Ark No 134/1893. Fortegnelse over Ansøgere om Pladsen som Reservepatrouillebetjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ark No 134/1893. Fortegnelse over Ansøgere om Pladsen som Reservepatrouillebetjent."

Transkript

1 Ark No 134/1893 Fortegnelse over Ansøgere om Pladsen som Reservepatrouillebetjent. 1 Skomager Niels Petersen, Grønnegade 2 Arbejdsmand Andreas Schou, Veile (1 Forholdsattest) 3 Mejerist fhv. Møllekudsk Kristen Hansen Wissing, Holmen 225 e (2 Bilag) 4 Klodsmager Laust Steensen, Veile (4 Bilag) 5 Ølkudsk Hans Gert Bang Martinsen (9 Bilag) 6 Slagter Chr. Clausen (1 Bilag) 7 Skomager H.N. Wedel, Veile 8 fhv. Landmand Mads Nielsen, Veile 9 Skomager Morten Nielsen Rau, Staldgaardsgd No 29k (Bilag) 10 Skomager Johan A. Rydstrøm, Stokbroen Bager E. Nielsen, Grejsdalen 12 Christen Petersen, Sønderbro 22 a (7 Bilag) 13 Frederik Georg Martin Schmidt, Former hos Hess (3 Bilag) 14 Mejerist Peter Kristian Petersen Skjørring Andelsmejeri (1 Bilag) VB 134/93

2 Ark No 134 Til Vejle Byraad. Undertegnede Reservepatrouillebetjent P. Sørensen andrager herved det ærede Byraad om at maatte blive fast ansat i den ved Patrouillebetjent Berghs Afgang ledigværende Plads, og skal ærbødigst anføre, at jeg ved Ansættelsen sidste Gang blev forbigaaet og at jeg nu har været reserve i 8 Aar. Jeg har et godt Helbred og haaber at min Høie Foresatte vil give mig en Anbfaling for den Tid jeg har forettet Tjeneste og vil stedse beflitte mig paa at udføre hvad der maatte blive mig paalagt paa bedste Maade. Endelig tillader jeg mig at anføre, at jeg har været Afholsmand i noget over 12 Aar, jeg beder derfor meget Byraadet om at erholde fast Ansættelse. Vejle den 16 Juni Ærbødigst P. Sørensen Reservepatrouillebetjent VB 134/93

3 Ark No 134/1893 Til Byraadet i Vejle. Undertegnede tillader sig herved Grundet paa at jeg har søgt mig en anden Beskjæftigelse allerærbødigst at andrage det ærede Byraad om at blive endtlediget fra min Post som Patrouillebetjent i Vejle fra 1ste Juli Veile d.18 Juni Allerærbødigst Fr. Bergh Patrouillebetjent. VB 134/93

4 No 1 Til Veile Byraad. Da jeg ser at Pladsen som Reserve Patrouillebetjent er ledig tilader jeg mig ærbødigst at ansøge om at jeg maa blive ansat i denne Stiling jeg er født 19 Mai 1868 er Skomager og har boet i Veile i 7 Aar. Jeg har aftjent min Værnepligt ved 2. Batalion i 1883 og har aldri været tiltalt eller Strafed min Familie bestaar af min Hustru og 5 ukonfirmerede Børn. Jeg er Totalafholdsmand og dersom jeg bliver ansat vil jeg efter bedste evne gjøre min Pligt Samvitihedsfult. Veile den 29 Juni ærbødigst Niels Petersen Skomager Grønnegade

5 No 2 Til Vejle Byraad. Underskrevne Arbejdsmand Andres? Skou,? af Patrouillebetjent Skov i Vejle, boende i Søgade 201 i Vejle, tillader mig herved ærbødigst at ansøge om den ledige Plads som Reserve-Patrouillebetjent i Vejle. Jeg er 26 Aar gl. og af Naturen udstyret med et sundt og godt Helbred samt i Besiddelse af legemlige og aandelige Evner, saa jeg nok kan udfylde? hvorfor jeg haaber den maa blive mig betroet. Vejle den 29 Juni ærbødigst Andres Skou

6 3. Artilleriafdeling 7 Batteri Aarhus den 26. Oktober Forholdsattest. -o-o-o- Hjemsendt Konstabel No 184 Andreas Christian Poulsen Schou født i Veile den 14 August 1866 og tilført Lægdsrullen for 4. Udskrivningskreds 95 Lægd, Bogstav H Nr. 9 har været til Tjeneste ved 7. Batteri fra 10/5 86 2/ / / Han har i sin ovenanførte Tjeneste været straffet for Tjenesteforsømmelse den 21/12 86 med en Irettesættelse. Der meddeles ham herved det Vidnesbyrd at hans Forhold i øvrigt har været tilfredsstillende. Han er ædruelig og nogenlunde flink til sin Tjeneste. Crone/ Fl. Rantzau Chef for 7. Batteri

7 At?? heraf Christen Vissing her af Byen har tjent mig i henved 2½ Aar, og i den Tid har viist sig at være en flink, paalidelig og dygtig Mand, bevidnes herved. Veile Vandmølle d 30 Juni H. Hansen.

8 29. Juni Kristen Hansen af Vissing har tjent mig fra 1. Maj 1879 til 1 Maj 1800, og har han ved Troskab og Flid gjort sig fortjent til min bedste Anbefaling. Nutzhorn

9 27 Bataillon. Fredericia d 14de Mai Forholdsattest. Hjemsendt Menig af 27 de Bataillon 4de Compagni No 501, Laust Steensen, født paa Bredal Mark Aar 1852 og tilført Lægdsrullen for 4de Udskrivningskreds 142 Lægd Litr S. No 6 mødte som Rekrut ved 12te Bataillon d. 26de April 1845 og har været til Tjeneste ved samme fra 26de April 1875 til 27de October 1875 fra 15de Juni 1876 til 29de Juli 1876 fra 2den Juni til 4de Juli Den 1ste August Aar 1879 overførtes han til 27de Bataillon, ved hvilken han har været til Tjeneste fra 18de September 1879 til 14de October Han har i sin ovenanførte Tjenestetid ikke været straffet. Der meddeles ham herved det Vidnesbyrd, at han har været flink i sin Tjeneste. Navn Chef for 27de Bataillon / R Wolff Chef for 4de Compagni

10 Naar jeg efter Opfordring af Laurs Steensen, herved skulle meddele som min Anbefaling, da skeer dette med saameget desto større Glæde, som jeg overensstemmende med Sandheden kan meddele ham min meget ubetingede Anbefaling. Han har i 3 Aar tjent mig som A karl, og i denne Tid med usædvanlig Dygtighed, Flid, Troskab og Omtanke røgtet sit Hverv. Hans Ædruelighed, Sædelighed og moralske Vandel, der vanskelig lader sig stille i et for gunstigt Syn, er mig Borgen for, at han med Samvittighedsfuldhed og Alvor vil tage sig af den Gjerning, han attraaer, nemlig som Fattiggaardsbestyrer. St. Lysholt d. 12 Jan: S. Christensen

11 ?? Laust Steensen barnefødt paa Bredal Mark Engom Sogn har tjent mig undertegnede fra 1ste November 1870 til November 1872, Og jeg kan med Sandheden bevidne, at han i denne sin Tjeneste i enhver Henseende har udvist særdeles Troskab og Sædelighed, ligesom og, at han i Hurtighed til Bondearbeide ikke stod tilbage med Hensyn til hvad der med Billighed kunde fordres af en ung Bondekarl. Hvorfor jeg kan anbefale ham paa det bedste og Ønske ham en Løkkelig Fremtid. Bredal Mark d. 12 Januari S. Chr. Pedersen

12 Klodsmager L. Steensen har været i min Tjeneste, og efter det Kjendskab jeg derved har faaet til ham, er det mig en Fornøjelse i et og alt at kunne tiltræde det ham af Hr. Proprietær Christensen, St. Lysholt under 12 Januar 1880 meddelte særdeles fortrinlige Vidnesbyrd. Jeg troer, at Hr. Steensen vil være meget vel skikket til Patrouillebetjent. Veile, den 7 Marts N. Fr. Petersen

13 No 4 Undertegnede tillader sig herved at ansøge det ærede Byraad, om Pladsen som Reservepatrouillebetjent. Jeg troer at kunne opfylde Pligterne, som paahviler en Reservebetjent, til mine Foresattes Tilfredshed. Jeg har en temmelig stor Familie at forsørge nemlig Kone og 5 Børn, og det er sløit med Klodsmageriet nu, saa jeg vilde være det ærede Byraad meget taknemmelig, om jeg kunde komme i Betragtning, ved Besættelsen af ovennævnte Plads. Jeg er 40 ar gammel. Hoslagt medfølger Forholdsattest fra Tjenesten og flere Anbefalinger fra tidligere Pladser. Til Byraadet Veile den 28 Juni Selvskreven af Laust Steensen.

14 No 3. Veile den 28 Juni Ansøgning til Byraadet. Undertegnede tillader sig herved at anmode det ærede Byraad om at maatte komme i betragting ved besættelse af den ledige Plads som Reserve Petrolliebetjent min alder er 35 Aar og af godt Helbred da jeg alt tidligere har asisteret som Petrllebetjent her i Byen i Sygdoms og andre tilfælde haaber jeg at det ærede Byraad vil tage hensyn til min Ansøgning. Medhøjagtelse fhv Møllekusk Kristen Hansen Wissing Holmen 225c

15 No 5. Til Vejle Byraad I Henhold til det ærede Byaads bekjendtgjørelse angaaende den ledigblevne Plads som Reservepatrouilliebetjent tillader undertegnede Hans Geert Bang Martinsen for Tiden Ølkudsk for Vejle ny Hvidtølsbryggeri, sig herved ærbødigst at ansøge om at blive den nævnte Plads tildelt. Jeg er 35 Aar gammel, har et kraftigt og godt Helbred, er i Besidelse af et besindigt og rolig Temperement, og tillige Afholdsmand samt derhos godt lokaliseret og kjendt her i Byen eftersom jeg har boet her i ca 6 Aar, saa jeg formener at være i Besiddelse af de Egenskaber der udfordres for at kunne overtage en sådan Plads som den Ansøgte, hvorfor jeg og forventer, at Pladsen med det ærede Byraads Velvillie maa blive mig tildelt. Jeg tillader mig i øvrigt at henvise til hoslagte Anbefalinger, som jeg dog i alle Tilfælde forventer maa blive mig tilbageleveret. Vejle den 25 Juni ærbødigst H. Bang Modtaget de med denne Ansøgning følgende 9 Bilag, hvorfor kvitteres. Vejle den 19 Juli H. Bang

16 At H. Ch. Clausen i de sidste 2 Aar har været i Beskjæftigelse hos mig, og i den Tid har idført sit Arbeide til min Tilfredshed meddeles herved, og kan jeg Anbefale ham paa det bedste til den Plads han ansøge om. Vejle d 27 Juni 93 I. Poulsen Slagter

17 No 6. Til Veile Byraad Veile. Undertegnede Chr. Clausen tillader mig herved at ansøge det højtæ Byraad om, at den ledige Plads som Reserve-Natbetjent maa blive mig tilstaaet. Og maa jeg bemærke at jeg er født i Veile og opholdt mig for det meste her. Ligeledes maa jeg tillade mig at bemærke, at jeg er Afholdsmand.

18 Indlagt fremlægges Anbefaling fra Mænd der er Kjendt med mig og haaber det højtæ Byraad vil tildeele mig den ansøgte Plads. Veile d 27 Juni Underdanigst Chr, Slausen Slagter

19 No 9 Ansøgning Til Høit ærede Byraad Veile. Som Reservepatroilebetjent Pladsen som ledig efter at Skomager P. Sørensen nu ere rükket op som fast Natbetjent tillader Jeg mig dybt alt Underdanig at fremkomme med min Under saattelig Ansøgning om Pladsen som Petrollie- Reserve Betjendt maa blive mig Benaadet mit formaal Skal Stedse Være at Arbeide tro i denne gjerning som Bliver mig Betroet og Skal ret og alt tjene min fødeby huld og tro og gjøre min Pligt til den ærede Byraads tilfredshed Haaber ieg??? Nu? ingen kan løbe En tyveknægt Hurtigere ind En mig. og alt Vad der foretages opdagelse Eller Noget som Helst? tales som? udenfor Pollitiets omraade.? Edsvoren med altagtelse Tegner H.N.Wedel Skomager Søgade 199. Veile

20 No 8 Til Vejle Byraad. Undertegnede forhenværende Landmand nu boende paa Sønderbrogade No 73 hersteds, tillader mig herved ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om ansættelse som Reservepatroillebetjent. Jeg har boet 1 Aar i Byen, er født d 5. Marts 1851 i Vinding pr. Vejle. Vejle d 24 Juni Ærbødigst Mads Nielsen

21 No 9 Vejle den 22/6 93. Hr Borgermester. Da jeg ser at Patroulliebetjent Berg skal gaa af til 1ste Juli. Og at Reservebetjent Sørensen skal have Pladsen. Vilde jeg forespørge om jeg ikke kunde faa Pladsen som Reservebetjent. Jeg er 23 Aar og har en god Forholdsatest fra Militærtjenesten. Med megen Agtelse Skomager Morten Nielsen Rau. Staldgaardsgade No 629k

22 No 10 Til det Ærede Byraad i Vejle. Ifølge Bekjengørelsen i Vejle Amtsavis at Plassen som Reserve patrouillebetjent for tiden er ledig henstiller jeg til det Ærede Byraad om at maatte komme i Betrakning ved Indstillingen af ovennævnte Plas. Vejle den 27 Juni Ærbødigst Johan A. Rydstrøm Skomager Stkbroen 475

23 No 11 Til Byraadet. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om den ledige Plads som Reservepolletibetjent, jeg har været bosiddende her i Byen i 9 Aar og i de 5 Aar har jeg selv haft Borgerskab som Bager, jeg har altid været ædrulig men stedse levet under trykkende Omstændigheder og tillige haft en stor Familie at forsørge er det gaet tilbage for mig hvorfor jeg tillader mig at anbefale mig til det ærede Byraads Velvillie ved Besættelsen af den ledige Plads. Jeg boer fortiden i Greisdalen men kan straks flytte ind til Byen dersom Pladsen blev mig tilstaaet. Ærbødigst E. Nielsen

24 No 12 Til Veile Byraad. Undertegnede tillader sig herved at ansøge det ærede Byraad om at maatte blive forundt Pladsen som Reservepatrouillebetjent her i Byen. Jeg er 45 Aar gammel og har et godt Helbred har tidligere været Møllersvend har aftjent min værnepligt og været Arbeidsmand ved Veile Haune? 11 Aar. Jeg har tidlige gordt tienest. som Patrouillebetjent i Nørvang Tørril Herreder i Politibetjent I. Nielsens Sygdomsforfald. Jeg tillader mig at vedlægge Anbefalinger fra mine tidligere Tjenester. Veile den 27 Juni Ærbødigst Christen Petersen Sønderbrog 22 a

25 d 27/6 93. Arbeidmand Chr. Petersen Sønderbrogade 22 a kjender jeg som en flink, dygtig, flittig ordentlig og ædruelig Mand og troer han vilde være skikket til den Plads, han ansøger om at faa. Jeg tillader mig derfor at anbefale ham paa det bedste. Erhard Gylding.

26 Foreviseren heraf Christen Petersen har tjent mig fra første Mai 1875 til dato som Møllesven, hvilken Gjerning han i dette Tidsrum har udført til min fuldkomne Tilfredshed, og i alle Henseender udvist Flid og Troskab, og en meget agtværdig Opførsel saa at jeg med Grund kan anbe? paa det Bedste til hvem han maa komme i Tjeneste ved i Fremtiden. Veile Vandmølle d 1 Mai Peder Hansen

27 Foreviseren Christen Petersen har tjent mig som Mølsvend fra 31 Juli 1872 til dato og af dette Tidsrum i 1 Aar fra 1. Mai 73 til 1 Mai 74 som Førstemand og har med Flid, Troskab og Duelighed i sin Gjerning, forenet med en i alle Henseender agtværdig Vandel, vundet min særdeles Tilfredshed, saaledes at jeg paa det bedste kan anbefale ham til alle han i Fremtiden maatte komme i Forhold til. Veile Vandmølle d 1 mai Joh. Møller Mølleforpagter

28 Havnearbeider Christen Petersen har i de 6 Aar han har arbeidet ved Havnen, været ædruelig og flink til sit Arbeide. Veile den 7de Marts H.C.Bartz Havnefoged

29 Fornævnte Kristen Petersen har tjent mig i 1½ Aar som Møllelærning og ½ Aar som Svend med en i Særdeles Troskab og Flid, saa at jeg kan anbefale ham med det bedste Vidnesbyrd til en hver Som Maatte Ønske at Antage ham i Sin tjeneste, dette tilstaaes af Undertegnede. Mølholm Mølle d 1 Maei B. Jensen

30 Møllersvend Chr. Petersen har arbeidet for mig fra 1ste Mai 1868 til dato, og iden tid udvist flid og Troskab, hvilket Vidnesbyrd jeg med glæde giver ham. Mølholm Mølle d. 16 Octbr P.M.Andersen

31 Møllersvend Chr. Pedersen har til forskjellige Tider Arbeidet for mig og altid udført hans Arbeide til min Tilfredshed og altid været ædruelig og skikkelig og Tro saa at jeg kan anbefale ham paa det bedste. Veile d 9. December I.C. Christiansen

32 S. 447 Forholdsattest. Undercorporal af Aargangen 1874 No 493 Frederik Morten Georg Smith /. Ringkjøbing./ af 4de Udskrivningskreds 71 Lægd Litr. A No 6 har været til Tjeneste ved 10de Bataillon fra 26de April 1874 til 29de Juli Han er skikket til Forfremmelse og har under sin Tjenestetid opført sig godt; hvilket herved attesteres. Fredericia den 9de October 1878 Navn Oberst Chef for 27de Bataillon / Navn Capitain og Chef for 27de Batt. 4de Comp.

33 At Fremviseren heraf, Frederik Georg Martin Schmidt, der i indeværende Aars Sommer har været ansat som Bademester paa Fredericia Strømbadeanstalt, har udført den nævnte Gjerning til Bestyrelsens Tilfredshed, dette undlader man ikke hermed paa Forlangende at bevidne. Bestyrelsen for Fredericia Badeanstalt den 19 September Navn Formand

34 I Anledning af at Former F.G.M. Schmidt søger den ledige Plads som Reservebetjent ved Veile Politi, meddeles ham herved det Vidnesbyrd, at han, som har arbeidet i min Fabrik i c. 11 Aar, i dette Tidsrum ved udvist Flid, ædruelig og exemplarisk Opførsel har vundet min Tilfredshed saaledes at jeg paa det Bedste kan anbefale ham til den attraaede Plads. Veile d. 26 Juni C.M.Hess

35 No a 42 Aar Til det ærede Byraad i Veile. Ansøgning. Undertegnede Frederik Georg Martin Schmidt tillader sig herved at ansøge det ærede Byraad om den i Bladene opslaaede ledige Plads som Reservepatrouilliebetjent, idet jeg lover pligttroe at opfylde de mig betroede Hverv. Som Qvallifikationer til Pladsen skal jeg anføre at jeg ved forskjelige Leiligheder har ydet Assistance ved Pollitiet i flere Aar som f.e.x Nytaarsaften og lignende Leiligheder, ligesom jeg har været Undercorporal, har arbeidet hos Hr. Fabrikant C.M.Hess i 10½ Aar uden Afbrydelse, endelig har jeg i 12 Aar været Good Templar. For øvrigt tillader jeg mig at henvise til hoslagte Anbefalinger. Veile den 27de Juni F.G.M. Schmidt.

36 Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel Realskole til den almindelige Forberedelsesexamen og ved denne Prøve opnaaet i Modersmaalet, skriftlig Karakter mg Points 14 - Modersmaalet, mundtlig --- mg /3 - Engelsk, skriftlig og mundtlig --- g Tysk --- mg /3 - Historie --- mdl /3 - Geografi --- mg Mathematik, skriftlig Regning --- mg /3 - Mathematik, skriftlig og mundtlig Aritmethik --- tg Mathematik, skriftlig og mundtlig Geometri --- g Naturhistorie --- mg Naturlære --- mg /3 - Orden med de skriftlige Arbejder i det Hele --- mg hvorefter han har bestaaet med 80 1/3 Points. Efter dette Udfald meddeles ham herved Vidnesbyrd om at han er i Besiddelse af saadan Donnelei og aandelig Udvikling, som udfordres for enten at bygge videre paa dette Grundlag eller at gaa over til praktisk Virksomhed. Hammel Realskole den 16de Juli C.J. Christensen Skolens Bestyrer

37 12. Bataillon Fredricia den 7 Marts Forholdsattest. Hjemsendt Menig No 484/1891 Peter Kristian Petersen ved 12. Battli 3. Comp. født i Ringgive den 20 Juli 1892 og tilført Lægdsrullen for 4. Udskrivningskreds 78 Lægd, Bogstav O No 1, har været til Tjeneste ved 12. Bataillon fra 31/3 til 17/ Han har i ovenanførte Tjeneste ikke været straffet. Der meddeles ham herved det Vidnesbyrd at han har været en brugbar Soldat, hvis Forhold saavel i som udenfor Tjenesten har været meget godt. Poulsen Kaptajn f.t: Battaillonikommando Poulsen Chef for 12. Battli 3. Comp.

38 Anbefaling P. Petersen, Vesterlund har været her paa Mejeriet siden 1. Jan 1892 og har i den Tid forestaaet sit Arbejde til Bestyrelsens og Interessentskabets fulde Tilfredshed; ligesom han altid har været et ædrueligt og ordentligt Menneske, saa vi herved kunne give ham vor bedste Anbefaling, saavel til at fortsætte sin Virksomhed ved Mejerigjerningen, som at gaa over til andre Virksomheder. Skjerris, Brande pr. Jellinge d. 9 August P.B.V. Jens Thomsen Anbefaling P. Petersen har opholdt sig hos mig paa Mejeriet Langkjærgaard pr Jellinge fra 1 Jan til 1. Septbr Han har i den Tid opført sig til min fulde Tilfredshed, han har varetaget sin Gjerning med den største Omhu og Akkuratesse, han har beklædt enhver Plads i Mejeriet til min Tilfredshed og gjentagne Gange bestyret Mejeriet under min Bortrejse. Nu har han været hos mig, siden jeg overtog min nuværende Bestyrer plads her i Skole, hvor han ligeledes har udvist stor Dygtighed. Jeg vil derfor anbefale ham paa det bedste, med Ønsket om at det maa gaa ham godt i Fremtiden. Andelsmejeriet i Skole pr. Viborg d H. Larsen Mejeribestyrer

39 Undermejerist P. Petersen har været her paa Mejeriet siden 1. Oktober f.a., og da han nu efter egen fri Vilje flytter herfra, for at søge en anden Plads til Videreuddannelse i sit Fag, har han bedt mig om en Anbefaling, og den er det mig en Glæde at give, da han i enhver Henseende har udført dit Arbejde til vor fuldkomne Tilfredshed, ligesom han i flere Dage i Bestyrerens Fraværelse selv har ledet Driften. Jeg ogsaa haft Lejlighed til at erfare at han er dygtig til Mejeriregnskab. Dertil kommer, at han er et flinkt og behageligt Menneske, der snart vil forstaa at gjøre sig yndet, hvor han kommer. Andelsmejeriet i Skole ved Viborg d. 8 Marts Henneberg, Fmd. Lærer P. Petersen har været ansat ved en Vinterskole her i Sognet siden 1ste November 1890 og har vist sig som en flink Lærer, der har gjort sit Arbejde til Skolecommissionens fulde Tilfredshed. Brande Skolecommission d 23/3 91. Jul. Plesner Fmd. Gjenpartens Rigtighed bekræftes. Skjørring den 24 Juni Jacob Simonsen Sognefoged

40 No 14 Til Byraadet i Vejle. Undertegnede Mejerist Peter Kristian Petersen, Søn af Lærer H.K. Petersen i Vesterlund, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det højærede Byraad om Pladsen som Reserve patrouillebetjent i Vejle. Jeg er født den 20. Juli 1872, har taget Præliminærexamen 1890 og været i Militærtjeneste ved 12. Bataillon i Fredericia i Sommeren Bekræftede Gjenparter af mit Examensbevis og mine Anbefalinger tillader jeg mig at vedlægge. Skjørring Andelsmejeri pr. Mørke Station d. 27 Juni allerærbødigst Peter Kristian Petersen

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade

Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade Fire hele Fripladser og en halv ere ledige i Vejle Skoles Realafdeling. Ansøgninger herom ere indkomne for følgende Børn: (Klasserne 1 4 ere den almindelige Borgerskoles Klasserne 5-9 Realafdelingen) Børnene

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen Ark No 75/1886 Efter nøje at have gjennemgaaet de om den ved Borgerskolens Forberedelsesklasse vacante Lærerindeplads i Vejle indgivne Ansøgninger, er man eenstemigt bleven enig om, at indstille til det

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra Ark No 35/1876 Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra 1. Skolel.?? i Kongsted 2. Privatskolel. Dahlbom, Lundby 3. Kjøbstl. Ebbesen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Ark No 77/1885 F166/85

Ark No 77/1885 F166/85 Ark No 77/1885 I Anledning af en hertil indkommen Skrivelse fra Vejle Byraad af 31 f.m., hvori Raadet ansøger om, at Charlotte Esbøll af Vejle fra 1 Novbr. d.a. ansættes af Skoledirektionen som Lærerinde

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn

Byrådssag 1875-31. J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn. Til Byraadet i. Frederikshavn Byrådssag 1875-31 J.C.J. Hesse Prokurator Frederikshavn Til Byraadet i Frederikshavn Da jeg for en Tid siden er fyldt 60 Aar beder jeg mig fritaget for det mig overdragne hverv at være Revisor. Saafremt

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Ark No 56/1879. Til Byraadet!

Ark No 56/1879. Til Byraadet! Ark No 56/1879 Til Byraadet! Underskrevne Lærere. som alle i en længere Aarrække have arbejdet ved det offentlige Skolevæsen, tillade sig herved i al Ærbødighed at henvende sig til det ærede Byraad i en

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1926 fra Holbæk Amts Venstreblad mange Aar har anløbet Nykøbing Havn, vil Havnefoged Jensen staa som Indbegrebet af den korrekte og hensynsfulde Embedsmand og som det udprægede Ordensmenneske, der i saa høj Grad satte sit Præg Havnens

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere