SKOLEBESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEBESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann (LT), Thomas Lyse Hansen (TLH), Birgitte Fauerholm Saabye (BS), Jeanette Rohde (JR), Jette Taarup (JT), Jens Ole Thorup (TH), Merete Franck (MF), Kurt Nymann (NY). Fraværende: I: D: B: Information Drøftelse Beslutning 1. Godkendelse af dagsorden B Der har uformelt været talt om bestyrelsens beslutningsreferat skulle understøttes af en beskrivelse af de overvejelser der har været vendt på mødet. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den B fra møderne og , udsendt på mail med denne dagsorden. erne ligger til underskrift på mødet. 3. Opfølgning på gamle sager I+D+B Lærernes overenskomst Læreraftale og arbejdstidsregler. På sidste møde blev beskrevet, at lærernes undervisningstid var øget samtidig med begyndende implementeringen af skolereformen. I forbindelse med kommende reformtiltag (skoleåret 2015/16) forventes det ikke, at SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE, Smedevej 27, 3600 Frederikssund Tlf Fax Homepage:

2 Skolereform Ledelsesteam Reform fremadrettet Pædagogisk ledelse lærernes undervisningstid øges, men kun at der sker ændringer i det pædagogiske indhold og strukturen i forhold til undervisningen. Dette betyder således heller ikke øget lønudgifter for det kommende skoleår. Der skal i efteråret tages stilling til de tiltag der skal iværksættes fremadrettet i forhold til skolereformen. Af kommende tiltag kunne tænkes: Vertikal holddannelse (aldersintegreret undervisning) i dele af undervisningstiden i udvalgte fag Struktureret lektiecafe for udvalgte elever, frivilligt for nogle elever og aftale mellem elev, forældre og skole for andre Anden understøttende undervisning Øget valgfagstilbud (psykologi, 10-finger system, matematik, organisk kemi, filosofi, etik, fremstilling af hjemmesider etc.) Tysk/fransk fra 4 kl. (f.eks. et halvt års undervisning i hvert fag). Prioriteret tysk/fransk som ligeværdige fag fra 5. kl. (2016/17) Bevægelse (pædagogisk tiltag med bevægelse i almenundervisningen) Kost og ernæring Ovenstående kan betyde, at der skal udløses midler til kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Er der andre områder bestyrelsen ønsker at implementere, som skoleledelsen skal arbejde videre med i den fortsatte proces? Som nævnt på sidste møde har det i de forløbne år været et ønske både fra bestyrelse og Folketing, at skolerne arbejder mere med inklusion (hvilket er støttet økonomisk fra Undervisningsministeriet over Finansloven) end med gammeldags specialundervisning. Dette har vi understøttet på Sigerslevøster Privatskole med etablering af selvstyrende afdelingsteam og klasseteam (2014/15), således at ansvaret flyttes fra den enkelte lærer til lærerteamet. Dette tænkes yderligere udviklet gennem kursus i skoleåret 2015/16 for samtlige medarbejdere i systemisk tænkning med narrativ tilgang. Side 2 af 10

3 Status på udvalgsarbejder: Branding (JPK) Fundraising (LT) Realkreditlån (TLH) Bestyrelsesmiddagen Udvalget og skoleledelsen har arbejdet med forskellige tiltag, Streamer til biler Reklame på bibliotekspose i Halsnæs Kommune Oprettelse af Facebookprofil JPK orienterer. LT orienterer. På et tidligere møde besluttede bestyrelsen, at det var formålstjenligt at ændre det ene realkreditlån til et kortfristet lån med lav rente. Revisoren har været inde over, og ser ligesom bestyrelsen en fordel i dette. TLH orienterer. Bestyrelsen valgte at fastholde bestyrelsens invitation til medarbejderne om at spise middag, på trods af sidste års manglende opbakning. Til dette års middag deltog ca. 2/3 af det faste personale grundet nogle afbud på selve dagen. Bestyrelsen bedes tage stilling til om man ønsker at fastholde traditionen for det kommende år, og hvis hvilke bestyrelsesmedlemmer der arrangerer i skoleåret 2015/16! Finanslov Forslag til finanslov for Tilskudstaksterne til de frie grundskoler stiger med godt 3 procent, selvom koblings procenten fastholdes på 71 %, i forslaget til finanslov for 2015, som regeringen har offentliggjort den 26. august. Det betyder, at den gennemsnitlige takst til driftstilskud pr. årselev fastsættes til kr., hvilket er en stigning på 2,1 % i forhold til 2014, hvor det gennemsnitlige tilskud lå på kr. Reelt er der dog kun tale om en beskeden stigning, idet stigningen kun er på 0,7 % målt i faste priser. For de frie grundskoler er det således kun et mindre skridt frem set i forhold til det dramatiske fald på hele 3,2 %, som skolerne oplevede fra 2013 til Møde med Hillerøds Borgmester Der er endelig aftalt møde med forskellige politikere og embedsmænd i Hillerød Kommune angående private grundskolers skoletilbud til borgerne i kommunen. Mødet afholdes i december. Pjece medsendt som Bilag.. Side 3 af 10

4 4. Tilfredshedsundersøgelse blandt forældre B Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Denne tænkes foretaget elektronisk i januar/februar 2015, da bestyrelsen dermed vil have en aktuel opfattelse af forældrenes mening om skolen etc. ved generalforsamlingen i marts Er der bestemte spørgsmål bestyrelsen ønsker forældrenes stillingtagen til? 5. Plan for SFO I Status Pt. 3 pædagoger (fru Brøndorf, fru Kock, hr. Steen) og 3 medhjælpere (fru Bjerrum, hr. Hansen og hr. Guldberg), 2 morgenåbnere (fru Andersen og fru Melazzo), 3 ungearbejdere (Magnus, Ruben, Kristoffer) nogle få timer om ugen og 1 leder + skolens faste vikarer ved fravær. Der er indført ugebreve de skal videreudvikles til egentlige ugeplaner på Intra. Der er justeret på morgenproceduren for at skabe en roligere start på dagen. Der er udviklet både gamle og nye værksteder danse bål udelege - udvikling af rollespils-værksted og aktiviteter Der er arbejdet med at skabe større pædagogisk bevidsthed omkring de enkelte værksteders læringspotentiale. Der er arbejdet med fælles fodslaw i forhold til værdier og regler både skrevne og uskrevne blandt medarbejderne. Der er arbejdet med en samling af skole og sfo på P-møder og indskolingsmøder. Klar skelnen mellem styrede aktiviteter og fri leg. Formel og uformel læring. Initiativer Begyndende blanding af Krudtugle og Krudttårn værksteder for hhv. bestemte aldersgruppe og blandede aldersgrupper. Udvikling af fælles KREA-område i Krudthuset billedkunst/håndværk-og-design lokalefællesskab og deling af materialer. Større brug af sfo-lokaler i formiddagstimerne. Integration af lektiecafé som sfo-aktivitet. Større fokus på aktiviteter for klasse. Efterårsferie bruges til evt. ny-indretning af de to etager. Når økonomien tillader det: Supplering af legeredskaber Ture ud af huset Indkøb af pædagogisk-bevægelses-aktivitets-remedier ex. WEE Der er planlagt at afholde 4 klub-aftener for kl. i hhv. november, januar, marts og maj hvis interessen er stor, kan der suppleres med flere. Der er planlagt fælles indskolings-musical (featureuge) i november mhp. dels at arbejde praktisk-musisk med eleverne og dels at styrke lærer-pædagogsamarbejdet. 6. Elevtransport med MOVIA /Skolens ringtider B På sidste møde blev der rejst det spørgsmål, om vi på Sigerslevøster Privatskole stiltiende skulle se til, at de elever der kører med MOVIA kommer for sent hver morgen, da bussen sætter eleverne af Side 4 af 10

5 kl , hvorefter eleverne skal gå op til skolen. Bussen er ofte forsinket, hvorfor eleverne kommer for sent med en del uro til følge. MOVIAs busrute transporterer ca. 15 elever dagligt. Der er rettet henvendelse til MOVIA, for at få undersøgt hvordan vinterkøreplanen eventuelt påvirker kommende afleveringstidspunkter for elever til skolen. MOVIA oplyser at der ikke er planer om at ændre væsentligt på vinterkøreplanen i forhold til sommerkøreplanen (forskydes ca. 3 min. bagud), hvorfor det må forventes at eleverne fortsat vil komme for sent til skolens første lektion under forudsætning af, at starttidspunkt for 1. lektion ikke rykkes. Hvis det er bestyrelsens opfattelse, at det er uacceptabelt, at nogle elever kommer for sent til 1. lektion skal indringningstidspunktet flyttes fra 08:15 til 08:30 (har tidligere været 08:30). Hvis dette besluttes, skal det afgøres, hvornår ændringen skal træde i kraft og om tidspunktet 8.30 er passende! 7. Sundhedsplejersken I Status vedr. Sundhedsplejerske: Flg. klasser kommer til sundhedsplejerske Jeanette Orkavy i løbet af kommende skoleår: 0.a Oktober a Januar a November 2014 Nærmere info. følger om nøjagtige tidspunkter. Derudover vil 6.kl. få tilbudt sexualundervisning, men dette koordineres med klassens lærere. Tilbuddet er tilrettelagt ud fra Sundhedsloven, som påbyder at kommunen skal tilbyder alle børn i den undervisningspligtige alder 2 forebyggende helbredsundersøgelser ved en læge eller sundhedsplejerske og Sundhedsstyrelsens anbefalinger: Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge fra Den kan downloades på Sundhedsstyrelses hjemmeside, og i forhold til den kommunale sundhedstjeneste 6-18 år, kan dette læses fra side Ud over de to lovfastlagte forebyggende undersøgelser, som er indskoling og udskoling, anbefales yderligere undersøgelser og samtaler på forskellige klassetrin. Kommunalbestyrelsen i Hillerød Kommune har godkendt at Sundhedsplejen tilrettelægger yderligere en af de anbefalede undersøgelser/samtaler og denne er valgt lagt midt i skoleforløbet, med det de formål at fange elever op som har sundhedsmæssige udfordringer, inden de går ind i teenagertiden og tilbyde forebyggende sundhedssamtaler til alle elever i 5. klasse i forhold til den kommende pubertet se under tilbuddet. 8. Økonomi I+D 1. Status og orientering fra økonomiudvalget ved JPK 2. Månedsbalance (Uddeles på mødet) 3. Likviditet : Efter statstilskud er indgået, kr : Efter løn og diverse regninger, kr : Efter forældrebetaling, kr : Regninger. Side 5 af 10

6 4. Lærertimeoversigt 5. Tilgodehavender a. Vikarkasse b. Barselsfond c. Dagpenge 6. Restancer: På baggrund af en formuleringsfejl på skolens hjemmeside (blev rettet i foråret) har 4 forældre ikke indbetalt skolepenge for juli måned, da de henholder sig til ordlyden på hjemmesiden. De manglende indbetalinger udgør: kr., kr., 240 kr. og 160 kr., da der er inddraget i deres depositum. På sidste møde diskuterede bestyrelsen, om beløbene skulle inddrives ved inkasso. Problematikken om betaling af skolepenge ved udmeldelse kan løses fremadrettet, enten som beskrevet på hjemmesiden eller ved at indkræve skolepengene i 11 rater. Der er mange fordele ved at indkræve skolepenge over 11 rater, lige som en hævelse af indskuddet til minimum en måneds skolepenge vil kunne forhindre, at forældre er i restance ved sidste betaling. 7. Elevtal (indskrevet:, på prøve ) 9. IT I På sidste møde blev det besluttet, at hjemmefinansierede PC ere blev et krav for alle elever fra og med 6. klassetrin pr Formålet med computerunderstøttet undervisning i indskolingen blev samtidig diskuteret. Bestyrelsen ønskede information om dette, hvorfor vi har inviteret Pernille van Amerongen, der fra tidligere job har erfaring med PC-understøttet undervisning og anvendelse af Ipad i indskolingen. Pernille van Amerongen vil komme og fortælle om sine erfaringer samt svare på spørgsmål. Skolens hjemmeside er ved at være opdateret Indhold opdateret, redigeret og fejlrettet Der arbejdes på nyt layout i skoleledelsen, da hjemmesiden er et af vores ansigter udadtil og derfor gerne må præsenterer skolen på en indbydende måde Driftige forældre og et skolebestyrelsesmedlem har oprettet skolens Facebookprofil. I den forbindelse er administratoradgangen nu overgået til skolens medarbejder (TH) og et bestyrelsesmedlem (JPK). Alle andre er dermed frataget administratoradgang. Der arbejdes fortsat på at få væltet gammel platform over i ny platform. Dato for arbejdet lader vente på sig. 10. Ønske om konference i forbindelse med nyvalg i marts B På sidste bestyrelsesmøde blev der givet udtryk for, at nogle af bestyrelsesmedlemmerne synes det var fornuftigt at planlægge en konference umiddelbart efter næste generalforsamling, således at DP kunne deltage med et indlæg om bestyrelsesarbejdet. Skoleledelsen har gennemtænkt indholdet af en konference, og er nået til den konklusion, at Side 6 af 10

7 bestyrelsen ville have mere glæde af et møde med en DP-repræsentant umiddelbart efter generalforsamlingen og efterfølgende planlægge en konference i februar, hvor store spørgsmål som nye reformtiltag etc. skal være på plads i forhold til skolens videre planlægning. Bestyrelsens kommentarer til dette ønskes! 11. Indskrivning B Indskrivning af nye elever til kommende børnehaveklasser for skoleåret 2015/16 iværksættes nu. Der er pt. 45 børn på ventelisten til kommende børnehaveklasser (2016/17: 38 børn og 2017/18: 18 børn). Proces for indeværende skoleår: Bestyrelsen skal beslutte optag og antal klasser Indskrivningsbrev udsendt onsdag d. 1. okt. (tilkendegivelse af fortsat ønske om optagelse) Informationsmøde 13. nov Information om optagelse den 27. november (forældres tilbagemelding til skolen om optagelse) Indskrivnings -samtaler med TH Skoleparathedstests I forbindelse med optaget de kommende år, er skoleledelsen usikker på om kadencen om optagelse af to spor kan fastholdes hvert tredje år! Skolebestyrelsen skal tage stilling til: Skal der optages to spor indeværende år, under forudsætning af der er elevgrundlag (antal elever: 35, 40 eller 48. Der skal 17 elever til at dække lønudgift). Hvis der ikke er elevgrundlag, skal der så undersøges hvilke muligheder der er for en da Vinci klasse for særligt dygtige elever (f.eks. i 7. klasse)? 12. Nyt fra og om personalet I Fem lærere ansat og påbegyndt deres arbejde Det har været en god oplevelse. Alle nye medarbejdere har fået en mentor tilknyttet, lige som de har fået opfølgende samtaler, både før og efter påbegyndt ansættelse. De nye medarbejdere er Helene Rømer (deltid), Maja Tofte (fuld tid), Janne Jacobsen (fuld tid), Jonna Ladegaard (deltid) og Susanne Nielsen (deltid). Der holdes opfølgningssamtale medio november og medio december. 13. Forældrehenvendelser I+B Der er jævnligt forældre der henvender sig for at få udleveret oplysninger om forskellige forhold på skolen eller om medarbejderne. Henvendelserne kan generelt deles i to: Henvendelser om forhold omkring medarbejderne. Som udgangspunkt kan vi ikke udlevere oplysninger om de enkelte medarbejdere Side 7 af 10

8 (tavshedspligt). Vi må forvente, at forældrene har en tro på, at skoleledelsen ansætter medarbejdere med retmæssig uddannelse, og som vi har tilliden til, kan løse de opgaver det forventes af dem. Det samme gælder vikarer. Vikarer er som regel ikke læreruddannede, men de såkaldte 4.G ere; unge mennesker med et højt fagligt niveau altid støttet af en garvet lærer men også medarbejdere der løser opgaven på trods af manglende didaktisk og pædagogisk uddannelse. Henvendelser om andre forhold. For nyligt har en forælder henvendt sig for at få udleveret oplysninger om vikarerbesætningen i en bestemt klasse. Oplysninger vedkommende selv kunne se på skolens hjemmeside. Skoleledelsen kan ikke på nuværende være forældre behjælpelige med disse oplysninger. Ikke af ond vilje, med af tidsmæssige årsager. Hvis bare 5 % af forældrene henvender sig dagligt skønner skoleledelsen, at det vil lægge beslag på 3 timers ledelsesarbejde dagligt. Skoleledelsen ønsker bestyrelsens opbakning til denne forvaltning af ledelsestiden. 14. Værdigrundlag D + B Det sidste halve års tid har vi både i ledelsen og på medarbejderplan diskuteret Sigerslevøster Privatskoles værdier. Dette har generelt taget udgangspunkt i debatter om den særlige ånd der er på skolen, og bekymringen for at denne ånd forsvinder. Det er skoleledelsens opfattelse, at det ville være ærgerligt, hvis dette skulle ske. Vi har derfor tidligere spurgt medarbejderne hvad denne særlige ånd bestod af, da skolen ikke har et egentlig nedskrevet værdigrundlag. Det er ligeledes skoleledelsens opfattelse, at det er forældrene og dermed skolebestyrelsen, der værdisætter og dermed beslutter på hvilke værdier, deres skole skal have, som gennemsyrer alt der foregår på skolen. Da skolen ikke har et egentligt værdigrundlag, foreslår skoleledelsen nedenstående: Forslag til værdigrundlag for Sigerslevøster Privatskole. Sigerslevøster Privatskole bygger hele sin virke på følgende værdier: Høj faglighed i trygt læringsmiljø Glæde Selvværd, selvtillid og tillid Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre Læringsparathed nu og i fremtiden Almen dannelse Da et værdigrundlag aldrig kan stå alene, har skoleledelsen udarbejdet en skoleprofil, som underbygger forståelsen af værdigrundlaget: Sigerslevøster Privatskole er en traditionsbunden skole i udvikling. Skolen blev etableret i 1983 og er en mindre skole for knap 300 elever fra 0. til 9. klasse. Indenfor de seneste år er skolen blevet udbygget med både nye klasse- og faglokaler. Skolen ligger på landet med udsigt til grønne arealer og et rigt dyreliv. Side 8 af 10

9 Vi er en stærk traditionsbunden skole med faste holdepunkter, der giver tryghed i dagligdagen både for forældre og elever. Vi bruger efternavn til lærerne og har en uformel omgangstone med let til latter og sjove påfund, der øger viljen til at lære. Et godt sted at være et godt sted at lære. Vi er en lille skole, hvor alle kender hinanden. Respekt er i vores verden en forståelse og accept af andres holdninger og meninger. Vi sætter både fagligheden, trivslen og skolens gode traditioner højt, da eleverne skal lære noget og blive til helstøbte, dannede mennesker. Vi udviser gensidig respekt for hinanden og vores omgivelser, og vi passer på vores skole og på hinanden. Derfor går vores traditioner hånd i hånd med forskellige udviklingstiltag, da vi ønsker at eleverne begynder og slutter deres skolegang med samme iver for læring. I vores værdigrundlag er udtryk som: Faglighed, tryghed, glæde, respekt og ansvarlighed, læringsparathed, selvværd, selvtillid og tillid samt almen dannelse de bærende elementer. Traditioner: Morgensamlinger Bogens dag Fastelavn Kulturdag Miljødag Trivselsdag Skov-idrætsdag Skovtur Motionsdag Klippe-klistre dag og Lucia Sommerudflugt Gallafest Skolekoncert Vi hæver det faglige niveau fordi vi kan. Kor Egen musikskole Drama Italiensk, spansk og fransk Kunsthistorie Chokolade Astrofysik Keramik Madkundskab Vi tilbyder idræt i hele skoleforløbet og svømning fra og med 1. til og med 6. kl. Det foregår i Slangeruphallen. Indskolingen og skolefritidsordningen arbejder tæt sammen om hele skoledagen for det enkelte barn. Elevernes udbytte af undervisningen resulterer i høje afgangskarakterer. Vi bekender os ikke til nogen religion eller politisk retning. Vi har et tæt og respektfuldt skole-hjemsamarbejde og har fokus på omsorg og nærhed for den enkelte elev og lærer. Vi kommunikerer aktivt og direkte med hinanden og via Personale-, Elev- og ForældreIntra. Skolen har egen skolebod. Eleverne har mulighed for at køre til og fra skole i skolebusser (Slangerup, Vinderød og Side 9 af 10

10 Frederiksværk-ruterne) ligesom eleverne kan benytte sig af Movia. Nogle af skolens ældste elever fungerer som præfekter i busserne, hvorved vi giver de store elever ansvar og de små elever større tryghed. Skolebestyrelsen skal beslutte en proces for beslutning af skolens værdigrundlag, evt. fremlagte forslag kan anvendes? 15. Punkter til næste møde I 16. Eventuelt I Side 10 af 10

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12- 2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer

Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer I 2014 er det 200 år siden at der blev indført undervisningspligt for alle børn i Danmark. Samtidig med dette vigtige jubilæum, har der sjældent har været mere fokus på grundskolen end der netop er i år,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere