StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt"

Transkript

1 StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt

2 Ansvar for prospektet Investeringsforeningen StockRate Invest Navn og adresse Stiftelse Registreringsnumre Tilsynsmyndighed Foreningens formål Investeringsforeningen StockRate Invest ledelsen og organisationen Daglig ledelse Revision Depotselskab, rådgiver, markedsføring, market-maker, udstederfunktion og samlede administrationsomkostninger Oplysninger vedrørende afdelingens regnskab m.v Regnskabsrapporter Formue Vederlag til bestyrelse, forvaltningsselskab og Finanstilsynet Information Oplysninger om afdelingen Generel oplysning om afdelingen Afdelingens ISIN, SE-nr. samt FT-nr Bevisudstedende Udlodning Generel beskatning Emission Indløsning ÅOP (årlig omkostning i procent) Stemmeret Afvikling Oplysninger om de enkelte afdelinger StockRate Invest Globale Aktier Udloddende Udbytte Oplysninger om foreningsandelene Tegningssted Stykstørrelse Rettigheder Betaling Optagelse til handel Emission Ex-kupon Notering på navn Omsættelighed Indløsning Offentliggørelse af priser Øvrige oplysninger Prospekt, årsrapport mv Vedtægter Klageansvarlige Ansvarsfraskrivelse Bilag A. Vedtægter dateret 19. marts 2014 Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 2 AF 12

3 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Herning, den 25. februar 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen StockRate Invest Jørgen Almberg Direktør Dental Management Lyngebækgårds Alle 2A 2990 Nivå Flemming Nielsen Direktør Rudesøvej 2, Øverød 2840 Holte Troels Gjerrild Adm. direktør Odgers Berndtson A/S Amaliegade København K Randi Bach Poulsen Partner Bech-Bruun Langelinie Allé København Ø Ændringsforhold Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringsstrategi og investeringsrisici, kan inden for lovgivningens og vedtægternes fastsatte rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Prospektet erstatter enhver tidligere udgave af prospektet for de forhold, som er omhandlet heri, således at tidligere udgaver af prospektet ophører med at være gældende fra dette prospekts offentliggørelsesdato. Dato for offentliggørelse af prospektet 26. februar 2015 Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 3 AF 12

4 1. Investeringsforeningen StockRate Invest 1.1. Navn og adresse Investeringsforeningen StockRate Invest c/o Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade Herning Telefon Mail: 1.2. Stiftelse Investeringsforeningen StockRate Invest blev stiftet den 15. december Registreringsnumre Investeringsforeningen StockRate Invest er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr: Investeringsforeningen StockRate Invest er registreret hos Finanstilsynet under FT.nr: Tilsynsmyndighed Investeringsforeningen StockRate Invest er underlagt Finanstilsynet som den kompetente tilsynsmyndighed: Finanstilsynet Århusgade København Ø Tlf: Fax: Foreningens formål Foreningen, med hjemsted i Herning Kommune, har til formål fra offentligheden, med mindre andet er bestemt i vedtægterne, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. foreningens vedtægter Investeringsforeningen StockRate Invest ledelsen og organisationen 3.1. Daglig ledelse Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S Østergade 2, 7400 Herning Adm. direktør Henrik Kragh CVR-nr Selskabet ejes af Handelsbanken Fondbolagsförvaltning AB, som er et helejet datterselskab af Handelsbanken AB (publ.). Aftalen kan opsiges af begge parter med et varsel på 6 måneder. Foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Foreningens årlige administrationsomkostninger i henhold til denne aftale udgør pr. 1. januar ,20% dog minimum DKK Omkostningerne beregnes bagud ved hvert kvartalsskrifte, jf. foreningens vedtægter 23, stk. 1 og 2. Ved fællesudgifter forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder blandt andet honorar til bestyrelsen og direktionen eller forvaltningsselskabet, jf. foreningens vedtægter 23, stk Revision Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR nr Depotselskab, rådgiver, markedsføring, market-maker, udstederfunktion og samlede administrationsomkostninger J. P. Morgan EUROPE (UK), Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Europe Limited, Storbritannien J.P. Morgan Copenhagen Branch Kalvebod Brygge DK-1560 Copenhagen V CVR-NR Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 4 AF 12

5 Depotselskabsaftale: Investeringsforeningen StockRate Invest og Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S har indgået en depotselskabsaftale med J.P. Morgan Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien (kaldet depotselskabet). Aftalen er indgået i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt de bestemmelser, der er udstedt af Finanstilsynet i medfør heraf. Depotselskabet påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Depotselskabsaftalen går i korte træk ud på at sikre, at køb og salg af værdipapirer altid sker mod samtidig modtagelse/udlevering af værdipapirer, og at aktiverne altid er til stede. Ud over disse kontrolfunktioner kommer almindelige rutiner som udbetaling af udbytte, tilbagesøgning af udenlandsk udbytteskat, gennemførsel af diverse aktieombytninger, aktiesplit, aktieudvidelser m.v. Depotselskabet forestår ligeledes afvikling af likvider og værdipapirer for alle handler indgået på foranledning af foreningen. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders forudgående skriftlig varsel til den første i en måned. Depotselskabet modtager honorar for sine kontrolopgaver og forpligtelser. Honoraret beregnes med udgangspunkt i værdipapirernes kursværdi ultimo hver måned. Honorar til depotselskab Honorar til depotselskab (p.a.) StockRate Invest Globale Aktier Udloddende 0,0010 0,3950% Udover depotgebyret betales et transaktionsgebyr på max 260,50 kr. I foreningens regnskab fremgår udgiften til depotselskabet som en del af posten "Gebyr til depotselskab" Rådgivningsaftale: Investeringsforeningen har indgået rådgivningsaftale med Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød (www.stockrate.dk) om ydelser i forbindelse med placering af foreningens midler. Det grundlæggende i rådgivningsaftalens ydelser er at forsyne Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S med informationer, der er nødvendige for at opfylde foreningens formål. Rådgiver er gjort bekendt med de retningslinier, som bestyrelsen har fastlagt i form af investeringsinstruks for afdelingen. Rådgivers hovedvirksomhed er investeringsrådgivning. Rådgiver modtager honorar for arbejdet. Honoraret beregnes med udgangspunkt i formuens størrelse ultimo måneden. Foreningsformuen opgøres til markedsværdi jf. foreningens vedtægter 10. Honoraret består af et rådgivningshonorar på 0,25 pct. pr. kvartal af foreningens gennemsnitlige formue samt et afkastafhængigt honorar på 10 pct. pr. kvartal af den del af foreningens afkast, der overstiger afkastet i MSCI AC World Index LC (EUR, Gross). Ved beregning af eventuelt afkastafhængigt honorar gælder princippet om high watermark, dvs. at en evt. negativ merperformance i foregående kvartaler skal genvindes før performanceaflønningen kan finde sted. I foreningens regnskab fremgår udgiften til rådgiver, som en del af posten "Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen". Aftalen kan opsiges af rådgiver med et varsel på 3 måneder. Foreningen kan, jf. 65 stk. 2 i lov om investeringsforeninger m.v., opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse Markedsføringsaftale For at styrke markedsføringen har foreningen indgået aftale med Fondsmæglerselskabet StockRate Assets Management A/S, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød om salg af og rådgivning om foreningens produktudbud. Rådgiver modtager ingen honorering for ydelsen. Aftalen kan opsiges af rådgiver med et varsel på 6 måneder. Foreningen kan, jf. 65 stk. 2 i lov om investeringsforeninger m.v., opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse Market maker og udstederfunktion Foreningen har indgået aftaler om market making og udstederfunktion med Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.). Dette indebærer, at Handelsbanken som Market-maker stiller priser i foreningens afdelinger i bankens interne systemer samt via Nasdaq OMX Copenhagen A/S på InvesteringsForeningsBørsen. Der er desuden indgået aftale med Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ.) om udstederfunktionen. Betalingen herfor er på kr. pr. afdeling årligt. Hertil kommer omkostninger i forbindelse med den enkelte emission eller indløsning disse omkostninger fremgår af emissions- og indløsningsomkostningerne. Aftalerne kan opsiges af market-maker/udsteder med et varsel på 6 måneder. Foreningen kan, jf. lov om investeringsforeninger m.v. 65 stk. 2, opsige aftalerne med øjeblikkelig virkning, hvis det er i foreningens interesse. Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 5 AF 12

6 De samlede administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, afkastafhængig honorering til foreningens rådgiver, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling jf. vedtægterne 23, stk. 5 ikke overstige 10,00 % af den gennemsnitlige formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Administrationsomkostninger i pct. i forhold til gennemsnitsformuen: * StockRate Invest Globale Aktier Udloddende 1,43 1,43 1,60 1,73 0,98 * Afdelingen havde første regnskabsperiode 14/9 31/ Oplysninger vedrørende afdelingens regnskab m.v Regnskabsrapporter Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Det vil sige, at årsrapport udarbejdes pr. 31. december og halvårsrapport pr. 30. juni. Års- og halvårsrapporten aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. For hvert års- og halvårsrapport udarbejdes en rapport bestående af balance (status), resultatopgørelse og årsberetning for hver enkelt afdeling. Ved oprettelse af nye afdelinger i foreningen løber det første regnskabsår fra dagen efter sidste tegningsdag og frem til førstkommende 31. december. Halvårsrapporten og den reviderede årsrapport med bestyrelsens årsberetning for det sidst afsluttede regnskabsår udleveres ved henvendelse til Investeringsforeningen StockRate Invest eller kan findes på foreningens hjemmeside Formue Medlemsformuen i Investeringsforeningen StockRate Invest var pr. 31. december ,9 mio. kr Vederlag til bestyrelse, forvaltningsselskab og Finanstilsynet Det samlede vederlag til bestyrelsen i foreningen beregnes som et fast beløb, der godkendes af generalforsamlingen. Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i tkr. Forvaltningsselskabet Bestyrelseshonorar Finanstilsynet StockRate Invest Globale Aktier Udloddende 558 tkr. 250 tkr. 17 tkr Information På foreningens hjemmeside findes der oplysninger om afdelingen, indre værdier, kurser, skatteregler m.v. 5. Oplysninger om afdelingen 5.1. Generel oplysning om afdelingen StockRate Invests afdelingen er mærket Gul i henhold til Finanstilsynets risikomærkning. For yderligere risikomærkning, se CI (Central Investordokument) eller Faktaark, hvor risikoprofil i henhold til EU's regler fremgår. Dokumenterne kan findes på For foreningens afdeling gælder, at midlerne skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Såfremt der ikke fremgår andet under den enkelte afdeling gælder endvidere: At afdelingerne foruden investeringer på markeder beliggende i stater, der er medlem af Den Europæiske Union, og på markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med, kan investere på markeder, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller som er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Endvidere kan afdelingerne investere på regulerede markeder, der er optaget på EUkommissionens liste., der hvert år offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. At afdelingerne må investere indtil 10 pct. af deres formue i værdipapirer, der ikke er noterede eller noterede på børser, som ikke er medlem af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges (FE- SE), jf. 139, stk. 4 i lov om investeringsforeninger m.v Generel Investeringsrisici Der er en række forskellige risici, men populært taler man primært om disse risici i forbindelse med investering i aktier: Markedsrisiko Landerisiko Selskabsspecifik risiko Branchespecifik risiko Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 6 AF 12

7 Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Modpartsrisiko Udstederrisiko Rådgiverrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for at et marked udvikler sig negativt. Denne risiko er i høj grad afhængig af det marked, der investeres i. Mange markeder har indbyrdes sammenhæng, men man kan søge at minimere markedsrisikoen ved at investere i flere aktivklasser. Der er stor forskel på markedsrisikoen for eksempelvis danske obligationer og kinesiske aktier. Det gør ikke det ene til en bedre investering, men er blot et eksempel på, at risikoen er forskellig. Landerisikoen dækker over udviklingen i de enkelte lande. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer globalt og investeringerne er spredt på flere lande. Selskabsspecifik risiko er de risici, der knyttes til det enkelte selskab. En virksomhed kan være i et stigende marked og i en god branche, men være dårligt ledet. I denne situation vil et sådant selskab typisk give et dårligere eller endog negativt afkast. Spredningskravene i en investeringsforening medvirker til at mindske de selskabsspecifikke risici. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer typisk i 50 selskaber med en ligelig fordeling af midlerne. Den selskabsspecifikke risiko er derfor meget minimeret. Branchespecifik risiko er risikoen tilknyttet en branche. Man kan eksempelvis have en generel positiv udvikling i økonomien, men for en specifik branche er der tilbagegang. Likviditetsrisikoen er risikoen for at de værdipapirer du ejer, ikke kan omsættes. Har du behov for pengene og er der ingen købere, kan den pris man ender med at få være meget forskellig fra markedsprisen. I Investeringsforeningen StockRate Invest søger vi at minimere denne risiko ved at sprede investeringerne på flere forskellige værdipapirer. Likviditetsrisikoen er forskellig fra marked til marked. Udvælgelsesmodellen vi anvender i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende sikrer, at selskaberne som regel er let omsættelige. Dette medvirker til at minimere likviditetsrisikoen. Valutakursrisikoen er til stede, når der investeres i udenlandske værdipapirer. Alle værdier opgøres i danske kroner med den til enhver tid gældende valutakurs. Modpartsrisikoen er risikoen for at den man handler med, ikke kan opfylde sine forpligtelser. I en investeringsforening er dog indbygget meget sikkerhed omkring dette parameter og alle handler med værdipapirer vi laver, sker med samtidig udveksling af værdipapirer og betaling. På den måde er modpartsrisikoen meget begrænset. Udstederrisikoen er risikoen for at værdipapirets udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Har man købt aktier i et selskab, kan dette selskab gå konkurs. Sker dette er pengene tabt. Investeringsforeninger er lovgivningsmæssigt underlagt en række restriktioner. I en aktieafdeling må vi eksempelvis maksimalt investere 10% af formuen i et selskab. Dette medvirker til at begrænse udstederrisikoen. Ydermere er investeringsinstruksen sådan indrettet at eksponeringen mod enkelte selskaber som hovedregel ikke er over 2% af foreningens formue. Rådgiverrisikoen er risikoen for at den rådgiver man har valgt til at udvælge værdipapirer, ikke er god nok. Man kan opnå højere afkast på flere måder blandt andet ved at tage højere risiko. Derfor vurderer vi løbende om afkast og risiko er i overensstemmelse med strategien og den forventede risikoprofil. De forventninger, som er omtalt under den enkelte afdeling, er ikke nogen garanti for fremtidige afkast Afdelingens ISIN, SE-nr. samt FT-nr. ISIN kode SE-nr. FT.nr. Globale Aktier Udloddende DK Bevisudstedende StockRate Invest Globale Aktier Udloddende er bevisudstedende Udlodning Afdelingen er udloddende og opfylder de i ligningslovens 16 C, stk. 2 anførte krav til minimumsudlodning. Udbytte udbetales årligt til investorernes konti i deres kontoførende pengeinstitut Generel beskatning Medmindre andet fremgår under den enkelte afdeling, opfylder afdelingen de skattemæssige minimumsudlodningskrav og andelene heri kvalificeres skattemæssigt som investeringsbeviser i et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 7 AF 12

8 Ved køb af andele for "pensionsmidler" beskattes gevinst/tab efter lagerprincippet jf. reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Ved køb af andele for "frie midler" beskattes gevinst/tab efter reglerne i personskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. Ved køb af andele for selskaber beskattes gevinst/tab og udbytte som selskabsindkomst. Beskatning sker efter lagerprincippet. Det grundlæggende princip i beskatningen af andele i StockRate Invest er, at investor i princippet bliver beskattet af andelene på samme måde som ved en direkte investering i en obligation eller aktie. Oplysningerne er af generel karakter og der henvises til skatterådgiver for individuel vurdering af de skattemæssige konsekvenser for den enkelte investortype Emission Emissionskursen fastsættes efter dobbeltprismetoden, jf. 4 i lovbekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2014 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v., som afdelingens indre værdi med tillæg af et beløb (emissionstillæg) til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Indre værdi beregnes ved at dividere afdelingens formue på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Emissionstillæg udgør Markedsføring, herunder trykning og annoncering Garantiprovision Omkostning til udsteder Kurtage til indkøb af værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter i forbindelse med køb af afdelingens værdipapirer Udgifter til offentlige myndigheder Samlede omkostninger 0,000 pct. 0,000 pct. 0,080 pct. 0,450 pct. 0,250 pct. 0,000 pct. 0,780 pct. De angivne maksimale emissionstillæg kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningspriser på hjemmesiden samt offentliggøre separat selskabsmeddelelse herom via NASDAQ OMX Copenhagen. Det enkelte medlems kurtageudgifter i forbindelse med handel med andele i foreningen afhænger af medlemmets kontoførende institut Indløsning Indløsningsprisen fastsættes for hver afdeling efter dobbeltprismetoden, jf. 4 i bekendtgørelse nr. 757 af 17. juni 2014 om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. Foreningen er forpligtet til at indløse medlemmernes andele på forlangende. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter at foreningen har realiseret de til indløsningen, af andelene, nødvendige aktiver. Ved udsættelse skal foreningen straks give meddelelse herom til Finanstilsynet. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsningen af andele. Omkostningerne ved indløsning forventes maksimalt at udgøre 0,78 pct. Indløsningsomkostninger Kurtage ved afhændelse af værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter i forbindelse med salg af afdelingens værdipapirer Omkostning til udsteder 0,45 pct. 0,25 pct. 0,08 pct. Nettoprovenuet ved indløsning udbetales til investorernes konti i deres kontoførende pengeinstitut. De angivne maksimale indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningspriser på hjemmesiden samt offentliggøre separat selskabsmeddelelse herom via NASDAQ OMX Copenhagen ÅOP (årlig omkostning i procent) ÅOP beregnes efter følgende generelle formel: (Seneste årlige administrationsomkostninger i procent + seneste handelsomkostninger ved løbende drift i procent) + ((maksimalt emissionstillæg i procent + maksimalt indløsningsfradrag i procent)/7). ÅOP er beregnet pr. 31. december 2014 til 1,71 %. Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 8 AF 12

9 5.9. Stemmeret Hvert medlem har én stemme for hver 100 kr. pålydende andele, jf. foreningens vedtægter 17, stk. 4 Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele, jf. vedtægternes 17, stk. 1. Stemmeret kan kun udøves for de foreningsandele, som mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger, jf. foreningens vedtægter 17, stk. 2. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens opløsning, fusion eller spaltning og andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen, jf. vedtægternes 17, stk. 3. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år, jf. foreningens vedtægter 17, stk. 5. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 5% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele (eller 5% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger om fælles anliggende) Afvikling Generalforsamlingen træffer beslutning om afvikling af foreningen eller afdelingerne, jf. foreningens vedtægter 18, stk. 1. Beslutning om afvikling kan blandt andet træffes på grundlag af, at formuen ikke er tilstrækkelig og derfor ikke opfylder formuekravet, at en afdelings investeringsmålsætning ikke længere er aktuel eller ikke længere kan lade sig gøre - det kan være, hvis et eller flere lande, som en afdeling har investeret inden for, ikke længere vil tillade udlændinge at eje værdipapirer i det pågældende land - at en afdeling ønsker at fusionere med en anden afdeling i foreningen, eller at der ikke længere er potentiale for afdelingen. I tilfælde af afvikling finder de for aktieselskaber gældende afviklingsbestemmelser med fornødne tillempelser tilsvarende anvendelse på foreninger omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. samt afdelinger heraf. Selskabslovens 221 kan ikke fraviges. Under visse forudsætninger kan Finanstilsynet inddrage en forenings eller en afdelings tilladelse, jf. lov om investeringsforeninger m.v I tilfælde af en sådan inddragelse skal foreningen eller afdelingen afvikles, jf. lov om investeringsforeninger m.v Oplysninger om de enkelte afdelinger Foreningen har pt. en afdeling, StockRate Invest Globale Aktier Udloddende. Afdelingen retter henvendelse til offentligheden, fra hvem afdelingen modtager midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. og på forlangende af en deltager indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne StockRate Invest Globale Aktier Udloddende Investorerne i StockRate Invest Globale Aktier Udloddende vil primært være privatpersoner, der investerer for frie midler eller pensionsmidler. Afdelingen benyttes af investorer, der har et bredt og langsigtet ønske om investeringer i globale aktier. Afdelingen henvender sig til investorer, som er villige til at påtage sig en højere risiko, idet der er mulighed for variation af formuens værdi. StockRate Invest Globale Aktier Udloddende vil føre en aktiv investeringspolitik og rådgiverens muligheder for at sammensætte og ændre på porteføljen betyder, at porteføljens afkast kan påvirkes i såvel positiv som negativ retning i forhold til udviklingen på benchmark. Afdelingens målgruppe er derfor investorer, der langsigtet ønsker et afkast, der ligger over afdelingens benchmark, men på kort sigt godt kan acceptere udsving i afkastet. Den anbefalede investeringshorisont er minimum 4 år, da der kan forekomme kursudsving på aktiemarkederne samt på grund af omkostninger ved køb og salg Stiftelse Beslutning om etablering af afdelingen blev truffet af bestyrelsen den 15. december 2009 og godkendt af Finanstilsynet den 6. juli 2010, hvorefter bestyrelsen d. 18. august 2010 traf beslutning om at iværksætte afdelingens lancering Investeringsstrategi StockRate Invest Globale Aktier Udloddende investerer i globale aktier. Afdelingens midler placeres på markeder, som er medlemmer af World Federation of Exchanges. Investeringerne kan endvidere ske gennem andele i andre foreninger eller disse foreningers afdelinger, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. af formuen. Afdelingens benchmark er MSCI AC World Index LC (EUR, Gross), Afdelingens investeringsunivers udgøres af selskaber, hvis aktier er optaget til notering på børser, der er medlem af World Federation of Exchanges. Formålet er på sigt at opnå et gen- Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 9 AF 12

10 nemsnitligt højere afkast end benchmarkafkastet efter omkostninger. Vi forventer, at afdelingens afkast i gennemsnit over fem år vil ligge over afkastet i afdelingens benchmark efter omkostninger. Afdelingen investerer i et begrænset antal aktier på globalt plan uden hensyn til den enkelte akties vægt i afdelingens benchmark. Den valgte strategi skal give porteføljemanageren mulighed for at skabe et afkast, der ligger over benchmark efter omkostninger. Porteføljemanageren kan af hensyn til omkostningerne fastsætte en minimumsinvestering pr. selskab. Det tilstræbes, at enhver investering indledningsvis ikke afviger væsentligt fra 2 pct. af afdelingens formue, således at afdelingen tilstræber investering i 50 selskaber. Inden for disse rammer, kan porteføljemanageren vælge selskaberne ud fra fundamentalanalyser, automatisk screening af udvalgte nøgletal eller andre brugbare værktøjer. Ud over investering i aktier kan afdelingen også investere i depotbeviser, som f. eks amerikanske depotbeviser (ADR'er) og globale depotbeviser (GDR'er), hvis afkast følger afkastet på en nærmere angivet underliggende aktie. Risikomæssigt afviger depotbeviser fra investering i aktier. Et depotbevis er udstedt af en tredjepart, der er forpligtet til på et nærmere bestemt tidspunkt at ombytte depotbeviset med den underliggende aktie, eller at udbetale værdien af den underliggende aktie. Det betyder dog også, at investor ud over risikoen for aktiens udvikling også har risikoen for, at udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser. Yderligere kan der også være særlige risici ved depotbeviser i tilfælde, hvor f. eks den underliggende aktie indgår i en lokal fusion. Handlen med depotbeviset kan i en sådan situation risikere at blive suspenderet i en længere periode. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning Fastholdelse af risikoprofil Afdelingen er aktivt styret og afvigelser i forhold til selskaber og sektorer kan forekomme i forhold til afdelingens benchmark. De opstillede spredningskrav modvirker en evt. overeksponering mod enkelte selskaber. Bestyrelsen skal løbende modtage rapportering fra investeringsforvaltningsselskabets direktion for at kunne kontrollere, at investeringsforvaltningsselskabets direktion følger retningslinjerne samt evaluere om administrationen er tilfredsstillende. Supplerende oplysninger om de kvantitative grænser og om de metoder, der anvendes for at overholde disse grænser, kan rekvireres ved henvendelse til Investeringsrisici Afdelingen er mærket Gul i henhold til Finanstilsynets risikomærkning. For yderligere risikomærkning se CI (Central Investordokument) eller Faktaark, hvor risikoprofil i henhold til EU s regler fremgår. På nedenstående skala ses afdelingens risikoindikator: Lav risiko Typisk lavt afkast Høj risiko Typisk højt afkast Risikoskalaen er en del af Central Investorinformation. Afdelingens placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan afdelingen skifte plads. Derfor kan den viste skala være forældet den senest opdaterede Central Investorinformation kan findes på Afdelingen er aktiv i investeringsvalget og der kan blive tale om udsving i forhold til benchmark. Da der investeres i aktier kan der blive tale om betragtelige udsving i formuens markedsværdi. Der er generelt en højere risiko ved at investere i aktier end i eksempelvis stats- og realkreditobligationer, hvorfor der tilstræbes en langsigtet investeringsstrategi og -horisont. I StockRate Invest Globale Aktier Udloddende er der, udover den selskabs- og branchespecifikke risiko, ligeledes lande- og valutabestemte risici. Værdien af afdelingens investeringsandele er således følsomme over for udsving i de valutaer, hvori de enkelte værdipapirer er hjemmehørende. I StockRate Invest Globale Aktier Udloddende anses valutakursrisikoen for at være middel, idet valutaerne kan svinge i kurs i forhold til den danske krone. De realiserede udsving opvejer i nogen grad hinanden. Landespecifikke risici vil oftest afspejle sig i valutakursen. Generelt er selskabers aktier følsomme over for det enkelte lands økonomiske sundhed, den førte politik og de eventuelle restriktioner, som det medfører. For StockRate Invest Globale Aktier Udloddende vedkommende anses de lande, som indgår i investeringsuniverset for at være behæftet med varierende landespecifikke risici. Ovenstående omtale af risici er ikke udtømmende, idet andre faktorer ligeledes kan have indflydelse på aktiernes værdi. Desuden kan forskellige dele af aktiemarkedet reagere forskelligt på disse forhold. Afkast i pct Performance i afdelingen 17,6 13,6 16,0 0,0 11,0 1) Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 10 AF 12

11 Performance for benchmark 19,0 17,8 15,3-3,5 7,2 1) Første regnskabsperiode er 14/9 31/12. En afdelings historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Der er altid en risiko forbundet med investering, og en lang investeringshorisont mindsker en investors sårbarhed over for kursudsving på kort sigt Udbytte Udbytte i kr. og procent pr. andel 7,30 1,70 0,0 3,50 0,0 7. Oplysninger om foreningsandelene 7.1. Tegningssted Handelsbanken, Havneholmen 29, 1561 København V Tegningen kan ekspederes gennem samtlige pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber Stykstørrelse Andelene registreres i VP Securities A/S i stykstørrelser på nominelt 100 kr Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder Betaling Betaling for de nytegnede foreningsandele erlægges på valørdagen mod registrering i VP Securities A/S Optagelse til handel Foreningens afdelinger er optaget til handel på InvesteringsForeningsBørsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Handelsbanken er market maker i foreningens beviser Emission Der er løbende emission uden fastsat højeste beløb Ex-kupon Bestyrelsen kan beslutte, at der i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes foreningsandele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår. I tilfælde af, at bestyrelsen har truffet beslutning om udstedelse af foreningsandele uden ret til udbytte i udloddende afdelinger, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling ved anvendelse af dobbeltprismetoden efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede foreningsandele. Der tillægges et beløb til dækning af omkostninger til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen Notering på navn Andele i foreningen udstedes til ihændehaver, men kan på begæring noteres på navn i foreningens bøger. Anmodning om notering på navn skal ske til medlemmets pengeinstitut, som fører depotet i Værdipapircentralen. VP Securities A/S er ejerbogsfører Omsættelighed Andele i afdelingerne er frit omsættelige, jf. foreningens vedtægter 9, stk Indløsning Intet medlem af foreningen er forpligtet til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er forpligtet til at indløse medlemmernes andele på forlangende, jf. vedtægterne 12. Foreningen kan dog, jf. vedtægterne 12, stk. 2, i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver Offentliggørelse af priser Foreningen oplyser dagligt aktuelle emissions- og indløsningspriser. Kursoplysninger (indre værdi, købs- og salgskurser, emissions- og indløsningspriser) kan fås ved henvendelse til tegningsstederne. Kursoplysningerne findes i flere af de landsdækkende dagblade samt i OMX s kursliste over investeringsforeninger. Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 11 AF 12

12 8. Øvrige oplysninger 8.1. Prospekt, årsrapport mv. Foreningens prospekter, vedtægter og årsrapporter kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningen eller på foreningens web-side Vedtægter Foreningens vedtægter skal betragtes som en integreret del af dette prospekt og skal medfølge ved udlevering af tegningsprospektet. Vedtægterne udleveres også ved henvendelse til tegningsstederne, Investeringsforeningen StockRate Invest eller kan findes på foreningens hjemmeside Det fuldstændige tegningsprospekt samt vedtægter kan rekvireres gratis ved henvendelse til foreningen eller kan findes på foreningens hjemmeside Klageansvarlige Ved klager over egne konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen kontaktes den daglige bankrådgiver. Ved klage over forholdene i Investeringsforeningen StockRate Invest kan klagen sendes til: Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S, Østergade 2, 7400 Herning, Att.: Lone Skiffard eller på mail til 8.4. Ansvarsfraskrivelse Dette prospekt er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og EU-lovgivning. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til Kapitel 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet er ikke et tilbud om køb eller en opfordring til at gøre tilbud. Oplysninger i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investerings- og skattemæssige forhold. StockRate Invest advarer om, at drage slutninger om fremtidig afkast på baggrund af de historiske afkast, der er oplyst under de enkelte afdelinger. Investeringsforeningen StockRate Invest SIDE 12 AF 12

13 Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 1 af 8

14 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen StockRate Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Herning kommune. Formål 2 Foreningens formål er, jf. 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 12. Medlemmer 3 Medlem af foreningen er enhver, der ejer en eller flere foreningsandele. Hæftelse 4 Foreningens medlemmer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter stk. 2, hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 4. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5 Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. Stk. 3. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. Stk. 4. Foreningen må anvende afledte finansielle instrumenter i forbindelse med risikoafdækning, jf. 6, stk. 5.. Afdelinger 6 Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, der alle er bevisudstedende, som kan investere midlerne på markeder, der opfylder Finanstilsynets retningslinier herom jf. bilag 1, og som alle kan eje aktier i det investeringsforvaltningsselskab, der administrerer foreningen, jf. 17, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v.: Stk. 1. Aktieafdelinger: Nr. 1 StockRate Invest Globale aktier Udloddende Investerer i internationale aktier samt i depotbeviser som fx amerikanske depotbeviser (ADR'er) og globale depotbeviser (GDR'er). Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 2 af 8

15 Investeringerne kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger eller disse foreningers afdelinger, jf. 124 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse investeringer må højest udgøre 10 pct. af formuen. Afdelingen er en udloddende afdeling. Stk. 2. Aktieafdelingerne kan investere i aktier, der handles på et reguleret marked eller handles på andre regulerede markeder, der er offentligt anerkendte, regelmæssigt arbejdende og åbne for offentligheden. Disse regulerede markeder skal være: medlemmer af World Federation of Exchanges eller full members eller associate members af FESE. Stk. 3. Aktieafdelingerne må investere indtil 10% af formuen i værdipapirer, der er noterede på børser, som ikke er medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities Exchanges (FESE), jf. 120, stk. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. Stk. 4. Aktieafdelingerne opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 angivne begrænsninger med hensyn til aktivfordelingen. Stk. 5. Aktieafdelingerne kan alene anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Stk. 6. Aktieafdelingerne retter henvendelse til offentligheden. Lån 7 Hverken foreningen eller en enkelt afdeling må optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog: 1. optage kortfristede lån på højst 10% af afdelingens formue for at indløse medlemsandele eller for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og 2. optage lån på højst 10% af afdelingens formue til erhvervelse af fast ejendom, der er absolut påkrævet for udøvelse af dens virksomhed. Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15% af afdelingens formue. Foreningen må ikke yde lån eller stille garanti. Udlån og garantiforpligtelser 8 Stk. 2. Foreningen kan dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5% af foreningens formue. Foreningsandele 9 Andele registreret i Værdipapircentralen udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. Stk. 2. Afdelingen afholder samtlige omkostninger ved registrering i Værdipapircentralen. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for medlemmets andele. Stk. 4. Andelene udstedes til ihændehaveren men kan på begæring over for kontoførende institut/foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Intet medlem af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 10 Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 3 af 8

16 Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 10 i lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 2. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1 med antal tegnede andele. Stk. 3. Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. 11 fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling, fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi, jf. stk. 2 og 3, jf. stk. 1, efter fradrag af værdien af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår Emission og indløsning 11 Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele. På et medlems forlangende skal foreningen indløse medlemmets andel af en afdelings formue. Stk. 2. Foreningen kan udsætte indløsningen, når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. 12 Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser 13 Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen. Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2 og 3, jf. stk. 1, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Herning. Generalforsamling 14 Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst 5 % af det samlede pålydende af andele i foreningen / i en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller den på generalforsamlingen valgte revisor har anmodet derom. Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers og maksimalt 4 ugers skriftligt varsel til alle navnenoterede investorer, som har anmodet herom og ved indrykning på foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. Stk. 6. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 4 af 8

17 Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 8. Forslag fra medlemmerne skal for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse. 15 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 2. Der føres en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. Stk. 3. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet kopi af denne være tilgængelig for medlemmerne på foreningens kontor. 16 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. 19 stk Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelt. 17 Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage forinden har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Stk. 2. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som 1 uger forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger. Stk. 3. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue, afdelingens afvikling, fusion eller spaltning og andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. Hvert medlem har én stemme for hver kr. 100 pålydende andele. Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Stk. 6. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 5% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele (eller 5% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemningen om fælles anliggende). Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af de i 18 nævnte tilfælde. Stk. 8. Pressen har fri adgang til generalforsamlingerne. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og afvikling 18 Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om en foreningens afvikling, spaltning eller fusion af den ophørende forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 2. Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på generalforsamlingen Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 5 af 8

18 afdelingens medlemmer. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Stk. 3. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, medmindre de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling, såfremt der ikke er nye dagsordenspunkter. Bestyrelsen 19 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 3. Alle bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 70 år. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 20 Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som ændringer i lov om investeringsforeninger m.v. eller anden lovgivning nødvendiggør, eller som pålægges af Finanstilsynet. Stk. 4. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne anledning er nødvendige eller foreskrives af Finanstilsynet som betingelse for godkendelse. Stk. 5. Medlemmer af foreningens ledelse, dens depotselskab, og eventuelle investeringsforvaltningsselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykket skal gives for hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Administration 21 Foreningens daglige ledelse varetages af et af bestyrelsen valgt investeringsforvaltningsselskab, der skal godkendes af Finanstilsynet. Bestyrelsen kan i stedet ansætte en direktion til at varetage den daglige ledelse. Stk. 2. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Foreningen tegnes af: Tegningsregler Tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 2. Et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab. Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer. Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 6 af 8

19 Administrationsomkostninger 23 Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Stk. 2. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensyntagen til såvel de enkelte afdelingers investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug som deres formue. Omkostningerne fordeles bagud ved hvert kvartalsskifte. Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i et helt kvartal, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Stk. 4. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder blandt andet honorar til bestyrelse og direktion eller administrationsselskab. Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, afkastafhængig honorering til foreningens rådgiver, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 10,00 % af den gennemsnitlige formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Depotselskab 24 Afdelingens instrumenter skal forvaltes og opbevares særskilt for foreningen af et af Finanstilsynet godkendt depotselskab. Stk. 2. Beslutning om ændring af depotselskab træffes af bestyrelsen. Regnskab, revision og overskud 25 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport, der i det mindste består af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, samt en ledelsesberetning. Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne. Stk. 2. Årsrapporten skal indeholde særskilt balance, resultatopgørelse og noter for hver enkelt afdeling. Redegørelse for anvendt regnskabspraksis kan dog udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne. Stk. 3. Der skal hvert år pr. 30. juni udarbejdes en halvårsrapport, for hver afdeling. Stk. 4. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Eventuelle øvrige revisorer skal være statsautoriserede eller registrerede. Revisorer vælges af generalforsamlingen. Stk. 5. Den seneste reviderede årsrapport og den seneste halvårsrapport udleveres vederlagsfrit ved henvendelse til foreningens kontor. I udloddende afdelinger foretages en udlodning, der opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. 26 Stk. 2. Provenu ved formuerealisation i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning. Stk. 3. Udbytte af andele i en udloddende afdeling registreret i Værdipapircentralen betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Stk. 4. Retten til udbytte i en udloddende afdeling forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 3 år efter, at det forfaldt til udbetaling. Udbyttet tilfalder herefter afdelingen. Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 7 af 8

20 Foranstående vedtægter er senest godkendt på generalforsamlingen den 19. marts Herning, den 19. marts 2014 For Investeringsforeningen StockRate Invest: Jørgen Almberg Troels Gjerrild Flemming Nielsen Randi Bach Poulsen Vedtægter for Investeringsforeningen StockRate Invest Side 8 af 8

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest

Prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest Prospekt for Investeringsforeningen Handelsinvest Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 1 1.1 Navn og adresse... 2 1.2 Stiftelse... 2 1.3 Registreringsnumre... 2 1.4 Tilsynsmyndighed... 2 2 Foreningens

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Hedgeforeningen HP

Vedtægter for Hedgeforeningen HP Vedtægter for Hedgeforeningen HP Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen HP. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Hedgeforeningen HP Hedge. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening.

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur

Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Vedtægter for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Aarhus Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2009 kl. 12.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 01, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

«Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST «Sagsnr» konsoliderede vedtægter ai VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 28. april 2014 Navn og hjemsted

Læs mere