Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater"

Transkript

1 WORKING PAPER L Ole Mortensen Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater

2 Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater 1 Ole Mortensen, Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik, Handelshøjskolen i Århus, Fuglesangs Alle 4, 8210 Århus V, Danmark, tlf Introduktion Baggrund Udviklingen i informationsteknologien samt i fremstillings- og transportteknologien har sammen med liberaliseringen af verdenshandlen haft afgørende indflydelse på logistikudviklingen og på udviklingen af SCM-tankegangen Mange virksomheder har for at kunne fastholde deres konkurrenceevne fokuseret på deres kernekompetence og outsourcet områder, hvor man har ment ikke at kunne fastholde tilstrækkelig effektivitet Denne udvikling medfører, at der i mange forsyningskæder er behov for en tæt koordinering af opgavernes løsning mellem virksomhederne Det kan give sig udtryk i ønsker om tættere samarbejde med kunder og leverandører specielt inden for områder, hvor konkurrencen er hårdest, og kravet om kundetilpassede produkter er størst For standardprodukter (commodities), som kan købes mange steder, er der ikke nødvendigvis et ønske om et vedvarende samarbejde i forsyningskæden eller rettere det forsyningsnetværk, virksomheden er en del Det kan f eks være en fordel ind imellem at skifte leverandører for at sikre den nødvendige omkostningseffektivitet Alligevel vil der også her være stigende krav om fleksibilitet og kort responstid for at kunne leve op til udviklingen og ændringer i kundernes krav I begge tilfælde stilles der krav til den enkelte virksomheds interne integration, men der stilles også krav til virksomhedens evne til integration med kunder og leverandører, uanset om de er midlertidige eller faste, og jo mere kundetilpassede produkter og ydelser, jo større er integrationskravene 1 Udarbejdet som en del af et forskningsprojekt i informationsteknologi under centerkontrakten: Fremtidens transportkoncepter 1

3 Et centralt værktøj i integrationen er IT Internt i virksomhederne er det i de senere år kommet til udtryk ved implementering af mere eller mindre avancerede ERP-systemer, og eksternt via feks EDI-opkoblinger til kunder og leverandører samt e-indkøb og handel på e-markedspladser Det er dog åbenbart, at det faktiske integrationsniveau (internt og eksternt) baseret på IT er meget forskelligt afhængig af den enkelte virksomhed og at de mere avancerede løsninger primært er noget softwareleverandørerne og konsulentbureauerne præsenterer og noget, især de største virksomheder overvejer/forsøger sig med I de fleste virksomheder anvendes IT primært til at holde styr på virksomhedens transaktionsdata, og egentlige beslutningsstøtteværktøjer er stadig meget primitive, ligesom IT-integration til eksterne parter også er begrænset (Nielsen et al 2002 og Møller et al 2003) Det er imidlertid åbenbart, at kravene til at kunne håndtere IT i forbindelse med beslutningsstøtte og i forbindelse med ekstern integration vil vokse på grund af konstante krav om øget effektivitet og om mere kundetilpassede produkter og ydelser Formål Formålet med forskningsprojektet i informationsteknologi er ifølge beskrivelsen i centerkontrakten: at skabe et overblik over den aktuelle og den fremtidige udvikling af IT som enabler for udvikling af nye transportkoncepter Det er et delmål at belyse betydningen af ITudviklingen for organiseringen af forsyningskæden IT er i stigende grad den enkeltfaktor, der har størst betydning for udvikling af transportsystemer Formuleringen er bred og kræver en forankring i form af en specificering og afgrænsning i forhold til teori og empiri samt i forhold til de rammer, der i øvrigt er for projektet I projektet er udgangspunktet, at den enkelte virksomhed er den handlende enhed og beslutningstager, og måle når der træffes beslutninger er at forbedre virksomhedens økonomi på kortere eller længere sigt Det skal dog bemærkes at den enkelte virksomheds handlemuligheder kan kompliceres af at være et datterselskab i en koncern Konkret antages det imidlertid, at den enkelte virksomheds konkurrenceevne og dermed overlevelse er bestemt dels af virksomhedens evne til værdiskabelse for slutkunden (dvs forbrugeren af produktet eller ydelsen) og dels af virksomhedens omkostningseffektivitet Virksomheden indgår i forskellige forsyningskæder med andre virksomheder, og i forsyningskæderne kan de enkelte virksomheder arbejde mere eller mindre tæt sammen (SCM, mere eller mindre tætte partnerskaber og/eller arms length ) De forskellige kæder indeholder hver især en række forretningsprocesser, som udspringer af kundernes behov, og kæderne kan gå på tværs af de enkelte virksomheders grænser En del af de opgaver, der løses i forsyningskæden, vil være transport af varer og produktion af forskellige logistiske tjenesteydelser, og forsyningskædens konkurrenceevne vil i væsentlig grad påvirkes af, hvordan disse opgaver løses I projektet antages, at der i virksomhedens samlede strategi til realisering af forretningsgrundlaget også indgår en IT-strategi, og at denne bestemmer virksomhedens IT-behov En central opgave for IT i virksomheden antages at være understøttelse af virksomhedens forretningsprocesser, og det 2

4 antages, at IT giver mulighed for at levere ydelser af højere kvalitet (større værdi for kunden) og mulighed for større effektivitet (dvs omkostningsreduktioner) I den hidtidige beskrivelse er der præsenteret en række antagelser, og der er i den forbindelse anvendt en række centrale begreber bla forsyningskæde, SCM og forretningsprocesser Inspirationen hertil er i væsentlig grad hentet fra og begrundet i modeller og værktøjer, som almindeligvis behandles under SCM-betegnelsen i litteraturen, og projektets teoretiske forankring vil således i væsentlig grad bygge på centrale dele af SCM-litteraturen Det gælder både ved studiet af forsyningskæders organisering, ved studiet af IT s betydning for organiseringen og ved studiet af nye transportkoncepter Rapporten er opbygget således, at der efter dette indledende afsnit gives en kort beskrivelse af det teoretiske grundlag for projektet, og der opstilles en referenceramme, der danner baggrund for den videre tilrettelæggelse af projektet I tredje afsnit foretages der en specificering af genstandsfeltet (det empiriske felt) for projektet, og afsnittet afsluttes med en specificering af de undersøgelsesspørgsmål, der søges givet svar på i projektet I afsnit fire gives en redegørelse for det valgte undersøgelsesdesign og herunder for valget af dataindsamlingsteknik, for bearbejdningen af data samt for vurdering af design Afslutningsvis redegøres der for nogle foreløbige resultater fra projektet og for det videre arbejde med projektet Teoretisk og empirisk grundlag for formulering af undersøgelsesspørgsmål En konceptuel SCM-model Supply Chain Management (SCM) er af Council of Logistics Management defineret på følgende måde: Supply Chain Management is the systemic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics across these business functions within a particular company and across businesses within the supply chain for the purposes of improving the long-term performance of the individual companies and the supply chain as a whole Definitionen taler om koordinering af traditionelle forretningsfunktioner på tværs af virksomheder med det formål at forbedre den langsigtede indtjening både for den enkelte virksomhed og for hele forsyningskæden, men definitionen er alligevel formuleret på et overordnet og meget abstrakt niveau, som gør det vanskeligt umiddelbart at bruge den som baggrund ved undersøgelse af opbygningen af specifikke forsyningskæder En del forfattere har da også peget på, at en lang række centrale elementer og problemstillinger inden for SCM endnu ikke er behandlet i litteraturen, se feks Cooper et al (1997), Lambert et al (1998) og Croxton et al (2001) Johansen (2002) siger, at da der endnu kun ses elementer af SCMimplementering i litteraturen, vil det være mere dækkende at betegne SCM som en ledelsesfilosofi eller en vision en SCM-vision som rækker langt ud i fremtiden og bygger på en række antagelser, herunder på antagelser om nogle drivere i form af omkostningsbesparelser og forøgelse af kundens værdi samt på en række mere eller mindre sammenhængende ledelseselementer (Johansen 2000) På trods af at begrebet ikke kan siges at rumme en egentlig sammenhængende teori, er det imidlertid ofte anvendt både i litteraturen og i praksis i forbindelse med diskussionen af samarbejdsformer mellem virksomhederne i forsyningskæderne, og der skal derfor som basis for det videre arbejde med dette projekt opstilles en referenceramme, som bygger på de fra litteraturen kendte SCM-elementer Det første udgangspunkt for opstillingen er baseret på en konceptuel model 3

5 udviklet af Cooper et al (1997) Modellen består af tre grupper af elementer: SCnetværksstrukturen, SC-forretningsprocesserne, SC-ledelseskomponenterne Netværksstrukturen giver en beskrivelse af de vigtigste medlemmer eller aktører i det samlede netværk og af de specifikke relationer, der er mellem medlemmerne inden for hver af de tværgående forretningsprocesser De enkelte forretningsprocesser tager udgangspunkt i specificerede kundekrav (eksterne eller interne), som skal realiseres via en struktureret række af målbare aktiviteter, samtidig med at forsyningskæden skal organiseres omkring disse forretningsprocesser (se Davenport et al 1990) Der defineres i modellen otte generiske forretningsprocesser, som integrerer virksomhederne i forsyningskæden De enkelte processer er: kunderelationsledelse (Customer Relationship Management), kundeserviceledelse (Customer Service Management), efterspørgselsledelse (Demand Management), leveringsserviceledelse (Order Fulfillment), ledelse og organisering af produktflow (Manufacturing Flow Management), indkøb (Procurement), samt produktudvikling (Product Development and Commercialization), returlogistik (Returns) mv Dog behøver ikke alle forretningsprocesser at indgå i alle virksomheder, og i det konkrete tilfælde vil antallet og afgrænsningen af forretningsprocesserne være forskellig fra forsyningskæde til forsyningskæde Ledelseskomponenterne, som skal skabe organiseringen, deles op i henholdsvis hårde (fysiske og tekniske) og bløde (administrative og adfærdsmæssige) komponenter, som har til opgave at lede og koordinere forretningsprocesserne (Stock et al 2001) I den konceptuelle model bruges der ikke megen plads på diskussion af leverandører og kunder, idet fokus er på forretningsprocesserne, som går på tværs af virksomhedernes traditionelle grænser, og som dermed begrunder koordineringen på tværs af funktioner Koordineringen sker så via udformningen af ledelseskomponenter Med udgangspunkt i forretningsprocesser og ledelseskomponenter skal der nu ske en yderligere udvikling af modellen, idet der inddrages flere aktører i forsyningskæden, og disse aktørers forskellige roller skal uddybes Aktører i forsyningskæden Tidligere sørgede producenten ofte via egne lastbiler for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af transporten frem til den efterfølgende kunde Den stadigt mere intense konkurrence med fokusering på kernekompetence og outsourcing har på transportområdet medført outsourcing af transportydelser og ofte også af planlægning og styring af disse ydelser Andre ydelser som lagring, mærkning, indpakning og samling ses også outsourcet motiveret af umiddelbare omkostningsbesparelser, men også af forskellige postponement-strategier Endelig kan producenten have outsourcet ledelse, styring og udvikling af både information og fysisk flow til andre aktører i forsyningskæden Det betyder, at den typiske forsyningskæde kommer til at indeholde flere aktører med flere specialiserede roller Det kan feks dreje sig om specialtransportører, om 3- og 4- partslogistikudbydere samt om mindre transportører, der fungerer som underleverandører for større transportører I figur 1 er forskellige aktører i en forsyningskæde illustreret De to store femsidige figurer skal illustrere to producenter i en forsyningskæde, og den lille skal illustrere en underleverandør Den største trekant forestiller en 3- /4- partslogistikleverandør som ud over at varetage transporten mellem de to virksomheder varetager 3-partslogistikopgaver samt eventuelt deltager i udvikling og redesign af forsyningskæden Mellem underleverandøren og producenten er angivet en 4

6 Figur 1 Aktører i forsyningskæden Det han(1) Det han(2) Producent 3- / 4- partslogistikleverandør & transportør (2) OEM producent Transportør (4) 3- partslogistiklev & transp (3) Transportør (5) Det han(3) Det han(4) Det han(5) Transportør (1) Underleverandør 5

7 transportør, som sørger for transporten mellem virksomhederne Efter OEM-producenten i figuren er angivet en 3-partslogistikleverandør, som ud over egne transportører råder over to transportører, der fungerer som underleverandører for 3-partslogistikleverandøren, når varerne skal bringes ud til detailhandlen De lyse pile i figuren skal illustrere forretningsprocesserne, og den mørke pil illustrerer det fysiske flow af produkter Det er åbenbart, at koordineringen af forretningsprocesser på tværs af hele forsyningskæden må opfattes som et forenklet ideal, ligesom det er en forenkling at tale om kæde i stedet for forsyningsnetværk Imidlertid er ideen med figuren at illustrere, at de enkelte deltageres berettigelse bestemmes af i hvilken grad, de kan bidrage til at effektivisere forsyningskædens forretningsprocesser dels ved at bidrage med ydelser, der skaber merværdi for slutkunden, og dels ved at skære overflødige aktiviteter væk og effektivisere de aktiviteter, der er nødvendige for at frembringe de ønskede ydelser Der er i projektet specielt fokus på de deltagere i forsyningskæden, som beskæftiger sig med transportydelser og ydelser i tilknytning hertil Nogle af deltagerne beskæftiger sig ud over transport også med udvikling og design af dele af forsyningskæden, og det vil derfor også være vigtigt at studere disse deltagere De netop nævnte deltagere er i figur 1 markeret med en tykkere streg og kaldes i det efterfølgende for transportører og logistiske serviceudbydere forkortet T/LSP Forståelsen af hvilke roller, de enkelte transportører og logistikserviceudbydere udfylder i forsyningskæden, antages at kunne beskrives og forstås via en undersøgelse af de opgaver, de studerede virksomheder løser i relation til de fysiske flows og i relation til forretningsprocesserne i forsyningskæden Løsningerne sker via gennemførelse af en række aktiviteter, og ledelsen af disse kan ifølge den konceptuelle SCM-model ske via ledelseskomponenterne En undersøgelse, der tager udgangspunkt i hele eller blot et større antal deltagende virksomheder i en konkret forsyningskæde, forekommer dog af flere grunde ikke realistisk Kompleksiteten vil meget hurtig blive uoverstigelig både i relation til teorien jf diskussionen af SCM tidligere og i relation til praksis En mere realiserbar noget forenklet men teoretisk bedre underbygget fremgangsmåde vil være at studere samarbejdet mellem to aktører (og beslutningstagere) ad gangen i en forsyningskæde Der foreligger også en omfattende mængde international litteratur om partnerskab om hvordan de etableres, samt hvordan de vedligeholdes og udbygges se feks Lambert et al (1996) og (1999) Fokus for en stor del af denne litteratur har været på samarbejde/partnerskab mellem producenter og T/LSP, se Berglund et al (1999) Projektet vil derfor hvor det er muligt studere partnerskabet eller samarbejdsformen mellem to aktører i forsyningskæden Ved studiet antages, at aktørerne er selvstændige beslutningstagere, som vælger samarbejdsform ud fra en vurdering af nuværende og ønskede fremtidige placeringer i forsyningskæder Ud over de to ovennævnte primære kilder fås inspirationen til undersøgelsens tilrettelæggelse fra Croxton et al (2001) specielt vedr konkretisering af forretningsprocesbegrebet Projektets empiriske felt Der skal i dette afsnit redegøres for de dele af empirien, det antages ønskværdigt og samtidigt realistisk at studere inden for projektets rammer Projektet tager udgangspunkt i virksomheder, som opererer i Danmark, men som også opererer internationalt typisk via de forsyningskæder, virksomhederne er en del af I forsyningskæderne er det de bilaterale samarbejdsrelationer, der 6

8 studeres, og det antages som tidligere nævnt, at det er de forretningsmæssige muligheder, der driver relationen I undersøgelsen lægges der især vægt på integrationsniveauet (inspireret af Lambert et al 1996) mellem virksomhederne, dvs i hvilken grad er forretningsprocesser integreret, og hvilken betydning har IT for integrationen Ved studiet søges både asset-based ydelser (fysisk håndtering, lagring mm) og value-based ydelser (informationservices, der kan være transaktionsorienteret eller beslutnings-/styrings-/ledelsesorienteret) kortlagt Den første gruppe af virksomheder, der ønskes undersøgt, er produktionsvirksomheder, idet disse virksomheders behov for transport og logistikydelser skaber forretningsgrundlaget for T/LSP Det antages i projektet, at der er forskellige behov for ydelser hos store og små producenter, bestemt af den efterspurgte mængde, kendskabet til de markedsmæssige og teknologiske muligheder, forhandlingsstyrken i relation til leverandører og forventninger til den fremtidige udvikling inden for området Ved undersøgelsen foretages derfor en opdeling i store virksomheder (1000 eller flere ansatte), mellemstore virksomheder ( ) og små virksomheder (>100), se tabel 1 Tabel 1 Producentniveauet Hvilke krav om ydelser (transport, lager, services i tilknytning til logistik mv) stiller producenterne, og hvem leverer disse ydelser nu og om 5-10 år? Hvor tæt integration er der nu og om 5-10 år? Store virksomheder: 1000 Mellemstore virksomheder Små virksomheder: ( - 99) Nu Om 5-10 år Med udgangspunkt i producenterne skal undersøgelsen afdække, hvordan og inden for hvilke områder producenterne arbejder sammen med T/LSP Undersøgelsen skal søge at bestemme, hvilke krav producenterne stiller til transport-, lager- og øvrige logistikydelser nu, samt hvilke forventninger producenterne har til udviklingen 5-10 år frem i tiden, og hvem der i fremtiden skal varetage de nævnte ydelser Næste del af undersøgelsen vil tage udgangspunkt i store T/LSP Her er sigtet at bestemme de behov og ydelser, de fremsynede T/LSP dækker og forventer at dække hos forskellige kundesegmenter nu og om 5-10 år Kundesegmenterne søges fastlagt dels ud fra litteraturen, dels ud fra foregående undersøgelse, dvs ud fra kunderne I øvrigt tilstræbes det, så vidt det er muligt, at få især nogle af de T/LSP, som leverer ydelser til de undersøgte producenter til at deltage, se tabel 2 Sidste del af undersøgelsen vil også tage udgangspunkt i de store T/LSP, men vil specielt fokusere på disse virksomheders køb af transport- og logistikserviceydelser fra underleverandører, dvs både 7

9 asset- og value-based ydelser Sigtet er igen at undersøge krav til ydelser nu og om 5-10 år, se tabel 3 Tabel 2 Transportører og logistiske serviceudbydere Hvilke behov/ydelser dækker de store og/eller fremsynede transportører og logistikserviceudbydere, og hvilke forventer de at skulle dække hos hvilke kundesegmenter? Kundesegment 1 T&LSP(1) T&LSP(2) Kundesegment 2 T&LSP(1) T&LSP(2) Kundesegment 3 T&LSP(1) Nu Om 5-10 år Tabel 3 Underleverandører af transport og logistikserviceydelser Hvilke typer af underleverandører indgår og forventes at indgå i de store T/LSP-netværk? Kategorifastlæggelse kan evt ske ud fra opsplitning af ydelser i tabel 2 Typer/kategorier af virksomheder Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Nu Om 5-10 år Undersøgelsesspørgsmål På baggrund af det præsenterede teoretiske udgangspunkt for projektet og efter fastlæggelsen af de empiriske områder for undersøgelsen kan projektet nu konkretiseres til følgende 1 at identificere de krav, producenter stiller og forventes at stille til T/LSP i form af transport og supplerende ydelser (tidshorisont 5-10 år) 2 at identificere forretningsområder og krav til kompetencer, der er eller forventes at være basis for generiske roller for T/LSP i transportkoncepter (tidshorisont 5-10 år) 3 at identificere IT-krav til fremtidige T/LSP inden for forskellige generiske roller som T/LSP 8

10 Undersøgelsesdesign og analyse Undersøgelsesenheden er virksomheden producenten, transportøren og/eller den logistiske serviceudbyder og for den enkelte virksomhed ønskes mange egenskaber undersøgt Det betyder, at der skal defineres mange variable for hver undersøgelsesenhed, og det vil dermed inden for projektets rammer være urealistisk at indsamle oplysninger fra et stort antal enheder Undersøgelsen vil derfor bygge på casestudier, så der bliver mulighed for at få et mere nuanceret billede af de enkelte undersøgte virksomheder Ved udvælgelsen af undersøgelsesenheder er der ikke tilstræbt repræsentativitet, men i stedet er virksomhederne udvalgt efter hvorvidt de, ud fra forhåndskendskabet til dem, arbejder professionelt med logistik, og ud fra at allerede undersøgte virksomheder har anbefalet andre virksomheder De må forventes at høre til den logistisk set mere avancerede del inden for de respektive brancher Undersøgelsen bygger på primære data, og dataindsamlingen sker ved semistrukturerede interview på baggrund af en forholdsvis omfattende interviewmanual, som er tilpasset de tre områder gengivet i tabel 1-3 Interview optages på bånd, udskrives og tilbagesendes for verificering Opbygningen af interviewmanualerne Overordnet set er formålene med alle interview at bestemme de behov og ydelser der udveksles mellem producenter, T/LSP og underleverandører til T/LSP Endvidere er det formålet at bestemme graden af integration mellem parterne og deres forventninger til den fremtidige udvikling inden for området med en tidshorisont på 5-10 år I figur 2 er de dyader, som interviewene skal afdække illustreret via de grå ellipser Figur 2 De indcirklede områder i figuren illustrerer fokusområderne for interviewene Det PRO T/LSP Intw 1, 2 Det Producent T/LSP (3- / 4) OEM producent 3- partsi i T/LSP - UNDL Transp Intw t Trans Det Det Det Transp Und-lev De enkelte interview er principielt opbygget efter samme skabelon Hvert interview består af fem dele Der indledes i første del med en kort identificering af virksomheden og en fastlæggelse af nogle generelle karakteristika, som placerer virksomheden i en eller flere forsyningskæder I anden del søges en afdækning af de fysiske og administrative ydelser, der købes/sælges/samarbejdes om og af de IT-værktøjer, der anvendes i samarbejdet I tredje del søges afdækket i hvilken grad, der foregår et samarbejde om og udvikling af ydelser mellem de involverede virksomheder Det sker 9

11 ved at undersøge motiver og baggrundsfaktorer for indgåelse af aftaler og ved at se på, hvordan man søger at sikre, at aftalerne udvikler sig tilfredsstillende I fjerde del søges et mere nuanceret billede af, hvad det er for ydelser, der faktisk købes/sælges, og hvad det betyder for samarbejdet mellem de involverede parter Med udgangspunkt i forretningsprocesbegrebet søges koordineringen og integrationen af de solgte ydelser afdækket ved at undersøge, hvordan typiske opgaver løses på tværs af virksomhederne Det undersøges, hvilken virksomhed der har ansvaret for løsning af hvilke opgaver, og hvordan indsatsen koordineres, og hvilke IT-værktøjer der bruges I femte og sidste del søges en afdækning af, hvilke ydelser den interviewede virksomhed forventer at skulle dække/have dækket om 5-10 år, og hvilke krav der dermed stilles til samarbejdspartneren Figur 3 Skitse af de første fire dele i interviewet 1 Fase: Generel karakteristik af virksomheden 2 Fase: Beskrivelse af de væsentligste fysiske og administrative ydelser plus IT-værktøjer mellem T/LSP og underleverandører og evt mellem en eller flere centrale kunder M A R B 3 Fase: Beskrivelser af motiver (M) og baggrundsfaktorer (B) for indgåelse af aftalerne samt af de aktiviteter (A), som skal sikre realiseringen (R) af aftalerne Tværgående opgaver 1 Tværgående opgaver 2 Tværgående opgaver 3 4 Fase: Med udgangspunkt i forretningsprocesbegrebet søges koordineringen og integrationen af de købte ydelser afdækket ved at undersøge, hvordan typiske opgaver løses på tværs af virksomhederne og herunder, hvilke IT-værktøjer der bruges til løsningen I figur 3 er de fire første dele eller faser skitseret, og hvor langt det enkelte interview kan komme ned i den detaljerede beskrivelse afhænger primært af, hvor integreret samarbejdet er mellem 10

12 producent, T/LSP og underleverandør, dvs hvor tæt samarbejdet er og herunder, hvor struktureret eller formaliseret det er Det er ikke på forhånd fastlagt, hvor mange interview der skal gennemføres inden for de tre områder, ligesom der også i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse kan ske ændringer/suppleringer af interviewmanualer på grund af allerede indkomne resultater Interview gennemføres i 2004 og 2005, samtidig med at der sker en løbende bearbejdning af de indkomne interview Analyse af interview Når det enkelte interview er gennemført og udskrevet, tilbagesendes det for at få det verificeret Oplysningerne er på nogle punkter meget detaljerede, og det er i forbindelse med interviewene lovet, at oplysninger om de enkelte virksomheder ikke frigives uden godkendelse fra de interviewede Efter godkendelsen analyseres interviewene i lyset af den opstillede spørgeramme, og via en meningskondensering søges resultater uddraget Nogle foreløbige resultater for store produktionsvirksomheder De følgende resultater, som her er refereret summarisk, stammer fra undersøgelsen af gruppen 1, store produktionsvirksomheder, og involverer i alt fire virksomheder Karakteristik af virksomhederne Hver af virksomhederne har en omsætning på flere mia kr, og de befinder sig inden for producentvaremarkedet med salg og produktion af mekaniske og elektroniske produkter, inden for konsumentvaremarkedet med produktion og salg af langvarige forbrugsgoder og inden for fødevaremarkedet med salg til de store detailkæder For alle virksomheder gælder, at en stor del af produktionen går til eksport, og at de mere integrerede løsninger, der undersøges, er rettet mod eksportmarkederne Karakteristik af T/LSP-løsninger Der er stor forskel på virksomhedernes transportbudgetter, men for alle virksomheder gælder, at det udgør mindst et trecifret millionbeløb, og de undersøgte virksomheder har alle en strategi om at outsource transport I tre af de fire virksomheder er der sket en væsentlig reduktion i antallet af anvendte T/LSP, og i den fjerde er man også begyndt arbejdet med indskrænkningen i antallet af T/LSP, og det er hensigten, at der skal ske en væsentlig reduktion I en af virksomhederne er der ud over transport også sket en outsourcing af lagring, håndtering, labling samt af lagerstyring og distribution på et væsentligt oversøisk marked De øvrige har i hovedsagen ikke outsourcet lagrene, men en virksomhed har dog i et særligt geografisk område, og ligeledes i forbindelse med reservedele, foretaget en outsourcing En anden af virksomhederne foretager kapacitetstilpasning via in- eller outsourcing af dele af lageret Ordre- og betalingsmodtagelse står alle virksomhederne selv for For alle virksomheder gælder, at T/LSP har deltaget i udviklingen af logistikløsninger ofte baseret på lokalt kendskab til relevante markedsområder, men også i forbindelse med diskussion af nye løsningskoncepter Især en af produktionsvirksomhederne understreger dog, at driveren i udviklingen af de nye løsninger er produktionsvirksomheden 11

13 I alle virksomheder sker der en udveksling af oplysninger via EDI i nogle tilfælde sker der blot udveksling af information om indkomne ordrer og betaling til transportører, i andre tilfælde har producenten/transportøren mulighed for at se, hvad de hver især har på lager I virksomhederne anvendes der stregkoder som kvittering for afsendelsen, og i tre af virksomhederne er det muligt at spore produkterne elektronisk Karakteristik af mere integrerede løsninger I hver af virksomhederne i undersøgelsen har der været fokus på samarbejdet med en T/LSP, som man arbejder særligt tæt sammen med Dvs de løsninger, der beskrives, hører til de mest integrerede, virksomheden har selv om der selvfølgelig i virksomhederne også kan være andre, som er lige så integrerede Et klart motiv for outsourcing af transport og logistiske services og efterfølgende valg af samarbejdspartner er omkostningsbesparelser Vægten, produktionsvirksomhederne lægger på omkostninger og omkostningsbesparelser, er dog lidt forskellig, afhængig af hvor prisfølsomme de producerede produkter er En af virksomhederne nævner endvidere som motiver tilførsel af logistikkompetencer og sourcing for growth Ved valg af samarbejdspartner er det endvidere et centralt motiv, at man har tiltro til, at partneren kan yde den rigtige kvalitet og service Tre af virksomhederne nævner specifikt, at den nødvendige IT-kompetence skal være til stede, mens den fjerde mere bredt nævner, at T/LSP skal leve op til best practice inden for teknologiudviklingen (herunder IT) Producenterne ser ikke direkte på T/LSP s motiver for at indgå aftalen, men det nævnes som en klar forudsætning, at man har en fælles forståelse af, hvor man vil hen med aftalen Endvidere foretager alle producenterne en omfattende undersøgelse af de mulige kandidater Der ses på deres livshistorie, på regnskaber, på referencer, på ledelseskultur mm Et krav er også, at aftalen skal forankres højt oppe i T/LSP s organisation, og at der skal være en key account manager, som tegner operatøren, og som har kompetence til at løse opståede problemer samt være med til at udvikle aftalen Udgangspunktet for indgåelse af aftalerne har i alle tilfælde været et udarbejdet tendermateriale, hvor flere T/LSP er blevet indbudt til at afgive tilbud To af producenterne foretager transportindkøb centralt, mens indkøbet foretages af distributionscentrene i de to andre tilfælde, men også i disse tilfælde søger man at udnytte, at man er en del af en større koncern Aftalernes varighed er fra 3 til 5 år Ved indgåelse af aftalerne nedsættes en projektgruppe i virksomhederne, som skal sørge for implementeringen En af producenterne har en sourcingmodel, som danner basis for den specifikke projektmodel, mens de andre udvikler en model ad hoc I forbindelse med alle aftalerne er der etableret et omfattende antal KPI er, som samles sammen i forskellige rapporter Disse danner så basis for dels den løbende overvågning, dels for ugentlige eller månedlige møder og dels for kvartalsvise og halvårlige møder I aftalerne er der også indføjet krav om stadige effektivitetsforbedringer og om udvikling af aftalerne Effektivitetsforbedringerne skal tilfalde producenterne, og der er i øvrigt i aftalerne ikke noget om, at eventuelle yderligere effektivitetsforbedringer skal deles mellem parterne 12

14 Tværgående forretningsprocesser For alle fire virksomheder gælder, at den egentlige produktion og produktionstilrettelæggelse sker uafhængigt af T/LSP Ved pakning til forsendelse og label-udskrivning sker der en udveksling af information via EDI, og det er T/LSP en som styrer pallepakning og sekvensering via den udvekslede imformation Generelt ved transportøren højst to dage i forvejen hvilke forsendelser, der skal effektueres Den ene producent kan dog give transportøren et forecast, som kan række 1½ år frem i tiden, men typisk er det på 3 til 4 måneder forecastet er dog primært opstillet til brug i produktionen Ingen af transportørerne er involveret i modtagelse og/eller accept af kundeordrer Det foregår udelukkende mellem kunder og salgsselskaber I et tilfælde sker der imidlertid via en tæt integration med T/LSP s IT-system en undersøgelse af, om det ønskede produkt befinder sig på T/LSP s lager, inden salgsleddet bekræfter ordren og angiver et leveringstidspunkt T/LSP har umiddelbart ingen indflydelse på en eventuel differentiering af ydelser til forskellige kundesegmenter Der kan dog være tilfælde, hvor konkret markedskundskab hos T/LSP sammenholdt med de logistiske muligheder kan pege på nye kundesegmenter og ændringer i det logistiske setup, som kan give andre leveringsbetingelser Demand management eller input til opbygning af forecast er de fire T/LSP ikke involveret i Retursystemerne styrer de enkelte producenter selv, men det er de anvendte T/LSP, der står for afhentningen hos kunderne Producenternes vurdering af fremtiden Producenterne har inden for mange områder de samme forventninger til den fremtidige udvikling og de deraf følgende krav til T/LSP Dog ses ikke alle krav som lige væsentlige Der er endvidere nogle forhold, som er i fokus hos nogle producenter, men som ikke omtales hos andre en årsag til det kan dog være, at de transporterede og håndterede produkter er forskellige, og at der stilles forskellige krav til services og omkostninger I det følgende skal de væsentligste af de vurderinger, man er enige om, refereres, men også nogle af de mere markante vurderinger fra de enkelte producenter skal refereres Ingen af producenterne har planer om at overtage større eller mindre dele af transporten selv, og de vurderer, at T/LSP med stor sandsynlighed også vil komme til at håndtere flere opgaver for producenterne i fremtiden Endvidere er der også en fælles opfattelse af, at antallet af T/LSP, den enkelte producent vil gør brug af, vil indskrænkes yderligere, bla fordi de enkelte aftaler vil blive mere komplicerede og stille større krav til T/LSP s kompetence og kapacitet En anden årsag til indskrænkningen er et ønske om one point of contact, hvor T/LSP så må stå inde for, at eventuelle underleverandører også lever op til kravene Man forventer i fremtiden at blive mere afhængig af T/LSP på grund af tættere integration ikke mindst IT-mæssigt, men dog understreges det ikke tættere end at man stadig har alternative muligheder Aftalerne forventes at være længerevarende, dog nævner en af producenterne, at 5 år er en passende tidshorisont som følge af dynamikken på markedet Ingen tror, at anvendelse af tog (combitransport) vil være et realistisk alternativ til lastbiler flere år frem i tiden systemerne er indtil videre for dårlige Man er enige om, at der vil komme flere afgifter på transporten også i andre lande end Tyskland med stigende omkostninger til følge To 13

15 af producenterne forventer imidlertid også, at effektiviseringer, outsourcing og forhandlerstyrke vil betyde, at transportomkostningernes andel af det samlede budget ikke vil ændres De to andre forventer stigende transportomkostningsandele dels på grund af afgiftsstigninger, dels fordi opgaverne bliver mere komplekse en del bør der dog kunne kompenseres for via anvendelse af IT Som nævnt har de enkelte producenter forskellige ønsker og krav til T/LSP, og nogle væsentlige af disse refereres kort i det følgende En producent ønsker at kunne få proof of delivery helt ud til slutkunderne og få langt bedre og proaktive afvigelsesrapporter Derudover ønskes et mere avanceret stregkodesystem, som kan bære mere information, hvorved producenten kan spare en del dokumenthåndtering via EDI Både denne producent og de øvrige ser ikke RFID som noget, der er lige om hjørnet der er stadig mange tekniske, men også juridiske problemer som endnu ikke er løst Endelig skal en anvendelse også medføre forretningsmæssige forbedringer En anden af producenterne ser et behov for en række nye ydelser fra T/LSP eller evt andre aktører Det kan dreje sig om nye sikkerhedssystemer både i forbindelse med personer og varetransport (miljø, terror, mv) Det kan være øget udbud/anvendelse af 4PL er, af operatører med specielt kendskab til et område eller land, eller det kan være aktører, som behersker netværkssimulering og optimering (logistics execution systems og logistics network design) To af de producenter, som har den tætteste integration med T/LSP, har endvidere ønske om, at disse bliver langt mere proaktive i forbindelse med indførelse og udvikling af løsningsmuligheder inden for logistik og SCM Når de i interviewene afslutningsvis spørges om, hvad der er vigtigst i forbindelse med samarbejdet med en T/LSP, nævnes ånden i samarbejdet, at man forstår hinanden og troværdighed Med troværdighed menes, at T/LSP ved, hvad han kan og dermed også, hvad han kan love To af producenterne nævner specifikt, at i forbindelse med udformning og implementering af samarbejdet har forståelsen og kompetencen gennemgående været til stede også fra T/LSP s side Det har imidlertid på visse områder knebet med denne forståelse i forbindelse med den efterfølgende daglige drift hos de medarbejdere, der skulle arbejde med de implementerede løsninger, og det er noget, T/LSP bør arbejde med Endelig fremhæver en tredje producent, at også de store T/LSP må gøre sig klart, at ingen heller ikke de kan alt i alle lande, og at der derfor sker og må ske en specialisering i forskellige roller Det gælder selvfølgelig i mere udpræget grad også de knap så store og mindre transportører Det videre arbejde med undersøgelsen Det er planen at fortsætte projektet efter centerkontraktens afslutning, idet viden om, hvad der faktisk sker i danske virksomheder i relation til den fysiske distribution, har stor relevans både for forskningen og for undervisningen på candmerc- og HD-studiet i logistik Det må også forventes, at der i praksis vil være interesse for projektet inden for de berørte brancher 14

16 Litteraturliste: 1 Berglund, Magnus, Peter van Laarhoven, Graham Sharman and Sten Wandel (1999) Thirdparty logistics: Is there a future? The International Journal of Logistics Management, Ponte Vedra Beach, 10 (1) 2 Cooper, Martha C, Douglas M Lambert and Janus D Pagh (1997) More Than a New Name for Logistics The International Journal oflogistics Management, vol 8, no1 3 Croxton, Keely L, Sebastiàn J Garcia-Dastugue, Douglas M Lambert and Dale S Rogers (2001) The Supply Chain Management Process The International Journal of Logistics Management, vol 12, no 2 4 Davenport, Thomas H and James E Short (1990) The New Engineering: Information Technology and Business Process Redesign Sloan Management Review, 11, Summer Johansen, John (2002) Supply Chain Management en vision for fremtiden I: En mosaik af dansk logistikforskning (Charles Møller, ed), pp Aalborg Universitetsforlag 6 Lambert, Douglas M, Martha C Cooper and Janus D Pagh (1998) Supply Chain Management: Implementation issues and research opportunities The International Journal of Logistics Management, vol 9, no 2 7 Lambert, Douglas M, Margaret A Emmelhainz and John T Gardner (1996) So you think you want a partner? Marketing Management, Chicago, 5, (2) 8 Lambert, Douglas M, MA Emmelhainz and JT Gardner (1999) Building successful logistics partnerships Journal of Business Logistics, Oak Brook 20 (1) 9 Møller, Charles, Pernille Kræmmergaard and Matilde Rotbøl (2003) - Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer Working paper / Department of Information Science, Aarhus School of Business, no Nielsen, Steen, Preben Melander and Morten Jakobsen (2002/2003) Moderne Økonomistyringsværktøjer i Danmark år 2001 Økonomistyring & Informatik, 18 årgang, nr 4, pp Stock, James R and Douglas M Lambert (2001) Strategic Logistics Management, 4 edition McGraw-Hill Higher Education 15

17 Working Papers from Logistics/SCM Research Group L L L L L L Ole Mortensen: Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater Lars Relund Nielsen, Daniele Pretolani & Kim Allan Andersen: K shortest paths in stochastic time-dependent networks Lars Relund Nielsen, Daniele Pretolani & Kim Allan Andersen: Finding the K shortest hyperpaths using reoptimization Søren Glud Johansen & Anders Thorstenson: The (r,q) policy for the lostsales inventory system when more than one order may be outstanding Erland Hejn Nielsen: Streams of events and performance of queuing systems: The basic anatomy of arrival/departure processes, when focus is set on autocorrelation Jens Lysgaard: Reachability cuts for the vehicle routing problem with time windows

18 ISBN Department of Accounting, Finance and Logistics Faculty of Business Administration Aarhus School of Business Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus V - Denmark Tel Fax wwwasbdk

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008

Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008 Strategisk udvikling af SMV 28.01.2008 Perspektivering af fælles udfordringer i resultaterne fra interviewrunden 28.01.2008 Strategisk udvikling af SMV er 1 Dagsorden Kort om interviews / referater (arbejdspapirer)

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Rubiks kube = supply chain kompleksitet KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere