Husordensregler for ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri Brønderslev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husordensregler for ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri Brønderslev."

Transkript

1 Ungdomsboligerne Det gamle Mejeri Torvegade 2C, 9700 Brønderslev Kontakt: Husordensregler for ungdomsboligerne Det Gamle Mejeri Brønderslev. Et godt klima er meget værd. Ungdomsboligerne med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne i ungdomsboligerne i Det gamle mejeri Dette husordensreglement er fastsat for at beskytte både beboerne og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen samt friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Det må heller ikke glemmes, at fremmede mennesker, der besøger ungdomsboligerne, også lægger mærke til hvordan vi passer vore omgivelser. Velordnede ungdomsboliger signalerer, at her bor der ordentlige mennesker. Dette er ikke mindst vigtigt for vores omdømme i Brønderslev, som vi er en del af. Forretningsføreren, Af mange kaldet "Viceværten" ser efter, at alt går godt til i ungdomsboligerne. Det er også ham, der bl.a. skal påtale, hvis du kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op - det er en del af hans arbejde. Henvendelse om beboerservice rettes til Forretningsføreren. I ungdomsboligerne gør vi meget ud af at den ansatte forretningsfører, er bevidst om at det er unge mennesker der bor i boligerne. Så derfor vil du opleve en forretningsfører, der på rigtig mange områder optræder positiv, lyttende og som på rigtig mange områder gerne hjælpe unge mennesker, med at skabe rammerne omkring det første lejemål opholdet i ungdomsboligerne. Mottoet er ccccccc Forretningsføreren vil regelmæssigt have sin daglige gang i og omkring ungdomsboligerne, og kan træffes på følgende tlf. nr Forretningsføreren vil få kontor i lejlighed St. 2c 1 og som opstart vil der være åben mandag og torsdag Uden for normal arbejdstid, såfremt der opstår uopsætteligt behov for kontakt, kan du rette henvendelse til ovennævnte telefonnr. Såfremt der ikke sker besvarelse, brug din sunde fornuft. Området vendes på beboermøder. Fravær i længere tid Såfremt du er bortrejst i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren herom. Denne har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Alment 2. Tobaksrygning m. m.. 3. Musik, fest 4. Affaldshåndtering 5. Trapperengøring og rengøring af gangarealer.. 6. Antenne & Parabol 7. Bad & toilet 8. Cykler & Knallerter 9. Skiltning af døre og postkasser 10 Udluftning af lejligheden 11. Elværktøj 12. Forsikring 13. Glas 14. Grønne områder og parkeringsarealer 15. Husdyr 16. Installationer 17 Sanitet 18. Vaskeri 19. Tremmerum (Loftsrum) 1. ALMENT Det er selvsagt forbudt at tegne og male på træværk og murværk eller på anden måde beskadige eller tilsvine ejendommen. Lejeren skal sørge for, at givne regler også overholdes af de øvrige husstandsmedlemmer samt af besøgende. Er en lejer, dennes husstand eller besøgende skyld i forurening af trapper, gange eller murværk, skal lejeren straks og uopfordret drage omsorg for nødvendig rengøring. Beskadigelse skal anmeldes til Forretningsføreren. Lejeren, dennes husstand og besøgende er pligtige at efterkomme henstillinger, opslag m.v., der på ungdomsboligernes vegne meddeles af Forretningsføreren. Lejeren er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejer selv, lejers husstand, gæster eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

3 Klager, alle klager, også over andre beboere, skal indgives skriftligt til forretningsføreren. Klager skal indeholde navn og adresse, både på klager og på den, der klages over, oplysninger om hvad der klages over, samt tidspunkt på det skete. Klager over andre beboere behandles fortroligt. Dog er klager omfattet af offentlighedslovgivningen, hvis de indgår som sagsakter i en sag, som f. eks. behandles af Beboerklagenævnet eller Boligretten. 2. TOBAKSRYGNING M.M. Det er tilladt at ryge i egen bolig. Iflg. "Lov om røgfri miljøer", er det ikke tilladt at ryge i afdelingernes fælles rum, f.eks. opgange, vaskeri, Ungdomsboligerne indfører efter behov rygefri og -allergivenlige lejligheder, hvor rygning ikke er tilladt i og omkring lejligheden. Loven om euforiserende stoffer, tages meget seriøst i ungdomsboligerne, hvorfor man ved den mindste mistanke om bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer overtrædes, vil der blive rettet henvendelse de sociale myndigheder og politiet. Overtrædelse af bestemmelserne i lejekontrakten og husordensreglementet kan medføre ophævelse af lejemålet. 3. MUSIK, FEST Brug af radio, fjernsyn, grammofon, CD-afspiller, MP3, båndoptager og musikinstrumenter m.m., skal altid ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Spil altid for lukkede vinduer. Spilles der for åbne vinduer, overtræder du "Politivedtægten", hvorfor generede naboer kan kontakte politiet herom. I de sene aften- og nattetimer skal du vise særligt hensyn til de omkringboende, bl.a. ved at dæmpe musik og samtale, så du ikke forstyrrer andres mulighed for nattero. Normalt skal der være ro efter kl Skal du holde fest, kan det være hensigtsmæssigt at informere naboerne, evt. ved opslag i opgangen, for at sikre dig, at naboerne er bekendt med støj. I denne situation må omkringboende acceptere en vis feststøj. Lejeren er ansvarlig for al støj i lejemålet, som forvoldes af lejer selv, lejers husstand, gæster eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede. 4. AFFALDSHÅNDTERING Du har pligt til at sortere affald inden bortkastning Al affald skal være omhyggeligt indpakket i papir eller emballeret i affaldspose, før det kastes i affaldscontaineren, som kun er til dagrenovation (restaffald). Containerlåget skal efter benyttelse lukkes forsvarligt. Spildes der på trappearealet, skal optørring straks ske. Ved større mængder affald, gl. møbler, hvidevarer m.m. kontaktes forretningsføreren for evt. hjælp. Af hensyn til rottefaren må der ikke henkastes madrester i bebyggelsen og de tilhørende arealer.

4 5. TRAPPERENGØRING OG RENGØRING AF GANGAREALER. Rengøring af trapper, trappegange og hoveddøre påhviler beboerne. Forretningsføreren kan fortælle dig, hvordan arbejdet fordeles mellem beboerne, eller om der i den opgang, hvor du bor, eventuelt er antaget hjælp til løsning af denne opgave. Selv om der er antaget hjælp, er det naturligt at man som lejer rydder op, såfremt en selv eller gæster slæber sand eller andet ind i opgangen. Husk på, at opgangen er det første gæster ser, når de kommer på besøg Rengøringsartikler findes i vaskerummet, husk at stille dette på plads efter brug. 6. ANTENNE & PARABOL Opsætning af enhver form for udvendig antenne/parabol er ikke tilladt, der henvises til de muligheder der forefindes i dag via nuværende antenne/- Internetbaserede muligheder. 7. BAD & TOILET For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Engangsbleer, vat, klude, avispapir, husholdningsolier o.l. må aldrig udskylles gennem toiletkummen. Eventuelle utætheder o.l. i installationerne skal straks meddeles forretningsføreren. 8. CYKLER & KNALLERTER Cykler, knallerter skal placeres i cykelskur eller i umiddelbar tilknytning hertil. Cykler o.l. eller dele heraf, som ikke længere anvendes skal fjernes. 9. SKILTNING, DØRE OG POSTKASSER Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra forretningsføreren. Navneskilte må kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af ungdomsboligerne, ved indflytning opsætter forretningsføreren navneskilte, på dørskilt som postkasse. Postkasser, det påhviler lejeren at tømme sin postkasse regelmæssigt, således den fremstår som tømt. Evt. påsættes Nej tak til Reklamer 10. UDLUFTNING AF LEJLIGHEDEN Det er vigtigt, at du dagligt lufter ud i lejemålet for at fjerne kondensvand og fugt. Luft ud 2-3 gange dagligt, blot 5-10 minutter ad gangen. Du bør også åbne indbyggede skabe ofte. Det er ikke en god idé at lukke for varmen og lade vinduer stå åben hele dagen. Dette giver let kuldeskjolder og skimmel på vægge. Opdager du fugt i lejligheden skal du kontakte forretningsføreren. 11. ELVÆRKTØJ Boremaskiner og lignende må i ungdomsboligerne benyttes på hverdage indtil kl og lørdage til kl FORSIKRING Ungdomsboligerne har forsikret bygningerne for vand-, storm- og brandskader, svampe eller insektangreb samt glas- og kummeskader.

5 Kommer du til at beskadige eller ødelægge inventar eller installationer, og skaden ikke er dækningsberettiget, er du selv erstatningsansvarlig. Vi gør opmærksom på, at skader, der opstår på dit indbo i lejligheden eller tremmerum, som følgevirkning af skade på bygninger, eller skader på tøj, som opstår ved brug af maskiner i vaskeriet ikke er dækket af ungdomsboligernes forsikringer. Du bør i egen interesse derfor tegne en indboforsikring, som dækker disse forhold. Spørg evt. forretningsføreren til råds. 13. GLAS Lejeren hæfter selv for ituslåede vinduer. Skader skal straks anmeldes til forretningsføreren. 14. GRØNNE OMRÅDER OG PARKERINGSAREALER Grønne arealer i gården og omkring cykelskure, er fælles med mejerigårdens lejligheder, og ophold her, sker under hensyntagen til begge boligkomplekser. Der er opstillet bordbænkesæt der frit kan benyttes af begge boligers lejere. Parkering er forbudt på brandveje og boligveje. På parkeringspladser skal der parkeres hensynsfuldt og således, at der ikke blokeres for køretøjers ind- og udkørsel. Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg. Traktorer, busser og entreprenørmateriel er ikke tilladt. Køretøjer som er parkeret til ulempe for, andre eller uretmæssigt parkerede køretøjer, herunder køretøjer uden nummerplader, fjernes uden varsel for ejerens regning. 15. HUSDYR, m.m. Husdyr (hund, kat, kaniner, krybdyr eller lignende) må ikke holdes, haves i pleje, eller være på "ferie". Anskaf derfor ikke husdyr for at glæde familien. Du vil straks blive pålagt at fjerne dyret og du risikerer, at lejemålet opsiges. Fodring af fugle mm. Du må ikke fodre fugle - eller andre dyr - ved at kaste brød, madrester og lignende ud fra lejemålet. Dette spiselige foder tiltrækker rotter. 16. INSTALLATIONER Lejerne må ikke foretage indgreb i ejendommens installationer til el, vand og varme. Fejl i installa-tioner skal straks meddeles forretningsføreren. Vandhaner og cisterner Utætte vandhaner eller cisterner medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand. Sådanne fejl anmeldes straks til ejendomsfunktionæren, som vil foranledige fejlen udbedret. Frostvejr, for at undgå frostsprængninger, må radiatorerne aldrig være helt lukkede i vinterperioden, især ikke, når vinduer i lejligheden er åbne. Lejer skifter for egen regning selv pærer eller lysrør i lejemålets faste lamper og installationer, når der er behov herfor. Det samme gælder sikringer og batteri i ringeapparat. 17. SANITET

6 Afdelingen har tegnet en sanitetsforsikring. Skader skal straks anmeldes til ejendomsfunktionæren. 18. VASKERI Vaskeriet, kan benyttes af beboer i ungdomsboligerne, polletter kan købes ved forretningsføreren. Reglerne for bookning af tider samt vejledninger er ophængt i vaskerummet. Maskinerne og inventar skal afleveres rengjort og aftørret efter brugen. Fejl ved maskinerne skal straks meddeles til forretningsføreren, der ligeledes kan vejlede i brugen af maskinerne. Brug af vaskerimaskiner sker på eget ansvar. 19. Tremmerum (loftsrum) Disse rum kan lånes mod betaling af et depositum, disse skal altid være aflåste, også selv om de ikke benyttes. Der må ikke opbevares letantændelige væsker eller genstande i loftsrummene. Tremmerum (loftsrummet) må ikke byttes med eller overdrages til andre. Husordensreglementet er godkendt på bestyrelsesmøde den xx 2015, og fremlagt på beboermøde xx. Godkendt på beboermøde den

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere