A/S Storebælt. CVR-nr Årsrapport \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Storebælt. CVR-nr. 10634970. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx"

Transkript

1 A/S Storebælt CVR-nr Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

2 2 Årsrapport A/S Storebælt Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 15 Totalindkomstopgørelse 16 Balance 17 Egenkapitalopgørelse 19 Pengestrømsopgørelse 20 Noter 21 Ledelsespåtegning 47 Den uafhængige revisors erklæringer 48 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 49 Finansiel ordbog 51 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

3 A/S Storebælt Årsrapport 3 Selskabets formål A/S Storebælts primære opgave er at eje og drive den faste forbindelse over Storebælt. Opgaverne skal løses under hensyn til opretholdelsen af en høj tilgængelighed og et højt sikkerhedsniveau på forbindelsen. Desuden skal tilbagebetalingen af lån, der er optaget for at finansiere anlæggene, ske inden for en rimelig tidshorisont. Året i hovedtræk Trafik I 2014 steg trafikken med ca. 0,5 mio. passager, og det samlede trafiktal på 11,4 mio. køretøjer er det højeste i broens levetid. Personbiltrafikken steg med 4,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 7,0 pct. Togtrafikken udgjorde i 2014 knap 8,7 mio. passagerer, hvilket er et fald på 1,7 pct. i forhold til Økonomi Resultatet før dagsværdireguleringer og skat udgør mio. kr., svarende til en forbedring på 346 mio. kr. i forhold til Resultatet er påvirket af en meromsætning på 4 pct. og højere omkostninger samt afskrivninger på netto 21 mio. kr. Nettorenteomkostningerne er faldet med 227 mio. kr. i forhold til Resultatet før skat udgør et overskud på mio. kr. og er påvirket af udgiftsførte dagsværdireguleringer på 795 mio. kr. Resultat efter skat udgør et overskud på 936 mio. kr. I lighed med sidste regnskabsår foreslås at udbetale et udbytte på 900 mio. kr. til aktionæren. Rentabilitet I lyset af de seneste års kraftige rentefald og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling har selskaberne besluttet at ændre realrenteforudsætningen fra 3,5 pct. til 3,0 pct. Omsætningen fra vejforbindelsen over Storebælt udgør mio. kr. På trods af de økonomiske konjunkturer er resultat før dagsværdiregulering og skat i Storebælt forøget med knap 350 mio. kr. i forhold til I 2014 er der afdraget 0,7 mia. kr. på A/S Storebælts rentebærende nettogæld, der ved udgangen af 2014 udgør 23,5 mia. kr. Der er samtidig udbetalt 900 mio. kr. i udbytte til aktionæren. Resultatpåvirkninger af værdireguleringer Koncern resultatopgørelse iht. årsrapport Dagsværdiregulering Proforma resultatopgørelse Resultat af primær drift (EBIT) 2.637, ,7 Finansielle poster i alt ,7 795,0-580,7 Resultat før dagsværdiregulering og skat 2.057,0 Dagsværdiregulering -795,0-795,0 Resultat før skat 1.262, ,0 Skat -326,3-326,3 Årets resultat 935,7 935,7 For A/S Storebælt er tilbagebetalingstiden uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år.

4 4 Årsrapport A/S Storebælt Trafik Trafikken på Storebælts vejforbindelse viste i 2014 pæne vækstrater i forhold til 2013 i alle køretøjskategorier, og 2014 har været det største trafikår i broens historie. I alt passerede ca. 11,4 mio. køretøjer, hvilket svarer til en stigning på 4,4 pct. i totaltrafikken. Set over hele 2014 passerede køretøjer i gennemsnit broen hver dag. Heraf var personbiler, varebiler eller motorcykler, var lastbiler og 74 var busser. Personbiltrafikken er steget med 4,1 pct. i forhold til 2013, og man skal tilbage til 2007 for at finde en højere vækstrate. Væksten i lastbiltrafikken er på 7,0 pct. i forhold til 2013, så både gods- og fritidstrafikken har udviklet sig positivt med vækstrater, der ligger klart over den generelle økonomiske vækst på knapt 1 pct. i Vækstraterne for både gods- og fritidstrafikken vurderes at være en kombination af generel vækst, et vejrmæssigt rekordgodt forår, et mildt efterår og en december måned uden sne, samt overflyttet trafik efter at Kattegatruten lukkede i oktober Det vurderes, at de høje vækstrater i trafikken i 2014 skyldes et sammenfald af omstændigheder, som formentlig ikke vil gentage sig i 2015, og derfor afspejler den flotte trafikvækst i 2014 ikke et generelt økonomisk opsving. Forventninger til 2015 er vækstrater i trafikken på niveau med udviklingen i den øvrige økonomi. Trafikrekord på Storebælt - top 5 År Antal passager pr. år Årlig trafikudvikling i pct. på Storebælt Personbiler 4,1-0,1 0,5 Lastbiler 7,0 1,9 0,4 Busser 2,2 11,4-6,3 I alt 4,4 0,2 0,5 Trafik pr. døgn på Storebælt Personbiler Lastbiler Busser I alt Kvartalsvis trafikudvikling i 2014 i forhold til samme kvartal i kvt. 2. kvt 3. kvt. 4. kvt. Personbiler 3,2 4,9 3,4 4,7 Lastbiler 11,2 6,4 8,1 2,7 Busser 2,6-7,9 2,9 15,3 I alt 4,2 5,0 3,8 4,5

5 A/S Storebælt Årsrapport 5 Økonomi På trods af udviklingen i de økonomiske konjunkturer har årets resultat været tilfredsstillende. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat udgør således et overskud på mio. kr., hvilket er 347 mio. kr. større end i Forbedringen stammer fra højere indtjening og lavere finansieringsomkostninger. Omsætningen udgør mio. kr., hvilket er 140 mio. kr. bedre end i Omsætningen fra vejforbindelsen er i forhold til 2013 steget med 5,6 pct. Stigningen stammer dels fra trafikvæksten, dels fra den generelle prisregulering pr. 1. januar Den samlede trafikvækst er på 4,4 pct. og dækker over en stigning i personbiltrafikken på 4,1 pct., i lastbilstrafikken på 7,0 pct. og i bustrafikken på 2,6 pct. Omsætningen er herudover bl.a. påvirket af indtægter på 31 mio. kr. fra vindmølleaktiviteten. Omkostningerne udgør 459 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. mere end i Det skyldes bl.a. en stigning i underskudsdækning på færgedriften Spodsbjerg-Tårs. Gennem 2014 stimulerede Den Europæiske Centralbank (ECB) ad flere omgange det finansielle marked, og renteniveauet i Europa faldt yderligere fra det lave niveau i Samlet set har dette bidraget positivt til selskabernes renteudgifter. Selskabets realrenteeksponering gav i 2014 anledning til en lavere inflationsopskrivning på realrentegælden end forventet ved budgetteringen. Årsagen er, at den danske inflation er faldet i takt med inflationsudviklingen i udlandet. Porteføljens varighed er øget hen over året og er ved udgangen af 2014 over selskabets benchmark. Nettorenteudgifterne er således 227 mio. kr. lavere end i 2013 og udgør 581 mio. kr. Dagsværdireguleringer udgør i 2014 en udgift på 795 mio. kr. Værdireguleringerne består dels af en indtægt fra valutakursreguleringer på netto 26 mio. kr., dels en udgift vedrørende dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og forpligtelser på i alt 821 mio. kr. forventningen og er dermed ca. 390 mio. kr. bedre end forventet primo regnskabsåret. Forbedringen af resultatet stammer primært fra højere trafikindtægter og lavere renteudgifter. Egenkapitalen i selskabet er pr. 31. december 2014 positiv med mio. kr. inklusive det foreslåede udbytte på 900 mio. kr. til aktionæren. De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transportministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af jernbaneforbindelsen samt på grundlag af trafikprognoser for vejtrafikken. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S for A/S Storebælt mod en garantiprovision på 0,15 pct. yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets lånoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. Pengestrømme fra driften udgør mio. kr., hvilket er 92 mio. kr. større end i Pengestrømme fra investeringsaktiviteter er negative og udgør 128 mio. kr., primært som følge af anskaffelser vedrørende vej- og jernbaneanlæg samt anskaffelse af andre materielle aktiver. Det frie cash flow fremkommer på basis af drift fratrukket anlægsinvesteringer og udgør mio. kr. Frit cash flow udtrykker selskabets evne til at generere likviditet til finansiering af renter og afdrag på selskabets gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår lånoptagelse, afdrag og renteomkostninger, som netto udgør mio. kr. Samlet er selskabets likvide beholdninger forøget med 580 mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2014 udgør mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post, der ikke påvirker tilbagebetalingstiden for koncernens gæld. Nettofinansieringsomkostningerne inkl. dagsværdiregulering udgør en udgift på mio. kr. mod en indtægt på 406 mio. kr. i Skat af årets resultat udgør en udgift på 326 mio. kr., hvoraf 18 mio. kr. vedrører regulering af selskabets udskudte skatteaktiv som følge af den i 2013 vedtagne lovændring med nedsættelse af skatteprocenten. Selskabets resultat efter skat udgør et overskud på 936 mio. kr. I Sund & Bælts delårsrapport for 2. kvartal 2014 blev forventningen til årets resultat før finansielle værdireguleringer opjusteret med 210 mio. kr. i forhold til budgettet. Det realiserede resultat før dagsværdireguleringer og skat er ca. 180 mio. kr. bedre end

6 6 Årsrapport A/S Storebælt Finans Situationen på de finansielle markeder i 2014 var præget af en del geopolitisk uro, med situationen omkring Ukraine som den væsentligste. Samtidig blev divergensen mellem den økonomiske udvikling i USA og Europa mere og mere tydelig. Efter en ekstremt kold vinter, der lagde en kraftig dæmper på væksten, er den amerikanske økonomi i 2014 for alvor kommet op i gear. Arbejdsløsheden er faldet til under 6 pct. og nærmer sig den naturlige ledighed, og der er meget fokus på tendenser til overophedning af arbejdsmarkedet. Den amerikanske centralbank (FED) afviklede i løbet af året sit obligationsopkøbsprogram (QE3), og forventningen er, at der i løbet af 2015 indledes en normalisering af pengemarkedsrenterne, der har været holdt kunstigt lave for at kickstarte økonomien. I Europa var det til gengæld lav vækst og lav inflation, der kom til at præge Inflationen faldt i løbet af foråret ned under 0,5 pct. og forblev på det niveau. ECB så sig således nødsaget til at reagere og indledte 5. juni lanceringen af en række rentenedsættelser og andre pengepolitiske initiativer. Primo 2015 lancerede ECB så det ultimative våben, nemlig opkøb af statsobligationer (QE) for et månedligt beløb på EUR 60 mia., foreløbig frem til september De korte renter lå ved årsskiftet omkring 0 pct., mens de lange renter er faldet med over 1 pct. i løbet af 2014, og ved årets udgang lå de i niveauet 0,75 pct. lavt niveau også i 2015, hvilket forventes at understøtte den skrantende vækst. Varigheden for selskabet er øget yderligere op over benchmark for 2014, som var 3,5 år for A/S Storebælt. Endvidere er der sket en tilpasning af løbetidsprofilen på realrentegælden i selskabet. Finansielle nøgletal 2014 Mio. kr. Låntagning heraf genudlån Samlet bruttogæld (dagsværdi) Nettogæld (dagsværdi) Rentebærende nettogæld Pct. p.a. Realrente (før værdiregulering) 1,70 Renteomkostninger ,28 Værdiregulering ,34 Samlet finansomkostning *) ,61 *) Note: Beløbet er ekskl. garantiprovision, der udgør 38,3 mio. kr. Gældsafviklingen har i 2014 været på 0,7 mia. kr. i A/S Storebælt. Ved udgangen af 2014 udgjorde den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt 23,5 mia. kr. Finansstrategi A/S Storebælts målsætning er at føre en aktiv og samlet finansforvaltning, der minimerer de langsigtede finansomkostninger under hensyn til finansielle risici. Blandt andet minimeres de finansielle risici ved kun at have eksponering i DKK og EUR, mens optimering af låneporteføljen opnås ved brug af swaps og øvrige afledte finansielle instrumenter. A/S Storebælt har også gennem hele 2014 udelukkende optaget genudlån via Nationalbanken. Disse lån er fortsat meget attraktive sammenlignet med alternative fundingkilder. Selskabets forsigtige strategi med hensyn til kreditrisiko har betydet, at selskabet heller ikke i 2014 tabte penge på finansielle modparters konkurs. Selskabets realrenteeksponering på ca. 1/3 af den samlede nettogæld gav også i 2014 anledning til inflationsopskrivninger for A/S Storebælt, som lå noget under det budgetterede - og en del under resultatet for Årsagen er, at den danske inflation (ligesom den europæiske) faldt yderligere i 2014 som følge af kraftigt faldende energipriser, faldende fødevarepriser samt et meget lavt lønpres i økonomien. Inflationen forventes at forblive på et meget

7 A/S Storebælt Årsrapport 7 Rentabilitet A/S Storebælts gæld skal tilbagebetales ved hjælp af indtægterne fra vej- og jernbanetrafikken. Som grundlag for beregning af tilbagebetalingstiden i de langsigtede rentabilitetsberegninger har selskabet siden 2006 anvendt en realrente på 3,5 pct. I lyset af de seneste års kraftige rentefald, og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling, har selskabet besluttet at ændre denne renteforudsætning til en realrente på 3,0 pct. Som en del af regeringens vækstplan ( Danmark helt ud af krisen ) reduceres jernbanevederlaget til Storebælt med 200 mio. kr. (i 2014-priser) om året fra Denne reduktion påvirker tilbagebetalingstiden negativt. Tilbagebetalingstiden er samlet set uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år i henhold til den senest opdaterede rentabilitetsberegning. Regnet fra åbningsåret betyder det, at selskabet vil være gældfrit i Medfinansiering af den politiske aftale En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 indgår i opgørelsen af tilbagebetalingstiden, hvor selskabet udlodder udbytte til staten på 9,0 mia. kr. (i 2008-priser) frem til regnskabsåret 2022 og forudsætter at ophøre hermed efter opfyldelse af aftalen. Efter udlodning af de foreslåede 900 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2014 har selskabet samlet udloddet 1,8 mia. kr. De væsentligste usikkerheder i beregningerne af rentabiliteten er den langsigtede trafikudvikling og realrenten. Trafikvæksten forventes i gennemsnit at udgøre hhv. 1,5 og 1 pct. for lastbiler og personbiler. Driftsomkostningerne forventes at stige i takt med den almindelige inflation. Der er endvidere en vis usikkerhed knyttet til størrelse og tidsmæssig placering af reinvesteringer i jernbaneanlægget. Forventet udvikling i gæld, mio. kr

8 8 Årsrapport A/S Storebælt Begivenheder efter balancedagen Ultimo februar er forslag til Lov om ændring af lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven fremsat til behandling i Folketinget. Lovforslaget ophæver de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber. Scandlines Øresund m.fl. har indbragt EU-kommissionens afgørelse vedrørende dansk statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet I/S for EU-domstolens første instans Retten. Sagen omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. Forventninger til 2015 Den økonomiske og finansielle udvikling i 2015, og dermed selskabets forventninger til det økonomiske resultat for året, er behæftet med en vis usikkerhed. Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af et svagt stigende vækstniveau gennem Denne udvikling påvirker forventningerne til omsætningsudviklingen. På den baggrund og på grund af trafikudviklingen i 2014 vurderes det, at trafikken vil udvikle sig positivt i Omsætningen vil dog påvirkes negativt af regeringens beslutning om at reducere vederlaget for Banedanmarks benyttelse af jernbanen over Storebælt med 200 mio. kr. Renteniveauet forventes at være uændret i I henhold til budgettet for 2015, udarbejdet ultimo 2014, forventes resultatet før finansielle værdireguleringer og skat at udgøre ca mio. kr. Der er indgivet flere klager til EU-kommissionen vedrørende dansk statsstøtte til Femern Bælt. Klagerne omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. På basis heraf har EU-kommissionen anmodet de danske myndigheder om et uddybende svar på anklagerne. Derudover er ikke indtruffet hændelser efter balancedagen af betydning for årsrapporten for 2014.

9 A/S Storebælt Årsrapport 9 Vej Vedligehold og reinvesteringer Selskabets vedligeholdsstrategi, der baseres på langsigtet lønsomhed, proaktivt forebyggende vedligehold af alle kritiske anlæg og størst mulig fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed for trafikanterne, bliver mere synlig i takt med, at infrastrukturanlægget ældes og slides, ny teknologi muliggør optimeringer, og nye miljøkrav kræver justeringer. Det er nødvendigt i stigende omfang at gennemføre reinvesteringer på infrastrukturanlæggene, der er designet tilbage i slutningen af 80 erne og i begyndelsen af 90 erne, og som nu har været i drift i 16 år. Hovedtal, mio. kr. Vej Driftsindtægter 2.787, ,8 Driftsomkostninger -249,1-238,3 Afskrivninger -224,3-224,3 Resultat af primær drift (EBIT) 2.314, ,2 Finansielle poster -40,2-113,7 Resultat før finansielle værdireguleringer 2.274, ,5 Hovedkablerne på østbroen stod over for at skulle genmales, og i den forbindelse blev det undersøgt, hvilke alternative måder der var for at beskytte kablerne bedst muligt på lang sigt. En løsning med permanent affugtning af hovedkablerne under en beskyttende membran er efterhånden blevet en ny gennemprøvet model, der er taget i anvendelse på andre store hængebroer rundt om i verden. Affugtningssystemer til forebyggelse af korrosion er allerede installeret 14 andre steder på broen, herunder i brodragere og i ankerblokke. En cost-benefit-analyse viste, at løsningen med affugtning af hovedkablerne ville være den optimale, og systemet er nu under etablering på broen. Et andet større reinvesteringsprojekt, som er i gang, er opgraderingen af Storebæltsforbindelsens Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem (SRO), som er fælles for vej- og jernbaneforbindelsen. Systemet er et it-system, som blev designet for 20 år siden, og som teknologisk og supportmæssigt ikke længere kan leve op til kravene til et kritisk anlæg. Beskyttelsesøerne omkring bropillerne overvåges regelmæssigt, og som led i vedligeholdelsen af øerne er der i 2014 udlagt supplerende stenmateriale og dæksten på tre af øerne for at afhjælpe og forebygge yderligere erosion af disse. A/S Storebælts vedligeholdsstrategi er baseret på outsourcing til kvalificerede entreprenører og rådgivere og har således kun en lille kompetent organisation til overvågning af anlæggenes tilstand og outsourcing-partnere samt styring af vedligehold og reinvesteringer. Der er derfor i 2014 atter gennemført udbud og kontrahering af en lang række opgaver. Det drejer sig bl.a. om rådgiveropgaver vedr. jernbaneteknik og mekaniske og elektriske anlæg og udbud af serviceaftale for vindmøllerne. Stiforbindelse ved østbrorampe i Halsskov I juni måned kunne A/S Storebælt og Muskelsvindfonden indvie en ny stiforbindelse, etableret af A/S Storebælt, rundt om østbrorampen i Halsskov. Stien gør det muligt for kørestolsbrugere at køre fra Musholm Bugt Feriecenter til naturrastepladsen i Halsskov.

10 10 Årsrapport A/S Storebælt Jernbane Trafikken på Storebælts jernbanestrækning er faldet med1,7 pct. i forhold til Passagertrafikken er steget med 1,0 pct. i 2014 og udgjorde knap 8,6 mio. passagerer. Godstrafikken er i 2014 faldet med 7,6 pct. i forhold til Storebælts jernbanestrækning omfatter ca. 25 km dobbeltsporet strækning inkl. stationerne i Nyborg og Korsør. Der er bl.a. gennem anvendelse af et SRO-anlæg (Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg) døgnovervågning af alle jernbanens tekniske anlæg. SRO-anlægget sikrer, at disse anlæg til stadighed fungerer optimalt, og at togtrafikken kan afvikles uden begrænsninger. Dette medvirker til, at jernbanestrækningen er en af de mest sikre i landet med god regularitet og en strækningshastighed på 180 km/t for togtrafikken. Hovedtal, mio. kr. Jernbane - Storebælt Driftsindtægter 787,8 785,5 Driftsomkostninger -130,2-130,5 Afskrivninger -283,6-278,6 Resultat af primær drift (EBIT) 374,0 376,4 Finansielle poster -517,1-680,2 Resultat før finansielle værdireguleringer -143,1-303,8 Rettidighed Rammevilkårene for driftspåvirkning af tog på Storebælts jernbanestrækning er fastlagt til 600 forsinkede tog i Ved årets udgang viser resultatet, at der er registreret 659 forsinkede tog, hvilket er ca. 10 pct. over det fastlagte mål. Der foretages løbende analyser af konstaterede fejl med henblik på udbedring og forebyggelse. Hændelse Den 26. august indtraf en ulykke på vestbroen, hvor en mandskabsvogn med et arbejdshold på 10 mand blev påkørt under natlig rangering efter endt arbejde på broen. Uheldet skete med ca. 20 km/t, men resulterede i, at en person kom alvorligt til skade. Uheldet er analyseret grundigt igennem, og der er hos såvel involverede entreprenører som hos Sund & Bælt udarbejdet handlingsplaner for forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden. Timemodellen Som en del af at reducere transporttiden fra København til Odense til under en time indgår opgraderingen af banestrækningen på Storebælt til 200 km/t. I 2014 er der gennemført simuleringer af trykstød fra kørsel med 200 km/t ved tunnelmundingerne. Simuleringerne viser, at tunnelmundingernes udformning uden ændringer opfylder kravene, såfremt der køres med tryktætte tog op til 200 km/t. I efteråret 2015 gennemføres test af køreledningsanlæg med testtog for at afdække om anlæggets køreledningsdesign opfylder krav til kørsel med hastigheder på 200 km/t.

11 A/S Storebælt Årsrapport 11 Havne og færgeruter A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen. Det drejer sig om Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs. Havnene drives på almindelige forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. I dag er de to rederier Mols-Linien A/S og Danske Færger A/S kunder hos A/S Storebælt. At A/S Storebælt har en særlig interesse for havnene ligger i, at der i Lov om færgefart er en forpligtelse for selskabet til at sikre besejlingen på de pågældende ruter, såfremt det ikke kan ske på almindelige forretningsmæssige vilkår. Dette gælder for ruten Spodsbjerg-Tårs, som besejles af Danske Færger A/S. Efter et EU-udbud i 2009 indgik parterne en ny kontrakt for perioden 1. maj 2012 til 30. april Aftalen indebar, at der i sommeren 2012 blev indsat to nye og større færger på forbindelsen med plads til 120 biler mod tidligere 50 biler. De nye færger har medført en stigning i trafikken på overfarten. Fra 2013 til 2014 er trafikken på overfarten således steget med 7,6 pct. Tilskud til driften af ruten udgjorde 39 mio. kr. i Mols-Linien A/S besejler færgeoverfarterne mellem Odden og Ebeltoft og mellem Odden og Århus. Også disse færgeoverfarter besejles med nyt materiel, hvilket har medført nye muligheder og ny trafik. Mols-Linien A/S opgør trafikken i personbilsenheder, og disse steg med 9 pct. fra 2013 til Hovedtal, mio. kr. Havne Driftsindtægter 28,4 28,2 Driftsomkostninger -4,1-3,6 Afskrivninger -13,8-13,7 Resultat af primær drift (EBIT) 10,5 10,8 Finansielle poster -6,9-8,4 Resultat før finansielle værdireguleringer -3,6-2,4 Færger Driftsindtægter 0,0 0,0 Driftsomkostninger -38,5-36,6 Afskrivninger 0,0 0,0 Resultat af primær drift -38,5-36,6 Finansielle poster 0,0 0,0 Resultat før finansielle værdireguleringer -38,5-36,6 Vindmøller Elproduktionen for den samlede vindmøllepark har i 2014 været på ca. 67,1 GWh. Det er 1,1 GWh mere end forventet på et normalår. Der har været markant mere vind i januar og februar, mens sommervejret har givet lavere produktion end normalt. De priser på strøm, som i 2014 kunne opnås på den nordiske elbørs, har ligget under forventningerne. Afregningspriserne har i 2014 været dårligere end både 2012 og Til sammenligning var produktionen i 2012 ligeledes på 67,1 GWh, men indtjeningen 2,7 mio. kr. højere. Tilgængeligheden for vindmøllerne, som er et udtryk for møllernes tekniske kvalitet, er fortsat meget høj. I 2014 er tilgængeligheden opgjort til 99,14 pct., og dermed ligger vindmøllerne fortsat blandt de højeste resultater for Vestas samlede bestand af offshorevindmøller af denne type i hele verden. Et meget fornemt resultat. Service på vindmøllerne gennemføres i henhold til en 5-årig serviceaftale med Vestas sammen med to vindmølleteknikere fra Sund & Bælt. Årets serviceeftersyn er afsluttet uden observation af væsentlige mangler. Elektricitet produceret på vindmøller medfører ikke udledning af partikler og drivhusgasser, fx CO 2. Strømmen fra vindmøllerne sælges på den nordiske elbørs Nordpool af Nordjysk Elhandel. Der er indgået aftale med Nordjysk Elhandel sammen med Vindenergi Danmark om at varetage balanceansvaret for vindmøllerne i forhold til Energinet.dk. Hovedtal, mio. kr. Vindmøller Driftsindtægter 31,2 33,1 Driftsomkostninger -11,2-10,5 Afskrivninger -16,2-16,2 Resultat af primær drift (EBIT) 3,8 6,4 Finansielle poster -17,0-14,8 Resultat før finansielle værdireguleringer -13,2-8,4

12 12 Årsrapport A/S Storebælt Miljø og klima For Sund & Bælt er det en grundlæggende værdi at støtte en bæredygtig udvikling samt bidrage til at opfylde de mål, som samfundet opstiller på miljø- og klimaområdet. Det sker bl.a. gennem en proaktiv indsats ved at forebygge og minimere påvirkninger fra koncernens aktiviteter på det omgivende samfund. Indsatsen er baseret på miljø- og klimapolitikken, årlige miljømål samt udvalgte indsatsområder. Antal arbejdsulykker pr. 1 mio. arbejdstimer Nøgletal på udvalgte miljøindikatorer 2014 Tendens Affaldsmængde 490 ton Vandforbrug m 3 Vandudledning 2,6 mio. m 3 Elforbrug Elproduktion, Sprogø havmøllepark 9,7 mio. kwh 67 mio. kwh En detaljeret beskrivelse af Sund & Bælts miljøindsats findes i det grønne regnskab for 2014 og kan læses på Et sikkert arbejdsmiljø Sund & Bælt arbejder aktivt med at være en attraktiv arbejdsplads, der tager vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Det er vores målsætning at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø uden arbejdsulykker. For Sund & Bælt er det især arbejdsmiljøforhold i forbindelse med færdsel og arbejde på vores trafikanlæg og i betalingsanlægget ved Storebæltsbroen, som er særligt kritiske. Vores indsats bygger på en arbejdsmiljøpolitik og et ledelsessystem, som understøtter løbende forbedringer. Vi gennemfører obligatoriske sikkerhedskurser for alle ansatte og entreprenører, som skal udføre arbejde på Storebælts vej- og jernbane. På årsbasis gennemføres 30 sikkerhedskurser for nye medarbejdere og 24 opfølgningskurser for medarbejdere, som har gennemført grundkurserne. I alt uddannes ca. 600 medarbejdere hos Sund & Bælt og entreprenørerne hvert år. Sund & Bælt er certificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 på arbejdsmiljøområdet som en del af den målrettede indsats på området. Vi analyserer og afdækker alle ulykker med og uden fravær, samt nær-ved hændelser, med henblik på at undgå gentagelser og skabe forbedringer. Eksterne leverandører, som arbejder på vores anlæg, er forpligtet til at rapportere ulykker og nær-ved hændelser. Entreprenører og Sund & Bælts ansatte har anvendt knap arbejdstimer på anlæggene, på Sprogø Havmøllepark, i værksteder og på kontorer - og det er lykkedes at fastholde et lavt antal arbejdsulykker. Trafiksikkerhed på vejanlæg Sund & Bælt har en målsætning om, at det skal være mindst lige så sikkert at køre på motorvejsstrækningen over Storebælt, som på Danmarks øvrige motorvejsnet. Sund & Bælt har en proaktiv tilgang til trafiksikkerhed, bl.a. ved at forebygge uheld gennem analyse og afdækning af alle uheld. Der har i 2014 været 1 trafikulykke med personskade på Storebæltsforbindelsen. Af hensyn til trafiksikkerheden bliver broen lukket i forbindelse med kraftig vind med vindstyrke over 25 m/sek. Storebæltsbroen har ikke været totallukket for trafik i Indimellem har der været spærret kortvarigt i én retning, typisk i forbindelse med oprydning efter trafikuheld. I forbindelse med Broløbet 2014, der blev afholdt 13. september; var vejbanen fra Fyn til Sjælland lukket mellem kl Naturpleje på Sprogø Det er Sund & Bælts politik at vedligeholde grønne områder ved at tage hensyn til naturen og udøve en aktiv naturforvaltning. Det sker bl.a. ved at bevare Sprogø som et unikt naturområde, som samtidig giver trafikanterne en god visuel oplevelse ved passage af Storebæltsbroen. Sprogø ligger i Natura-2000-område 116, som inkluderer fuglebeskyttelsesområde 98. Der skal således tages særlig hensyn til de beskyttede fugle, som er udpeget for området. I Natura-2000-plan er edderfugle og splitterne udpeget som grundlag for beskyttelsen på Sprogø.

13 A/S Storebælt Årsrapport 13 Udviklingen i antal sølvmåger, hættemåger og splitterner God selskabsledelse A/S Storebælt er ejet 100 pct. af Sund & Bælt Holding A/S. Den danske stat har igennem sit 100 pct. ejerskab af Sund & Bælt Holding A/S den endelige myndighed over A/S Storebælt inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og staten udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i publikationen Staten som aktionær. Ledelsesstrukturen er todelt og består af bestyrelsen og direktionen, som er uafhængige af hinanden, og ingen er medlem af begge selskabsorganer. A/S Storebælt tilstræber, at selskabet ledes efter principper, der til enhver tid lever op til god skik for selskabsledelse. Det er målsætningen for naturplejen på Sprogø, at sølvmågens yngleområder søges begrænset til den vestlige del af Sprogø, hvor den oprindelige bestand holdt til, og at sølvmågen reguleres ned til ca. 300 par. Der blev i 2014 registreret 345 sølvmåger i det vestlige område. I 2014 har reguleringen betydet, at 252 sølvmågereder er ødelagt. Endvidere er der reguleret 142 voksne sølvmåger. Sølvmågebestanden er som vist for nedadgående. Splitternen satte rekord med 982 ynglepar, og det vurderes, at ca. 400 unger blev flyvefærdige. Inden reguleringen var omtrent alle andre ynglende kystfugle helt forsvundet, eller de forekom kun i meget begrænset antal på øen. I takt med at sølvmågen fortrænges fra den østlige del af Sprogø, er det tanken, at andre kystfugle skal overtage dens nicher. Det kan kun opnås, hvis der sker en justering af landskabet i de berørte områder. Alternativt vil sølvmågerne hurtigt vende tilbage, når reguleringen stopper. I 2014 er der derfor gennemført en justering af overfladen af et ca. 5 ha stort fladvandet område på den nordøstlige del af øen, så der skabes en biotop, som kan bidrage til at opfylde målsætningen. Læs mere om Sund & Bælts naturpleje på Sund & Bælts grønne regnskab for 2014 giver detaljerede informationer om miljøindsatsen i årets løb. Det grønne regnskab findes på: NASDAQ OMX anbefalinger til god selskabsledelse svarer til anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse, der senest er opdateret i november A/S Storebælt opfylder generelt NASDAQ OMX anbefalinger vedrørende god selskabsledelse. Undtagelser fra anbefalingerne begrundes med koncernens særlige ejerforhold, hvor staten er eneste aktionær. Der er følgende undtagelser til anbefalingerne: I forbindelse med valg til bestyrelsen foretager aktionæren en vurdering af de nødvendige kompetencer, som bestyrelsen samlet set skal besidde. Derfor er der ikke nedsat et nomineringsudvalg. Der er ikke opstillet formelle regler for alder og antallet af bestyrelsesposter, et bestyrelsesmedlem må varetage. Dette indgår i aktionærens overvejelser i forbindelse med nyvalg. Aktionæren fastlægger bestyrelsens vederlag, mens det er bestyrelsen, der varetager fastlæggelsen af direktionens aflønning. Der anvendes ikke incitamentsaflønning eller bonusordning for direktion og bestyrelse. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S har besluttet, at der ikke udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i A/S Storebælt. Derfor er der ikke nedsat et vederlagsudvalg. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert andet år. Ifølge anbefalingerne bør medlemmerne være på valg hvert år. Der er ikke nedsat bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen har ikke foretaget en evaluering af arbejdet i bestyrelse og direktion. A/S Storebælt opfylder kravene til mangfoldighed i øverste ledelseslag, idet der blandt bestyrelsesmedlemmerne er en 40/60 pct. fordeling mellem kønnene. Selskabet har nedsat en revisionskomité, der som minimum afholder møder halvårligt. Revisionskomitéens medlemmer består af hele bestyrelsen, og næstformanden for bestyrelsen varetager hvervet som formand for revisionskomitéen. Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i året, og alle medlemmer anses for uafhængige i 2014.

14 14 Årsrapport A/S Storebælt I relation til hvilke ledelseshverv virksomhedens ledelse beklæder i andre erhvervsdrivende virksomheder, henvises der til afsnittet Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse kan ses på CSR Corporate Social Responsibility Sund & Bælt bidrager til at skabe vækst og sammenhængskraft i Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, hvis mål er at binde mennesker og regioner sammen, og som balancerer hensyn til økonomi, mennesker og miljø i den daglige drift. Sikker og effektiv trafikafvikling er fundamentet for virksomheden, ligesom sikkerhed for både kunder og medarbejdere er i højsædet. CSR er dermed ikke en isoleret aktivitet, men en grundholdning, der er integreret i det daglige arbejde. Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at respektere, efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Det gør vi gennem vores CSRpolitik med tilhørende aktiviteter. Ansvarlighed og miljøhensyn er fundamentet for Sund & Bælts CSR-politik, der er udmøntet i 4 indsatsområder: Menneske- og arbejdstagerrettigheder Miljø & klima Ansvarlig leverandørstyring Forretningsetik & antikorruption Denne CSR-koncernpolitik er A/S Storebælt omfattet af. For yderligere informationer om politikker, mål og aktiviteter henvises til fremdriftsrapporteringen i årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S. Årsrapporten for Sund & Bælt Holding A/S findes på: Læs mere om Sund & Bælts Samfundsansvar på Det grønne regnskab findes på: Risikostyring og kontrolmiljø Visse hændelser kan være en hindring for, at koncernen helt eller delvis kan nå sine mål. Sandsynligheden for, at en sådan hændelse vil indtræffe, er et risikomoment, koncernen forholder sig til løbende. En række risici kan koncernen selv styre og/eller reducere, mens andre har karakter af udefrakommende hændelser, som selskaberne ikke har nogen indflydelse på. Koncernen har identificeret og prioriteret forskellige risici ud fra en helhedsorienteret vinkel. Som et led i arbejdet med disse forhold rapporteres årligt til bestyrelsen. Den største risiko for tilgængeligheden er en langvarig afbrydelse af en trafikforbindelse som følge af en bropåsejling, terrorhandling eller lignende. Sandsynligheden for en sådan hændelse er meget lille, men de potentielle konsekvenser er til gengæld omfattende. De potentielle økonomiske tab for koncernen som følge af sådanne begivenheder, inkl. driftstab i op til to år, er dog dækket af forsikringer. Sund & Bælt har som målsætning, at sikkerheden på forbindelserne skal være høj og mindst lige så høj som på tilsvarende danske anlæg. Denne målsætning er hidtil opfyldt, og det aktive sikkerhedsarbejde fortsætter. Arbejdet understøttes af risikoanalyser, der opdateres med jævne mellemrum. Selskabet opretholder i samarbejde med relevante myndigheder et omfattende beredskab, herunder et internt kriseberedskab, til at håndtere ulykker mv. på selskabets trafikanlæg. Beredskabet testes jævnligt ved hjælp af øvelser. Den langsigtede trafikudvikling er en væsentlig faktor for gældens tilbagebetalingstid, jf. note 23 og 24, hvor beregningerne og usikkerhedsfaktorerne er beskrevet. Ud over den generelle usikkerhed, der altid gør sig gældende i sådanne langsigtede prognoser, er der en speciel risiko forbundet med ændringer i det offentliges regulering af prissætningen, for eksempel i form af et EU-direktiv. En introduktion af kørselsafgifter vil også kunne ændre broens markedsposition. Udviklingen i de langsigtede vedligeholds- og reinvesteringsomkostninger er behæftet med en vis usikkerhed. Selskabet arbejder proaktivt og systematisk med at reducere disse usikkerhedsfaktorer, og det er ikke sandsynligt, at disse risici udløser større negative effekter på tilbagebetalingstiden. Arbejdet med helhedsorienteret risikostyring har kortlagt og systematiseret et antal risici forbundet med selskabets almindelige drift. Her kan nævnes risikoen for nedbrud af it- eller andre tekniske systemer, uretmæssig indtrængen i it-systemerne, forsinkelser og fordyrelser af vedligeholdsarbejder mv. Disse risici håndteres i den daglige ledelse og i linjeorganisationen. A/S Storebælts risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskab og finansiel rapportering har til formål at minimere risikoen for materielle fejl. Det interne kontrolsystem omfatter klart definerede roller og ansvarsområder, rapporteringskrav samt rutiner for attest og godkendelse. Den interne kontrol granskes af revisorerne og gennemgås af bestyrelsen via revisionskomitéen.

15 A/S Storebælt Årsrapport 15 Hoved- og nøgletal (Mio. kr.) Driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster før værdiregulering Resultat før værdiregulering Værdireguleringer, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Anlægsinvestering i året Anlægsinvestering, ultimo Obligations- og banklån Nettogæld (dagsværdi) Rentebærende nettogæld Egenkapital heraf foreslået udbytte Balancesum Nøgletal, pct.: Overskudsgrad (EBIT) 67,4 68,9 70,7 72,1 72,6 Afkastgrad (EBIT) 5,8 6,6 6,9 7,7 8,1 Anlæggenes afkast (EBIT) 7,2 7,7 8,4 8,9 9,4 Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

16 16 Årsrapport A/S Storebælt Totalindkomstopgørelse 1. januar 31. december 2014 (Mio. kr.) Note Indtægter 4 Driftsindtægter 3.634, ,0 Indtægter i alt 3.634, ,0 Omkostninger 5 Andre driftsomkostninger -459,0-443,0 6 Personaleomkostninger -0,9-1, Afskrivninger af materielle aktiver -536,8-531,8 Omkostninger i alt -996,7-975,9 Resultat af primær drift (EBIT) 2.637, ,1 17 Finansielle poster Finansielle indtægter 2,0 155,8 Finansielle omkostninger -582,7-963,4 Værdireguleringer, netto -795, ,4 Finansielle poster i alt ,7 405,8 Resultat før skat 1.262, ,9 7 Skat -326,3-780,1 Årets resultat 935, ,8 Anden totalindkomst 0,0 0,0 Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 Totalindkomst 935, ,8 Fordeles således: Foreslået udbytte 900,0 900,0 Overført resultat 35, ,8 935, ,8

17 A/S Storebælt Årsrapport 17 Balance 31. december 2014 Aktiver (Mio. kr.) Note Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 8 Software 16,9 20,4 Immaterielle aktiver i alt 16,9 20,4 Materielle aktiver 9 Vejanlæg , ,1 10 Jernbaneanlæg , ,3 11 Havneanlæg 250,1 261,4 12 Grunde og bygninger 95,4 100,7 13 Vindmølleanlæg 320,9 337, Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8,9 15,8 Materielle anlægsaktiver i alt , ,3 Andre langfristede aktiver 16 Udskudt skat 549,1 393,9 Andre langfristede aktiver i alt 549,1 393,9 Langfristede aktiver i alt , ,6 Kortfristede aktiver Tilgodehavender Varebeholdninger 1,5 1,5 18 Tilgodehavender 560,5 620,1 Værdipapirer 484,6 820,5 19 Derivater 1.927, ,1 20 Periodeafgrænsningsposter 5,7 6,7 Tilgodehavender i alt 2.979, ,9 21 Likvide beholdninger 1.145,8 566,3 Kortfristede aktiver i alt 4.125, ,2 Aktiver i alt , ,8

18 18 Årsrapport A/S Storebælt Balance 31. december 2014 Passiver (Mio. kr.) Note Passiver Egenkapital Aktiekapital 355,0 355,0 Overført resultat 888,7 853,0 Foreslået udbytte 900,0 900,0 Egenkapital i alt 2.143, ,0 Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 23 Obligationslån og gæld til kreditinstitutter , ,1 Langfristede gældsforpligtelser i alt , ,1 Kortfristede gældsforpligtelser 23 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.825, ,4 26 Leverandører og andre gældsforpligtelser 1.054, ,8 19 Derivater 3.348, ,0 27 Periodeafgrænsningsposter 3,5 0,5 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 8.231, ,7 Gældsforpligtelser i alt , ,8 Egenkapital, hensættelser og gældsforpligtelser i alt , ,8 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Væsentlige regnskabsmæssige estimater og skøn 3 Segmentoplysninger 24 Finansiel risikostyring 25 Rentabilitet 28 Kontraktuelle forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 29 Nærtstående parter 30 Begivenheder efter balancedagen 31 Godkendelse af årsrapport til offentliggørelse

19 A/S Storebælt Årsrapport 19 Egenkapitalopgørelse (Mio. kr.) Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Saldo pr. 1. januar ,0-390,8 0,0-35,8 Årets resultat og totalindkomst 0, ,8 0, ,8 Foreslået udbytte 0,0 0,0 900,0 900,0 Saldo pr. 31. december ,0 853,0 900, ,0 Saldo pr. 1. januar ,0 853,0 900, ,0 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-900,0-900,0 Årets resultat og totalindkomst 0,0 35,7 0,0 35,7 Foreslået udbytte 0,0 0,0 900,0 900,0 Saldo pr. 31. december ,0 888,7 900, ,7

20 20 Årsrapport A/S Storebælt Pengestrømsopgørelse (Mio. kr.) Note Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat før finansielle poster 2.637, ,1 Reguleringer 8-15 Af- og nedskrivninger 536,8 531,8 7 Sambeskatningsbidrag -481,5-544,9 Regulering for øvrige ikke kontante poster 0,0 19,9 Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 2.693, ,9 Ændring i driftskapital 18, 20 Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter 363,8 89, Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser -69,6 280,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 2.987, ,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet 8-15 Køb af materielle aktiver -128,3-61,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt -128,3-61,4 Frit cash flow 2.858, ,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Låneoptagelse 2.732,5 436,7 Nedbringelse af gældsforpligtelser , ,0 Renteindtægter, modtaget 3,0 6,2 Renteomkostninger, betalt -722,3-921,8 Betalt udbytte til aktionær -900,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt , ,9 Periodens ændring i likvide beholdninger 579,5 666,6 Likvide beholdninger, primo 566,3-100,3 Likvide beholdninger, ultimo 1.145,8 566,3 Likvide beholdninger sammensættes således: Likvide beholdninger 212,8 266,3 Værdipapirer og aftalekonti 933,0 300,0 21 Likvide beholdninger i alt, ultimo 1.145,8 566,3 Pengestrømsopgørelsen kan ikke alene udledes af regnskabet.

21 A/S Storebælt Årsrapport 21 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for selskaber med børsnoterede gældsinstrumenter. Yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter er fastlagt i IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven samt af NASDAQ OMX. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med den, der er anvendt i Årsrapporten for Selskabet har valgt at anvende den såkaldte Fair Value Option i IAS 39. Det betyder, at samtlige finansielle aktiver og forpligtelser (lån, placeringer og derivater) måles til dagsværdi, og at ændringer i dagsværdien indregnes i totalindkomstopgørelsen. Lån og likvide beholdninger klassificeres til dagsværdimåling på tidspunktet for første indregning i balancen, mens derivater altid indregnes til dagsværdi, jf. IAS 39. Baggrunden for at vælge Fair Value Option er, at selskabet konsekvent anlægger en porteføljebetragtning i forbindelse med finansforvaltningen, og dette indebærer, at den tilsigtede eksponering over for forskellige finansielle risici tilvejebringes med forskellige finansielle instrumenter, både primære og afledte finansielle instrumenter. Det betyder, at der i styringen af den finansielle markedsrisiko ikke skelnes mellem for eksempel lån og derivater, men alene fokuseres på den samlede eksponering. Valget af finansielle instrumenter til afdækning af de økonomiske risici i finansforvaltningen kan derfor give anledning til regnskabsmæssige asymmetrier, medmindre Fair Value Option anvendes, og det er begrundelsen for valget. Fair Value Option er efter selskabets opfattelse det eneste af de under IFRS tilladte målingsprincipper, der reflekterer dette synspunkt. Årsagen er, at de øvrige principper alle medfører uhensigtsmæssige asymmetrier mellem ellers identiske eksponeringer, afhængigt af om eksponeringen er etableret i form af lån eller derivater eller fordrer omfattende krav til dokumentation af sikringsforholdet, som tilfældet er med reglerne om hedge accounting. Idet derivater, finansielle aktiver og lån måles til dagsværdi, vil målingen i regnskabet opnå samme resultat for lån og tilknyttet afdækning med derivater, når afdækningen af den økonomiske risiko er effektiv, og selskabet opnår dermed en symmetri i den regnskabsmæssige behandling. Lån uden tilknyttede derivater måles til dagsværdi i modsætning til hovedreglen i IAS 39, der indregner lån til amortiseret kostpris, og det giver naturligt anledning til udsving i årets resultat som følge af værdireguleringer. Årsregnskabet for moderselskabet er aflagt i DKK, som ligeledes er selskabets funktionelle valuta. Alle beløb angives, hvis intet andet er oplyst, i millioner DKK. For at imødekomme regnskabslæseren er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, også indeholdt i ledelsesberetningen. Ligeledes er oplysninger, som ikke vurderes væsentlige for regnskabslæser, udeholdt. Ny regnskabsregulering Med virkning fra 1. januar 2014 har selskabet implementeret IFRS 10, 11 og 12, IFRIC 21 samt ændringerne i IAS 32, 36 og 39. Følgende ændringer til eksisterende og nye standarder samt fortolkningsbidrag er endnu ikke trådt i kraft og er ikke gældende i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for 2014: IAS 16, 19, 27, 38 og 41 samt IFRS 9, 14 og 15. De nye standarder og fortolkningsbidrag vil blive implementeret, når de træder i kraft. Implementeringen af IFRS 9 ændrer blandt andet på klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Implementeringen af denne standard forventes at få betydning, men den samlede effekt er endnu ikke opgjort. Implementeringen af de øvrige standarder og fortolkningsbidrag forventes ikke at få beløbsmæssig effekt på opgørelsen af A/S Storebælts resultat, aktiver og forpligtelser samt egenkapital i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015, 2016, 2017 og 2018, hvor de forventes at træde i kraft. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indregning af finansielle aktiver og forpligtelser sker første gang på handelsdagen og ophører på handelsdagen, når retten til at modtage/afgive pengestrømmen fra det finansielle aktiv eller forpligtelse er udløbet, eller hvis den er overdraget, og virksomheden også i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i totalindkomstopgørelsen i takt med, at det er sandsynligt, at de tilfører selskabet økonomiske fordele. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser, indregnes i totalindkomstopgørelsen. Tilbageførsler af beløb, der sker som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn, og som tidligere har været indregnet i totalindkomstopgørelsen, indregnes tillige i totalindkomstopgørelsen.

22 22 Årsrapport A/S Storebælt Periodisering Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Driftsindtægter Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i takt med, at ydelserne leveres, og såfremt indtægter kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Indtægter måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder indtægter fra benyttelse af fiberoptik og telefonkabler. Nedskrivning af aktiver Immaterielle, materielle og finansielle og anlægsaktiver testes for tab ved værdiforringelse (øvrige aktiver er omfattet af IAS 39), når der er indikation for, at den regnskabsmæssige værdi muligvis ikke kan genindvindes. Et tab ved værdiforringelse indregnes med det beløb, hvormed aktivets regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, dvs. den højeste værdi af aktivets nettosalgspris eller nytteværdi. Nytteværdien opgøres til nutidsværdien af det forventede fremtidige cash flow med anvendelse af en diskonteringsfaktor, som afspejler markedets aktuelle afkastkrav. Med henblik på vurdering af værdiforringelse grupperes aktiverne i den mindste gruppe af aktiver, der frembringer selvstændige identificerbare pengestrømme (pengestrømsfrembringende enheder). Se videre note 25: Rentabilitet. Tab ved værdiforringelse indregnes i totalindkomstopgørelsen. Skat af årets resultat Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Sund & Bælt koncernens danske selskaber. Datterselskaber indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Selskaberne Sund & Bælt Partner A/S og BroBizz A/S udgør i henhold til lovgivningen en særskilt sambeskatningskreds. Moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler er fordelt mellem de sambeskattede selskaber efter den indgåede sambeskatningsaftale. Udskudte skatteforpligtelser vedrørende disse saldi indregnes i balancen, mens udskudte skatteaktiver alene indregnes, hvis kriterierne for indregning af udskudte skatteaktiver er opfyldt. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager selskaber med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra selskaber, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. Årets skat, der består af årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuel skat og udskudt skat Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under mellemværender med tilknyttede virksomheder. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Saldi under selskabsskattelovens rentefradragsbegrænsningsregler er fordelt mellem sambeskattede selskaber efter den indgåede sambeskatningsaftale. Udskudte skatteforpligtelser vedrørende disse saldi indregnes i balancen, mens skatteaktiver alene indregnes, hvis kriterierne for udskudte skatteaktiver er opfyldt. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Finansielle poster Finansielle poster indeholder renteindtægter og -udgifter, realiseret inflationsopskrivning, kursgevinster og -tab for likvide beholdninger, værdipapirer, gæld og derivater samt transaktioner i fremmed valuta. Endvidere medtages realiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter. Forskel i dagsværdi på balancetidspunkterne udgør de totale finansielle poster, der i totalindkomstopgørelsen opdeles i finansielle indtægter, finansielle omkostninger og værdiregulering. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter, renteudgifter samt realiseret

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr

Jaguar Import Danmark AS CVR-nr Jaguar Import Danmark AS CVR-nr. 18 49 32 92 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2013 Jørn Qviste Dirigent Himmelev Bygade 70 Postbox

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr

Store Kongensgade 62 A/S CVR-nr CVR-nr. 26 49 38 89 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Poul Fabricius-Bjerre Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr

Sindberg Ejendom ApS CVR-nr CVR-nr. 32 27 25 41 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.03.15 Rene Sindberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016

Gul Klud ApS. Årsrapport for 2016 Gustav Adolfs Gade 14, 1. 2100 København Ø CVR-nr. 36555076 Årsrapport for 2016 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2017 Claus Ewald

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning... 3. Hoved- og nøgletal... 6. Resultatopgørelse... 7. Balance... 8. Egenkapitalopgørelse... 9. Pengestrømsopgørelse...

Indhold. Ledelsesberetning... 3. Hoved- og nøgletal... 6. Resultatopgørelse... 7. Balance... 8. Egenkapitalopgørelse... 9. Pengestrømsopgørelse... Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning..................................... 3 Hoved- og nøgletal..................................... 6 Resultatopgørelse..................................... 7 Balance................................................

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.06.14 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Frydenland Innovation ApS

Frydenland Innovation ApS Frydenland Innovation ApS Frederiksberg C CVR nr. 32306586 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

CARL BRO DOCUTOUR A/S

CARL BRO DOCUTOUR A/S CARL BRO DOCUTOUR A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Steen Pinnerup Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr

Bangs Have Selskabet af 1911 APS v/ib Frederiksen Sdr. Boulevard Maribo. CVR-nr Sdr. Boulevard 38 4930 Maribo CVR-nr. 24041018 ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 104. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning mv.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere