på rusmiddelområdet. Rusmiddelområdets infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på rusmiddelområdet. Rusmiddelområdets infrastruktur"

Transkript

1 Tema CASA Behov for uddannelse i fremtiden Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA har foretaget en indledende undersøgelse af hvordan behovet for uddannelse på rusmiddelområdet vil være i fremtiden Jonas K. Lindholm & Claus B. Olsen: Rusmiddelområdet er et samfundsmæssigt indsatsområde, der er under udbygning både i den offentlige og i den private sektor. Det Nationale Udviklingsforum(www.dnu.dk) har derfor - blandt andet i forlængelse af Kornum-rapportens 1 anbefalinger anmodet CASA om at gennemføre en undersøgelse 2, der sætter fokus på kompetence- og uddannelsesbehov Det skal understreges, at der er tale om en indledende kvalitativ kortlægning af aftagermiljøernes vurderinger af kvalifikations-, kompetence- og uddannelsesbehov Rusmiddelområdets infrastruktur Rusmiddelområdet et felt med en kompleks infrastruktur og organisering (se skema side 11), der omfatter et bredt spektrum af opgaver, der stiller en række forskellige kompetence- og kvalifikationskrav. Rusmiddelområdet omfatter både alkoholområdet og stof/narkotikaområdet, og det er vores opfattelse, at betegnelserne rusmiddelområdet og misbrugsområdet kan anvendes synonymt. Rusmidler har offentlig interesse, fordi der finder et misbrug sted, der har væsentlige afledte samfundsmæssige konsekvenser. Der kan identificeres tre handlingskompetente hovedaktører på rusmiddelområdet, der indgår i samarbejdsrelationer med en række private og frivillige aktører: Kommuner og amter Arbejdspladser og virksomheder både offentlige og private Kriminalforsorgen og dens institutioner. Den offentlige indsats på rusmiddel-

2 området omfatter følgende centrale arbejdsopgaver: Primær forebyggelse Sekundær forebyggelse Behandling Støtte, omsorg, kontakt, aktivering Rådgivning, visitation, kontrol Planlægning og styring Der er tale om et felt med mange faggrupper, der er kendetegnet ved arbejdsopgavernes karakter snarere end ved faggruppens eller institutionens kerneopgaver/kernefaglighed. Feltet knytter sig ikke til en bestemt faggruppe og en bestemt uddannelsesfaglighed. Om rusmidler og misbrug i grundog videreuddannelser I første omgang har vi set på, i hvilket omfang rusmidler og misbrugsproblemer er omfattet af offentlige grund- og videregående uddannelser på socialog sundhedsområdet samt politi- og fængselsfunktionæruddannelsen. Det er kendetegnende, at der ikke specifikt er formuleret uddannelsesmål eller læringselementer i forhold til rusmidler og misbrug. Nogle af uddannelserne omfatter fag eller kursuselementer, der tematiserer rusmidler og misbrug, fx politiuddannelsen og fængselsfunktionæruddannelsen, eller som selvstændige temaer på socialrådgiveruddannelsen eller som delområder af et fag på sygeplejerskeuddannelsen. I andre studieordninger har det ikke været muligt at finde henvisninger til rusmidler og misbrug. Flere af de udvalgte uddannelser opererer således med uddannelsesmål, som bidrager til den professionelles organisatoriske og personlige kompetence, fx kommunikation og samtaleteknik, forståelse for den organisatoriske og strukturelle sammenhæng, man som social- og sundhedsansat indgår i, personlig holdningsafklaring, empati, tillid, respekt m.v. Desuden opererer en række udvalgte master- og diplomuddannelser på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område med muligheder for at berøre misbrugsrelevante temaer i relation til bl.a. socialt arbejde, forebyggelse, udsatte grupper. Kompetencer på rusmiddelområdet På baggrund af en interviewundersøgelse blandt nøglepersoner på rusmiddelområdet mener vi, at man kan tale om en kompetenceprofil på rusmiddelområdet. Profilen udtrykker den sammensathed af faglige, organisatoriske og personlige kompetencer, som arbejdspraksis fordrer af medarbejderne, for at de kan agere hensigtsmæssigt og kompetent i forhold til konkrete arbejdsopgaver En generel vurdering blandt de interviewede er, at faggrupperne savner en basisviden fra uddannelsen om rusmidler og misbrug, og at egne holdninger omkring rusmidler og indtræden i folks privatsfære derfor ofte blokerer for en intervention. Kompetenceprofilen for de forskellige opgaver på rusmiddelområdet omfatter: Primær forebyggelse: Kommunikation og engagereret og debatskabende formidling i forhold til unge, lærere og pædagoger i skoler og klubber samt en grundlæggende viden om rusmidler og misbrugets omfang, udbredelse og forbrugsmønster blandt unge. Det er tillige vigtigt at have kendskab til roller og normer i forskellige ungdoms- og festmiljøer, og om hvordan man påvirker dem. Sekundær forebyggelse: Evner til at skabe kontakt og kommunikere med (potentielle) misbrugere med henblik på at fremme erkendelse og motivation til ændret forbrugsmønster, herunder at mestre motivationsfremmende samtaleteknikker til at kunne tale om livsstil og forbrugsmønster. Desuden kræves en specifik viden om misbrug, psykologi og adfærd hos misbrugere og kendskab til forskellige behandlingsformer samt viden om effekten af tidlig intervention og redskaber til identifikation af mistrivselssymptomer. Behandling: En misbrugsfaglig bredde i forhold til at tilrettelægge en målrettet behandlingsindsats med afsæt i klientens specifikke problemkompleks snarere end på baggrund af en behandlingsmæssig standard muliggør en kritisk forholden sig til egen praksis. Dernæst evnen til at tale og samarbejde med brugeren på hans eller hendes niveau og forudsætninger samt mestring af motivationsfremmende samtaleteknikker samt systematisk dokumentation af arbejdet og evaluering af egen indsats. Der er forskellige vurderinger af behovene i relation til forskellige målgrupper (narko, alkohol, de tunge misbrugere). Nogle peger på behovet for mere solid terapeutisk fordybelse i evidensbaserede retninger (særligt kognitiv metode m.h.p. tilbagefaldsforebyggelse, systemisk familieterapi, Minnesota), mens andre forholder sig mere pragmatisk til eller ligefrem peger på faren ved, at behandlere i stigende grad skal være terapeuter. Atter andre peger på, at behandling af alkohol- henholdsvis stofmisbrug fordrer forskellige specialkompetencer, og at man skal være varsom med at betragte de to behandlingsområder under ét. Støtte, omsorg, kontakt, aktivering, efterbehandling: En tværfaglighed og fleksibilitet svarende til den kompleksitet af sociale, økonomiske, psykiske og somatiske problemer, som socialt udsatte misbrugere ofte har, samt færdigheder vedrørende dokumentation, kvalitetsmåling og rapportering på lige fod med de krav og standarder, der også gælder for sundhedspersonalet. Det understreges, at arbejdet med de udsatte grupper ikke er et job for nyuddannede, da det fordrer brede erfaringsbaserede kompetencer i forhold til målgruppen, lovgivningen og systemet, og det fremhæves, at der er behov for at få løftet de frivilliges videns- og færdighedsniveau for at kvalificere arbejdet mere målrettet særligt i forhold til skadesreduktion, aktivering og kommunikation. Rådgivning, visitation, kontrol: Kommunikation og kontaktetablering 10 Stof nr. 2

3 fakta Det Nationale Udviklingsforum for Afhængighed DNU har til formål at etablere en national uddannelses- og kompetencestrategi på rusmiddel- og afhængighedsområdet. Flere oplysninger på Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA er et uafhængigt og tværfagligt analysecenter, stiftet 1986 af en kreds af forskere, som et alternativ til de eksisterende forskningsmiljøer og konsulentfirmaer. I dag er CASA organiseret som en almennyttig forening med knap 300 medlemmer. Flere oplysninger på Rusmiddelområdets komplekse infrastruktur (skema fra CASA-rapporten, s.34) Aktører/opgaver Mål strategi/metode Institutioner Målgruppe Faggrupper/profiler Kommuner/ amter Forebyggelse Primær Mådehold i alkoholforbrug Undgå brug af narko Indsigt og viden Oplysning Projekter Skoler Klubber SSP Børn og unge Forældre Pædagog Lærer Konsul.(Forebyg./ Pæd./SSP m.v.) Politi, læger m.v. Forebyggelse Sekundær Undgå udvikling af yderligere misbrug Opsporing Rådgivning/ hjælp til behandling Almen lægepraksis Skoler og Klubber Daginstitutioner Hospitaler Forvaltning Unge og voksne med stort forbrug Børn og pårørende i familier Almen lægepraksis Pædagog/Lærer Politi Sundhedspersonale Behandling Psykisk, fysisk og social rehabilitering Tilbagefaldsmestring og selvkontrol Psykoterapeutisk, socialpædagogisk og medicinsk behandling Netværk og støtte Hospitaler Ambulatorier (off./privat) Rådgivningscentre Døgnbehandlings - institution (off./privat) Unge og voksne Pårørende Familier Læge (psykiater) Psykolog Sygeplejerske Socialpædagog og -rådgiver Diakon, Ex er, frivillig Støtte Omsorg Kontakt Aktivering Stabilisering (Re-)integration Udvikling Opsøgende arbejde Sociale aktiviteter Støtte, praktisk hjælp Netværk og relationsudvikling Pleje/omsorgstilbud Aktivitetscentre Være-/kontaktsted Patientforening Herberg m.v. Selvhjælpsgruppe "Gaden" Sociale klienter ofte også psykisk og fysisk sårbare Plejekrævende ældre /handicappede Socialpædagog og rådgiver Sygeplejerske Pleje- og omsorgs-uddannede Diakon, frivillig, ex er, Praktisk uddannede Rådgivning Visitation Kontrol Øget selvforsørgelse Udvikling Rådgivning og samtale Ydelsesbevilling Visitation Forvaltning Institutioner med myndighedskompetence Sociale klienter Sagsbehandler Misbrugskonsulent Planlægning Styring Reduktion af misbrug Øget selvforsørgelse Bedre målopfyldelse Rusmiddelpolitik Organisatorisk udvikling og kontrol Kvalificering / kompetenceudvikling Kommunale, amtslige, og private institutioner /enheder på misbrugs-området. Unge og voksne med potentielt misbrug Professionelle på misbrugsområdet Ledere Konsulenter Misbrugskonsulent Arbejdspladser/ virksomheder: Vareproduktion Serviceproduktion og arbejdsfastholdelse Effektivitet, trivsel og sikkerhed Rusmiddelpolitik Opsporing Åbenhed og støtte Visitation til behandling Virksomheder offentlige og private Medarbejdere med misbrug og deres familie Nøgleperson på virksomheden APPA-konsulent Ledere BST Kriminalforsorgen: Indespærring Resocialisering Sikkerhed Rehabilitering Kontrol, observation og overvågning Behandling Netværk og støtte Fængsler Pensionater Kriminalforsorgen i frihed Indsatte Indsatte i behandling for misbrug Tilsynsklienter Fængselsfunktionær Læge/sygeplejerske Socialpædagog 11

4 fakta Undersøgelsen bygger på: en indsamling og analyse af skriftligt materiale om et udvalg af offentlige uddannelsestilbud på grund-, diplom- og videre/efteruddannelsesniveau (socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, lærer, læge, psykolog, fængselsfunktionær og politi) samt udvalgte offentlige og private efteruddannelser. Formålet er at bidrage til at svare på spørgsmålet: Hvad dækker de eksisterende uddannelser om rusmiddelproblematikken på nuværende tidspunkt? en interviewundersøgelse blandt nøglepersoner inden for forebyggelse, behandling, efterbehandling/ omsorgsforanstaltninger, planlægning og arbejdspladsproblemer. Interviewundersøgelsen har omfattet 35 interviewpersoner, der er blevet udvalgt efter et væsentlighedskriterium. Formålet er at bidrage til at afdække kvalifikations- og kompetencebehov og svare på spørgsmålet: Hvilke kvalifikationer og kompetencer efterspørges der nu og i fremtiden inden for rusmiddelområdet bredt, når man medtænker nye jobfunktioner? Rapporten fokuserer på at fremstille de eksisterende uddannelsesmuligheder set i forhold til de behov for kvalifikationer og kompetencer, som er kommet til udtryk i interviewundersøgelsen. Der er lagt vægt på, at rapporten viderebringer de forskellige opfattelser og vurderinger, som er kommet til udtryk. at kunne føre en ligeværdig samtale med klienten omkring misbruget og forsøge at skabe motivation for forandring samt at kunne analysere og angribe klientens problemer bredt, herunder sammenhængene bagom klienten frem for kun at sagsbehandle individorienteret og symptombaseret. Planlægning og styring: Planlægning og styring af offentlige og private institutioner/forvaltninger på misbrugsområdet fordrer konkret og udviklingsorienteret viden på ledelsesniveau om rusmiddelområdet, kompetencer i forhold til organisatorisk udvikling samt kompetent medarbejderledelse i relation til de dilemmaer og konflikter medarbejdere oplever i arbejdet med misbrugere. Arbejdspladser og virksomheder De centrale aktører i forhold til rusmiddelpolitik og -indsatser på arbejdspladser er nøglepersonerne på de enkelte arbejdspladser og APPA-konsulenterne i amterne. Nøglemedarbejderne er en uensartet gruppe med forskellig faglig baggrund og placering på arbejdspladsen, og derfor fremhæver flere de personlige kompetencer som afgørende. Arbejdet som nøgleperson fordrer basiskompetencer i kommunikation og kontaktetablering, kendskab til rusmidler og deres virkninger, signaler på misbrug, misbrugerens psyke og adfærd samt viden om behandlingsmuligheder med henblik på formidling til kolleger med et misbrugsproblem. De samme minimumskompetencer skal ledelsen på arbejdspladsen besidde, vurderes det, da en synlig og vidende ledelse i forhold til rusmiddelpolitik og hjælpeforanstaltninger til medarbejdere, er afgørende for nøglemedarbejderne. Kriminalforsorgen Fængselsfunktionærers fagkompetenceprofil rummer sundhedsmæssige, stofmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter. I forhold til sundhed handler det om at kunne observere adfærd og genkende behandlingskrævende abstinenser. Stofmæssigt drejer det sig bl.a. om viden om forskellige stoffer, og hvordan de fremtræder. Sikkerhedsmæssigt går kompetencerne bl.a. på kendskab til mulige transportog transaktionskanaler for stoffer i Kriminalforsorgens institutioner. I relation til de stoffrie afdelinger fordrer arbejdet kendskab til den specifikke behandlingstilgang på afdelingen samt engagement og motivation til at arbejde mere socialpædagogisk med indsatte i behandling og med mindre vægt på sikkerhed og orden. Organisatoriske kompetencer De organisatoriske kompetencer for medarbejdere på rusmiddelområdet er i grove træk fælles for de otte centrale arbejdsopgaver. (jf. skemaet side 11)Det drejer sig særligt om brede samarbejdsevner med feltets forskellige aktører og institutioner med henblik på at deltage i en koordineret og sammenhængende indsats i forhold til den enkelte misbruger og dennes forskellige behov, fx bolig, sygdom, økonomi og arbejde. En forudsætning herfor er kendskab til procedurer og praksis og sprog hos samarbejdspartnerne samt ikke mindst en positiv indstilling til et tværgående samarbejde omkring og med afsæt i klientens og dennes pårørendes ressourcer og behov. Personlige kompetencer De personlige kompetencer er essentielle for medarbejdere på rusmiddelområdet. Det er egenskaber, som handler om at kunne omgås andre mennesker, behandle dem med respekt, værdighed og omsorg samt være tillidsvækkende og empatisk. Personlig robusthed og rummelighed i forhold til at arbejde med krævende og lidende mennesker er også væsentligt. I tillæg til disse kompetencer peger enkelte institutioner også på betydningen af åndelige kompetencer, der beskrives som særlige menneskelige ressourcer og evner til at møde mennesket der, hvor han/hun står og lade 12 Stof nr. 2

5 Jonas K. Lindholm, mag. scient.soc. Claus B. Olsen, cand.adm. pol. dem føle sig set og hørt. Refleksive kompetencer er også vigtige: Dels i relation til at ens egen person er det primære redskab i arbejdet. Styrket holdningsafklaring hos medarbejdere og nyuddannede er et vigtigt indsatsområde, vurderer interviewpersonerne. Ex-misbrugere I undersøgelsen tegner der sig et billede af nogle generelle kompetencemæssige styrker og svagheder, der følger med et personligt erfaringsbaseret afsæt for et engagement Den væsentligste kompetence er evnen til relationsbygning til misbrugere og brobygning mellem dem og os /systemet. Ex eren forstår misbrugeren på grund af deres egen erfaringsbaggrund og kan bryde igennem benægtelserne og rationaliseringerne, og de repræsenterer et håb for, at det kan være anderledes. Tidligere misbrugeres mangler i faglig henseende er et bredt kendskab til rusmiddelområdets institutioner og aktører, procedurer og regler, en bred viden om misbrug, metoder og målgrupper i hele feltet samt en evne til eksplicitering, almengørelse og professionalisering af egne erfaringer og dermed at kunne sætte egen viden og erfaring ind i en bredere teoretisk og praktisk kontekst. Erfaringer, strategier og behov Afslutningsvis peges der på centrale erfaringer, strategier og behov i relation til uddannelse, efteruddannelse og kompetenceudvikling på rusmiddelområdet på tværs af forebyggelse, opsporing, behandling m.v. Undervisning i misbrug og rusmidler på grunduddannelserne kan med fordel iagttage de centrale arbejdsopgaver og funktioner faggrupperne efter endt uddannelse kommer til at varetage i relation til forskellige misbrugere i feltet, herunder sætte fokus på mødet eren med henblik på at de studerende tidligt præsenteres for arbejdslivets forskellige kontaktsituationer ere. Undersøgelsen peger på, at sundhedspersonale ofte er utrænede i kommunikation om misbrug og løsninger herpå, og at det kan hænge sammen med, at der er lav faglig status i at beskæftige sig med feltet, og at feltet er uddannelsesmæssigt underprioriteret. Rusmidler og misbrug kan således ses som et centralt område blandt flere som skal indgå i de eksisterende brede grunduddannelser for de faggrupper, der arbejder på rusmiddelområdet, frem for at etablere en selvstændig grunduddannelse om rusmidler. Der kan peges på to efteruddannelsesstrategier Den ene går på længerevarende og ofte ekstern efteruddannelse med fokus på opbygning af enten grundkompetencer i bredden til at være i feltet eller specialkompetencer i relation til en specifik ydelse, metode eller målgruppe. Denne strategi genfindes i særdeleshed på behandlingsområdet. Den anden strategi går mere målrettet efter kort, sagsrettet og praksisnær kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det er en strategi, der synes i vækst, og som bl.a. handler om specifik kompetenceudvikling i relation til arbejdspraksis, kollektiv læring, selvstændig pædagogisk styring, økonomi m.m., men som også afspejler et ønske om at levere et modspil til den eksterne efteruddannelse, som flere steder opleves som utilstrækkelig i forhold til institutionernes behov. Spørgsmålet synes ikke at være, om der er et behov for efter- og videreuddannelse, men snarere om hvilken form for efteruddannelse, i hvilket regi, af hvilken varighed, til hvilken målgruppe og med hvilket indhold. Her bliver billedet straks noget sløret, for strategierne, ønskerne og behovsvurderingerne er forskellige på samme måde som aktørerne, opgaverne og faggrupperne er det. Der synes at eksistere et behov for at tilgodese alle faggrupper på tværs af arbejdsopgaver og uddannelsesgrad med henblik på kompetenceudvikling over en bred front frem for kun at satse på fx de kortuddannede eller mellemuddannede med en enkelt, samlende videreuddannelse I relation til fremtidige videreuddannelsesinitiativer vedrørende rusmidler og misbrug ville det også være oplagt at orientere sig i forhold til de eksisterende diplom- og masteruddannelser og overveje muligheder og behov for samarbejde om moduler vedrørende misbrug og rusmidler. Endelig kan der peges på, at man for at kunne dimensionere efter- og videreuddannelsesforløb bør tilvejebringe et vidensgrundlag om det samlede antal medarbejdere beskæftiget i feltet, deres faglige baggrund og ansættelse. NOTER 1 Den offentlige indsats på alkoholområdet, udgivet af Indenrigs, Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen (2002). 2 Jonas K. Lindholm & Claus B. Olsen: Kompetence- og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet en indledende undersøgelse, CASA juli Rapporten ligger på dk 13

Behov for uddannelse i fremtiden

Behov for uddannelse i fremtiden STOF nr. 2, 2003 TEMA CASA Behov for uddannelse i fremtiden Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA har foretaget en indledende undersøgelse af hvordan behovet for uddannelse på rusmiddelområdet vil

Læs mere

Kompetence- og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet

Kompetence- og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet Kompetence- og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet en indledende undersøgelse Juli 2003 Jonas Keiding Lindholm og Claus B. Olsen CASA Kompetence- og uddannelsesbehov på rusmiddelområdet - en indledende

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

kompetenceog uddannelse

kompetenceog uddannelse tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 2 december 2003 kompetenceog uddannelse på rusmiddelområdet Hvad gør en god behandler? Leder Handsken er kastet Som aldrig før er der kommet fokus på uddannelse og

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i SUF

Strategi for kompetenceudvikling i SUF 1 Strategi for kompetenceudvikling i SUF 2014-2017 Baggrund Direktionen nedsatte i december 2013 en arbejdsgruppe på chefniveau for at udarbejde en kompetencestrategi for 2014 17. Målet har været, at pege

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere