AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest"

Transkript

1 AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010

2 1 SÆRLIGE FORBEHOLD ANSVAR FOR PROSPEKTET FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER FORENINGENS FORMÅL JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL INVESTERINGSPOLITIK AFDELINGENS INVESTERINGSPOLITIK AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER RISIKOFAKTORER RISIKORAMMER DEN TYPISKE INVESTOR GENERELT VEDR. RISIKORAMMER MV GENERELT VEDR. RISIKORAMMER INDSKUD I KREDITINSTITUT MED VEDTÆGTSMÆSSIGT HJEMSTED I ZONE A-LAND INVESTERING I ANDELE OPRETTELSESDATO, ISIN-/FONDSKODE, CVR/SE- OG FT-NR. FOR AFDELINGEN UDLODDENDE AFDELING AFKAST OG RISIKO HISTORISKE AFKAST OG RISIKO PÅ BENCHMARK GARANTI FOR TEGNINGSBELØB BESKATNING AF AFDELINGEN BESKATNING AF MEDLEMMERNE LØBENDE EMISSION TEGNINGSSTED BETALING OPTAGELSE TIL HANDEL ANDELENES REGISTRERING OG STØRRELSE NOTERING PÅ NAVN INDLØSNING OFFENTLIGGØRELSE AF EMISSIONS- OG INDLØSNINGSPRISER FORMUE STEMMERET RETTIGHEDER OMSÆTTELIGHED MIDLERTIDIG FINANSIERING AF INDGÅEDE HANDLER VEDTÆGTER REGNSKABSRAPPORTER INFORMATIONER OPLØSNING AF FORENINGEN ELLER AFDELINGEN INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKAB OG -OMKOSTNINGER DEPOTSELSKAB AFTALE OM INVESTERINGSRÅDGIVNING

3 33.1 AFTALE MED JYSKE BANK BESTYRELSE REVISION VEDERLAG TILSYNSMYNDIGHED PROSPEKT, ÅRSRAPPORT MV FINANSKALENDER KLAGEANSVARLIG OFFENTLIGGØRELSE

4 1 Særlige forbehold Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investerings- og skattemæssige forhold. Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer. Det er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 11, jf. kapitel 16 a i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Distribution af dette prospekt kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af dette materiale, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i dette materiale er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer, over for hvem et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af prospektet, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og dette prospekt må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. 1

5 2 Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af undladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, ligesom vi erklærer, at prospektet indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Silkeborg, den 24. februar 2010 Bestyrelsen Svend Hylleberg (formand) Henrik Braüner Bent Knudsen Steen Konradsen 2

6 3 Foreningens navn, adresse og registreringsnummer Investeringsforeningen Jyske Invest Tlf. (+45) Fax. (+45) Foreningen er stiftet den 10. februar 1988 på initiativ af Jyske Bank A/S. Foreningen er registreret i Finanstilsynet under FT-nr og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden, med mindre andet er bestemt i vedtægterne, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. 5 Jyske Invest Globale Aktier Special Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest har den 16. december 2009 besluttet, i henhold til foreningens vedtægter 19, stk. 5 at oprette en ny afdeling, Jyske Invest Globale Aktier Special. Samtidig hermed har bestyrelsen besluttet at søge afdelingen optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6 Investeringspolitik 6.1 Afdelingens investeringspolitik Afdelingen skal fortrinsvis investere i en globalt sammensat aktieportefølje. Selskaberne er spredt på flere regioner, lande og sektorer. Der investeres på børser i EU eller børser, som er medlem af World Federation of Exchanges, eller der er Full Member eller Associate Member af Federation of European Securities Exchanges (FE- SE). Der investeres maksimalt 10% af afdelingens formue på andre børser og i unoterede aktier. Jyske Invest Fund Management A/S har indgået aftale med GES Investment Services Danmark A/S (herefter GES) om screening af afdelingens investeringer. Jyske Invest Fund Management A/S træffer på grundlag af GES' screening beslutning om investering af afdelingens midler. GES foretager to gange årligt en screeening af afdelingens portefølje. Herudover leverer GES det ugentlige elektroniske nyhedsbrev GES Alert og vil efter anmodning fra Jyske Invest Fund Management A/S levere analyser på enkeltselskaber. Screeningen har til formål at sikre, at afdelingen alene investerer i selskaber, der lever op til en række investeringskrav. Jyske Invest Fund Management A/S vil i hvert enkelt tilfælde træffe beslutning om investeringen af afdelingens midler på baggrund af screening, GES Alert og analyser på enkeltselskaber. Screeningen er primært baseret på GES Global Ethical Standard. Dette værktøj frascreener selskaber, hvor det kan dokumenteres, at de driver forretning på en måde, der krænker bredt anerkendte internationale konventioner, normer vedrørende miljø, menneskerettigheder og forretningsetik. Blandt de vigtigste er - UN Universal Declaration on Human Rights - UN Global Compact - OECD Guidelines for Multinational Entreprises - ILO Core Labor Conventions GES Global Ethical Standard omfatter godt selskaber inkluderet i MSCI World, FTSE All World and Six Nordics (listed Nordic companies). 3

7 Herudover foretages en GES Controversial screening, som sikrer, at afdelingen ikke investerer i aktier i selskaber, der producerer eller distribuerer våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning. Aktier i selskaber, hvor distribution af våben, alkohol, tobak, spil eller voksenunderholdning udgør op til 5% af omsætningen kan dog indgå i afdelingen. Herudover tages der forbehold for manglende identifikation såfremt andelen af produktion udgør under 1% af omsætningen. Formålet med porteføljestyringen er på sigt mindst at give et afkast, som følger markedsudviklingen på de globale aktiemarkeder målt ved MSCI All Country World Index (inkl. nettoudbytter). 6.2 Afledte finansielle instrumenter I henhold til regler fastlagt af Finanstilsynet vil afdelingen anvende afledte finansielle instrumenter og værdipapirudlån som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning. Anvendelsen af sådanne afledte finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. 6.3 Risikofaktorer Afdelingens midler investeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en høj risikoprofil, dvs. at der kan blive tale om betydelig variation i formuens markedsværdi. For at mindske risikoen på det enkelte selskab har vi valgt en stor risikospredning i afdelingen, hvor antallet af aktier typisk vil ligge mellem 50 og 150. Værdien af det enkelte selskab kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskellig fra markedet. Et selskab kan gå konkurs, hvilket vil betyde at hele beløbet investeret i aktien vil være tabt. For at reducere selskabsrisikoen vil der være en spredning på et stort antal aktier i porteføljen. Investeringer i udlandet medfører eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til DKK. 6.4 Risikorammer For at fastholde den overordnede risikoprofil er der fastlagt vejledende rammer for udsving i afdelingens lande-, sektor- og regionsfordeling samt valutafordeling i forhold til benchmark. Endvidere er der rammer for tracking error og beta, jf. afsnittet Generelt vedr. risikorammer. 6.5 Den typiske investor Den typiske investor forventes at være villig til at påtage sig en høj risiko, med mulighed for betydelig variation i formuens markedsværdi, for til gengæld at opnå et højere forventet afkast på lang sigt. Investoren påregner en investeringshorisont på minimum 4 år. 7 Generelt vedr. risikorammer mv. 7.1 Generelt vedr. risikorammer For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastsat vejledende risikorammer for afdelingen. Risikorammerne kan ændres uden varsel, idet afdelingens overordnede risikoprofil dog skal fastholdes. Risikorammerne er vejledende, og afdelingens faktiske portefølje kan ligge udenfor risikorammerne i fx følgende situationer: Ved kursændringer på værdipapirer (herunder valutakursændringer), der indgår i afdelingens formue. Ved udnyttelse af tegningsrettigheder knyttet til værdipapirer, der indgår i afdelingens formue. Ved ændring af formuen som følge af emission eller indløsning af andele samt udbetaling af udbytte. Ved ændringer i afdelingens benchmark. Når den daglige ledelse skønner, at en afvigelse er i medlemmernes interesse. 7.2 Indskud i kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i zone A-land Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A-land eller i et land, som Det Europæiske Fællesskab har indgået aftale med på det finansielle område. 4

8 7.3 Investering i andele Afdelingen kan, jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. 8 Oprettelsesdato, ISIN-/fondskode, CVR/SE- og FT-nr. for afdelingen Oprettelsesdato, ISIN-/fondskode, CVR/SE- og FT-nr. er følgende: Oprettelse Jyske Invest Globale Aktier Special ISIN-/ fondskode CVR/SE-nr. FT-nr. DK / Udloddende afdeling Jyske Invest Globale Aktier Special er en udloddende, bevisudstedende afdeling. Udbyttet betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Udlodning foretages én gang årligt. I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholdes der udbytteskat i afdelingen. 10 Afkast og risiko 10.1 Historiske afkast og risiko på benchmark Hidtidige afkast og risiko på benchmark (MSCI All Country World Index (inkl. nettoudbytter) for de seneste 5 år er: Afkast (%) Standardafvigelse ,37 17, ,99 10, ,13 8, ,74 9, ,31 15,6 Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne, eller med andre ord hvor meget afkastet svinger. Der advares mod at drage slutninger heraf om det kommende resultat. Tidligere afkast og/eller kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan bliver negativ. 11 Garanti for tegningsbeløb Jyske Bank A/S har stillet garanti for tegningen af 10 mio. kr. andele i henhold til 7 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 12 Beskatning af afdelingen Afdelingen er omfattet af selskabsskatteloven og beskattes ikke selvstændigt. 13 Beskatning af medlemmerne I forbindelse med udlodning tilbageholdes udbytteskat i afdelingen. 5

9 Når der er tale om investering via frie midler, sker opgørelsen af udlodningen efter reglerne i ligningslovens 16 C. Beskatningen af udlodningen sker efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af andele i afdelingen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Almindelige fonde og erhvervsdrivende fonde beskattes som hovedregel efter samme principper som selskaber, dvs. beskatningen sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven og selskabsskatteloven. Fonde bør altid undersøge beskatningen med fondens revisor, da der er flere undtagelser til denne hovedregel, og fondens formål og vedtægter kan have betydning for beskatningen. Hvis der er tale om børneopsparingsmidler bliver investeringsafkastet ikke beskattet i bindingsperioden. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Anbringelse af midler henhørende under virksomhedsordningen, i foreningsandele betragtes som hævning af et tilsvarende beløb fra virksomhedsordningen. Beskatningsreglerne tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Yderligere information om reglerne kan indhentes hos foreningen. For mere detaljeret information om skattereglerne henvises dog til medlemmets egne rådgivere. Udlodningen specificeres af foreningen i de for frie midler relevante indkomstkategorier. Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte m.v. sker gennem det pengeinstitut, hvor andelene er deponeret. 14 Løbende emission Andelene er søgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen fra og med d. 1.marts Andelene udbydes i løbende emission til dagspris med almindelig kurtage. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet. Der anvendes de samme principper som i årsrapporten, dvs. at formuens værdi på emissionstidspunktet deles med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. Hvis bestyrelsen har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved anvendelse af dobbeltprismetoden, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. De maksimale omkostninger ved emission udgør i afdelingen følgende: Køb af værdipapirer Øvrige markedsafledte omkostninger Tegningsprov. til formidler* Markedsføring I alt Jyske Invest Globale Aktier Special 0,410% 0,115% 1,50% 0,375% 2,40% * Tegningsprovision tilfalder Jyske Bank A/S eller andre formidlere. Se også punktet nedenfor vedr. aftaler med depotselskabet. 15 Tegningssted 6

10 Jyske Bank A/S Tegningen kan ekspederes gennem Jyske Bank A/S. Tegning kan endvidere formidles gennem øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 16 Betaling Betaling sker normalt med 3 dages afvikling mod registrering i værdipapircentralen, VP Securities A/S. 17 Optagelse til handel Andelene i Jyske Invest Globale Aktier Special er søgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra og med den 1. marts Afdelingens ISIN kode er DK Afdelingens fondskode er Andelenes registrering og størrelse Afdelingen er bevisudstedende. Andelene udstedes gennem værdipapircentralen, VP Securities A/S i stk. á kr. 100 eller multipla heraf. Da andelene registreres i værdipapircentralen, VP Securities A/S udstedes der ikke fysiske investeringsbeviser. 19 Notering på navn Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i indehaverens kontoførende institut. Jyske Invest Fund Management A/S er aktiebogfører. 20 Indløsning På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andele i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af Dobbeltprismetoden, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Såfremt investeringsforeningsandele i afdelingen, tegnet i perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår, indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af aktiver. Omkostninger ved indløsning udgør ca. 0,50%. 21 Offentliggørelse af emissions- og indløsningspriser Jyske Invest oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdi. Oplysningerne kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelinger af Jyske Bank A/S. Oplysningerne fremgår også af NASDAQ OMX Copenhagen A/S informationssystemer, herunder Oplysninger om kurser kan desuden findes på samt på 22 Formue Investeringsforeningens formue for de allerede eksisterende afdelinger var pr kr

11 23 Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har bestilt eller hente adgangskort mod dokumentation af medlemskab. Hvert medlem har 1 stemme for hver 100 kr. (1 stk.) pålydende andele, der har været noteret i mindst 4 uger før generalforsamlingen. Ingen andele kan afgive stemme for mere end 1% af de til enhver tid cirkulerende andele. 24 Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. 25 Omsættelighed Andelene er frit omsættelige. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i en afdeling af foreningen for at købe i en anden, sker dette på almindelige handelsvilkår. 26 Midlertidig finansiering af indgåede handler Foreningen eller en afdeling må ikke optage lån. Med tilladelse fra Finanstilsynet kan foreningen eller en afdeling dog: 1. optage kortfristede lån for at indløse medlemsandele 2. optage kortfristede lån for at for at udnytte tegningsrettigheder 3. optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. Tilladelse hertil foreligger. 4. optage lån på indtil 10% af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af dens virksomhed. De samlede lån omfattet af pkt. 1-3 må højst udgøre 10% af foreningens eller afdelingens formue og de samlede lån omfattet af pkt. 1-4 må højst udgøre 15% af foreningens eller afdelingens formue. 27 Vedtægter Foreningens vedtægter vedlægges som en del af prospektet. Vedtægterne kan endvidere findes på eller rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab: Jyske Invest Fund Management A/S 28 Regnskabsrapporter Afdelingens regnskab aflægges i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. marts 2010 til Halvårsrapporter og reviderede årsrapporter kan rekvireres hos foreningens investeringsforvaltningsselskab: Jyske Invest Fund Management A/S 8

12 29 Informationer Oplysninger om Foreningen eller afdelingerne kan fås omkostningsfrit ved henvendelse til Jyske Invest Fund Management A/S, Jyske Bank A/S eller på Jyske Invests hjemmeside 30 Opløsning af foreningen eller afdelingen For at beslutte om foreningen eller en afdelings skal opløses, kræves det, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af formuen der er repræsenteret. 31 Investeringsforvaltningsselskab og -omkostninger Foreningen har indgået administrationsaftale med Jyske Invest Fund Management A/S Jyske Invest Fund Management A/S varetager alle opgaver med daglig ledelse, investering, administration og markedsføring af foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets direktør Direktør, cand.oecon. Hans Jørgen Larsen Administrationsomkostninger Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet dog undtaget resultatafhængig honorering må for hver afdeling ikke overstige 1,5% af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret. 32 Depotselskab Foreningen har indgået depotselskabsaftale med Jyske Bank A/S - som varetager alle opgaver omkring depotselskabsfunktionen for foreningen. Følgende kan fremhæves: Depot Foreningen har indgået aftale med depotselskabet Jyske Bank A/S om, at banken forvalter og opbevarer instrumenter og likvide midler for hver af foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og Finanstilsynets bestemmelser, og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Ligesom alle andre afdelinger, betaler denne afdeling et depotgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer og deres værdi. Beregningerne følger de for depotgebyrer gældende kutymemæssige principper. Herfor betales der almindeligt VP-gebyr (max 0,01%) for danske værdipapirer og 0,05-0,30% for udenlandske værdipapirer, afhængig af hvilket land der investeres i. For denne afdeling forventes gebyret at udgøre 0,05%. 9

13 Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på 12 måneder til et regnskabsårs udløb. Formidling Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om formidling af salg af andele og opbevaring af andele på ejernes vegne, når ejerne ønsker dette. Jyske Bank A/S foretager desuden eventuelle udbetalinger til medlemmerne, ligesom indløsning af andele kan ske gennem banken. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af andele. Jyske Invest kan sideløbende hermed iværksætte egen markedsføring. Som honorar herfor betaler hver afdeling en provision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingens andele. Satsen for Jyske Invest Globale Aktier Special er 0,75% p.a. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Emission Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken i forbindelse med nytegning af andele forestår emissionsaktiviteterne. Med hensyn til honorar herfor henviser vi til afsnittet Løbende emission. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Handel med værdipapirer Foreningen har indgået aftale med Jyske Bank A/S om handel med værdipapirer. Kurtage for handel med Jyske Invest Globale Aktier Special udgør mellem 0,20% og 0,25% af kursværdien. Hertil kommer udenlandske omkostninger. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. Prisstillelse Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale med Jyske Bank A/S om, at banken i bl.a. NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S handelssystemer løbende, med forbehold for særlige situationer, stiller priser i afdelingernes andele med det formål at fremme likviditeten ved handel med andelene. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Herfor betales en samlet pris på 1,35 mio. kr. for alle afdelingerne under Investeringsforeningen Jyske Invest. Heraf betaler afdelingen ca kr. p.a. Aftalen genforhandles efter behov og som minimum én gang årligt. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 33 Aftale om investeringsrådgivning 33.1 Aftale med Jyske Bank Foreningens investeringsforvaltningsselskab har indgået aftale om investeringsrådgivning med foreningens depotselskab Jyske Bank A/S hvis hovedaktivitet er bankdrift. Aftalen indebærer at Jyske Bank A/S giver rådgivning om porteføljestrategi, som Jyske Bank A/S anser for fordelagtig. De enkelte forslag til investeringer skal forelægges investeringsforvaltningsselskabet, som tager stilling 10

14 til, om de skal føres ud i livet. Rådgivningen skal ske i overensstemmelse med de retningslinjer, som foreningens bestyrelse har fastlagt i individuelle investeringsrammer for de enkelte afdelinger. Som honorar herfor betales der for afdelingen en rådgivningsprovision beregnet ud fra den gennemsnitlige kursværdi af afdelingens andele. Honoraret udgør for Jyske Invest Globale Aktier Special 0,15%. Der er ikke aftalt særskilt opsigelsesvarsel for aftalen. 34 Bestyrelse Professor, dr. oecon. Svend Hylleberg (formand) Fasanvej Hammel (arbejdssted: Institut for Økonomi, Århus Universitet, 8000 Århus C) Direktør Henrik Braüner Hestehaven Hobro Landevej Tjele (arbejdssted: Hestehaven, Tjele) Direktør Bent Knudsen Sølystvej 63 (arbejdssted: Sølystvej, Silkeborg) Direktør Steen Konradsen Bavnevej 23 (arbejdssted: Arepa A/S, Mads Clausens Vej 2, ) 35 Revision Statsautoriseret revisor Tommy Andreasen BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godthåbsvej 4 Statsautoriseret revisor Niels Jørgen Kristensen Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej Aalborg SV. 36 Vederlag I det senest afsluttede regnskabsår (2009) for Jyske Invest, udgjorde vederlaget til bestyrelse, direktion og depotselskab henholdsvis kr., kr. og kr. Til Finanstilsynet udgjorde vederlaget kr. Det forventes at størrelsen af vederlaget til bestyrelse, direktion og depotselskab samt Finanstilsynet i det væsentlige er uændret i 2010 i forhold til det realiserede i

15 Vederlagene er i henhold til foreningens vedtægter beregnet som foreningens andel af de tilsvarende poster i Jyske Invest Fund Management A/S. 37 Tilsynsmyndighed Følgende offentlige tilsynsmyndighed fører tilsyn med danske investeringsforeninger: Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf.: (+45) Fax.: (+45) Hjemmeside 38 Prospekt, årsrapport mv. Foreningens prospekter, vedtægter, halvårs- og årsrapport kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningen eller på jyskeinvest.dk. 39 Finanskalender 24. februar 2010 Offentliggørelse af årsrapport for marts 2010 Ordinær generalforsamling for regnskabsåret august 2009 Offentliggørelse af delårsrapporten for første halvår Klageansvarlig Ved klager over egne konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen kontaktes den daglige bankrådgiver. Ved klager over forholdene i Jyske Invest kan en klage sendes til: Jyske Invest Fund Management A/S Att.: Direktøren Mrk.: Klage Mail: Ved manglende medhold i en klage, kan Ankenævnet for Investeringsforeninger kontaktes: Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade København Ø Telefon (+45) En erhvervsdrivende investor kan kun forvente at få behandlet klagen, hvis den ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat medlemsforhold. 41 Offentliggørelse Prospektet offentliggøres den 25. februar

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends

Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling KlimaTrends #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- #/4(23(1+/*2)01(/+/*(/ "&/2,( #/4(23! &) (-+/* $-+.&%1(/ 2 9. september 2009 Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for Investeringsforeningen Danske Invest afdeling

Læs mere

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft

Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen næstformand. Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft TEGNINGSPROSPEKT Fåmandsforeningen Danske Invest Institutional, Afdeling Danica Pensjon Norge - Kort Obligasjon (Afdeling Danica Pensjon Norge - Omlegging) og Afdeling Danica Pensjon Norge - Obligasjon

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Formuepleje Optimum KL Afdeling Formuepleje LimiTTellus KL Afdeling Globale Aktier KL Afdeling Forbrugsaktier KL Prospekt Offentliggjort den 26. august 2014

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 6. november 2008 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 6. november 2008 2 Side

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 14, Lange Obligationer . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING EUROPA AKTIER 26. FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Europa Aktier 3 Tegningsbetingelser for

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Global High Yield Bonds Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING DANSKE AKTIER 22. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Danske Aktier... 3 Tegningsbetingelser

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere