Holstebro-Struer Lystbådehavn Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro-Struer Lystbådehavn Årsrapport 2013. CVR-nr. 26 47 00 64"

Transkript

1 Årsrapport 2013 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger 1-2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4-5 Ledelsesberetning 6-9 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 15-18

3 Oplysninger Havneadministration/Havneledelse Holstebro-Struer Lystbådehavn c/o Havnekontoret Kulgade Struer CVR-nr.: Hjemstedskommune: Struer Telefon: Internet: Jørgen Jensen, direktør Lars Brodersen, havnemester Havnebestyrelse Holstebro Kommune Næstformand H.C. Østerby, borgmester (A) Kim Bak Kristensen (V) Struer Kommune Formand Mads Jakobsen, borgmester (V) Niels Viggo Lynghøj (A) Udefra kommende medlemmer Vakant Vakant Vakant Det Kommunale Fællesskab Holstebro Kommune Næstformand H.C. Østerby, borgmester (A) Nils Ulrik Nielsen (A) Kim Bak Kristensen (V) Eli Vium (0) Struer Kommune Formand Mads Jakobsen, borgmester (V) Conni L. Kristensen (V) Martin Hulgaard (C) Niels Viggo Lynghøj (A) John Christoffersen (A) Side 1

4 Oplysninger Havnerådet består af repræsentanter fra: Struer Sejlklub Struer Søspejder Restaurant Marina Club Struer Turistforening Sejlerbixen Ved Fjorden 25 ApS, Revision Limfjord Nordvestjysk Fjordkultur Struer Fiskeriforening Ejerforeningen, Sejlhusene Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Side 2

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2013 for Holstebro- Struer Lystbådehavn. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af havnens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Endvidere anser vi de transaktioner, der er afspejlet i årsregnskabet for at være i overensstemmelse med de love og regler, som havnen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført under skyldig økonomisk hensyntagen. Holstebro-Struer Lystbådehavn, den 19. maj 2013 Direktion i (if e sen k ør Det Kommunale Fælleskab.s obsen ormand Conni L. Kristensen artin Hulgaard en L*410 Kristensen Nils Ulrik Nielsen Årsrapporten er forelagt og godkendt af Det Kommunale Fællesskab den 19. maj Side 3

6 Den uafhængige revisors erklæring Til kapitalejerne i Holstebro-Struer Lystbådehavn Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro-Struer Lystbådehavn for regnskabsåret I. januar december 2013 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrøm og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til kommuners regnskabsaflæggelse i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til kommuners regnskabsaflæggelse i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende eller omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, giver et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af havnens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav til kommuners regnskabsaflæggelse i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Havnen har valgt at indarbejde budgettet for 2013 i resultatopgørelsen. Budgettet er ikke underlagt vores revision. Side 4

7 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 19. maj 2014 Deloitte S tsa is-1onspartrrerselskåb. statsautoriseret revisor Lars Jorgens.Mads registreret relsor Side 5

8 Ledelsesberetning Fakta om lystbådehavnen Til administration samt til drift og vedligeholdelse af havnens anlæg og materiel var der i sæsonen 2013 ansat følgende personale: 1 havnemester (Trafikhavn 50 %, Lystbådehavn 20 %, Tank 30 %) 1 kontorassistent (deltidsansat). (Trafikhavn 50 %, Lystbådehavn 50 %) 1 specialarbejder (fuldtid 37 timer) 1 faglært tømrer (Trafikhavn 50 %, Lystbådehavn 50 %) Lystbådehavnen har 494 disponible faste bådpladser, med mulighed for at udvide kapacitet ved bro 18 og 4. Tilhørsforhold Holstebro-Struer Lystbådehavn er ejet af Holstebro og Struer Kommuner med halvdelen til hver. Priser og afgifter fastsættes hvert år af Holstebro-Struer Havnebestyrelse. Som reglement for Holstebro-Struer Lystbådehavn gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" med tilføjelser fastsat af havnestyrelsen den 1. april Side 6

9 Ledelsesberetning Organisation Holstebro Byråd Struer Byråd Det Kommunale Fællesskab Lystbådehavnens anliggende styres af et af Holstebro og Struer Byråd nedsat kommunalt fællesskab. Det Kommunale Fællesskab udøver den myndighed, der tilkommer de to byråd. Det Kommunale Fællesskab består af 9 medlemmer. Struer Kommunes borgmester er formand, og Holstebro Kommunes borgmester er næstformand. Herudover vælges 4 medlemmer af Struer Byråd og 3 medlemmer af Holstebro Byråd. Havnebestyrelsen En af Holstebro og Struer Byråd nedsat bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf 4-5 medlemmer vælges af Holstebro og Struer Byråd. De resterende 2-3 medlemmer er udefra kommende. Havnebestyrelsen er ansvarlig for trafikhavnens drift, vedligeholdelse, anlægsvirksomhed, nyanskaffelser, kasseog regnskabsvæsen i henhold til havnelov og bestyrelsesvedtægt for Holstebro-Struer Havn. Direktør Direktøren er overordnet ansvarlig for havnens daglige drift. Havnemester Havnemesteren refererer til direktøren og er ansvarlig for, at personaleledelse, drift, vedligeholdelse, anlægsvirksomhed, nyanskaffelser, kasse- og regnskabsvæsen, korrespondance, markedsføring samt kundepleje udføres i overensstemmelse med havnebestyrelsens udstukne retningslinjer. Havnerådgivning Et nedsat havneråd virker som rådgivere for havnebestyrelsen og for havnemester. Side 7

10 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2013 blev et økonomisk middelmådigt år for Holstebro-Struer Lystbådehavn. De samlede driftsindtægter har andraget kr. mod indtægter på kr. i 2012, hvilket er tilfredsstillende. De samlede driftsomkostninger er opgjort til kr. i 2013 mod kr. i Driftsomkostningerne er dermed højere end sidste år og ligger omkring kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes merudgifter til betaling af Sejlklubben og vedligeholdelse af havneværker, samt konsulenthonorar til udarbejdelse af markedsanalyse af alle lystbådehavne i nærområdet. Resultatet før afskrivninger udgør kr. mod et budgetteret resultat på kr. Årets resultat udviser et underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Lystbådehavnens likvide beholdning steg med kr. til kr., hvilket primært skyldes, at der ikke er udført anlægsarbejde i Lystbådehavnens passiver omfatter hovedsageligt to faste kommunale lån på i alt kr. og et lån hos Trafikhavnen på kr. Egenkapitalen udgør kr. Renter og afdrag på de to kommunale lån er sat i bero foreløbigt frem til og med Udlejning af faste bådpladser Lystbådehavnen havde cirka 490 disponible faste bådpladser i Heraf har vi i gennemsnit haft 60 til 70 pladser ledige. Omkring 20 pladser er, med havnebestyrelsens godkendelse, stillet gratis til rådighed for forskellige klubber og foreninger. Side 8

11 Ledelsesberetning Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder Lystbådehavnen har i 2013 gennemført almindelige vedligeholdelsesarbejder. Der er ikke gennemført anlægsarbejder/større investeringer i Vinteren 2013/2014 har ikke, hvad angår is, været så hård ved lystbådehavnen. Derimod har de to storme/orkaner været hårde. Stormen "Allan" var rimelig hurtig overstået, mens stormen "Bodil" var lidt hårdere ved lystbådehavnen. Der forventes først at være klarlagt over de værste skader ved udgangen af april 2014, når de tekniske installationer på lystbådehavnen startes op efter vinteren. Her tænkes specielt på elinstallationerne. I 2013 færdigstillede lystbådehavnen de nye pladser og broen til sejlklubbens både. I forbindelse med renovering af sejlklubbens slæbested i vinterperioden har vi konstateret, at ramperne var helt ædt op af pæleorme. Udbedringen vil betyde, at lystbådehavnen skal starte et lidt større renoveringsprojekt. Havnen har været i dialog med Sejlklubben om udformningen af de nye ramper til ungdomssejlerne, samt bro til følgebådene. Forventet udvikling Drift, anlægs- og vedligeholdelsesarbejder Der forventes ikke gennemført større anlægsopgaver i Dog forventes Sejlklubbens slæbested omlagt, som beskrevet ovenfor. Lystbådehavnens legeplads er slidt op og i dårlig stand. Her skal vi i gang med en renovering. I skrivende stund er 2014 sæsonen ikke kommet i gang, men grundet det forholdsvis milde vejr, forventes en rimelig tidlig start. Dette vil betyde en lidt hektisk sæsonstart, hvor havnen skal klargøres, og bådene skal søsættes. Status er pt., at vi har cirka 90 ledige pladser i varierende størrelse ved sæsonstart, samt cirka 20 fripladser til Søtroppen, Sejlklubben og Fjordkultur. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Herudover er der fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Side 9

12 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Årsregnskabet er alene opstillet på grundlag af omkostningsbaserede principper. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen indtægtskriterium Nettoomsætningen indtægtsføres i takt med, at levering finder sted. Andre eksterne omkostninger Andre driftsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende vedligeholdelse og drift af lystbådehavnen samt omkostninger til markedsføring og administration. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder udover lønudgifter samtlige udgifter til social sikring mv. Afskrivninger Afskrivninger indeholder afskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver. Aktiverne afskrives lineært. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Aktiver anskaffet før 1. januar 2000 måles til vurderet værdi pr. 1. januar 2000 med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen/vurderet værdi pr. 1. januar 2000 med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger med følgende levetider baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Bassiner og sejlløb Bolværker Gader, veje og spor Kraner, maskiner mv år år år år 5-15 år Side 10

13 Anvendt regnskabspraksis Der afskrives ikke på landarealer og moler. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Side 11

14 Resultatopgørelse for 2013 Note Regnskab 2013 (kr.) Budget 2013 (kr.) Regnskab 2012 (kr.) Arealleje Lystbådepladser mv Driftsindtægter Lønninger mv Kursusudgifter Ejendomsskatter, forsikringer mv Andel i kommunale administrationsomkostninger Vedligeholdelse og driftsomkostninger Andre omkostninger Driftsomkostninger Resultat før afskrivninger og finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat Side 12

15 Balance pr Note 2013 (kr.) 2012 (kr.) Landarealer Bygninger Bassiner og sejlløb Broer og pæle Gader og P-pladser Maskiner og udstyr Moler Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Langfristet gæld - Faste Lån Langfristet gæld - Skyldig deponeringsudgift til Trafikhavnen Kortfristet gæld Gældforpligtelser Passiver Side 13

16 Pengestrømsopgørelse for Note (kr.) (kr.) Årets resultat Afskrivninger Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld Pengestrømme vedrørende drift Køb, bygninger Køb, broer og pæle Køb, maskiner, udstyr mv Pengestrømme vedrørende investeringer Forøgelse (renter) af langfristet gæld Pengestrømme vedrørende finansiering Ændring i likvider Likvider pr Likvider pr Side 14

17 Noter 2013 (kr.) 2012 (kr.) 1. Arealleje Indtægter for udlejede arealer Lystbådepladser mv. Faste pladser for lystbåde Gæstesejlere, afgift Leje af hytter Salg af diesel Salg af el Salg af skilte Salg af stiger Diverse indtægter Lønninger mv. Administrativt personale Fastansat personale Feriepengeforpligtelse Befordring tjenestekørsel Honorar bestyrelsen Andel af kommune administrationsudgifter Organisation & Udvikling (HR-funktion) Økonomi & Løn (Lønfunktion) Rådhus, fællesudgifter Økonomi & Løn (Økonomifunktion) IT & Digitalisering Side 15

18 Noter (kr.) (kr.) 5. Vedligeholdelse og driftsomkostninger Omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse af følgende poster: Havneværker Bassiner og sejlløb Bygninger Vand- og varmeforbrug Elforbrug Pladser og veje Køb af diesel Maskiner og redskaber Renholdelse og renovation Betaling til Sejlklubben Fyrbelysning og afmærkning Andre omkostninger Telefon, tryksager og kontorhold Markedsføring Havnemøder Revision Rengøring Advokat/konsulent Diverse Afskrivninger af restancer Finasielle indtægter og omkostninger Omfatter renteindtægter fra Lystbådehavnens kassebeholdning, samt renteudgifter vedrørende lån hos Trafikhavnen. Den anvendte rentesats for 2013 er 0,1714 %. Renteindtægter Renteudgifter Side 16

19 Noter 8. Anlægsaktiver Bassiner og Gader og Maskiner, Landarealer Bygninger sejlløb Broer og pæle pladser udstyr mv. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Saldo Tilgang Afskrivninger Saldo Side 17

20 Noter 9. Tilgodehavender (kr.) (kr.) Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender moms Likvide beholdninger Indestående Bank Kontant kassebeholdning (Tallykey Automat) Egenkapital Saldo Årets resultat Faste Lån Holstebro Kommune - restgæld ultimo Struer Kommune - restgæld ultimo Samlet gæld Lånene ved Struer og Holstebro Kommuner er optaget i Renten er 10%. Renter og afdrag på de to kommunale lån er sat i bero foreløbig frem til og med år Skyldig deponeringsudgift til Trafikhavnen Saldo Tilskrevne renter Saldo Kortfristet gæld Skyldig til leverandører Skyldig til tilgodebeviser (Tallykey Automat) Skyldig til Struer Kommune (kassebeholdning Tallykey Automat) Side 18

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere