Industrien i. Region Midtjylland. Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrien i. Region Midtjylland. Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion."

Transkript

1 Industrien i Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion maj 2013 Regional Udvikling

2 Udgiver: Afdeling: Skottenborg Viborg Telefon: Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Oplag: 500 Titel: Grafiker: Fotograf: Industrien i Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion Janni Tougaard Niels Åge Skovbo ISBN:

3 Industrien i Analyse af muligheder og udfordringer for Midtjylland som fremtidens stærke industriregion maj 2013

4 2 Industrianalyse 2013

5 Indhold Forord Resumé Industriens betydning i Indledning Ændrede vilkår for industriproduktionen National vækstdagsorden for industrien Analysens indhold og opbygning Mål og formål Metode Industriens udvikling i tal Industrien har fortsat stor betydning for eksporten Industribeskæftigelsen er faldet markant, men stiger nu Lønomkostninger på vej ned Højest produktivitetsvækst i industrien Industriens etableringsrate er lav Mere specialiserede faglærte og flere højtuddannede i industrien Opsamling Industriens konkurrenceevnefaktorer Udvikler nye produkter, serviceydelser og koncepter Specialiseret/nichefokus Kundeudviklende relationer Samarbejde med produkt-, service- og videnleverandører Trimmet produktion Integration mellem udvikling, produktion og salg Strategisk forretningsforståelse og vækstambitioner Opsamling Industriens rammebetingelser Løn, skatter, afgifter og regler Behov for kapital Kvalificeret arbejdskraft Opsamling Fremtidens regionale industripolitik Det regionale økosystem industriel partnerskabsaftale Nye industrielle forretningsmodeller industriens ledere Kompetenceudvikling målrettet produktionsvirksomheder Industriinkubatorer Øget fokus på internationalisering og eksport Adgang til risikovillig kapital Reduktion af industriens omkostninger Drivkræfter bag den regionale vækst Bilag...93 Industrianalyse

6 4 Industrianalyse 2013

7 Forord I Midtjylland har vi en særlig interesse i at sikre industriens fremtidige konkurrenceevne. Vi har en historisk tradition for produktionskompetencer og indsigt i teknologi- og produktionsprocesser, som vi kan udvikle og som fremover skal skabe grundlag for vækst og flere arbejdspladser. Den samfundsøkonomiske krise, der begyndte i 2008, har været medvirkende til, at vi har fået øjnene op for de fordele der ligger i at have en global konkurrencedygtig industri, der fortsat kan skabe arbejdsplader, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter produkter og serviceydelser. På trods af at industrien er udfordret, viser denne og andre analyser af industriens vilkår og muligheder, at de produktionsvirksomheder som udgør den midtjyske industri i dag, står bedre rustet til at udvikle sig i den globale konkurrence, men at der er behov for at rette fokus i erhvervspolitikken mod industriens behov og udfordringer. Denne analyse kommer med en række bud på, hvordan vilkårene for industriproduktionen i Midtjylland kan forbedres. Vi har ønsket at sætte fokus på de konkurrenceevnefaktorer, som er afgørende for de produktionsvirksomheder, som i dag er placeret i Midtjylland. Hermed ønsker vi at lære af virksomhederne og få vigtige input til, hvordan erhvervspolitikken bedst muligt understøtter industrien nu og i fremtiden. Analysen tager udgangspunkt i erfaringer og fremadrettede vurderinger fra 20 interview med produktionsvirksomheder samt en survey undersøgelse med over 100 produktionsvirksomheder fra vores region. Analysen viser, at industrien er afgørende for den regionale økonomi i Midtjylland. Derfor skal vi fortsat arbejde på at skabe optimale rammer for fremtidens konkurrencedygtige industri i og herigennem opnå Vækstforums konkrete mål om øget værdiskabelse, øget beskæftigelse og øget eksport. God læselyst! Bent Hansen Formand for Vækstforum og Regionsrådet i Midtjylland. Industrianalyse

8 6 Industrianalyse 2013

9 1. Resumé I denne rapport har vi sat fokus på industrien i Region Midtjylland. Produktionsvirksomhederne har længe også siden før den økonomiske og finansielle krise været udfordret af den internationale konkurrencesituation. Globaliseringen har sat nye vilkår for industriproduktion og fået produktionsvirksomheder til at tænke nyt, ændre strategi og forretningsadfærd, for fortsat at kunne udvikle sig i en hård international konkurrencesituation. Illustration af de syv konkurrenceevnefaktorer Forretningskoncept 1. Udvikler nye produkter, services og koncepter 2. Specialisering/ nichefokus Kunde- & leverandørrelationer 3. Kundeudviklende relationer 4. Samarbejde med produkt-, service-, og videnleverandører De krav som markedet i dag stiller til produktionsvirksomheder er blandt andet, at de i højere grad end tidligere tænker internationalt, at de har fokus på strategiske samarbejdsrelationer med deres kunder og leverandører og at de hurtigere fornyer sig og optimerer på processer og udstyr. Organisation 6. Integration mellem udvikling, produktion og salg 7. Strategisk forretningsforståelse og vækstambitioner Virksomhedsdrift 5. Trimmet produktion Rapporten viser, at mange af de midtjyske produktionsvirksomheder står midt i denne omstilling og at de allerede har foretaget store skift i måden at tænke produktion og strategi på. Rapporten viser samtidig, at mange virksomheder er langt i forhold til at omstille sig til den nye konkurrencesituation, men det er dog langt fra alle. Rapporten viser endvidere, at det i dag er en meget kompleks opgave at drive og udvikle en moderne produktionsvirksomhed. Vi har identificeret syv konkurrenceevnefaktorer, som vi definerer som de faktorer, den enkelte virksomhed selv kan påvirke og arbejde strategisk med for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Konkurrenceevnefaktorerne giver et bredt billede af, hvordan de interviewede virksomheder har valgt at prioritere det strategiske udviklingsarbejde og en indsigt i, hvad det kræver af en produktionsvirksomhed at få succes på markedet. I rapporten fremhæver vi disse syv faktorer som et billede på, hvordan produktionsvirksomheder drives og udvikles i dag. Faktorerne er valgt, idet vi mener, at der på disse områder er sket en betydelig ændring i virksomhedernes strategiske fokus. På trods af det pres, som produktionsvirksomhederne har været udsat for, er det fortsat vanskeligt at komme uden om industriens store betydning for den regionale økonomi. Industriens produktivitetsudvikling har i en årrække ligget langt højere end gennemsnittet af andre brancher. Så selvom produktionsvirksomhederne i dag kun står for 15% af det samlede antal arbejdspladser i regionen, så står de for over 60% af den midtjyske eksport! Den hårde internationale konkurrence har dog sat sine spor. Industrien har tabt rigtigt mange arbejdspladser i hele Danmark og også i Midtjylland. Rapporten viser, at antallet af arbejdspladser i industrien i Midtjylland over de sidste 15 år er faldet med Heraf har vi mistet arbejdspladser i kriseårene Industrianalyse

10 En medvirkende årsag til at antallet af industriarbejdspladser er faldet kan være, at der er en meget lav etableringsrate i industrien. Der skabes færre nye virksomheder i industrien end i andre brancher. I 2012 har vi dog netto fået flere industriarbejdspladser i i forhold til 2011, så måske er den negative udvikling ved at vende. Der bliver fremover behov for specialiseret arbejdskraft i industrien. En fremskrivning af behovet for arbejdskraft og kompetencer viser, at der bliver behov for flere højtuddannede og mange faglærte medarbejdere, mens behovet for ufaglært arbejdskraft vil fortsætte med at falde kraftigt, som det har gjort i en årrække. Rapporten viser, at det kan udgøre en væsentlig vækstbarriere for produktionsvirksomhederne, at de oplever mangel på visse typer af faglært arbejdskraft og det er vigtigt at få tilpasset det regionale arbejdsmarked til fremtidens kompetencebehov. Der er også behov for at have opmærksomhed på industriens omkostninger. Mange produktionsvirksomheder peger på at niveauet for løn, skatter, afgifter og regler er for højt, ligesom flere virksomheder oplever en mangel på risikovillig kapital til investeringer. Bedre fysiske eller virtuelle rammer omkring virksomhedsopstart, spin-off og samspil med etablerede produktionsvirksomheder via støtte til såkaldte industriinkubatorer. Øget fokus på internationalisering og eksport der kan løfte alle produktionsvirksomheder til et nyt internationaliseringsniveau, herunder sikring af en tæt koordineret, regional internationaliserings- og eksportindsats. Bedre adgang til risikovillig kapital, målrettede træningsprogrammer for industrielle iværksættere og afklaring af, om der kan udvikles et tættere samarbejde mellem pengeinstitutter, revisorer og advokater og aktører i det regionale økosystem. Tilpasning af industriens omkostninger, så presset på produktionsvirksomhederne lettes, f.eks. via skatte- og afgiftslempelser og afregulering, når det er muligt. Yderligere viden og analyser af, hvilke virksomheder og erhverv, der trækker den regionale vækst. Flere af disse initiativer er netop (april 2013) annonceret som led i Vækstforums satsning på fremtidens industri i Midtjylland og flere af initiativerne ventes igangsat i løbet af På baggrund af den samlede analyse, som bygger på viden fra 20 interview, surveyundersøgelser blandt 120 produktionsvirksomheder, registerdata og vigtige input fra aktører i det regionale økosystem for virksomhedsudvikling, foreslår vi en række initiativer, som kan indgå i en fremtidig, regional industripolitik. En industriel partnerskabsaftale, der skal sikre koordination mellem aktørerne i det regionale økosystem for virksomhedsudvikling. Et initiativ med udgangspunkt i fremtidens konkurrenceevnefaktorer og industrielle forretningsmodeller med fokus på forbedringsmuligheder i automationsgrad, interne processer, kundesamarbejde, produkt-, service- og konceptudvikling mv. Kompetenceudvikling for produktionsvirksomheder så udbuddet af kvalificeret arbejdskraft matcher fremtidens behov for arbejdskraft og kompetencer i industrien. 8 Industrianalyse 2013

11 Industrianalyse

12 10 Industrianalyse 2013

13 2. Industriens betydning i Indledning I en verden, hvor konkurrencen er global, skal produktionsvirksomhederne være attraktive og meget kompetente for at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere, kunne investere i ny teknologi og lægge en kvalificeret langsigtet strategi for deres forretningsudvikling. De rammevilkår som omgiver produktionsvirksomhederne, skal være så optimale som muligt, så eksporten og den efterspørgsel, som industrien skaber for andre erhverv, kan fastholdes og udvikles yderligere. Det er afgørende for den regionale, såvel som den nationale økonomi. Denne analyse viser, at de midtjyske produktionsvirksomheder stadig står overfor en række væsentlige udfordringer, som skal håndteres for at forbedre deres konkurrenceevne fremadrettet. Samtidig udvikler de fleste produktionsvirksomheder sig fortsat hastigt i takt med de udfordringer som den internationale konkurrence giver. 2.1 Ændrede vilkår for industriproduktionen Industrien har over en årrække grundlæggende skiftet karakter. Vilkårene for at udvikle en produktionsvirksomhed i Midtjylland har, som i resten af Vesteuropa, ændret sig markant, især de seneste 10 år. Internationale grænser er åbnet til nye markeder og ikke mindst til lande, hvor produktion har et omkostningsniveau langt under det danske. Først med åbningen af Østeuropa og siden de helt nye muligheder for at flytte produktion til blandt andet de nye vækstøkonomier i Østen, herunder Kina og Indien. Globaliseringen har sat helt nye vilkår for industriproduktionen også i. Globalisering dækker blandt andet over, at der er kommet friere bevægelighed for varer og kapital, men også at der er sket en markant udvikling af en række landes infrastruktur, kompetencer, købekraft mv. Med andre ord er rammebetingelserne for at placere industriproduktion uden for Midtjylland og Europa forbedret kraftigt, både faktisk og relativt set. Globalisering har haft stor betydning for, hvilken type produktion, der nu ligger i vores område. Foruden at der er udflyttet mange manuelle produktionsopgaver til lavtlønslande og opgaver, som kan karakteriseres som masseproduktion, så er produktion og udvikling i dag i stigende grad placeret tæt på de markeder, hvor varerne sælges. Virksomheden AVK Gummi A/S er et eksempel på en virksomhed, der har valgt at følge markedet og kunderne til udlandet, men er samtidig en virksomhed, der har en bevidst strategi om at holde udviklingen og den del af produktionen, som skal have et ekstra højt kvalitetsniveau i Danmark. Strategisk valgt placering af produktion og udvikling AVK GUMMI A/S, der beskæftiger ca. 120 medarbejdere i Låsby, fremstiller gummipakninger og mange forskellige kompositemner, hvor gummi sammenvulkaniseres med andre materialer som f.eks. rustfrit stål, metal, PTFE og kunststof samt væv. I 2004 etableres datterselskab med produktion og salg i Kina, som AVK GUMMI ejer 100%. AVK GUMMI A/S er en del af AVK Koncernen, som har mere end 50 datterselskaber og er repræsenteret i mere end 85 lande. Al know how ligger i Danmark og al udvikling og mixing af gummiblandinger sker her, men en betydelig del af virksomhedens produktion ligger uden for Danmark. Årsagen til udflytning af produktion til Kina var, at vi ville følge vores kunder for at kunne servicere dem. Endvidere var det billigere at producere i Kina, hvilket dog ikke altid er tilfældet i dag grundet de store omkostningsstigninger, forklarer virksomhedens administrerende direktør Peter Lorentzen. Strategien er at last generation produkter i forhold til fødevarer kun produceres i Danmark. Også kinesiske producenter vil have det bedste, og køber derfor fortsat produkter direkte fra Danmark. Indtil videre holdes produktionen adskilt, således at den bedste gummikvalitet produceres i Danmark og sendes ud herfra. Dette er et bevidst, strategisk valg for at beskytte den specialiserede know how. Som det fremgår af eksemplet, er fokus på at opsplitte værdikæden vertikalt en central faktor. Dette vil sige, at de værdiskabende processer deles op og nogle af processerne placeres, dér hvor det Industrianalyse

14 kan gøres bedst og billigst og andre processer fastholdes i Danmark, ofte ud fra overvejelser omkring know how, kompetencer, kvalitets- eller leveringshensyn. Et andet eksempel på en virksomhed, der har udnyttet de nye muligheder for at placere de mest arbejdskraftkrævende produktionsopgaver i udlandet, er virksomheden V. Guldmann A/S. Virksomheden har outsourcet stort set alle produktionsgennemførende opgaver i store serier til lavtlønslandet Ukraine. Det giver nogle store omkostningsbesparelser, som kan benyttes til samtidigt at udvikle den del af virksomheden, som stadig ligger tilbage i Danmark, og hvor der primært fokuseres på udvikling, design, salg mv. Outsourcing af produktion til lavtlønsland V. Guldmann A/S i Aarhus, der udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til handicappede og deres hjælpere, sælger sine produkter og ydelser overalt i verden gennem syv selvejende salgskontorer og en række distributører, dog med det europæiske marked som det vigtigste. Langt hovedparten af omsætningen genereres af udenlandske markeder. Virksomheden har i alt ca. 300 ansatte, hvoraf halvdelen er beskæftiget i Danmark. I Danmark er de fleste ansatte funktionærer. Medarbejderne arbejder med udvikling, salg, administration, montage og service. Produktionen af komponenterne foregår primært i V. Guldmanns egen fabrik i Ukraine, som i stor udstrækning er automatiseret. Resten sources fra en række leverandører, hvoraf mange er udenlandske, fortæller direktør Carsten Guldmann. Vi producerer i Ukraine, da det er mere rentabelt for os. Også selvom spildprocenten nok er lidt højere i Ukraine, sammenlignet med hvad den ville være på en tilsvarende dansk fabrik. Vi kigger altid på totalomkostningerne og der er ingen tvivl om, at det er for dyrt at producere delkomponenterne i Danmark. Og af samme årsag har vi mange udenlandske leverandører, forklarer direktøren. Et alternativ til outsourcing er at source de produktionsgennemførende opgaver hos underleverandører, men som direktøren for V. Guldmann A/S fortæller, bliver det ikke en let opgave. Dette skyldes at det kan være en udfordring at finde medarbejdere i udlandet, som kan videreføre virksomhedens kultur og som samtidig er kompetente, ambitiøse, kvalitetsbevidste, omstillingsparate og leverer en sublim service. En hel række af de øvrige interviewede virksomheder fremhæver netop disse kompetencer hos de danske medarbejdere som essentielt for deres konkurrenceevne. På trods af dette har tendensen været, at der i en årrække har været outsourcet langt flere arbejdsplader fra industrien end de jobs, der er skabt, hvormed beskæftigelsen i industrien i Midtjylland, i Danmark og i hele Europa er faldet betydeligt. Arbejdspladserne er i høj grad skabt på og flyttet til de nye vækstmarkeder i Østeuropa og i Fjernøsten. Men som eksemplerne viser, har industriproduktionen skiftet karakter. Mange virksomheder er forsvundet, mens andre er kommet til, og andre igen har evnet at skabe nye produktionsarbejdspladser i Midtjylland. 2.2 National vækstdagsorden for industrien Som nævnt i forordet har vi i en historisk tradition for produktionskompetencer og indsigt i teknologi- og produktionsprocesser, som vi skal fastholde og udvikle. Og regionen er fortsat den region i Danmark med det største antal beskæftigede inden for fremstillingssektoren, og industribeskæftigelsen er, for første gang siden krisens start, nu stigende. Der gennemføres næsten ikke produktion i Danmark. Men en række nøglefunktioner udføres primært fra Danmark. Udover samling af komponenter fra fabrikken i Ukraine omfatter de opgaver, som primært udføres fra Midtjylland også serviceydelser som montering og servicering af produkterne, finansieringsrådgivning (f.eks. leasing af produkterne), projektrådgivning til arkitekter og bygherrer, så bygninger designes bedst muligt til implementering af V. Guldmanns hjælpemidler. På nationalt niveau har der de senere år været stort fokus på industriens vilkår og udfordringer. Allerede i 2011 diskuteres den danske vækstudfordring i analysen Produktivitet i Danmark 1 og muligheder og udfordringer for danske produktionsvirksomheder i analysen Danmark som produktionsland 2. Begge peger på potentialerne i og betydning af at fastholde produktion i Danmark. 1 Produktivitet i Danmark, FORA, januar Danmark som produktionsland, Danmarks Vækstråd, juni Industrianalyse 2013

15 I juni præsenterede Danmarks Vækstråd således en række anbefalinger til, hvordan der skabes bedre vilkår for produktionsvirksomhederne, således at det er attraktivt at drive produktionsvirksomhed i Danmark. Anbefalingerne handler blandt andet om, at produktionsvirksomhedernes omkostningsniveau skal være konkurrencedygtigt, at virksomheder skal udnytte det potentiale, der ligger i øget anvendelse af automatisering samt at alle produktionsvirksomheder skal have bred adgang til kvalificeret arbejdskraft. OECD lavede i 2012 et review 4 af erhvervsfremme- og innovationsindsatsen i og Region Syddanmark. Heri peges også på, at regionerne bør udvikle og tiltrække de kompetencer, som efterspørges med henblik på at imødekomme nuværende og fremtidige arbejdskraftunderskud. Endvidere at regionerne med fordel kunne igangsætte dybdegående analyser af prioriterede indsatsområder og deres internationale positionering. Med analysen Fremtidens industri i Danmark september 2012, leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark. Den giver en forståelse af de forretningsmodeller, industriens vækstvirksomheder er lykkedes med og som andre virksomheder kan lære af. En forskningsgruppe på Aarhus Universitet under ledelse af professor i Økonomi, Philip Schrøder, studerer den danske eksport. Philip Schrøder har i en tidligere artikel 5 peget på, at rammebetingelser er vigtige, men under disse vil der altid være en række faktorer, som har afgørende betydning for, hvorledes en virksomhed performer. Et af de foreløbige resultater 6 er således, at en afgørende faktor for dansk internationalisering er den underliggende eksportevne. Unikke data på alle danske virksomheder har synliggjort eksportevnens ingredienser, som består af ledelse, produktivitet, forskning og udvikling, omkostningshåndtering og netværk. 3 Danmarks Vækstråds anbefalinger om Danmark som produktionsland, Danmarks Vækstråd, juni OECD Reviews of Regional Innovation, OECD, august Betalingsbalance boomer trods krise,djøf, Djøfbladet, nr. 5, 9. marts 2012, side Præsenteret i forbindelse med en forelæsningsrække på Aarhus Universitet med temaet Hvad skal Danmark leve af? under titlen Global vækst og dansk eksport er vi globaliserede nok?, Professor Philip Schrøder, januar Endelig har Regeringen ultimo 2012 nedsat Produktivitetskommissionen, som har til hovedopgave at få lagt grundlaget for en stærk produktivitetsudvikling i hele samfundet, både i eksportvirksomhederne, i hjemmemarkedserhverv og i den offentlige sektor. Målet er, at det danske produktivitetsniveau på sigt skal ligge tæt på toppen i OECD. Kommissionen består af uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der skal analysere den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor i de kommende år. Den første rapport fra kommissionen viser, at produktivitetsproblemet ikke ligger gemt ét enkelt sted, men at en række erhverv har et særligt potentiale for at forbedre produktiviteten. Det gælder især serviceerhverv og særligt de brancher, der er rettet mod hjemmemarkedet. Den svage produktivitetsudvikling i servicesektoren er hovedårsagen til, at Danmark halter bagefter for eksempel USA og de bedste lande i Europa. Ifølge kommissionens rapport er én af årsagerne til den lave produktivitetsvækst i serviceerhvervene en begrænset konkurrence på grund af et lille hjemmemarked og manglende internationalisering. Konsekvensen er, at virksomhederne kun har lille tilskyndelse til at finde på nye og smartere måder at gøre tingene på 7. På denne baggrund har det været naturligt at igangsætte nærværende analyse, som har til formål at gå i dybden med de vilkår, udfordringer og muligheder, som de midtjyske produktionsvirksomheder står overfor. 2.3 Analysens indhold og opbygning Denne analyse stiller skarpt på industrien i den midtjyske region. Skønt vi fokuserer på industrien som et meget eksportintensivt erhverv med afgørende betydning for den regionale økonomi, er vi samtidig bevidste om, at en række meget eksportintensive virksomheder i andre brancher også har en tilsvarende afgørende betydning for den regionale økonomi og eksport. Det gælder ikke mindst inden for brancher som engroshandel, transport og primærsektoren. 7 Danmarks produktivitet hvor er problemerne?, Produktivitetskommissionen, april Industrianalyse

16 Analysens målgruppe er beslutningstagere, administrative medarbejdere, konsulenter i økosystemet samt produktionsvirksomheder i Midtjylland. Kapitel 3 giver en nærmere beskrivelse af analysens mål og formål, og kapitel 4 er en gennemgang af metode og proces bag analysen. Kapitel 5 gennemgår industriens udvikling i tal. På trods af krise, en lav iværksætterrate og udfordringer i forhold til konkurrenceevnen er der stadig beskæftigede i industrien i Midtjylland på godt forskellige arbejdssteder. Danmarks eksport er igen stigende, og industrien står stadig for langt den største del af den samlede eksport fra Midtjylland, foruden en betydelig andel af den indirekte eksport/efterspørgsel, som industrien skaber i andre sektorer. Den internationale konkurrence har haft en særlig positiv effekt på udviklingen i industriens produktivitet i forhold til andre erhverv. Produktionsvirksomhederne skaber nu langt mere værdi pr. medarbejder i dag end for bare få år siden. Endvidere fremgår, at lønudgifterne til en industrimedarbejder stiger relativt mere i udlandet end i Danmark. Af kapitel 5 fremgår også, at produktionsvirksomhedernes behov for arbejdskraft vil ændre sig i de kommende år, herunder efterspørgslen efter ufaglærte, faglærte og højtuddannede medarbejdere. Industrien har en meget lav iværksætterrate, og der kommer hvert år langt færre nye arbejdspladser fra nye produktionsvirksomheder end arbejdspladser, der mistes fra de virksomheder, som lukker eller flytter hele eller dele af produktionen ud. I kapitel 6 beskrives de konkurrenceevnefaktorer, som vi på baggrund af vores interview med 20 produktionsvirksomheder og gennemførte surveys med 120 produktionsvirksomheder, har identifi- 14 Industrianalyse 2013 ceret som de væsentligste. En forudsætning for at skabe ny vækst og beskæftigelse i industrien fremadrettet er, at vi forstår, hvad der gør de virksomheder, som i dag udgør den midtjyske industri, konkurrencedygtige. En stor del af analysen fokuserer derfor på, hvad der kendetegner de konkurrencedygtige produktionsvirksomheders produktion og hvilke faktorer, som får virksomhederne til at klare og udvikle sig i den hårde, internationale konkurrence. Dertil kommer hvad der primært, ifølge virksomhederne selv, står tilbage som yderligere barrierer for vækst og udvikling. I kapitel 7 har vi beskrevet de rammebetingelser, som produktionsvirksomhederne har peget på som de væsentligste. Endelig afsluttes i kapitel 8 med en præsentation af en række konkrete policy forslag til den fremtidige industripolitik i Midtjylland. Endvidere peges på en række anbefalinger til yderligere afdækning af industriens betydning i regionen. Spørgsmålet er således ikke, om vi i fremtiden skal have produktion i Midtjylland men hvilke rammevilkår og indsatser, der skal styrkes og udvikles for at Midtjylland fortsat kan være blandt de bedste steder at drive produktionsvirksomhed i Europa. Konkurrencepresset har, sammen med det faktum, at der ikke skabes nær det antal nye arbejdspladser i nye virksomheder, som forlader regionen, samlet haft en stor negativ indvirkning på industribeskæftigelsen, som er faldet dramatisk især siden Der er dermed stadig udfordringer, men samtidig grund til optimisme i forhold til videreudvikling af den midtjyske industri.

17 Industrianalyse

18 16 Industrianalyse 2013

19 3. Mål og formål Som nævnt i indledningen, så er spørgsmålet ikke, om vi i fremtiden skal have produktion i Midtjylland men hvordan rammebetingelser og industripolitiske indsatser skal designes og udvikles for at Midtjylland fortsat kan være blandt de bedste steder at drive produktionsvirksomhed i Europa. Nedenfor præsenteres mål og formål med analysen. Mål Det overordnede mål med analysen er at pege på konkrete policyforslag, som kan understøtte vækst og udvikling i de midtjyske produktionsvirksomheder og herigennem skabe flere konkurrencedygtige virksomheder og øget beskæftigelse inden for industrien. Formål Formålet er at identificere og belyse hvilke konkurrenceevnefaktorer, der har betydning for en produktionsvirksomheds konkurrenceevne i dag, og hvilken betydning disse faktorer får fremadrettet. Konkurrenceevnefaktorer defineres i denne analyse som de faktorer, som den enkelte virksomhed på virksomhedsniveau selv kan adressere for at forbedre sin konkurrenceevne. Med denne analyse af produktionsvirksomhederne i Midtjylland har vi endvidere ønsket: at udbygge vores viden om produktionsvirksomhederne på tværs af industrielle underbrancher i regionen ved at se på den historiske udvikling, aktuelle udfordringer og fremtidige muligheder at sætte fokus på produktionsvirksomhedernes betydning for beskæftigelse, omsætning, værditilvækst, eksport mv. at belyse, hvordan produktionsvirksomhederne arbejder med deres vækst og udvikling med henblik på at give inspiration og læring til brug i andre produktionsvirksomheder. Kort sagt: Analysen vil gå i dybden med vilkår, udfordringer og muligheder for de midtjyske produktionsvirksomheder for hermed at kunne supplere og relatere resultater fra eksisterende analyser til midtjyske produktionsvirksomheders udfordringer, behov og potentialer. Hvordan vi har analyseret dette nærmere er beskrevet i kapitel 4 om metoden. I de efterfølgende kapitler præsenteres analysens hovedresultater. Formålet er endvidere at beskrive og undersøge behovet for forbedringer af de rammebetingelser, som virksomhederne peger på som de væsentligste udfordringer for deres konkurrenceevne. Rammebetingelser er de betingelser, som fastlægges og er gældende på internationalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau, og som derved er vanskelige at påvirke for den enkelte virksomhed. Industrianalyse

20 18 Industrianalyse 2013

21 4. Metode Analysen er gennemført i tre trin og baseret på såvel primære og sekundære kilder som kvantitative og kvalitative data. De metodiske elementer, kronologien og processen er illustreret i figur 1. Databehandlingen har indledningsvist sat fokus på tal for eksportintensiteten i alle brancher og udvalgte underbrancher. På baggrund heraf har det været muligt at gruppere brancherne i tre grupper, afhængig af hvilken betydning eksporten har for de respektive brancher. Figur 1. Illustration af metoden Desk research og databehandling Eksportintensiteten er defineret som den andel af branchens samlede indenlandske produktion som udgøres af eksport. Herved medregnes ikke reeksport. Survey 1 Udfordringer Analyse Identifikation af udfordringer Interview Udfordringer Høj eksportintensitet erhverv med en eksportintensitet på 50% eller derover. Mellemhøj eksportintensitet erhverv med en eksportintensitet på 20% eller derover op til 50%. Lav eksportintensitet brancher med en eksportintensitet under 20%. Survey 2 Konkurrenceevnefaktorer Rammebetingelser Analyse Identifikation af faktorer for konkurrenceevne og rammebetingelser Analyse Præcisering af konkurrenceevnefaktorer og rammebetingelser Policy forslag Denne gruppering er central for analysen, idet det hermed har været muligt at adskille industrien fra øvrige erhverv, da industriens eksportintensitet som den eneste branche i Midtjylland er høj. Ved at opdele erhverv i disse tre grupper har vi haft mulighed for at analysere på forskelle i beskæftigelsesudvikling, produktivitet og værditilvækst og dermed indikere, hvad den internationale konkurrenceudsættelse betyder for industriens udvikling. Trin 1. Desk research, dataindsamling og databehandling Analysearbejdet er indledt med en desk research af globale tendenser og udfordringer i allerede udarbejdede landsdækkende publikationer, analyser, artikler mv. såsom FORA s rapport Produktivitet i Danmark og Reg Labs analyse Fremtidens industri i Danmark. Derudover er der taget udgangspunkt i regionalt orienterede publikationer og undersøgelser, såsom resultater fra det midtjyske virksomhedspanel Det midtjyske Vækstlag og Iværksætterstatistik i. Rapporter, analyser mv. er nævnt i bilag med litteraturliste. Sideløbende hermed er gennemført et analysearbejde af kvantitative data for årene , jf. kapitel 5. Det er antaget, at de enkelte brancher i Region Midtjylland har samme eksportintensitet som i de enkelte brancher i hele landet. Eksporten i regionens enkelte brancher er således beregnet på baggrund af produktionen i i branchen ganget med den landsdækkende eksportintensitet for den respektive branche. Eksportintensiteten for underbrancherne inden for transport (skibsfart, landtransport, lufttransport etc.) samt handel (detailhandel, engroshandel og autoreparation mv.) er estimeret på baggrund af særskilte beregninger 8. 8 Beregninger baseret på følgende formel, som anvender tal for hele landet: Antal ansatte i underbranche X1 i RM 1996 X (produktion i underbranche X1 i HL 1996/antal ansatte i underbranche X1 HL1996) X (produktion i hovedbranche i RM 1996/produktion pr ansat i hovedbranche i HL1996) X eksportintensiteten for underbranchen X1 i HL RM står for og HL står for hele landet. Industrianalyse

22 Tabel 1. Fordelingen af brancher i tre grupper Høj eksportintensitet Mellemhøj eksportintensitet Lav eksportintensitet Industri Råstofudvinding Engroshandel Transport Forskning og Udvikling Energiforsyning* Landbrug, skovbrug, fiskeri Rådgivning Information og kommunikation Finansiering og forsikring Videnservice** Autoreparation mv. Rejsebureauer, rengøring og operationel service Hoteller og restauranter Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Turisme og uoplyst aktivitet Ejendomshandel og udlejning Vandforsyning og renovation Detailhandel Offentlig administration, undervisning, sundhed * Energiforsyning er produktion, distribution og handel med el, gas og fjernvarme. ** Videnservice er Reklame og øvrige erhvervsservice, incl. dyrlæger, dvs. excl. Rådgivning og Forskning og udvikling. Trin 2. Første survey og virksomhedsinterview Survey Undersøgelsen tog udgangspunkt i s virksomhedspanel, Det midtjyske Vækstlag 9, som består af 500 små og mellemstore virksomheder i. Virksomhederne udgør et repræsentativt udsnit af virksomhedsstrukturen for SMV er i Midtjylland. Panelet spørges via telefoninterview efter en struktureret spørgeramme, med faste svarkategorier og enkelte åbne svarmuligheder. I panelet er 120 små og mellemstore produktionsvirksomheder, der er spurgt specifikt om industrirelaterede spørgsmål. Spørgsmålene bygger på den foreliggende viden fra desk research og databehandlingen. Formålet med at anvende virksomhedspanelet til surveyen var: at underbygge og kvalificere de identificerede hovedudfordringer for industrien, at afdække visse barrierer, virksomhederne mener, der eksisterer for at kunne løse udfordringerne, at få yderligere viden om industriens betydning for følgeerhverv i regionen. Interviewrunde Som led i analysen er gennemført dybdeinterviews med en række produktionsvirksomheder i Midtjylland. Formålet med disse kvalitative interview har været: at få indblik i virksomhedernes historik og forretningsmodeller, at afdække virksomhedernes syn på og vurdering af faktorer, som kan forbedre konkurrenceevnen, at få virksomhedernes vurderinger af nuværende og fremtidige udfordringer, og hvordan de forholder sig til disse, at kunne supplere og i højere grad relatere resultater fra eksisterende analyser til midtjyske virksomheders udfordringer, behov og konkurrenceevnefaktorer. 9 Det midtjyske Vækstlag,, Industrianalyse 2013

23 I alt er gennemført 20 interview med virksomhedsledere udvalgt på baggrund af en række kriterier. Kriterierne har været branche, størrelse, geografi, og der er skelet til alder samt ejerforhold. Branche var det højst prioriterede kriterium. kan de fleste af de udvalgte virksomheder dog kategoriseres i en form for mellemgruppe af vækstpotentielle virksomheder, færre har været deciderede vækstvirksomheder og kun nogle få vurderes at have begrænset vækstpotentiale. Virksomhederne er fundet på baggrund af forslag fra aktører i erhvervsudviklingssystemet i regionen. Derudover er fundet virksomheder gennem panelet i Det midtjyske Vækstlag på baggrund af kriterier om branche og størrelse samt en kategorisering efter virksomhedens vækst, innovation og strategisk fokus samt via NN Erhverv. Det har været tilstræbt at fordele interviewvirksomhederne på en række af industriens delbrancher, og det har resulteret i et bredt udsnit af regionens produktionsvirksomheder. Således indgår metalbranchen med flest virksomheder, efterfulgt af maskin-, plast-, fødevare- og elektronikbrancherne. Ser man tilbage på de gennemførte interview, Dette betyder imidlertid fortsat, at analysen viser et bredt udsnit af produktionsvirksomhederne i Midtjylland. Den giver således en indikation på normen, som kan give inspiration og læring til andre virksomheder og ikke mindst til hvilke policy initiativer, der med fordel kan igangsættes. Interviewene er gennemført ved hjælp af en semistruktureret interviewguide. Interviewguiden er inspireret af interviewguiden anvendt i forbindelse med en analyse af industrielle vækstvirksomheder i Danmark 10 og tilrettet løbende i interviewfasen ud fra den læring, der blev opbygget undervejs. Første gang efter de første ca. fem interviews og anden gang suppleret med spørgsmål vedrørende fem fæl- De interviewede virksomheder fordeler sig således: Virksomhed Ansatte Branche Stouby Furniture A/S Vinderup Træindustri A/S Fjordvejs Maskinfabrik A/S Thyborøn Skibs & Motor A/S AKK Industri ApS KP Komponenter A/S Prodan A/S Unika Danmark A/S Anonym Karup Kartoffelmelfabrik AmbA Struer Brød A/S Imbox A/S Baumer A/S Danisch Aerotech A/S Scanprint A/S Heco International A/S Danotek A/S TKT Electronics V. Guldmann A/S AVK Gummi A/S Dantrafo A/S* Møbel Træ Maskin Maskin Metal Metal Plast og Metal Plast og Metal Plast Fødevare Fødevare Emballage Måleudstyr Fly og rumfart Trykkeri Motor Elektronik Elektronik Håndteringsudstyr Gummiprodukter Motor * Interview ifm. casepublikation. 10 Fremtidens industri i Danmark, Reg Lab Industrianalyse

24 les træk i succesfulde produktionsvirksomheders forretningsmodeller, jf. den industrielle stjerne. 11 samlede analyse er formuleret en række konkrete policy forslag, som fremgår af kapitel 8. Som led i udarbejdelsen af en case publikation i efteråret 2012 om virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt Accelerator er gennemført interview med 9 produktionsvirksomheder, som har deltaget i et forløb under programmet. Virksomhederne er udvalgt efter flere kriterier, hvoraf ét var en ligelig fordeling af virksomheder inden for de fire områder forretningskoncept, kunde- og leverandørrelationer, organisation og virksomhedsdrift, jf. figur 19 i kapitel 6. Andre kriterier var branche og geografi. Drøftelser med disse virksomheder har indgået som yderligere input til analysearbejdet. Sideløbende hermed har en forprojektgruppe 12 nedsat af Vækstforum haft til formål at vurdere behovet for en målrettet indsats for produktionsvirksomhederne i Midtjylland og at komme med forslag til eventuelle initiativer målrettet produktionsvirksomheder. Deltagerne har været kommuner, organisationer, ministerier/styrelser, uddannelses- og videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører. Erfaringer, budskaber og resultater herfra er løbende integreret i analysen, ligesom resultater fra analysearbejdet er integreret i forprojektgruppens arbejde. Sparringen med forprojektgruppen omkring industriens udvikling og udfordringer samt mulige løsninger på disse har således været givtigt for analysen. Trin 3. Analyse, anden survey og policy udvikling På baggrund af trin 1 og 2 blev identificeret 7 konkurrenceevnefaktorer og 3 rammebetingelser, som vurderes at have særlig stor betydning for produktionsvirksomhederne i Midtjylland. Anden survey blev gennemført med det formål at opnå en yderligere kvalificering at de identificerede konkurrenceevnefaktorer og rammebetingelser. På baggrund af surveyens resultater samt den videre analyse af virksomhedsinterviewene blev konkurrenceevnefaktorer og rammebetingelser yderligere konkretiseret. På baggrund af den 11 Fremtidens industri i Danmark, Reg Lab 2012, side En forprojektgruppe sammensættes med henblik på at sikre en bred og relevant regional repræsentation. En forprojektgruppe har til opgave at omsætte et initiativ i Vækstforums handlingsplan fra idéstadiet til et færdigudviklet forslag, som Vækstforum kan behandle. 22 Industrianalyse 2013

25 Industrianalyse

26 24 Industrianalyse 2013

27 5. Industriens udvikling i tal I kapitel 2 fremgik det, hvordan fremstillingserhvervene har udviklet sig på en række faktorer og at der både er positive og negative tendenser. Mest bemærkelsesværdigt er den store nedgang i beskæftigelsen samtidig med tallene, der viser at eksporten fra fremstillingserhvervene, med nedgang i kriseårene, nu er tilbage på niveauet før krisen. Nedenfor er det muligt at studere tallene lidt nærmere. De viser, at en relativ positiv udvikling i produktiviteten kan være en medvirkende forklaring på, at industrien har formået at generobre eksporten, men også udviklingen i fremstillingserhvervenes lønstigningstakt, hvor lønnen i udlandet nu stiger mere end i Danmark, kan have en positiv indvirkning på eksporten. har altså en relativ større betydning for eksporten i Midtjylland, end den har i Danmark som helhed. I figur 2, såvel som i en række af de følgende figurer, er offentlige og private erhverv opdelt i tre grupper: erhverv med høj, mellemhøj og lav eksportintensitet 15. Som det eneste erhverv er industrien kendetegnet ved at have en eksportintensitet, der overstiger 50%. Figur 2: Procentvis fordeling af den totale eksport i, % 60% Nedenfor fremgår desuden, hvordan industrien 50% over den seneste årrække har præsteret målt på 40% eksport, beskæftigelse, produktivitet og etablering 30% af nye virksomheder, og hvordan industriens behov 20% for arbejdskraft og kompetencer forventes at ud- 10% vikle sig i årene frem mod % Industrien, høj eksportintensitet Erhverv med mellemhøj eksportintensitet Erhverv med lav eksportintensitet 5.1 Industrien har fortsat stor betydning for eksporten Først vil vi se på udviklingen i eksporten af varer fra fremstillingserhvervene i Midtjylland. I har værdien af produktionen i industrien længe haft stor betydning for den regionale økonomi og det har den stadig. Et vidnesbyrd om industriens betydning er at eksporten fra produktionsvirksomhederne, på trods af et kraftigt fald i 2009, stadig udgør 60% af den samlede eksport fra Midtjylland målt i Dette fremgår af figur 2, som viser industriens relative betydning for eksporten sammenlignet med øvrige erhverv. På landsplan udgjorde industrivarernes andel af den samlede danske eksport i % 14. Industrien Note: Eksportandelen er estimeret regionalt på baggrund af nationale eksporttal. Note: Opdeling af erhverv: Venstre søjle Høj eksportintensitet: erhverv med en eksportintensitet på 50% eller derover i Midterste Mellemhøj eksportintensitet: erhverv med en eksportintensitet på 20% eller derover op til 50% i Højre søjle Lav eksportintensitet: udgøres af de brancher, hvis eksportintensitet ligger under 20% i Note: Se brancheopdeling i tabel 1 i kap. 4. Kilde: SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik. Erhverv med mellemhøj og lav eksportintensitet har en andel af den samlede eksport på henholdsvis 32% og 8%. Det skal dog bemærkes, at selvom industrien stadig har en andel af den samlede eksport på 60% i 2009 er andelen løbende faldet fra ca. 71% i Tilsvarende er andelen af eksporten i erhverv med mellemhøj og lav eksportintensitet steget fra henholdsvis 24% og 4% Mens vi kan følge den regionale udvikling i industribeskæftigelsen helt frem til 2011, er det kun muligt at følge den regionale udvikling i eksporten fra industrierhvervet frem til En indikation om, hvordan det er gået med industrieksporten kan vi dog få ved at se på udviklingen i eksporttal for hele Danmark. 14 SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik. 15 Eksportintensiteten er den andel af branchens samlede indenlandske produktion som udgøres af eksport. Herved medregnes ikke reeksport. 16 SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik. Industrianalyse

28 Mens udviklingen i eksporten i de gode år, fra , var støt stigende, var der i 2009 en betydelig nedgang i eksporten totalt og en endnu mere markant nedgang i eksporten af industrivarer. Nedgangen i eksporten svarer til, at der fra 2008 til 2009 blev tabt eksport for mere end 16 mia. kr. i midtjyske virksomheder. Nedgangen i den midtjyske eksport fra fremstillingserhverv fremgår af figur 3, der viser, at værdien var 82,5 mia. kr. i 2009, mens værdien af eksporten fra øvrige erhverv var på knap 54 mia. kr. Især i 2009 var der en betydelig nedgang i eksporten fra fremstillingserhverv fra 99 mia. kr. i Det fremgår samtidig af figuren, at det især er de eksportintensive erhverv, der har været ramt af krisen, mens eksporten i erhverv med lav eksportintensitet stor set har været upåvirket fra Figur 3: Udviklingen i eksporten i, mio. kr., løbende priser Figur 4: Udviklingen i dansk eksport , mia. kr. løbende priser Note: Kilde: Udvikling fordelt på varer Nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik Eksport i alt Industrivarer Tjenester Landbrugsvarer Som det fremgår af figur 4, blev eksporten af industrivarer særligt hårdt ramt af krisen, men samtidig er industrieksporten også igen vokset relativt mere end eksporten af tjenester i 2010 og Værdien af den danske eksport af industrivarer udgør i mia. kr., mens den i 2009 udgjorde 399 mia. kr Note: Note: Kilde: Eksportudviklingen er estimeret regionalt på baggrund af nationale eksporttal fordelt på brancher. Opdeling af erhverv: Industrien, høj eksportintensitet Erhverv med mellemhøj eksportintensitet Erhverv med lav eksportintensitet Mørk kurve Høj eksportintensitet: erhverv med en eksportintensitet på 50% eller derover i Rød kurve Mellemhøj eksportintensitet: erhverv med en eksportintensitet på 20% eller derover op til 50% i Koks kurve Lav eksportintensitet: udgøres af de brancher, hvis eksportintensitet ligger under 20% i SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik. Det er kun muligt at følge den regionale udvikling i eksporten frem til Men ser vi på udviklingen i den danske eksport i 2010 og 2011, så viser figur 4, at eksporten, efter den store nedgang i 2009, har rettet sig kraftig i både 2010 og 2011, så eksporten i 2011 ligger på et niveau, der svarer til eksporten lige før krisen Som det fremgår af både figur 3 og 4, er det stadig i stor udstrækning industrien, der står for den danske eksport, og industriens betydning for den samlede eksport er betydeligt større i Midtjylland end i Danmark som helhed. Det kan måske overraske, at industrien har kunnet fastholde en så betydelig andel af den samlede eksport, når vi nedenfor ser nærmere på udviklingen i industribeskæftigelsen, der viser nogle meget markante fald. 5.2 Industribeskæftigelsen er faldet markant, men stiger nu Først vil vi dog se nærmere på udviklingen i den samlede, regionale beskæftigelse. har stort set lige så mange arbejdspladser som i år 2000, men har mistet næsten arbejdspladser under den nuværende lavkonjunktur. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af arbejdspladser i stort set er på samme niveau som i år Fra 2000 til 2012 er der således forsvundet cirka arbejdspladser i, hvilket svarer til et fald på 0,5 26 Industrianalyse 2013

29 procent. På landsplan er antallet af arbejdspladser faldet med 3 procent i samme periode. Det fremgår af figur 5, at tabet af de arbejdspladser dækker over særdeles store bruttoforskydninger i forbindelse med det markante opsving i anden halvdel af 00 erne og den igangværende lavkonjunktur. I den aktuelle krises to første år faldt antallet af arbejdspladser i med hele , og det blev efterfulgt af et yderligere, men mere moderat fald på arbejdspladser frem til Samlet set har mistet tæt på arbejdspladser under den nuværende lavkonjunktur, hvilket stort set svarer til de arbejdspladser, der blev skabt under højkonjunkturen fra 2004 til og anlæg svinger meget kraftigt i takt med konjunkturerne, men ligger stort set på samme niveau som ved periodens begyndelse. Figur 6: Arbejdspladser i, 2000=Index Offentlig service Privat service Bygge og anlæg Industri mv. Landbrug mv Figur 5: Antal arbejdspladser i Kilde: SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik Kilde: SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik. Figur 7: Andel af samtlige arbejdspladser i, 2000 og % 90% % 70% Offentlig service 60% Privat service Industrien er gået tilbage, mens serviceerhvervene er gået frem Siden år 2000 er der forsvundet arbejdspladser inden for industri, råstofindvinding og 50% 40% 30% Bygge og anlæg Industri mv. Landbrug mv. forsyningsvirksomhed svarende til et fald på 27 procent. Det betyder, at industriens andel af alle 20% 21 6 arbejdspladser i er faldet fra 21 10% 15 procent i 2000 til 15 procent i Det seneste år har der dog været fremgang for industrien under 0% et nye arbejdspladser er kommet til, hvilket svarer til en vækst på 2 procent. Der er nu godt Kilde: SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik arbejdspladser inden for industrien. Figur 6 og 7 nedenfor viser, at der har været tilbagegang inden for industri og landbrug, mens der har været fremgang inden for privat og offentlig service. Antallet af arbejdspladser inden for bygge Den private service er vokset med arbejdspladser eller 9 procent siden år 2000 og står i dag for 43 procent af alle arbejdspladser i regionen. Det er især erhvervsservice samt handel og transport, Industrianalyse

30 der står for væksten med en fremgang på henholdsvis og arbejdspladser. I erhvervsservice svarer det til en vækst på hele 39 procent. Fremgangen i erhvervsservice fordeler sig ligeligt mellem videnservice samt rejsebureauer og rengøring mv. Figur 8: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i de fem regioner. 1997=Indeks Region Midtjylland Den offentlige service er vokset med arbejdspladser eller 11 procent. Fremgangen fordeler sig jævnt på undervisning, sundhed og sociale institutioner, mens der er tilbagegang i offentlig administration mv. Fremgang i Østjylland, tilbagegang i Vestjylland Siden år 2000 er antallet af arbejdspladser i Vestjylland faldet med cirka eller 6 procent, mens antallet af arbejdspladser i Østjylland er steget med cirka eller 3 procent. Det seneste år har der dog været et fald i antallet af arbejdspladser i såvel Østjylland som Vestjylland. Antallet af arbejdspladser i landbrug og industri er gået kraftigt tilbage i begge landsdele. I Østjylland mere end opvejer fremgangen i privat og offentlig service dog tilbagegangen i de øvrige brancher, mens fremgangen i privat og offentlig service er mere beskeden i Vestjylland. Alle danske regioner har tabt industriarbejdspladser Som det fremgår af figur 8 er det store tab af industriarbejdspladser ikke noget isoleret midtjysk fænomen. Alle de øvrige danske regioner har også tabt industriarbejdspladser i perioden. På trods af det markante tab af arbejdspladser er Region Midtjylland faktisk den region, der relativt set har tabt færrest industriarbejdspladser, mens Region Syddanmark er den region, der har været hårdest ramt af tab af industriarbejdspladser. I Region Syddanmark er der sket en reduktion i antallet af arbejdspladser svarende til et fald på 36% eller tab af af (1997) arbejdspladser i fremstillingssektoren Kilde: SAM-K/Line på baggrund af Danmarks Statistik Region Nordjylland Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Det fremgår af figur 8, at tabet af industriarbejdspladser er indsat hurtigere i region Hovedstaden end i resten af Danmark. Hvor der i Hovedstaden især i perioden var et betydeligt større tab af industriarbejdspladser end i resten af landet, har provinsen været hårdere ramt af tab af industriarbejdspladser i den nuværende økonomiske krise end Region Hovedstaden. En del af en forklaring på det relativt større tab af industriarbejdspladser i end i Region Hovedstaden kan være den meget forskellige sammensætning af antallet af industriarbejdspladser på en række delerhverv. Ser vi endelig på udviklingen i antallet af industriarbejdspladser i de enkelte kommuner i Region Midtjylland er det tydeligt, at udviklingen har været mindre negativ i nogle kommuner, jf. figur 9. Bedst har udviklingen været i Skanderborg Kommune. Sammen med Ikast-Brande Kommune har Skanderborg Kommune været i stand til at skabe flere arbejdspladser i industrien siden I Skanderborg Kommune var der i produktionsarbejdspladser, hvor der i 2012 var svarende til en vækst på 11%. I Ikast-Brande Kommune var der i produktionsarbejdspladser, et tal der i 2012 var steget med næsten 400 arbejdspladser til Alene fra var der en vækst i antallet af produktionsarbejdsplad- 28 Industrianalyse 2013

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.06 baggrund og analyse Fokus på ufaglærte Hidtil har det været nemt at få arbejde som ufaglært men det

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK

INDUSTRI FREMTIDENS I DANMARK FREMTIDENS INDUSTRI I DANMARK?? Med analysen Fremtidens industri leverer REG LAB ny viden om industriudviklingen i Danmark. Analysen sætter fokus på udsigterne for den industri, der er tilbage i Danmark.

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere