Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom"

Transkript

1 Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1

2 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi syndrom, der er fyldt 18 år, skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan. Der bør altid udarbejdes en handleplan i forbindelse med overgangen fra børnebestemmelserne til voksenbestemmelserne Som et led i planen besluttes det, hvornår den følges op og evt. justeres. 2

3 Handleplaner servicelovens 141 Handleplanen skal udarbejdes ud fra den unges forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. Hvis den unge ikke selv/ kun vanskeligt kan indgå i udarbejdelsen af handleplanen, skal tilbuddet fremsættes over for den, der varetager den pågældendes interesser, som f.eks. nære pårørende 3

4 Hvem skal hjælpe den unge 4

5 Hvem skal hjælpe den unge I dagligdagen personlig og praktisk hjælp ledsagelse socialpædagogisk støtte (bostøtte, hjemmevejledning) behov for repræsentation/værgemål? 5

6 Hvem skal hjælpe den unge i dagligdagen Når den unge fortsat bor hos forældre Praktisk bistand og personlig pleje kommunens hjemmepleje/anden godkendt leverandør den unge peger på en, der ønskes ansat af kommunen ( 94) Afløsning (af pårørende) 84 6

7 Ledsagelse 97 personer mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ret til 15 timers ledsagelse om måneden ordningen er begrænset til personer, der kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold det kan voksne med Prader-Willi syndrom næppe behovet for ledsagelse skal i stedet vurderes efter servicelovens 85 (socialpædagogisk støtte) 7

8 Socialpædagogisk støtte 85 Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Støtten kan bestå af hjælp til at den pågældende kan leve et liv på egne præmisser Støtten kan ydes som en del af et samlet tilbud om hjælp til pleje, overvågning eller ledsagelse både som led i et ophold i eget hjem eller i et botilbud 8

9 Socialpædagogisk støtte 85 Støtten kan f.eks. bestå i Hjælp til at udføre dagligdagens gøremål Oplæring/genoplæring i daglige færdigheder Støtte til kommunikation og samvær med andre Ledsagelse med pædagogisk indhold Hjælp til at tilrettelægge og overskue sin økonomi Hjælp til praktiske ting som indkøb, lægebesøg, læsning af post Hjælp til at skabe struktur i hverdagen En mere omsorgsbetonet og intensiv støtte, hvor den personlige omsorg og pleje kan være et mål i sig selv. 9

10 Når andre deltager i en sag Bisidder En person, der deltager sammen med den unge (sidder bi). Det kan anbefales, at der på forhånd aftales, hvordan pågældende skal hjælpe før, under og efter samtalen. Partsrepræsentant En person, der overtager den unges rettigheder efter forvaltningsloven. Det betyder f.eks., at det er partsrepræsentanten, som skal høres i sagen, og som skal modtage afgørelsen. Kommunen skal kræve dokumentation (fuldmagt) for partsrepræsentationen 10

11 Betingelser for at give en fuldmagt Den unge skal have handleevnen i behold Ved handleevnen forstås evnen til at varetage egne anliggender på en fornuftsmæssig måde og til at have den fornødne dømmekraft i en given situation det vil sige, at man kan overskue situationen og kan vurdere eventuelle valgmuligheder samt deres konsekvenser 11

12 Overvejelser i forhold til værgemål Er der brug for støtte til fx økonomi kontakt til offentlige myndigheder interessevaretagelse uenighed blandt de nære pårørende dårligt fungerende samarbejde mellem pårørende og personale. Kan støtten gives på en mindre indgribende måde? 12

13 Betingelser for værgemål den unge skal være ude af stand til at varetage sine anliggender, den unge skal opfylde et medicinsk kriterium, som er enten sindssygdom, svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred der skal være et behov for værgemålet. 13

14 Forskellige former for værgemål der kan iværksættes værgemål på begrænsede områder, et værgemål må aldrig være mere omfattende end det vurderes nødvendigt, værgemål kan begrænses til at angå økonomiske eller personlige forhold eller enkelte af sådanne forhold, værgemål kan tillige fratage den retlige handleevne 14

15 Efter værgemålslovens 5 Kan både være i forhold til økonomiske forhold personlige forhold Den unge er myndig Værgemål Efter værgemålslovens 6 Kun i forhold til økonomi værgen handler på den unges vegne den unge fratages altså sin handleevne (men kun i økonomiske forhold) den unge er umyndig (har ikke stemmeret) 15

16 Hvem kan være værge Familien, f.eks. forældre søskende Faste værger statsforvaltningen har en liste 16

17 Værgens opgaver Værgen skal varetage interesserne for den, der er iværksat værgemål for, og handle på den pågældendes vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter Opgaverne omfatter alene spørgsmål af retlig karakter og ikke af omsorgsmæssig karakter En økonomisk værgen skal sørge for, at indtægterne anvendes til gavn for den, der er iværksat værgemål for, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte 17

18 Værgens opgaver Forvaltning af formuen Hvis værgemålet omfatter en formue på kr. eller mere, må værgen ikke lade formuen stå i et almindeligt pengeinstitut, men skal indsætte den i en godkendt forvaltningsafdeling. Man kan se oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger på Civilstyrelsens hjemmeside, klik på fonde og dernæst på lovstof 18

19 Værgens opgaver Indtægtsregnskab Værgen skal føre regnskab over sin administration af de indtægter, som modtages for den, der er iværksat værgemål for. Værgen skal sende indtægtsregnskabet til den forvaltningsafdeling, som bestyrer formuen, eller til statsforvaltningen, hvis formuen er så lille, at den ikke skal være i en godkendt forvaltningsafdeling. Formueregnskab Værgen skal også føre regnskab over den del af formuen, som denne forvalter, men kun indsende det, hvis den del af formuen, som værgen forvalter er på kr. eller derover. 19

20 Værgens opgaver Brug af formuen værgen må ikke bruge af formuen uden statsforvaltningens forudgående godkendelse. hvis der er behov for at bruge en del af formuen, skal værgen sende en ansøgning til forvaltningsafdelingen, der sender ansøgningen videre til statsforvaltningen. Hvis formuen ikke står i en forvaltningsafdeling, skal værgen sende ansøgningen direkte til statsforvaltningen. Gaver værgen skal have statsforvaltningens godkendelse til at give gaver af indtægten, medmindre gaven har en ubetydelig værdi. gaver under 500 kr. i anledning af jul og fødselsdag til personer, som den, der er iværksat værgemål for, er knyttet til, vil normalt ikke kræve statsforvaltningens godkendelse 20

21 Værgens vederlag der skal betales vederlag, hvis personen har en indtægt over kr. (2014) og en formue over kr. Ellers betaler statsforvaltningen familiemedlemmer, der er beskikket som værger, kan kun undtagelsesvis få tilkendt vederlag Vederlagets størrelse det er som udgangspunkt kr. årligt for et værgemål omfattende alle økonomiske forhold, og kr. årligt for et værgemål omfattende alle personlige forhold ved etablering af værgemålet betales der for det økonomiske værgemål kr. og for et personligt værgemål kr. er der tale om både et personligt og økonomisk værgemål fastsætter statsforvaltningen vederlaget skønsmæssigt på baggrund af værgemålets karakter og omfang indgår værgemålet som et led i værgens øvrige forretningsdrift, kan der tillægges et beløb på kr. årligt til dækning af kontorholdsudgifter. alle værger kan mod dokumentation få dækket nødvendige udgifter som kørselsudgifter, frimærker og udgifter til telefon. 21

22 Vil du vide mere om værgemål Statsforvaltningens hjemmeside: (klik på værgemål) Civilstyrelsens hjemmeside (klik på fonde og personret, dernæst værgemål) Ældresagen, Værd at vide, Værgemål 22

23 Hvad skal den unge leve af 23

24 Hvad skal den unge leve af uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp) ressourceforløbsydelse fleksjob førtidspension 24

25 Uddannelseshjælp på niveau med SU + et aktivitetstillæg, hvis den unge vurderes aktivitetsparat For unge under 25 er beløbene i 2014: 2524 (bor hos forældre)/5857 (bor ude)+ 800/1032 følger den unge STU er han/hun vurderet aktivitetsparat det er en betingelse, at den unge ikke har en likvid formue, der overstiger kroner (NB! Gælder dog ikke hvis man følger STU) båndlagt arv regnes for likvid formue, hvis man ikke har søgt statsforvaltningen om at frigive formuen til forsørgelse af den unge statsforvaltningerne vil sjældent give tilladelse hertil 25

26 Nye regler om førtidspension unge under 40 år skal som udgangspunkt ikke have førtidspension de skal i stedet have et eller flere ressourceforløb ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. unge, hvor det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og skal stadig kunne tilkendes førtidspension i en sådan situation er det op til kommunen at tilrettelægge sin sagsbehandling, så pensionen kan komme til udbetaling ved det fyldte 18. år (afgørelse P 4-06) 26

27 Ressourceforløb varer et til fem år består af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs. alle får en koordinerende sagsbehandler der kan tilbydes flere forløb, hvis det første forløb ikke har ført til, at den unge har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet den unge får en ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau modtagere af ressourceforløbsydelse har ret til ferie og har i ferieperioden ret til at tage til udlandet 27

28 Merudgifter 100 Personkredsen for 100: personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne man må ikke modtage førtidspension efter gammel ordning (før ) ved varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 28

29 Merudgifter 100 merudgifterne skal udgøre mindst kr. pr. år, svarende til 509 kr. pr. måned tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 det kan f.eks. være merudgifter til kost, medicin, befordring, kurser, beklædning, håndsrækninger, vask og hygiejne 29

30 Afgørelse når en borger flytter til et botilbud efter almenboligloven, vil en eventuel forøget husleje kunne dækkes efter merudgiftsreglerne NB! Gælder ikke hvis borgeren får pension efter de gamle regler (før ) er borgeren berettiget til boligstøtte skal der tages hensyn hertil ved beregningen af merudgifterne. man vil således alene kunne få dækket den forhøjede boligudgift, når evt. støtte efter boligstøttereglerne er fratrukket huslejeudgiften. kommunen skal foretage en samlet vurdering af en sammenlignelig situation med en ikke-handicappet på samme alder og i samme livssituation alder, beskæftigelse, uddannelse og lokalt prisniveau er elementer, der skal inddrages 30

31 Hvor skal den unge bo 31

32 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt botilbud efter 107 eller som et længerevarende botilbud efter 108. Andre er bygget efter almenboligloven eller friplejeboligloven Når et botilbud er oprettet efter serviceloven reguleres betalingen for tilbuddet også efter denne lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at der ikke kan ydes boligsikring eller boligydelse. Er tilbuddet bygget med støtte fra almenboligloven eller friplejeboligloven får man en lejekontrakt, og der skal betales boligindskud og husleje, hvor der er mulighed for at få boligsikring eller boligydelse. 32

33 Serviceydelser Den hjælp og støtte, den unge har brug for, dækkes gennem servicelovens bestemmelser om personlig hjælp og pleje og praktisk bistand, madservice, socialpædagogisk bistand, ledsagelse m.v. Afgørelsen om botilbud skal indeholde oplysninger om den konkrete indsats som iværksættes og formålet hermed Den unge skal ikke betale for udgifter forbundet med, at kommunen yder socialpædagogisk støtte (servicelovens 85). Den ungeskal heller ikke betale for, at kommunen yder personlig pleje og praktisk bistand, når hjælpen er varig (servicelovens 83). Den unge betaler selv for andre fornødenheder. F.eks. medicin, tøj, møbler, ansvars og indboforsikringer m.v. 33

34 Servicelovens 3 stk. 2 Ændringer i tilbuddet Når kommunen træffer afgørelse om tilbud efter 32, 36 (særlige dag- og klubtilbud til børn) 103, 104 og (dag- og døgntilbud til voksne) skal afgørelsen indeholde oplysninger om beslutninger om den konkrete indsats, som iværksættes, og formålet hermed. hvis den konkrete indsats ændres væsentligt skal disse begrundes konkret ud fra borgerens behov beslutninger om væsentlige ændringer af den konkrete indsats kan indbringes for de sociale nævn 34

35 Ferie Der er ikke i serviceloven hjemmel til at kommunen opkræver betaling for udgifter forbundet med at yde hjælp efter servicelovens 85 eller varig hjælp efter servicelovens 83. Kommunen må altså IKKE opkræve betaling i forbindelse med ferieophold fra beboerne til personaleudgifter, hverken løn, diæter, rejseudgifter eller andet Selv om ferie ikke er en del af din kommunes serviceniveau, kan du søge om støtte til ferie fortæl hvorfor det er vigtigt for dig at komme på ferie Du har ret til at få en begrundet afgørelse og en klagevejledning 35

36 Kan man selv bestemme, hvor man vil bo? Varige boliger er den unge visiteret til en ældre/handicapegnet bolig efter almenboligloven, en friplejebolig eller et varigt botilbud efter 108, er der ret til frit at vælge mellem sådanne boliger retten til frit valg gælder uanset boligens beliggenhed betingelserne for at få anvist en bolig skal være opfyldt i bopælskommunen og ved flytning til en anden kommune både i bopælskommunen og i tilflytningskommunen Afgørelse fra Ankestyrelsen Kommunen kan ikke afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgs reglerne, hvis botilbuddet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med 36

37 Kan man selv bestemme, hvor man vil bo? Midlertidige boliger (servicelovens 107) her gælder det frie valg ikke Afgørelse C fra Ankestyrelsen Kommunen kunne ikke flytte en mand med nedsat psykisk funktionsevne til et midlertidigt botilbud uden hans samtykke. Kommunen havde efter en konkret vurdering mulighed for at udvisitere ham fra et midlertidigt botilbud. Kommunen skulle som følge af sin omsorgspligt tilstræbe at finde et botilbud, der så vidt muligt var afpasset efter hans særlige behov og ønsker, således at der kunne opnås et samtykke fra ham til opholdet. Han ville ikke kunne flyttes til et varigt botilbud uden samtykke med mindre betingelserne for flytning efter magtanvendelsesreglerne var opfyldte. 37

38 Her kan du få mere at vide 38

39 Her kan du hente hjælp LEVs rådgivning: tlf , er åben for medlemmer mandag til onsdag fra kl. 10 til 12 du kan også sende en mail på Find pjecerne Hånd om paragrafferne: 1.Børn og unge med udviklingshæmning 2.18 år...og hvad så? 3.Voksne 39

40 Vil du vide mere DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Hjemmeside med mange gode oplysninger På forsiden finder du Find svar på dit spørgsmål Samt links til lovguider om f.eks. merudgifter til børn og voksne tabt arbejdsfortjeneste barn til voksen fleksjob 40

41 Hjælp til samarbejdet med kommunen DUKH den uvildige konsulentordning på handicapområdet, I DUKH har du flere muligheder for rådgivning, du kan ringe på søge i net rådgivningen spørge net rådgiveren udfylde en formular og blive ringet op 41

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere