Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår Udbudsmaterialet Retsgrundlaget 5. 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3."

Transkript

1 Notatark Sagsnr Ø Sagsbehandler Lars Oksbjerre Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5 4. Tilbuddets form 6 5 Forbehold 7 6. Alternative tilbud 7 7. Henvendelser 7 8. Aflevering og åbning af tilbud 8 9. Aktindsigt - offentliggørelse Tildeling Udgår Vedståelsesfrist Indgåelse af kontrakt Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overdragelse af busser ved kontraktens udløb Kørsel med ikke-kontraktbusser Køreplanændringer og reduktion i den udbudte kørsel 9 Bilag A- Tilbudsblanket 10 Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen 11 Bilag C Tro og love 12 Bilag D - Virksomhedsbeskrivelse 13

2 Bilag E Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen 14 Kontrakt GENERELT KØREPLANLÆGNING M.V KØRSELSOMFANG KØRSLENS UDFØRELSE KUNDEBETJENING TÆLLING KØRSELSMATERIELLET BETALINGSMODELLEN AFREGNING M.V IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE MODREGNING I BETALINGEN VED MISLIGEHOLDELSE Løsning af tvister og lovvalg 22 Bilag til kontrakt Bilag Bilag 7 Prisudvikling 25 Bilag 8 Aftale om kørsel med ikke-kontraktbusser. 26 Bilag 9 - Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr 27 Bilag 12 Procedurer og vilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse 28 2

3 Nøgleoplysninger om udbuddet Nøgleoplysniner om den udbudte kørsel Kørsel til udbud Timer år Rutekørsel Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 Rute 5 Køreplantimer Antal kontraktbusser Antal busser til overtagelse Afregningsmæssig forudsat busstationering ingen ingen ingen ingen ingen Timer år Svømmekørsel Man Tir Ons Tor Fre Bus Bus Tildelingskriterium Kombinationsmuligheder Kontraktstart Driftsstart Kontraktløbetid Tidligste kontraktudløb Forlængelsesmulighed Tildeling og budmuligheder Laveste pris ingen Vigtige datoer vedrørende kontrakten 1. august august år 31. juli gange 1 år på uændrede vilkår Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Afleveringsfrist Sidste frist for fremsendelse af tilladelser til buskørsel Forventet beslutning om tildeling Vedståelsesfrist Lars Oksbjerre Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt per til: Vigtige datoer i tilbudsfaden Henvendelser i tilbudsfasen 6. maj maj maj 2014 kl maj juni august

4 Afregningssatser Timesats, rutekørsel Udfyldes efter tildeling Timesats, svømmekørsel Udfyldes efter tildeling Prisniveau Udgangspunkt er indeks 109,9, (december 2013) Busfarve Busovertagelse ved kontraktudløb Bustype Passagerkapacitet Busser, max. Alder Euronorm Krav til busser Ingen Ingen Almindelig landevejsbus Busserne skal have den nødvendige kapacitet, max. 47 siddepladser Ingen Skal overholde gældende lovgivning Takstsystem Billetteringsudstyr Opsætning af stoppestedstavler Andre betingelser Intet Intet Nej 4

5 Udbudsvilkår Rejsekortet indføres i Hedensted Kommune i juli 2014 på lokal- og regionale ruter. Der installeres ikke Rejsekort på rabat- og lukkede skolebusruter. De nuværende billetteringssystemer videreføres sideløbende med Rejsekortet. Det forventes, at Hedensted Kommune indfører gratiskørsel på rabatruter og åbner lukkedes skolebusruter i januar Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag Kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af pakken Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledninger og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Hedensted Kommune og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Der bydes kun på en samlet pakke. Beskrivelsen af de 5 rute indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, kørselsomfang, rutekort og oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU- direktiv 2004/18/EF, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 3. Egnethed Aftalen om kørsel kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Trafikstyrelsen. Dokumentation for tilladelserne vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes fra Trafikstyrelsen ved, at byderen indsender bilag B. Herefter fremsender Trafikstyrelsen et dokument, som bekræfter, at busselskabets har eller kan få udstedt det nødvendige antal tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring. Dette dokument skal vedlægges tilbuddet. Dokumentationen fra Trafikstyrelsen skal indhentes af alle bydere. Undtaget herfor er bydere, der alene byder på kørsel, de udfører i forvejen. Der er mellem 2-6 ugers ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Hvilken dato, dokumentation skal være Hedensted Kommune i hænde, fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. 5

6 Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr. 336 af afgive tro og love erklæring herom. Bilag C skal udfyldes og vedlægges tilbuddet Tilbuddet skal ligeledes vedlægges en erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mv. Udbudsdirektivet art. 27, stk. 2 Erklæringen er vedlagt som bilag E. 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag A. Bilag C-E skal udfyldes og følge tilbuddet. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, eksklusiv eventuel moms og afgifter. Der kan ikke afgives tilbud på en del af pakken. Såfremt flere Tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige tilbudsgiver/tilbudsgivere. Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byderens virksomhed. Virksomhedsbeskrivelsen fremgår af bilag D. Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere busselskabets evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen på hhv. rutekørsel og svømmekørsel, og det er disse priser, der indføjes i Nøgleoplysninger om kontrakten, og danner grundlag for den løbende afregning. Tilbudspris angives som den samlede betaling per år for rute- og svømmekørsel. Den specificerede tilbudspris angiver per køreplantime for hhv. rutekørsel og svømmekørsel. Særlige vilkår De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 17. Der afregnes ikke for tomkørsel til og fra rute- og svømmekørsel. Svømmekørsel forudsættes kørt med busser der også kører rutekørsel. Der skal således ikke indsættes ekstra busser til svømmekørsel. De endelige køreplaner vil blive indrettet således, at rutebusser kan nå at fortsætte til svømmekørsel. Selvom det i tilbudskøreplanerne kan se ud som om, at rutebussen ikke kan nå svømmekørslen skal tilbuddet beregnes ud fra, at rutebusserne kan udføre svømmekørslen. Kommentar [SG1]: Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byderens opfyldelse af kontrakten. Drift og service fremgår af bilag D. Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere hvorledes busselskabet vil udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. Bilagets indhold vil ikke indgå som evaluering, da der er tale om et udbud med tildelingskriteriet laveste pris. Svømmekørslen er ikke forudsat kørt af bestemte ruter. Det er op til busselskabet selv at planlægge, hvilke ruter svømmekørslen skal udføres. Der kan være behov for at indsætte op til 3 busser til svømmekørsel på samme dag. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. 6

7 Køreplantimer pr. år og det antal kontraktbusser, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktiske udførte kørsel. 5 Forbehold Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Grundlæggende elementer er elementer, som direkte eller indirekte er beskrevet som ufravigelige i udbudsmaterialet, herunder også kontrakten. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til, at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Såfremt tilbudsgiver tager forbehold overfor mindstekrav i kravspecifikationen, vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Udbyder. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet indenfor fristen, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås 6. Alternative tilbud Hedensted Kommune accepterer ikke alternative tilbud. 7. Henvendelser Ved henvendelse til Hedensted Kommune angående dette udbud bedes byder oplyse udbuddets navn Hedensted Kommunes udbud af buskørsel Alle henvendelser vedrørende udbuddet skal ske skiftligt til med emnet Spørgsmål udbud Hedensted Kommunes udbud af buskørsel Alle spørgsmål der er modtaget senest den 6.maj 2014, vil blive besvaret. Spørgsmål der er fremsendt senere vil blive besvaret såfremt spørgsmålenes antal og kompleksitet ikke umuliggør det indenfor svarfristen. Frist for fremsendelse af svar: 13. maj 2014 Spørgsmålene skal sendes pr. og vil blive besvaret skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort på Indkøbsfællesskabet HHOs hjemmeside under udbud aktuelle udbud: Mulige bydere kan ved henvendelse til Hedensted Kommune blive opført på en mailudsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nye spørgsmål og svar er lagt på Hjemmeside. Hedensted Kommune vil tilbyde dette som en service, men vil ikke på nogen måde være ansvarlig for, om mails når frem og om tilbudsgivere dermed ikke opdager nye spørgsmål-svar. Tilbudsgivere bør derfor stadigvæk selv tjekke hjemmesiden for at være helt sikker på at se alle opdateringer. 7

8 8. Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til, eller afleveres på, følgende adresse: Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted Att. Lars Oksbjerre Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Hedensted Kommune i hænde, fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Det indkomne tilbudsmateriale med tilhørende bilag er Hedensted Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret. 9. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Hedensted Kommune på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddene omfatter, antal kontraktbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 10. Tildeling For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Blandt de egnede og konditionsmæssige tilbud vælges det tilbud, der har den laveste pris. 11. Udgår 12. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel, hvor lang tid byderen skal vedstå sig. 13. Indgåelse af kontrakt Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Hedensted Kommune og et af busselskabet. Det tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. 14. Virksomhedsoverdragelse Uanset om betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand er opfyldt, skal reglerne i Lov nr. 710 af 20. august 2002 om Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse og EUoverførselsdirektivet følges. Den byder, der opnår kontrakt og overtager kørslen fra den afgående kontrakthaver, vil derfor være stillet som erhverver af en virksomhed i lovens forstand. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet i pakkebeskrivelsen. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for 8

9 Hedensted Kommune. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af pakkebeskrivelse og rettelsesblade. Tilbud, der indeholder forbehold overfor ovenstående, vil ikke blive taget i betragtning. 15. Overtagelse af hidtil anvendte busser Der skal ikke overtages busser. 16. Krav til busser Se krav til busser i kontraktens 14 samt bilag Overdragelse af busser ved kontraktens udløb Der overtages ikke busmateriel ved kontraktens ophør. 18. Kørsel med ikke-kontraktbusser Kørsel med ikke-kontraktbusser betales efter særskilt aftale, jf. kontraktens bilag Køreplanændringer og reduktion i den udbudte kørsel Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne, inden kontrakten træder i kraft. Tilbuddet skal baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer i forhold hertil i de endelige køreplaner vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget. 9

10 Bilag A- Tilbudsblanket Tilbudsblanket Bilag A / Bilag 1 Byder Hedensted Kommune, udbud buskørsel 2014 Firmanavn: Kontaktperson: Postadresse: Ansvarlig leder: Telefon: Tilbuddet omfatter Tilbuddet angår rute 1-5 og svømmekørsel Tilbudspris Betaling for rutekørsel kr. pr køreplantime Betaling for svømmekørsel kr. pr køreplantime Samlet pris pr. år kr. Det er byders ansvar, at den samlede pris er korrekt Bilag (sæt kryds) Gældserklæring - bilag C (skal vedlægges) Virksomhedsbeskrivelse - bilag D: (skal vedlægges) Arbejdspladsbeskyttelse - bilag E (skal vedlægges) Kopi af tilladelse fra Trafikstyrelsen vedlægges Kopi af tilladelse fra Trafikstyrelsen eftersendes Anfør hvilke yderligere bilag der eventuelt er vedlagt Undertegnede er indforstået med, at kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af kontrakten om buskørsel, jf. kontraktens 1 stk. 1. Tilbuddet sendes/afleveres til: Hedensted Kommune Niels Espes Vej Hedensted Dato Underskrift 10

11 Bilag B Ansøgning om dokumentation for tilladelse fra Trafikstyrelsen Busselskabets stempel Der afgives tilbud vedr. Hedensted Kommunes udbud af buskørsel 2014 Busselskabet har allerede tilladelse(r) til erhvervsmæssig personbefordring (sæt X) CVR nr.: Gyldig til: (dato) Ansvarlig leder: Antal tilladelser: Herudover søges der om yderligere(antal) tilladelser. Til Trafikstyrelsens behandling vedlægger busselskabet: skatteregnskab og kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, eller sikkerhedsstillelse, eller revisorerklæring Busselskabet har ikke tilladelse til erhvervsmæssig befordring (sæt X) Der søges om godkendelse af som ansvarlig leder. Der søges om (antal) tilladelser. Busselskabet vedlægger en udfyldt ansøgningsblanket til Trafikstyrelsen. Vejledning om egenkapital kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside Der må regnes med en vis ekspeditionstid i Trafikstyrelsen. Hvis busselskabets allerede har tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes mellem 2 6 ugers ekspeditionstid. Hvis busselskabet ikke har en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, må der påregnes 6 ugers ekspeditionstid. Trafikstyrelsen returnerer et skema med oplysning om det godkendte antal tilladelser. Skemaet vedlægges tilbudsblanketten. busselskabets underskrift Udfyldt skema sendes til: Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S 11

12 Bilag C Tro og love Busselskabets stempel Erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: CVR-nummer: Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, med undtagelse af art. 45 stk. 2 litra d og g. I henhold til 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden på tilbudstidspunktet ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger DKK og giver desuden samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. Jf. BEK nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, mv. 10: Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver mod hvem, der er afsagt en endelig dom, som ordregivere har kendskab til, af en eller flere grunde nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1. Stk. 2: De i udbudsdirektivet artikel 45, stk. 1, nævnt grunde omfatter: 1) medvirken til en strafbar handling, jf. straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under straffelovens 81, nr. 3, 2) Overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. straffelovens 299, nr. 2, 3) Overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. straffelovens 289 a, eller 4) Overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. straffelovens 290. Fra deltagelse i udbuddet udelukkes enhver økonomisk aktør: - hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning - hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar Dato: Navn: Titel: Underskrift: 12

13 Bilag D - Virksomhedsbeskrivelse Alle punkter skal beskrives: A: Vedligeholdelsesprogram og rengøringsstandard for kontraktbusser, herunder reservebusser: B: Hvorledes driftsledelse og overvågning vil blive varetaget, herunder beredskab i forbindelse med sygdom og busnedbrud: C: Erfaring med udførelse af kollektiv trafik: D: Busselskabets sikring af at chaufførerne har et godt kendskab til kommunen: E: Beskrivelse af hvorledes oplæring af nye chauffører og efteruddannelse vil blive tilrettelagt: F: Muligheder for kundehenvendelser til busselskabet (glemte sager, medtagning af cykler, spørgsmål vedr. driften m.v.): G: Hvordan god kundebetjening i øvrigt vil blive sikret: H: Busselskabets miljøforanstaltninger med hensyn til busser og anlæg, herunder rengøringsmidler, samt arbejdsmiljø: Undertegnede er indforstået med, at ovennævnte beskrivelse af virksomheden er en del af en mulig kontrakt og derfor skal opfyldes i hele kontraktperioden. Dato: Tilbudsgivers underskrift samt stempel 13

14 Bilag E Erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen Tilbudsgiver erklærer ved sin underskrift at tage hensyn til gældende forpligtelse vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres 1. CVR-nummer: Busselskabets stempel Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. Navn: Titel: Underskrift og dato: Oversigt over tjenester, hvor oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø kan indhentes. Arbejdsmiljøkrav Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Arbejdstilsynet SKAT Miljøstyrelsen Landskronagade 33 Østbanegade 123 Standgade København Ø 2100 København Ø 1401 København K 1 I henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 39 om forpligtelser vedr. skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser om beskyttelse af arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt. 14

15 Kontrakt (i det følgende kaldet busselskabet) og Hedensted Kommune indgår følgende aftale om rutebilkørsel: 1. GENERELT 1 Kontraktgrundlaget består af de tre nedenfor nævnte dele og er prioriteret på følgende måde: - Kontrakten med bilag - Det øvrige udbudsmateriale, herunder evt. rettelsesblade. - Det vindende busselskabs tilbud med tilhørende bilag. Stk. 2 Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3 Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. Hedensted Kommune skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af en person, der er tegningsberettiget for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 4 For aktie- og anpartsselskaber skal Hedensted Kommune i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til Hedensted Kommune. Aktie- /anpartsbesiddelse på under 10 % af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på Hedensted Kommunes anmodning indsende regnskaber senest 14 dage efter modtagelse af anmodningen, med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravet i aktieselskabsloven. Stk. 5 Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er Hedensted Kommune berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske senest en måned efter, at Hedensted Kommune har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Busselskabet kan klage over afgørelsen, jf. 27. Stk. 6 Busselskabet udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for busselskabet kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl i Danmark. Kontaktpersonen skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med Hedensted Kommune og bestiller foregår på dansk. Stk. 7 Busselskabet skal oplyse Hedensted Kommune om eventuelle underentreprenører og om omfanget af deres kørsel. Antagelse eller udskiftning af en underentreprenør samt væsentlige ændringer i omfanget af en underentreprenørs kørsel skal godkendes af Hedensted Kommune. Busselskabet er eneansvarligt over for Hedensted Kommune og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Herunder at underentreprenører er i besiddelse af de krævede tilladelser til udførelse af buskørsel efter busloven. 15

16 2 Busselskabet leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af busselskabet. Stk. 2 Busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. lov om buskørsel 18, stk. 3. Busselskabet skal på Hedensted Kommunes opfordring redegøre for arbejdsmiljøet i virksomheden. 3 Nærværende kontrakt indgås mellem Hedensted Kommune og busselskabet. Stk. 2 Busselskabets daglige kontakt er Hedensted Kommune (herefter kaldet bestiller). Det nærmere samarbejde med bestiller følger de i 4, 6, 7, og 11 beskrevne procedurer og samarbejdsbeskrivelser. I tilfælde af uenighed mellem busselskabet og bestilleren, træffer Hedensted Kommune den endelige beslutning i respekt for kontraktens bestemmelser. 2. KØREPLANLÆGNING M.V. 4 Bestiller fastlægger de køreplaner, der ligger til grund for kontraktbetalingen. Stk. 2 Bestiller udarbejder linjeføring og køreplan i samarbejde med busselskabet. Stk. 3 Påtænkte ændringer af linjeføring og køreplan drøftes mellem bestiller og busselskabet, inden bestiller træffer beslutning herom. Busselskabet og chauffører, der kører på ruter i denne kontrakt, skal deltage aktivt i dette samarbejde. Bestiller orienterer Hedensted Kommune om ændringen som anført i 19 stk. 3. Den endelige køreplan sendes sædvanligvis senest 1 måned inden ikrafttræden til busselskabet. Hvis ændringen gennemføres med kortere varsel end en måned, drøftes konsekvenserne heraf mellem Hedensted Kommune, bestiller og busselskabet. 3. KØRSELSOMFANG 5 Det antal køreplantimer pr. køreplanår, der er omfattet af kontrakten, er opgjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. eventuelle rettelsesblade. Antallet fremgår af Nøgleoplysninger om kontrakten. Hedensted Kommune kan i hele kontraktperioden ændre antallet af køreplantimer både opad og nedad med bibeholdelse af de kontraktlige enhedssatser. Ved større reduktioner betaler Hedensted Kommune dog en godtgørelse som anført i stykkerne 2-7. Køreplantimetallet kan dog kun øges til over 20 % mere end anført i Nøgleoplysninger om kontrakten efter aftale med busselskabet. Stk. 2 Hedensted Kommune betaler en godtgørelse til busselskabet, såfremt køreplantimetallet i kontraktperioden reduceres med mere end 20 % i forhold til det i Nøgleoplysninger om kontrakten anførte, eller såfremt antallet af køreplantimer i en køreplanperiode reduceres med mere end 7½ % i forhold til køreplantimetallet før reduktionen. Godtgørelsen for reduktion i køreplantimetallet beregnes som anført i stk. 3 og 4. Stk. 3 Det antal køreplantimer, der ydes godtgørelse for efter 20 % reglen, beregnes som det antal timer, reduktionen i kontraktperioden udgør ud over 20 % af det oprindelige køreplantimetal. Såfremt der tidligere i kontraktperioden er ydet godtgørelse efter 20 % reglen, reduceres det timetal, der nu ydes godtgørelse for, med det antal timer, der tidligere er ydet godtgørelse for. 16

17 Det antal køreplantimer, der ydes godtgørelse for efter 7½ % reglen, beregnes som det antal timer, reduktionen udgør ud over 7½ % i forhold antallet før reduktionen. Ved reduktioner i 1. køreplanår dog i forhold til det i Nøgleoplysninger om kontrakten anførte timetal. Der ydes alene godtgørelse for det største af de således beregnede to tal efter 20 % reglen eller 7½ % reglen. Stk. 4 For hver af de timer, det jf. stk. 3 er beregnet, at der skal ydes godtgørelse for, ydes en godtgørelse på 18 % af den på reduktionstidspunktet gældende timeenhedssats for dagkørsel ( 17, stk. 2). Godtgørelsen ydes for kontraktens restperiode, dog maksimalt for et år. Stk. 5 Antallet af kontraktbusser reguleres, såfremt kørslen kan udføres med færre eller nødvendiggør indsættelse af flere busser, jf. 12, stk. 5. Hedensted Kommune kan uden godtgørelse reducere antallet af kontraktbusser med 1 bus. Hedensted Kommune yder godtgørelse for det antal kontraktbusser, der reduceres med herudover. Godtgørelsen for reduktion i antal kontraktbusser beregnes som anført i stk. 6. Stk. 6 For de busser, der jf. stk. 5 skal ydes godtgørelse for, yder Hedensted Kommune en godtgørelse kr. per måned pristal 109,9. Godtgørelsen ydes for kontraktens restperiode. Eventuel forlængelse medregnes ikke i kontraktperioden. Stk. 7 Hedensted Kommune beregner godtgørelsen ved påkrav fra busselskabet. Hedensted Kommune udbetaler godtgørelsen som et engangsbeløb senest 2 måneder efter, at busselskabet har rejst krav om godtgørelse. Busselskabet kan herudover ikke rejse noget krav. 4. KØRSLENS UDFØRELSE 6 Busselskabet er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre det hindres af vejrforhold eller andre udefra kommende begivenheder som busselskabet ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Stk. 2 Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal busselskabet indsætte reservemateriel af rimelig standard, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk. 1. Stk. 3 Ved driftsstop eller forsinkelser på mere end 20 minutter skal busselskabet straks meddele dette til bestiller efter nærmere aftale med denne. 5. KUNDEBETJENING 7 Chaufførerne skal have kendskab til Hedensted Kommunes takstsystem, rejseregler og være så godt kendt med det samlede trafiknet, at de er i stand til at vejlede kunderne. Vejledningsmateriale, der er udarbejdet af Hedensted Kommune og bestiller til brug for chaufførerne, samt andet relevant materiale skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Stk. 2 Chaufførerne, andet personale og busselskabet skal yde en kundevenlig og serviceorienteret betjening. Chaufførerne skal være velsoignerede og være egnet til at køre med skoleelever. Chaufførerne, andet personale og busselskabets kontaktperson skal beherske det danske sprog i tale og skrift og have et godt lokalt kendskab. Rygning er ikke tilladt i forbindelse med udførelse af kørslen. Forbuddet gælder også elektroniske cigaretter og lignende. 17

18 Stk. 3 Udgår Stk. 4 Hedensted Kommune kan kræve, at busselskabet udnytter sine muligheder for at frigøre sig for en chauffør eller andet personale, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager. Stk. 5 Busselskabet og dettes personale skal deltage i normale instruktionsmøde, chaufførkurser o.l., der arrangeres af Hedensted Kommune. Chaufførerne skal normalt højest deltage i ét møde pr. år. Der ydes vederlag på 1 time for hver chauffør, der deltager i et møde. Vederlaget beregnes efter 17, stk. 3. Stk. 6 Busselskabet har ansvaret for, at chaufførerne får en grund- og efteruddannelse, der gør dem i stand til at leve op til de krav til arbejdsudførelse og til kundebetjening, der er angivet i 7, 8, 9, 10 og 11. Stk. 7 Såfremt bestiller eller Hedensted Kommune modtager klage over busselskabets kørsel, fremsendes klagen til busselskabet til udtalelse. Besvarelse skal være bestiller eller Hedensted Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter fremsendelse. 6. TÆLLING 8 Udgår 9 Udgår 10 Udgår 11 Bestiller kan iværksætte trafiktællinger og -undersøgelser. Busselskabet og dets personale medvirker herved uden særskilt kontraktbetaling i op til 10 dage om året pr. rute. 7. KØRSELSMATERIELLET 12 Kørslen kan udføres med forskellige busser. Det er dog et krav, at busserne godkendes af Hedensted Kommune og at der stilles tilstrækkelig pladskapacitet til rådighed på alle afgange. Stk. 2 Busser skal i kontraktperioden opfylde kravene i skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel Stk. 3 Ved ændringer i busselskabets kørselsomfang reguleres antallet af kontraktbusser i overensstemmelse med kapacitetsbehovet. Stk. 4 Hedensted Kommune kan kræve, at der indsættes en større, eller mindre bus efter behov. I så fald optages forhandling om dækning af busselskabets. Stk. 5 Hedensted Kommune har ikke pligt til at overtage kørselsmateriellet ved udløbet af kontrakten. 13 De anvendte busser skal have en rimelig standard, og de skal være rengjorte og vel vedligeholdte. Stk. 2 Alle busser skal være forsynet med store destinationsskilte, der foran skal vise rutenummer. 18

19 Stk. 3 Hedensted Kommune må uden beregning ophænge informations- og oplysningsskilte i bussen. Det drejer sig om pladsen bag chaufføren og ophængningspladserne i det forreste passagervindue i begge sider. Busselskabet skal hænge materialet op og føre tilsyn med, at det er intakt og ajourført. Stk. 5 Busselskabet har, ud over de nævnte pladser i stk. 4, råderet over de øvrige hængeskiltepladser, samt pladsen på bussens bagende under vinduet. Alle reklameindtægter herfra tilfalder busselskabet. Reklamer skal overholde dansk/international reklamekodeks, herunder ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation. Der må ikke installeres infotainment med reklame i busserne. Stk. 6 De anvendte busser skal være udstyret med håndfri mobiltelefon. Betaling for etablering og drift af mobiltelefoner afholdes af busselskabet 14 Busselskabet er forpligtet til at anvende svovlfri dieselolie i hht. EU-direktiv 2008/50/EF artikel 22 (PM10), eller andet brændstof der forurener mindre end dette. Hedensted Kommune kan kræve dokumentation herfor. Mod betaling af busselskabets meromkostninger kan Hedensted Kommune kræve, at der anvendes biobrændstof eller andre alternative drivmidler. Stk. 2 Busselskabet skal anvende miljørigtige rengøringsmidler. 8. BETALINGSMODELLEN 15 Udgår 16 Opgørelse af antallet af køreplantimer sker på grundlag af de køreplaner, bestiller fastlægger for rute- og svømmekørsel. Tomkørsel medregnes ikke. Der gøres ikke fradrag i opgørelsen, selvom det af køreplanen måtte fremgå, at turen kun køres så langt, der er passager at afsætte. Stk. 2 Ud over den i stk. 1 omtalte rutekørsel og svømmekørsel er busselskabet forpligtiget til at udføre ekstrakørsel med en kontraktbus. Opgørelse af antallet af køreplantimer for ekstrakørsel sker på grundlag af køreplanen for den bestilte ekstrakørsel. Pauser regnes ikke med, heller ikke de pauser, der fremgår af køreplanen. Tomkørsel medregnes ikke. Der gøres ikke fradrag i opgørelsen, selvom det er aftalt, at turen kun køres så langt, der er passager at afsætte. Stk. 3 Dagkørsel foregår normalt i tidsrummet på hverdage kl Busselskabet er ikke forpligtiget til at udføre kørsel på lørdage, søn- og helligdage og ej heller i tidsrummet fra kl. 24 til kl Stk. 4 Køreplantid for ture, der ikke er udført, fratrækkes i opgørelsen af kørerplantimer, jævnfør dog 17 stk. 7. Stk. 5 Afregning for køreplantimer sker på grundlag af de opgjorte køreplantimer. Se også 19, stk. 3 og Betalingen opgøres pr. udført køreplantime. Stk. 2 Timeprisen for tuekørsel er anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel forrest i kontrakten. 19

20 Stk. 3 Timeprisen for svømmekørsel er anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel forrest i kontrakten. Stk. 4 Udgår Stk. 5 Betaling efter 17, stk. 2, reguleres hver 6. måned 1. MAR og 1. OKT - efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark, hvis nuværende sammensætning fremgår af bilag 7. Det indeks, der tages udgangspunkt i, fremgår af Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Stk. 6 Hvis planmæssig kørsel ikke gennemføres, bortfalder betalingen efter 17, stk. 2. Dog har busselskabet krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller anden udefra kommende begivenhed, som busselskabet ikke kan afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure), hindrer den planmæssige kørsels gennemførelse. Eventuelle besparelser, busselskabet får i sådanne tilfælde, fradrages. Stk. 7 Ved driftsafbrydelse på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende bortfalder betalingen efter 17 fuldt ud. Dette gælder uanset, om ovennævnte forhold rammer busselskabet direkte eller rammer underleverandører, underentreprenører eller andre, der medvirker til busselskabets opfyldelse af kontrakten. Hvis kun en del af kørslen er indstillet, betales den tilbageværende kørsel med en forholdsmæssig andel af den samlede betaling. Andelen opgøres på grundlag af det udførte antal køreplantimer i forhold til det samlede antal planlagte køreplantimer. 18 Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen vedrørende busdrift på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 17, stk. 5. Stk. 2 Busselskabet og Hedensted Kommune kan delegere forhandlingsretten/-pligten i stk. 1 til Danske Busvognmænd henholdsvis KL. 9. AFREGNING M.V. 19 Busselskabet opgør betalingen for udført kørsel i overensstemmelse med betalingsmodellen. Stk. 2 Der afregnes for alle udførte timer til svømmekørsel fra køreplanens starttidspunkt til køreplanens sluttidspunkt. Der modregnes ikke for eventuel overskydende tid fra rutekørslen. Hvis en morgentur f.eks. er 48 min. og hjemkørslen er 108 minutter, afregnes der 60 min. for morgenkørsel og 120 min. for hjemkørsel. Svømmekørsel afregnes således ud over disse timer til den for svømmekørsel anførte pris per køreplantime. Stk. 3 Ved kontraktstart, ved hvert køreplanskifte og ved ændringer i køreplanen i øvrigt udarbejder busselskabet en opgørelse over antallet af køreplanminutter pr. dag og køreplantimer pr. år. Dagskørsel opgøres i bilag 5.1. Opgørelsen sendes til Hedensted Kommune. Opgørelsen fungerer som afregningsgrundlag, og Hedensted Kommune ændrer ikke på afregningsgrundlaget før dette er godkendt af busselskabet. Stk. 4 For hver kalendermåned udarbejder busselskabet en afregningsopgørelse. Opgørelsen udarbejdes i det i bilag 5A anførte skema. Senest den 10. bankdag i måneden sender busselskabet afregningsopgørelsen for den foregående måned samt e-faktura til Hedensted Kommune. 20 Hedensted Kommune sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser senest 30 kalenderdage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura iflg. gældende krav for en Nem-faktura. 20

21 Hedensted Kommune kan i op til 6 måneder efter modtagelse af en elektronisk faktura, foretage reguleringer i betalingen, såfremt der er fejl i den fremsendte elektroniske faktura. Der kan gå op til 5 bankdage fra kontrakthaver sender fakturaen, før Hedensted Kommune får fakturaen i hænde. Stk. 2 Ved overskridelse af betalingsfristen i stk. 1 anvendes reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov nr. 743 af 3. september 2002 med senere ændringer. 10. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE 21 Dato for kontraktens ikrafttræden og driftsstart er anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Stk. 2 Kontraktudløb er anført i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten på uændrede vilkår forlænges 2 gange 1 år. Hedensted Kommune vil tage stilling til spørgsmålet om en forlængelse senest ½ år før udløbet af den ordinære løbetid eller forlænget kontrakt. Stk. 3 Kontrakten er uopsigelig i kontraktperioden for busselskabet, jf. dog I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan Hedensted Kommune ophæve kontrakten, hvis busselskabet går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis busselskabets økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Stk. 2 Hvis busselskabet drives af en enkeltmandsvirksomhed og indehaveren afgår ved døden, og boet behandles som et gældsfragåelsesbo, gælder det samme som anført i stk. 1. Stk. 3 Hvis boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. 23 Ægtefælle eller børn kan indtræde i kørselskontrakten i stedet for en personlig kontraktholder. Stk. 2 Busselskabet kan i øvrigt overdrage sin forretning til tredjemand, hvis Hedensted Kommune godkender det nye busselskab. 24 Kørslen forventes ved genudbud at være omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, lov nr. 710 af 20. august 2002 med senere ændringer. Busselskabet har i forbindelse med kontraktudbud pligt til at afgive de erklæringer og oplysninger, der er nødvendige for at efterleve bestemmelserne i loven. Busselskabet har ligeledes pligt til at orientere egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen. I bilag 19 er det nærmere specificeret, hvilke oplysninger, der skal afgives. Stk. 2 Busselskabet må ikke efter fremsendelsen af oplysninger, jf. stk. 1, indgå lokalaftaler eller personlige aftaler med personalet, som medfører merudgifter for Hedensted Kommune eller det busselskab, der overtager kørslen. 25 Enhver af parterne kan ophæve kontrakten med øjeblikkeligt varsel, hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser. 21

22 Stk. 2 Hedensted Kommune kan endvidere opsige kontrakten med 4 ugers varsel, hvis busselskabet gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at busselskabet ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. 11. MODREGNING I BETALINGEN VED MISLIGEHOLDELSE 26 Hvis misligholdelsen ikke er af en sådan karakter, at opsigelse af kontrakten kan komme på tale, kan Hedensted Kommune bringe nedennævnte sanktioner i anvendelse. Stk. 2 Hedensted Kommune kan pålægge økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist, konstateret af Hedensted Kommune ved kontrol i eller uden for busserne, eller i øvrigt dokumenterede kvalitetsbrister. I følgende situationer har Hedensted Kommune ret til at modregne 600 kr. pr. konstateret tilfælde: Manglende udførelse af ture og manglende overholdelse af køreplanen. Forkert eller mangelfuld destinationsskiltning. Gentagende manglende informationsmaterialer fra Hedensted Kommune i og på bussen. Uacceptabel ud- eller indvendig rengøring af bus. Overtrædelse af chaufførernes rygeforbud. Manglende eller for sen indberetning af driftsforstyrrelser. Manglende eller for sen afgivelse af udtalelser ved klager. For sen indsendelse af tælleskemaer. Ikke servicevenlig chaufføroptræden. Stk. 3 Hvis busselskabet undlader at anvende det krævede brændstof, har Hedensted Kommune ret til at reducere betalingen med 25 kr. pr. køreplantime for den kørsel, det drejer sig om. Hedensted Kommune kan kræve dokumentation for, at det aftalte brændstof anvendes. Stk. 4 De sanktioner, der er opregnet i de foregående stykker, kan bringes i anvendelse, selv om Hedensted Kommune ikke kan sandsynliggøre eller dokumentere noget økonomisk tab. Det forhold, at busselskabet må tåle modregning i henhold til ovenstående, fritager ikke selskabet fra uopholdeligt at bringe de påtalte forhold i orden. Sker dette ikke, må busselskabet også for samme forhold tåle yderligere modregning, ligesom andre sanktioner til kontrakten kan bringes i anvendelse. Stk. 5 Modregning er ikke til hindre for, at Hedensted Kommune kan kræve erstatning for et eventuelt yderligere tab. 12. Løsning af tvister og lovvalg 27 Nærværende kontrakt er underlagt og skal forstås på baggrund af dansk ret og dansk lovgivning. Stk. 6 Tvister mellem busselskabet og Hedensted Kommune berettiger ikke nogen af parterne til at standse eller udsætte leverancen af aftalte ydelser. Stk. 7 Såfremt der opstår uoverensstemmelser eller tvister mellem parterne, skal disse først søges løst i mindelighed. Stk. 8 Enhver uoverensstemmelse eller tvist vedrørende det bestående kontraktforhold eller forståelsen af kontrakten, og som ikke kan løses i mindelighed, kan af parterne indbringes for domstolene med Hedensted Kommunes hjemting som 1. instans. 22

23 den / 2014 Busselskabet den / 2014 Hedensted Kommune 23

24 Bilag til kontrakt Bilag 1-5 Disse bilag fra tilbud og udbudsmateriale indsættes som bilag ved kontraktindgåelse. Fra tilbud med bilag: Bilag 1: Tilbud Bilag 2: Virksomhedsbeskrivelse Bilag 3: Udgår Fra udbudsmateriale: Bilag 4: Rettelsesblade Bilag 5 og 5A: Opgørelse over køreplantimer pr. år + månedsafregning 24

25 Bilag 7 Prisudvikling Regulering for pris- og lønudvikling ( 21) Reguleringen efter 21 sker efter udviklingen i et fælles omkostningsindeks for buskørsel i Danmark. Omkostningsindekset beregnes hver måned af Trafikselskaberne i Danmark og offentliggøres på Det fælles omkostningsindeks beregnes ud fra udviklingen i følgende indeks fra Danmarks Statistik, idet de anførte vægte løbende justeres efter den relative udvikling i de enkelte indeks: Lønindekset for den private sektor (DS ILON2 Total - Sæsonkorrigeret), Vægt 60 % i januar 2008 Forbrugerprisindekset i alt (DS PRIS 6 - I alt), Vægt 8 % i januar 2008 Forbrugerprisindekset for dieselolie (DS PRIS 6 Diesel og smøreolie), Vægt 17 % i januar 2008 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (DS PRIS 10 Maskiner og værktøjer - I alt), Vægt 9 % i januar 2008 Obligationsrentegennemsnittet (DS MPK3 Samtlige serier), Vægt 6 % i januar 2008 Omkostningsindekset for januar 2008 er fastsat til 100. Omkostningsindekset for en bestemt måned beregnes på basis af delindeksene to måneder tidligere dog lønindekset 6 måneder tidligere. Eksempelvis er omkostningsindekset for november 2009 beregnet til 100,6 på basis af delindeksene for september 2009 dog lønindekset for maj 2009, der gælder for 2. kvartal Omkostningsindekset afrundes efter 4/5-reglen til 1 decimal. Kontraktens betalingssatser reguleres hver 6. måned i henhold til 17. stk. 5. efter udviklingen i det fælles omkostningsindeks for den pågældende måned i forhold til det omkostningsindeks, der er anført som udgangsniveau i udbudsbetingelserne. Hvis de i det samlede reguleringsindeks indgåede delindeks bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, forbeholder Hedensted Kommune sig ret til at indsætte et andet tilsvarende indekstal, såfremt dette sker under hensyntagen til den hidtidige vægtning af udviklingen i det relevante delindeks. Hedensted Kommune vil i dette tilfælde vælge samme tilsvarende indekstal som Midttrafik vælger. 25

26 Bilag 8 Aftale om kørsel med ikke-kontraktbusser. Bilaget indeholder vilkår og betaling for kørsel, der udføres for Hedensted Kommune med ikkekontraktbusser. Konkret aftale om kørslen indgås mellem Hedensted Kommune og busselskabet. Aftalen bekræftes skriftligt af Hedensted Kommune. 1. Krav til bussen Til kørslens udførelse skal anvendes en bus af den aftalte type og størrelse. Hedensted Kommune tillader anvendelse af mindre busser såfremt passagerkapaciteten er opfyldt. Der stilles ikke krav til bussens alder, og det er ikke en betingelse, at bussen opfylder Hedensted Kommunes almindelige forskrifter. De anvendte busser skal være i drifts- og sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig stand samt være rengjorte og vel vedligeholdte. Bussen skal have en hensigtsmæssig indretning i forhold til kørslens karakter. Hvis der er aftalt en bestemt busstandard i forbindelse med indgåelse af aftalen, skal de(n) anvendte busser leve op til denne standard. Busselskabet skal forsyne bussen med destinationsskiltning (rutenummer og endestation). 2. Udgår 3. Udgår 4. Indberetning og afregning Busselskabet indberetter senest 10. hverdag i den efterfølgende måned om den udførte kørsel. Indberetning skal ske på den af Hedensted Kommune til enhver tid anviste måde. Afregning for kørslen sker samtidigt med afregning for kørslen med kontraktbusser. 5. Kørslens ophør Det påhviler busselskabet løbende at holde sig orienteret om, hvorvidt der er behov for kørslen. Busselskabet er forpligtet til straks at indstille kørslen, såfremt behovet for kørslen ikke længere er til stede. Hedensted Kommune underrettes samtidigt med, at kørslen indstilles. 6. Opgørelse af tid til brug ved afregning. Den tid, der betales for, opgøres som tiden, mellem bussen skal køre fra sit hjemsted, til bussen igen kan være på sit hjemsted. Det vil sige, at den for kørslens udførelse nødvendig tomkørsel og nødvendige ophold medregnes. Den tid, der skal betales for, aftales samtidigt med indgåelse af dubleringsaftalen. Der betales pr. påbegyndt halve time, dog mindst for 1 time. 7. Regulering af betalingssatser. Betalingssatsene reguleres på samme måde og samtidigt med satserne for kontraktkørslen. 8. Betalingssatser Der anvendes samme timesats som ved rutekørsel 26

27 Bilag 9 - Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr Generelt Alle kontrakt- og reservebusser skal opfylde de krav, der er stillet i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel og de forskrifter i Bilag 9, der gælder den bustype, der fremgår af Nøgleoplysningerne om den udbudte kørsel. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilag 9 og Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel, er det Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel, der har forrang. Der stilles ikke krav om en bestemte buslængde. Hedensted Kommune ser gerne, at der bruges busser kortere end de sædvanlige, blot kravene til kapacitet m.v. er opfyldt. For bustyper, der ikke dækkes af bilaget, herunder busser med alternative drivteknologi, aftales det mellem Hedensted Kommune og busselskabet, hvilken del af forskrifterne busserne skal opfylde, og hvordan busserne i øvrigt skal indrettes. Busser, som ikke overholder forskrifterne, kan kun indsættes efter aftale med Hedensted Kommune Forskrifter vedrørende bussers miljøegenskaber 1. Brændstof Hedensted Kommune har til hensigt at fremme den mindst forurenende busdrift. Hedensted Kommune kræver derfor enten brug af svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) i hht. EUdirektiv2008/50/EF artikel 22 (PM10) eller andet brændstof, der totalt set forurener mindre end dette. Hedensted Kommune kan kræve dokumentation herfor. Mod betaling af busselskabets meromkostninger kan Hedensted Kommune kræve, at der anvendes biobrændstof eller andre alternative drivmidler. 2. Emissioner m.v. Kravene i EU-direktivet for røggasemission skal opfyldes. Emissionskravene i dette udbud fremgår af skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. EURO II er gældende for busser, taget i brug efter 1. oktober EURO III er gældende for busser, taget i brug efter 1. oktober EURO IV er gældende for busser, taget i brug efter 1. oktober EURO V er gældende for busser, taget i brug efter 1. oktober EEV (Environmental enhanced vehicles) er gældende for særligt miljøvenlige køretøjer (*bemærk: Dette er ikke et lovkrav). EURO VI bliver gældende for busser taget i brug efter 1. januar Det accepteres, at busser vha. emissionsudstyr kan opfylde grænseværdierne til en højere emissionsnorm end motoren alene er godkendt til, hvis dette kan dokumenteres. 27

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere