MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MRSA i Danmark. Årsrapport 2014"

Transkript

1 MRSA i Danmark Årsrapport 2014

2 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Format: Rapport + PDF Statens Serum Institut Side 2 af 16

3 Indhold 1. Indledning Materialer og metoder Epidemiologi Typning Resistens Resultater og diskussion Antal og geografisk fordeling Epidemiologisk klassifikation Typning Resistens Statens Serum Institut Side 3 af 16

4 1. Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for nye danske tilfælde med MRSA diagnosticeret i Et nyt tilfælde er defineret som første gang en person bliver fundet positiv for MRSA, enten med infektion eller som asymptomatisk bærer. Ny subtype af MRSA identificeret hos en person, der tidligere er fundet positiv for MRSA, henregnes også som nyt tilfælde. Laboratoriearbejdet blev udført af Alexandra Medina, Lone Ryste Hansen Kildevang og Stine Frese-Madsen. Lisbet Krause Knudsen og Camilla Hiul Suppli, Infektionsepidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut, foretog den epidemiologiske kodning ud fra de indsendte anmeldelsesblanketter. Forkortelser CA: Samfundserhvervet (community acquired) CC: Klonalt kompleks (clonal complex) CC398: Husdyr MRSA: klonalt kompleks med reservoir i husdyr, i Danmark primært svin CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing HA: Hospitalserhvervet (Hospital acquired) HACO: Hospital-associeret (Hospital associated with a community onset) IMP: Importerede tilfælde KMA: Klinisk Mikrobiologisk afdeling MRSA: Methicillin-resistente Staphylococcus aureus PCR: Polymerase chain reaction PVL: Panton-Valentine leukocidin spa: Staphylococcal protein A, bruges til typning Statens Serum Institut Side 4 af 16

5 2. Materialer og metoder 2.1 Epidemiologi Alle registrerede tilfælde blev kategoriseret som import (IMP), hospitalserhvervet (HA), hospitalsassocieret (HACO) med og uden kendt eksponering, samt samfundserhvervet (CA) med og uden kendt eksponering ud fra en samlet vurdering af oplysningerne på anmeldelsesblanketten. CC398 (husdyr MRSA) er opgjort selvstændigt, da epidemiologi inklusive eksposition er afgørende forskellig fra øvrige MRSA tilfælde. 2.2 Typning Indsendte isolater blev konfirmeret at være MRSA ved PCR detektion af meca eller mecc genet, spa genet, samt testet for tilstedeværelsen af lukf/s-pv generne, der koder for Panton- Valentine leukocidin (PVL). Alle MRSA isolater blev typet ved sekventering af spa genfragmentet, og spa typen blev fundet ved analyse af sekvenserne i Bionumerics v Ud fra spa typen blev der lavet en approksimation til hvilket MLST klonalt kompleks (CC) isolatet tilhørte. 2.3 Resistens Antibiotikaresistensbestemmelse blev foretaget ved mikrotiter bouillonfortynding i paneler (DKSSP) fra TREK Diagnostics (Thermo Fisher Scientific, East Grinstead, England). De anvendte antibiotika og tilhørende intervaller er angivet i Tabel 1. Kliniske breakpoints fra EUCAST blev anvendt til at beregne resistensforekomsten (breakpoint for kanamycin og norfloxacin fra CLSI). Statens Serum Institut Side 5 af 16

6 Tabel 1. Antibiotika og intervaller i DKSSP panelerne anvendt til resistensundersøgelse Antibiotika Interval (mg/l) Penicillin Cefoxitin screen: 4 og 6 Oxacillin Ceftarolin Ceftobiprol Erythromycin Clindamycin og D-test Tetracyklin Tigecyklin Rifampicin Gentamycin Kanamycin Screen: 16 Fusidinsyre Sulfametoxazole/Trimethoprim 0.5/9.5-4/76 Linezolid 1-8 Mupirocin og screen: 256 Vancomycin Teicoplanin 1-8 Daptomycin Norfloxacin 1-8 Moxifloxacin Statens Serum Institut Side 6 af 16

7 3. Resultater og diskussion 3.1 Antal og geografisk fordeling Der blev i 2014 rapporteret i alt 2965 nye tilfælde af MRSA (Tabel 2). I 2013 var der 2092 nye MRSA tilfælde. Antallet af nye MRSA tilfælde siden 1994 er vist i Figur 1. Stigningen i antallet af tilfælde fortsatte i 2014 (42 % fra 2013 til 2014) og det samlede antal af nye tilfælde er mere end firedoblet siden Den procentuelle stigning i 2014 i forhold til 2013 var særdeles markant i KMA Esbjerg og KMA Skejby, henholdsvis 111 % og 93 % men også andre jyske KMAer havde markant flere indsendelser: KMA Viborg 56 % og KMA Sønderborg 47 %. De mindste stigninger var fra KMA Vejle og Hovedstadsregionen (hhv. 25 % og 29 %). Figur 1. Antal nye MRSA tilfælde , vist med tendenslinje, udregnet som 3 års bevægeligt gennemsnit Antal tilfælde Antal tilfælde 3 års bevægeligt gennemsnit Statens Serum Institut Side 7 af 16

8 Tabel 2. Antal nye MRSA tilfælde per klinisk mikrobiologiske afdeling (KMA) 2013 og 2014 KMA MRSA 2013 MRSA 2014 Stigning (%) Esbjerg (ESB) Hovedstadsregionen Herlev (HE) Hvidovre (HVI) Rigshospitalet (RH) Nykøbing F (NYF) Odense (ODE) Slagelse (SLA) Sønderborg (SØ) Vejle (VEJ) Viborg (VBS) Aalborg (ASS) Skejby (AKH) Statens Serum Institut (SSI) 7 3 I alt: Note til Tabel 2: Det samlede antal tilfælde i 2013 er efterjusteret til Statens Serum Institut Side 8 af 16

9 3.2 Epidemiologisk klassifikation Den epidemiologiske klassifikation af MRSA tilfældene i 2014 kan ses i Tabel 3. Der var 411 importerede tilfælde (14 % af totalen). Blandt de importerede tilfælde var der oplysning om kontakt til udenlandsk sundhedsvæsen i 114 tilfælde (28 %). Antallet af hospitalserhvervede (HA) MRSA steg i 2014 til 95 (52 i 2013). Der var lidt flere hospitalsassocierede tilfælde (HACO) i 2014 sammenlignet med Eksponeringen var ukendt for 153 ud af de 187 HACO tilfælde (82 %). Det samlede antal infektioner var 1115, svarende til 38 % (Tabel 3). Infektionsandelen var lavere blandt sundhedspersonale, samfundserhvervet med kendt eksponering og CC398, hvilket afspejler en stor screeningsaktivitet blandt disse grupper. Hospitalserhvervede infektioner udgjorde 40 % af det totale antal HA (N=38). Over halvdelen af de importerede tilfælde var fra infektioner. Tabel 3. Epidemiologisk klassifikation af nye MRSA tilfælde i Danmark Antal nye MRSA tilfælde og antal infektioner (%) Epidemiologisk klassifikation I alt Infektioner (%) Import (IMP) (56) Hospitalserhvervet (HA) (40) Hospitalsassocieret (HACO) 187 med kendt eksponering (38) uden kendt eksponering (82) Sundhedspersonale (26) Samfundserhvervet (CA) 945 med kendt eksponering (18) uden kendt eksponering (79) CC (19) I alt (38) Statens Serum Institut Side 9 af 16

10 Stigningen i det samlede antal nye MRSA tilfælde skyldtes primært CC398 tilfældene (73 % af stigningen). Hovedparten af stigningen blandt CC398 skyldtes positive screeningsprøver, men antallet af infektioner forårsaget af CC398 steg også fra 157 til 240 (53 %) fra 2013 til Den store screenings aktivitet skyldes, at arbejde med svin eller at være husstandsmedlem til personer der arbejder med svin, blev indført som risiko i den nye MRSA vejledning fra Sundhedsstyrelsen fra slutningen af Stigningen i antallet af infektioner indikerer dog, at CC398 fortsætter med at spredes. Hovedparten (1140/1277, 89 %) af alle tilfælde med CC398 blev fundet hos personer med kontakt til dyr, primært svin, eller deres husstandsmedlemmer. Alle tilfælde af CC398, hvor anmeldelsesblanketten ikke angav kontakt til svin eller mink, blev fulgt op ved kontakt til behandlende læge eller infektionshygiejnisk enhed, hvilket resulterede i flere oplyste kontakter til svin. For CA-MRSA havde lidt over halvdelen kendt eksponering; for CA-MRSA infektioner var det kun 86 tilfælde og hyppigst (n=70, 81 %) til et husstandsmedlem. Udviklingen i antallet af infektioner fordelt på epidemiologisk klassifikation i årene er vist i Figur 2. Heraf fremgår, at infektioner med CC398 nu udgør næst hyppigste gruppe. Figur 2. Antal MRSA tilfælde med infektion i forhold til epidemiologisk klassifikation Note til Figur 2: Infektioner hos sundhedspersonale er fordelt på HA og HACO under hensyntagen til arbejdssted. IMP: Import; HA: Hospitalserhvervet; HACO: Hospitalsassocieret; CA: Samfundserhvervet; CC398: klonal kompleks CC398 (svine MRSA) Statens Serum Institut Side 10 af 16

11 Den samlede andel af infektioner var på 38 % i forhold til 45 % i 2013 men det ovenfor nævnte store antal screeningsprøver blandt CC398 tilfældene har været medvirkende årsag til den lavere andel. Der var 354 PVL positive isolater blandt infektionerne (32 %). Blandt tilfælde med klinisk infektion blev MRSA hyppigst påvist fra hud og sår (n=746, 67 %). Der blev rapporteret 57 bakteriæmi-tilfælde af MRSA i 2014, svarende til 2,9 % af alle bakteriæmier. Otte af MRSA bakteriæmierne var af typen CC398. Den generelle 30 dages mortalitet efter positiv bloddyrkning blandt alle bakteriæmier var 22 %, blandt MRSA bakteriæmierne 23 % og i bakteriæmi-tilfældene med MRSA CC % (N=2). Ingen af de to MRSA CC398 patienter havde nogen kendt kontakt til svin. Blandt infektionerne var der angivet oplysninger om disponerende faktorer for 436 tilfælde, heraf var de hyppigste sår (n=309), kronisk hudlidelse (n=53), og fremmedlegemer, f.eks. dræn, urinvejs- eller intravenøst kateter (n=42). 3.3 Typning De 2965 isolater tilhørte 291 forskellige spa-typer. De ti hyppigste spa-typer udgjorde 67 % af isolaterne, heraf var t034 (n=990; CC398) og t002 (n=181; CC5) de to hyppigste (Tabel 4). 232 spa typer optrådte med 5 eller færre tilfælde, mens 150 spa typer kun blev registreret en gang i Tabel 4. Antal MRSA tilfælde 2014 for de ti hyppigste spa typer, med andel (%) af det samlede antal samt antal PVL positive isolater for hver spa type (andel % af positive for hver spa type) spa type CC gruppe Antal 2014 Antal PVL t034 CC (33) 4 (<1) t002 CC5 181 (6) 41 (23) t011 CC (6) 0 (0) t127 CC1 136 (5) 13 (10) t008 CC8 119 (4) 102 (86) t223 CC22 98 (3) 0 (0) t304 CC8 79 (3) 0 (0) t019 CC30 71 (2) 66 (93) t032 CC22 70 (2) 0 (0) t437 CC59 54 (2) 40 (74) Statens Serum Institut Side 11 af 16

12 De 291 spa-typer kunne associeres til 26 klonale komplekser (CC-gruppe); 61 isolater havde ingen kendt association til nogen CC-gruppe. De to største CC-grupper, CC398 (n=1277) og CC5 (n=311) udgjorde 54 % af isolaterne (Tabel 5) og bestod af hhv. 37 og 32 forskellige spatyper. Ud over den markante stigning af CC398 steg antallet af CC1, mens der var et fald af CC8 og CC80, der tidligere var den hyppigste type blandt samfundserhvervede tilfælde. Tabel 5. Antal og andel (%) MRSA tilfælde for de ti hyppigste CC grupper i 2014, med 2013 som sammenligning. CC gruppe CC (31) 1277 (43) CC5 275 (13) 311 (10) CC8 260 (12) 281 (9) CC (10) 279 (9) CC1 123 (6) 167 (6) CC (7) 127 (4) CC88 47 (2) 70 (2) CC45 65 (3) 67 (2) CC97 52 (2) 63 (2) CC59 45 (2) 61 (2) Fordelingen af CC grupper per KMA er vist i Tabel 6. Der blev registreret 53 tilfælde (1,8 %) af MRSA med mecc, hvor der i 2013 blev fundet 41 tilfælde (2,0 %). Der var 12 spa-typer med mecc; de to hyppigste var t843 (n=26) og t528 (n=13). Smittekilde og smittemåde var ukendt for de fleste tilfælde. Denne type er blevet associeret med et reservoir i kvæg og får, men er også påvist i en lang række vildtlevende dyrearter. Statens Serum Institut Side 12 af 16

13 Tabel 6. Fordelingen af CC grupper per KMA blandt danske MRSA 2014 CC AKH ASS ESB HE HVI NYF ODE RH SLA SSI SØ VBS VEJ Total CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC ST152/ CC CC CC CC CC9 1 1 CC Ukendt Total AKH: Skejby; ASS: Ålborg; ESB: Esbjerg; HE: Herlev, NYF: Nykøbing Falster; ODE: Odense; RH: Rigshospitalet; SLA: Slagelse; SSI: Statens Serum Institut; SØ: Sønderborg; VBS: Viborg; VEJ: Vejle Statens Serum Institut Side 13 af 16

14 3.4 Resistens Undersøgelse for resistens blev foretaget ved mikrotiter bouillonfortynding. Resistensprocenten for udvalgte antibiotika er vist i Tabel 7, opdelt på CC398 og øvrige klonale komplekser. CC398 isolater er typisk resistente overfor tetracyklin og clindamycin, men har lavere resistens for fusidinsyre og kanamycin end øvrige klonale komplekser. Samtidig er fænotypen ikke-inducerbar clindamycin resistens + erythromycin følsom næsten udelukkende forekommende blandt CC398 (150 ud af 156). Denne fænotype er associeret med genet lnu(b). Tabel 7. Resistensforekomst (%) blandt danske MRSA 2014, fordelt på CC398 og øvrige klonale komplekser. Klonal komplex (CC) CC398 Andre CC Alle Antibiotika Erythromycin Clindamycin Tetracyklin Fusidinsyre Rifampicin 0 <1 <1 Norfloxacin Kanamycin Linezolid 0 <1 <1 Mupirocin 0 <1 <1 Trimethoprim-sulfamethoxazole Antal testede isolater Resistens til β-laktamer og mindst et andet antibiotika blev observeret i 70 % af tilfældene, resistens til β-laktamer og mindst to andre antibiotika blev observeret i 58 % af tilfældene mens resistens til β-laktamer og mindst tre andre antibiotika blev observeret i 38 % af tilfældene. Frekvensen af multi-resistens var på tilsvarende niveau i 2013 (hhv. 73 %, 62 % og 43 %). Resistensforekomsten og fordelingen af MIC værdier for alle testede antibiotika vises i Tabel 8. Statens Serum Institut Side 14 af 16

15 Tabel 8. Resistens (afrundet %) og fordeling af MIC værdier (%) (n=1932). Antibiotika % resistens 0,06 0,125 0,25 0, Erythromycin 35 4,5 59,1 1,6 0,5 34,1 Clindamycin 33 47,9 30,3 1,3 0,2 20,3 Fusidinsyre 14 25,6 47,3 11,5 1,3 0,7 1,5 8,6 2,3 1,1 Tetracyklin 33 47,9 18,4 0,2 0,3 33,2 Norfloxacin 27 58,3 13,6 0,8 1,0 26,3 Rifampicin 0,6 98,9 0,5 0,1 0,1 0,5 Linezolid 0,1 2,3 58,8 38,8 0,1 Kanamycin 26 73,9 26,1 TMP/SXT 3 76,1 7,0 9,1 4,8 3,0 Ceftarolin 1 0,8 60,4 37,7 1,1 Ceftobiprol NA 0,2 23,3 72,0 4,2 0,3 Daptomycin 2 66,7 31,5 1,7 0,1 Gentamicin 10 10,9 59,9 18,7 0,8 9,6 Moxifloxacin 22 76,2 0,5 1,7 14,0 7,6 Mupirocin 0,4 8,4 59,8 31,1 0,3 0,4 Teicoplanin 0,05 97,7 2,2 0,05 Tigecyklin 0,3 0,7 32,9 63,5 2,6 0,2 0,1 Vancomycin 0 4,5 87,7 7,8 Noter til Tabel 8: Testede intervaller er angivet med hvide felter. Breakpoint er angivet med lodret fed streg. MIC under laveste testede koncentration er angivet med den laveste koncentration. MIC over det testede interval er angivet som et trin højere end den højest testede koncentration. Penicillin og cefoxitin ikke vist. Resistens for clindamycin inkluderer inducerbar resistens. TMP/SXT = trimethoprim-sulfamethoxazole. For ceftobiprol foreligger intet breakpoint. Statens Serum Institut Side 15 af 16

16

MRSA i Danmark. Årsrapport 2013

MRSA i Danmark. Årsrapport 2013 MRSA i Danmark Årsrapport 2013 Udgiver: RASK Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2011 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2011. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2013 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse MRSA-enheden... 3 Udvidelse af MRSA-enheden...

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 MRSA udbrud: Erfaringer fra Region Syddanmark Spredning af en CC398 t034 PVL+ klon på en fødeafdeling hvad lærte vi? Jens Kjølseth Møller, Ledendeoverlæge, professor dr.med. KliniskMikrobiologiskAfdelingogInfektionshygiejniskEnhed,

Læs mere

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

Anmeldelse af MRSA. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Anmeldelse af MRSA Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut Hvad skal anmeldes Fund af MRSA hos personer, der ikke tidligere er anmeldt, per 1. november 2006 Også personer kendt med MRSA,

Læs mere

MRSA udvikling I Danmark. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

MRSA udvikling I Danmark. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut MRSA udvikling I Danmark Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut MRSA i Danmark 1965-2000 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 MRSA bakteriæmi MRSA alle isolater Fra 1984 har prævalensen i

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2015 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status Del I... 3 MRSA-enheden... 3 Indledende om data... 3 Demografiske

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Amtsygehuset i Herlev, 3.10.2006 Til stede: Jens Otto Jarløv, Magnus Arpi, Hanne Wiese Hallberg (Herlev), Ole Heltberg (Næstved), Hanne Holt (Odense), Alice

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006.

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. MRSA vejledningen. Lovgivningen Med MRSA vejledningen er der sket en udvidelse af risikosituationer for MRSA og af tidsperioden hvor patienterne skal isoleres/screenes

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2014 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status - Del l MRSA-enheden... 4 Revideret

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion

Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion Sammenfatning af case-kontrol studie til afklaring om MRSA CC398 er associeret til landbrug/husdyrsproduktion Robert Skov, Kåre Mølbak (Statens Serum Institut) og Frank Aarestrup (Fødevareinstituttet,

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund

INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA. Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund INFLUENZA SOM EKSEMPEL PÅ ANVENDELSE AF MIBA DATA Hanne-Dorthe Emborg og Marianne Voldstedlund DATA UDTRÆK FRA MIBA Generelle overvejelser Case definition Udtræksparametre Ønskede variable i udtræk Analyse

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

Eksogene håndinfektioner:

Eksogene håndinfektioner: Eksogene håndinfektioner: infektion som komplikation til dyre- og menneskebid Henrik C. Schønheyder Klinisk mikrobiologisk afdeling Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital Mange muligheder for kontakt

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Antibiotikaresistens generelt

Antibiotikaresistens generelt Antibiotikaresistens generelt Peter Damborg (dyrlæge, PhD) Lektor ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi Lidt om mig Ansættelser efter uddannelse i 2004 Slagteridyrlæge 2004-2005 Phd studerende 2005-2008

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2015

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2015 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA

Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA Undersøgelse af contrast MRSA bouillon til hurtigere identifikation af MRSA 29-05-2013 Forfatter: Sabrina L. L. Christensen (122027) Klinisk vejleder: Bioanalytikeruderviser Erica Bracher Jørgensen Intern

Læs mere

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN Poul Bækbo, HusdyrInnovation FAGLIGT NYT Munkebjerg Hotel, den 26. september 2017 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKA-RESISTENS MRSA driver processen MRSA Methicillin Resistent

Læs mere

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter

Resistensbestemmelse af Aerococcus arter Resistensbestemmelse af Aerococcus arter PhD-studerende, Cand. Scient. Slagelse Sygehus, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Statens Serum Institut Roskilde Universitet DANMARK Genus Aerococcus 8 arter Aerococcus

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

Methicillinresistente Staphylococcus aureus MRSA

Methicillinresistente Staphylococcus aureus MRSA Methicillinresistente Staphylococcus aureus MRSA Hygiejnesygeplejerske, MPH Tinna Ravnholt Urth, Infektionshygiejnen Overlæge Ulla Hjort, Infektionsmedicinsk Afd. Karakteristika for ST80 I en 6 års periode

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

Diskussion af det udvidede mikrobiologiske prøvesvar og tilhørende tabeller. Modificeret oplæg + konklusioner efter Miba IT-gruppemøde 21/6-2012

Diskussion af det udvidede mikrobiologiske prøvesvar og tilhørende tabeller. Modificeret oplæg + konklusioner efter Miba IT-gruppemøde 21/6-2012 Diskussion af det udvidede mikrobiologiske prøvesvar og tilhørende tabeller Modificeret oplæg + konklusioner efter Miba IT-gruppemøde 21/6-2012 Dagsorden Projekt status overordnet Subtypetabel XRPT udvidelsen

Læs mere

Håndinfektioner. Bente Gahrn-Hansen, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital

Håndinfektioner. Bente Gahrn-Hansen, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Håndinfektioner Bente Gahrn-Hansen, overlæge, dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Håndinfektioner Mekanisme Skærende/stikkende traume i.v.misbruger halofile infektioner

Læs mere

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010 1 Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009 Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Juni 2010 2 Indledning: På baggrund af den stærkt stigende forekomst af methicillinresistent

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

MiSeq i den daglige rutine. MRSA og VRE Isolater.

MiSeq i den daglige rutine. MRSA og VRE Isolater. MiSeq i den daglige rutine. MRSA og VRE Isolater. 4. juni 2014 DTU Peder Worning, KMA Hvidovre Hvorfor Genomsekventere i Rutinen? Hvad bruger vi DNA-sekvenser til? Typning og bestemmelse af MRSA PCR baserede

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA

Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Opformeringsmedie til identifikation af MRSA Contrast MRSA broth fra Oxoid versus ChromID MRSA fra Biomerieux Forfatter: Sofie Skov Frost (60080212) Fødselsdato: 24/7 1988 Periode for bachelorprojekt:

Læs mere

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital MiBAlert Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Hospitalserhvervede infektioner medfører Større sygelighed, Større dødelighed Flere dage i isolation

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Beretning fra arbejdsgrupper og udvalg under DSKM DSKMs generalforsamling 2007 DSKMs repræsentant i DEKS: Claus Bohn Christiansen. Jeg har deltaget i to DEKS-styregruppe møder, samt et rådsmøde. Jeg har

Læs mere

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Odense Universitetshospital,

DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Odense Universitetshospital, DANRES: DSKM-resistensovervågningsmøde, KMA, Odense Universitetshospital, 20.03.2007 Referent: Ulrich Stab Jensen Deltagere: Herlev: Jette Bangsborg, Hanne Wiese Hallberg, Magnus Arpi. Aalborg: Tove Højbjerg,

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi

Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi Specialevejledning for Klinisk mikrobiologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne.

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. af landslæge Høgni Debes Joensen Foredrag holdt på MRSA-kongressen 28. november 2008 på Hotel Føroyar. Som udgangspunkt kan man nok antage, at Færøerne

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Modeller for den regionale MRSA indsats

Modeller for den regionale MRSA indsats Modeller for den regionale MRSA indsats 4. udgave. Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er stafylokokker, som er resistente overfor de traditionelle stafylokok-antibiotika. Ved behandling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark

Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark Marie Jakobsen, Christine Marie Bækø Skovgaard, Mette Lundsby Jensen, Rasmus Trap Wolf og Susanne Reindahl Rasmussen Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark Omkostninger ved husdyr-mrsa

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA OKTOBER 2015 VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere