Opgave i praktisk pædagogik. af Leif M. Christensen. P-klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave i praktisk pædagogik. af Leif M. Christensen. P-klasse."

Transkript

1 - "Hvad er menneskets behov? - Og hvad er børns behov?" Opgave i praktisk pædagogik. af Leif M. Christensen. P-klasse.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indledning" ".. """... "... """"""... "".. "... "... "" Metode. side l l 3.0. Samfundsudvikling - hvor er vi henne i lille " o Noter, Dannevang?"... """""""... "... """""""""... Maslow's behovsmodel.. Maslow's menneskesyn og filosofiske fundament Maslow' s behovsmodel. "... """""""""..,,...,,... ".. ".. ",, Det empiriske grundlag for Maslow's teori Egen kommentar til Masloy's teori. Menneskelige behov ifølge Karl Marx Menneskesyn og filosofisk fundament hos Marx Marx' teori om menneskelige behov Det empiriske grundlag for Marx' teori Egen kommentar til Marx' teori Konklusion "".. """.. " "".. ",,.. herunder anvendt litteratur ,~ 8 8 lo

3 HVAD ER, MENNESKETS' BEHOV? - OG HVAD ER BØRNS BEHOV? Opgave i praktisk pædagogik, Montessoriseminariet,efterår l. o. INDLEDNING. Der blev grinet i klassen, da jeg gav dette emne. Og det er jo helt logisk, for som bekendt er børn også mennesker. Og derfor er spørgsmålet jo en absurditet. Det er min opgaves mål at vise, at dette spørgsmål absolut ikke er absurd. Derimod er det måske et af de vigtigste spørgsmål, en seminariestuderende kan stille sig selv som kommende pædagog. Logikken er, at en nuuddannet pædagog, der starter på sit første pædagogjob på sin 22 års fødselsdag, er væsensforskellig fra lille Åse, der starter samme dag i samme børnehave på sin 3 års fødselsdag. Væsensforskellen kan måles til 22 år minus 3 år' er lig med 19 års samfundsudvikling. At der grines af, at samfundet udvikler sig, og hermed at vi som pædagoger såvel må forholde os til en fortid, til en nutid, men så sandelig også til en fremtid, forekommer til gengæld mig absurd MErODE. Det var min oprindelige hensigt, at konfrontere to behovsmodelier i forhold til hinanden. Det er det stadig. Men fremfor at gå tiloriginalteksterne, anvender jeg af tidsgrunde sekundære kilder. Med det fortolkningselement noget sådant indebærer. De to behovsmodeller er Masloy's model fra 1954, samt Karl Marx's model, der skønt formuleret af Marx selv i diverse bøger i 1800-tallet fremlægges af Agnes Heller i dansk udgave I de 20 år, fra midten af halvtredserne til midten af halvfjerdserne, der er gået, er utallige mennesker indenfor erhvervsliv, indenfor den offentlige sektor, f.eks. hospitalsvæsnet, samt indenfor uddannelsessektoren, f. eks. børnehavepædagogseminarierne, blevet oplært i, at Maslow's behovsmodel er rigtig.

4 2 Dette sætter jeg spørgsmålstegn ved. Dvs. hovedindholdet af opgaven bliver en snak om Maslow med tilhørende spørgsmålstegn. På baggrund af en Marx-orienteret forståelsesramme. I. Mine sekundære kilder er K.B.Madsen t11 Maslow, og Lone Scocozza 1 til Agnes Hellers Marx-fortolkning. Indledningsvis skal der dog gøres opmærksom på, hvordan samfundets udvikling efter min opfattelse sker. Og afslutningsvis må jeg som pædagogstuderende naturligvis drage den pædagogiske konsekvens af mine overvejelser SAMFUNDSUDVIKLING - HVOR ER VI HENNE,I LILLE DA:NNEVANG?, Amerikaneren Margaret Mead har i sin meget ~seværdige bog: "Kultur og engagement" opdelt fænomenet samfund i 3 forskellige typer. l. Postfigurative kulturer. Her lærer man. af fortiden, typisk gennem a t bedstefora.ldrene beretter. Og det, der fortælles, står stadigvæk ved magt. 2. Cofigurative kulturer. Her lærer man af jævnaldrene. I følge forfatteren findes der ingen samfund, hvor dette kulturmønster er helt rent. Det er stadig således, at de ældre, f.eks. forældrene, bestemmer rammerne for den kulturelle udvikling. Men meget indlæring stammer fra de j ævnaldrene, og ikke fra forældrene. 3. Præfigurative 1w11urer. Her er der ingen at lære af. Man er alene. Det er såledæ at man må lære sine forældre noget, for at forældrene kan fø1 ~e me~ ~amfundsudvik1ingen. Se, det lyder jo underligt. Men Mead gør det forståeligt ved at omtale immigranter. Og her er det jo nok almindeligt, at det er børnene, som først lærer sproget i det nye land. Og således børnene, der lærer forældrene noget. For mig er denne tankegang ikke fremmed. Jeg lærte den den danske musikgruppe 'Gasolin' at kende, fordi mine børnehavebørn for lo år siden legede 'Gasolin' i børnehaven.

5 3 Og jeg er overbevist om, at et 6 årigt barn i en børnehave ved mere om video-spil til fjernsynet derhjemme, end jeg ved Som halvgammel 36 årig. Jeg mener derfor, at vi i Danmark har et kulturmønster på nuværende tidspunkt, der kan betegnes ~m cofigurativt. Men da et givent kulturmønster jo ikke står stille, dvs. er statisk, så mener jeg vi er på vej hen imod det præfigurative kulturmønster. Det afgørende vendepunkt for, at det cofigurative kulturmønster slog igennem i Danmark, var efter min mening dengang i halvtredserne, da familien Dannevang fik fjernsynet båret ind i stuen. Og det afgørende vendepunkt hen imod den præfigurative kultur bliver efter min mening, når familien Dannevang pr. sattelit kan hente f.eks. 30 T.V. programmer ned fra himlen. Hvilket jo nok bliver tilfældet om ca. 5 - lo år. Den situation må vi allerede nu som pædagoger tage s~lling til. Og netop derfor er det vigtigt, at tage spørgsmålet om, hvorvidt fremtidens barns behov er de samme som vore behov, opl 4.0. MASLOW' S BEHOVSMODEL~ Jeg vil i dette afsnit følge den logik, K.B. Madsen anvender i sin fremstilling. Mennesket opfattes som væsensforskelligt fra dyr. Netop fordi mennesket ikke er et dyr, må man anvende andre metoder end de klassisk naturvidenskabelige til at studere mennesket. Maslow tager her afstand fra den i psykologien udbredte forskningsmetode, hvor man ved at lade en rotte løbe gennem en T labyrint mener at lære nogt om, hvordan mennesker er indrettede. Mennesket opfattes som en helhed. I sin ad,'ærd styres det af selvet, dvs. af dets egen personlighedsstruktur, herunder behovsstruktur. Jo mere modent mennesket er, jo stærkere er menneskets selvstyring. Mennesket betragtes således som uafhængigt af de konkrete samfundsmæssige betingelser.

6 4 Ifølge Masloll' har samfundsudviklingen således ringe betydning for mennesket. Det filosofiske grundlag for denne tankegang har Masloll' fundet i tg asiatiske filosofier, Taoismen og Zen-Buddhismen. Ifølge Taoismen, der er en naturfilosofi, eksistere verden på baggrund af et dialektisk vekselvirkningsprincip. Dvs. verden er en stor organisme, der opretholder sig selv ved at modsatrettede kræfter er i modsigelse eller balance. Ifølge Zen-Buddhismen skal man lære at leve her og nu, og man skal lære at opgive sin selviskhed ved at lade sin beviclbthed gå op i en større helhed'. I denne tankegang skal behov forstås på følgende mådes '~ehov er en hypotetisk betegnelse for oentrale strukturer, hvori der med mellemrum foregån dynamiske (aktiverende) processer. Disse processer' har foruden den aktiverende virkning også en styrende virkning." HYpotesen hos Masloll' er så følgendes "Hos alle mennesker findes der et system af medfødte (arvelige) behov, der er organiseret i et hierarki efter indbyrdes styrkeforhold. I dette hierarki er de organiske behov de stærkeste; de efterfølges af sikkerhedsbehovene,kontaktbehovene,selvhævdelsesbehovene og til slut selvaktualiseringsbehovene som de svageste. ", Dette hierarki kan opstilles i pyramideform, med følgende fem niveauers l. De f,ysiologiske eller organiske behov. F.eks. føde, vand, beskyttelse mod varme eller kulde, og sex. 2. Sikkerhedsbehovene. F.eks. behov for sikkerhed, stabilitet og beskyttelse. 3. Kontakt-behovene. F.eks. behov for kærlighed, venskab og tilhørsforhold til andre mennesker. 4. Selvhævdelsesbehovene. Behov for præstation og prestige.

7 5 5. Selvaktualiseringsbehovene. Dvs. behovene for at aktualisere sig selv, realisere de indbyggede muligheder, mennesket i sig selv har i sig. Yderligere om Maslow's behovsteori skal blot siges, at de!r skelnes mellem mangel-behov og vækst-behovene (selvaktual~seringsbehovene). Mangelbehovene opstår, når mennesket oplever en mangel, f.,eks. tørst, og deres indflydelse på mennesket forsvinder, n~r mangeltilstanden (tørsten) er ophævet. Vækstbehovene er derimod 'u-mættelige'. De kan aldrig tilf~edsstilles og er tilstede, lige så snart mangelbehovene er 0:ilfyldt !e! ~m~i.!:isk~ K.~dl!:.gj!1.r.1!!:.s.!.o!.'!!..!e2.r!. Dette findes faktisk ikke. Maslow bygger sin teori op på b~ggrund af klinisk psykologisk arbejde, dvs. psykologiak ':".~ a#bejde med patienter. Det er Maslow's egen, intuitive fornæmmelse fra dette a#bejde, der er teoriens grundlag. Med et direkte citat. I~in teori om motivation stammer fra klinisk arbejde, fra studiet af neurotiske mennesker." -,------_ Egen kommentar til Maslow's teori At teorien er ren spekulation, gør den ikke nødvendigvis d~rlig. For teoriens tilstedeværelse medfører jo, at der bliver spekuleret lidt over spørgsmålet: Hvad er drivkræftern~ bag menneskers adfærd. Imidlertid har eksistensen af denne teori medført, at a~le mennesker bliver skåret over en kam, når det angår behov. D~nne teori medfører, at der fokuseres på lighederne mellem b~hovene hos det lille barn og det voksne menneske. Lighederne i 'behovene hos det lille barn i 1954 og det lille barn i Og at der er ligheder i behovene er selvfølgelig rigtigt. Men vi må ikke glemme, at der også er forskelle. Og vi må heller ikke glemme, at vi som mennesker faktisk lever i et samfund sammen med andre mennesker. Som påvirker Her mangler Maslow' s behovsteori noget.

8 6 5. o. MENNESKELIGE BEHOV IFØLGE KARL MARX. Disponeringen af dette afsnit bliver den samme som i afsnit 4. Grundlaget er, som tidligere nævnt, Scocozza, med enkelte afstikkere til andre tekster, bl.a. originalteksten, dvs. Agnes Heller: Den mest enkel m~de at beskrive Marx' menneskesyn p~, er at citere ham selv. Marx'siger i sin 6. tese til filosoffen Feuerbach bl.a. følgende: '~en det menneskelige væsen er ikke noget abstraktum, det enkelte individ iboende. I sin virkelighed er det indbegrebet af samfundsforholdene." Dvs. i modsætning til Maslow søger Marx ikke at adskille mennesket fra det samfund, mennesket rent faktisk omgives af. Hos Marx er samfundet i mennesket, ligesom mennesket er i samfundet, i et dialektisk vekeelvirkningsforhold, der f6rløber i tid. At mennesket skal anskues i sin samfundsmæssige kontekst i et tidsligt forløb fremg~r af den 4. tese til Feuerbach, hvor Marx~bl.a. siger:... menneskene er produkter af omstændighederne og op dragelsen, at forandrede mennesker alts~ er produkter af andre omstændigheder og forandret opdragelse,, at omstændighederne netop forandres af menneskene, og at opdrageren selv m~ opdrages. Dvs. mennesket er foranderligt over tid. Og en af de største forandringer i menneskehedens historie er netop det øjeblik, hvor dyrearten (en abe af en slags) konstituere sig til mennesket, dvs. arten Homo Sapiens. Her er der tale om en kvali tativ forandring p~ baggrund af kvantitativt mange forandringer med den givne organisme. (Se nærmere herom hos Leontjew~ Denne forandring best~r i, at organismen i stedet for at være underlagt omgivelserne, som dyrene er det, selv bearbejder omgivelserne. Med værktøj. Og i en social organisation, der er præget af arbejdsdeling indenfor gruppen.

9 1 Marx og Maslow ligner således overfladisk set hinanden, idet de begge siger at der er en kvalitetsforskel mellem mennesker og dyr. Men det er kun overfladisk. Maslow begrunder ikke denne forskel. Det gør Marx derimod. Her skal det imidlertid erindres, at mens Maslow jo er psykolog, så er Marx filosof. Han opbyggsr sin egen filosofi. Den dialektiske materialisme. Dette er en tankebygning, der indeholder teorier om samfundets indretning, teori om det ideale samfund, teori om de økonomiske virkemåder indenfor samfundet og om meget andet. Dette sker i skarp modsætning til tidligere filosoffers arbejde. Marx'siger direkte i sin ll. tese til Feuerbach, at: "Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den.". g ~E~!e~ri ~m_m~~e.:l.~lig~ E.e~oy. Mens Maslow direkte definerer behov, giver Marx ikke Aoget sted en klar definition af begrebet behov. Alligevel ligger tankegangen om behov bag ved Marx' økonomiske overvejelser, fordi begrebet vare, der er centralt hos Marx, ses i lyset af behovstankegangen. Det er således hos Marx, at der ikke skelnes mellem et behov i mennesket og så en genstand, der kan tilfredsstille behovet. Derimod betragtes disse to fænomener som to sider af samme sag. Dvs. mens Maslow ville sige franskmanden er tørstig, så siger Marx, at franskmanden er tørstig-efter-vin. Og mens Maslow ville sige englænderen er tørstig, da ville Marx sige, at englænderen er tørstig-efter-øl. Hos Maslow ville man tale om samme behov. Hos Marx er der tale om forskellige behov. Nu er det således, at behovsgenstandene er historiske fænomener. Der har ikke altid eksisteret vin eller øl. Derfor bliver behov hos mennesker også historiske. Behov skabes i og med genstanden for behovstilfredsstillelse skabes. Dvs. i og med at T.V.-apparatet blev opfundet, da blev der også skabt et nyt behov hos menneskene, behovet for at se T.V. Det Maslow kalder organiske behov, ville Marx kalde instinkter. Altså noget ikke menneskeligt, noget dyrisk. Netop det historiske, det tidsbundne ved behovsbegrebet, gør

10 8 efter min mening Marx' behovsforst~else interessant. For dette betyder, at i en given tid vil eksistensen af nogle givne genstande medføre eksistensen af nogle behov hos de mennesker, der er i kontakt med genstandene. Kort sagt, det er samfundets udviklingsniveau, der bestemmer hvilke behov, menneskene, som udgør samfundet, har. p~ et historisk tidspunkt vil behovet hos spædbarnet være at-få-mad-ved-at-få-br,yst. p~ et andet historisk tidspunkt vil spædbarnets behov derimod være at-få-mad-ved-at-f~-flaske. Behovene er s~ledes samfundsbestemte Del ~m.e.ie.i.!~ ~~l!!:.g_f!!.r-l!ar.!:'_t.!0e.i...~ Dette findes faktisk, ligesom hos Maslow, ikke. Det er ren spekulation, en ide eller en anskuelsesmåde som fremlægges. Hele min opgaves udformning lyser jo af, at jeg synes bedre om Marx, end jeg synes om Maslow. Ved at akceptere Marx' anskuelsesmåde, da tvinges man som socialarbejder, f.eks. børnehavepædagog, til at tage de mennesker, man arbejder med, alvorligt p~ m~ foretages behovsanalyser. ~'" den måde, at der løbende Der vil foreligge forskelligs behov hos børnene, afhængig af om børnens er fra det mørke Nørrebro,eller om børnene kommer fra Vedbæk. Der vil foreligge forskellige behov, afhængig af om der er økonomisk højkonjunktur, med mange penge og mange varer, eller økonomisk lavkonjunktur, med f~ og hermed færre stykker legstøj til barnet KONKLUSION: penge i den enkelte familie De to fremlagte teorier er jo indbyrdes modsat rettede. Maslow anskuer mennesket i sig selv, Marx anskuer mennesket i sin helhed som indbegrebet af ds samfundsmæssige forhold. Begge teorier har ikke noget empirisk grundlag. Begge teorier er spekulation. Dette medfører, at jeg som pædagogstuderende må træffe st valg. Hvad vil jeg tro p~ vedrørends menneskers behov. Grundlaget for dette valg er, at min profesionells rolls som børnehavepædagog er, at tilfredsstille nogls behov hos barnet, i den tid barnet opholder sig i institutionen.

11 9 Mi t personlige valg er jo, i og med opgavens titel, gjort. Jeg tror p~ Marx' anskuelsesm~de. Og jeg mener derfor, at jeg i praktisk pædagogisk arbejde med jævne mellemrum m~ foretage behovsanalyser. Og tilsvarende m~ jeg, hvis jeg skifter børnegruppe, f.eks. ved skift til anden stue eller ved skift til anden arbejdsplads, foretage en behovsanalyse. Hvilke genstande og værem~der er tilstede i institutionem miljø? Og hvilken vej er det mest rimeligt pædagogisk at p~virke det enkelte barn, n~r barnets totale livssituation tages i betragtning? Med den samfundsudvikling, jeg mener er p~ vej, jvf. p.3, s~ vil et centralt behov hos fremtidens barn være direkte mellemmenneskelig kontakt. Dette gælder b~de barn til barn, og det gælder barn til voksen. Det er selvfølgelig centralt nu, at et barn skal have et knus en gang imellem. Men dette vil blive endnu mere centralt~i fremtiden. N~r familien Dannevang som følge af endnu mere T.V. kommer til at bruge mindre tid p~ hinanden, end de gør nu. Dette med de tilbagevendende behovsanalyser p~ individplan, p~ gruppe plan, p~ institutionsplan og, gennem forældremøder samt gennem økonomiske ~rsbevillinger, p~ samfundsplan, medfører ogs~ at'den frie leg' bliver en særdeles afgørende aktivitet i børnehaven. Igennem denne aktivitet kan det observeres, hvilke behov barnet har. Hvilket behov vil det være og hvilken genstand har behovet, n~r de 6-~rige i stedet for at lege 'Røver og soldater', hvor en enkelt 'dør' et øjeblik, begynder at lege 'Atomkrig', hvor en hel gruppe 'dør' et øjeblik? Hvordan giver man en hel gruppe et knus på engang, så det ikke er så slemt at 'dø' et øjeblik i 'Atomkrigen' på legepladsen? Kunne dette være et af fremtidens pædagog-behov? 30/9-85.

12 - lo - NOTER,HERUNDER ANVENDT LITTERATUR. 1. Madsen, K.B.: "Abraham Maslow. ", Kbh Scocozza,L. "Den sociale utryghed. ", Kbh Mead,M. "Kultur og engagement.", Kbh Hele afsnittet er baseret på K.B.Madsen. Hvor der direkte er citeret, er teksten sat i citationstegn. 5. Heller,A. "Teorien om de menneskelige behov hos Marx. ", Kbh Marx, K. : "Økonomi og filosofi. Ungdomsskrifter. ", Kbh Afsnittet er 'Teser om Feuerbach', p Leontjew, A.N.: "Problemer i det psykiskes udvikling. ", Kbh Afsnittet er parafraseret efter Heller's kapitel l, og efter Scocozza's kapitel l. I særdeles hård beskæring fra min side. Det er bevidst fra min side, at der ikke foretages en klas?ifi ~..._~ kation i biologiske,sociale og radikale behov. Det jeg ønsker at fremhæve ved den Marx'ske anskuelsesmåde er netop, at eventuelle klassifikationer af behov ikke kan foretages uafhængigt af det omgivende samfunds udviklingsniveau. 9. Konklusionen giver ikke eksplicit svar på opgavetitlens spørgsmål. Logikken er, at spørgsmålet udfra Marx rent faktisk ikke kan besvares uden ved at fremhæve, at der fortløbende må foretages behovsanalyser. Dvs. menneskers behov er både ens og forskellige. Der kan ikke gives et standardsvar.

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling v/pernille Hviid

Barnets alsidige personlige udvikling v/pernille Hviid Barnets alsidige personlige udvikling v/pernille Hviid Det udviklingspsykologiske perspektiv der i det følgende vil blive præsenteret kan betegnes som et subjektorienteret kontekstuelt perspektiv. Dette

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere