SAS bestyrelse udtrykt deres støtte af emissionen og har fået de påkrævede parlamentariske godkendelser til, under visse forudsætninger, at tegne deres respektive pro rata-andele i emissionen. SAS fjerdestørste ejer, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har, gennem Foundation Asset Management (FAM) udtrykt sin støtte af emissionen og har bekræftet sin hensigt om under visse forudsætninger at tegne sin pro rata-andel i emissionen. De nævnte ejeres deltagelse i emissionen er betinget af blandt andet at hver og en af disse tegner den respektive pro rata-andel. Tilsammen har disse ejere cirka 57,6% af aktierne og stemmerne i SAS. Derudover har J.P. Morgan, Nordea og SEB sammen med DnB NOR Markets, The Royal Bank of Scotland og Danske Markets påtaget sig under visse forudsætninger at tegne de resterende aktier svarende til i alt højst cirka 42,4% af aktierne i emissionen i det omfang, de nye aktier ikke tegnes af eksisterende aktionærer eller andre. Forpligtelserne er betingede af almindelige forbehold, som er beskrevet i prospektet. Tidsplan for Emission marts: Offentliggørelse af resultatopdateringen for januar-februar 15. april: Tegningsperioden begynder 22. april: Offentliggørelse af delårsrapport og tillægsprospekt 26. april: Sidste dag for salg af tegningsretter 29. april: Sidste dag for tegning af aktier med tegningsretter Marts April

9 Sådan tegner du nye aktier Du modtager tegningsretter For hver aktie, du ejer i SAS den 12. april, får du 3 tegningsretter. Sådan udnytter du dine tegningsretter Hver tegningsret giver dig ret til at tegne en aktie i SAS for SEK 0,67. Betaling finder sted i DKK, afhængigt af valutakursen omkring betalingstidspunktet. Hvis du vil tegne flere aktier eller sælge dine tegningsretter, kan dit kontoførende institut give dig information og hjælp. Eksempel: 1 aktie i SAS 1 tegningsret + SEK 0,67 (omregnet til DKK) 3 tegningsretter 1 ny aktie i SAS Tegning og betaling Oplysninger om dit antal tegningsretter får du fra dit kontoførende institut. Hvis du vil tegne nye aktier, skal du gøre dette gennem dit kontoførende institut i henhold til de regler, der gælder for instituttet. Perioden for udnyttelse af tegningsretter afhænger af aftalen med samt reglerne og fremgangsmåden hos dit konto førende institut, og denne periode kan være kortere end tegningsperioden. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte dit kontoførende institut eller Nordea på telefon Betaling finder sted ved, at dit kontoførende institut debiterer den angivne bankkonto omkring den 29. april Bemærk, at SAS gennemfører en sammenlægning af aktier 1:30 efter emissionen. Det medfører, at aktionærer, hvis aktiebeholdning efter emissionen ikke er deleligt med 30, får deres overskydende aktier solgt. Der er yderligere information på 7

10 Spørgsmål og svar vedrørende emissionen 1. Hvad er en emission? En emission er en måde, hvorpå et selskab kan få mere kapital ind i virksomheden. Dette gøres ved, at selskabet udsteder nye aktier til personer, der allerede ejer aktier i selskabet, og/eller personer, der ikke tidligere har haft aktier i selskabet. 2. Behøver jeg som aktionær at foretage mig noget for at få tegningsretter i SAS emission? Nej, alle der er registreret som aktionærer i SAS den 12. april 2010, modtager automatisk tegningsretter. For hver aktie, du ejede den dag, fik du 3 tegningsretter. 3. Hvad er en tegningsret? Det er et værdipapir, der giver dig ret til inden for en vis periode at tegne nye aktier i et selskab til en bestemt pris. Hver tegningsret giver ret til at tegne en ny aktie i SAS. Tegningsretten har en økonomisk værdi, hvis tegningskursen er lavere end aktiekursen. 4. Hvad sker der, hvis jeg ikke foretager mig noget? Som aktionær skal du foretage et aktivt valg. Enten skal du udnytte dine tegningsretter til at tegne nye aktier, eller også skal du sælge dine tegningsretter i markedet. Hvis du ikke gør noget, fortaber du dine tegningsretter, når tegningsperioden udløber. Tegningsretter vil blive håndteret i henhold til aftale med samt regler og fremgangsmåde hos dit eget kontoførende institut. Aktionærer, som ikke deltager i emissionen, vil blive væsentligt udvandet. Udvandingseffekten vil ikke overstige 75%. 5. Hvornår kan jeg tegne nye aktier i emissionen? Dine tegningsretter vil blive tildelt i dit depot omkring den 12. april Tegningsperioden løber fra den 15. april til den 29. april Til hvilken kurs kan jeg tegne de nye aktier? Tegningskursen er SEK 0,67 pr. aktie. Betaling vil dog finde sted i DKK efter omregning i overensstemmelse med nedenstående (Se også afsnittet Vilkår og betingelser). Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Det endelige beløb i DKK, som tegnere af nye aktier der benytter tegningsretter skal betale, svarer til tegningskursen SEK 0,67 pr. aktie omregnet til DKK baseret på valutakursen den 27. april Tegning uden tegningsretter Det endelige beløb i DKK, som tegnere af nye aktier uden tegningsretter skal betale, svarer til tegningskursen SEK 0,67 pr. aktie omregnet til DKK baseret på valutakursen den 5. maj Kan jeg tegne flere aktier, end jeg har tegningsretter til? Ja, du kan købe flere tegningsretter på NASDAQ OMX Copenhagen. Disse giver dig ret til at tegne yderligere en aktie pr. tegningsret. Sidste dag for køb af tegningsretter er den 26. april Hvis du køber tegningsretter, skal du kontakte dit kontoførende institut for tegning og betaling. Du kan også afgive ønske om tegning af aktier uden tegningsretter (se spørgsmål 10). Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Nordea på telefon eller dit kontoførende institut. 8

11 8. Hvad gør jeg, hvis jeg vil købe eller sælge tegningsretter? Du kan købe eller sælge tegningsretter på NASDAQ OMX Copenhagen ved at kontakte dit kontoførende institut. Du kan købe og sælge tegningsretter fra og med den 15. april til og med den 26. april Bemærk, at likviditeten i handlen med tegningsretter kan variere kraftigt, og muligheden for at sælge tegningsretterne kan være begrænset. 9. Hvordan betaler jeg for de nye aktier? Indehavere af tegningsretter, som ønsker at tegne nye aktier, skal tegne og betale de nye aktier gennem deres eget kontoførende institut i overensstemmelse med det pågældende instituts gældende regler, dog senest kl den 29. april Betaling trækkes fra tegnerens bankkonto omkring den 29. april For indehavere af tegningsretter vil det tidspunkt, hvor meddelelse om tegning skal finde sted, afhænge af aftalen med og de regler og procedurer, som er gældende for dit kontoførende institut, og det kan derfor være et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt hvor tegningsperioden udløber. Ved tegning af nye aktier uden tegningsretter trækkes betalingen fra tegnerens bankkonto omkring den 11. maj Hvordan tegner jeg aktier uden tegningsretter? Ved tegning af nye aktier uden tegningsretter kræves det, at en speciel tegningsblanket udfyldes, underskrives og leveres til den pågældende tegners eget kontoførende institut, som herefter videresender tegningsblanketten til Nordea. Tegningsblanketten fås hos Nordea på telefon og på selskabets hjemmeside på adressen Tegningsblanketten skal være Nordea i hænde senest kl den 29. april 2010 og skal derfor afleveres til tegnerens eget kontoførende institut i god tid før denne dato. Kun en enkelt tegningsblanket pr. tegner kommer i betragtning. Det er ikke muligt at oplyse om, hvorvidt du får tildelt aktier uden anvendelse af tegningsretter, og hvor mange aktier du i så fald får. Hvis bestyrelsen beslutter at tildele aktier tegnet uden tegningsretter, vil det antal aktier, du får tildelt, 9

12 blandt andet afhænge af, hvor mange aktier du tegnede i emissionen ved udnyttelse af tegningsretter, efterspørgslen efter nye aktier uden tegningsret, samt hvor mange aktier der er tilbage efter tegning ved udnyttelse af tegningsretter. 11. Hvad sker der, når jeg har tegnet og betalt for mine nye aktier? Din tegning og betaling registreres i VP-Securities system, og samtidig registreres de såkaldte BTA (betalte, tegnede aktier) i dit depot. Konvertering af dine BTA til almindelige aktier forventes at finde sted omkring den 12. maj Bliver jeg som aktionær beskattet af emissionen? Hvis du udnytter dine tegningsretter til tegning af nye aktier, bliver du ikke beskattet i Danmark. Hvis du sælger dine tegningsretter, beskattes du derimod af salget. I afsnittet Udvalgte skattemæssige overvejelser i Danmark på siderne finder du en sammenfatning af en række danske skatteregler, der er aktuelle i forbindelse med emissionen. 13. Hvorfor kom SAS ud med resultatopdatering for januar-februar 2010? Da tegningsperioden for emissionen ligger tæt på offentliggørelsen af delårsrapporten for første kvartal 2010, vil SAS sikre, at alle aktionærer og nye investorer har så opdateret information som muligt om SAS for at kunne tage stilling til tilbuddet om tegning af nye aktier i emissionen. 14. Hvorfor planlægger SAS at udsende et tillægsprospekt? Den 22. april 2010 planlægger SAS at offentliggøre delårsrapporten for 1. kvartal 2010 og samtidig, på grund af emissionen, udsende et tillægsprospekt, som vil bestå af delårsrapporten. Tillægsprospektet medfører, at tegning af aktier i SAS emission kan tilbagekaldes inden for fem arbejdsdage fra offentliggørelsen af tillægsprospektet. Se Tillægsprospekt på side 13 for information om tilbagekaldelse. Tillægsprospekt bliver ikke distribueret til aktionærer, men bliver offentliggjort på den 22. april Hvor kan jeg finde mere information om emissionen? Hvis du har spørgsmål om emissionen eller vil bestille prospektet på engelsk eller tegningsblanket til tegning uden tegningsretter, kan du ringe til Nordea på telefon eller sende en til Prospekt på engelsk og tegningsblanket er også tilgængelige på adressen net. Detaljerede vilkår og betingelser finder du på siderne Hvad indebærer den planlagte sammenlægning af aktier (såkaldt omvendt split)? SAS planlægger at gennemføre en sammenlægning af aktier efter emissionen, dog senest den 30. juni gamle aktier bliver lagt sammen til en ny aktie. For de aktionærer, som på afstemningsdagen for sammenlægningen ikke har et antal aktier, som modsvarer et helt antal nye aktier (efter den gennemførte sammenlægning), bliver de overskydende aktier solgt for aktionærens regning, og salgsprovenuet overføres til de respektive aktionærer. Da det kræver mindst 30 aktier at få en ny aktie efter sammenlægningen, vil aktionærer, som har færre end 8 aktier inden emissionen, få solgt alle deres aktier ved genemførelsen af sammenlægningen, selvom aktionæren tegner nye aktier i emissionen for alle de tildelte tegningsretter. 10

13 Vilkår og betingelser Dette afsnit er tilpasset, så det gælder aktionærer, hvis aktiebesiddelse i SAS er registreret hos VP Securities i Danmark (tidligere Værdipapircentralen). For fuldstændige vilkår og anvisninger henvises til prospektet. Investorer, der vil eller overvejer at investere i SAS, opfordres til at læse prospektet. Tildelning af tegningsretter De, der den 12. april 2010 var registeret som aktionærer i SAS, har modtaget tegningsretter og vil have fortegningsret til tegning af de nye aktier i forhold til det antal aktier, de ejer. Hver eksisterende aktie giver aktionæren ret til at tegne 3 nye aktier. Aktierne handles eksklusive tegningsret fra og med den 8. april Tegningsretter For hver aktie, som ejedes 12. april 2010, modtager aktionæren 3 tegningsretter. Tegning af en ny aktie kræver en tegningsret. Berettigede aktionærer modtager tegningsretterne vederlagsfrit. Tegningskurs De nye aktier vil blive udbudt til en tegningskurs på SEK 0,67 pr. aktie. Betaling vil dog finde sted i DKK. Det endelige beløb i DKK som tegnere af nye aktier skal betale, svarer til tegningskursen SEK 0,67 pr. aktie omregnet til DKK baseret på ECB s faste valutakurs som fastsættes kl hver bankdag, justeret for differencen mellem købs- og salgskurs. Omregningen finder sted ud fra følgende formel: EUR/DKK (EUR/SEK 0,05). 11

14 Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Tegningskursen i DKK fastsættes på baggrund af valutakursen den 27. april Dette endelige beløb offentliggøres af selskabet senest klokken den efterfølgende dag. Tegning uden tegningsretter Tegningskursen i DKK fastsættes på baggrund af valutakursen den 5. maj Dette endelige beløb i DKK offentliggøres af selskabet senest klokken den efterfølgende dag. Handel med tegningsretter Handel med tegningsretter finder sted på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra og med den 15. april 2010 til og med 26. april Nordea, SEB og andre værdipapirinstitutter står til rådighed for formidling af køb og salg af tegningsretter. ISIN-koden for tegningsretterne er SE Tegningsperiode Tegning af nye aktier finder sted i perioden fra og med den 15. april 2010 til og med den 29. april Bestyrelsen har ret til at forlænge tegningsperioden. Tegning ved udnyttelse af tegningsretter Indehavere af tegningsretter, som ønsker at tegne nye aktier, skal tegne og betale de nye aktier gennem deres eget kontoførende institut i overensstemmelse med pågældende instituts gældende regler, dog senest kl den 29. april For indehavere af tegningsretter vil det tidspunkt, hvor tegningen skal finde sted, afhænge af aftalen med og gældende regler og procedurer hos tegnerens kontoførende institut, og det kan derfor være et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt hvor tegningsperioden udløber. Betalte, tegnede aktier Efter betaling af det endelige beløb i DKK for udnyttede tegningsretter tildeles betalte, tegnede aktier (BTA) via VP Securities. Herefter modtager tegneren en meddelelse, som bekræfter registreringen af BTA på tegnerens depot. Konverteringen af BTA til nye aktier forventes at finde sted den 12. maj Handel med BTA 1 Handel med BTA 1 finder sted på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra og med den 15. april 2010 til omkring 6. maj Nordea, SEB og andre værdipapirinstitutter står til rådighed for formidling af køb og salg af BTA 1. ISIN-koden for BTA 1 er SE Tegning uden tegningsretter Tegning af nye aktier kan også finde sted uden tegningsretter. Ved tegning af nye aktier uden tegningsretter kræves det, at en separat tegningsblanket udfyldes, underskrives og leveres til den pågældende tegners eget kontoførende institut, som herefter videresender tegningsblanketten til Nordea. Tegningsblanketten fås hos Nordea på telefon og på selskabets hjemmeside på adressen Tegningsblanketten skal være Nordea i hænde senest kl den 29. april 2010 og skal derfor afleveres til tegnerens eget kontoførende institut i god tid før denne dato. Kun en enkelt tegningsblanket pr. tegner kan komme i betragtning. Besked om eventuel tildeling af nye aktier tegnet uden tegningsretter fremsendes via afregningsnota, hvilket forventes at finde sted omkring den 6. maj Betaling trækkes fra tegnerens bankkonto omkring den 11. maj Notering af de nye aktier SAS søger om notering af de nye aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Handel med de nye aktier, som tegnes med tegningsretter, forventes påbegyndt omkring den 7. maj Handel med nye aktier, som tegnes uden tegningsretter, forventes påbegyndt omkring den 21. maj

15 Offentliggørelse af resultatet af emissionen Det endelige resultat af emissionen forventes offentliggjort gennem en pressemeddelelse omkring den 5. maj Bindende tegning Tegningen af nye aktier, uanset om det sker gennem udnyttelse af tegningsretter eller ikke, er bindende for tegneren, og tegneren kan ikke annullere eller ændre en gennemført tegning af nye aktier, hvis tegneren ikke har ret til det baseret på et tillægsprospekt (se nedenfor). Tillægsprospekt Da SAS den 22. april 2010 planlægger at offentliggøre en delårsrapport for perioden januar-marts 2010, vil SAS offentliggøre et tillægsprospekt, som består af denne delårsrapport. Tillægsprospektet medfører, at tegning af aktier kan tilbagekaldes inden for fem arbejdsdage fra offentliggørelsen af tillægsprospektet. Tillægsprospektet bliver ikke distribueret til aktionærer, men bliver offentliggjort på den 22. april For sen eller fejlagtig betaling Ufuldstændig eller forkert udfyldt tegningsblanket kan blive afvist. Hvis betaling for nye aktier sker for sent eller forkert, eller den er utilstrækkelig, kan tegningen af nye aktier blive afvist, eller den kan blive på et mindre beløb og et mindre antal nye aktier. Spørgsmål Spørgsmål angående emissionen besvares af Nordea på telefon Erhvervede tegningsretter skal anvendes til tegning af aktier senest kl den 29. april 2010 eller sælges senest den 26. april 2010 før aktiemarkedet lukker for ikke at blive værdiløse. Aktionærer som ikke deltager i emissionen vil blive væsentligt udvandet. Uudnyttede tegningsretter vil blive håndteret i henhold til aftale med samt regler og fremgangsmåde hos dit eget kontoførende institut. 13

16 SAS koncernen kort fortalt SAS koncernen er Nordens største flyselskab 1 og transporterede cirka 24,9 millioner passagerer i SAS flyver til mere end 130 byer i Skandinavien, Europa, Nordamerika og Asien og samarbejder også med andre flyselskaber i Star Alliance. Det medfører, at koncernen kan tilbyde sine kunder flyrejser til i alt mere end destinationer over hele verden. SAS koncernen blev grundlagt i 1946 gennem en sammenlægning af de tre nationale flyselskaber i Danmark, Norge og Sverige. I 2003 blev flyvirksomheden i disse lande selvstændige forretningsenheder, og den 1. november 2004 blev de omdannet til aktieselskaber, og Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens og Scandinavian Airlines Sverige blev separate aktieselskaber. De nationale datterselskabers virksomhed, som frem til og med 2008 blev drevet i de respektive lande, blev overført till SAS konsortiet som en følge af Core SAS. Koncernens forretningsstruktur består nu af to områder, Core SAS og Individual Holdings. Core SAS omfatter koncernens kernevirksomhed, og i Individual Holdings indgår de selskaber, som ikke er en del af kernevirksomheden, og som påtænkes afviklet eller outsourcet. SAS koncernens forretningsstruktur Core SAS Scandinavian Airlines 2 Widerøe Blue1 Individual Holdings Virksomheder under afhændelse eller outsourcing 1 Baseret på bland andet indtægter og kapacitet. 2 Omfatter flyvirksomheden i konsortiet Scandinavian Airlines System, SAS Ground Services, SAS Tech samt tilbageværende dele af SAS Cargo. Scandinavian Airlines Scandinavian Airlines er Nordens største flyselskab og transporterede i 2009 cirka 21,4 millioner passagerer til 100 destinationer i mere end 30 lande. Scandinavian Airlines flyflåde består af 148 fly i trafik. Widerøe Widerøe, som er et af Norges største flyselskaber, transporterede i 2009 cirka 2,1 millioner passagerer til 36 indenrigs- og syv udenrigsdestinationer. Widerøe flyver på kommercielle og udbudte ruter. De kommercielle flyvninger udgør cirka 60% af aktiviteterne. Widerøes flyflåde består af 30 fly i trafik. Blue1 Blue 1 er Finlands næststørste flyselskab og transporterede i 2009 cirka 1,5 millioner passagerer til 24 destinationer i Norden og det øvrige Europa. Blue1 har ansvaret for SAS koncernens flytrafik til, fra og indenrigs i Finland samt salget på det finske marked for koncernens flyselskaber. Blue1 har en flyflåde bestående af 13 fly i trafik. Stærke varemærker SAS koncernens varemærker står for pålidelighed, fleksibilitet og punktlighed. SAS Markedsledende i Sverige, Norge, Danmark 1 Europas punktligste flyselskab i 2009 Widerøe Et af Norges største flyselskaber Blue1 Stærk andenposition i Finland med ruter i Finland, Skandinavien og det øvrige Europa 14

17 SAS koncernens kommercielle fokus Maksimeret kundeværdi med nye ydelser Konkurrencedygtige priser med flere bonusprogrammer Fleksible og omkostningseffektive forretningsrejser Stort miljøengagement og stor ansvarlighed Nordens største rutenet, 134 destinationer med attraktive afgangstider, flest frekvenser og største punktlighed Forretningsidé SAS koncernen vil gennem samvirkende flyselskaber tilbyde fleksible flyrejser til fordelagtige priser med fokus på produkter og tjenester, som opfylder behovene hos de forretningsrejsende i Norden. Vision Det naturlige valg. Mål SAS koncernens overordnede mål er at skabe værdi for sine ejere. Koncernens finansielle mål er blandt andet at opnå en EBT-margin på 7%. Varemærkeløfte Service And Simplicity Værdier SAS overordnede, fælles værdier ligger til grund for vores handlemåde. Omtanke: Vi tager hånd om vores kunder og medarbejdere og løfter vores sociale og miljømæssige ansvar Pålidelighed: Til at stole på og konsekvent i ord og handling Værdiskabende: Professionel forretningsevne og nytænkning skal skabe værdi til vores ejere Åbenhed: En åben og oprigtig ledelse, der tydeligt retter sig mod alle interessentgrupper 15

18 SAS koncernens rutenet er Nordens mest omfattende med mere end daglige afgange i Visse ruter er sæsonruter. Scandinavian Airlines Widerøe Blue1 Reykjavik Chicago New York Washington D.C. SAS koncernens flyflåde Gennemsnits- Wet BePr. 31. dec 2009 alder (år) Ejet Leaset I drift leaset stilt Airbus A330/A340 Airbus A319/320/321 Boeing 737Classic Boeing 737NG Douglas MD-80 Douglas MD-90 Avro RJ Bombardier CRJ200 Bombardier CRJ900NG dehavilland Qseries Fokker F50 ATR 42/72 7,6 6,6 16,8 8,8 20,2 11,6 8,8 9,5 0,6 12,4 19,8 16, I alt 12, Beijing Tokyo Dubai Bangkok Stor fleksibilitet i SAS flåde SAS opfattelse er at koncernen har et godt afvejet mix af fly i flåden med både større fly til længere flyvninger og mindre fly til kortere strækninger Madrid Flåden er godt tilpasset de geografiske markeder og destinationer, som SAS betjener Mixet af fly er en vigtig konkurrencefordel for koncernen men medfører visse meromkostninger Varierende løbetider på leasede fly medfører en høj grad af fleksibilitet til håndtering af kapaciteten Malaga Gran Canaria 1 16 Kilde: SAS

19 Longyearbyen Mehamn Berlevåg Båtsfjord Honningsvåg Vardø Hammerfest Vadsø Hasvik Lakselv Kirkenes Sørkjosen Alta Tromsø Andenes Bardufoss Stokmarknes Ivalo Harstad/Narvik Svolvær Narvik Leknes Røst Kiruna Kittilä Bodø Rovaniemi Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund Kuusamo Luleå Uleåborg Skellefteå Rørvik Namsos Trondheim Kristiansund Molde Ålesund Ørsta/Volda Sandane Førde Sogndal Umeå Vasa Östersund Kuopio Sundsvall Tammerfors Åbo Bergen Helsingfors Oslo Haugesund Stavanger St. Petersburg Stockholm Sandefjord Aberdeen Kristiansand Edinburgh Göteborg Visby Ålborg Newcastle Århus Helsingborg/ Ängelholm Kalmar Moskva Ronneby Palanga Malmö Dublin Bornholm København Manchester Gdansk Hamburg Birmingham Warszawa Poznan Amsterdam London Hannover Düsseldorf Berlin Kiev Bryssel Luxemburg Frankfurt Prag Paris Nürnberg Stuttgart München Zürich Lyon Genève Milano Biarritz Venedig Bukarest Bologna Nice Split Dubrovnik Barcelona Pristina Istanbul Rom d Palma de Mallorca Alicante Aten Malta 17

20 Marked og omverden I 2009 påvirkede problemerne på de finansielle markeder økonomien negativt. Det førte til et stærkt fald i efterspørgslen og vanskelige markedsforhold for flyselskaber over hele verden. Året viste negativ vækst, og prognoserne blev nedjusteret. Den svage økonomiske udvikling førte til en exceptionelt stor nedgang i yielden i branchen, særligt på interkontinentale ruter. Der er stadig stor usikkerhed om, hvornår markedet stabiliserer sig. Udviklingen i flybranchen Effekten af den globale recession var åbenlys i hele flybranchen i 2009, og de fleste konkurrenter gennemførte betydelige besparelser for at håndtere rekordhøje fald i yielden og faldende efterspørgsel. Brancheorganisationen IATA estimerer, at den globale flybranches tab i 2009 beløber sig til USD 9,4 milliarder, og at yielden på interkontinentale ruter faldt med 20-30% for flere europæiske flyselskaber i andet og tredje kvartal Konsolideringen inden for flybranchen fortsatte; eksempler på dette er Lufthansas opkøb af Brussels Airlines, Austrian Airlines og bmi, Air France-KLM s erhvervelse af 25% af aktierne i Alitalia og den planlagte sammenlægning af British Airways og Iberia. Inden for flybranchen er tilpasning af udbuddet/kapaciteten vigtigt for at vende en negativ resultat- og yieldudvikling. Både globalt og i Europa gennemførte de etablerede flyselskaber omfattende tiltag i I Europa faldt kapaciteten for flyselskaber i AEA med 4,0%. Udviklingen på hjemmemarkedet Markedsudviklingen i flybranchen i 2009 var stadig meget svag, og trafikudviklingen var negativ i Europa og Norden sammenlignet med Antallet af passagerer i Norden faldt i 2009 med cirka 7%. Konkurrencen var fortsat hård, og flere flyselskaber øgede kapaciteten i Norden i For eksempel øgede easyjet 18

21 trafikken til Sverige, og Norwegian fortsatte sin etablering af en base i København efter Sterlings konkurs i Flere amerikanske flyselskaber øgede også deres eksponering mod Nordeuropa. SAS koncernen har tidligt indset, at det var nødvendigt at reducere kapaciteten og traf beslutning herom i første halvdel af Koncernen reducerede i 2009, som en del af Core SAS, kapaciteten med 15,3%. Det er cirka 11 procentpoint mere end branchens kapacitetsreduktion i Europa. I 2009 blev 18 fly taget ud af trafik, og yderligere kapacitetsreduktioner planlægges i Stærk position på hjemmemarkedet SAS er den største luftfartskoncern i Norden, baseret på indtægter og kapacitet (ASK, udbudte sædekilometer) i 2009, med markedsandele i Norge, Danmark, Sverige og Finland på henholdsvis 54%, 43%, 33% og 15%. SAS har i særdeleshed en høj markedsandel inden for forretningsrejsesegmentet i Skandinavien. Koncernen vurderer, at dens stærke markedsposition primært skyldes konkurrencefordele som for eksempel et omfattede rutenetværk, primært for forretningsrejsende, konkurrencedygtige priser, hyppige afgange og SAS omfattende og innovative servicetilbud af høj kvalitet. Det nordiske flymarkeds udvikling Millioner ASK Sverige Norge Danmark Finland 1 ASK på ordinære indenrigsflyvninger og flyvning til/fra EU. Kilde: APGdat, officiel lufthavnsstatistik. SAS markedsandele 2009 Baseret på passagersegment, % Norge Danmark Sverige Kilder: Luftfartsverket, Avinor og officiel lufthavnsstatistik fra Danmark og Finland. Finland 19

22 Aktuelle markeds- og branchetendenser Flybranchen var i januar og februar 2010 stadig påvirket af de svage makroøkonomiske forhold med et fald i yield og efterspørgsel til følge for SAS. De faldende tendenser for yield og efterspørgsel forventes at fortsætte i marts Antallet af passagerer og betalte passagerkilometer (RPK) faldt i januar og februar 2010 med henholdsvis cirka 1,6% og 4,1%, sammenlignet med samme periode i Samtidig har SAS reduceret kapaciteten (ASK) med 11,3% i samme sammenligning periode. Den positive tendens for kabinefaktoren, som blev indledt i andet halvår 2009, fortsatte i januar og februar 2010 med en stigning på 5,0 procentpoint sammenlignet med samme periode i 2009, primært på grund af en forbedret balance mellem udbud og efterspørgsel. Yielden for Scandinavian Airlines, justeret for valutakursforandringer, faldt med 14% og 10,5% i hhv. januar og februar 2010, sammenlignet med samme måneder i På grund af bland andet sæsonsvingninger og den tidlige påske forventes et fortsat fald i marts Nedgangen i passagertrafik og yield havde som forventet en negativ indvirkning på koncernens indtægter i perioden januar februar 2010 sammenlignet med samme periode i Flere faktorer ventes at påvirke driftsresultatet for Disse faktorer inkluderer fortsat yieldpres, valutakursudviklingen (frem for alt USD/SEK) og udviklingen i brændstofpriser. IATA har estimeret, at den globale luftfartsindustri vil tabe cirka USD 2,8 milliarder i SAS forventer dog, at de negative effekter i en vis udstrækning mildnes for selskabet på grund af omkostningsbesparelserne i Core SAS. 20

23 Core SAS Søjle 5 Søjle 4 Søjle 1 Fokus på det nordiske hjemmemarkedmemarke marke Fokus på forretningsrejsende og Forstærket et stærkt kapitalstruktur r kommercielt udbud d Beslutnings- s- og omkostnings- ngseffektiv organisation med forstærket rket kundefokus us Forbedret omkostningsniveau Søjle 3 Søjle 2 Oversigt over Core SAS I februar 2009 blev koncernens fornyede strategiske initiativ, Core SAS, lanceret. Det er opbygget på fem søjler og skal sikre et mere effektivt og lønsomt SAS. Core SAS nye, enklere struktur betyder, at selskaber, som ikke indgår i SAS kernevirksomhed, afhændes eller outsources. Via Core SAS udvidede omkostningsprogram forventes SAS koncernen at lægge grunden til en stabil fremtidig vækst. Implementeringen følger planen - gennemførte tiltag i 2009 Salg af ejerandelene i Spanair (80,1%), AeBal, airbaltic, Cubic og bmi. Herudover er visse dele af SGS og SAS Tech afhændet eller outsourcet Reducering af flyflåden med 18 fly I alt 57 nedlagte ruter i 2008 og 2009 (fokus på forretningsruter) SAS nye kommercielle koncept, Service And Simplicity, blev lanceret Reduktion i antallet af ansatte med FTE i forhold til begyndelsen af året Implementering af ny og mere effektiv organisationsstruktur Omkostningsprogrammet blev øget fra SEK 4,0 milliarder til SEK 5,3 milliarder, hvoraf 66% er implementeret Kapitalstrukturen blev blandt andet styrket gennem SAS emission på cirka SEK 6 milliarder i begyndelsen af 2009 Fokus på det nordiske hjemmemarked Core SAS betyder et styrket fokus på kernevirksomheden og det nordiske hjemmemarked. I forbindelse med lanceringen af Core SAS blev virksomheden opdelt i to dele, hvor de aktiviteter, som man ikke længere mente tilhørte kernevirksomheden, blev lagt i et separat virksomhedsområde, Individual Holdings, med det formål at afhænde eller outsource dem. Individual Holdings havde på dette tidspunkt blandt andet aktiebesiddelser i Estonian Air, bmi, Cargo-aktiviteterne (ekskl. belly), Skyways, Air Greenland og Spanair. Ud over de planlagte afhændelser lanceredes også planer om outsourcing af supportaktiviteter, deriblandt dele af SAS Ground Services (SGS) og SAS Tech. Arbejdet med at rendyrke virksomheden er i 2009 forløbet planmæssigt. Hidtil er SAS ejerandele i airbaltic, Cubic, Spanair (80,1% af ejerinteresserne) og bmi afhændet. Dele af virksomhederne SAS Tech og SAS Ground Services samt visse centrale funktioner er under outsourcing. I øjeblikket er der en igangværende afhændelsesproces af Spirit og i fremtiden har SAS koncernen til hensigt også at afhænde ejerandelene i Air Greenland, Skyways, Estonian Air og Trust. 21

24 for disse rammer har SAS etableret et samarbejde med American Express og indgår nu i loyalitetsprogrammet Membership Rewards. Service And Simplicity har sammen med øget fokus på forretningsrejsende medvirket til en øget kundetilfredshed 1, hvilket viser, at det er lykkedes SAS at bevare den operationelle kvalitet på trods af de store omkostningsreduktioner. Et eksempel på den operationelle kvalitet er, at SAS i 2009 var Europas punktligste flyselskab. 2 Fokus på forretningsrejsende og et stærkt kommercielt udbud For at skabe forudsætning for at nå lønsomhedsmålene om en EBT-marginal på mindst 7% blev det i forbindelse med lanceringen af Core SAS fastslået, at SAS primært skal drive virksomhed på de lønsomme forretningsruter. Det fastlagte mål i Core SAS er en kapacitetsreduktion på cirka 20% (svarende til 21 fly) samt nedlæggelse af ulønsomme ruter, især til fritidsdestinationer. SAS gennemførte i 2009 som planlagt store kapacitetsnedskæringer. Flåden er hidtil skåret ned med 18 fly, siden 2008 er der nedlagt 57 ruter, og der er iværksat en total kapacitetsreduktion på cirka 18%. For at styrke det kommercielle udbud er der også lanceret et nyt kommercielt koncept, Service And Simplicity. Det nye koncept går i korthed ud på at forbedre kundetilbuddet ved at gøre det endnu enklere at rejse, samtidig med at værdien for den enkelte kunde maksimeres. Det omfatter for eksempel et øget EuroBonusprogram med mange nye tilbud. Service And Simplicity blev lanceret som planlagt i 2009 og er blevet godt modtaget af SAS kunder. Inden Forbedret omkostningsniveau En stor del af Core SAS er omkostningsprogrammet, som har til formål at forbedre SAS lønsomhed. Ved lanceringen omfattede det SEK 4,0 milliarder i årlige omkostningsbesparelser, med besparelser på samtlige virksomhedsområder. I 2009 steg målet for omkostningsbesparelserne gradvis fra SEK 4,0 milliarder til SEK 5,3 milliarder, ved at man identificerede nye besparelsesmuligheder, for eksempel via indkøbsrelaterede funktioner, gennem yderligere personalereduktioner i koncernens administration og yderligere besparelser via kollektive aftaler. Implementeringen af omkostningsprogrammet er forløbet planmæssigt, og cirka 66% af omkostningstiltagene på SEK 5,3 milliarder er gennemført. I 2009 blev antallet af fultidsstillinger reduceret med i forhold til begyndelsen af året. Beslutnings- og omkostningseffektiv organisation med forstærket kundefokus Inden for rammerne af Core SAS er koncernens organisation blevet betydeligt forenklet. Det har ført til et mere effektivt og forenklet SAS med et stærkere kundefokus. Den største ændring lå i afviklingen af de nationale selskaber i SAS Scandinavian Airlines, som tidligere 1 Kilde: Kundeundersøgelser gennemført af SAS. 2 Kilde: FlightStats 22

25 havde et helhedsansvar for aktiviteterne i det respektive land. Langdistancevirksomheden, SAS International, ophørte som selvstændig forretningsenhed. I København, Stockholm og Oslo blev der opbygget nye basisorganisationer, som har ansvaret for produktion af både kort- og langdistancetrafik i Core SAS. Heri integreredes SGS virksomhed. SAS Tech, de tilbageværende dele af SAS Cargo og datterselskaberne Widerøe og Blue1 er stadig selvstændige selskaber i koncernen. Efter at reorganisationen nu er gennemført, er koncernens tre aktivitetssegmenter Scandinavian Airlines, Blue1 samt Widerøe. De tre Forenkled bolagsstruktur Feb 2009 Feb 2010 Scandinavian Airlines Norge Datterselskab Produktion Norge Widerøe Scandinavian Airlines Danmark Datterselskab Produktion Danmark Fælles administration og produktion Core SAS Scandinavian Airlines Sverige Datterselskab Produktion Sverige Blue1 segmenter udgør, med visse fælles service- og ledelsesfunktioner, Core SAS. Øvrige aktiviteter omfatter Individual Holdings, moderselskabet SAS AB (koncernfunktioner) samt omkostninger, som ikke er allokeret til segmenterne. Aktiviteterne i Individual Holdings afvikles successivt. Forstærket kapitalstruktur For at understøtte implementeringen af Core SAS besluttede SAS bestyrelse i begyndelsen af 2009 at gennemføre en emission på cirka SEK 6 milliarder. Desuden annoncerede man genforhandlinger af visse udestående kreditter. Gennem emissionen, som blev fuldtegnet, fik SAS tilført et emissionsprovenu på cirka SEK 6 milliarder. Antallet af aktier i SAS AB blev øget fra 164,5 millioner aktier til cirka 2,5 milliarder aktier. Der kom flere nye aktionærer til ved emissionen, og antallet af aktionærer steg fra cirka i marts til cirka i maj 2009, efter at alle aktier var blevet fordelt. I december 2009 steg antallet af aktionærer til cirka Implementeringen af Core SAS er gået planmæssigt Q Q Q Q Core SAS Mål Status Reducering af flyflåden 1 Nået % af mål 10% 2 fly 7 fly 33% 67% 14 fly 18 fly 86% 21 fly Forløber planmæssigt Reducering af FTE 1 Nået % af mål 11% 516 FTE FTE 27% FTE 41% FTE 63% FTE Forløber planmæssigt Implementering af omkostingsprogram 1 Nået % af mål MSEK 14% MSEK 27% MSEK 32% MSEK 45% MSEK Forløber planmæssigt Afhændelser/ outsourcing Spanair AeBal airbaltic Cubic SGS Finland bmi SGS USA/ Frankrike, Schweiz Air Greenland, Spirit, Trust, Estonian, SGS (delvis), Call centers, Skyways Hoveddelen er afhændet 1 Kumulative 23

26 Nye tiltag i Core SAS i 2010 Udvidet omkostningsprogram For at forbedre koncernens lønsomhed og reducere omkostningsbasen er omkostningsprogrammet i Core SAS blevet udvidet med yderligere tiltag på SEK 2,5 milliarder. Heri indgår aftaler om SEK 500 millioner i omkostningsbesparelser, som SAS indgik med fagforeningerne for piloter og kabinemedarbejdere i marts Omkostningsprogrammet udgør dermed nu i alt SEK 7,8 milliarder. Implementeringen af de nye tiltag er påbegyndt og ventes at få resultateffekt i perioden 2010 til og med 2012, med størstedelen af effekten i Koncernen estimerer, at de omkostningsbesparelser, som blev implementeret i 2009, havde en effekt på resultatet med cirka SEK 2,2 milliarder. Resultateffekten for 2010 forventes at udgøre cirka SEK 2,5-2,9 milliarder og for 2011 cirka SEK 2,1-2,5 milliarder, med resterende effekt i Omstruktureringsomkostningerne for det øgede omkostningsprogram i Core SAS, inklusive de nye omkostningstiltag, beregnes at beløbe sig til i alt cirka SEK 1 milliard i 2010 og 2011, hvoraf størstedelen ventes at opstå i For 2010 planlægger SAS ud over de om fattende omkostningstiltag en række nye kommercielle tiltag, som skal styrke forretningsmodellen, herunder en udvidelse af antallet af eksterne partnere i EuroBonusprogrammet (eksempelvis virksomheder, der tilbyder finansielle tjenester, detailhandlende og forsikringsselskaber). Yderligere forenkling og effektivisering af organisationsstrukturen I 2009 blev SAS nye, forenklede struktur implementeret. I løbet af 2010 er den yderligere blevet effektiviseret. Som en del af dette blev enhederne Commercial og Sales slået sammen, der blev indført en forenklet og centraliseret stabsstruktur med kortere beslutningsveje, og produktionsledelsen blev centraliseret. Som en del af de nye omkostningsinitiativer på SEK 2,5 milliarder bliver antallet af fuldtidsstillinger yderligere reduceret med cirka til i alt Forstærket kapitalstruktur For at understøtte implementeringen af de nye omkostningstiltag og yderligere styrke SAS position forud for en stabilisering af markedet har SAS bestyrelse besluttet at gennemføre en emission på cirka SEK 5 milliarder, med fortegningsret for selskabets aktionærer til at tegne nye aktier. Tidslinje for omkostningsbesparende tiltag i Core SAS SEK milliarder ,0 Februar 2009 Core SAS blev lanceret SEK 1,3 milliarder: Kollektivaftaler SEK 2,7 milliarder: Øvrige tiltag August ,5 SEK 500 millioner: Knyttet til indkøb og teknisk virksomhed samt tiltag i SGS, Widerøe og Blue 1 November ,3 SEK 700 millioner: Indkøb, administration etc. SEK 100 millioner: Genforhandlede kollektivaftaler Februar 2010 Marts ,8 7,3 SEK 500 millioner: Nye kollektivaftaler SEK 2,0 milliarder: Nye omkostningstiltag F.eks. yderligere nedskæringer i administrationen, effektiviseringer indenfor Core SAS, flytning af hovedkontoret etc. 0 Feb 2009 Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan 2010 Feb Mar 24

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: SAS Gruppens resultat før skat var

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar September 2000

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar September 2000 Delårsrapport SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar September 2000 SAS Gruppens resultat før skat var 1 060 (601) MSEK. Resultatet for tredje kvartal blev

Læs mere

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Børsnotering af CIMBER STERLING Hele Danmarks Flyveselskab November 2009

Børsnotering af CIMBER STERLING Hele Danmarks Flyveselskab November 2009 Børsnotering af CIMBER STERLING Hele Danmarks Flyveselskab November 2009 Side 1 Disclaimer Materialet indeholdt heri ( Materialet ) er er alene til markedsføringsbrug og udgør ikke en opfordring til at

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard Sønderjyllands flyveselskab 1949 Cimber Air gennem 60 år Cimber Sterling 2010 1950 1964 1967 1975 1979 1985 1996

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Smarte virksomheder booker rejser på internettet

Smarte virksomheder booker rejser på internettet Smarte virksomheder booker rejser på internettet NORDENS FØRENDE INTERNETREJSEBUREAU Du kan spare mange penge ved at booke forretningsrejser på internettet. Hos Travellink bliver otte ud af ti forretningsrejser

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder

Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet A/S Fremtiden i egne hænder Biltorvet.dk : Et opgør med stigende priser på online bilannoncer Prisen for at annonce en bil på nettet er steget markant, særligt gennem de seneste fem år. Det skyldes

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere