Diskussionsoplæg National strategi for datamanagement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskussionsoplæg National strategi for datamanagement"

Transkript

1 /DTMA/RB Diskussionsoplæg National strategi for datamanagement DeIC er oprettet for at samle aktiviteterne under hhv. Forskningsnettet og Danish Center for Scientific Computing (DCSC) med forpligtelse til at virke for sammenhæng og synergi mellem danske forskningsinstitutioners aktiviteter på e-infrastrukturområdet. I den forbindelse foreslår DeIC s bestyrelse at der udarbejdes en National Strategi for Datamanagement her defineret som aktiviteter, der sikrer at forskningsdata bekvemt kan tilgås, deles, arkiveres, genfindes og forstås længe efter de blev skabt. DeIC har budgetafsat DKK 10 millioner til opfølgning på startegien, i den udstrækning man nationalt kan opnår enighed om en fælles strategi og de øvrige interessenter også vil medfinansiere en opfølgning. 1. Udfordringen Forskningsdata viser store vækstrater. Forskningsmæssigt og revisionsmæssigt er de økonomiske aktiver, institutionerne er forpligtede på at registrere og håndtere forsvarligt. Udfordringen katalyseres af EU s Horizon2020, Open Access politikker og udenlandske bevillingsorganer, som kræver datamanagementplaner og i visse tilfælde understøttelse af datacitering, der spås at drive den næste store udvikling indenfor forskningsbibliometri. Værdien af forskningsdata øges signifikant, når de er forvaltede, forbundne, søgbare og genbrugbare og når de muliggør nye typer af forskning, hvor enorme datasæt genbruges ( det 4. forskningsparadigme ). Undtagen for de store, internationale datadrevne forskningskonsortier med egne integrerede datamanagementløsninger, og de fagområder, der kan benytte sig af Dansk Data Arkiv, så ligger ansvaret for de danske forskeres data på institutniveau. Det betyder, at mange forskere deponerer data enten på lokale harddrives, IT-afdelingernes netværksdrev eller på kommercielle cloudtjenster for i projektperioden at dele dem med kolleger fra andre universiteter. Resultatet er, at data lever en isoleret og ikke fremtidssikret tilværelse: De er ikke linket til forskere, projekter og publikationer, svære at genfinde og eventuelt genbruge over tid (ingen langtidsbevaringsaktiviteter). Potentielle effekter af god dataforvaltning mistes, og institutionerne er udfordrede på datasikkerheden, når data ligger på lokale harddrives og i kommercielle skyløsninger udenfor deres kontrol. Det er DeIC s opfattelse at datamanagement er en national udfordring, som fordrer samarbejde og institutionel arbejdsdeling omkring løsninger. 2. Interessenterne Interessentkriteriet vurderes at være aktører på området datalagring og forskningsinfrastruktur, hvor nøgleordene er forskning og infrastruktur. DeIC ser fire hovedinteressenter: Universiteterne (forskerne og de centrale IT-afdelinger); Forskningsbibliotekerne; Arkiverne; Bevilligende organer (fx forskningsrådene). 1

2 3. Interessenternes mulige behov Interessentkriteriet afstedkommer en mængde mulige behov hvor det vurderes at være et nationalstrategisk spørgsmål, hvilket behov der er de mest presserende, og mest egnet til at blive imødegået gennem samarbejde og arbejdsdeling. DeIC finder at behovene indledningsvis kort kan sammenfattes som nedenfor A. Integration med eksisterende systemer og andre institutioner Datamanagement er på universitetsledelsernes dagsorden af politiske, forskningsetiske, økonomiske og teknologiske grunde. Politisk er der behov for at understøtte forskningen i bredden ligesom indenfor Open Access, og bidrage til realiseringen af visionen om open government. Forskningsetisk er en væsentlig drivkraft kravet om videnskabelig redelighed. Økonomisk er data offentligt genererede værdier som institutionerne skal dokumentere forvaltes så optimalt og ansvarligt som muligt ift. ophavs-, register- og persondatalovgivning. Samtidig rummer formidlingen af forskningsdata mulighed for international impact for at vise den enkelte institutions formåen og attraktive forskningsmiljø. Behovet set fra universitetsledelserne er tekniske løsninger og støttefunktioner, som - er kosteffektive og sikre - integrerer med forskningsregistrerings- og økonomisystemer oa. systemer - muliggør dokumentation og håndtering af aftaleforhold omkring data - understøtter tværinstitutionelle forskningssamarbejder B. Fleksibel selvbetjent storage- og backup i skyen For forskerne er datamanagement undervejs i forskningsprojektperioden henholdsvis efter publicering to distinkt forskellige størrelser. De er primært interesserede i storage og backup services, der understøtter deres dag-til-dag aktiviteter, dvs. fleksible og tilpasset det disciplin-/projektspecifikke workflow og evt. computingbehov i projektperioden. Langtidsbevaring ser de sjældent som deres ansvar eller som noget de ønsker at investere tid i. Incitamentsstrukturer (fx datacitation) mangler, og barrieren for selv at tilvejebringe en løsning er høj. Forskningsdata og -resultater er tilmed til tider forretningshemmeligheder enten helt konkret, pga. personhenførbare data eller fordi forskerne ikke ønsker at udsætte sig for kollegial konkurrence (før publicering). Specielt i projektperioden har forskerne således et stort behov for at have kontrol over, hvad der sker med deres data og hvem der har adgang til dem. Udbredt brug af kommercielle infrastruktur services som Dropbox og andre storageservices i skyen indikerer dog, at forskerne ofte afvejer behovet for sikkerhed og kontrol ift. behovet for services der er tilgængelige, ubureaukratiske, brugervenlige, tilbyder meget funktionalitet og integrerer godt med allehånde devices. I projektperioden er kodeordene: Bearbejde, sikre og dele. Infrastrukturbehovene er væsentligst: - selfservice via web interface med mulighed for provisionering af lagerplads, administration og adgangsstyring på filer og directories - datalager med backup, valgfri replikering, versionering, arkivering, tagging på fil og directory niveau (metadata) og adgang fra applikationer og virtuelle maskiner - overførsel af store filer (non-web) med upload/download resume, no-expiration, synkronisering - device- og lokalitetsuafhængig adgang 2

3 C. Sikre, tilgængelige og brugervenlige tjenester Forskerne har stadig større behov for at arbejde på flere typer udstyr PC, tablets, smartphones etc. og for at tilgå og dele data med kolleger på andre institutioner i ind- og udland noget der er vanskeligt, hvis det overhovedet lader sig gøre med IT-afdelingernes standard netværksdrev. Der synes således at være et gab mellem forskernes forventninger og de services IT-afdelingerne tilbyder. Når forskerne som følge heraf vælger de kommercielle cloudløsninger, er IT-afdelingerne derfor udfordret både på eksistensberettigelsen og den datasikkerhed, de har medansvar for at løfte på vegne af universitetet. IT-afdelingerne har således brug for at modernisere og udvide servicekataloget med skyløsninger, der - tillader samarbejde på tværs af institutioner og på mange forskellige typer udstyr - fokuserer på aktive data - er sikre, tilgængelige og brugervenlige D. Berigelse, organisering og formidling Universiteterne synes i stigende grad at efterspørge bibliotekariske specialkompetencer indenfor bibliometri, videnskabelig dokumentation, digital publicering, opbevaring og formidling af forskningsresultater gennem registrering (PURE) og berigelse vha. metadata mhp. genfinding (ressource discovery). Samtidig er samlingerne efterhånden helt digitaliserede og formidles online direkte til brugerne. Bibliotekerne synes derfor at have behov for at redefinere forskningsbiblioteksfunktionerne, og opruster på forskerservice-fronten, med konkret udvikling af services indenfor dataopbevaring (Dataverse), datahåndtering (DataCite) og datapublicering (OpenJournalSystem). Tilsvarende overvejes tiltag indenfor metadataintegration (integration af datasæt mhp. genbrug af data), datamining, rådgiving ift. datamanagement planning og ophavsret (Aarhus University Library-rapporten). Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket qua deres nationalbiblioteksfunktioner ekspertise i langtidsbevaring og lagring af store datamængder. Bibliotekerne vurderes således til både at have interesse og kompetence til at være med til at designe systemer til at berige, organisere og formidle forskningsdata, samt til at betjene systemerne og vejlede brugere i at anvende dem og undervise i udarbejdelse af datamangementplaner. E. Langtidsbevaring og sømløs integration mellem lager og arkiv Dansk Data Arkiv (DDA) under Statens Arkiver er eneste nationale serviceorgan, som bevarer og formidler forskningsdata til brug for sekundær analyse, og kun for de samfundsbeskrivende videnskaber (sundheds- og socialvidenskaberne, historie etc). Kun en lille delmængde af de data, disciplinerne genererer, ender i DDA datasættene tælles i få tusinde, der ofte inddrives med betydelig indsats fra arkivets side. Behovet syntes her at være en infrastruktur, som gør det nemmere for forskerne at deponere og dokumentere deres resultater, bl.a. med - sømløs integration mellem lagerløsningen og arkivet - overholdelse af nødvendige compliancestandarder - garanteret opbevaring over en årrække (DOI kræver minimum 10 år) - effektiv adgangsstyring (internationale autentifikations- og autorisationsinfrastrukturer) - værktøjer til dataintegration 3

4 F. Bevaring og dokumentation af software For forskningsrådene er bevaringen og sikringen af de rå forskningsdata primært væsentlig af hensyn til at sikre sporbarhed og reproducerbarhed af forskningsresultaterne. Det kræver infrastruktur, der understøtter - bevaring og dokumentation af evt. software, der er brugt til behandling af forskningsdata. - nyttiggørelse af forskningsdata og resultater, dog med mulighed for en karantæneperiode af hensyn til forskernes muligheder for selv at arbejde videre med materialet, inden det tilgængeliggøres for en bredere kreds. Klarhed om ejerskabsforhold vurderes at være vigtigt for rådene, hvilket forudsætteret koordineret tiltag indenfor datamanagement. Det Frie Forskningsråd udtaler, at dataarkiver bør være nationale eller internationale, ikke institutionsspecifikke. De nylige fusioner, opsplitninger og nedlæggelser af universitetsinstitutter m.v. viser, at infrastrukturen på de enkelte universiteter er relativt kortlivet og uegnet til langsigtet bevaring af forskningsdata. (DEFF-rapporten Forvaltning af forskningsdata i Danmark ). 4. Mulige samarbejdsformer DeIC ser forskellige mulige tilgange til at imødekomme de identificerede behov, og spørgsmålet er således hvorledes interessenterne løfter datamanagementudfordringen. A. Outsourcing kommercielle cloud storage tjenester Her er innovationspres og drift løftet over på leverandørerne. Væsentlige udfordringer ved tjenesterne: - De kan kun bruges som endestation ift. datas livscyklus, idet de bortset fra Google og Amazon ikke tillader behandling af data. - Båndbredden pt. er begrænset, dvs. de er ikke relevante for forskningsdata over nogle få gigabytes - Uklar geografiske placering af data. Dette har juridiske implikationer jf. EU databeskyttelsesdirektivets forbud mod oversøisk dataeksport undtagen for leverandører, som frivilligt underordner sig direktivets Safe Harbour principper. USA-registrede selskaber er imidlertid underlagt den såkaldte Patriot Act, som gør at amerikanske myndigheder kan forlange data udleveret uden dataejers samtykke og vidende. Safe Harbour kravet kan derfor ikke overholdes af amerikanske tjenester. - Brugsregler kan i mange tilfælde ændres ensidigt af leverandøren, hvilket ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne. - I de tilfælde, hvor tjenesteudbyderen benytter sig af underleverandører øges risikoen for uklare ansvars- og ejeskabsforhold. - Vendor lock-in som følge af leverandører, der benytter sig af proprietærer standarder og dataformater er en potentiel risiko med høje exit-omkostninger til følge. Migrerings-muligheder skal være tilstrækkeligt sikret i tilfælde af, at tjenesten ophører. - Mulighed for integration med autentifikations- og autorisationsinfrastrukturer er ikke givent. Antages outsourcing/anvendelsen af public clouds udenom universitetet til lagring af forskningsdata at være uacceptabelt af flere af ovenstående grunde, efterlader det følgende muligheder: B. DIY (Do It Yourself) private cloud Hvert universitet alternativt et eller flere konsortier udvikler egne løsninger evt. i form af en privat cloud. Uanset om der satses på enterprise storage eller open-source software-alternativer, er 4

5 det et dyrt valg på alle parametre: Udvikling, drift og vedligehold. Enterprisemodellen er dyr i hardware, dvs. der er høje etablerings- og skaleringsomkostninger. Open-source-modellen kræver inhouse kompetencer og dedikerede ressourcer (kompetente software udvikler årsværk) til drift og vedligehold. Det sidste gælder også enterprisemodellen, der dog levere kompetencen gennem konsulenttimer. Stadige krav om udvikling af nye/tidssvarende funktioner og overholdelse af compliancekrav er en udfordring. På plussiden tæller, at den enkelte institution har fuld kontrol over deres data, og at løsningerne tager udgangspunkt i lokale og eventuelt særlige forhold og behov. C. Brokerage Efter engelsk forbillede (Janet Brokerage) påtager DeIC sig at sikkerhedsvurdere og forhandle med kommercielle leverandører på vegne af hele sektoren mhp. at tilbyde et antal trusted storage services, hvor fælles behov, sikkerhed og skalerbarhed er i fokus. D. Community cloud De danske interessenter påtager sig at udvikle og drifte en storageløsning, evt. hos en eller flere enkeltinteressenter, på vegne af nationen. Det vil næppe være muligt at konkurrere på pris/storskalaøkonomi. Til gengæld vil der ingen afhængighed være af eksterne leverandører, og det faktum at interessenterne kontrollerer netværksinfrastrukturen kan udnyttes data kan flyttes uden udgift (specielt interessant i de tilfælde, hvor der ligger computing applikationer ovenpå storage) og data behøver ikke bevæge sig udenfor den danske netværksinfrastruktur. Sikkerhedsinfrastrukturen E. Partnere i et open-source udviklingsprojekt Universiteterne går sammen i et nationalt konsortium eller slutter sig til et allerede eksisterende internationalt konsortium for at drage nytte af allerede genererede erfaringer. Her er ingen eller få initialomkostninger ift. indkøb, ligesom skaleringsomkostningerne må forventes at være lavest mulige. Til gengæld kræver det at det enkelte universitet stiller dedikerede udviklerressourcer til rådighed, eller finansiering hertil, i projektperioden, og ifm. efterfølgende drift også har fokus på fastholdelse af in-house kompetencer. 5. DeICs forslag til videre proces DeIC foreslår en strategiproces med følgende aktiviteter: 1) fælles interessentmøde med DeIC som vært, hvor struktur og indholdspunkter på strategidokument fastlægges 2) udarbejdelse af udkast til strategi (DeIC) 3) evt. individuelle opklarende møder mellem interessenter og DeIC 4) høring af strategiudkast 5) fælles beslutningsmøde blandt interessenterne, mhp. godkendelse af endeligt strategiudkast 6) strategi sendes til godkendelse blandt interessenter og evt. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. 5

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata DEFF FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata Rapport fra fase I. Asger Væring Larsen, Sacha Zurcher, Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Jesper Boserup Thestrup, Søren Ærendahl Mikkelsen, Mogens Sandfær,

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek

Omverdensanalyse i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK DIREKTØREN J.nr. 2014-000497 Det Kongelige Bibliotek i forbindelse med udarbejdelse af rammeaftale 2015-2018 for Det Kongelige

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Samfundsvidenskabelige Primærdata

Samfundsvidenskabelige Primærdata Samfundsvidenskabelige Primærdata af Projektgruppe bestående af: Sten Barfort 1, Anders Sparre Conrad 5, Søren Bertil Fabricius Dorch 2, Katja Guldbæk 5, Asger Væring Larsen 2, Jens Ludvigsen 3, Sigfrid

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi

Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Kort udgave af Rapport for projekt web-strategi Dokumenthistorie Version Dato Ændringer Initialer 1 29 Juli 11 Dokument udarbejdet på baggrund af hovedrapport Asan 1 af 14 Indhold Ledelsesresume... 3 Introduktion

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

Outsource din hovedpine

Outsource din hovedpine Tema CLOUD Cloud Computing har i et par år efterhånden været på alles læber i it-verdenen. Og det er der god grund til. Kraftigt forbedret ydeevne kombineret med drastiske fald i priserne har for alvor

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere