Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. august 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich Jensen (SUJ) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini (CT) HB-koordinator: Palle Skjødt (PS) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Christian Elmelund, AON deltog i pkt og Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling 6.2. Økonomi 6.3. Omsætning fordeling mellem tandlæge og tandplejer 6.4. Bindende svar fra SKAT 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Analyse fra AON v/christian Elmelund, AON Sygedriftstabsforsikring Analyse fra AON v/christian Elmelund, AON Kriminalitetsforsikring Netbankforsikring Gruppeliv Porteføljeanalyse Erhvervsudygtighedsforsikring Indtægtsregulering Offentligt ansatte tandlæger TF s orientering til offentlige tandlæger DOFT s tiltag Konkret udmeldelse Pension Evaluering af inspirationsmøder pensionsmøder Sundhedsforsikring Privatforsikringer Særlige tilbud til studerende Kollektiv ulykkesforsikring til studerende 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening Tjekliste 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer 9. Markedsføring 10. Strategi Strategi 2017 del 2 med aktiviteter 1

2 Bj Kommunikation ekstern rådgiver 11. Kritiske revisorer Navn Sammensætning 12. Notat om det seneste års aktiviteter 13. Visionsdag Opfølgning på bestyrelsesuddannelse 15. Mødeplan for Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Intet. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: - En stille sommer. Umiddelbart før ferien havde et medlem klaget over, at der ikke var blevet talt pænt til vedkommende i forbindelse med opringning til sekretariatet. Sekretariatet og MAH har siden været i dialog med medlemmet og afklaret situationen. - Et frokostmøde med Freddie Slot-Lisbjerg, som havde orienteret om indholdet i den efterfølgende udsendte nyhedsmail. Freddie Sloth-Lisbjerg havde spurgt til fællesmøde bestyrelserne imellem og det var blevet aftalt, at det ikke var relevant i år, men at det vil være en god ide til næste års bestyrelsesmøde i august. Freddie Slot-Lisbjerg havde indbudt KM til at deltage i mødet med regions- og kredsformænd i forbindelse med symposium, hvilket KM havde takket ja til. - Freddie Sloth-Lisbjerg havde også orienteret om, at Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal se på mulighederne for et nyt domicil. NB orienterede om: - NB var blevet spurgt, om han var villig til genvalg til forhandlingsudvalget. NB havde takket ja. SUJ orienterede om: - Rapport med evaluering af klagesagssystemet, som havde været positiv. CT orienterede om: - CT har fundet en vikar, så hun kan tage resten af sin forældreorlov. 4. Orientering fra TFs HB PS orienterede om: - Domicilplaner - Møde om udfordringer på Årskursus. Der var flere ting, der ikke fungerede optimalt i år. - Ekstraordinær generalforsamling i DOFT i juni. Der foreligger intet referat eller øvrige oplysninger om drøftelserne på mødet HB tager det meget alvorligt, at DOFT også ønsker at kunne rumme de privatansatte tandlæger. - Uro om afgørelse fra landssamarbejdsudvalget vedrørende gratis ydelser - Halvårsregnskab fra TF, der viser et overskud på 3,2 mio. kr. 2

3 - Fokusdag om ca. 14 dage, der handler om forhandlingsret. Der er ca. 25 medlemmer, der har tilmeldt sig. 5. Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - En helt ung tandlæge, der ville flytte sin pension, forsikringer mv. Efter dialog med sekretariatet viste det sig, at nogle andre unge tandlægevenner havde haft kontakt til uvildig.dk, der er et rådgivningsselskab, der rådgiver om pension uden at være pensionsuddannet. Efter rådgivning og dialog med sekretariatet tegnede det unge medlem sin pension gennem Tryghedsordningerne. Håbet er, at de øvrige unge tandlægevenner bliver anbefalet at kontakte Tryghedsordningerne for en uvildig, seriøs rådgivning. - Umiddelbart inden sommerferien blev det første tema-nyhedsbrev udsendt. Temaet var ferie set fra flere forskellige vinkler. - Direktør Lars Ellehave er stoppet i PFA for at tiltræde en ny stilling i Danica. Han skal dog grundet konkurrenceklausul først være et år i Norge. På kunderådsmødet før ferien blev PFA s 2020 strategi præsenteret. - Takkekort fra Joakim Lilholt, TF i forbindelse med hans 50 års fødselsdag. - En tilbagemelding på det overståede valg til Tryghedsgruppens repræsentantskab. 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling Sekretariatet har modtaget en ankesag fra et medlem. Medlemmet har anket over, at udløb af en forpagtningsaftale og samtidigt ophør som klinikejer i en alder af over 65 år sidestilles med salg af en klinik. Bestyrelsen fastholdt afgørelsen og anken sendes videre til Ankeudvalget. Herudover orienterede KM om 2 andre sager, hvor medlemmerne, der ansøger om dagpenge er over 65 år og hvor det blev drøftet, hvorvidt medlemmerne er berettiget til at modtage dagpenge. MAH bemærkede, at den eneste måde, man kan forhindre en eventuel udnyttelse af dagpengeordningen som en form for pension, er ved at indføre en aldersbetinget overgrænse for, hvor længe man kan modtage dagpenge. Emnet henlægges til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Det skal drøftes og fastlægges, hvilke regler der skal gælde fremover. Herefter vil MAH sammen med advokat Lars Svenning Andersen i deres gennemgang af vedtægterne komme med forslag til vedtægtsændringer. 6.2 Økonomi KM bemærkede, at den øgede udbetaling i starten af sygesagerne, begynder at slå igennem. Den samlede udbetaling er steget. Indbetalingerne fra regionerne er dog øget mere end umiddelbart forventet. 6.3 Omsætning fordeling mellem tandlæge og klinikejer I sygedagpengesagerne har ca. 30 % af sagerne en tandplejeromsætning, som medregnes i beregningsgrundlaget for udbetalingsbeløbet. I barselssagerne drejer det sig om mere end 24 %. NB spurgte, hvem det kunne være muligt at få gode råd fra med henblik på, hvordan man skal håndtere beregningerne fremover. Der er desværre ikke nogen oplagte eksperter, der kender nok til dagpengeordningen og sammensætninger af de forskellige omsætninger. Det blev aftalt, at emnet vil blive drøftet på bestyrelsesseminaret i Bindende svar fra SKAT MAH oplyste om det bindende svar fra SKAT om AM-bidragspligt. Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar Sekretariatet regulerer de sager, der bliver berørt af den ændrede praksis. 3

4 7. Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Analyse fra AON v/christian Elmelund Christian Elmelund (herefter benævnt CE) gennemgik proceduren med baggrundsundersøgelser og møder med Codan, som har resulteret i materiale, som muliggør en stillingtagen til, om ordningerne om klinikforsikring og sygedriftstab fortsat skal være placeret i Codan. CE har undersøgt vilkår og præmiesætning med dertil hørende skadeprocenter. Begge produkter er gennem årene udviklet til tandlægebranchen, hvor de har fungeret rigtig godt. CE s anbefaling er, at det ikke pt. giver mening at skifte til et andet selskab. Forsikringen fås ikke hverken bedre eller billigere andre steder i øjeblikket. Der er opnået aftale om et target, man kan forholde sig til. Codan har accepteret Tryghedsordningernes klausul om fælles brev til forsikringstagerne i tilfælde af ophør. Bestyrelsen vedtog at bibeholde aftalen om klinikforsikring i Codan. MAH og CE vil herefter lave de sidste forhandlinger med Codan således, at aftalen kan underskrives af begge parter Sygedriftstabsforsikring Analyse fra AON v/christian Elmelund (CE) CE gennemgik undersøgelsesproceduren på sygedriftstabsforsikringen. Denne er lidt mere kompleks end klinikforsikringen KM konkluderede, at ordningen fremover vil følge et væsentligt sundere forsikringsprincip. Præmien bliver nedsat betydeligt, men man vil få et mindre tab dækket, når der er 15 dages karens. CE s anbefaling er, at det ikke kan anbefales at skifte til et andet selskab, da forsikringen ikke med sikkerhed kan fås hos andre selskaber i øjeblikket. Der er opnået aftale om et target, man kan forholde sig til. Der er forhandlet yderligere dækning til konsulent/revisorydelser kun for Tryghedsordningernes gruppe. Codan har accepteret Tryghedsordningernes klausul om fælles brev til forsikringstagerne i tilfælde af ophør. MAH oplyste, at så snart aftalen er indgået har Tryghedsordningerne mulighed for at skrive til alle medlemmerne og fortælle om præmienedsættelserne og herved håbe på, at nogle af de tandlæger, som er betjent af SEB, vil flytte over til os. Bestyrelsen accepterede tilbuddet. MAH og CE vil herefter lave de sidste forhandlinger med Codan således, at aftalen kan underskrives af begge parter. Codans udkast til varslingsbrev fremsendes inden udsendelse til bestyrelsen Kriminalitetsforsikring Intet Netbanksforsikring MAH oplyste, at et medlem havde kontaktet forsikringsafdelingen. Vedkommende var blevet hacket, havde fået låst hele computeren, hvor kundekartoteket var gemt og var blevet bedt om indbetaling af løsepenge for igen at få adgang til data på computeren. Det undersøges, om denne form for kidnapper-hacking kan blive omfattet af dækningen på netbanksforsikringen Gruppeliv 4

5 Porteføljeanalyse KM oplyste, at FG har leveret en række statistikker efter bestyrelsens ønske. Aldersfordelingen ved dødsfald er interessant. Der er flere mænd end kvinder, der dør, men mændene er i den billige dækningsgruppe, når de dør, hvorimod kvinderne er yngre, når de dør. Desuden er der en stor del af disse kvinder, der også har fået udbetalt kritisk sygdomsdækning og dermed er udbetalingerne til kvinderne dyrere end til mændene. Dækningen er blevet udvidet til 70 år. Det vil sandsynligvis betyde øgede udbetalinger fremover. Der er samtidig ikke modtaget de forventede bonusser og den forventede opsparing er dermed mindre end beregnet. Det blev drøftet om, der skal indføres en differentieret præmie. Skal de ældre 50+ have en præmiestigning de har haft forsikringen billigt i mange år. Skal de yngre i den forbindelse have en nedsættelse i præmien, da det er de yngre, der gerne skal ind i ordningen. NB mente, at bestyrelsen godt kan argumentere for, at den samlede præmie ikke hænger sammen med udbetalingerne. KM var enig i, at en stigning i præmien godt kan forsvares. Det blev aftalt, at FU kommer med en indstilling til en stigning i præmien, når beregninger på ændrede præmiebetalinger foreligger fra controlleren Erhvervsudygtighedsforsikring Bestyrelsen har tidligere besluttet, at dækningen ikke skal indtægtsreguleres. Danica havde opfattet det således, at man heller ikke under udbetaling skulle indekserer de aktuelle udbetalinger. Danica har efterfølgende accepteret, at der skal ske indeksering under udbetaling, så en dækning på fx kr. ikke udhules i udbetalingsperioden Indtægtsregulering KM bemærkede, at så længe Danica ikke ønsker en indtægtsregulering mod overforsikring, gøres der ikke mere fra Tryghedsordningernes side Offentligt ansatte tandlæger TF s orientering til offentligt ansatte tandlæger MAH oplyste, at der er indsendt rettelser/justeringer til skrivelsen DOFT s tiltag Det vides ikke pt., hvilke tiltag DOFT vil komme med Konkret udmeldelse KM bemærkede, at det er det enkelte medlems eget ansvar at give oplysning, hvis der sker ændringer i jobstatus mv., som kan medføre en ændring i forsikringsdækningen. Der vil ikke ske tilbagebetaling af præmie, da vedkommende har været dækket af forsikringen, mens policen var aktiv Pension MAH oplyste, at der har været en jævn interesse for pension, også i forbindelse med og efter Deloitte-inspirationsmøderne Evaluering af inspirationsmøder MAH oplyste, at medlemmerne har givet udtryk for stor tilfredshed med møderne pensionsmøder MAH orienterede om, at forsikringsafdelingen planlægger nogle 50+ pensionsmøder på Svanemøllevej. Dette foranlediget af, at der var så få deltagere på pensionsmødet på årskursus. Indholdet vil være det samme som på årskursus og hvis det bliver en succes, kan sådanne møder afholdes et par gange om året forskellige steder i landet. Der er foreløbig planlagt 3 møder på Svanemøllevej. Bestyrelsen godkendte det fremsatte oplæg Sundhedsforsikring MAH oplyste, at der kommer en artikel om tilfredsheden med ordningen i det næste Tandlægeblad Privatforsikringer 5

6 MAH bemærkede, at skadeprocenten er tilfredsstillende til trods for 2 store skader på ulykkesforsikringen. Der er en lille stigning i antallet af policer. Forsikringsafdelingen bruger meget tid på rådgivning og håndtering af privatforsikringerne, men det er også en bedre service tandlægerne får Særlige tilbud til studerende MAH orienterede om et nyt tilbud på indboforsikring til de studerende, der er meget konkurrencedygtigt. De studerende er meget fokuserede på prisen for en forsikring og har typisk ikke behov for stor værdi af indbo eller cykel. De studerende kan vælge rejseforsikring i det omfang, de har behov, men mange rejser ikke meget, mens de læser og det vurderes derfor at være attraktivt med fleksibilitet i muligheder for tilvalg. Forsikringsafdelingen har uddelt materiale til de studerende på dette års rus-ture og det vil efterfølgende blive sendt ud til alle studerende. Bestyrelsen fandt tilbuddet godt og fuldt ud konkurrencedygtigt Kollektiv ulykkesforsikring til studerende MAH oplyste, at der er modtaget et tilbud fra Tryg, hvor der kan opnås mere fleksibilitet og en bedre dækning til samme præmie. Det bibeholdes, at TF og Tryghedsordningerne betaler hver sin halvdel af præmien. De studerende, som er medlem af TF, skal fortsat ikke betale noget af præmien. Der er som hidtil mulighed for at tegne yderligere dækning for den enkelte studerende. Det blev vedtaget at flytte ordningen fra Codan til Tryg pr Andre aktiviteter Krisehjælp Intet Fonde og Hjælpeforening KM spurgte, om det var muligt at opnå et bedre afkast på Bonusfonden, hvis indestående fx blev placeret i Lægernes Pensionsbank. Controlleren vil blive bedt om at undersøge mulighederne Tjekliste Sekretariatet har sendt 3 evalueringsskemaer ud til klinikejere/pårørende, der har benyttet sig af tilbuddet om konsulentbistand. MAH har hjulpet konsulenten med fuldmagter til, når det ikke er en klinikejer, der har kontakten til konsulenten. 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol KM bemærkede, at de finansielle udgifter er steget voldsomt. Det skyldes urealiserede tab i et turbulent marked NB tilføjede, at overskuddet på 7 mio. kr. på 5A er kunstig høj og at årets resultat formentlig bliver mindre, bl.a. På grund af øgede udbetalinger som følge af vedtægtsændringerne Investeringer Der har samlet været et godt afkast. 9. Markedsføring Intet ud over bestyrelsesnotatet. 6

7 10. Strategi Strategi 2017 del 2 med aktiviteter MAH gennemgik strategiplanen, som blev rettet til undervejs Bj Kommunikation ekstern rådgiver MAH gennemgik tilbuddet fra Prime Time Kommunikation, som har taget udgangspunkt i et oplæg fra MAH. KM bemærkede, at henvendelsen var et resultat af en af anbefalingerne fra Advisory Board om finpudsning af vores forskellige skriftlige kommunikation til medlemmerne. Der er kommet fine referencer på Prime Time Kommunikation på tidligere løste opgaver. Prioriteringsrækkefølgen blev drøftet. Bestyrelsen mente, at hjemmesiden ofte bliver rost og at den dermed ikke behøver stort fokus lige nu. Det blev aftalt, at hjemmesiden skal behandles som et af de sidste punkter. Det blev herudover aftalt, at Prime Time Kommunikation i stedet skal se på de næste 2-3 breve, der skal udsendes til medlemmerne, ligesom det er oplagt, at de skal se på oplægget til mini-årsberetningen. Det blev også aftalt, at der skal ses på måden at skrive mails. Her er aldrig lavet egentlige retningslinjer og mailen bruges meget i kommunikationen med medlemmerne. Det blev vedtaget, at ovennævnte opgaver løses først og derefter tages der stilling til, om andre af tilbuddets delopgaver skal løses og hvornår. Med hensyn til sociale medier foreslog KM en særskilt workshop fælles med sekretariatet eventuelt i foråret Kritiske revisorer 11.1 Navn Tandlægeforeningen benytter nu benævnelsen fagpolitiske revisorer. Tryghedsordningerne vil foreslå at benytte samme benævnelse vil blive medtaget i vedtægtsændringerne Sammensætning KM bemærkede, at en udskiftning kan blive aktuel ved generalforsamlingen i Notat om det seneste års aktiviteter KM bemærkede, at det, som nævnt i punkt 10.2, vil være en god ide at lade Prime Time Kommunikation gennemgå oplægget til miniårsberetningen. MAH sender oplægget til Prime Time Kommunikation. 13. Visionsdag 2015 KM afventer en større undersøgelse om trivsel på arbejdspladsen, som Akademikernes fagforening har foretaget. Undersøgelsen kan bruges som inspiration til emnet på visionsdagen. KM skal herudover have et møde med facilitator på emnet. 14. Opfølgning på bestyrelsesuddannelse CT har gennemgået bestyrelsesuddannelsen og syntes, som nyt medlem af bestyrelsen, at uddannelsen havde været god og interessant. CT bemærkede også, at nogle emner havde været svært forståelige. 7

8 15. Mødeplan for 2016 Mødeplanen for 2016 blev gennemgået og vedtaget. 16. Eventuelt Intet. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 8

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 15. august 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. maj 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla Friberg (UF) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere