At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet"

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ung ved Fjorden, Bjerggade 52, 7600 Struer Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den Forrige tilsyn udført den Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Anmeldt Deltagere ved tilsynet Carsten Hornshøj Poulsen, Lene Jusjong, Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk. Kontaktperson på tilbuddet (mail og telefonnummer) Carsten Hornshøj Poulsen / et med tilsynet At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At virksomheden er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler for virksomheden At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgn- og dagtilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan tilsynsansvarlig kontaktes. Der er udarbejdet en kortfatte vejledning til denne tilsynsrapport. 1

2 Tilsynets overvejelser og bemærkninger generelt i forbindelse med tilsynet: Tilbuddet virker efterhånden veletableret. Brugergruppen skiftes ud i takt med, at de unge afslutter STU-delen. Det er et hus i løbende forandring. Personalet takler det rigtig fint og Carsten som er ny i lederjobbet har ændret i vagtplanlægningen så noget STU-personale er med nogle timer af deres vagt i Ung ved Fjorden. Det er et stort plus for beboerne. Vi mangler fortsat materiale som Carsten lovede at tilsende os inden for en uge efter tilsynet. Det skal hermed præciseres, at materiale efterspurgt på tilsynet forventes fremsendt som aftalt, den manglende fremsendelse af materialet har givet grundlag for to henstillinger. På grund af ferie gives frist for fremsendelse til 3. august Vi får en god modtagelse på tilsynet og har alt i alt et godt indtryk af stedet. Ikke alle forhold er gennemgået i teksten nedenfor. Der, hvor der er nyt, er det fremhævet med fed. Henstillinger Påbud Der er givet to henstillinger på dette tilsyn. Der er ingen henstillinger fra sidste tilsyn. Der er ikke givet påbud på dette tilsyn. Der er ingen påbud fra sidste tilsyn. 2

3 Lovgrundlag, økonomi, belægning og politikker Mulige emner Efter hvilke regler visiteres til tilbuddet, og hvor mange pladser er der? Giver tilbuddets budget og regnskab anledning til bemærkninger? et er at vurdere lovgivne rammer og det økonomiske fundament Der visiteres efter servicelovens 107, som lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Der er 7 pladser. Derudover er 4 unge etableret i en lejlighed i Grønnedal 62, en mere selvstændig boform som er en satellit til stedet. Siden sidst: Der er ingen bemærkninger fra tilsynets økonomiske konsulent, idet kommunens egne steder selv står for økonomien. Senest den 10. hver måned skal tilbuddene indberette forskellige tal til økonomiafdelingen, så udviklingen kan følges. Det ser allerede nu ud til, at Ung ved Fjorden går ud af 2012 i 3

4 Hvad er belægningsprocenten og er den i overensstemmelse med det budgetlagte? Efterleves kommunens værdigrundlag? (gælder kun kommunens egne tilbud) Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud balance. Siden sidst: Der er en ledig plads fra 1. juli, og der er ikke venteliste. Handicap og psykiatri arbejder på at finde en ung til pladsen. Siden sidst: Værdigrundlaget er gennemarbejdet på Ung ved Fjorden. Efter sammenlægningen til Center Midtbyen som en samlet organisation skal der ske en samling af de to aktuelle MED udvalg, så der fremover kun er et udvalg. Når den proces er færdig kan der arbejdes videre med bl.a. værdigrundlaget fra MED udvalget og der kan inddrages medarbejdere fra de 4 grupper, som Center Midtbyen er inddelt i, herunder Ung ved Fjorden. OK 4

5 Tilbuddets fysiske rammer Mulige emner Fællesarealer (inden-og udendørs). et er at vurdere tilbuddets fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og brugernes trivsel Siden sidst: Ved fordøren er der etableret mulighed for direkte opringning til nattevagten, så hun kan åbne døren, hvis de unge har glemt deres nøgler eller når der kommer gæster sent. Hele låsesystemet i både Bjerggade 50 og 54 og Ung ved Fjorden skal skiftes ud til briknøgler, som kan kodes. Mister en ung eller en medarbejder sin nøgle, lukkes nøglen ude af systemet, så den ikke længere kan anvendes. Systemet gør det også muligt at følge med i, hvem der har låst sig ind på hvilke tidspunkter. Tilsynet anbefaler ledelsen at overveje konsekvenser og lovlighed af denne mulighed for overvågning. Omkring problemerne med, at Ung ved Fjordens gange fungerer som gennemgang mellem nr. 50 og 54, så er aftalerne om at mindske gennemgangen ikke slået helt igennem endnu. Dørene er ikke låst af, og det har været drøftet med de unge fra Ung ved Fjorden, hvornår det kan være ok, at andre går igennem. Der kan være unge, der ikke bryder sig om, at de to andre områders beboere går igennem, fordi det får dem til at føle at de bor på botilbud for udviklingshæmmede og ikke på et kollegium for unge. Tilsynet opfordrer ledelsen til at sikre, at gennemgangen sker på de unges præmisser. Der er planer om at gøre noget ved den lille strimmel 5

6 Bad og toiletforhold. Hvordan er rengøringsstandarden på stedet bl.a. på beboernes værelser op på fællesarealer? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud græs, der ligger uden for Ung ved Fjorden. Når der sættes en trappe op kan man benytte græsplænen og der kan være plads til både hyggekrog og måske et lille drivhus. Skrænten op mod parkeringsarealet er uplejet og kunne beplantes og formes, hvis det var tilladt. Aktuelt vedligeholdes arealet af kommunen som en del af fællesarealerne. Alle beboere har eget bad og toilet. Siden sidst: STU undervisningen flytter i disse dage til Borgerskolen. Der arbejdes også på at tilbyde STU fra Struer Værkstedet. 1. salen vil blive brugt til andre ting, bl.a. mødelokale. Der skal fortsat være plads til elever med behov for skærmning på 1. salen. Ansvaret for rengøringen er placeret hos personalet, som så får bistand fra de unge som en del af læringsprocessen mod en selvstændig tilværelse. Det er foreløbig fravalgt at købe rengøring ude til den årlige hovedrengøring. OK 6

7 Regler om personfølsomme oplysninger, tavshedspligt og magtanvendelse Mulige emner Opbevares personfølsomme oplysninger på papir og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Det skal tilses, at tilbuddet opbevarer personfølsomme oplysninger på hensigtsmæssig og lovmedholdelig måde Der er få papirer, de opbevares i aflåst skab. Opbevares personfølsomme oplysninger på IT og i givet fald med hvilke sikkerhedsforanstaltninger? Alle skal have kendskab til Persondataloven, reglerne om magtanvendelse og reglerne om tavshedspligt, derfor skal reglerne udleveres, og der skal indhentes underskrift på kendskab. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Personfølsomme oplysninger opbevares i Bosted. Personalet skriver under på kendskab til magtanvendelsesreglerne, persondataloven og på, at de har tavshedspligt. Reglerne gennemgås og drøftes. OK 7

8 Brugerbetaling og administration Mulige emner Hvor stor er brugerbetalingen, og hvad omfatter den? Udbydes der servicepakker, hvad koster de, hvordan er de sammensat og kan de evt. vælges fra? Sker der administration af brugernes økonomi? Foreligger der en standard for administration og er den udleveret til brugerne? et er at tilse eventuelle økonomiske administrationsordninger for brugerne Beboernes egenbetaling er sådan, at hver enkelt efter betaling af kost og egenbetaling i øvrigt har kr. til sig selv pr måned (til tøj, frisør, kontingenter, tandlæge m.m.) Betalingen af kost foregår med kontanter, som et led i måden at lære de unge om penges værdi, og som en del af læringen i at bo selv. Ved overskud på kostkontoen træffes der en fællesbeslutning om anvendelsen af overskuddet. Siden sidst: På forrige tilsyn blev muligheden for at søge økonomisk værgemål for enkelte unge drøftet. Der er ikke søgt værgemål for konkrete beboere siden sidst. Når nye unge flytter ind holders der møde med deltagelse af de unge og deres pårørende, hvor der drøftes økonomi og personalets opgaver med guidning omkring økonomistyring. Det er en vigtig del af botræningen, at de unge råder over egen økonomi, og at den ikke varetages af forældrene hjemmefra. Lene vil sikre, at der skrives under på dokumentet om økonomistyring. Ja, de kan ikke vælges fra. Ja, kontaktpersonen hjælper den enkelte. Det er en del af botræningsdelen og et krav for at være på stedet. Ung ved Fjorden har en standard for administration. Den lyder: 8

9 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Opstart: i samarbejde med den unge og forældrene finder vejlederen ud af, hvilken bank og hvilke udgifter den unge har og får. Faste udgifter: Kost- egenbetaling indboforsikring - DR. licens. (månedlig betaling) Derefter går den unge og vejlederen i banken hvor der oprettes en Nemkonto. Vi opfordrer til at der etableres en opsparingskonto, lommepengekonto med visa elektron samt Net kik. Lommepenge kan udbetales 1 eller 2 gange i ugen eller hver 14. dag alt efter den unges ønske. Net kik gør at vi, i samarbejde med den unge, til daglig kan gennemgå deres økonomi. Fuldmagt: hvis det er svært for den unge at styre sin økonomi kan der laves en fuldmagt til vejlederen, så den unge kun kan hæve penge med en underskrift fra vejlederen. Dette kan kun ske i samarbejde med den unge og kan til en hver tid ophæves af den unge. Opbevaring af penge: Det kan nogle gange være nødvendig at opbevare penge for den unge på kontoret. Pengene lægges i en kuvert. Herpå skrives navn og beløb, så underskriver den unge samt 1 til 2 personale. Det samme når pengene skal udbetales. Kuverten opbevares i den lille boks på kontoret. Personalet går aldrig i banken uden den unge. OK Standarden for håndtering af beboernes økonomi skal fremsendes til tilsynet senest den 3. august 2012 Der er modtaget en standard for håndtering af beboernes økonomi inden for fristen. 9

10 Inddragelse af pårørende i tilbuddet Mulige emner Hvordan fungerer samarbejdet med de pårørende? I hvilken grad er det formaliseret? Er der en politik for inddragelse af pårørende, og hvordan fungerer den? Er der er et pårørenderåd? et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende Samarbejdet fungerer generelt godt. Dørene er altid åbne. Nogle pårørende kommer meget andre ikke. Nogle har behov for meget klare retningslinjer for, hvordan de kommer på besøg. Det er den enkelte beboer, der selv afgør graden af inddragelse, idet alle er over 18 og dermed selv afgør, om pårørende skal inddrages. Der holdes to arrangementer for pårørende om året; et i september og nytårskur i januar. Se ovenfor. Der er ikke en politik for inddragelse af de pårørende, da de unge er over 18. Siden sidst: De unge fastholder, at de ikke ønsker et pårørenderåd. Der er et rigtig godt samarbejde med de pårørende. Carsten ville gerne have et pårørenderåd igen men er klar over, at der ikke kan etableres et råd mod de unges vilje. Der foregår et stort samarbejde med de pårørende. Ikke alle pårørende har lige mange ressourcer. De unge, der ikke skal fejre Sct. Hans med egne forældre tager med en medarbejder i sommerhus og fejrer det dér. Der har været en informationsaften for de pårørende om de unges tur til Italien. De unge underrettes om tilsynet og om de forskellige punkter. De pårørende kunne også orienteres fremadrettet, så de har mulighed for at rekvirere et eksemplar. 10

11 Er der lavet tilfredshedsundersøgelser? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Nej. Der skal reageres umiddelbart, når de unge har behov, så tilfredsheden vurderes løbende i dagligdagen. Der holdes trivselssamtale med de unge en gang årligt. De unge er generelt tilfredse, men de synes, at nogle af husreglerne kan være noget stramme. Det er der nogle drøftelser om. OK 11

12 Klager Mulige emner Er der indgivet klager siden sidste tilsynsbesøg? Overholdes procedurer for indgivelse, modtagelse og behandling af klager i henhold til lovgivning? Hvordan orienteres klager og pårørende om afgørelse? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Det skal tilses, at klager behandles i henhold til lovgivningen Siden sidst: Nej. Personalet spørger ind til, om der er tale om en klage og sørger for det videre, hvis det er tilfældet. Proceduren er kendt. Der vil blive fulgt op i tilfælde af en klage. Det vil typisk ske skriftligt. OK 12

13 Medicinadministration et er at tilse, at bestemmelserne for medicinadministration følges og procedurer overholdes. Mulige emner Hvordan håndteres medicin konkret i tilbuddet? Herunder hvordan opbevares, udleveres, optælles, bortskaffes og fordeles medicinen, og hvordan indtages den? Hvordan sikres det, at personalet har de fornødne kompetencer til at give medicin? Herunder kendskab til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler og Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Har personalet kendskab til relevant medicin på området? Siden sidst: Medicin opbevares nu på kontoret i aflåst skab. Det blev tidligere opbevaret i køkkenet, men skabet blev af og til brudt op - måske fordi slikket også blev opbevaret dér. Hver ung har sin egen plastboks med medicin. Der mangler navn på boksene, og der er behov for større klarhed over doseringsæskerne, så man kan se, om medicinen er til morgen eller aften. Det er den medicinansvarlige, der doserer, hun har været på medicinkursus. Aktuelt opbevares der alene ADHD medicin. Nogle gange er det nødvendigt, at Ung ved Fjorden betaler medicinen, fordi en ung ikke har råd. ADHD medicin kan koste op til kr. i måneden de første måneder inden tilskudsordningen træder i kraft, og det er ikke alle unge, der har råd på en kontanthjælp. Når Ung ved Fjorden vælger at betale, er det fordi, de unge ikke kan rummes i tilbuddet uden medicinen. Vejledningerne er i personalemappen, og der er kendskab. Ja, til den aktuelle medicin. Foreligger der en standard for medicinudlevering? Der er udarbejdet en procedure, der sidder på 13

14 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud indersiden af medicinskabet og en beskrivelse af, hvad hver enkelt får. OK 14

15 Sundhedsmæssige foranstaltninger og hygiejne Mulige emner Kommer brugerne jævnligt til læge og tandlæge? Har brugerne mulighed for at pleje deres personlige hygiejne i form af frisør, tøjindkøb, badefaciliteter mm? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at tilse brugernes generelle hygiejneforhold og mulighed for at pleje personlig fremtoning Alle går hos læge og almindelige tandlæger. Det er et problem, at beboerne har så få penge, at de ikke har råd til at gå til tandlæge. De unge lever typisk af kontanthjælp, men størsteparten af dem kunne med fordel førtidspensioneres, idet de næppe bliver i stand til at fungere på arbejdsmarkedet. Siden sidst: Motion er en del af hverdagens aktiviteter både i STUen og i Ung ved Fjorden. Der er cykler, de unge kan låne i stedet for at køre rundt og der er gåture hver morgen. De unge udarbejder madplan for en måned ad gangen sammen med personalet. Der er arbejdet meget med sund kost, og det bærer madplanen præg af. Der arbejdes med, at de unge ikke drikker for meget sodavand. Der skal arbejdes med basale rutiner om kost og sundhed. Ja, personalet bistår de unge også i forhold til økonomien. OK 15

16 Alkohol og stofmisbrug Mulige emner Er der formuleret en misbrugspolitik i tilbuddet? I hvilket omfang finder der misbrug sted af alkohol, hash, hårde stoffer (heroin, kokain, speed), medicin (ketogan, stesolid m.m.)? Og hvad gøres der for at begrænse misbruget? Hjælper personalet med afgiftning, vedligeholdelse, afhjælpning af skadevirkninger. Gives der tilbud om behandling? Hvem et er at vurdere omfanget af misbruget og indsatsen for at hjælpe brugere med misbrugsproblemer Politikken er, at beboerne stort set ikke må drikke. Der må inviteres gæster, når det er aftalt. Der må i så fald drikkes 2 genstande. Man må godt gå i byen, men det er forbudt at drikke så meget, at man er stærkt beruset. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af behovet for sanktioner. Siden sidst: Der har været stor opmærksomhed om at stoppe uhensigtsmæssig adfærd med fest og alkohol om natten og værtshusbesøg. Der er ikke større problemer med den del i den aktuelle ungegruppe. Nattevagten dækker både Ung ved Fjorden og nr. 50 og 54 men skal have base på Ung ved Fjorden. Der er personale på Ung ved Fjorden ind til kl. 23, hvor nattevagten møder ind og så er der et kort overlap. Det er en fast nattevagt. Nattevagtens opgaver har ændret sig, og Lene bliver ikke længere ringet op om natten for at komme og tage sig af problemer på Ung ved Fjorden, der skal nattevagten i udgangspunktet selv kunne tage sig af. Der er ikke misbrug, og der kan ikke modtages misbrugere. Hvis det skulle blive relevant, vil Misbrugsrådgivningen blive inddraget. 16

17 koordinerer behandlingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK 17

18 Tilbuddets målgruppe et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets målgruppe og aktuelle brugere Mulige emner Målgruppe. Nuværende brugergruppe. Er der overensstemmelse mellem de to ovenstående? Hvordan er visitations- og revisitationsproceduren? Er brugerne velplacerede, og hører de fortsat ind under målgruppen? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Unge, lettere udviklingshæmmede, evt. med flere diagnoser, f.eks. ADHD, borderline, autismespekterforstyrrelser med flere. Mange af de unge er ikke specielt godt udredt, og der er indimellem behov for flere oplysninger for at kunne handle korrekt pædagogisk. Ung ved Fjorden arbejder meget på at få udredning i gang af de fleste. Siden sidst: Der er en ledig plads fra 1. juli. De nuværende unge passer alle i målgruppen. Ja. Visitation og revisitation foregår i Handicap- og psykiatriafdelingen. Siden sidst: En af de unge, der ikke var så velplaceret, er rejst. Der kan være meget store spring mellem de enkelte beboeres formåen, og enkelte elever fremstår meget svage i forhold til de andre. Det giver personalet udfordringer at få hele ungegruppen til at være under samme tag, der skal arbejdes meget med tolerance og forståelse for hinandens svagheder. De unge kan være funktionsmæssigt meget dårlige. OK 18

19 Påbud 19

20 Tilbuddets pædagogik og metode Mulige emner Overordnet pædagogik. et er at vurdere sammenhængen mellem tilbuddets brugergruppe og tilbuddets pædagogik Siden sidst: Tilsynet ønskede at høre Carstens overvejelser om pædagogikken. En af Ung ved Fjordens største opgaver er at få de unge gjort klar til at bo i egen lejlighed. De unge skal være så selvhjulpne som muligt. De unge skal f.eks. lære at lave mad, gøre rent og vaske tøj. De unge skal have indlært gode vaner, og opgaverne skal struktureres sådan, at det bliver faste rutiner. Opgaverne deles op i mindre dele - der skal ikke bare gøres rent, men enkeltdelene af rengøringsopgaven forklares, så de unge kan håndtere dem. Det er daglige ting, der skal læres, og rammerne skal være sådan, at de unge har mulighed for at lære. Der skal være fokus på, hvor de unge er henne, og hvor de skal hen som næste skridt. Hverdagen skal gerne afspejle den dagligdag, de unge skal leve i efter opholdet. F.eks. skal man kunne cykle hjem med indkøb og skal lære at planlægge. De unge skal lære at bevæge sig rundt selv i stedet for at blive kørt. Og der skal læres noget om kost, så det ikke er pizza hver dag. Carsten ønsker et tættere samarbejde med de pårørende men kan godt se, at de unge ønsker noget andet, og at ikke alle pårørende har de nødvendige ressourcer. Omkring den daglige sparring til personalet er Heino ansat som afdelingsleder til at tage sig af personalet omkring den samlede ungegruppe. Han er både med i 20

21 det daglige arbejde og har tid til planlægning. Carsten laver arbejdsplaner for at få skabt mere sammenhæng mellem STU og Ung ved Fjorden. Nogle dage skal STU medarbejderne med ned i Ung ved Fjorden om eftermiddagen ind til kl. 17 i stedet for at stoppe, når skolen er slut. Heino skal med ind som ekstra medarbejder i eftermiddagstimerne for at være med i det daglige arbejde omkring de unge. Hvordan udmøntes den overordnede pædagogiske metode i dagligdagen med brugerne? Hvilke holdninger ligger der bag pædagogikken? Dækker pædagogikken brugergruppens behov? Arbejdes der med kvalitetsudvikling? Er der opstillet succeskriterier for kvalitetsudviklingen? Opfølgning på tidligere tilsyn Den overordnede pædagogik er anerkendende pædagogik. Der arbejdes hele tiden anerkendende. Beboerne agerer ikke, som de gør, for at genere nogen. Der arbejdes med metodevalg. Personalet møder beboerne, hvor de er, og arbejder på at forstå, hvor beboerne befinder sig udviklingsmæssigt. Personalet har været på kursus i anerkendende pædagogik. Der er faste regler, men der arbejdes med, at den enkelte beboer skal behandles forskelligt alt efter evner og behov. Huset har et sæt husregler, som de unge skal indordne sig under og have kendskab til. Personalegruppen vender af og til den etiske tilgang. Man tager udgangspunkt i, hvor den enkelte er og anerkender det. Ja. Ja, personalet har været på kursus i konflikthåndtering, og det er vigtigt med målgruppen. Det er vigtigt at være bevidst om kropssprog, signaler og måden at kommunikere. Der skal arbejdes videre med KRAP. 21

22 Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud OK 22

23 Magtanvendelse i tilbuddet Mulige emner Drøftelse af det foregående års magtanvendelser, herunder antal og art. Hvordan er udviklingen i antallet af magtanvendelser? Hvilken indsats gøres der for at undgå/reducere brugen af magt? Hvordan sikres brugerens ret til at klage over magtanvendelsen/evt. inddragelse af pårørende? Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt, og hvordan håndterer tilbuddet magtanvendelser og indberetning heraf? Bliver der udarbejdet handleplaner i forbindelse med magtanvendelse? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Hvordan håndteres vold og overgreb mellem brugere og brugere og personale? et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind før problemerne udvikler sig. Der har ikke været magtanvendelser i Der har ikke været magtanvendelser i 2012 indtil nu. Proceduren er kendt og ville blive fulgt. Der laves altid indberetninger. Der er procedurer for, hvad man gør, når der har været vold. Lene bliver altid tilkaldt uanset tidspunkt og problemets størrelse. Lene tager en snak med den involverede personale i første omgang, der kan tilkaldes en anden kollega, og der tilbydes psykolog. Lene afgør, om psykologen skal 23

24 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud involveres, selv om medarbejderen siger nej tak. OK 24

25 Arbejdet med brugernes handleplaner Mulige emner Foreligger der handleplaner for hver enkelt bruger? Handleplaner gennemgås stikprøvevis. Er der i handleplanen taget udgangspunkt i en helhedsvurdering af brugerens samlede behov? et er at vurdere om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for brugeren Siden sidst: Carsten har fokus på, at medarbejderne skal bruge Bosted til al kommunikation om borgerne. Lige fra tilmelding til julefrokost til handleplaner. Det skal være sådan, at når noget er lagt ud, så har medarbejderne også læst det. For at det kan lade sig gøre skal der uddannes superbrugere, som skal forestå undervisningsdage om de konkrete forhold, personalet har behov for at vide noget om. Der skal være et fælles udgangspunkt for handleplanerne, og det skal der undervises i. Handleplanerne skal forbi Carsten inden de sendes ud af huset. Tilsynet gennemgik en handleplan. Der mangler beskrivelse af den pædagogiske tilgang og beskrivelse af strategier. Der er et klart udviklingspotentiale. Der skal f.eks. ikke som overskrift stå Er der udviklingsmuligheder men bare Udviklingsmuligheder, for der er som udgangspunkt altid mulighed for udvikling hos de unge. Handleplanerne kommer omkring rigtig mange ting, men der skal meget mere pædagogik ind over, for det er den ydelse, der tilbydes. Fokus skal flyttes til de pædagogiske tiltag der arbejdes med ud fra en individuel plan for den enkelte Ja, handleplaner omfatter hele beboeren fagligt, socialt, sundhedsmæssigt, økonomisk osv. STU-delen er også medtaget i handleplanerne. 25

26 Hvordan arbejdes der med handleplanerne og hvor hyppigt? Hvordan er samarbejdet med andre instanser? Fastsættes der succeskriterier for indsatsen på lang og på kort sigt? Hvordan forberedes modtagelsen af nye brugere, og hvordan planlægges indkøringsperioden? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud Der arbejdes løbende med handleplanerne fordi hvert enkelt emne og mål kan have forskellige tidshorisonter. Der er som minimum et årligt handleplansmøde. Samarbejdet med andre instanser fungerer generelt godt. Ja. Der er ikke nedskrevet procedure endnu, men der er gang i arbejdet og der er faste ting, der gennemgås. OK Siden sidst: På forrige tilsyn anbefalede tilsynet, at der udarbejdes skrevne procedurer for modtagelse af nye elever. Der er nu udarbejdet en mappe med procedure og emner, der skal gennemgås med beboere og pårørende inden indflytningen. 26

27 Brugerens trivsel og dagligdag i tilbuddet. Mulige emner Er der afholdt trivselssamtaler med brugere? Hvordan afholdes disse? Hvordan er kontakten mellem brugere og personale? Eventuelle kommentarer fra socialkonsulenterne omkring generelle problemstillinger på brugerniveau. Eventuelle kommentarer fra pårørende. Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning et er at vurdere, hvordan brugerne trives i tilbuddet og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt Ja. Der afholdes trivselssamtaler en gang årligt mellem kontaktpersonen og beboeren. Men de løbende forhold tages daglige og efter behov. Personalet skal være opmærksomt på, at det er en individuel tilgang, læs de unge, giv tid og se, hvor de unge er. Nærvær. Bevidsthed om, at ansatte har en magtposition i forhold til beboerne. Det er vigtigt at signalere, at stedet kan rumme alle også selv om de ikke er helt som de andre. Der er generelt en god kontakt mellem brugere og personale. Personalet skal arbejde meget med forståelsen af, hvad de har med at gøre. Der overvejes kurser, der klæder personalet rigtigt på. Afdækning af elevernes udviklingsalder kan foregå efter forskellige modeller og er med til at sikre, at personalets forventninger til den enkelte beboer ikke sættes for højt. Der er ingen bemærkninger fra konsulenterne. OK 27

28 Henstilling Påbud 28

29 Brugerindflydelse i tilbuddet Mulige emner Hvilke områder har brugerne indflydelse på? Hvilke områder har brugerne ikke indflydelse på? Hvordan har brugerne indflydelse? Er der brugerråd? Hvad er dets funktion, og hvordan fungerer det? Arbejdes der løbende med udvikling af brugerindflydelsen og hvordan? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere, om brugerne har indflydelse på deres tilværelse De unge har stor indflydelse, og der er ret til at tale om alt, og man bliver hørt. Ny kontaktperson kan også drøftes, der kan være dårlig kemi, og det er ok. Husreglerne, ansættelse, pædagogik. Der er planlægningsmøde hver dag, og brugermøder en gang i måneden, hvor man kommer mere i dybden. Der er faste punkter på dagsordenen, f.eks. trivsel og aktiviteter. Ja, der holdes møder en gang i måneden. Ja, i dagligdagen og på de faste månedlige møder. OK 29

30 Hjælpemidler i tilbuddet Mulige emner Hvilke hjælpemidler benyttes i tilbuddet? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det at brugerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler f.eks. kommunikationshjælpemidler, IT, personlige hjælpemidler m.v.? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er at vurdere om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for brugeren Der benyttes ikke hjælpemidler. Der kunne være behov for noget, men den enkelte skal selv betale. OK 30

31 Ledelse og personale i tilbuddet et er at vurdere om personalets kompetencer svarer til brugernes behov, og om personalet trives herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø Mulige emner Hvilke uddannelser/kompetencer har personalet? Der er ansat tre pædagoger, en ergoterapeut og vikarer med forskellig baggrund. I hvilket omfang svarer disse til brugernes behov? De passer godt med brugernes behov. Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetenceudvikling? Hvordan sikres implementering og fastholdelse af den opnåede viden i personalegruppen? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og brugere om den? Det skal være en fast procedure, at dem, der har været på kursus, skal gennemgå det lærte på et møde. Det materiale, der er modtaget skal være tilgængeligt for alle. Når alle medarbejdere får kendskab til, hvad den enkelte har lært om på et kursus har de større mulighed for at stille spørgsmål og dermed få inddraget den nye viden i dagligdagen. Siden sidst: Vagtplanerne løber 6 uger ad gangen. Hvis personalet aftaler ændringer til den eksisterende vagtplan, skal ændringerne skal skrives i kinabogen, så de kan tilføjes planen. På den måde er planen opdateret. Alle arbejder hver 3. weekend. Det er Carsten, der i samarbejde med medarbejderne udarbejder vagtplanen. Afspadsering i weekends var ikke muligt tidligere, men der kan være weekends, hvor der slet ikke er beboere hjemme, og så skal der selvfølgelig kunne afspadseres. Udgangspunktet er, at der kan afspadseres, når det er foreneligt med arbejdspladsens behov. Er der behov for en afløser, skal aftalen med denne på plads først. 31

32 Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af hhv. ledelsen og medarbejderne? Hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan sikres medarbejdernes viden om tilbuddets procedurer, retningslinjer og regler? Tilbydes de ansatte supervision og hvor ofte? Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Der er blevet givet påbud fra arbejdstilsynet om at lave handleplan på trivselsundersøgelsens resultater. Trivselsundersøgelsens resultat var ok; mange forhold kunne henføres til de fysiske rammer og hænger dermed mest sammen med lokalerne i STUen. Siden sidst: Der har ikke været meget sygefravær. Der er en mappe med procedurer, der er meget udførlig og yderst anvendelig. Den har været højt prioriteret hos Lene, da personalet er så meget alene på vagt. Siden sidst: Der skal købes supervision udefra til de medarbejdere, der ønsker det. OK Der skal senest den 3. august være fremsendt en liste over medarbejdere ansat ved Ung ved Fjorden med angivelse af faglighed, ansættelsesdato, fratrædelsesdato og tilknytning til STU-delen eller bodelen. Ligesom det af listen skal kunne ses, hvilke medarbejdere, der afløser afgåede medarbejdere af hensyn til tilsynets mulighed for at følge med i sammensætningen af medarbejdernes faglige kvalifikationer. Der er modtaget en personaleliste med de ønskede oplysninger inden for fristen. Der skal senest den 3. august være fremsendt den handleplan, som Arbejdstilsynet har påbudt udarbejdet. Der blev ikke fremsendt en handleplan inden for fristen. Carsten var af den opfattelse, at den ikke var udarbejdet. Det blev aftalt med Carsten, at han skulle udarbejde et svar til Arbejdstilsynet og sende kopi af 32

33 Påbud svaret til kommunens tilsyn. Det viser sig, at der alligevel er udarbejdet en handleplan, som er fremsendt Arbejdstilsynet. Carsten sender handleplanen til tilsynet den 14. august. 33

34 Særligt tema på tilsynsbesøget Mulige emner Ung ved Fjordens indsatsområder i 2012 Opfølgning på tidligere tilsyn Generel vurdering Råd og vejledning Henstilling Påbud et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger inden for et givent område Carsten er ikke bekendt med, om der er indmeldt områder fra Ung ved Fjorden. Carsten vil selv have fokus på fusionen og sammensmeltningen af de forskellige kulturer og personalet. OK 34

35 Høringssvar og eventuelle ledelsesbemærkninger Afsender Der er ikke modtaget høringssvar. Høringssvar fra pårørenderåd og eventuelle ledelsesbemærkninger til tilsynsrapporten Svar og bemærkninger 35

36 Diverse materialer Type Eventuelle bilag udleveret fra tilbuddet 36

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail

Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012

Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn på Borgerskolen 4. december 2012 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen 1 Tilsynsrapport 2012 for Borgerskolen Navn og adresse: Målgruppe: Pensionat Borgerskolen Skolegade

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere