på rusmiddelområdet. Rusmiddelområdets infrastruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på rusmiddelområdet. Rusmiddelområdets infrastruktur"

Transkript

1 Tema CASA Behov for uddannelse i fremtiden Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA har foretaget en indledende undersøgelse af hvordan behovet for uddannelse på rusmiddelområdet vil være i fremtiden Jonas K. Lindholm & Claus B. Olsen: Rusmiddelområdet er et samfundsmæssigt indsatsområde, der er under udbygning både i den offentlige og i den private sektor. Det Nationale Udviklingsforum(www.dnu.dk) har derfor - blandt andet i forlængelse af Kornum-rapportens 1 anbefalinger anmodet CASA om at gennemføre en undersøgelse 2, der sætter fokus på kompetence- og uddannelsesbehov Det skal understreges, at der er tale om en indledende kvalitativ kortlægning af aftagermiljøernes vurderinger af kvalifikations-, kompetence- og uddannelsesbehov Rusmiddelområdets infrastruktur Rusmiddelområdet et felt med en kompleks infrastruktur og organisering (se skema side 11), der omfatter et bredt spektrum af opgaver, der stiller en række forskellige kompetence- og kvalifikationskrav. Rusmiddelområdet omfatter både alkoholområdet og stof/narkotikaområdet, og det er vores opfattelse, at betegnelserne rusmiddelområdet og misbrugsområdet kan anvendes synonymt. Rusmidler har offentlig interesse, fordi der finder et misbrug sted, der har væsentlige afledte samfundsmæssige konsekvenser. Der kan identificeres tre handlingskompetente hovedaktører på rusmiddelområdet, der indgår i samarbejdsrelationer med en række private og frivillige aktører: Kommuner og amter Arbejdspladser og virksomheder både offentlige og private Kriminalforsorgen og dens institutioner. Den offentlige indsats på rusmiddel-

2 området omfatter følgende centrale arbejdsopgaver: Primær forebyggelse Sekundær forebyggelse Behandling Støtte, omsorg, kontakt, aktivering Rådgivning, visitation, kontrol Planlægning og styring Der er tale om et felt med mange faggrupper, der er kendetegnet ved arbejdsopgavernes karakter snarere end ved faggruppens eller institutionens kerneopgaver/kernefaglighed. Feltet knytter sig ikke til en bestemt faggruppe og en bestemt uddannelsesfaglighed. Om rusmidler og misbrug i grundog videreuddannelser I første omgang har vi set på, i hvilket omfang rusmidler og misbrugsproblemer er omfattet af offentlige grund- og videregående uddannelser på socialog sundhedsområdet samt politi- og fængselsfunktionæruddannelsen. Det er kendetegnende, at der ikke specifikt er formuleret uddannelsesmål eller læringselementer i forhold til rusmidler og misbrug. Nogle af uddannelserne omfatter fag eller kursuselementer, der tematiserer rusmidler og misbrug, fx politiuddannelsen og fængselsfunktionæruddannelsen, eller som selvstændige temaer på socialrådgiveruddannelsen eller som delområder af et fag på sygeplejerskeuddannelsen. I andre studieordninger har det ikke været muligt at finde henvisninger til rusmidler og misbrug. Flere af de udvalgte uddannelser opererer således med uddannelsesmål, som bidrager til den professionelles organisatoriske og personlige kompetence, fx kommunikation og samtaleteknik, forståelse for den organisatoriske og strukturelle sammenhæng, man som social- og sundhedsansat indgår i, personlig holdningsafklaring, empati, tillid, respekt m.v. Desuden opererer en række udvalgte master- og diplomuddannelser på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område med muligheder for at berøre misbrugsrelevante temaer i relation til bl.a. socialt arbejde, forebyggelse, udsatte grupper. Kompetencer på rusmiddelområdet På baggrund af en interviewundersøgelse blandt nøglepersoner på rusmiddelområdet mener vi, at man kan tale om en kompetenceprofil på rusmiddelområdet. Profilen udtrykker den sammensathed af faglige, organisatoriske og personlige kompetencer, som arbejdspraksis fordrer af medarbejderne, for at de kan agere hensigtsmæssigt og kompetent i forhold til konkrete arbejdsopgaver En generel vurdering blandt de interviewede er, at faggrupperne savner en basisviden fra uddannelsen om rusmidler og misbrug, og at egne holdninger omkring rusmidler og indtræden i folks privatsfære derfor ofte blokerer for en intervention. Kompetenceprofilen for de forskellige opgaver på rusmiddelområdet omfatter: Primær forebyggelse: Kommunikation og engagereret og debatskabende formidling i forhold til unge, lærere og pædagoger i skoler og klubber samt en grundlæggende viden om rusmidler og misbrugets omfang, udbredelse og forbrugsmønster blandt unge. Det er tillige vigtigt at have kendskab til roller og normer i forskellige ungdoms- og festmiljøer, og om hvordan man påvirker dem. Sekundær forebyggelse: Evner til at skabe kontakt og kommunikere med (potentielle) misbrugere med henblik på at fremme erkendelse og motivation til ændret forbrugsmønster, herunder at mestre motivationsfremmende samtaleteknikker til at kunne tale om livsstil og forbrugsmønster. Desuden kræves en specifik viden om misbrug, psykologi og adfærd hos misbrugere og kendskab til forskellige behandlingsformer samt viden om effekten af tidlig intervention og redskaber til identifikation af mistrivselssymptomer. Behandling: En misbrugsfaglig bredde i forhold til at tilrettelægge en målrettet behandlingsindsats med afsæt i klientens specifikke problemkompleks snarere end på baggrund af en behandlingsmæssig standard muliggør en kritisk forholden sig til egen praksis. Dernæst evnen til at tale og samarbejde med brugeren på hans eller hendes niveau og forudsætninger samt mestring af motivationsfremmende samtaleteknikker samt systematisk dokumentation af arbejdet og evaluering af egen indsats. Der er forskellige vurderinger af behovene i relation til forskellige målgrupper (narko, alkohol, de tunge misbrugere). Nogle peger på behovet for mere solid terapeutisk fordybelse i evidensbaserede retninger (særligt kognitiv metode m.h.p. tilbagefaldsforebyggelse, systemisk familieterapi, Minnesota), mens andre forholder sig mere pragmatisk til eller ligefrem peger på faren ved, at behandlere i stigende grad skal være terapeuter. Atter andre peger på, at behandling af alkohol- henholdsvis stofmisbrug fordrer forskellige specialkompetencer, og at man skal være varsom med at betragte de to behandlingsområder under ét. Støtte, omsorg, kontakt, aktivering, efterbehandling: En tværfaglighed og fleksibilitet svarende til den kompleksitet af sociale, økonomiske, psykiske og somatiske problemer, som socialt udsatte misbrugere ofte har, samt færdigheder vedrørende dokumentation, kvalitetsmåling og rapportering på lige fod med de krav og standarder, der også gælder for sundhedspersonalet. Det understreges, at arbejdet med de udsatte grupper ikke er et job for nyuddannede, da det fordrer brede erfaringsbaserede kompetencer i forhold til målgruppen, lovgivningen og systemet, og det fremhæves, at der er behov for at få løftet de frivilliges videns- og færdighedsniveau for at kvalificere arbejdet mere målrettet særligt i forhold til skadesreduktion, aktivering og kommunikation. Rådgivning, visitation, kontrol: Kommunikation og kontaktetablering 10 Stof nr. 2

3 fakta Det Nationale Udviklingsforum for Afhængighed DNU har til formål at etablere en national uddannelses- og kompetencestrategi på rusmiddel- og afhængighedsområdet. Flere oplysninger på Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter, stiftet 1986 af en kreds af forskere, som et alternativ til de eksisterende forskningsmiljøer og konsulentfirmaer. I dag er CASA organiseret som en almennyttig forening med knap 300 medlemmer. Flere oplysninger på Rusmiddelområdets komplekse infrastruktur (skema fra CASA-rapporten, s.34) Aktører/opgaver Mål strategi/metode Institutioner Målgruppe Faggrupper/profiler Kommuner/ amter Forebyggelse Primær Mådehold i alkoholforbrug Undgå brug af narko Indsigt og viden Oplysning Projekter Skoler Klubber SSP Børn og unge Forældre Pædagog Lærer Konsul.(Forebyg./ Pæd./SSP m.v.) Politi, læger m.v. Forebyggelse Sekundær Undgå udvikling af yderligere misbrug Opsporing Rådgivning/ hjælp til behandling Almen lægepraksis Skoler og Klubber Daginstitutioner Hospitaler Forvaltning Unge og voksne med stort forbrug Børn og pårørende i familier Almen lægepraksis Pædagog/Lærer Politi Sundhedspersonale Behandling Psykisk, fysisk og social rehabilitering Tilbagefaldsmestring og selvkontrol Psykoterapeutisk, socialpædagogisk og medicinsk behandling Netværk og støtte Hospitaler Ambulatorier (off./privat) Rådgivningscentre Døgnbehandlings - institution (off./privat) Unge og voksne Pårørende Familier Læge (psykiater) Psykolog Sygeplejerske Socialpædagog og -rådgiver Diakon, Ex er, frivillig Støtte Omsorg Kontakt Aktivering Stabilisering (Re-)integration Udvikling Opsøgende arbejde Sociale aktiviteter Støtte, praktisk hjælp Netværk og relationsudvikling Pleje/omsorgstilbud Aktivitetscentre Være-/kontaktsted Patientforening Herberg m.v. Selvhjælpsgruppe "Gaden" Sociale klienter ofte også psykisk og fysisk sårbare Plejekrævende ældre /handicappede Socialpædagog og rådgiver Sygeplejerske Pleje- og omsorgs-uddannede Diakon, frivillig, ex er, Praktisk uddannede Rådgivning Visitation Kontrol Øget selvforsørgelse Udvikling Rådgivning og samtale Ydelsesbevilling Visitation Forvaltning Institutioner med myndighedskompetence Sociale klienter Sagsbehandler Misbrugskonsulent Planlægning Styring Reduktion af misbrug Øget selvforsørgelse Bedre målopfyldelse Rusmiddelpolitik Organisatorisk udvikling og kontrol Kvalificering / kompetenceudvikling Kommunale, amtslige, og private institutioner /enheder på misbrugs-området. Unge og voksne med potentielt misbrug Professionelle på misbrugsområdet Ledere Konsulenter Misbrugskonsulent Arbejdspladser/ virksomheder: Vareproduktion Serviceproduktion og arbejdsfastholdelse Effektivitet, trivsel og sikkerhed Rusmiddelpolitik Opsporing Åbenhed og støtte Visitation til behandling Virksomheder offentlige og private Medarbejdere med misbrug og deres familie Nøgleperson på virksomheden APPA-konsulent Ledere BST Kriminalforsorgen: Indespærring Resocialisering Sikkerhed Rehabilitering Kontrol, observation og overvågning Behandling Netværk og støtte Fængsler Pensionater Kriminalforsorgen i frihed Indsatte Indsatte i behandling for misbrug Tilsynsklienter Fængselsfunktionær Læge/sygeplejerske Socialpædagog 11

4 fakta Undersøgelsen bygger på: en indsamling og analyse af skriftligt materiale om et udvalg af offentlige uddannelsestilbud på grund-, diplom- og videre/efteruddannelsesniveau (socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, læge, psykolog, fængselsfunktionær og politi) samt udvalgte offentlige og private efteruddannelser. Formålet er at bidrage til at svare på spørgsmålet: Hvad dækker de eksisterende uddannelser om rusmiddelproblematikken på nuværende tidspunkt? en interviewundersøgelse blandt nøglepersoner inden for forebyggelse, behandling, efterbehandling/ omsorgsforanstaltninger, planlægning og arbejdspladsproblemer. Interviewundersøgelsen har omfattet 35 interviewpersoner, der er blevet udvalgt efter et væsentlighedskriterium. Formålet er at bidrage til at afdække kvalifikations- og kompetencebehov og svare på spørgsmålet: Hvilke kvalifikationer og kompetencer efterspørges der nu og i fremtiden inden for rusmiddelområdet bredt, når man medtænker nye jobfunktioner? Rapporten fokuserer på at fremstille de eksisterende uddannelsesmuligheder set i forhold til de behov for kvalifikationer og kompetencer, som er kommet til udtryk i interviewundersøgelsen. Der er lagt vægt på, at rapporten viderebringer de forskellige opfattelser og vurderinger, som er kommet til udtryk. at kunne føre en ligeværdig samtale med klienten omkring misbruget og forsøge at skabe motivation for forandring samt at kunne analysere og angribe klientens problemer bredt, herunder sammenhængene bagom klienten frem for kun at sagsbehandle individorienteret og symptombaseret. Planlægning og styring: Planlægning og styring af offentlige og private institutioner/forvaltninger på misbrugsområdet fordrer konkret og udviklingsorienteret viden på ledelsesniveau om rusmiddelområdet, kompetencer i forhold til organisatorisk udvikling samt kompetent medarbejderledelse i relation til de dilemmaer og konflikter medarbejdere oplever i arbejdet med misbrugere. Arbejdspladser og virksomheder De centrale aktører i forhold til rusmiddelpolitik og -indsatser på arbejdspladser er nøglepersonerne på de enkelte arbejdspladser og APPA-konsulenterne i amterne. Nøglemedarbejderne er en uensartet gruppe med forskellig faglig baggrund og placering på arbejdspladsen, og derfor fremhæver flere de personlige kompetencer som afgørende. Arbejdet som nøgleperson fordrer basiskompetencer i kommunikation og kontaktetablering, kendskab til rusmidler og deres virkninger, signaler på misbrug, misbrugerens psyke og adfærd samt viden om behandlingsmuligheder med henblik på formidling til kolleger med et misbrugsproblem. De samme minimumskompetencer skal ledelsen på arbejdspladsen besidde, vurderes det, da en synlig og vidende ledelse i forhold til rusmiddelpolitik og hjælpeforanstaltninger til medarbejdere, er afgørende for nøglemedarbejderne. Kriminalforsorgen Fængselsfunktionærers fagkompetenceprofil rummer sundhedsmæssige, stofmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter. I forhold til sundhed handler det om at kunne observere adfærd og genkende behandlingskrævende abstinenser. Stofmæssigt drejer det sig bl.a. om viden om forskellige stoffer, og hvordan de fremtræder. Sikkerhedsmæssigt går kompetencerne bl.a. på kendskab til mulige transportog transaktionskanaler for stoffer i Kriminalforsorgens institutioner. I relation til de stoffrie afdelinger fordrer arbejdet kendskab til den specifikke behandlingstilgang på afdelingen samt engagement og motivation til at arbejde mere socialpædagogisk med indsatte i behandling og med mindre vægt på sikkerhed og orden. Organisatoriske kompetencer De organisatoriske kompetencer for medarbejdere på rusmiddelområdet er i grove træk fælles for de otte centrale arbejdsopgaver. (jf. skemaet side 11)Det drejer sig særligt om brede samarbejdsevner med feltets forskellige aktører og institutioner med henblik på at deltage i en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til den enkelte misbruger og dennes forskellige behov, fx bolig, sygdom, økonomi og arbejde. En forudsætning herfor er kendskab til procedurer og praksis og sprog hos samarbejdspartnerne samt ikke mindst en positiv indstilling til et tværgående samarbejde omkring og med afsæt i klientens og dennes pårørendes ressourcer og behov. Personlige kompetencer De personlige kompetencer er essentielle for medarbejdere på rusmiddelområdet. Det er egenskaber, som handler om at kunne omgås andre mennesker, behandle dem med respekt, værdighed og omsorg samt være tillidsvækkende og empatisk. Personlig robusthed og rummelighed i forhold til at arbejde med krævende og lidende mennesker er også væsentligt. I tillæg til disse kompetencer peger enkelte institutioner også på betydningen af åndelige kompetencer, der beskrives som særlige menneskelige ressourcer og evner til at møde mennesket der, hvor han/hun står og lade 12 Stof nr. 2

5 Jonas K. Lindholm, mag. scient.soc. Claus B. Olsen, cand.adm. pol. dem føle sig set og hørt. Refleksive kompetencer er også vigtige: Dels i relation til at ens egen person er det primære redskab i arbejdet. Styrket holdningsafklaring hos medarbejdere og nyuddannede er et vigtigt indsatsområde, vurderer interviewpersonerne. Ex-misbrugere I undersøgelsen tegner der sig et billede af nogle generelle kompetencemæssige styrker og svagheder, der følger med et personligt erfaringsbaseret afsæt for et engagement Den væsentligste kompetence er evnen til relationsbygning til misbrugere og brobygning mellem dem og os /systemet. Ex eren forstår misbrugeren på grund af deres egen erfaringsbaggrund og kan bryde igennem benægtelserne og rationaliseringerne, og de repræsenterer et håb for, at det kan være anderledes. Tidligere misbrugeres mangler i faglig henseende er et bredt kendskab til rusmiddelområdets institutioner og aktører, procedurer og regler, en bred viden om misbrug, metoder og målgrupper i hele feltet samt en evne til eksplicitering, almengørelse og professionalisering af egne erfaringer og dermed at kunne sætte egen viden og erfaring ind i en bredere teoretisk og praktisk kontekst. Erfaringer, strategier og behov Afslutningsvis peges der på centrale erfaringer, strategier og behov i relation til uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling på rusmiddelområdet på tværs af forebyggelse, opsporing, behandling m.v. Undervisning i misbrug og rusmidler på grunduddannelserne kan med fordel iagttage de centrale arbejdsopgaver og funktioner faggrupperne efter endt uddannelse kommer til at varetage i relation til forskellige misbrugere i feltet, herunder sætte fokus på mødet eren med henblik på at de studerende tidligt præsenteres for arbejdslivets forskellige kontaktsituationer ere. Undersøgelsen peger på, at sundhedspersonale ofte er utrænede i kommunikation om misbrug og løsninger herpå, og at det kan hænge sammen med, at der er lav faglig status i at beskæftige sig med feltet, og at feltet er uddannelsesmæssigt underprioriteret. Rusmidler og misbrug kan således ses som et centralt område blandt flere som skal indgå i de eksisterende brede grunduddannelser for de faggrupper, der arbejder på rusmiddelområdet, frem for at etablere en selvstændig grunduddannelse om rusmidler. Der kan peges på to efteruddannelsesstrategier Den ene går på længerevarende og ofte ekstern efteruddannelse med fokus på opbygning af enten grundkompetencer i bredden til at være i feltet eller specialkompetencer i relation til en specifik ydelse, metode eller målgruppe. Denne strategi genfindes i særdeleshed på behandlingsområdet. Den anden strategi går mere målrettet efter kort, sagsrettet og praksisnær kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det er en strategi, der synes i vækst, og som bl.a. handler om specifik kompetenceudvikling i relation til arbejdspraksis, kollektiv læring, selvstændig pædagogisk styring, økonomi m.m., men som også afspejler et ønske om at levere et modspil til den eksterne efteruddannelse, som flere steder opleves som utilstrækkelig i forhold til institutionernes behov. Spørgsmålet synes ikke at være, om der er et behov for efter- og videreuddannelse, men snarere om hvilken form for efteruddannelse, i hvilket regi, af hvilken varighed, til hvilken målgruppe og med hvilket indhold. Her bliver billedet straks noget sløret, for strategierne, ønskerne og behovsvurderingerne er forskellige på samme måde som aktørerne, opgaverne og faggrupperne er det. Der synes at eksistere et behov for at tilgodese alle faggrupper på tværs af arbejdsopgaver og uddannelsesgrad med henblik på kompetenceudvikling over en bred front frem for kun at satse på fx de kortuddannede eller mellemuddannede med en enkelt, samlende videreuddannelse I relation til fremtidige videreuddannelsesinitiativer vedrørende rusmidler og misbrug ville det også være oplagt at orientere sig i forhold til de eksisterende diplom- og masteruddannelser og overveje muligheder og behov for samarbejde om moduler vedrørende misbrug og rusmidler. Endelig kan der peges på, at man for at kunne dimensionere efter- og videreuddannelsesforløb bør tilvejebringe et vidensgrundlag om det samlede antal medarbejdere beskæftiget i feltet, deres faglige baggrund og ansættelse. NOTER 1 Den offentlige indsats på alkoholområdet, udgivet af Indenrigs, Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen (2002). 2 Jonas K. Lindholm & Claus B. Olsen: Kompetence- og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet en indledende undersøgelse, CASA juli Rapporten ligger på dk 13

kompetenceog uddannelse

kompetenceog uddannelse tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 2 december 2003 kompetenceog uddannelse på rusmiddelområdet Hvad gør en god behandler? Leder Handsken er kastet Som aldrig før er der kommet fokus på uddannelse og

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter

Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter STOF nr. 2, 2003 TEMA: model; Århus Amt Overvejelser vedrørende opstart af intern uddannelse i et amtsligt misbrugscenter I Århus Amt har man valgt at udvikle sin egen misbrugsuddannelse. Det var der mange

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet?

Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet? STOF nr. 2, 2003 Tema: Behandlerne Hvem arbejder på stofmisbrugsområdet? Hvor svært kan det være at finde ud af hvem behandlerne er? Forskellige tilløb viste, at det faktisk er rigtig svært! Af Birgitte

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere