Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater"

Transkript

1 WORKING PAPER L Ole Mortensen Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater

2 Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater 1 Ole Mortensen, Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik, Handelshøjskolen i Århus, Fuglesangs Alle 4, 8210 Århus V, Danmark, tlf Introduktion Baggrund Udviklingen i informationsteknologien samt i fremstillings- og transportteknologien har sammen med liberaliseringen af verdenshandlen haft afgørende indflydelse på logistikudviklingen og på udviklingen af SCM-tankegangen Mange virksomheder har for at kunne fastholde deres konkurrenceevne fokuseret på deres kernekompetence og outsourcet områder, hvor man har ment ikke at kunne fastholde tilstrækkelig effektivitet Denne udvikling medfører, at der i mange forsyningskæder er behov for en tæt koordinering af opgavernes løsning mellem virksomhederne Det kan give sig udtryk i ønsker om tættere samarbejde med kunder og leverandører specielt inden for områder, hvor konkurrencen er hårdest, og kravet om kundetilpassede produkter er størst For standardprodukter (commodities), som kan købes mange steder, er der ikke nødvendigvis et ønske om et vedvarende samarbejde i forsyningskæden eller rettere det forsyningsnetværk, virksomheden er en del Det kan f eks være en fordel ind imellem at skifte leverandører for at sikre den nødvendige omkostningseffektivitet Alligevel vil der også her være stigende krav om fleksibilitet og kort responstid for at kunne leve op til udviklingen og ændringer i kundernes krav I begge tilfælde stilles der krav til den enkelte virksomheds interne integration, men der stilles også krav til virksomhedens evne til integration med kunder og leverandører, uanset om de er midlertidige eller faste, og jo mere kundetilpassede produkter og ydelser, jo større er integrationskravene 1 Udarbejdet som en del af et forskningsprojekt i informationsteknologi under centerkontrakten: Fremtidens transportkoncepter 1

3 Et centralt værktøj i integrationen er IT Internt i virksomhederne er det i de senere år kommet til udtryk ved implementering af mere eller mindre avancerede ERP-systemer, og eksternt via feks EDI-opkoblinger til kunder og leverandører samt e-indkøb og handel på e-markedspladser Det er dog åbenbart, at det faktiske integrationsniveau (internt og eksternt) baseret på IT er meget forskelligt afhængig af den enkelte virksomhed og at de mere avancerede løsninger primært er noget softwareleverandørerne og konsulentbureauerne præsenterer og noget, især de største virksomheder overvejer/forsøger sig med I de fleste virksomheder anvendes IT primært til at holde styr på virksomhedens transaktionsdata, og egentlige beslutningsstøtteværktøjer er stadig meget primitive, ligesom IT-integration til eksterne parter også er begrænset (Nielsen et al 2002 og Møller et al 2003) Det er imidlertid åbenbart, at kravene til at kunne håndtere IT i forbindelse med beslutningsstøtte og i forbindelse med ekstern integration vil vokse på grund af konstante krav om øget effektivitet og om mere kundetilpassede produkter og ydelser Formål Formålet med forskningsprojektet i informationsteknologi er ifølge beskrivelsen i centerkontrakten: at skabe et overblik over den aktuelle og den fremtidige udvikling af IT som enabler for udvikling af nye transportkoncepter Det er et delmål at belyse betydningen af ITudviklingen for organiseringen af forsyningskæden IT er i stigende grad den enkeltfaktor, der har størst betydning for udvikling af transportsystemer Formuleringen er bred og kræver en forankring i form af en specificering og afgrænsning i forhold til teori og empiri samt i forhold til de rammer, der i øvrigt er for projektet I projektet er udgangspunktet, at den enkelte virksomhed er den handlende enhed og beslutningstager, og måle når der træffes beslutninger er at forbedre virksomhedens økonomi på kortere eller længere sigt Det skal dog bemærkes at den enkelte virksomheds handlemuligheder kan kompliceres af at være et datterselskab i en koncern Konkret antages det imidlertid, at den enkelte virksomheds konkurrenceevne og dermed overlevelse er bestemt dels af virksomhedens evne til værdiskabelse for slutkunden (dvs forbrugeren af produktet eller ydelsen) og dels af virksomhedens omkostningseffektivitet Virksomheden indgår i forskellige forsyningskæder med andre virksomheder, og i forsyningskæderne kan de enkelte virksomheder arbejde mere eller mindre tæt sammen (SCM, mere eller mindre tætte partnerskaber og/eller arms length ) De forskellige kæder indeholder hver især en række forretningsprocesser, som udspringer af kundernes behov, og kæderne kan gå på tværs af de enkelte virksomheders grænser En del af de opgaver, der løses i forsyningskæden, vil være transport af varer og produktion af forskellige logistiske tjenesteydelser, og forsyningskædens konkurrenceevne vil i væsentlig grad påvirkes af, hvordan disse opgaver løses I projektet antages, at der i virksomhedens samlede strategi til realisering af forretningsgrundlaget også indgår en IT-strategi, og at denne bestemmer virksomhedens IT-behov En central opgave for IT i virksomheden antages at være understøttelse af virksomhedens forretningsprocesser, og det 2

4 antages, at IT giver mulighed for at levere ydelser af højere kvalitet (større værdi for kunden) og mulighed for større effektivitet (dvs omkostningsreduktioner) I den hidtidige beskrivelse er der præsenteret en række antagelser, og der er i den forbindelse anvendt en række centrale begreber bla forsyningskæde, SCM og forretningsprocesser Inspirationen hertil er i væsentlig grad hentet fra og begrundet i modeller og værktøjer, som almindeligvis behandles under SCM-betegnelsen i litteraturen, og projektets teoretiske forankring vil således i væsentlig grad bygge på centrale dele af SCM-litteraturen Det gælder både ved studiet af forsyningskæders organisering, ved studiet af IT s betydning for organiseringen og ved studiet af nye transportkoncepter Rapporten er opbygget således, at der efter dette indledende afsnit gives en kort beskrivelse af det teoretiske grundlag for projektet, og der opstilles en referenceramme, der danner baggrund for den videre tilrettelæggelse af projektet I tredje afsnit foretages der en specificering af genstandsfeltet (det empiriske felt) for projektet, og afsnittet afsluttes med en specificering af de undersøgelsesspørgsmål, der søges givet svar på i projektet I afsnit fire gives en redegørelse for det valgte undersøgelsesdesign og herunder for valget af dataindsamlingsteknik, for bearbejdningen af data samt for vurdering af design Afslutningsvis redegøres der for nogle foreløbige resultater fra projektet og for det videre arbejde med projektet Teoretisk og empirisk grundlag for formulering af undersøgelsesspørgsmål En konceptuel SCM-model Supply Chain Management (SCM) er af Council of Logistics Management defineret på følgende måde: Supply Chain Management is the systemic, strategic coordination of the traditional business functions and the tactics across these business functions within a particular company and across businesses within the supply chain for the purposes of improving the long-term performance of the individual companies and the supply chain as a whole Definitionen taler om koordinering af traditionelle forretningsfunktioner på tværs af virksomheder med det formål at forbedre den langsigtede indtjening både for den enkelte virksomhed og for hele forsyningskæden, men definitionen er alligevel formuleret på et overordnet og meget abstrakt niveau, som gør det vanskeligt umiddelbart at bruge den som baggrund ved undersøgelse af opbygningen af specifikke forsyningskæder En del forfattere har da også peget på, at en lang række centrale elementer og problemstillinger inden for SCM endnu ikke er behandlet i litteraturen, se feks Cooper et al (1997), Lambert et al (1998) og Croxton et al (2001) Johansen (2002) siger, at da der endnu kun ses elementer af SCMimplementering i litteraturen, vil det være mere dækkende at betegne SCM som en ledelsesfilosofi eller en vision en SCM-vision som rækker langt ud i fremtiden og bygger på en række antagelser, herunder på antagelser om nogle drivere i form af omkostningsbesparelser og forøgelse af kundens værdi samt på en række mere eller mindre sammenhængende ledelseselementer (Johansen 2000) På trods af at begrebet ikke kan siges at rumme en egentlig sammenhængende teori, er det imidlertid ofte anvendt både i litteraturen og i praksis i forbindelse med diskussionen af samarbejdsformer mellem virksomhederne i forsyningskæderne, og der skal derfor som basis for det videre arbejde med dette projekt opstilles en referenceramme, som bygger på de fra litteraturen kendte SCM-elementer Det første udgangspunkt for opstillingen er baseret på en konceptuel model 3

5 udviklet af Cooper et al (1997) Modellen består af tre grupper af elementer: SCnetværksstrukturen, SC-forretningsprocesserne, SC-ledelseskomponenterne Netværksstrukturen giver en beskrivelse af de vigtigste medlemmer eller aktører i det samlede netværk og af de specifikke relationer, der er mellem medlemmerne inden for hver af de tværgående forretningsprocesser De enkelte forretningsprocesser tager udgangspunkt i specificerede kundekrav (eksterne eller interne), som skal realiseres via en struktureret række af målbare aktiviteter, samtidig med at forsyningskæden skal organiseres omkring disse forretningsprocesser (se Davenport et al 1990) Der defineres i modellen otte generiske forretningsprocesser, som integrerer virksomhederne i forsyningskæden De enkelte processer er: kunderelationsledelse (Customer Relationship Management), kundeserviceledelse (Customer Service Management), efterspørgselsledelse (Demand Management), leveringsserviceledelse (Order Fulfillment), ledelse og organisering af produktflow (Manufacturing Flow Management), indkøb (Procurement), samt produktudvikling (Product Development and Commercialization), returlogistik (Returns) mv Dog behøver ikke alle forretningsprocesser at indgå i alle virksomheder, og i det konkrete tilfælde vil antallet og afgrænsningen af forretningsprocesserne være forskellig fra forsyningskæde til forsyningskæde Ledelseskomponenterne, som skal skabe organiseringen, deles op i henholdsvis hårde (fysiske og tekniske) og bløde (administrative og adfærdsmæssige) komponenter, som har til opgave at lede og koordinere forretningsprocesserne (Stock et al 2001) I den konceptuelle model bruges der ikke megen plads på diskussion af leverandører og kunder, idet fokus er på forretningsprocesserne, som går på tværs af virksomhedernes traditionelle grænser, og som dermed begrunder koordineringen på tværs af funktioner Koordineringen sker så via udformningen af ledelseskomponenter Med udgangspunkt i forretningsprocesser og ledelseskomponenter skal der nu ske en yderligere udvikling af modellen, idet der inddrages flere aktører i forsyningskæden, og disse aktørers forskellige roller skal uddybes Aktører i forsyningskæden Tidligere sørgede producenten ofte via egne lastbiler for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af transporten frem til den efterfølgende kunde Den stadigt mere intense konkurrence med fokusering på kernekompetence og outsourcing har på transportområdet medført outsourcing af transportydelser og ofte også af planlægning og styring af disse ydelser Andre ydelser som lagring, mærkning, indpakning og samling ses også outsourcet motiveret af umiddelbare omkostningsbesparelser, men også af forskellige postponement-strategier Endelig kan producenten have outsourcet ledelse, styring og udvikling af både information og fysisk flow til andre aktører i forsyningskæden Det betyder, at den typiske forsyningskæde kommer til at indeholde flere aktører med flere specialiserede roller Det kan feks dreje sig om specialtransportører, om 3- og 4- partslogistikudbydere samt om mindre transportører, der fungerer som underleverandører for større transportører I figur 1 er forskellige aktører i en forsyningskæde illustreret De to store femsidige figurer skal illustrere to producenter i en forsyningskæde, og den lille skal illustrere en underleverandør Den største trekant forestiller en 3- /4- partslogistikleverandør som ud over at varetage transporten mellem de to virksomheder varetager 3-partslogistikopgaver samt eventuelt deltager i udvikling og redesign af forsyningskæden Mellem underleverandøren og producenten er angivet en 4

6 Figur 1 Aktører i forsyningskæden Det han(1) Det han(2) Producent 3- / 4- partslogistikleverandør & transportør (2) OEM producent Transportør (4) 3- partslogistiklev & transp (3) Transportør (5) Det han(3) Det han(4) Det han(5) Transportør (1) Underleverandør 5

7 transportør, som sørger for transporten mellem virksomhederne Efter OEM-producenten i figuren er angivet en 3-partslogistikleverandør, som ud over egne transportører råder over to transportører, der fungerer som underleverandører for 3-partslogistikleverandøren, når varerne skal bringes ud til detailhandlen De lyse pile i figuren skal illustrere forretningsprocesserne, og den mørke pil illustrerer det fysiske flow af produkter Det er åbenbart, at koordineringen af forretningsprocesser på tværs af hele forsyningskæden må opfattes som et forenklet ideal, ligesom det er en forenkling at tale om kæde i stedet for forsyningsnetværk Imidlertid er ideen med figuren at illustrere, at de enkelte deltageres berettigelse bestemmes af i hvilken grad, de kan bidrage til at effektivisere forsyningskædens forretningsprocesser dels ved at bidrage med ydelser, der skaber merværdi for slutkunden, og dels ved at skære overflødige aktiviteter væk og effektivisere de aktiviteter, der er nødvendige for at frembringe de ønskede ydelser Der er i projektet specielt fokus på de deltagere i forsyningskæden, som beskæftiger sig med transportydelser og ydelser i tilknytning hertil Nogle af deltagerne beskæftiger sig ud over transport også med udvikling og design af dele af forsyningskæden, og det vil derfor også være vigtigt at studere disse deltagere De netop nævnte deltagere er i figur 1 markeret med en tykkere streg og kaldes i det efterfølgende for transportører og logistiske serviceudbydere forkortet T/LSP Forståelsen af hvilke roller, de enkelte transportører og logistikserviceudbydere udfylder i forsyningskæden, antages at kunne beskrives og forstås via en undersøgelse af de opgaver, de studerede virksomheder løser i relation til de fysiske flows og i relation til forretningsprocesserne i forsyningskæden Løsningerne sker via gennemførelse af en række aktiviteter, og ledelsen af disse kan ifølge den konceptuelle SCM-model ske via ledelseskomponenterne En undersøgelse, der tager udgangspunkt i hele eller blot et større antal deltagende virksomheder i en konkret forsyningskæde, forekommer dog af flere grunde ikke realistisk Kompleksiteten vil meget hurtig blive uoverstigelig både i relation til teorien jf diskussionen af SCM tidligere og i relation til praksis En mere realiserbar noget forenklet men teoretisk bedre underbygget fremgangsmåde vil være at studere samarbejdet mellem to aktører (og beslutningstagere) ad gangen i en forsyningskæde Der foreligger også en omfattende mængde international litteratur om partnerskab om hvordan de etableres, samt hvordan de vedligeholdes og udbygges se feks Lambert et al (1996) og (1999) Fokus for en stor del af denne litteratur har været på samarbejde/partnerskab mellem producenter og T/LSP, se Berglund et al (1999) Projektet vil derfor hvor det er muligt studere partnerskabet eller samarbejdsformen mellem to aktører i forsyningskæden Ved studiet antages, at aktørerne er selvstændige beslutningstagere, som vælger samarbejdsform ud fra en vurdering af nuværende og ønskede fremtidige placeringer i forsyningskæder Ud over de to ovennævnte primære kilder fås inspirationen til undersøgelsens tilrettelæggelse fra Croxton et al (2001) specielt vedr konkretisering af forretningsprocesbegrebet Projektets empiriske felt Der skal i dette afsnit redegøres for de dele af empirien, det antages ønskværdigt og samtidigt realistisk at studere inden for projektets rammer Projektet tager udgangspunkt i virksomheder, som opererer i Danmark, men som også opererer internationalt typisk via de forsyningskæder, virksomhederne er en del af I forsyningskæderne er det de bilaterale samarbejdsrelationer, der 6

8 studeres, og det antages som tidligere nævnt, at det er de forretningsmæssige muligheder, der driver relationen I undersøgelsen lægges der især vægt på integrationsniveauet (inspireret af Lambert et al 1996) mellem virksomhederne, dvs i hvilken grad er forretningsprocesser integreret, og hvilken betydning har IT for integrationen Ved studiet søges både asset-based ydelser (fysisk håndtering, lagring mm) og value-based ydelser (informationservices, der kan være transaktionsorienteret eller beslutnings-/styrings-/ledelsesorienteret) kortlagt Den første gruppe af virksomheder, der ønskes undersøgt, er produktionsvirksomheder, idet disse virksomheders behov for transport og logistikydelser skaber forretningsgrundlaget for T/LSP Det antages i projektet, at der er forskellige behov for ydelser hos store og små producenter, bestemt af den efterspurgte mængde, kendskabet til de markedsmæssige og teknologiske muligheder, forhandlingsstyrken i relation til leverandører og forventninger til den fremtidige udvikling inden for området Ved undersøgelsen foretages derfor en opdeling i store virksomheder (1000 eller flere ansatte), mellemstore virksomheder ( ) og små virksomheder (>100), se tabel 1 Tabel 1 Producentniveauet Hvilke krav om ydelser (transport, lager, services i tilknytning til logistik mv) stiller producenterne, og hvem leverer disse ydelser nu og om 5-10 år? Hvor tæt integration er der nu og om 5-10 år? Store virksomheder: 1000 Mellemstore virksomheder Små virksomheder: ( - 99) Nu Om 5-10 år Med udgangspunkt i producenterne skal undersøgelsen afdække, hvordan og inden for hvilke områder producenterne arbejder sammen med T/LSP Undersøgelsen skal søge at bestemme, hvilke krav producenterne stiller til transport-, lager- og øvrige logistikydelser nu, samt hvilke forventninger producenterne har til udviklingen 5-10 år frem i tiden, og hvem der i fremtiden skal varetage de nævnte ydelser Næste del af undersøgelsen vil tage udgangspunkt i store T/LSP Her er sigtet at bestemme de behov og ydelser, de fremsynede T/LSP dækker og forventer at dække hos forskellige kundesegmenter nu og om 5-10 år Kundesegmenterne søges fastlagt dels ud fra litteraturen, dels ud fra foregående undersøgelse, dvs ud fra kunderne I øvrigt tilstræbes det, så vidt det er muligt, at få især nogle af de T/LSP, som leverer ydelser til de undersøgte producenter til at deltage, se tabel 2 Sidste del af undersøgelsen vil også tage udgangspunkt i de store T/LSP, men vil specielt fokusere på disse virksomheders køb af transport- og logistikserviceydelser fra underleverandører, dvs både 7

9 asset- og value-based ydelser Sigtet er igen at undersøge krav til ydelser nu og om 5-10 år, se tabel 3 Tabel 2 Transportører og logistiske serviceudbydere Hvilke behov/ydelser dækker de store og/eller fremsynede transportører og logistikserviceudbydere, og hvilke forventer de at skulle dække hos hvilke kundesegmenter? Kundesegment 1 T&LSP(1) T&LSP(2) Kundesegment 2 T&LSP(1) T&LSP(2) Kundesegment 3 T&LSP(1) Nu Om 5-10 år Tabel 3 Underleverandører af transport og logistikserviceydelser Hvilke typer af underleverandører indgår og forventes at indgå i de store T/LSP-netværk? Kategorifastlæggelse kan evt ske ud fra opsplitning af ydelser i tabel 2 Typer/kategorier af virksomheder Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Nu Om 5-10 år Undersøgelsesspørgsmål På baggrund af det præsenterede teoretiske udgangspunkt for projektet og efter fastlæggelsen af de empiriske områder for undersøgelsen kan projektet nu konkretiseres til følgende 1 at identificere de krav, producenter stiller og forventes at stille til T/LSP i form af transport og supplerende ydelser (tidshorisont 5-10 år) 2 at identificere forretningsområder og krav til kompetencer, der er eller forventes at være basis for generiske roller for T/LSP i transportkoncepter (tidshorisont 5-10 år) 3 at identificere IT-krav til fremtidige T/LSP inden for forskellige generiske roller som T/LSP 8

10 Undersøgelsesdesign og analyse Undersøgelsesenheden er virksomheden producenten, transportøren og/eller den logistiske serviceudbyder og for den enkelte virksomhed ønskes mange egenskaber undersøgt Det betyder, at der skal defineres mange variable for hver undersøgelsesenhed, og det vil dermed inden for projektets rammer være urealistisk at indsamle oplysninger fra et stort antal enheder Undersøgelsen vil derfor bygge på casestudier, så der bliver mulighed for at få et mere nuanceret billede af de enkelte undersøgte virksomheder Ved udvælgelsen af undersøgelsesenheder er der ikke tilstræbt repræsentativitet, men i stedet er virksomhederne udvalgt efter hvorvidt de, ud fra forhåndskendskabet til dem, arbejder professionelt med logistik, og ud fra at allerede undersøgte virksomheder har anbefalet andre virksomheder De må forventes at høre til den logistisk set mere avancerede del inden for de respektive brancher Undersøgelsen bygger på primære data, og dataindsamlingen sker ved semistrukturerede interview på baggrund af en forholdsvis omfattende interviewmanual, som er tilpasset de tre områder gengivet i tabel 1-3 Interview optages på bånd, udskrives og tilbagesendes for verificering Opbygningen af interviewmanualerne Overordnet set er formålene med alle interview at bestemme de behov og ydelser der udveksles mellem producenter, T/LSP og underleverandører til T/LSP Endvidere er det formålet at bestemme graden af integration mellem parterne og deres forventninger til den fremtidige udvikling inden for området med en tidshorisont på 5-10 år I figur 2 er de dyader, som interviewene skal afdække illustreret via de grå ellipser Figur 2 De indcirklede områder i figuren illustrerer fokusområderne for interviewene Det PRO T/LSP Intw 1, 2 Det Producent T/LSP (3- / 4) OEM producent 3- partsi i T/LSP - UNDL Transp Intw t Trans Det Det Det Transp Und-lev De enkelte interview er principielt opbygget efter samme skabelon Hvert interview består af fem dele Der indledes i første del med en kort identificering af virksomheden og en fastlæggelse af nogle generelle karakteristika, som placerer virksomheden i en eller flere forsyningskæder I anden del søges en afdækning af de fysiske og administrative ydelser, der købes/sælges/samarbejdes om og af de IT-værktøjer, der anvendes i samarbejdet I tredje del søges afdækket i hvilken grad, der foregår et samarbejde om og udvikling af ydelser mellem de involverede virksomheder Det sker 9

11 ved at undersøge motiver og baggrundsfaktorer for indgåelse af aftaler og ved at se på, hvordan man søger at sikre, at aftalerne udvikler sig tilfredsstillende I fjerde del søges et mere nuanceret billede af, hvad det er for ydelser, der faktisk købes/sælges, og hvad det betyder for samarbejdet mellem de involverede parter Med udgangspunkt i forretningsprocesbegrebet søges koordineringen og integrationen af de solgte ydelser afdækket ved at undersøge, hvordan typiske opgaver løses på tværs af virksomhederne Det undersøges, hvilken virksomhed der har ansvaret for løsning af hvilke opgaver, og hvordan indsatsen koordineres, og hvilke IT-værktøjer der bruges I femte og sidste del søges en afdækning af, hvilke ydelser den interviewede virksomhed forventer at skulle dække/have dækket om 5-10 år, og hvilke krav der dermed stilles til samarbejdspartneren Figur 3 Skitse af de første fire dele i interviewet 1 Fase: Generel karakteristik af virksomheden 2 Fase: Beskrivelse af de væsentligste fysiske og administrative ydelser plus IT-værktøjer mellem T/LSP og underleverandører og evt mellem en eller flere centrale kunder M A R B 3 Fase: Beskrivelser af motiver (M) og baggrundsfaktorer (B) for indgåelse af aftalerne samt af de aktiviteter (A), som skal sikre realiseringen (R) af aftalerne Tværgående opgaver 1 Tværgående opgaver 2 Tværgående opgaver 3 4 Fase: Med udgangspunkt i forretningsprocesbegrebet søges koordineringen og integrationen af de købte ydelser afdækket ved at undersøge, hvordan typiske opgaver løses på tværs af virksomhederne og herunder, hvilke IT-værktøjer der bruges til løsningen I figur 3 er de fire første dele eller faser skitseret, og hvor langt det enkelte interview kan komme ned i den detaljerede beskrivelse afhænger primært af, hvor integreret samarbejdet er mellem 10

12 producent, T/LSP og underleverandør, dvs hvor tæt samarbejdet er og herunder, hvor struktureret eller formaliseret det er Det er ikke på forhånd fastlagt, hvor mange interview der skal gennemføres inden for de tre områder, ligesom der også i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse kan ske ændringer/suppleringer af interviewmanualer på grund af allerede indkomne resultater Interview gennemføres i 2004 og 2005, samtidig med at der sker en løbende bearbejdning af de indkomne interview Analyse af interview Når det enkelte interview er gennemført og udskrevet, tilbagesendes det for at få det verificeret Oplysningerne er på nogle punkter meget detaljerede, og det er i forbindelse med interviewene lovet, at oplysninger om de enkelte virksomheder ikke frigives uden godkendelse fra de interviewede Efter godkendelsen analyseres interviewene i lyset af den opstillede spørgeramme, og via en meningskondensering søges resultater uddraget Nogle foreløbige resultater for store produktionsvirksomheder De følgende resultater, som her er refereret summarisk, stammer fra undersøgelsen af gruppen 1, store produktionsvirksomheder, og involverer i alt fire virksomheder Karakteristik af virksomhederne Hver af virksomhederne har en omsætning på flere mia kr, og de befinder sig inden for producentvaremarkedet med salg og produktion af mekaniske og elektroniske produkter, inden for konsumentvaremarkedet med produktion og salg af langvarige forbrugsgoder og inden for fødevaremarkedet med salg til de store detailkæder For alle virksomheder gælder, at en stor del af produktionen går til eksport, og at de mere integrerede løsninger, der undersøges, er rettet mod eksportmarkederne Karakteristik af T/LSP-løsninger Der er stor forskel på virksomhedernes transportbudgetter, men for alle virksomheder gælder, at det udgør mindst et trecifret millionbeløb, og de undersøgte virksomheder har alle en strategi om at outsource transport I tre af de fire virksomheder er der sket en væsentlig reduktion i antallet af anvendte T/LSP, og i den fjerde er man også begyndt arbejdet med indskrænkningen i antallet af T/LSP, og det er hensigten, at der skal ske en væsentlig reduktion I en af virksomhederne er der ud over transport også sket en outsourcing af lagring, håndtering, labling samt af lagerstyring og distribution på et væsentligt oversøisk marked De øvrige har i hovedsagen ikke outsourcet lagrene, men en virksomhed har dog i et særligt geografisk område, og ligeledes i forbindelse med reservedele, foretaget en outsourcing En anden af virksomhederne foretager kapacitetstilpasning via in- eller outsourcing af dele af lageret Ordre- og betalingsmodtagelse står alle virksomhederne selv for For alle virksomheder gælder, at T/LSP har deltaget i udviklingen af logistikløsninger ofte baseret på lokalt kendskab til relevante markedsområder, men også i forbindelse med diskussion af nye løsningskoncepter Især en af produktionsvirksomhederne understreger dog, at driveren i udviklingen af de nye løsninger er produktionsvirksomheden 11

13 I alle virksomheder sker der en udveksling af oplysninger via EDI i nogle tilfælde sker der blot udveksling af information om indkomne ordrer og betaling til transportører, i andre tilfælde har producenten/transportøren mulighed for at se, hvad de hver især har på lager I virksomhederne anvendes der stregkoder som kvittering for afsendelsen, og i tre af virksomhederne er det muligt at spore produkterne elektronisk Karakteristik af mere integrerede løsninger I hver af virksomhederne i undersøgelsen har der været fokus på samarbejdet med en T/LSP, som man arbejder særligt tæt sammen med Dvs de løsninger, der beskrives, hører til de mest integrerede, virksomheden har selv om der selvfølgelig i virksomhederne også kan være andre, som er lige så integrerede Et klart motiv for outsourcing af transport og logistiske services og efterfølgende valg af samarbejdspartner er omkostningsbesparelser Vægten, produktionsvirksomhederne lægger på omkostninger og omkostningsbesparelser, er dog lidt forskellig, afhængig af hvor prisfølsomme de producerede produkter er En af virksomhederne nævner endvidere som motiver tilførsel af logistikkompetencer og sourcing for growth Ved valg af samarbejdspartner er det endvidere et centralt motiv, at man har tiltro til, at partneren kan yde den rigtige kvalitet og service Tre af virksomhederne nævner specifikt, at den nødvendige IT-kompetence skal være til stede, mens den fjerde mere bredt nævner, at T/LSP skal leve op til best practice inden for teknologiudviklingen (herunder IT) Producenterne ser ikke direkte på T/LSP s motiver for at indgå aftalen, men det nævnes som en klar forudsætning, at man har en fælles forståelse af, hvor man vil hen med aftalen Endvidere foretager alle producenterne en omfattende undersøgelse af de mulige kandidater Der ses på deres livshistorie, på regnskaber, på referencer, på ledelseskultur mm Et krav er også, at aftalen skal forankres højt oppe i T/LSP s organisation, og at der skal være en key account manager, som tegner operatøren, og som har kompetence til at løse opståede problemer samt være med til at udvikle aftalen Udgangspunktet for indgåelse af aftalerne har i alle tilfælde været et udarbejdet tendermateriale, hvor flere T/LSP er blevet indbudt til at afgive tilbud To af producenterne foretager transportindkøb centralt, mens indkøbet foretages af distributionscentrene i de to andre tilfælde, men også i disse tilfælde søger man at udnytte, at man er en del af en større koncern Aftalernes varighed er fra 3 til 5 år Ved indgåelse af aftalerne nedsættes en projektgruppe i virksomhederne, som skal sørge for implementeringen En af producenterne har en sourcingmodel, som danner basis for den specifikke projektmodel, mens de andre udvikler en model ad hoc I forbindelse med alle aftalerne er der etableret et omfattende antal KPI er, som samles sammen i forskellige rapporter Disse danner så basis for dels den løbende overvågning, dels for ugentlige eller månedlige møder og dels for kvartalsvise og halvårlige møder I aftalerne er der også indføjet krav om stadige effektivitetsforbedringer og om udvikling af aftalerne Effektivitetsforbedringerne skal tilfalde producenterne, og der er i øvrigt i aftalerne ikke noget om, at eventuelle yderligere effektivitetsforbedringer skal deles mellem parterne 12

14 Tværgående forretningsprocesser For alle fire virksomheder gælder, at den egentlige produktion og produktionstilrettelæggelse sker uafhængigt af T/LSP Ved pakning til forsendelse og label-udskrivning sker der en udveksling af information via EDI, og det er T/LSP en som styrer pallepakning og sekvensering via den udvekslede imformation Generelt ved transportøren højst to dage i forvejen hvilke forsendelser, der skal effektueres Den ene producent kan dog give transportøren et forecast, som kan række 1½ år frem i tiden, men typisk er det på 3 til 4 måneder forecastet er dog primært opstillet til brug i produktionen Ingen af transportørerne er involveret i modtagelse og/eller accept af kundeordrer Det foregår udelukkende mellem kunder og salgsselskaber I et tilfælde sker der imidlertid via en tæt integration med T/LSP s IT-system en undersøgelse af, om det ønskede produkt befinder sig på T/LSP s lager, inden salgsleddet bekræfter ordren og angiver et leveringstidspunkt T/LSP har umiddelbart ingen indflydelse på en eventuel differentiering af ydelser til forskellige kundesegmenter Der kan dog være tilfælde, hvor konkret markedskundskab hos T/LSP sammenholdt med de logistiske muligheder kan pege på nye kundesegmenter og ændringer i det logistiske setup, som kan give andre leveringsbetingelser Demand management eller input til opbygning af forecast er de fire T/LSP ikke involveret i Retursystemerne styrer de enkelte producenter selv, men det er de anvendte T/LSP, der står for afhentningen hos kunderne Producenternes vurdering af fremtiden Producenterne har inden for mange områder de samme forventninger til den fremtidige udvikling og de deraf følgende krav til T/LSP Dog ses ikke alle krav som lige væsentlige Der er endvidere nogle forhold, som er i fokus hos nogle producenter, men som ikke omtales hos andre en årsag til det kan dog være, at de transporterede og håndterede produkter er forskellige, og at der stilles forskellige krav til services og omkostninger I det følgende skal de væsentligste af de vurderinger, man er enige om, refereres, men også nogle af de mere markante vurderinger fra de enkelte producenter skal refereres Ingen af producenterne har planer om at overtage større eller mindre dele af transporten selv, og de vurderer, at T/LSP med stor sandsynlighed også vil komme til at håndtere flere opgaver for producenterne i fremtiden Endvidere er der også en fælles opfattelse af, at antallet af T/LSP, den enkelte producent vil gør brug af, vil indskrænkes yderligere, bla fordi de enkelte aftaler vil blive mere komplicerede og stille større krav til T/LSP s kompetence og kapacitet En anden årsag til indskrænkningen er et ønske om one point of contact, hvor T/LSP så må stå inde for, at eventuelle underleverandører også lever op til kravene Man forventer i fremtiden at blive mere afhængig af T/LSP på grund af tættere integration ikke mindst IT-mæssigt, men dog understreges det ikke tættere end at man stadig har alternative muligheder Aftalerne forventes at være længerevarende, dog nævner en af producenterne, at 5 år er en passende tidshorisont som følge af dynamikken på markedet Ingen tror, at anvendelse af tog (combitransport) vil være et realistisk alternativ til lastbiler flere år frem i tiden systemerne er indtil videre for dårlige Man er enige om, at der vil komme flere afgifter på transporten også i andre lande end Tyskland med stigende omkostninger til følge To 13

15 af producenterne forventer imidlertid også, at effektiviseringer, outsourcing og forhandlerstyrke vil betyde, at transportomkostningernes andel af det samlede budget ikke vil ændres De to andre forventer stigende transportomkostningsandele dels på grund af afgiftsstigninger, dels fordi opgaverne bliver mere komplekse en del bør der dog kunne kompenseres for via anvendelse af IT Som nævnt har de enkelte producenter forskellige ønsker og krav til T/LSP, og nogle væsentlige af disse refereres kort i det følgende En producent ønsker at kunne få proof of delivery helt ud til slutkunderne og få langt bedre og proaktive afvigelsesrapporter Derudover ønskes et mere avanceret stregkodesystem, som kan bære mere information, hvorved producenten kan spare en del dokumenthåndtering via EDI Både denne producent og de øvrige ser ikke RFID som noget, der er lige om hjørnet der er stadig mange tekniske, men også juridiske problemer som endnu ikke er løst Endelig skal en anvendelse også medføre forretningsmæssige forbedringer En anden af producenterne ser et behov for en række nye ydelser fra T/LSP eller evt andre aktører Det kan dreje sig om nye sikkerhedssystemer både i forbindelse med personer og varetransport (miljø, terror, mv) Det kan være øget udbud/anvendelse af 4PL er, af operatører med specielt kendskab til et område eller land, eller det kan være aktører, som behersker netværkssimulering og optimering (logistics execution systems og logistics network design) To af de producenter, som har den tætteste integration med T/LSP, har endvidere ønske om, at disse bliver langt mere proaktive i forbindelse med indførelse og udvikling af løsningsmuligheder inden for logistik og SCM Når de i interviewene afslutningsvis spørges om, hvad der er vigtigst i forbindelse med samarbejdet med en T/LSP, nævnes ånden i samarbejdet, at man forstår hinanden og troværdighed Med troværdighed menes, at T/LSP ved, hvad han kan og dermed også, hvad han kan love To af producenterne nævner specifikt, at i forbindelse med udformning og implementering af samarbejdet har forståelsen og kompetencen gennemgående været til stede også fra T/LSP s side Det har imidlertid på visse områder knebet med denne forståelse i forbindelse med den efterfølgende daglige drift hos de medarbejdere, der skulle arbejde med de implementerede løsninger, og det er noget, T/LSP bør arbejde med Endelig fremhæver en tredje producent, at også de store T/LSP må gøre sig klart, at ingen heller ikke de kan alt i alle lande, og at der derfor sker og må ske en specialisering i forskellige roller Det gælder selvfølgelig i mere udpræget grad også de knap så store og mindre transportører Det videre arbejde med undersøgelsen Det er planen at fortsætte projektet efter centerkontraktens afslutning, idet viden om, hvad der faktisk sker i danske virksomheder i relation til den fysiske distribution, har stor relevans både for forskningen og for undervisningen på candmerc- og HD-studiet i logistik Det må også forventes, at der i praksis vil være interesse for projektet inden for de berørte brancher 14

16 Litteraturliste: 1 Berglund, Magnus, Peter van Laarhoven, Graham Sharman and Sten Wandel (1999) Thirdparty logistics: Is there a future? The International Journal of Logistics Management, Ponte Vedra Beach, 10 (1) 2 Cooper, Martha C, Douglas M Lambert and Janus D Pagh (1997) More Than a New Name for Logistics The International Journal oflogistics Management, vol 8, no1 3 Croxton, Keely L, Sebastiàn J Garcia-Dastugue, Douglas M Lambert and Dale S Rogers (2001) The Supply Chain Management Process The International Journal of Logistics Management, vol 12, no 2 4 Davenport, Thomas H and James E Short (1990) The New Engineering: Information Technology and Business Process Redesign Sloan Management Review, 11, Summer Johansen, John (2002) Supply Chain Management en vision for fremtiden I: En mosaik af dansk logistikforskning (Charles Møller, ed), pp Aalborg Universitetsforlag 6 Lambert, Douglas M, Martha C Cooper and Janus D Pagh (1998) Supply Chain Management: Implementation issues and research opportunities The International Journal of Logistics Management, vol 9, no 2 7 Lambert, Douglas M, Margaret A Emmelhainz and John T Gardner (1996) So you think you want a partner? Marketing Management, Chicago, 5, (2) 8 Lambert, Douglas M, MA Emmelhainz and JT Gardner (1999) Building successful logistics partnerships Journal of Business Logistics, Oak Brook 20 (1) 9 Møller, Charles, Pernille Kræmmergaard and Matilde Rotbøl (2003) - Virksomhedssystemer i Danmark En analyse af de 500 største danske virksomheders ERP systemer Working paper / Department of Information Science, Aarhus School of Business, no Nielsen, Steen, Preben Melander and Morten Jakobsen (2002/2003) Moderne Økonomistyringsværktøjer i Danmark år 2001 Økonomistyring & Informatik, 18 årgang, nr 4, pp Stock, James R and Douglas M Lambert (2001) Strategic Logistics Management, 4 edition McGraw-Hill Higher Education 15

17 Working Papers from Logistics/SCM Research Group L L L L L L Ole Mortensen: Transportkoncepter og IT-støtte: et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater Lars Relund Nielsen, Daniele Pretolani & Kim Allan Andersen: K shortest paths in stochastic time-dependent networks Lars Relund Nielsen, Daniele Pretolani & Kim Allan Andersen: Finding the K shortest hyperpaths using reoptimization Søren Glud Johansen & Anders Thorstenson: The (r,q) policy for the lostsales inventory system when more than one order may be outstanding Erland Hejn Nielsen: Streams of events and performance of queuing systems: The basic anatomy of arrival/departure processes, when focus is set on autocorrelation Jens Lysgaard: Reachability cuts for the vehicle routing problem with time windows

18 ISBN Department of Accounting, Finance and Logistics Faculty of Business Administration Aarhus School of Business Fuglesangs Allé 4 DK-8210 Aarhus V - Denmark Tel Fax wwwasbdk

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater.

FREMTIDENS TRANSPORTKONCEPTER. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. Transportkoncepter og IT-støtte Et undersøgelsesoplæg og nogle foreløbige resultater. AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR INDUSTRIEL PRODUKTION TEKNOLOGISK INSTITUT EMBALLAGE OG TRANSPORT ROSKILDE UNIVERSITETCENTER

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn

Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning. Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen. 2000 Dafolo Forlag. DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn E-forretning Povl Erik Rostgård Andersen, red. E-forretning Forlagsredaktion: Torsten B. Jakobsen 2000 Dafolo Forlag DTP og tryk: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolo er kvalitetscertificeret efter ISO 9001

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

DI 28. september 2015

DI 28. september 2015 DI 28. september 2015 Innovation i Supply Chain Hvordan styrkes konkurrenceevnen gennem Supply Chain? Øge toplinjen og forbedre bundlinjen Innovation med udgangspunkt i begreberne forretningsprocesser,

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri

Stram Kæden 8. jun. 16. Stram Kæden. DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden. Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri Stram Kæden DI s forsyningskædeprojekt om tættere samarbejde i forsyningskæden Chefkonsulent Lise Walbom, Dansk Industri FILM https://www.youtube.com/watch?v=8bzut7skxye 2 Hvorfor Stram Kæden? Op til

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=_pfyzlej fn8&feature=related Forandringsproces i Orifarms indkøbsområde 25 oktober 2011 Agenda Orifarm Introduktion Orifarm Procurement projektet Forandringsprocesser og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Fig. 9.1 Fire SCM-strategier. Lang Lean Reducere spild Hybrid Ordrepunkt gennem postponement Leverandørens Lead time Kanban Agilitet Kort Kontinuerlig disponering Quick response Forudsigelig Uforudsigelig Kundebehov Fig. 9.1 Fire SCM-strategier.

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Sammenhængende logistik

Sammenhængende logistik Sammenhængende logistik Session ved Netværksdage for sygehusbyggeri Esben Madsen, Region Midt, 1/9 2015 Jimmy Parbst, Region Hovedstad www.regionmidtjylland.dk Sammenhængende logistik - Afrapportering

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler

Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler Lokalisering af og samspil mellem distributionsterminaler Louise Tranberg DTU, Lyngby Logistisk optimering Hvordan optimeres den fysiske struktur og logistik i transportfirmaer? Hvor mange terminaler skal

Læs mere

Supply Chain. i små og mellemstore virksomheder. Morten Nyvang Voss

Supply Chain. i små og mellemstore virksomheder. Morten Nyvang Voss Supply Chain i små og mellemstore virksomheder Morten Nyvang Voss CASE ROTH NORDIC A/S Mellemstor virksomhed 70 medarbejdere/250 MDKK Fornuftig vækst Høj fokus på salg og produkter Lav fokus på Supply

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Tyskland Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Tiltag eksport Tyskland. Spørgsmål.

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når forsyningsselskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når forsyningsselskaber har en klar

Læs mere

Logistik og optimering

Logistik og optimering Logistik og optimering JENS LYSGAARD Professor Institut for Økonomi Aarhus Universitet Forskningscentret CORAL v. Institut for Økonomi Logistik og optimering CORAL: Cluster for Operations Research And

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Virksomhedssimuleringer

Virksomhedssimuleringer Virksomhedssimuleringer IntHRface benytter sig ofte af virksomhedssimuleringer til at udforske, udvikle og kvalificere nye muligheder og løsninger til en virksomheds udfordringer. Vi benytter os af virksomhedssimuleringer

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere