Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 15 Nedenfor er nøgletallene fra 3. kvartal af 15 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg for psykiatriske patienter. Udredningsret og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg gældende regler Udredningsretten i psykiatrien indebærer, at sygehuspatienter per den 1. september 14 har haft ret til at blive udredt inden for 6 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt, hvilket per den 1. september 15 blev ændret til 3 dage som følge af endelig indfasning af rettigheden. Hvis ikke det er fagligt muligt at afslutte udredningen inden for fristen, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Samtidig har sygehuspatienter også frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Overstiger ventetiden på en sygehusbehandling 2 måneder efter udredning, udvides patientens rettigheder til også at omfatte alle relevante private sygehuse og klinikker mv., som der har indgået en aftale herom med regionerne (dvs. det udvidede fri sygehusvalg). Ved alvorlig sygdom indtræder det udvidede fri sygehusvalg efter kun 3 dage efter udredning. 1 For yderligere information om rettighederne se pjecen Når du er henvist til sygehus. Du kan læse pjecen ved at klikke her. National monitorering I forbindelse med udrednings- og behandlingsretten er der mellem regeringen og regionerne indgået aftale om en national kvartalsvis monitoreringsmodel baseret på Landspatientregistret (LPR). Regionerne påbegyndte registrering i psykiatrien per 1. januar 15, og faktaarket præsenterer således tallene for monitoreringsmodellens 2. offentliggørelse af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter. Monitoreringen vedrører: Opgørelser af patienternes udredningsforløb, herunder udredning inden for fristen på hhv. 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [hvis henvisning til sygehus har fundet sted per 1. september 15 og frem] Opgørelser af udarbejdelse af udredningsplaner Opgørelser af andelen af patienter, der efter endt udredning har ret til udvidet frit sygehusvalg efter hhv. 1 måned og 2 måneder 1 Det bemærkes, at patienter med livstruende sygdomme fortsat har adgang til akut handling, og denne patientgruppe skal derfor fortsat tilbydes forløb af høj kvalitet og uden unødig ventetid.

2 Side 2 Tallenes robusthed Monitoreringsmodellen indebærer en ny registreringspraksis i regionerne siden 1. januar 15. Erfaringen fra andre monitoreringsområder (fx vedr. udredningsretten i somatikken og pakkeforløb for kræft) er, at implementering tager tid. Monitoreringsopgørelserne af udrednings- og behandlingsretten og deres robusthed skal således ses i lyset heraf. Tallene fra monitoreringsmodellens 2. offentliggørelse (dvs. 3. kvartal 15) giver dermed ikke nødvendigvis et fuldendt billede af regionernes efterlevelse af udredningsretten og det kan derfor ikke entydigt ud fra monitoreringsdata konkluderes, i hvilket omfang patienterne reelt har fået mulighed for at modtage hurtig udredning og behandling inden for fristen. Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen er derfor i dialog med Danske Regioner, regionerne og sygehusene for at sikre en bedre registreringspraksis og efterlevelse af udredningsretten fremover. De første opgørelser viser de overordnede tendenser for monitoreringen af udrednings- og behandlingsretten. Det er således muligt på baggrund af de nuværende registreringer i monitoreringsmodellen at vurdere efterlevelse opgjort som andele i forhold til både udredningsretten, retten til frit sygehusvalg og det differentierede udvidede frie sygehusvalg på nationalt og regionalt niveau. Opsummering af opgørelsens resultater for 3. kvartal 15: Der er for 3. kvartal 15 registreret udredningsforløb i monitoreringen af udredningsretten. Heraf forløb i børne- og ungdomspsykiatrien og forløb i voksenpsykiatrien. Ca. 7 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredes inden for fristen, mens 86 pct. af de voksne patienter i psykiatrien udredes inden for fristen. Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb er dage og 32 dage i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Ca. 81 pct. af de udleverede planer i børne- og ungdomspsykiatrien er givet rettidigt. Ca. 89 pct. af de udleverede planer i voksenpsykiatrien er givet rettidigt. Ca. 6 pct. og 49 pct. i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden til efterfølgende behandling overstiger 1 måned. Ca. pct. og 51 pct. i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden overstiger 2 måneder.

3 Side 3 BØRN & UNGE Datagrundlaget for monitorering af udredningsretten m.v. for psykiatrien Anvendelsen og udbredelsen af registreringerne i den nye monitoreringsmodel varierer mellem regionerne. Opgørelserne viser bl.a., at der på landsplan blev afsluttet ca udredningsforløb i 3. kvartal 15, heraf fx kun ca. 113 udredningsforløb i Region Nordjylland. Til sammenligning var der ca. 922 udredningsforløb i Region Midtjylland, jf. figur 1. Ses på antallet af udleverede planer er der ligeledes regional variation jf. figur 2. Figur 1 Antal udredningsforløb, regionsopdelt, 3. kvt. 15 Antal forløb Antal forløb Figur 2 Antal planer, regionsopdelt, 3. kvt. 15 Antal planer Antal planer Antal udredningsforløb Hele landet, gennemsnit Antal udredningsplaner i alt Hele landet, gennemsnit Anm.:Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Anm.:Antal planer udleveret i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf.

4 Side 4 Andel patienter udredt inden for fristen på hhv. 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem]. Udredningsretten indebærer, at psykiatriske patienter har ret til at blive udredt inden for fristen efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Men der er situationer, hvor en patient ønsker en tid længere ude i fremtiden, eksempelvis hvis patienten har planlagt ferie behandling eller anden sygdom mv. Fratrækkes disse perioder, er andelen af færdigudredte inden for fristen på ca. 7 pct. jf. figur 3. På regionsniveau kan der konstateres variation i andelen af afsluttede udredningsforløb inden for fristen i 3. kvartal 15, hvor særligt Region Hovedstaden med ca. 52 pct. ligger under landsgennemsnittet., jf. figur 4. Figur 3 Andel patienter udredt inden for fristen, regionsopdelt, 33. kvartal, 15 Andel udredte Andel udredte Udredt inden for 3 dage Hele landet, 3 dage Udredt efter 3 dage Anm.: Figuren viser andelen af patienter, som er udredt inden fristen fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Frit sygehusvalg Regionernes mulighed for at efterleve retten til hurtig udredning inden for 6 dage skal ses i sammenhæng med patientens ret til frit sygehusvalg. Hvis en patient uagtet at regionen har tilbudt hurtig udredning et andet sted derfor ønsker at blive udredt på et bestemt offentligt sygehus med en udredningstid, som evt. overstiger 6 dage, skal regionen som udgangspunkt imødekomme patientens ønske og den deraf følgende længere udredningstid. Monitoreringsmodellen har ikke et fyldestgørende grundlag for at opgøre dette, men af aftalen om regionernes økonomi for 15 fremgår, at regionerne som led i monitoreringen skal supplere med opgørelser vedrørende patienter, der gennem deres frie valg af sygehus selv vælger en længere udredningsperiode.

5 Side 5 Sygehusenes udredningstid Af det foreliggende talgrundlag ses forholdsvis store regionale udsving målt på den gennemsnitlige medianvarighed af udredningsforløbene, jf. figur 4 og 5. Figur 4. Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage, 33. kvt., dage 15 Figur 5. Median varighed af udredningsforløb, dage, 33. kvt., dage Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage Median varighed af udredningsforløb, dage Gennemsnit, hele landet Median, hele landet Anm.:Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb opgjort i antal dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Anm.:Medianvarighed af udredningsforløb opgjort i antal dage. fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf.

6 Side 6 Udlevering af planer Regionen har pligt til at udrede patienter, der er henvist til psykiatrien, inden for 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem]. Hvis ikke det er muligt at udrede patienten inden for fristen, skal patienten inden for samme tidsfrist have en udredningsplan. Opgørelserne for 3. kvartal 15 viser, at ca. 81 pct. af udredningsplanerne er udleveret rettidigt, jf. figur 6. På regionsniveau kan der konstateres forskelle i forhold til udlevering af planer inden for fristen. Figur 6. Andel planer udleveret inden for 6 dage, regionsopdelt, pct., 3. kvt. 15 Andel planer Andel planer Planer inden for 3 dage Hele landet, 3 dage Planer efter 3 dage Anm.:Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen fra henvisningsdato. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Monitoreringsmodellen, som danner grundlaget for den generelle monitorering, indeholder ikke årsagsforklaringer ift. udredningsforløb, der overstiger hhv. 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem]. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har med Økonomiaftalen for 16 forpligtet hinanden til i fællesskab, at udvikle en fælles national model til opgørelse af bl.a. patienter, der selv vælger at vente længere, og patienter som ikke udredes inden for 3 dage grundet faglige årsager.

7 Side 7 Det differentierede udvidede frie sygehusvalg Overstiger ventetiden på en sygehusbehandling overstiger 6 dage efter endt udredning, udvides patientens valgmuligheder til også at omfatte behandling på relevante private sygehuse og klinikker m.v., der har en aftale herom med regionerne (det udvidede fri sygehusvalg). Ved alvorlig sygdom indtræder det udvidede fri sygehusvalg, hvis ventetiden overstiger 1 måned. Når en patient er udredt og har behov for sygehusbehandling, skal det derfor vurderes, om patienten har ret til udvidet frit sygehusbehandling ved en ventetid på 2 eller 1 måned. De færdigudredte patienter fordeler sig på landsplan, således at ca. 6 pct. af fritvalgspatienterne har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden på behandling overstiger 3 dage, mens ca. pct. har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis deres ventetid overstiger 6 dage, jf. figur 7. Der kan konstateres regionale forskelle i denne fordeling. Figur 7. Fordeling af færdigudredte DUF-patienter, 3 og 6-dages DUFpatienter, pct., 3. kvt., pct., dage 15 DUF-fordeling DUF-fordeling dages DUF-patienter 6-dages DUF-patienter Hele landet, 3 dage Anm.:Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 3 og 6- dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf.

8 Side 8 I tillæg til ovenstående opgørelse for monitoreringen af udredningsretten, er det relevant at bemærke, at ventetiden til første kontakt i psykiatrien er de laveste siden 8, hvor den nuværende ventetidsopgørelse blev indført, og at udviklingen i ventetiderne fortsat er faldende, jf. figur 8. Det bemærkes, at ventetid til første kontakt i psykiatrien ikke er det samme som opgørelsen af udredningsforløbets længde, og derfor er væsentlig kortere. Figur 8. Ventetid til første kontakt i psykiatrien, børn- og ungepsykiatrien, dage, Anm.: Opgørelsen omfatter planlagt aktivitet på de offentlige sygehuse samt den planlagte aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er betalt af patientens bopælsregion, herunder udvidet frit valg.

9 Side 9 Voksne Datagrundlaget for monitorering af udredningsretten m.v. for psykiatrien Anvendelsen og udbredelsen af registreringerne i monitoreringsmodellen varierer mellem regionerne. Opgørelserne viser bl.a., at der på landsplan blev afsluttet ca kvartal 15, heraf fx kun ca. 449 udredningsforløb i Region Sjælland i 3. kvartal 15. Til sammenligning var der i samme kvartal ca. 776 udredningsforløb i Region Nordjylland, jf. figur. Figur Antal udredningsforløb, regionsopdelt, 3. kvt. 15 Figur 11 Antal planer, regionsopdelt, 3. kvt. 15 Antal forløb Antal forløb Antal planer Antal planer Antal udredningsforløb Hele landet, gennemsnit Antal udredningsplaner i alt Hele landet, gennemsnit Anm.:Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Anm.:Antal planer udleveret i monitoreringen i alt. Datagrundlaget for figuren bygger på tredje monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf.

10 Side Andel patienter udredt inden for fristen Udredningsretten indebærer, at psykiatriske patienter har ret til at blive udredt inden for 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem]. Det er en forudsætning, at udredningen er faglig mulig inden for fristen. Men der er situationer, hvor en patient ønsker en tid længere ude i fremtiden, eksempelvis hvis patienten har planlagt ferie behandling eller anden sygdom mv. Fratrækkes disse perioder, er ca. 86 pct. af patienterne på landsplan udredt inden for en måned, jf. figur 12. Figur 12 Andel patienter udredt inden for fristen, regionsopdelt, pct., 3. kvt. 15 Andel udredte Andel udredte Udredt inden for 3 dage Hele landet, 3 dage Udredt efter 3 dage Anm.: Figuren viser andelen af patienter, som er udredt inden for fristen fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Frit sygehusvalg Regionernes mulighed for at efterleve retten til hurtig udredning inden for hhv. 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem] skal ses i sammenhæng med patientens ret til frit sygehusvalg. Hvis en patient uagtet at regionen har tilbudt hurtig udredning et andet sted derfor ønsker at blive udredt på et bestemt offentligt sygehus med en udredningstid, som evt. overstiger fristen, skal regionen som udgangspunkt imødekomme patientens ønske og den deraf følgende længere udredningstid. Monitoreringsmodellen har ikke et fyldestgørende grundlag for at opgøre dette, men af aftalen om regionernes økonomi for 15 fremgår, at regionerne som led i monitoreringen skal supplere med opgørelser vedrørende patienter, der gennem deres frie valg af sygehus selv vælger en længere udredningsperiode.

11 Side 11 Sygehusenes udredningstid Af det foreliggende talgrundlag ses forholdsvis store regionale udsving målt på gennemsnitlig og median varighed af udredningsforløbene, jf. figur 13 og 14. Figur 13. Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage, 3. kvt. 15 Figur 14. Median varighed af udredningsforløb, dage, 3. kvt Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb, dage Median varighed af udredningsforløb, dage Gennemsnit, hele landet Median, hele landet Anm.:Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb opgjort i antal dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Anm.:Medianvarighed af udredningsforløb opgjort i antal dage. fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf.

12 Side 12 Udlevering af planer Udredningsretten indebærer, at psykiatriske patienter har ret til at blive udredt inden for 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem]. Hvis ikke det er muligt at udrede patienten inden for fristen, skal patienten inden for samme tidsfrist have en udredningsplan. Opgørelserne for 2. kvartal 15 viser, at ca. 89 pct. af udredningsplanerne er udleveret rettidigt, jf. figur 15. På regionsniveau kan der konstateres forskelle i forhold til udlevering af planer inden for fristen. Der er for Region Hovedstaden registreret 36 udredningsplaner i 3. kvartal 15 Figur 15. Andel planer udleveret inden for fristen, regionsopdelt, pct., 3. kvt. 15 Andel planer Andel planer Planer inden for 3 dage Hele landet, 3 dage Planer efter 3 dage Anm.:Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen fra henvisningsdato. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf. Monitoreringsmodellen, som danner grundlaget for den generelle monitorering, indeholder ikke årsagsforklaringer ift. udredningsforløb, der overstiger hhv. 6 dage [ved henvisning til sygehus i tidsrummet fra 1. september 14 til 1. september 15], og 3 dage [ved henvisning til sygehus per den 1. september 15 og frem]. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har med Økonomiaftalen for 16 forpligtet hinanden til i fællesskab, at udvikle en fælles national model til opgørelse af bl.a. patienter, der selv vælger at vente længere, og patienter som ikke udredes inden for 3 dage grundet faglige årsager.

13 Side 13 Det differentierede udvidede frie sygehusvalg Overstiger ventetiden på en sygehusbehandling 6 dage efter endt udredning, udvides patientens valgmuligheder til også at omfatte behandling på relevante private sygehuse og klinikker m.v., der har en aftale herom med regionerne (det udvidede fri sygehusvalg). Ved alvorlig sygdom indtræder det udvidede fri sygehusvalg, hvis ventetiden overstiger 1 måned. Når en patient er udredt og har behov for sygehusbehandling, skal det derfor vurderes, om patienten har ret til udvidet frit sygehusbehandling ved en ventetid på 2 eller 1 måned. De færdigudredte patienter fordeler sig på landsplan, således at ca. 49 pct. af fritvalgspatienterne har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis ventetiden på behandling overstiger 3 dage, mens ca. 51 pct. har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis deres ventetid overstiger 6 dage, jf. figur 16. Der kan konstateres regionale forskelle. Figur 16. Fordeling af færdigudredte DUF-patienter, 3 og 6-dages DUFpatienter, pct., 3. kvt., dage 15 DUF-fordeling DUF-fordeling dages DUF-patienter 6-dages DUF-patienter Hele landet, 3 dage Anm.:Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end hhv. 3 og 6 dage fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. Datagrundlaget for figuren bygger på første monitoreringsopgørelse af udredningsretten for psykiske sygdomme og skal på baggrund af indberetningernes karakter og robusthed læses med forbehold ift. konklusioner udledt på baggrund heraf.

14 Side 14 I tillæg til ovenstående opgørelse for monitoreringen af udredningsretten, er det relevant at bemærke, at ventetiden til første kontakt i psykiatrien er de laveste siden 8, hvor den nuværende ventetidsopgørelse blev indført, og at udviklingen i ventetiderne fortsat er faldende, jf. figur 18. Det bemærkes, at ventetid til første kontakt i psykiatrien ikke er det samme som opgørelsen af udredningsforløbets længde, og derfor er væsentlig kortere. Figur 18. Ventetid til første kontakt i psykiatrien, voksne, dage, Anm.: Opgørelsen omfatter planlagt aktivitet på de offentlige sygehuse samt den planlagte aktivitet på private sygehuse og klinikker, der er betalt af patientens bopælsregion, herunder udvidet frit valg.

15 Side 15 Bilag 1: Nøgletalstabel over monitoreringen af udredningsretten i psykiatrien, børn og unge Monitorering af udredningsretten for børn og unge, efter region, 3. kvt. 15 Indikatorer vedr. udredningsforløb Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt Andel patienter udredt inden for fristen - korrigeret, pct. 1) Andel patienter udredt efter fristen - korrigeret, pct. 2) Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Median varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Indikatorer vedr. udredningsplaner Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen, pct. 3) Andel udredningsplaner udleveret efter fristen, pct. 4) Indikatorer vedr. det udvidede frie sygehusvalg (DUF) Andel 3-dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 5) Andel 6-dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 6) Indikatorer vedr. udredningsforløb (bekendtgørelsesrelevant) Andel patienter udredt inden for fristen, pct. 7) Andel patienter udredt efter fristen, pct. 8) Anm.: For indikatorer vedr. udredningsforløb, DUF og udredningsforløb (bekendtgørelses relevant) er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for afslutning af udredning. For indikatoren vedr. udredningsplaner er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for udlevering af plan. Uafsluttede (åbne) ambulante kontakter er medtaget i opgørelsen. Patienter, som har været inkluderet i pakkeforløb for hjerter eller kræft, herunder patienter med diagnose afkræftet, er ikke inkluderet i opgørelsen. Kun 1. udredningsplan i et forløb er medtaget i opgørelsen vedr. planer. Ved udredningsforløb med mere end én registrering af, at udredning er afsluttet, er kun 1. registrering anvendt i opgørelserne. Anmærkningen "korrigeret" betyder, at perioder hvor det ikke har været muligt at udrede patienten pga. patientens ferie, behandling af anden sygdom mv. er fratrukket. 1) Andelen af patienter, som er udredt inden for 3 dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 2) Andelen af patienter, som er udredt efter 3 dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 3) Andel udredningsplaner udleveret inden for 3 kalenderdage fra henvisningsdato. 4) Andel udredningsplaner udleveret efter 3 kalenderdage fra henvisningsdato. 5) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 3 dage. 6) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 6 dage. 7) Andelen af patienter, som er udredt inden for 3 kalenderdage fra henvisningsdato. 8) Andelen af patienter, som er udredt efter 3 kalenderdage fra henvisningsdato. Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen pr.. november 15. Hele landet

16 Side 16 Bilag 2: Nøgletalstabel over monitoreringen af udredningsretten i psykiatrien, voksne Monitorering af udredningsretten for voksne, efter region, 3. kvt. 15 Indikatorer vedr. udredningsforløb Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt Andel patienter udredt inden for fristen - korrigeret, pct. 1) Andel patienter udredt efter fristen - korrigeret, pct. 2) Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Median varighed af udredningsforløb - korrigeret, dage Indikatorer vedr. udredningsplaner Antal udredningsplaner i alt Andel udredningsplaner udleveret inden for fristen, pct. 3) Andel udredningsplaner udleveret efter fristen, pct. 4) Indikatorer vedr. det udvidede frie sygehusvalg (DUF) Andel 3-dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 5) Andel 6-dages DUF-patienter ud af alle DUF-patienter, pct. 6) Indikatorer vedr. udredningsforløb (bekendtgørelsesrelevant) Andel patienter udredt inden for 3 dage, pct. 7) Andel patienter udredt efter 3 dage, pct. 8) Anm.: For indikatorer vedr. udredningsforløb, DUF og udredningsforløb (bekendtgørelses relevant) er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for afslutning af udredning. For indikatoren vedr. udredningsplaner er medtaget forløb, hvorpå der er registreret kode for udlevering af plan. Uafsluttede (åbne) ambulante kontakter er medtaget i opgørelsen. Patienter, som har været inkluderet i pakkeforløb for hjerter eller kræft, herunder patienter med diagnose afkræftet, er ikke inkluderet i opgørelsen. Kun 1. udredningsplan i et forløb er medtaget i opgørelsen vedr. planer. Ved udredningsforløb med mere end én registrering af, at udredning er afsluttet, er kun 1. registrering anvendt i opgørelserne. Anmærkningen "korrigeret" betyder, at perioder hvor det ikke har været muligt at udrede patienten pga. patientens ferie, behandling af anden sygdom mv. er fratrukket. 1) Andelen af patienter, som er udredt inden for 3 dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 2) Andelen af patienter, som er udredt efter 3 dage fra henvisningsdato fratrukket perioder, hvor patienten ikke kan udredes pga. patientens ferie, behandling for anden sygdom mv. 3) Andel udredningsplaner udleveret inden for 3 kalenderdage fra henvisningsdato. 4) Andel udredningsplaner udleveret efter 3 kalenderdage fra henvisningsdato. 5) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 3 dage. 6) Andelen af DUF-patienter med ret til DUF ved en ventetid på mere end 6 dage. 7) Andelen af patienter, som er udredt inden for 3 kalenderdage fra henvisningsdato. 8) Andelen af patienter, som er udredt efter 3 kalenderdage fra henvisningsdato. Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen pr.. november 15. Hele landet

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, oktober 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage.

Det er med budget 2016 vedtaget, at Region Nordjylland som helhed i løbet af 2016 skal udrede 65 % af patienterne indenfor 30 dage. Opfølgning på politiske målsætninger, november 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT

DECEMBER JANUAR UGE 1* UDREDNINGSTID GENNEMSNIT UDREDNINGSRET Udredningsretten måler retrospektivt den tid der går fra en patient henvises til udredning og til patienten er færdigudredt (patientens behandlingsbehov er afklaret). Nedenstående tabel opgør

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 19. december 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 20. april 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Status på sundhedsområdet. Sundheds og Ældreministeriet

Status på sundhedsområdet. Sundheds og Ældreministeriet Status på sundhedsområdet Sundheds og Ældreministeriet SEPTEMBER 1 Status på sundhedsområdet September 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere