Regnskab Årsberetning. Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2012 - Årsberetning. Favrskov Kommune"

Transkript

1 Regnskab Årsberetning Favrskov Kommune

2 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 7 Ledelsens påtegning 7 Revisionspåtegning 8 Økonomisk overblik 9 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 24 Sektorbeskrivelser 32 Hoved- og nøgletal 62 Driftsregnskab 63 Balance 64 Noter til driftsregnskab og balance 66

3 Kommuneoplysninger Kommune Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Hinnerup 1. januar december Kommunalbestyrelse Nils Borring, borgmester Michael P. Tersbøl, 1. viceborgmester Lars Storgaard, 2. viceborgmester Anders G. Christensen Anders Nørgaard Anna-Grethe Dahl Anne Neergaard Charlotte Green Christian Møller-Nielsen Dan Jensen Erik Høeg Erling Kvist Andersen Flemming Nørgaard Hanne Smedegaard Inge G. Sørensen Isabell Friis Madsen Joachim Laursen Kim Petersen Kurt Andreassen Lone Jeppesen Glarbo Niels Erik Nielsen Niels Flade Nielsen Niels Kallehave (indtrådte for Torben Nielsen pr. 2. april 213) Nikolaj Per Schøler Steen Thomasen Susanne Hammelboe Thomas Storm 2

4 Direktion Jan Kallestrup, kommunaldirektør Hans Minor Vedel, børne- og skoledirektør Kate Bøgh, social- og sundhedsdirektør Asbjørn Friis Jensen, job og økonomidirektør Lars A. Clement, teknik- og kulturdirektør Revision BDO Kommunernes Revision A/S Provstegade 1, 2. sal 89 Randers C 3

5 Ledelsens forord På grund af den finansielle situation globalt og de afledte konsekvenser nationalt og lokalt er behovet for en stram økonomistyring blevet endnu tydeligere. I overensstemmelse hermed er Byrådets mål med budgettet for Favrskov Kommune, at Favrskov har balance mellem indtægter og udgifter og et anlægsbudget på ca. 1 mio. kr., der giver Byrådet mulighed for at håndtere udfordringerne som en kommune i vækst har. Grundlaget for et budget i balance blev skabt i 21, hvor Byrådet vedtog driftsbesparelser i 211 på godt 65 mio. kr. Besparelserne steg i 212 og årene herefter til knap 1 mio. kr. årligt. Det var en hård men nødvendig forudsætning, for at Favrskov Kommune også i fremtiden har styr på udgifter og indtægter. Med budgettet for 212 vedtog Byrådet mindre driftsreduktioner på 6,3 mio. kr., som dog modsvaredes af udvidelser i den kommunale service for 5,8 mio. kr. Disse mindre ændringer i driftsbudgetterne skal ses i sammenhæng med, at Byrådet havde stort fokus på anlæg og struktur. Favrskov Kommune havde i 212 et oprindeligt anlægsbudget på 96 mio. kr. Det var muligt, fordi Byrådet valgte at gøre brug af muligheden for at låne 45 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter inden for dagtilbud, folkeskoler, ældre og idrætsfaciliteter til børn og unge. Som vækstkommune har Favrskov Kommune brug for et forholdsvis stort anlægsbudget med henblik på at kunne tilpasse tilbud og faciliteter til befolkningsudviklingen. Vedligeholdelse af kommunens ejendomme er blevet prioriteret i 213, ligesom opførelse af flere nye bygninger er igangsat eller gennemført. Blandt større anlægsprojekter kan nævnes udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave, nybyggeri ved Laurbjerg Børnehave, nybyggeri af botilbuddet Harebakken til sindslidende, 1. etape af ombygning og renovering af Hadbjerg Skole samt renovering af parkeringsplads ved Rønbækskolen. Byrådet besluttede også at afsætte midler til anlæg af en ny kunstgræsbane i Hinnerup og til udvidelse af klubhusfaciliteterne på Bavnehøj. Det samlede regnskabstal for anlægsinvesteringer for 212 viser, at der er anvendt 126,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. At forbruget er større end det oprindelige budget i 212 skyldes, at der er færdiggjort en række anlægsprojekter igangsat i tidligere år. Parallelt med Byrådets fokus på at styrke lokalmiljøet og den lokale service, har Favrskov Kommune igen i 212 vedholdende arbejdet regionalt og nationalt med at dokumentere uhensigtsmæssighederne i det kommunale udligningssystem. Et arbejde der fik stor betydning for den justering af kommunernes tilskuds- og udligningssystem, som Folketinget vedtog i foråret 212, og som konkret betød en forøgelse af bloktilskuddet til Favrskov Kommune på ca. 27 mio. kr. årligt. Ved siden af opgaven med at sikre borgerne den bedst mulige service indenfor de økonomiske rammer, som Favrskov Kommune har til rådighed, har der i 212 været gennemført en række nye udviklings- og planlægningsinitiativer. Både indenfor de enkelte driftsområder og på tværs af hele organisationen. 4

6 Gennemgående har der i 212 i Favrskov været fokus på de ændrede rammevilkår for økonomistyringen, som følger af den statslige sanktionslovgivning. Set i sammenhæng med de omfattende reduktioner i Favrskov Kommunes budget for 211, har budgetoverholdelse været det primære indsatsområde i den overordnede økonomistyring i Favrskov Kommune. Primo 212 blev der foretaget en generel risikovurdering i forhold til budgetoverholdelse med henblik på om der skulle iværksættes særlige tiltag. De iværksatte tiltag har fokuseret på 2 områder: Budgetoverholdelse på alle områder samt udviklingen i forbruget på decentraliseringsaftalerne. Indsatsen fra kommunens institutioner og budgetansvarlige har medført, at regnskab 212 på serviceudgifterne samlet set udviser et mindreforbrug. Organisatorisk er der i 212 arbejdet med forberedelse af et nyt ejendomscenter, som med virkning fra 1. april 213 skal varetage den samlede drift af kommunens ejendomme, og i efteråret afsluttede repræsentanter fra Favrskov Kommune og fra de faglige organisationer processen med at optimere arbejdet i MED-organisationen med underskrivelsen af Favrskov Kommunes nye MED-aftale. Endvidere skal fremhæves følgende opgaver og projekter, som er igangsat/gennemført i 212: Ny vision og planstrategi for Favrskov Kommune Midtbyprojekt i Hadsten Harmonisering af haller Omklassificering af kommunale veje til private fællesveje Udlicitering af hovedparten af ydelserne på vej- og parkområdet Arbejdet med at skabe et grundlag for en ny Viborgvej (Rute 26 Århus-Viborg) Kulturaftale med Kulturministeriet for Kulturring Østjylland Omlægning af aktivitetsområdet Handicap og Psykiatri Udviklingsplan Social, Handicap og Psykiatri Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet Plejebolighandleplan for Favrskov Kommune Forslag til Beskæftigelsesplan 213 Udviklingsplan for specialundervisningsområdet i Favrskov Kommune Forslag til vindmølleplan Endelig godkendelse af "Klimaplan 225" og "Projektkatalog " for Favrskov Kommune Endelig godkendelse af en række lokalplaner, hvoraf de mest omfangsrige dækker Hadsten Syd og Vadstedområdet i Hammel. Byrådet besluttede 28. februar 212 at nedlægge to skoler - Voldum Skole, der blev nedlagt med virkning fra 1. august 212 og Vellev Skole, der nedlægges med virkning fra 1. august 213. Beslutningen betød, at tidligere besparelser indenfor skoleområdet kunne 5

7 trækkes tilbage, og at kommunen kan tilføre elever i indskolingen og på årgang flere undervisningstimer og dermed medvirke til at forbedre tilbuddet til skolebørnene. Nævnte opgaver er sammen med en række andre initiativer og tiltag beskrevet nærmere under de enkelte sektorbeskrivelser i regnskabet for 212. Endvidere skal det nævnes, at Byrådet og de stående udvalg i 212 har behandlet en lang række sager, der giver Byrådet og udvalgene mulighed for at prioritere den service, som Favrskov Kommune i de kommende år skal kendetegnes på. Når der gennemføres forskellige brugertilfredshedsundersøgelser, er det meget positivt, at borgerne generelt er tilfredse med kommunens service. Favrskov Kommune blev kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri, hvor rammevilkårene i landets kommuner blev vurderet af erhvervslivet, og kort tid efter blev Favrskov Kommune kåret til Årets Iværksætterkommune 212. Afslutningsvist skal det nævnes, at 212 vil blive husket for Hinnerup og Hadstens 15 års byjubilæer, der blev fejret 8. september 212 med besøg af Kronprinsparret. I et tæt samarbejde med de lokale handelsstandsforeninger og frivillige skabte Favrskov Kommune rammerne for en festlig markering af de to jubilæer, hvor mange tusinder af borgere deltog. Favrskov Kommune, 28. maj 213 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør 6

8 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 213 aflagt årsregnskab for 212 for Favrskov Kommune til byrådet. Årsregnskabet for 212 for Favrskov Kommune rummer en række obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Favrskov Kommune, den 28. maj 213 Nils Borring Borgmester Jan Kallestrup Kommunaldirektør 7

9 Revisionspåtegning Randers, den BDO KOMMUNERNES REVISION A/S Ole Nielsen / Chefrevisor Anne Grethe Goth Ledende revisor 8

10 Økonomisk overblik Regnskabsopgørelse for 212 Skattefinansieret område Mio. kr. Vedtaget Budget 212 Korrigeret Budget 212 Regnskab 212 Afvigelser Regnskab/- vedtaget budget Budget 213 Ordinære poster Finansiering , , ,2-6, ,9 Drift 2.416,1 2.49, 2.359,9-56, ,5 Renter 6,6 6,2 7,1,5 7,9 Ordinære poster i alt -59,6-73,3-122,2-62,6-73,5 Særlige poster Anlæg 96, 167,7 126,4 3,4 57,4 Efterregulering af skat og udligning,,,, 9,8 Ekstraordinært bloktilskud (Udbetaling Danmark) -25,2 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 1, Særlige poster i alt 96, 167,7 126,4 3,4 52, Finansposter Lånoptagelse -52,9-75,6-64,5-11,6-26,9 Afdrag på lån 14,9 15,1 56,8 42, 16,7 Langfristede poster,9 3, -,6-1,5 47,5 Kortfristede poster -,4 -,4-59,4-59, Finansposter i alt -37,5-57,9-67,7-3,2 37,3 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger -1, 36,5-63,4-62,4 15,8 Jordforsyning Anlæg 43,6-72,2-29,4-73, 23,3 Drift,2,2 -,2 -,4,2 Nettolån - jordforsyning -36,6-3,9-6,3 3,2-34,3 Jordforsyning i alt 7,2-75,8-36, -43,2-1,8 Resultat skattefinansieret område 6,1-39,3-99,4-15,5 5, Ældreboliger Ældreboliger Anlæg,6-2,2 17,2 16,6, Driftsoverskud -8,4-8,4-7,7,7-8,8 Lånoptagelse kortfristede poster,, -14,7-14,7, Afdrag og renter på lån 9,1 9,1 13,7 4,6 9,4 Ældreboliger i alt 1,3-1,5 8,5 7,2,6 Samlet effekt på kassebeholdningen 7,4-4,8-9,9-98,3 5,6 9

11 Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service for 212. Der er i overensstemmelse med KL s skøn som udgangspunkt anvendt en prisfremskrivning fra budget 211 til 212 på 2,16 %. Den faktiske prisudvikling har i henhold til KL s seneste udmelding været 2,39 %. Alle lønbudgetter er i forbindelse med budgetlægningen fremskrevet med 2,29 % fra 211 til 212. Som følge af reguleringsordningen for offentlig ansatte er lønbudgetterne efterfølgende reduceret, så den samlede lønfremskrivning fra 211 til 212 i stedet udgør 2,5 %. Dette svarer til den faktiske lønudvikling. Befolkningsudviklingen Budgettet for 212 byggede på den befolkningsprognose, som Favrskov Kommune udarbejdede i foråret 211. Ligesom den foregående prognose afspejlede også denne befolkningsprognose Kommuneplan9 og dermed den fortsatte boligudbygning, som kommuneplanen er baseret på. Niveauet for boligudbygningen er i befolkningsprognoserne siden 29 blevet nedjusteret for en periode, som konsekvens af en lavere efterspørgsel affødt af lavkonjunkturen. På den baggrund forventedes en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 211 til indbyggere den 1. januar 212 og indbyggere den 1. januar 215. Befolkningstilvæksten forventedes at blive på,8 % fra 211 til 212. Den faktiske udvikling blev mindre end forventet, med en vækst på,5 % fra 211 til 212, ligesom væksten fra 212 til 213 også blev mindre end forventet, med,1 % mod forventet,6 %. Oversigten nedenfor viser udviklingen i befolkningstallet, som den forventes i den nyeste prognose, udarbejdet i marts 213. Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper Pr. 1. januar 212 (Faktiske tal) 213 (Faktiske tal) 214 (Prognose) 215 (Prognose) Vækstpct år , år , år , år ,6 8+ år ,9 Indbyggertal i alt ,7 Kilde: Favrskov Kommunes Befolkningsprognose Befolkningsprognosen er bl.a. blevet anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en lang række serviceområder, bl.a. ældre, børnepasning, skoler og SFO/Klubtilbud. 1

12 Finansiering I nedenstående figur vises fordelingen af kommunens samlede finansiering på de forskellige indtægtsarter: Fordelingen af Favrskov Kommunes finansiering i 212 Generelle tilskud 21,8% Låneoptagelse 1,% Renter,1% Refusion fra staten 1,6% Skatter 55,% Drift *) 11,5% *) Brugerbetalinger, lejeindtægter, gebyrer, betaling fra andre off. myndigheder m.m. 11

13 Skatter Som det fremgår af ovenstående figur udgør skatter 55, % af kommunens samlede finansiering. I 212 udgjorde skattefinansieringen ca. 1,8 mia. kr. fordelt på følgende skattekilder: i 1. kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til oprindeligt budget Indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift offentlige ejendomme Anden skat I alt Indkomstskat Udskrivningsgrundlaget for 212 beregnedes i budgettet på baggrund af de selvangivne indkomster fra 21. Det forventede udskrivningsgrundlag udgjorde 6.522,4 mio. kr. Som følge af usikker konjunkturvurdering valgtes et udskrivningsgrundlag på 6.453,4 mio. kr., som garanteredes af staten. Skatteprocenten udgjorde 25,7 % i 212. Det samlede budgetterede provenu udgør hermed 1.652,7 mio. kr. Regnskabet udviser en indtægt på 1.651,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes en større afregning vedrørende det skrå skatteloft, som indregnedes ved 2. budgetopfølgning. Selskabsskat Der er budgetteret med indtægter fra selskabsskat på 19,1 mio. kr., hvilket svarer til regnskabet. Selskabsskatten i regnskabsåret 212 er det kommunale provenu fra selskabsskat for skatteåret 21, som vedrører selskabernes indkomstår 29. Grundskyld De samlede afgiftspligtige grundværdier, som forudsattes i budgettet udgjorde 6.336,9 mio. kr. Heraf udgjorde produktionsjord 1.858,1 mio. kr. Folketinget vedtog 3. juni 21 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 procentpoint fra 12,3 promille til 7,2 promille for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Af produktionsjord opkræves 7,2 promille, hvilket i budgettet forudsattes at udgøre 13,4 mio. kr. Ved den endelige påligning udgjorde grundskylden på produktionsjord 13,2 mio. kr. 12

14 Kommunerne er i 212 blevet kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen. I kompensation forudsattes 9,5 mio. kr. Den endelige kompensation udgjorde 9,3 mio. kr. Grundværdierne for øvrige ejendomme er opgjort til 4.478,7 mio. kr. Grundskyldspromillen udgør i Favrskov Kommune 24,32 og hermed forudsattes en grundskyld heraf på 18,9 mio. kr. Ved den endelige opgørelse udgjorde grundskylden 19,4 mio. kr. Efter at udstykninger er godkendt i Kort- og Matrikelstyrelsen, bliver grundene særskilt vurderet i henhold til Vurderingsloven, som foretages af Vurderingsmyndigheden hos SKAT. Indtil 22 var det Vurderingsrådenes opgave at fastsætte fradrag for forbedringer. Praksis har vist, at der er givet for lave fradrag, fordi de faktiske udgifter ikke har været anvendt i vurderingsgrundlaget. Kommunerne har derfor pligt til at korrigere beskatningsgrundlaget og tilbagebetale den for meget opkrævede ejendomsskat inkl. renter. En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 25 ikke har været i overensstemmelse med daværende lovgivning. Kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til tilbagebetaling, som kan relateres til denne problemstilling, men ikke for andre tilbagebetalinger af grundskyld. Favrskov Kommune har i 212 tilbagebetalt 5,2 mio. kr. og i løbet af regnskabsåret modtaget 2,7 mio. kr. som foreløbig kompensation. Der ventes yderligere kompensation vedrørende 212 udbetalt i foråret 213, idet staten har afsat en yderligere ramme, som vil blive fordelt forholdsvis på kommunerne i henhold til afholdte udgifter. Da ikke alle tilbagebetalinger kompenseres, har Favrskov Kommune i budget 212 afsat 1 mio. kr. til dækning af tilbagebetalinger, som ikke kompenseres. Ved udløbet af regnskabsåret er det samlede provenu vedr. grundskyld på 128,6 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt budgetterede 13,8 mio. kr. og,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 129,5 mio.kr. Dækningsafgift af offentlige ejendomme Det budgetterede provenu udgør 1,4 mio. kr., hvilket svarer til det endelige regnskab. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudligning herunder en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover er der en række særlige tilskud- og udligningsordninger af mindre omfang. Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet vedrørende tilskud og udligning specificeret på de elementer der indgår i tilskud- og udligningssystemet. 13

15 Tilskud og udligning i 1. kr. Opr. Budget Korr. budget Regnskab Afvigelse i forhold til opr. budget Statstilskud Kommunal udligning Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Byrdefordelingsmæssige tab/kvalitetsfond Beskæftigelsesområdet Refusion af købsmoms I alt Generelle tilskud og udligning Favrskov Kommune har i 212 valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag og udligning. Ved midtvejsreguleringen i 212 reduceredes tilskuddet med,5 mio. kr. Midtvejsreguleringen knytter sig til ændrede skøn over kommunernes samlede udgifter i regnskabsåret og omfatter alle kommuner, uanset valg af statsgaranti. Midtvejsreguleringen indregnedes i korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning. Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsestilskuddet er budgetteret med 17,3 mio. kr. Ved midtvejsreguleringen øgedes tilskuddet med 8,7 mio. kr. til 115,9 mio. kr. som følge af reviderede skøn i foråret 212 over ledigheden på landsplan. Midtvejsreguleringen indregnedes i korrigeret budget ved 2. budgetopfølgning. Beskæftigelsestilskuddet for 212 efterreguleres i 213 på baggrund af de faktiske beskæftigelsesudgifter i 212 i landsdel Østjylland. Som følge af forsinkelser i A-kassernes opkrævninger af kommunernes bidrag til A- dagpenge for november og december, er skøn over kommunernes regnskabstal endnu for usikre til at kunne give et skøn over efterreguleringen. Refusion af købsmoms Der er modtaget momsrefusion, som ikke modsvares af udbetalte momsudgifter i 212. Den ekstra indtægt på 1,6 mio. kr. er fortrinsvis korrektioner vedr. tidligere år. 14

16 Drift I nedenstående figur vises fordelingen af de forskellige nettodriftsudgifter inkl. refusion fordelt på hovedområder. Kultur, fritid og lokalsamfund 2,2% Teknik og miljøområdet 4,1% Dagtilbud 9,% Administration og politisk organisation 11,3% Beredskab,4% Sundhedstilbud 8,7% Arbejdsmarkedsindsats 1,9% Folkeskoler og fritidstilbud 2,9% Overførsler/Arbejdsmark edsforhold 19,3% Handicap og psykiatriindsats 6,4% Ældreindsats 1,8% Sårbare børn og unge 4,7% 15

17 Fordeling af Favrskov Kommunes nettodriftsudgifter, incl. refusion i 212 Driftsresultatet (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udviser i forhold til oprindeligt budget et mindreforbrug på 56,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes færre udgifter til overførselsindkomster på 29,7 mio. kr. samt færre udgifter på serviceområderne på 25,8 mio. kr. Mindreforbruget på udgifter på overførselsområdet skyldes primært færre udgifter til beskæftigelsesindsats, førtidspension samt sygedagpenge. Mindreforbruget på serviceområderne kan ikke henføres til den borgerrettede service idet afvigelsen primært skyldes færre udgifter til arbejdsskader og barselskompensation, mindre befolkningstilvækst og lavere udgifter til vintertjenesten end forventet. I 212 blev der overført en samlet opsparing på 55,5 mio. kr. fra 211. I 212 er der anvendt 26, mio. kr. af denne opsparing. Nedenfor vises servicevæksten for hele driften som opgjort i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte serviceudgiftsramme (inkl. jordforsyning og ældreboliger). Serviceområder drift i 1. kr. Opr. Budget 212 Regnskab 212 Afvigelse *) Nettodrift konto udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering indtægter fra den centrale refusionsordning udgifter til forsikrede ledige udgifter til overførsler =Serviceområder *) Positive tal = mindreforbrug / negative tal = merforbrug For en mere udførlig gennemgang af driftsresultatet henvises til sektorbeskrivelserne i årsberetningen samt specielle bemærkninger i bilag til årsberetning. 16

18 Renter På det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen var der i 212 renteudgifter på 7,1 mio. kr. En afvigelse i forhold til det oprindelige budget på,5 mio. kr. Der er i 212 en samlet nettorenteudgift på 11,1 mio. kr., der fordeler sig således: i mio. kr. Skattefinansierede område: Renteindtægt -2,186 Renter af gæld 9,291 Kurstab/-gevinst,16 Skattefinansierede område i alt 7,121 Renter vedr. jordforsyning 1,238 Renter vedr. ældreboliger 2,787 Nettorenteudgift 11,146 Særlige poster Anlæg Det oprindelige budget på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgjorde 96, mio. kr. Der er overført 46,8 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 211 til 212. Det samlede regnskabstal for anlægsinvesteringer for 212 viser, at der er anvendt 126,4 mio. kr. på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen. At forbruget er større end det oprindelige budget skyldes, at der er færdiggjort en række anlægsprojekter igangsat i 211. Vedligeholdelse af kommunens ejendomme er blevet prioriteret, ligesom opførelse af flere nye bygninger er igangsat eller gennemført. Blandt større anlægsprojekter kan nævnes udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave, nybyggeri ved Laurbjerg Børnehave, nybyggeri af botilbuddet Harebakken til sindslidende, 1. etape af ombygning og renovering af Hadbjerg Skole samt renovering af parkeringsplads ved Rønbæksskolen. Byrådet besluttede også at afsætte midler til anlæg af en ny kunstgræsbane i Hinnerup og til udvidelse af klubhusfaciliteterne på Bavnehøj. For en mere udførlig gennemgang af anlægsresultatet henvises til afsluttede anlægsregnskaber og ikke afsluttede anlæg i bilag til årsberetning. Efterregulering af skat, tilskud og udligning mv. Favrskov Kommune valgte i 29 statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning, som derfor ikke efterreguleres. Kommunernes beskæftigelsesudgifter i 211 er gjort op og dermed også beskæftigelsestilskuddet for 211. Favrskov Kommune skal tilbagebetale 9,8 mio. kr. Dette beløb ville normalt skulle tilbagebetales i 212. Beregningsmetoden af beskæftigelsestilskuddet ændredes imidlertid i 212 på så sent et tidspunkt, at den endelige afregning af 211 blev udskudt til 1. kvartal

19 Ved opgørelse af regnskab 211 for udgiftsområder dækket via beskæftigelsestilskuddet fremkom en mindre-udgift på 12, mio. kr., som blev tilført kassebeholdningen. Netto er efterreguleringen således mindre end de sparede udgifter kan finansiere. Udgiften til efterreguleringen er budgetlagt i 213. Finansposter Lån Favrskov Kommune har i 212 optaget lån på i alt 75,3 vedrørende konverteringer og låneramme 211 og 212. Låneoptagelsen fordeler sig med 64,5 mio. kr. vedrørende det skattefinansierede område excl. jordforsyning og 1,8 mio. kr. vedrørende jordforsyning. Skattefinansierede område (excl. jordforsyning) På det skattefinansierede område i 212 var det korrigerede budget 75,6 mio. kr. til finansiering af udgifter vedrørende energibank, kvalitetsfondsområder og øvrige områder. Der er givet lånedispensation til lån vedr. kvalitetsfondsområderne på 45, mio. kr. Den faktiske låneoptagelse på det skattefinansierede område excl. jordforsyning i 212 på 64,5 mio. kr. kan specificeres således: 41,8 mio. kr. er konvertering af 1 stk. CHF lån til 1 stk. DKK lån. 22,7 mio. kr. er låneramme 211 optaget marts 212. Der er i 212 afdraget 56,9 mio. kr. på lån vedr. det skattefinansierede område excl. jordforsyning, hvoraf de indfriede lån i forbindelse med låneomlægning udgør 41,2 mio. kr. Der er således netto afdraget 15,7 mio. kr. Ultimo 212, i forbindelse med konvertering af CHF lånet til DKK, er der foretaget en bogføring af et kurstab på,6 mio. kr. vedr. CHF, således har Favrskov Kommune en restgæld på det skattefinansierede område excl. jordforsyning på i alt 294, mio. kr. Jordforsyning Låneoptagelse på jordforsyningsområdet i 212 er på 1,8 mio. kr. og består af låneramme 212, optaget december 212. Der er i 212 afdraget 3,2 mio. kr. vedr. jordforsyning. Ultimo 212 har Favrskov Kommune en restgæld vedr. jordforsyningsområdet på 72, mio. kr. Brugerfinansierede område ældreboliger Der er optaget et byggelån på 14,7 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeriet for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken. Der er i 212 afdraget 1,8 mio. kr. vedr. ældreboliger, hvoraf indfrielse af lån i forbindelse med nedlæggelse af ældreboliger på Bygvænget udgør 5, mio. kr. Der er således netto afdraget 5,8 mio. kr. Ultimo 212 har Favrskov Kommune en restgæld vedrørende ældreboliger på i alt 14,1 mio. kr. 18

20 Låneramme Optagelse af lån vedr. lånerammen for 212 på i alt 63,5 mio. kr. er gennemført henholdsvis i december 212 med 1,8 mio. kr. og i marts måned 213 med 52,8 mio. kr., hvorfor låneoptagelsen vedrørende de 52,8 mio. kr. først indgår i regnskabet for 213. Låneoptagelsen i december 212 vedrører jordforsyningen og låneoptagelsen i marts 213 vedrører energibanken, kvalitetsfondsområdet og øvrige områder. Langfristede poster Ændringerne i de langfristede poster er samlet på -,58 mio. kr., ændringen omfatter bl.a. følgende poster: i mio. kr. Udlån til beboerindskud -,28 Lån til betaling af ejendomsskatter nettotilgang,897 Øvrige langfristede poster -1,449 Langfristede poster i alt -,58 Afdragene på udlån til beboerindskud vedr. 2. halvår 211 er bogført i 212, hvorfor beløbet rettelig skulle have været,4 mio. kr. Der er en forskydning mellem udlån til beboerindskud og tilgodehavender i betalingskontrol. I 212 er der ydet lån til betaling af ejendomsskat på 2,8 mio. kr., mens der er indfriet lån på i alt 1,9 mio. kr. I øvrige langfristede poster indgår bl.a. tilgang af pantebreve på 2,8 mio. kr. vedr. Voldumegnens Friskole og Hadsten Bio samt kapitaludvidelse vedr. Aarhus lufthavn på,8 mio. kr. Herudover indgår nedlæggelsen af ældreboligerne på Bygvænget med -4,5 mio. kr. Favrskov Kommune har ultimo 212 deponeret 1,3 mio. kr. vedr. lejeaftaler. Kortfristede poster Forskydningen i de kortfristede poster, der er på -74,1 mio. kr. (inkl. kortfristede poster under ældreboliger) omfatter følgende poster: i mio. kr. Forskydninger i tilgodehavende med staten nettoreduktion -1,526 Forskydninger i tilgodehavender i øvrigt: Tilgodehavender i betalingskontrol nettotilgang,944 Mellemregning mellem årene -16,311 Andre tilgodehavender 6,957 Kassekreditter og byggelån -14,67 Anden kortfristet gæld (ventende betalinger) -45,536 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 5,38-74,14 Forskydningerne i tilgodehavende med staten vedrører refusionstilgodehavender. 19

21 I forskydningen i mellemregning mellem årene indgår bl.a. betaling af flere regninger i supplementsperioden for 212 end i supplementsperioden for 211 samt en forskydning vedrørende skyldig A-skat m.v. mellem kortfristet gæld i øvrigt og mellemregning mellem årene. Andre tilgodehavender vedrører salg af grunde i slutning af 212, der først betales i 213. Kassekreditter og byggelån vedrører byggelån til ældreboliger - opførelse af erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske botilbud Urbakken. Forskydningen i de ventende betalinger omfatter bl.a. ekstraordinær indbetaling på 15 mio. kr. vedrører tjenestemandspensioner. Ultimo 212 var der et forøget fokus i at få fakturaer vedrørende 212 bogført i 212. Som en følge heraf, er der langt flere fakturaer med forfald i det nye år i forhold til sidste år. Den kirkelige ligning Favrskov provsti udgør 28 kirkesogne i Favrskov Kommune. Regnskabet for 212 kan opgøres således: i 1 kr. Udgifter Efterregulering af tidligere års kirkeskat Landskirkeskat Kirkekasser Uforudsete udgifter (jf. Lov om folkekirkens økonomi 7, stk. 2) 8 Provstiudvalgskassen Bindende stiftsbidrag Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat Udligningstilskud Indtægter i alt Overskud -425 Kirkens gæld ultimo 212 er på 1,9 mio. kr. Jordforsyning Inden for jordforsyningsområdet har der i 212 været stor aktivitet i forhold til salg af byggegrunde, men lille aktivitet i forhold til køb af jord. Favrskov Kommune har gennemført salget af 39 ud af 47 grunde i den nye udstykning Humlehaven i Hinnerup. Samtidig er der solgt 1 grunde på Ravskærvej i Søften, som dermed er næsten udsolgt. Der er ligeledes solgt seks grunde på Nygårdsvænget i Hadsten. Derudover har kommunen også solgt enkelte byggegrunde i Voldum og Hadbjerg. Salg af erhvervsgrunde er præget af begyndende optøning af den fastfrysning den finansielle krise har medført. Det har betydet salg af enkelte grunde i erhvervsområdet i Søften. 2

22 Der har herudover været dialog om mulige salg i såvel Søften som i det nye område Ginneruplund i den sydlige del af Hadsten. Inden for ejendomssalg har Favrskov Kommune solgt en enkelt kommunal ejendom, Østergade 4 i Hadsten. De resterende kommunale ejendomme er svært omsættelige i det nuværende marked. Der er opkøbt enkelte ejendomme i byomdannelsesområdet i Hammel med henblik på realiseringen af dette område på sigt. Favrskov Kommune har på nuværende tidspunkt salgbare byggegrunde til erhvervs- og boligformål i mange forskellige dele af kommunen. Udbuddet i Hinnerup og Søften er dog ganske lille jf. det store salg i 212 kombineret med, at der ikke er opkøbt ny jord i disse områder. I forhold til jordkøb har der i 212 været fokus på at udvikle nye områder og arealer, særligt i Vadsted i Hammel og Ginneruplund i Hadsten, for at kunne sikre en fortsat byudvikling og tilbud om byggegrunde i overensstemmelse med den overordnede planlægning for kommunen. Forhandlingerne har dog endnu ikke resulteret i egentlige handler udover en enkelt handel af en ejendom i den sydligste del af Ginneruplund. Ældreboliger Ældreboliger udviser i forhold til det oprindelige budget en regnskabsafvigelse på 7,2 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært indfrielse af lån på 5, mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af ældreboliger på Bygvænget. Kassebeholdningen likvide aktiver Kassebeholdningen er med udgangen af 212 på 13,1 mio. kr. Kassebeholdningen er i 212 således styrket med 9,9 mio. kr. I det oprindelige budget for 212 forventedes et forbrug på 7,4 mio. kr. Kommunen er selvforsikret på arbejdsskader. I de første år efter beslutningen om selvforsikring har der ikke at være særligt store udgifter til erstatning i forbindelse med arbejdsskader, så der er indarbejdet en opsparing til en basiskapital/bufferpulje, som skal anvendes i tilfælde af særligt store/dyre arbejdsskader. Der er opbygget en bufferkapital på 15 mio. kr., som indgår i den samlede kassebeholdning. Folkekirkens andel er på -1,9 mio. kr. Kommunens nettomellemværende med ældreboliger udgør 13 mio. kr. Mellemværendet omfatter henlæggelser til fornyelse og istandsættelse vedr. ældreboliger fratrukket mellemregning på grund af overført underskud i 5 af afdelingerne og øvrig mellemregning. 21

23 Kassebeholdningen kan opgøres således: i mio. kr. Kassebeholdning ultimo ,1 Folkekirkens andel -1,9 Ældreboligernes andel 13, 11,1 11,1 Kommunens egenbeholdning 119, Heraf øre-mærket til arbejdsskadeområdet 15, Hertil kommer deponeret beløb på 1,3 mio. kr., der ikke indgår i opgørelse af kassebeholdningen. Udviklingen i kassebeholdningen ses af nedenstående graf: Millioner Likvide aktiver ultimo måneden Ultimo måneden 21 Ultimo måneden 211 Ultimo måneden 212 Millioner Likvide aktiver månedligt gns Månedlige gennemsnit 21 Månedlige gennemsnit 211 Månedlige gennemsnit

24 Millioner Likvide aktiver 12 mdr.'s gns. 12-mdr.'s gennemsnit mdr.'s gennemsnit mdr.'s gennemsnit

25 Anvendt regnskabspraksis Kommunens årsregnskab 212 Generelt Favrskov Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til Principper for økonomistyring, der er kommunens kasse- og regnskabsregulativ, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ændringer i regnskabspraksis i forhold til regnskab 211 som konsekvens af regelændringer samt opfølgning på reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner, på følgende område: Der er foretaget primosaldokorrektion vedr. Favrskov Affald, idet der i henhold til den fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte præcisering af 5. juli 212 er optaget sumposter på konto 1 svarende til Favrskov Affald A/S regnskab vedr. affaldsområdet og som kommunal mellemregning med forbrugerne i kommunens regnskab. Der henvises til notebeskrivelse omkring selve indregningen. I 212 blev KMD-debitor afløst af OPUS-debitor, dette har betydet, at der ikke har været ressourcer til at gennemgå Andre langfristede udlån og tilgodehavender for forældelse/bortfald, og derfor ikke er registreret tab. Det må derfor forventes at tabet i 213 bliver det dobbelte af normalen, der er derfor beregnet et tab svarende til 4 års tab, hvor det ellers skulle have været 3 års tab. Bortset fra ovennævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 24

26 Der er foretaget primokorrektioner, der netto medfører, at egenkapitalen pr. 31. december 212 forbedres med: i mio. kr. Primoændringer/korrektioner 2,4 Praksisændringer, I alt 2,4 Der henvises i øvrigt til note 15. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 28. februar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer o.l. Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb, men også i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 25

27 Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger for de gamle kommuner er tidligere dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 1. kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket, idet Økonomi- og Indenrigsministeriets minimumsgrænse anvendes som bagatelgrænse for indregning. Et materielt anlægsaktiv kan indregnes i anlægskartoteket og på status, når kostprisen kan opgøres pålideligt, samtidig med at der fremadrettet vil være en økonomisk fordel i, at kommunen anvender aktivet. Herudover skal aktivet: have en levetid på mere end et år have en værdi på over 1. kr. Kostprisen består af købsprisen inkl. told eller andre eventuelle afgifter i forbindelse med købet (dog excl. moms med undtagelse af ældreboliger, hvor der ikke afløftes moms). Omkostninger der er direkte forbundet med ibrugtagning af aktivet medregnes også i anskaffelsesprisen. Undtaget herfra er bygninger anskaffet før 1. januar 1999, idet de skal måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 24 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, der er foretaget i 24 og efterfølgende år. Det gælder også i de tilfælde, hvor kostprisen på bygningen anskaffet før 1. januar 1999 er kommunen kendt. Udgifter på over 1. kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 skal pr. 1. januar 27 værdiansættes til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 24 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 27. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 26

28 Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Levetid pr år Anvendelse Eksempler Administrative formål Forskellige serviceydelser Diverse formål Indretning af lejede lokaler Bygninger Rådhuse, administrationsbygninger m.v. Folkeskoler, sociale institutioner, daginstituttioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Kommunale kiosker eller pavillioner, parkeringskældre m.v. Kostpris 5 år 45-5 år 3 år 25-3 år 15 år 15 år Levetid efter år 1 år eller over lejekontraktens varighed 27

29 Aktivtype Levetid pr år Anvendelse Eksempler Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Tekniske anlæg Ledninger og stikledninger 75 år (anskaffet før 198) 1 år (anskaffet efter 198) Levetid efter år 75 år (anskaffet før 198) 1 år (anskaffet efter 198) Forsinkelsesbassiner 5 år 5 år Pumpestationer 2 år 2 år Øvrige anlæg 3 år 2-3 år Maskiner Sneplove og 15 år 1-15 år fejemaskiner Asfalt-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere/ventilatorer m.m.) Elektriske motorer/maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder og lignende Specialudstyr Laboratorieudstyr 1 år 5-1 år Transportmidler Større lastbiler og busser Påhængsvogne bl.a. personbiler og handicapbiler 8 år 5-8 år Inventar IT Inventar Driftsmateriel It og andet kommunikationsudstyr samt større servere Kontorinventar samt inventar på institutioner El- og VVS-udstyr Legepladsudstyr Værktøj Måleapparater og instrumenter 3 år 3-5 år 1 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. 28

30 Der kan for enkelte aktiver være fastsat en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Favrskov Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Favrskov Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes ciborrenten. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 1 år. Ved kontrakter, aftaler o. lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Favrskov Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. 29

31 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er fra åbningsbalancen 27 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varelagre mellem 1. kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde til salg er optaget til kostpris og opskrevet til forventet salgspris. Såfremt der på grunde og bygninger til salg ikke er fastsat en salgspris og kostprisen ikke kendes, er disse optaget til ejendomsværdi. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtelser indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. 3

32 Arbejdsskadeforpligtelsen opgøres årligt og minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Hvis en forpligtelse derimod ikke kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt, og det ikke er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre træk på kommunens økonomiske ressourcer, indregnes den ikke som hensat forpligtelse, men optages i stedet på kommunens fortegnelse over eventualforpligtelser. Langfristede gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommune og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning. 31

33 Sektorbeskrivelser Sektorbeskrivelserne redegør for årets væsentligste driftsaktiviteter. Der er ikke tale om en økonomisk redegørelse. For en mere udførlig gennemgang af regnskabsmæssige afvigelser henvises til specielle bemærkninger i bilag til årsberetning. Økonomiudvalget I 1. kr. nettodrift Oprindelig Budget 212 Korrigeret Budget 212 Regnskab 212 Afvigelse i forhold til korrigeret budget Økonomiudvalget Politisk organisation Borgerservice og administration IT Erhverv og turisme Tværgående udgifter Politisk organisation I 212 har der været afholdt udgifter til byrådets og fagudvalgenes mødeaktiviteter, byrådsmedlemmernes vederlag, uddannelse og kørsel m.v. samt til gennemførelse af politiske studieture. Endvidere har der været ydet støtte i henhold til lov om støtte til politiske partier. Derudover afholdes løbende udgifter til en række råd, kommissioner og nævn, som eksempelvis Ældrerådet, Folkeoplysningsudvalget og Beboerklagenævnet. Endelig omfatter området budget til gennemførelse af valghandlinger, men der har ikke været afholdt valg i 212. Borgerservice og administration Området består af administrationens fællesudgifter samt udgifter til de enkelte forvaltningsområder. Hovedparten af udgifterne er omfattet af en decentraliseringsaftale. I 212 har administrationen været organiseret med fire fagforvaltninger Børn og Skole, Social og Sundhed, Teknik og Kultur og Job og Økonomi samt stabsfunktionen Borgmestersekretariatet og HR. Borgerservice Borgerservice er borgerens indgang til offentlige ydelser og opgaver. Borgerservice er fysisk placeret i Hinnerup administrationsbygning, hvor der løses opgaver med pas, kørekort, skat, socialt snyd, afdragsordninger, flyttemeddelelser, lån til betaling af ejendomsskat, lægevalg, børneydelser, pension, boligstøtte, rottebekæmpelse og meget mere. Mange af de enkle borgerserviceopgaver kan også klares på bibliotekerne i de fire hovedbyer. Det gælder f.eks. udstedelse og hjælp til brug af NemId med tilhørende selvbetjeningsløsninger indenfor eksempelvis skatteservice, flytteservice og bestilling af sygesikringskort samt brevstemmeafgivning i forbindelse med valghandlinger. Både Borgerservice og biblioteker ekspederer personlige henvendelser, mens de telefoniske henvendelser kun bliver ekspederet i Borgerservice. Hvis borgerens henvendelse ikke kan løses i Borgerservice, bliver borgeren guidet til rette sted, f.eks. en anden offentlig myndighed. 32

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskab 2011 - Årsberetning Favrskov Kommune

Regnskab 2011 - Årsberetning Favrskov Kommune Regnskab 211 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Borgmesterens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning 8 Ledelsens årsberetning

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Regnskab 2014 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 214 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 214

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere