A/S Storebælt. CVR-nr Årsrapport \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Storebælt. CVR-nr. 10634970. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx"

Transkript

1 A/S Storebælt CVR-nr Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

2 2 Årsrapport A/S Storebælt Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 15 Totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21 Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors erklæringer 48 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 49 Finansiel ordbog 51 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

3 A/S Storebælt Årsrapport 3 Selskabets formål A/S Storebælts primære opgave er at eje og drive den faste forbindelse over Storebælt. Opgaverne skal løses under hensyn til opretholdelsen af en høj tilgængelighed og et højt sikkerhedsniveau på forbindelsen. Desuden skal tilbagebetalingen af lån, der er optaget for at finansiere anlæggene, ske inden for en rimelig tidshorisont. Året i hovedtræk Trafik I 2014 steg trafikken med ca. 0,5 mio. passager, og det samlede trafiktal på 11,4 mio. køretøjer er det højeste i broens levetid. Personbiltrafikken steg med 4,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 7,0 pct. Togtrafikken udgjorde i 2014 knap 8,7 mio. passagerer, hvilket er et fald på 1,7 pct. i forhold til Økonomi Resultatet før dagsværdireguleringer og skat udgør mio. kr., svarende til en forbedring på 346 mio. kr. i forhold til Resultatet er påvirket af en meromsætning på 4 pct. og højere omkostninger samt afskrivninger på netto 21 mio. kr. Nettorenteomkostningerne er faldet med 227 mio. kr. i forhold til Resultatet før skat udgør et overskud på mio. kr. og er påvirket af udgiftsførte dagsværdireguleringer på 795 mio. kr. Resultat efter skat udgør et overskud på 936 mio. kr. I lighed med sidste regnskabsår foreslås at udbetale et udbytte på 900 mio. kr. til aktionæren. Rentabilitet I lyset af de seneste års kraftige rentefald og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling har selskaberne besluttet at ændre realrenteforudsætningen fra 3,5 pct. til 3,0 pct. Omsætningen fra vejforbindelsen over Storebælt udgør mio. kr. På trods af de økonomiske konjunkturer er resultat før dagsværdiregulering og skat i Storebælt forøget med knap 350 mio. kr. i forhold til I 2014 er der afdraget 0,7 mia. kr. på A/S Storebælts rentebærende nettogæld, der ved udgangen af 2014 udgør 23,5 mia. kr. Der er samtidig udbetalt 900 mio. kr. i udbytte til aktionæren. Resultatpåvirkninger af værdireguleringer Koncern resultatopgørelse iht. årsrapport Dagsværdiregulering Proforma resultatopgørelse Resultat af primær drift (EBIT) 2.637, ,7 Finansielle poster i alt ,7 795,0-580,7 Resultat før dagsværdiregulering og skat 2.057,0 Dagsværdiregulering -795,0-795,0 Resultat før skat 1.262, ,0 Skat -326,3-326,3 Årets resultat 935,7 935,7 For A/S Storebælt er tilbagebetalingstiden uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år.

4 4 Årsrapport A/S Storebælt Trafik Trafikken på Storebælts vejforbindelse viste i 2014 pæne vækstrater i forhold til 2013 i alle køretøjskategorier, og 2014 har været det største trafikår i broens historie. I alt passerede ca. 11,4 mio. køretøjer, hvilket svarer til en stigning på 4,4 pct. i totaltrafikken. Set over hele 2014 passerede køretøjer i gennemsnit broen hver dag. Heraf var personbiler, varebiler eller motorcykler, var lastbiler og 74 var busser. Personbiltrafikken er steget med 4,1 pct. i forhold til 2013, og man skal tilbage til 2007 for at finde en højere vækstrate. Væksten i lastbiltrafikken er på 7,0 pct. i forhold til 2013, så både gods- og fritidstrafikken har udviklet sig positivt med vækstrater, der ligger klart over den generelle økonomiske vækst på knapt 1 pct. i Vækstraterne for både gods- og fritidstrafikken vurderes at være en kombination af generel vækst, et vejrmæssigt rekordgodt forår, et mildt efterår og en december måned uden sne, samt overflyttet trafik efter at Kattegatruten lukkede i oktober Det vurderes, at de høje vækstrater i trafikken i 2014 skyldes et sammenfald af omstændigheder, som formentlig ikke vil gentage sig i 2015, og derfor afspejler den flotte trafikvækst i 2014 ikke et generelt økonomisk opsving. Forventninger til 2015 er vækstrater i trafikken på niveau med udviklingen i den øvrige økonomi. Trafikrekord på Storebælt - top 5 År Antal passager pr. år Årlig trafikudvikling i pct. på Storebælt Personbiler 4,1-0,1 0,5 Lastbiler 7,0 1,9 0,4 Busser 2,2 11,4-6,3 I alt 4,4 0,2 0,5 Trafik pr. døgn på Storebælt Personbiler Lastbiler Busser I alt Kvartalsvis trafikudvikling i 2014 i forhold til samme kvartal i kvt. 2. kvt 3. kvt. 4. kvt. Personbiler 3,2 4,9 3,4 4,7 Lastbiler 11,2 6,4 8,1 2,7 Busser 2,6-7,9 2,9 15,3 I alt 4,2 5,0 3,8 4,5

5 A/S Storebælt Årsrapport 5 Økonomi På trods af udviklingen i de økonomiske konjunkturer har årets resultat været tilfredsstillende. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør således et overskud på mio. kr., hvilket er 347 mio. kr. større end i Forbedringen stammer fra højere indtjening og lavere finansieringsomkostninger. Omsætningen udgør mio. kr., hvilket er 140 mio. kr. bedre end i Omsætningen fra vejforbindelsen er i forhold til 2013 steget med 5,6 pct. Stigningen stammer dels fra trafikvæksten, dels fra den generelle prisregulering pr. 1. januar Den samlede trafikvækst er på 4,4 pct. og dækker over en stigning i personbiltrafikken på 4,1 pct., i lastbilstrafikken på 7,0 pct. og i bustrafikken på 2,6 pct. Omsætningen er herudover bl.a. påvirket af indtægter på 31 mio. kr. fra vindmølleaktiviteten. Omkostningerne udgør 459 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. mere end i Det skyldes bl.a. en stigning i underskudsdækning på færgedriften Spodsbjerg-Tårs. Gennem 2014 stimulerede Den Europæiske Centralbank (ECB) ad flere omgange det finansielle marked, og renteniveauet i Europa faldt yderligere fra det lave niveau i Samlet set har dette bidraget positivt til selskabernes renteudgifter. Selskabets realrenteeksponering gav i 2014 anledning til en lavere inflationsopskrivning på realrentegælden end forventet ved budgetteringen. Årsagen er, at den danske inflation er faldet i takt med inflationsudviklingen i udlandet. Porteføljens varighed er øget hen over året og er ved udgangen af 2014 over selskabets benchmark. Nettorenteudgifterne er således 227 mio. kr. lavere end i 2013 og udgør 581 mio. kr. Dagsværdireguleringer udgør i 2014 en udgift på 795 mio. kr. Værdireguleringerne består dels af en indtægt fra valutakursreguleringer på netto 26 mio. kr., dels en udgift vedrørende dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og forpligtelser på i alt 821 mio. kr. forventningen og er dermed ca. 390 mio. kr. bedre end forventet primo regnskabsåret. Forbedringen af resultatet stammer primært fra højere trafikindtægter og lavere renteudgifter. Egenkapitalen i selskabet er pr. 31. december 2014 positiv med mio. kr. inklusive det foreslåede udbytte på 900 mio. kr. til aktionæren. De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transportministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af jernbaneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser for vejtrafikken. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S for A/S Storebælt mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets lånoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. Pengestrømme fra driften udgør mio. kr., hvilket er 92 mio. kr. større end i Pengestrømme fra investeringsaktiviteter er negative og udgør 128 mio. kr., primært som følge af anskaffelser vedrørende vej- og jernbaneanlæg samt anskaffelse af andre materielle aktiver. Det frie cash flow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udgør mio. kr. Frit cash flow udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af renter og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår lånoptagelse, afdrag og renteomkostninger, som netto udgør mio. kr. Samlet er selskabets likvide beholdninger forøget med 580 mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2014 udgør mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post, der ikke påvirker tilbagebetalingstiden for koncernens gæld. Nettofinansieringsomkostningerne inkl. dagsværdiregulering udgør en udgift på mio. kr. mod en indtægt på 406 mio. kr. i Skat af årets resultat udgør en udgift på 326 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. vedrører regulering af selskabets udskudte skatteaktiv som følge af den i 2013 vedtagne lovændring med nedsættelse af skatteprocenten. Selskabets resultat efter skat udgør et overskud på 936 mio. kr. I Sund & Bælts delårsrapport for 2. kvartal 2014 blev forventningen til årets resultat før finansielle værdireguleringer opjusteret med 210 mio. kr. i forhold til budgettet. Det realiserede resultat før dagsværdireguleringer og skat er ca. 180 mio. kr. bedre end

6 6 Årsrapport A/S Storebælt Finans Situationen på de finansielle markeder i 2014 var præget af en del geopolitisk uro, med situationen omkring Ukraine som den væsentligste. Samtidig blev divergensen mellem den økonomiske udvikling i USA og Europa mere og mere tydelig. Efter en ekstremt kold vinter, der lagde en kraftig dæmper på væksten, er den amerikanske økonomi i 2014 for alvor kommet op i gear. Arbejdsløsheden er faldet til under 6 pct. og nærmer sig den naturlige ledighed, og der er meget fokus på tendenser til overophedning af arbejdsmarkedet. Den amerikanske centralbank (FED) afviklede i løbet af året sit obligationsopkøbsprogram (QE3), og forventningen er, at der i løbet af 2015 indledes en normalisering af pengemarkedsrenterne, der har været holdt kunstigt lave for at kickstarte økonomien. I Europa var det til gengæld lav vækst og lav inflation, der kom til at præge Inflationen faldt i løbet af foråret ned under 0,5 pct. og forblev på det niveau. ECB så sig således nødsaget til at reagere og indledte 5. juni lanceringen af en række rentenedsættelser og andre pengepolitiske initiativer. Primo 2015 lancerede ECB så det ultimative våben, nemlig opkøb af statsobligationer (QE) for et månedligt beløb på EUR 60 mia., foreløbig frem til september De korte renter lå ved årsskiftet omkring 0 pct., mens de lange renter er faldet med over 1 pct. i løbet af 2014, og ved årets udgang lå de i niveauet 0,75 pct. lavt niveau også i 2015, hvilket forventes at understøtte den skrantende vækst. Varigheden for selskabet er øget yderligere op over benchmark for 2014, som var 3,5 år for A/S Storebælt. Endvidere er der sket en tilpasning af løbetidsprofilen på realrentegælden i selskabet. Finansielle nøgletal 2014 Mio. kr. Låntagning heraf genudlån Samlet bruttogæld (dagsværdi) Nettogæld (dagsværdi) Rentebærende nettogæld Pct. p.a. Realrente (før værdiregulering) 1,70 Renteomkostninger ,28 Værdiregulering ,34 Samlet finansomkostning *) ,61 *) Note: Beløbet er ekskl. garantiprovision, der udgør 38,3 mio. kr. Gældsafviklingen har i 2014 været på 0,7 mia. kr. i A/S Storebælt. Ved udgangen af 2014 udgjorde den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt 23,5 mia. kr. Finansstrategi A/S Storebælts målsætning er at føre en aktiv og samlet finansforvaltning, der minimerer de langsigtede finansomkostninger under hensyn til finansielle risici. Blandt andet minimeres de finansielle risici ved kun at have eksponering i DKK og EUR, mens optimering af låneporteføljen opnås ved brug af swaps og øvrige afledte finansielle instrumenter. A/S Storebælt har også gennem hele 2014 udelukkende optaget genudlån via Nationalbanken. Disse lån er fortsat meget attraktive sammenlignet med alternative fundingkilder. Selskabets forsigtige strategi med hensyn til kreditrisiko har betydet, at selskabet heller ikke i 2014 tabte penge på finansielle modparters konkurs. Selskabets realrenteeksponering på ca. 1/3 af den samlede nettogæld gav også i 2014 anledning til inflationsopskrivninger for A/S Storebælt, som lå noget under det budgetterede - og en del under resultatet for Årsagen er, at den danske inflation (ligesom den europæiske) faldt yderligere i 2014 som følge af kraftigt faldende energipriser, faldende fødevarepriser samt et meget lavt lønpres i økonomien. Inflationen forventes at forblive på et meget

7 A/S Storebælt Årsrapport 7 Rentabilitet A/S Storebælts gæld skal tilbagebetales ved hjælp af indtægterne fra vej- og jernbanetrafikken. Som grundlag for beregning af tilbagebetalingstiden i de langsigtede rentabilitetsberegninger har selskabet siden 2006 anvendt en realrente på 3,5 pct. I lyset af de seneste års kraftige rentefald, og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling, har selskabet besluttet at ændre denne renteforudsætning til en realrente på 3,0 pct. Som en del af regeringens vækstplan ( Danmark helt ud af krisen ) reduceres jernbanevederlaget til Storebælt med 200 mio. kr. (i 2014-priser) om året fra Denne reduktion påvirker tilbagebetalingstiden negativt. Tilbagebetalingstiden er samlet set uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år i henhold til den senest opdaterede rentabilitetsberegning. Regnet fra åbningsåret betyder det, at selskabet vil være gældfrit i Medfinansiering af den politiske aftale En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 indgår i opgørelsen af tilbagebetalingstiden, hvor selskabet udlodder udbytte til staten på 9,0 mia. kr. (i 2008-priser) frem til regnskabsåret 2022 og forudsætter at ophøre hermed efter opfyldelse af aftalen. Efter udlodning af de foreslåede 900 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2014 har selskabet samlet udloddet 1,8 mia. kr. De væsentligste usikkerheder i beregningerne af rentabiliteten er den langsigtede trafikudvikling og realrenten. Trafikvæksten forventes i gennemsnit at udgøre hhv. 1,5 og 1 pct. for lastbiler og personbiler. Driftsomkostningerne forventes at stige i takt med den almindelige inflation. Der er endvidere en vis usikkerhed knyttet til størrelse og tidsmæssig placering af reinvesteringer i jernbaneanlægget. Forventet udvikling i gæld, mio. kr

8 8 Årsrapport A/S Storebælt Begivenheder efter balancedagen Ultimo februar er forslag til Lov om ændring af lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven fremsat til behandling i Folketinget. Lovforslaget ophæver de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber. Scandlines Øresund m.fl. har indbragt EU-kommissionens afgørelse vedrørende dansk statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet I/S for EU-domstolens første instans Retten. Sagen omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. Forventninger til 2015 Den økonomiske og finansielle udvikling i 2015, og dermed selskabets forventninger til det økonomiske resultat for året, er behæftet med en vis usikkerhed. Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af et svagt stigende vækstniveau gennem Denne udvikling påvirker forventningerne til omsætningsudviklingen. På den baggrund og på grund af trafikudviklingen i 2014 vurderes det, at trafikken vil udvikle sig positivt i Omsætningen vil dog påvirkes negativt af regeringens beslutning om at reducere vederlaget for Banedanmarks benyttelse af jernbanen over Storebælt med 200 mio. kr. Renteniveauet forventes at være uændret i I henhold til budgettet for 2015, udarbejdet ultimo 2014, forventes resultatet før finansielle værdireguleringer og skat at udgøre ca mio. kr. Der er indgivet flere klager til EU-kommissionen vedrørende dansk statsstøtte til Femern Bælt. Klagerne omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. På basis heraf har EU-kommissionen anmodet de danske myndigheder om et uddybende svar på anklagerne. Derudover er ikke indtruffet hændelser efter balancedagen af betydning for årsrapporten for 2014.

9 A/S Storebælt Årsrapport 9 Vej Vedligehold og reinvesteringer Selskabets vedligeholdsstrategi, der baseres på langsigtet lønsomhed, proaktivt forebyggende vedligehold af alle kritiske anlæg og størst mulig fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed for trafikanterne, bliver mere synlig i takt med, at infrastrukturanlægget ældes og slides, ny teknologi muliggør optimeringer, og nye miljøkrav kræver justeringer. Det er nødvendigt i stigende omfang at gennemføre reinvesteringer på infrastrukturanlæggene, der er designet tilbage i slutningen af 80 erne og i begyndelsen af 90 erne, og som nu har været i drift i 16 år. Hovedtal, mio. kr. Vej Driftsindtægter 2.787, ,8 Driftsomkostninger -249,1-238,3 Afskrivninger -224,3-224,3 Resultat af primær drift (EBIT) 2.314, ,2 Finansielle poster -40,2-113,7 Resultat før finansielle værdireguleringer 2.274, ,5 Hovedkablerne på østbroen stod over for at skulle genmales, og i den forbindelse blev det undersøgt, hvilke alternative måder der var for at beskytte kablerne bedst muligt på lang sigt. En løsning med permanent affugtning af hovedkablerne under en beskyttende membran er efterhånden blevet en ny gennemprøvet model, der er taget i anvendelse på andre store hængebroer rundt om i verden. Affugtningssystemer til forebyggelse af korrosion er allerede installeret 14 andre steder på broen, herunder i brodragere og i ankerblokke. En cost-benefit-analyse viste, at løsningen med affugtning af hovedkablerne ville være den optimale, og systemet er nu under etablering på broen. Et andet større reinvesteringsprojekt, som er i gang, er opgraderingen af Storebæltsforbindelsens Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem (SRO), som er fælles for vej- og jernbaneforbindelsen. Systemet er et it-system, som blev designet for 20 år siden, og som teknologisk og supportmæssigt ikke længere kan leve op til kravene til et kritisk anlæg. Beskyttelsesøerne omkring bropillerne overvåges regelmæssigt, og som led i vedligeholdelsen af øerne er der i 2014 udlagt supplerende stenmateriale og dæksten på tre af øerne for at afhjælpe og forebygge yderligere erosion af disse. A/S Storebælts vedligeholdsstrategi er baseret på outsourcing til kvalificerede entreprenører og rådgivere og har således kun en lille kompetent organisation til overvågning af anlæggenes tilstand og outsourcing-partnere samt styring af vedligehold og reinvesteringer. Der er derfor i 2014 atter gennemført udbud og kontrahering af en lang række opgaver. Det drejer sig bl.a. om rådgiveropgaver vedr. jernbaneteknik og mekaniske og elektriske anlæg og udbud af serviceaftale for vindmøllerne. Stiforbindelse ved østbrorampe i Halsskov I juni måned kunne A/S Storebælt og Muskelsvindfonden indvie en ny stiforbindelse, etableret af A/S Storebælt, rundt om østbrorampen i Halsskov. Stien gør det muligt for kørestolsbrugere at køre fra Musholm Bugt Feriecenter til naturrastepladsen i Halsskov.

10 10 Årsrapport A/S Storebælt Jernbane Trafikken på Storebælts jernbanestrækning er faldet med1,7 pct. i forhold til Passagertrafikken er steget med 1,0 pct. i 2014 og udgjorde knap 8,6 mio. passagerer. Godstrafikken er i 2014 faldet med 7,6 pct. i forhold til Storebælts jernbanestrækning omfatter ca. 25 km dobbeltsporet strækning inkl. stationerne i Nyborg og Korsør. Der er bl.a. gennem anvendelse af et SRO-anlæg (Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg) døgnovervågning af alle jernbanens tekniske anlæg. SRO-anlægget sikrer, at disse anlæg til stadighed fungerer optimalt, og at togtrafikken kan afvikles uden begrænsninger. Dette medvirker til, at jernbanestrækningen er en af de mest sikre i landet med god regularitet og en strækningshastighed på 180 km/t for togtrafikken. Hovedtal, mio. kr. Jernbane - Storebælt Driftsindtægter 787,8 785,5 Driftsomkostninger -130,2-130,5 Afskrivninger -283,6-278,6 Resultat af primær drift (EBIT) 374,0 376,4 Finansielle poster -517,1-680,2 Resultat før finansielle værdireguleringer -143,1-303,8 Rettidighed Rammevilkårene for driftspåvirkning af tog på Storebælts jernbanestrækning er fastlagt til 600 forsinkede tog i Ved årets udgang viser resultatet, at der er registreret 659 forsinkede tog, hvilket er ca. 10 pct. over det fastlagte mål. Der foretages løbende analyser af konstaterede fejl med henblik på udbedring og forebyggelse. Hændelse Den 26. august indtraf en ulykke på vestbroen, hvor en mandskabsvogn med et arbejdshold på 10 mand blev påkørt under natlig rangering efter endt arbejde på broen. Uheldet skete med ca. 20 km/t, men resulterede i, at en person kom alvorligt til skade. Uheldet er analyseret grundigt igennem, og der er hos såvel involverede entreprenører som hos Sund & Bælt udarbejdet handlingsplaner for forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden. Timemodellen Som en del af at reducere transporttiden fra København til Odense til under en time indgår opgraderingen af banestrækningen på Storebælt til 200 km/t. I 2014 er der gennemført simuleringer af trykstød fra kørsel med 200 km/t ved tunnelmundingerne. Simuleringerne viser, at tunnelmundingernes udformning uden ændringer opfylder kravene, såfremt der køres med tryktætte tog op til 200 km/t. I efteråret 2015 gennemføres test af køreledningsanlæg med testtog for at afdække om anlæggets køreledningsdesign opfylder krav til kørsel med hastigheder på 200 km/t.

11 A/S Storebælt Årsrapport 11 Havne og færgeruter A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen. Det drejer sig om Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs. Havnene drives på almindelige forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. I dag er de to rederier Mols-Linien A/S og Danske Færger A/S kunder hos A/S Storebælt. At A/S Storebælt har en særlig interesse for havnene ligger i, at der i Lov om færgefart er en forpligtelse for selskabet til at sikre besejlingen på de pågældende ruter, såfremt det ikke kan ske på almindelige forretningsmæssige vilkår. Dette gælder for ruten Spodsbjerg-Tårs, som besejles af Danske Færger A/S. Efter et EU-udbud i 2009 indgik parterne en ny kontrakt for perioden 1. maj 2012 til 30. april Aftalen indebar, at der i sommeren 2012 blev indsat to nye og større færger på forbindelsen med plads til 120 biler mod tidligere 50 biler. De nye færger har medført en stigning i trafikken på overfarten. Fra 2013 til 2014 er trafikken på overfarten således steget med 7,6 pct. Tilskud til driften af ruten udgjorde 39 mio. kr. i Mols-Linien A/S besejler færgeoverfarterne mellem Odden og Ebeltoft og mellem Odden og Århus. Også disse færgeoverfarter besejles med nyt materiel, hvilket har medført nye muligheder og ny trafik. Mols-Linien A/S opgør trafikken i personbilsenheder, og disse steg med 9 pct. fra 2013 til Hovedtal, mio. kr. Havne Driftsindtægter 28,4 28,2 Driftsomkostninger -4,1-3,6 Afskrivninger -13,8-13,7 Resultat af primær drift (EBIT) 10,5 10,8 Finansielle poster -6,9-8,4 Resultat før finansielle værdireguleringer -3,6-2,4 Færger Driftsindtægter 0,0 0,0 Driftsomkostninger -38,5-36,6 Afskrivninger 0,0 0,0 Resultat af primær drift -38,5-36,6 Finansielle poster 0,0 0,0 Resultat før finansielle værdireguleringer -38,5-36,6 Vindmøller Elproduktionen for den samlede vindmøllepark har i 2014 været på ca. 67,1 GWh. Det er 1,1 GWh mere end forventet på et normalår. Der har været markant mere vind i januar og februar, mens sommervejret har givet lavere produktion end normalt. De priser på strøm, som i 2014 kunne opnås på den nordiske elbørs, har ligget under forventningerne. Afregningspriserne har i 2014 været dårligere end både 2012 og Til sammenligning var produktionen i 2012 ligeledes på 67,1 GWh, men indtjeningen 2,7 mio. kr. højere. Tilgængeligheden for vindmøllerne, som er et udtryk for møllernes tekniske kvalitet, er fortsat meget høj. I 2014 er tilgængeligheden opgjort til 99,14 pct., og dermed ligger vindmøllerne fortsat blandt de højeste resultater for Vestas samlede bestand af offshorevindmøller af denne type i hele verden. Et meget fornemt resultat. Service på vindmøllerne gennemføres i henhold til en 5-årig serviceaftale med Vestas sammen med to vindmølleteknikere fra Sund & Bælt. Årets serviceeftersyn er afsluttet uden observation af væsentlige mangler. Elektricitet produceret på vindmøller medfører ikke udledning af partikler og drivhusgasser, fx CO 2. Strømmen fra vindmøllerne sælges på den nordiske elbørs Nordpool af Nordjysk Elhandel. Der er indgået aftale med Nordjysk Elhandel sammen med Vindenergi Danmark om at varetage balanceansvaret for vindmøllerne i forhold til Energinet.dk. Hovedtal, mio. kr. Vindmøller Driftsindtægter 31,2 33,1 Driftsomkostninger -11,2-10,5 Afskrivninger -16,2-16,2 Resultat af primær drift (EBIT) 3,8 6,4 Finansielle poster -17,0-14,8 Resultat før finansielle værdireguleringer -13,2-8,4

12 12 Årsrapport A/S Storebælt Miljø og klima For Sund & Bælt er det en grundlæggende værdi at støtte en bæredygtig udvikling samt bidrage til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet. Det sker bl.a. gennem en proaktiv indsats ved at forebygge og minimere påvirkninger fra koncernens aktiviteter på det omgivende samfund. Indsatsen er baseret på miljø- og klimapolitikken, årlige miljømål samt udvalgte indsatsområder. Antal arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Nøgletal på udvalgte miljøindikatorer 2014 Tendens Affaldsmængde 490 ton Vandforbrug m 3 Vandudledning 2,6 mio. m 3 Elforbrug Elproduktion, Sprogø havmøllepark 9,7 mio. kwh 67 mio. kwh En detaljeret beskrivelse af Sund & Bælts miljøindsats findes i det grønne regnskab for 2014 og kan læses på Et sikkert arbejdsmiljø Sund & Bælt arbejder aktivt med at være en attraktiv arbejdsplads, der tager vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Det er vores målsætning at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker. For Sund & Bælt er det især arbejdsmiljøforhold i forbindelse med færdsel og arbejde på vores trafikanlæg og i betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, som er særligt kritiske. Vores indsats bygger på en arbejdsmiljøpolitik og et ledelsessystem, som understøtter løbende forbedringer. Vi gennemfører obligatoriske sikkerhedskurser for alle ansatte og entreprenører, som skal udføre arbejde på Storebælts vej- og jernbane. På årsbasis gennemføres 30 sikkerhedskurser for nye medarbejdere og 24 opfølgningskurser for medarbejdere, som har gennemført grundkurserne. I alt uddannes ca. 600 medarbejdere hos Sund & Bælt og entreprenørerne hvert år. Sund & Bælt er certificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 på arbejdsmiljøområdet som en del af den målrettede indsats på området. Vi analyserer og afdækker alle ulykker med og uden fravær, samt nær-ved hændelser, med henblik på at undgå gentagelser og skabe forbedringer. Eksterne leverandører, som arbejder på vores anlæg, er forpligtet til at rapportere ulykker og nær-ved hændelser. Entreprenører og Sund & Bælts ansatte har anvendt knap arbejdstimer på anlæggene, på Sprogø Havmøllepark, i værksteder og på kontorer - og det er lykkedes at fastholde et lavt antal arbejdsulykker. Trafiksikkerhed på vejanlæg Sund & Bælt har en målsætning om, at det skal være mindst lige så sikkert at køre på motorvejsstrækningen over Storebælt, som på Danmarks øvrige motorvejsnet. Sund & Bælt har en proaktiv tilgang til trafiksikkerhed, bl.a. ved at forebygge uheld gennem analyse og afdækning af alle uheld. Der har i 2014 været 1 trafikulykke med personskade på Storebæltsforbindelsen. Af hensyn til trafiksikkerheden bliver broen lukket i forbindelse med kraftig vind med vindstyrke over 25 m/sek. Storebæltsbroen har ikke været totallukket for trafik i Indimellem har der været spærret kortvarigt i én retning, typisk i forbindelse med oprydning efter trafikuheld. I forbindelse med Broløbet 2014, der blev afholdt 13. september; var vejbanen fra Fyn til Sjælland lukket mellem kl Naturpleje på Sprogø Det er Sund & Bælts politik at vedligeholde grønne områder ved at tage hensyn til naturen og udøve en aktiv naturforvaltning. Det sker bl.a. ved at bevare Sprogø som et unikt naturområde, som samtidig giver trafikanterne en god visuel oplevelse ved passage af Storebæltsbroen. Sprogø ligger i Natura-2000-område 116, som inkluderer fuglebeskyttelsesområde 98. Der skal således tages særlig hensyn til de beskyttede fugle, som er udpeget for området. I Natura-2000-plan er edderfugle og splitterne udpeget som grundlag for beskyttelsen på Sprogø.

13 A/S Storebælt Årsrapport 13 Udviklingen i antal sølvmåger, hættemåger og splitterner God selskabsledelse A/S Storebælt er ejet 100 pct. af Sund & Bælt Holding A/S. Den danske stat har igennem sit 100 pct. ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S den endelige myndighed over A/S Storebælt inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og staten udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i publikationen Staten som aktionær. Ledelsesstrukturen er todelt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. A/S Storebælt tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. Det er målsætningen for naturplejen på Sprogø, at sølvmågens yngleområder søges begrænset til den vestlige del af Sprogø, hvor den oprindelige bestand holdt til, og at sølvmågen reguleres ned til ca. 300 par. Der blev i 2014 registreret 345 sølvmåger i det vestlige område. I 2014 har reguleringen betydet, at 252 sølvmågereder er ødelagt. Endvidere er der reguleret 142 voksne sølvmåger. Sølvmågebestanden er som vist for nedadgående. Splitternen satte rekord med 982 ynglepar, og det vurderes, at ca. 400 unger blev flyvefærdige. Inden reguleringen var omtrent alle andre ynglende kystfugle helt forsvundet, eller de forekom kun i meget begrænset antal på øen. I takt med at sølvmågen fortrænges fra den østlige del af Sprogø, er det tanken, at andre kystfugle skal overtage dens nicher. Det kan kun opnås, hvis der sker en justering af landskabet i de berørte områder. Alternativt vil sølvmågerne hurtigt vende tilbage, når reguleringen stopper. I 2014 er der derfor gennemført en justering af overfladen af et ca. 5 ha stort fladvandet område på den nordøstlige del af øen, så der skabes en biotop, som kan bidrage til at opfylde målsætningen. Læs mere om Sund & Bælts naturpleje på Sund & Bælts grønne regnskab for 2014 giver detaljerede informationer om miljøindsatsen i årets løb. Det grønne regnskab findes på: NASDAQ OMX anbefalinger til god selskabsledelse svarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, der senest er opdateret i november A/S Storebælt opfylder generelt NASDAQ OMX anbefalinger vedrørende god selskabsledelse. Undtagelser fra anbefalingerne begrundes med koncernens særlige ejerforhold, hvor staten er eneste aktionær. Der er følgende undtagelser til anbefalingerne: I forbindelse med valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, et bestyrelsesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion og bestyrelse. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S har besluttet, at der ikke udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i A/S Storebælt. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Ifølge anbefalingerne bør medlemmerne være på valg hvert år. Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen har ikke foretaget en evaluering af arbejdet i bestyrelse og direktion. A/S Storebælt opfylder kravene til mangfoldighed i øverste ledelseslag, idet der blandt bestyrelsesmedlemmerne er en 40/60 pct. fordeling mellem kønnene. Selskabet har nedsat en revisionskomité, der som minimum afholder møder halvårligt. Revisionskomitéens medlemmer består af hele bestyrelsen, og næstformanden for bestyrelsen varetager hvervet som formand for revisionskomitéen. Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i året, og alle medlemmer anses for uafhængige i 2014.

14 14 Årsrapport A/S Storebælt I relation til hvilke ledelseshverv virksomhedens ledelse beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder, henvises der til afsnittet Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse kan ses på CSR Corporate Social Responsibility Sund & Bælt bidrager til at skabe vækst og sammenhængskraft i Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, hvis mål er at binde mennesker og regioner sammen, og som balancerer hensyn til økonomi, mennesker og miljø i den daglige drift. Sikker og effektiv trafikafvikling er fundamentet for virksomheden, ligesom sikkerhed for både kunder og medarbejdere er i højsædet. CSR er dermed ikke en isoleret aktivitet, men en grundholdning, der er integreret i det daglige arbejde. Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at respektere, efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Det gør vi gennem vores CSRpolitik med tilhørende aktiviteter. Ansvarlighed og miljøhensyn er fundamentet for Sund & Bælts CSR-politik, der er udmøntet i 4 indsatsområder: Menneske- og arbejdstagerrettigheder Miljø & klima Ansvarlig leverandørstyring Forretningsetik & antikorruption Denne CSR-koncernpolitik er A/S Storebælt omfattet af. For yderligere informationer om politikker, mål og aktiviteter henvises til fremdriftsrapporteringen i årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S. Årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S findes på: Læs mere om Sund & Bælts Samfundsansvar på Det grønne regnskab findes på: Risikostyring og kontrolmiljø Visse hændelser kan være en hindring for, at koncernen helt eller delvis kan nå sine mål. Sandsynligheden for, at en sådan hændelse vil indtræffe, er et risikomoment, koncernen forholder sig til løbende. En række risici kan koncernen selv styre og/eller reducere, mens andre har karakter af udefrakommende hændelser, som selskaberne ikke har nogen indflydelse på. Koncernen har identificeret og prioriteret forskellige risici ud fra en helhedsorienteret vinkel. Som et led i arbejdet med disse forhold rapporteres årligt til bestyrelsen. Den største risiko for tilgængeligheden er en langvarig afbrydelse af en trafikforbindelse som følge af en bropåsejling, terrorhandling eller lignende. Sandsynligheden for en sådan hændelse er meget lille, men de potentielle konsekvenser er til gengæld omfattende. De potentielle økonomiske tab for koncernen som følge af sådanne begivenheder, inkl. driftstab i op til to år, er dog dækket af forsikringer. Sund & Bælt har som målsætning, at sikkerheden på forbindelserne skal være høj og mindst lige så høj som på tilsvarende danske anlæg. Denne målsætning er hidtil opfyldt, og det aktive sikkerhedsarbejde fortsætter. Arbejdet understøttes af risikoanalyser, der opdateres med jævne mellemrum. Selskabet opretholder i samarbejde med relevante myndigheder et omfattende beredskab, herunder et internt kriseberedskab, til at håndtere ulykker mv. på selskabets trafikanlæg. Beredskabet testes jævnligt ved hjælp af øvelser. Den langsigtede trafikudvikling er en væsentlig faktor for gældens tilbagebetalingstid, jf. note 23 og 24, hvor beregningerne og usikkerhedsfaktorerne er beskrevet. Ud over den generelle usikkerhed, der altid gør sig gældende i sådanne langsigtede prognoser, er der en speciel risiko forbundet med ændringer i det offentliges regulering af prissætningen, for eksempel i form af et EU-direktiv. En introduktion af kørselsafgifter vil også kunne ændre broens markedsposition. Udviklingen i de langsigtede vedligeholds- og reinvesteringsomkostninger er behæftet med en vis usikkerhed. Selskabet arbejder proaktivt og systematisk med at reducere disse usikkerhedsfaktorer, og det er ikke sandsynligt, at disse risici udløser større negative effekter på tilbagebetalingstiden. Arbejdet med helhedsorienteret risikostyring har kortlagt og systematiseret et antal risici forbundet med selskabets almindelige drift. Her kan nævnes risikoen for nedbrud af it- eller andre tekniske systemer, uretmæssig indtrængen i it-systemerne, forsinkelser og fordyrelser af vedligeholdsarbejder mv. Disse risici håndteres i den daglige ledelse og i linjeorganisationen. A/S Storebælts risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne og gennemgås af bestyrelsen via revisionskomitéen.

15 A/S Storebælt Årsrapport 15 Hoved- og nøgletal (Mio. kr.) Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdiregulering Værdireguleringer, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering i året Anlægsinvestering, ultimo Obligations- og banklån Nettogæld (dagsværdi) Rentebærende nettogæld Egenkapital heraf foreslået udbytte Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (EBIT) 67,4 68,9 70,7 72,1 72,6 Afkastgrad (EBIT) 5,8 6,6 6,9 7,7 8,1 Anlæggenes afkast (EBIT) 7,2 7,7 8,4 8,9 9,4 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

16 16 Årsrapport A/S Storebælt Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2014 (Mio. kr.) Note Indtægter 4 Driftsindtægter 3.634, ,0 Indtægter i alt 3.634, ,0 Omkostninger 5 Andre driftsomkostninger -459,0-443,0 6 Personaleomkostninger -0,9-1, Afskrivninger af materielle aktiver -536,8-531,8 Omkostninger i alt -996,7-975,9 Resultat af primær drift (EBIT) 2.637, ,1 17 Finansielle poster Finansielle indtægter 2,0 155,8 Finansielle omkostninger -582,7-963,4 Værdireguleringer, netto -795, ,4 Finansielle poster i alt ,7 405,8 Resultat før skat 1.262, ,9 7 Skat -326,3-780,1 Årets resultat 935, ,8 Anden totalindkomst 0,0 0,0 Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 Totalindkomst 935, ,8 Fordeles således: Foreslået udbytte 900,0 900,0 Overført resultat 35, ,8 935, ,8

17 A/S Storebælt Årsrapport 17 Balance 31. december 2014 Aktiver (Mio. kr.) Note Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 8 Software 16,9 20,4 Immaterielle aktiver i alt 16,9 20,4 Materielle aktiver 9 Vejanlæg , ,1 10 Jernbaneanlæg , ,3 11 Havneanlæg 250,1 261,4 12 Grunde og bygninger 95,4 100,7 13 Vindmølleanlæg 320,9 337, Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8,9 15,8 Materielle anlægsaktiver i alt , ,3 Andre langfristede aktiver 16 Udskudt skat 549,1 393,9 Andre langfristede aktiver i alt 549,1 393,9 Langfristede aktiver i alt , ,6 Kortfristede aktiver Tilgodehavender Varebeholdninger 1,5 1,5 18 Tilgodehavender 560,5 620,1 Værdipapirer 484,6 820,5 19 Derivater 1.927, ,1 20 Periodeafgrænsningsposter 5,7 6,7 Tilgodehavender i alt 2.979, ,9 21 Likvide beholdninger 1.145,8 566,3 Kortfristede aktiver i alt 4.125, ,2 Aktiver i alt , ,8

18 18 Årsrapport A/S Storebælt Balance 31. december 2014 Passiver (Mio. kr.) Note Passiver Egenkapital Aktiekapital 355,0 355,0 Overført resultat 888,7 853,0 Foreslået udbytte 900,0 900,0 Egenkapital i alt 2.143, ,0 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 23 Obligationslån og gæld til kreditinstitutter , ,1 Langfristede gældsforpligtelser i alt , ,1 Kortfristede gældsforpligtelser 23 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.825, ,4 26 Leverandører og andre gældsforpligtelser 1.054, ,8 19 Derivater 3.348, ,0 27 Periodeafgrænsningsposter 3,5 0,5 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.231, ,7 Gældsforpligtelser i alt , ,8 Egenkapital, hensættelser og gældsforpligtelser i alt , ,8 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn 3 Segmentoplysninger 24 Finansiel risikostyring 25 Rentabilitet 28 Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 29 Nærtstående parter 30 Begivenheder efter balancedagen 31 Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

19 A/S Storebælt Årsrapport 19 Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Saldo pr. 1. januar ,0-390,8 0,0-35,8 Årets resultat og totalindkomst 0, ,8 0, ,8 Foreslået udbytte 0,0 0,0 900,0 900,0 Saldo pr. 31. december ,0 853,0 900, ,0 Saldo pr. 1. januar ,0 853,0 900, ,0 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-900,0-900,0 Årets resultat og totalindkomst 0,0 35,7 0,0 35,7 Foreslået udbytte 0,0 0,0 900,0 900,0 Saldo pr. 31. december ,0 888,7 900, ,7

20 20 Årsrapport A/S Storebælt Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster 2.637, ,1 Reguleringer 8-15 Af- og nedskrivninger 536,8 531,8 7 Sambeskatningsbidrag -481,5-544,9 Regulering for øvrige ikke kontante poster 0,0 19,9 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 2.693, ,9 Ændring i driftskapital 18, 20 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 363,8 89, Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser -69,6 280,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 2.987, ,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 8-15 Køb af materielle aktiver -128,3-61,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt -128,3-61,4 Frit cash flow 2.858, ,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Låneoptagelse 2.732,5 436,7 Nedbringelse af gældsforpligtelser , ,0 Renteindtægter, modtaget 3,0 6,2 Renteomkostninger, betalt -722,3-921,8 Betalt udbytte til aktionær -900,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt , ,9 Periodens ændring i likvide beholdninger 579,5 666,6 Likvide beholdninger, primo 566,3-100,3 Likvide beholdninger, ultimo 1.145,8 566,3 Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger 212,8 266,3 Værdipapirer og aftalekonti 933,0 300,0 21 Likvide beholdninger i alt, ultimo 1.145,8 566,3 Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af regnskabet.

21 A/S Storebælt Årsrapport 21 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af NASDAQ OMX. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapporten for Selskabet har valgt at anvende den såkaldte Fair Value Option i IAS 39. Det betyder, at samtlige finansielle aktiver og forpligtelser (lån, placeringer og derivater) måles til dagsværdi, og at ændringer i dagsværdien indregnes i totalindkomstopgørelsen. Lån og likvide beholdninger klassificeres til dagsværdimåling på tidspunktet for første indregning i balancen, mens derivater altid indregnes til dagsværdi, jf. IAS 39. Baggrunden for at vælge Fair Value Option er, at selskabet konsekvent anlægger en porteføljebetragtning i forbindelse med finansforvaltningen, og dette indebærer, at den tilsigtede eksponering over for forskellige finansielle risici tilvejebringes med forskellige finansielle instrumenter, både primære og afledte finansielle instrumenter. Det betyder, at der i styringen af den finansielle markedsrisiko ikke skelnes mellem for eksempel lån og derivater, men alene fokuseres på den samlede eksponering. Valget af finansielle instrumenter til afdækning af de økonomiske risici i finansforvaltningen kan derfor give anledning til regnskabsmæssige asymmetrier, medmindre Fair Value Option anvendes, og det er begrundelsen for valget. Fair Value Option er efter selskabets opfattelse det eneste af de under IFRS tilladte målingsprincipper, der reflekterer dette synspunkt. Årsagen er, at de øvrige principper alle medfører uhensigtsmæssige asymmetrier mellem ellers identiske eksponeringer, afhængigt af om eksponeringen er etableret i form af lån eller derivater eller fordrer omfattende krav til dokumentation af sikringsforholdet, som tilfældet er med reglerne om hedge accounting. Idet derivater, finansielle aktiver og lån måles til dagsværdi, vil målingen i regnskabet opnå samme resultat for lån og tilknyttet afdækning med derivater, når afdækningen af den økonomiske risiko er effektiv, og selskabet opnår dermed en symmetri i den regnskabsmæssige behandling. Lån uden tilknyttede derivater måles til dagsværdi i modsætning til hovedreglen i IAS 39, der indregner lån til amortiseret kostpris, og det giver naturligt anledning til udsving i årets resultat som følge af værdireguleringer. Årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i DKK, som ligeledes er selskabets funktionelle valuta. Alle beløb angives, hvis intet andet er oplyst, i millioner DKK. For at imødekomme regnskabslæseren er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, også indeholdt i ledelsesberetningen. Ligeledes er oplysninger, som ikke vurderes væsentlige for regnskabslæser, udeholdt. Ny regnskabsregulering Med virkning fra 1. januar 2014 har selskabet implementeret IFRS 10, 11 og 12, IFRIC 21 samt ændringerne i IAS 32, 36 og 39. Følgende ændringer til eksisterende og nye standarder samt fortolkningsbidrag er endnu ikke trådt i kraft og er ikke gældende i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2014: IAS 16, 19, 27, 38 og 41 samt IFRS 9, 14 og 15. De nye standarder og fortolkningsbidrag vil blive implementeret, når de træder i kraft. Implementeringen af IFRS 9 ændrer blandt andet på klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Implementeringen af denne standard forventes at få betydning, men den samlede effekt er endnu ikke opgjort. Implementeringen af de øvrige standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at få beløbsmæssig effekt på opgørelsen af A/S Storebælts resultat, aktiver og forpligtelser samt egenkapital i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, 2016, 2017 og 2018, hvor de forventes at træde i kraft. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indregning af finansielle aktiver og forpligtelser sker første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømmen fra det finansielle aktiv eller forpligtelse er udløbet, eller hvis den er overdraget, og virksomheden også i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i totalindkomstopgørelsen i takt med, at det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i totalindkomstopgørelsen. Tilbageførsler af beløb, der sker som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, og som tidligere har været indregnet i totalindkomstopgørelsen, indregnes tillige i totalindkomstopgørelsen.

22 22 Årsrapport A/S Storebælt Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Driftsindtægter Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i takt med, at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra benyttelse af fiberoptik og telefonkabler. Nedskrivning af aktiver Immaterielle, materielle og finansielle og anlægsaktiver testes for tab ved værdiforringelse (øvrige aktiver er omfattet af IAS 39), når der er indikation for, at den regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes. Et tab ved værdiforringelse indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nytteværdi. Nytteværdien opgøres til nutidsværdien af det forventede fremtidige cash flow med anvendelse af en diskonteringsfaktor, som afspejler markedets aktuelle afkastkrav. Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Se videre note 25: Rentabilitet. Tab ved værdiforringelse indregnes i totalindkomstopgørelsen. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Sund & Bælt koncernens danske selskaber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Selskaberne Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S udgør i henhold til lovgivningen en særskilt sambeskatningskreds. Moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler er fordelt mellem de sambeskattede selskaber efter den indgåede sambeskatningsaftale. Udskudte skatteforpligtelser vedrørende disse saldi indregnes i balancen, mens udskudte skatteaktiver alene indregnes, hvis kriterierne for indregning af udskudte skatteaktiver er opfyldt. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuel skat og udskudt skat Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler er fordelt mellem sambeskattede selskaber efter den indgåede sambeskatningsaftale. Udskudte skatteforpligtelser vedrørende disse saldi indregnes i balancen, mens skatteaktiver alene indregnes, hvis kriterierne for udskudte skatteaktiver er opfyldt. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Finansielle poster Finansielle poster indeholder renteindtægter og -udgifter, realiseret inflationsopskrivning, kursgevinster og -tab for likvide beholdninger, værdipapirer, gæld og derivater samt transaktioner i fremmed valuta. Endvidere medtages realiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter. Forskel i dagsværdi på balancetidspunkterne udgør de totale finansielle poster, der i totalindkomstopgørelsen opdeles i finansielle indtægter, finansielle omkostninger og værdiregulering. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter, renteudgifter samt realiseret

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx Sund & Bælt Partner A/S CVR-nr. 26 01 91 33 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

A/S Øresund. CVR-nr. 15807830. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Øresund. CVR-nr. 15807830. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Øresund CVR-nr. 15807830 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Øresund Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3

Ledelsesberetning. Femern Bælt A/S Årsrapport 3 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse 9 Pengestrømsopgørelse 10 Noter 11 Ledelsespåtegning 20 De uafhængige revisorers påtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13

Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Årsrapport 2005 Ledelsesberetning 01 Hoved- og nøgletal 03 Resultatopgørelse 04 Balance 05 Egenkapitalopgørelse 06 Pengestrømsopgørelse 07 Noter 08 Påtegninger 13 Bestyrelse og direktion 15 01 Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indhold. Resultat 2014. Forretningsområder. Samfundsansvar. Regnskab

Indhold. Resultat 2014. Forretningsområder. Samfundsansvar. Regnskab Årsrapport 2014 Indhold Storebælt overgår alle forventninger Året i hovedtræk CSR Corporate Social Responsibility 5 8 9 Resultat 2014 Trafik 10 Økonomi 12 Finans 14 Begivenheder efter balancedagen 17 Forventninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Femern Landanlæg. CVR-nr. 32 56 79 67. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Femern Landanlæg CVR-nr. 32 56 79 67 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Femern Landanlæg Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

A/S Storebælt Årsrapport 2

A/S Storebælt Årsrapport 2 Årsrapport 2006 A/S Storebælt Årsrapport 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18 Ledelsespåtegninger 43 De uafhængige

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere