INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus

2 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

3 Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres opsparing bliver investeret i verdens største virksomheder og plejet af professionelle formueforvaltere med mere end 20 års erfaring. Vi tilstræber, at foreningen skal have lave admini - stra tionsomkostninger, til gengæld betaler medlemmerne 5% resultathonorar. De betaler ingen tegningsprovision. Vi kalder princippet no cure low pay og synes, det er en god model til en fair pris. Må vi præsentere investeringsforeningen Formuepleje Invest. investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 03

4 Fordele ved at investere i forening Investeringsforeninger har været kendte i Danmark i 75 år og bygger på foreningstanken - tanken om, at vi i fællesskab kan løfte større opgaver bedre og mere effektivt: Nem adgang til investering i udenlandske aktier Spredning på mange forskellige værdipapirer sænker risikoen Stordriftsfordele sikrer lavere omkostninger ved investering i værdipapirer Professionel pleje af Deres formue Unikke fordele i Formuepleje Invest Formuepleje Invest er en investeringsforening ejet og styret af medlemmerne. Udover de klassiske fordele ved at investere i fællesskab, har Formuepleje Invest nogle unikke karakteristika sammenlignet med andre investeringsforeninger: Omkostninger følger resultaterne de betaler administrationsomkostninger samt 5% af et eventuelt overskud som resultat honorar. Sammenfaldende interesser da Formueforvalteren bliver aflønnet i forhold til resultatet har vi samme langsigtede interesse at skabe det højest mulige afkast i forhold til risikoen, naturligvis altid under hensyntagen til de af bestyrelsen fastsatte risikorammer. Ingen tegningsprovision De betaler ingen tegningsprovision. Lav omsætning sikrer afkastet Formueforvalteren bliver betalt for at levere gode afkast, ikke for at handle med værdipapirer. Derfor omlægges investeringerne først når formueforvalteren vurderer, at andre aktier skaber mere værdi for investorerne. En lav omsætning betyder lave kurtageudgifter, og dermed højere afkast. Risiko Afdelingens midler placeres i globale aktier. Risikoen i afdelingen reduceres ved at sprede investeringerne over flere regioner og sektorer, så der er tale om en investering med en middel risiko. Det vil sige, at der kan blive tale om middel udsving afhængig af markedsudviklingen. Bemærk De ikke er garanteret at kunne bevare det fulde beløb, De har investeret. 0 4 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

5 Sådan fungerer Formuepleje Invest Formuepleje Invest er en investeringsforening, der er ejet af medlemmerne. Når De køber investeringsbeviser, bliver De samtidig medlem af foreningen og får stemmeret på generalforsamlingen. Deres formue bliver investeret i mange aktier bredt fordelt på brancher og lande. Vi investerer langt overvejende i meget store børsnoterede virksomheder i den vestlige verden (OECDlandene). Deres formue bliver plejet af Formueplejes professionelle formueforvaltere, der i forvejen plejer 35 mia. kr. for aktionærer i Formueplejeselskaberne. De betaler administrationsomkostninger samt 5% af resultatet. Eventuelle underskud skal altid indhentes før der igen betales resultathonorar. Som medlem af Formuepleje Invest tilbyder Formuepleje A/S rådgivning om skat, pension, risiko mv. Bliv medlem af Formuepleje Invest og modtag automatisk magasinet FORMUE samt indbydelser til halvårlige Formueplejedage, seminarer om skat, pension, investorpsykologi mv. fra Formuepleje A/S. investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 05

6 Hvad koster det? Formuepleje Invest har en meget fair omkostningsstruktur: De betaler ingen tegningsprovision Som investor betaler De 5% resultathonorar, når der er overskud. Opstår der i en periode kurstab, skal kurstabet indhentes, før der igen skal betales resultathonorar. Administrationsomkostninger, anslået 1,17% årligt 5% resultathonorar Investeringsforeningsandelene udbydes med et emissionstillæg på 0,75% fordelt på 0,25% til forventede omkostninger til etablering af værdipapirporteføljer samt 0,5% til forventede markedsføringsomkostninger. Omkostninger og afkast følges således ad. I andre investeringsforeninger betaler man typisk et fast rådgiverhonorar uanset resultaterne. Omkostningerne varierer i forhold afdelingens formue. Nogle omkostninger er en fast procentsats af formuen mens andre omkostninger er faste beløb. Opgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i en formue på 200 mio. kr. Bliver afdelingens formue større eller mindre, bliver de faste omkostninger tilsvarende større eller mindre. Læs mere i prospektet bagest i publikationen. Anslåede administrationsomk. Investeringsforvaltningsselskab 0,07% Handelsomkostninger 0,08% Depotselskab, VP gebyr 0,06% Rådgiver 0,20% Markedsføring og distribution 0,70% ÅOP* er ved et afkast på 10% estimeret til 1,82% og ved et nulafkast til 1,32%. * åop - Årlige Omkostninger i Procent udgør foreningens administrations- og handelsomkostninger samt investors handelsomkostninger i form af emissionstillæg og indløsningsfradrag, beregnet over en gennemsnitlig tidshorisont på syv år. Bestyrelse, revision, Finanstilsynet 0,06% I alt 1,17% *Ekskl. resultathonorar Afkast og omkostninger Afkast -10% -5% 0% 5% 10% 15% Administrationsomkostninger 1,17% 1,17% 1,17% 1,42% 1,67% 1,92% 06 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

7 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 07

8 08 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

9 Sådan investerer vi Formuepleje Invest Afdeling Globus investerer i globale aktier, primært i store, velkendte og solide selskaber. Investeringspolitikken lægges an på at investere i en langsigtet portefølje. Afdelingen vil typisk investere i et antal selskaber på omkring aktier, hvilket muliggør et godt kendskab til de enkelte investeringer. Målsætningen med afdelingen er at give investor det størst mulige porteføljeafkast efter skat og afgifter under hensyntagen til et princip om risikospredning. Afkastet kan variere betydeligt fra år til år, men vil dog være relativt stabilt i forhold til aktieafdelinger, som udelukkende investerer i enkelte lande eller enkelte sektorer. Det skyldes en stor sektormæssig og geografisk spredning. Porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi uden sektorbegrænsninger, hvor der tilstræbes en forholdsmæssig lav omsætningshastighed i porteføljen. investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 09

10 sådan er Skatten Formuepleje Invest afdeling Globus er en udbyttebetalende afdeling, der kan udbetale udbytte én gang årligt. Beskatningen af gevinster og tab ved salg sker efter de samme regler, der gælder ved direkte investering i aktier. Den del af udbyttet, der er renter, beskattes som kapitalindkomst. Resten af udlodningerne beskattes som aktieindkomst. Private midler Gevinst beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kroner for enlige og det dobbelte for ægtefæller beskattes med 28%. Aktieindkomst over kr. for enlige og det dobbelte for ægtefæller beskattes med 42% (2010-satser). Realiseret tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier eller aktiebaserede investeringsbeviser. Eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til kommende år uden tidsgrænse. Ved udbetaling af udbytte tilbageholdes a conto skat efter gældende regler. Pensionsmidler Alle investeringer foretaget for pensionsmidler beskattes efter lagerprincippet. Realiseret og urealiseret gevinst og tab opgøres den 31. december hvert år. Gevinst beskattes med 15%, mens nettotab fremføres til næste år. Det er pensions - ud byderen, der foretager skatteberegningen og afregner skatten. Selskaber Gevinst og tab beskattes efter reglerne for børsnoterede porteføljeaktier og medregnes således til selskabsindkomsten efter lagerprincippet. Ved udbetaling af udbytte tilbageholdes a conto skat efter gældende regler. Virksomhedsordning Investering er ikke tilladt, da det betragtes som hævning. Informationen om skattereglerne giver ikke en udtømmende beskrivelse af de skattemæssige forhold, hvorfor investorerne opfordres til at søge supplerende individuel rådgivning. 10 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

11 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 11

12 Om Formuepleje A/S fondsmæglerselskab Formuepleje Invest samarbejder bla. med Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab om rådgivning og distribution. Formuepleje A/S er Danmarks største uafhængige formueforvaltere, grundlagt 1986, med kontorer i Århus og Hellerup. Formuepleje forvalter i forvejen ca. 35 mia. kr. for aktionærer i syv børsnoterede og to unoterede investeringsselskaber. 12 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

13 SÅDAN INVESTERER DE I FORMUEPLEJE INVEST Formuepleje Invest afdeling Globus er velegnet til investering for opsparing i private midler, pension og selskaber. Husk: De bør altid have minimum 3-5 års horisont, når De investerer i aktier. Selvom afdeling Globus indeholder en fornuftig risikospredning i sig selv, anbefaler vi altid, at De spreder Deres investeringer og dermed risiko over flere typer værdipapirer fx obligationer. Afdelingen er ikke børsnoteret. Søg rådgivning før køb Vi anbefaler, at De kontakter Deres rådgiver, før De træffer beslutning om investering. Formueplejes rådgivere sidder også klar til at besvare Deres spørgsmål på telefon Vi anbefaler, at De læser det forenklede prospektet, der kan findes bagerst i denne publikation, inden De investerer i afdelingen. Det fuldstændige prospekt samt foreningens vedtægter kan hentes på Tegningsblanketter kan rekvireres på tlf eller hentes på investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 13

14 Forenklet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingernes potentielle medlemmer. København, den 8. oktober 2010 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Michael Vinther formand Carsten W. Thygesen næstformand Jørn Nielsen Beslutning om etablering af nærværende afdeling er truffet i henhold til vedtægternes 19 på et bestyrelsesmøde i Investeringsforeningen Formuepleje Invest den 1. oktober Prospektet for afdelingen er offentliggjort den 5. november Målgruppe Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne. Afdelingen henvender sig til investorer, der ønsker en eksponering mod udenlandske og danske aktier for en del af deres investeringer. Investor forventes at have kendskab til investering via investeringsforeningsandele og investor forventes at have vurderet, at afdelingens investeringspolitik og investeringsmålsætning er i overensstemmelse med investors ønske. Foreningens adresse Nyropsgade 17, st København V Tlf Fax Registreringsnumre Foreningens Finanstilsynsnummer: Foreningens CVR-nummer: Afdelingens Finanstilsynsnummer: 2 Afdelingens SE-nummer: Afdelingens ISIN Kode: DK Stiftelse og offentliggørelse Foreningen blev stiftet den 1. oktober Foreningens vedtægter kan bestilles på foreningens kontor og hjemmeside. Afdelingen henvender sig både til investorer, der investerer for frie midler og via pensionsordninger Investeringsforvaltningsselskab Nordea Invest Fund Management A/S Nyropsgade 17, st., 1602 København V CVR-nr Administrerende direktør, cand.merc. Cristina Lage Nordea Invest Fund Management A/S vil virke som investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen Formuepleje Invest og de til en hver tid af denne oprettede afdelinger. Selskabet påtager sig alle de et investeringsforvaltningsselskab påhvilende forpligtelser i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre 14 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

15 kollektive investeringsordninger m.v. Administrations aftalen kan opsiges af begge parter med et halvt års varsel. Revision Deloitte A/S Weidekampsgade 6, Postboks 1600, 0900 København C. CVR-nr Ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup. Depotselskab J.P. Morgan Europe(UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien Kalvebod Brygge 39-41, 1. sal, 1560 København V CVR-nr Foreningen har indgået aftale med J.P. Morgan Europe(UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdi - pa pirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. samt Finanstilsynets bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Hver afdeling betaler et depotgebyr, der er baseret på arten af instrumenter. Størrelsen af dette gebyr beregnes til cirka 0,0300 pct. p.a.(ekskl. moms) af den gennemsnitlige kursværdi heraf. Aftalen kan opsiges af foreningen med tre måneders varsel til den første i en måned. Aftalen kan af J.P. Morgan Europe(UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien opsiges med seks måneders varsel til den første i en måned. Rådgivningsaftale Foreningen har en rådgivningsaftale med Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S, hvis hovedbeskæftigelse er fondsmæglervirksomhed. Rådgiver er ikke koncernforbundet med foreningens depotselskab. Rådgiver skal rådgive om investering af foreningens aktiver ud fra de for de enkelte afdelinger fastlagte investeringsretningslinjer samt stille relevant analysemateriale til rådighed i relation hertil. Aftalen kan af foreningen opsiges med dags varsel og af rådgiver med 3 måneder varsel til udgangen af en måned. Hver afdeling betaler et rådgivningsgebyr beregnet ud fra arten af værdipapirer. Prisen for rådgiv ningen for nærværende afdeling beregnes efter nedenstående satser på baggrund af kursværdien af årets gennemsnitsformue placeret i disse. For nærværende afdeling er gebyret 0,2 pct. p.a. Som vederlag for de i aftalens forbundne ydelser beregnes der et årligt honorar på 5 pct. p.a. af afkastet i Afdelingen. Afkastet er her defineret som den procentvise tilvækst i Afdelingens indre værdi1 (herefter Afkast ). Honoraret beregnes på baggrund af Afdelingens gennemsnitlige månedlige formue. For udløsning af honoraret skal indre værdi være højere end det senest fastsatte High Water Mark. High Water Mark er defineret som Afdelingens højeste indre værdi pr. 31/12 for de foregående år. High Water Mark vil fra aftalens start være 100,50, således at der er taget højde for betaling af markedsføringsomkostninger. Ved udgangen af hvert år evalueres High Water Mark og sættes således til den højeste værdi af indre værdi pr. 31/12. Markedsføringsaftale Der er indgået en markedsføringsaftale med Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S for foreningens forskellige afdelinger. I henhold til aftalen forpligter Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S sig til at distribuere foreningens afdelinger samt sikre sig, at Fondsmæglerselskabet Formuepleje A/S medarbejdere har en uddannelse, der berettiger dem til at udføre dette, så det kan ske på kvalificeret vis. investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 15

16 Aftalen kan af foreningen opsiges med dags varsel og af rådgiver med 3 måneder skriftligt varsel til udgangen af en måned. For nærværende afdeling er formidlingshonoraret 0,70 pct. p.a. Årsrapport Årsrapporten aflægges i henhold til den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra den 2. juli 2010 til den 31. december Bevisudstedende Afdelingen er bevisudstedende. Udbyttebetalende Afdelingen er udbyttebetalende. Skat Som udloddende afdeling i henhold til ligningslovens regler er denne afdeling fritaget for beskatning. Nedenfor gennemgås hovedprincipperne for beskatning af afkast fra afdelingen. Uddybende information om reglerne kan indhentes hos foreningen. For medlemmer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, gælder særlige regler. Administrationsomkostninger, herunder vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet De totale administrationsomkostninger for foreningen, der den 31. december 2010 forventes at bestå af 1 aktiv afdeling forventes i 2010 at udgøre 3,0 mio. kr. Heraf forventes udgifter til investeringsforvaltningsselskabet at udgøre kr., bestyrelseshonoraret at udgøre kr., som fastsættes på ordinær generalforsamling i 2011, mens betaling til Finanstilsynet forventes at udgøre kr. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) for denne afdeling er estimeret til: 1,82 pct. ÅOP samler administrationsomkostninger og foreningernes handelsomkostninger samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. Investors gennemsnitlige tidshorisont er sat til syv år. De administrationsomkostninger, der indgår i beregningen er estimeret ved et middelafkast. Hvis afkastet bliver væsentligt højere vil ÅOP blive højere end de 1,82 pct. mens det modsatte vil gøre sig gældende ved lav performance. Personer: Beskatningsreglerne tager sigte på at beskatte afkast opnået gennem afdelingen efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Udbytter opdeles derfor i en del, som beskattes som kapitalindkomst (afdelingens renter og visse kursgevinster) og en del, som beskattes som aktieindkomst (afdelingens aktieudbytter og gevinst på aktier). Gevinst på beviserne beskattes som aktieindkomst med en beskatning på 28 pct./42 pct. Normalt kan tab på beviserne modregnes i gevinster på andre aktier (der er optaget til handel på et reguleret marked) og/eller andre aktiebaserede beviser samt udbytter (der beskattes som aktieindkomst) fra de nævnte papirer. Selskaber: Selskaber omfattes af aktieavancebeskatningslovens 20. Dette indebærer, at medlemmet fra indkomståret 2010 beskattes efter et lagerprincip, dvs. at medlemmet skal medregne alle realiserede og urealiserede gevinster og tab inden for indkomståret, uanset ejertiden på beviserne. Desuden skal medlemmet efter medtage 1 6 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

17 udbytter fra afdelingen fuldt ud ved opgørelsen af selskabsindkomsten. Fra indkomståret 2010 kan medlemmet fratrække anden negativ skattepligtig indkomst i en eventuelt opgjort gevinst. Efter skatteministeriets oplysninger kan medlemmet desuden nedsætte eventuelle gevinster med fremførte aktietab for perioden samt en eventuel nettokurstabssaldo, opgjort pr Pensionsafkastskattepligtige: Afkast af pensionsopsparing er skattepligtigt efter pensionsafkastbeskatningslovens regler. Af hensyn til EU-rentebeskatningsdirektiv oplyses det, at afdelingen opfylder de investeringsgrænser, som er anført i EU-rentebeskatningsdirektiv, eftersom afdelingen placerer mere end 15 pct. og mindre end eller op til 40 pct. af aktiverne i rentebærende fordringer. Oplysning om renteandelen af afdelingens indre værdi offentliggøres på daglig basis, ligesom der gives oplysninger om renteandelen af udbetalte udlodninger. Hver afdelings formue, indtægter og udgifter administreres adskilt fra de øvrige afdelinger. Der aflægges særskilt regnskab for hver afdeling. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab, administration, edb, revision, tilsyn, rådgivning, markedsføring, investeringsrådgiver og depotselskabet, må for hver afdeling ikke overstige 7,00 pct. af den højeste formueværdi inden for regnskabsåret. Salgs- og informationsomkostninger skal også holdes inden for nævnte sats på 7,00 pct., i det omfang de ikke finansieres af emissionsindtægterne. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne under hensyntagen til såvel deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug som deres gennemsnitlige formue i året. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til direktion, bestyrelse og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger for alle afdelinger under administration af Nordea Invest Fund Management A/S. Maksimale omkostninger Foreningen har indgået aftale med Nordea Invest Fund Management A/S om, at selskabet udfører alle de for et investeringsforvaltningsselskab påhvilende forpligtelser i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Nordea Invest Fund Management A/S er ansvarlig for, at den daglige ledelse af afdelingen udøves i overensstemmelse med gældende lov, foreningens vedtægter samt de af foreningens bestyrelse udstukne retningslinjer og trufne beslutninger. Bestyrelsen træffer aftale med Nordea Invest Fund Management A/S om retningslinjerne for den daglige ledelse og vederlag herfor. Administrationsomkostningerne søges holdt så lave som muligt. Da afdelingen er nystartet, har den endnu ikke udbetalt udbytte. Flytning mellem afdelinger Medlemmer af afdelingen kan flytte deres midler over i andre afdelinger ved almindelig køb og salg af foreningsandele. Omkostninger i den forbindelse består af de almindelige satser for køb og salg af foreningsandele. Tegningssted Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab Bruuns Galleri, Værkmestergade 25 DK-8000 Århus C Telefon: Fax: investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 17

18 Emission For denne afdeling har bestyrelsen besluttet, at der efter emissionsperiodens udløb vil være løbende emission. Emissionsomkostninger Emissionsprisen er i tegningsperioden 100,75 franko. Emissionsomkostningerne, der maksimalt udgør 0,75 pct. af tegningsprovenuet, omfatter de med emissionen, og de dertil knyttede køb af instrumenter, forbundne udgifter, tegningsprovision samt eventuelle udgifter til markedsføring. Emissionsomkostningerne fordeler sig som følger: a) Tegningsprovision til Formuepleje A/S: 0,00 pct. Tegningsprovision til andre finansielle formidlere fastsættes efter individuel aftale. b) markedsføringsudgifter: Herunder indgår fx annoncering, brochure, prospekttrykning: 0,5 pct. c) Kurtage, spreads og alle øvrige handelsudgifter mv. i forbindelse med køb af afdelingens instrumenter: 0,25 pct. Emissionsprisen ved løbende emission fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med det samlede antal foreningsandele i afdelingen. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Nordea Invest Fund Management A/S oplyser aktuel emissionspris. Betaling for andele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af foreningsandelene på konti i VP Securities A/S. Stykstørrelse Foreningsandele sælges i stykstørrelser på 100 kr. og multipla heraf. Indløsningsret Foreningen skal på et medlems forlangende indløse vedkommendes foreningsandele. Indløsningsprisen vil være lig med den indre værdi med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. d) Øvrige markedsafledte udgifter i forbindelse med køb af afdelingens instrumenter: 0,00 pct. De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissionsog indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Foreningen er forpligtet til at foretage indløsning hurtigst muligt, efter at krav herom er fremsat, men er berettiget til under hensyntagen til varetagelse af de øvrige medlemmers interesser at udsætte indløsningen, indtil de til indløsning af foreningsandelene nødvendige aktiver er realiseret. Om udsættelsen skal der inden otte børsdage gives meddelelse til Finanstilsynet og til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union, hvor investeringsforeningen markedsfører sine foreningsandele. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission For denne afdeling har bestyrelsen besluttet, at der vil være løbende emission. Emission skal dog som minimum være mulig en gang om måneden. Nordea Invest Fund Management A/S oplyser aktuel indløsningspris. Omsættelighed Foreningsandelene er som omsætningspapirer frit omsættelige. Ingen foreningsandele har særlige rettigheder. 1 8 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

19 Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udbetaling af udbytte kan ske én gang årligt. Udbytte udbetales direkte til medlemmets konto i det kontoførende pengeinstitut via VP Securities A/S. I afdelingen foretages en udlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodningen i ligningslovens 16 c, stk. 2. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af afdelingens selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Nærmere oplysninger om udbyttets sammensætning kan fås ved henvendelse til foreningen. Øvrigt provenu ved formuerealisationer tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden beslutning. Ved udbyttebetaling tilbageholdes acontoudbytteskat i henhold til gældende lov, medmindre der investeres for pensionsmidler, eller medlemmet på anden måde godtgør, at der ikke skal tilbageholdes acontoudbytteskat. Investeringspolitikken lægges an på at investere i en langsigtet portefølje bestående af aktier. Afdelingen vil typisk investere i et antal selskaber på omkring aktier, hvilket muliggør et godt kendskab til de enkelte investeringer. Investeringsrestriktioner Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3 anførte krav til aktivmassen. Investeringsmål Målsætningen med afdelingen er at give investor det størst mulige porteføljeafkast efter skat og afgifter under hensyntagen til et princip om risikospredning og i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi uden sektorbegrænsninger, hvor der tilstræbes en forholdsmæssig lav omsætningshastighed i porteføljen. Investeringspolitik Investering sker i overensstemmelse med reglerne i afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Afdelingen kan investere i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Benchmark Benchmark for afdelingen i forbindelse med performancemåling er MSCI Verden med nettoudbytte reinvesteret omregnet til danske kroner. Værdiudvikling Da afdelingen er nystartet, foreligger der endnu ikke historiske afkast for afdelingen. Afdelingens midler investeres på: 1. børser, der er beliggende i et EU eller EØS land, eller 2. børser, der er medlem af World Federation of Exchanges, eller 3. børser, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges (FESE). Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre børser/markeder og i unoterede aktier, ligesom afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan på dækket basis og i begrænset omfang anvende finansielle instrumenter som led i formueplejen herunder futures, optioner, warrants eller indgå terminsforretninger. Anvendelsen af finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Tilladelse til optagelse af lån Finanstilsynet har givet foreningen en stående tilladelse, til at de enkelte afdelinger i foreningen kan optage kortfristede lån til midlertidig finansiering af indgåede handler. investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 19

20 Risici Afdelingens midler placeres på en sådan måde, at der bliver tale om investeringer med en middel risikoprofil. Det vil sige, at der kan blive tale om middel udsving i afdelingens nettoformueværdi afhængig af markedsudviklingen. For at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastsat rammer for, hvilke markeder afdelingen må investere på. Tilsynsførende myndighed Tilsynsførende myndighed er Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark, telefon: , fax: , Foreningens og afdelingens fuldstændige prospekt samt årsrapport og halvårlige formueopgørelse kan gratis rekvireres ved henvendelse til foreningen. 2 0 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

21 Tegningsblanket Investeringsforeningen Formuepleje Invest Formuepleje Invest // Globus Til intern brug IN SP Fondskode DK Undertegnede ønsker at: Købe: Sælge: For kr.: (Udfyldes af Formuepleje A/S) Afregningsbeløb: (Notagebyr kr. 250,-) Andele: Kurs: Handelsdag: Valørdag: Investoroplysninger Evt. firmanavn: Navn: Adresse: Postnr./By: Cpr-/CVR-nr.: telefon: Bankoplysninger Pengeinstitut: Kontaktperson: Telefon: Fax: Reg.nr.: Kontonr.: depotnr.: Det fuldstændige prospekt kan hentes på Oplysningerne i prospektet kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige forhold. Vi anbefaler, De søger individuel rådgivning, før De træffer beslutning om investering. Samtykke Undertegnede er indforstået med at blive registreret som inaktiv kunde i Nordea Bank Danmark A/S i forbindelse med afregning og afvikling af denne handel. I den forbindelse er jeg indforstået med, at Formuepleje A/S og Nordea Bank Danmark A/S udveksler oplysninger om mit navn, adresse, CVR-nr., CPR-nr. og bankforbindelser, herunder konto og depotnummer, aktie og fondskode, afregningsbeløb samt kurs. Såfremt der er ydet investeringsrådgivning ved denne handel, er jeg indforstået med, at rådgivningen er udført af Formuepleje A/S eller den anvendte bankforbindelse, hvorfor ansvaret for denne rådgivning alene kan gøres gældende overfor Formuepleje A/S eller den anvendte bankforbindelse. Ved denne formular giver jeg fuldmagt til at Nordea Bank Danmark A/S gennemfører ovenstående fondsordre og vil herefter modtage en fondsnota, hvoraf det fremgår at ovennævnte handel er effektueret via mit depot og konto. Dato: underskrift: Underskrives af kunden Blanketten sendes eller faxes til: Formuepleje A/S, Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, DK-8000 Århus C tlf , fax , investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus 21

22 Dette materiale er udarbejdet i samarbejde mellem Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab og Investeringsforeningen Formuepleje Invest og udgivet af Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Materialet er udelukkende udbudt som en service og en generel informationskilde til personlig orientering for læseren. Udgiveren tilstræber, at indholdet er korrekt, komplet og ajourført, men garanterer ikke, at indholdet er nøjagtigt og fuldstændigt og påtager sig ikke noget ansvar herfor. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter bedste skøn. Udgiveren er ikke ansvarlig for beslutninger og dispositioner, der foretages på grundlag af oplysningerne i materialet. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig og anden professionel rådgivning, som bør indhentes før der foretages beslutninger og dispositioner. Læseren gøres opmærksom på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom historiske afkast ikke garanterer fremtidige afkast. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem brochure og prospekt vil beskrivelsen i prospektet være gældende. Alle rettigheder til dette materiale tilhører udgiveren, og enhver videredistribution eller gengivelse er forbudt uden forudgående tilladelse. 2 4 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt os bekendt

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Klima og Miljø en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Ansvar for prospektet Bestyrelsen erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Global Value en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Global Value en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Globus en afdeling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest. Ansvar for prospektet Bestyrelsen erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Fonde ex. udbytte for 2011 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Fonde ex. udbytte for 2011 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Fonde ex. udbytte for 2011 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stratega Lav en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stratega Lav en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stratega Høj en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stratega Høj en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere