Koncernårsrapport 2014 CVR-nr FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE"

Transkript

1 Koncernårsrapport CVRnr FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE

2 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige årsrapport inklusive årsrapporten for moderselskabet (side ), Københavns Lufthavne A/S og den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse kan downloades på Efter godkendelse på gene ralforsamlingen kan den fuldstændige årsrapport også rekvireres hos Erhvervsstyrelsen. På side 62 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 14. april 2015 kl i Vilhelm Lauritzen Terminalen. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold, som omhandlet i US Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer inden for luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK2770 Kastrup Danmark Telefon: Fax: Web: CVRnr.: Stiftet: 19. september 1990 Hjemsted: Tårnby Kommune Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets dattervirksomheder og associerede virksomheder bruges synonymt. Københavns Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Roskilde Lufthavn Den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Roskilde.

3 3 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Brev fra bestyrelsen Læsevejledning Profil Brev fra direktionen i overblik Hoved og nøgletal for koncernen Finansiel redegørelse Segmenternes resultater Ikkefinansiel redegørelse Risikostyring og risici Aktierelateret information Henvisning til redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelse Direktion Koncernregnskab Konsolideret finansielt regnskab Konsolideret ikkefinansielt regnskab Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Den uafhængige revisors erklæring om ikkefinansielle oplysninger Ledelsesberetningen, som defineret af den danske årsregnskabslov, fremgår på side 457. Denne årsrapport er udgivet både på engelsk og dansk. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske udgave gældende.

4 4 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA BESTYRELSEN Københavns Lufthavn havde i en af de højeste vækstrater blandt de europæiske storlufthavne. En stigning på 6,5% sikrede for fjerde år i træk en passagerrekord med 25,6 mio. passagerer, der rejste igennem lufthavnen. Omsætningen steg med 6,1%, og EBITDA korrigeret for særlige forhold steg 7,3%. Dermed sikredes et stærkt resultat på trods af de fortsat udfordrende økonomiske forhold. Denne vækst skyldes den vellykkede eksekvering af vores strategi samt det forhold, at Københavns Lufthavn er en vital del af en vækstregion. Et rekordstort turister besøgte København i, og det storkøbenhavnske område tiltrækker et stigende internationale virksomhedsinvesteringer. Denne vækst skaber arbejdspladser og har en positiv økonomisk effekt for Danmark og Sydsverige. Et bredt samarbejde mellem regionens mange interessenter, hvor CPH spiller en vigtig rolle, har muliggjort disse resultater. Det var derfor logisk for CPH i januar at præsentere en langsigtet vækstplan, Expanding CPH, sammen med regionens vigtigste interessenter. Vækstplanen er en integreret del af World Class Hubstrategien, der fokuserer på de fremtidige kapacitetsudvidelser, der er nødvendige for at nå 40 mio. passagerer pr. år. Vi er som lufthavn klar over, at vi ikke kan skabe vækst alene. Det skal ske i samarbejde med de mange forskellige interessenter, herunder flyselskaber, politikere, turistorganisationer, fagforeninger og virksomheder fra hele regionen. Det har været opmuntrende at opleve den store støtte til vores vision for den fremtidige udvikling af lufthavnen. CPH indgik i en ny fireårig takst aftale med flyselskaberne. Aftalen opfylder CPHs to hovedformål for lufthavnsafgifterne: at fastholde vores stærke konkurrencemæssige position blandt de europæiske storlufthavne og at sikre, at det nødvendige investeringsniveau i lufthavnen kan fortsætte. Aftalen giver et stabilt indtjeningsgrundlag for Københavns Lufthavn i de næste fire år, hvilket er en af grundforudsætningerne for at føre de kommende faser af Expanding CPH ud i livet. Som et lige så vigtigt element omfatter aftalen specifikke investeringer, der vil reducere flyselskabernes samlede omkostninger ved at operere i Københavns Lufthavn. Vi ønsker, at CPHs bidrag til regionens vækst skal være bæredygtigt ud fra et virksomheds, medarbejder og et miljømæssigt perspektiv. Det er derfor positivt at se, at CPHs stadig mere integrerede og forretningsdrevne tilgang til sit samfundsansvar skaber resultater. Som en del af denne tilgang og for at gøre rapporteringen mere målrettet CPHs interessenter, har CPH fra i år valgt en integreret årsrapportering, der i fremtiden vil blive udviklet yderligere i en mere moderne, digital og dynamisk retning. Ny formand I april besluttede Henrik Gürtler at takke af som formand som følge af de danske Corporate Governanceanbefalinger efter at have siddet i bestyrelsen i 12 år. Vi takker Henrik Gürtler for hans lederskab, samarbejde og store bidrag til udviklingen af Københavns Lufthavn. I løbet af hans periode som medlem af bestyrelsen er lufthavnen vokset fra 18,3 mio. passagerer i 2002 til 25,6 mio. i. Lars Nørby Johansen er valgt til ny formand, og CPH vil nyde godt af hans omfattende og relevante erfaring som formand og bestyrelsesmedlem i en række store danske og internationale selskaber. Lars Nørby Johansen støtter fuldt ud den af bestyrelsen godkendte World Class Hubstrategi. Generalforsamlingen valgte endnu et nyt medlem af bestyrelsen, John Bruen, som bidrager med yderligere lufthavnserfaring til CPH. Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S

5 5 Indhold Ledelsesberetning LÆSEVEJLEDNING Københavns Lufthavnes Koncernårsrapport for, Facts & Figures, beskriver CPHs resultater for samt forventninger til Facts & Figures er CPHs første integrerede årsrapport og afløser CPHs to tidligere årsrapporter den finansielle CPH Koncernårsrapport og den ikkefinansielle rapport CPH og Samfundet. Facts & Figures inklusiv årsrapporten for moderselskabet udgør CPHs lovpligtige årsrapportering. Fremover vil CPHs rapportering foregå digitalt. For at styrke kommunikationen om ud viklingen i CPH og opnå øget transparens lancerer CPH i løbet af foråret 2015 en hjemmeside med oplysninger og lettilgængelige fakta om Københavns Lufthavns drift og udvikling. Fact & Figures i repræsenterer også CPHs Communication on Progress (COPrapport) til FN s Global Compact. Indhold Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit. Ledelsesberetningen, finansielt og ikkefinansielt regnskab og påtegninger. I ledelsesberetningen beretter bestyrelsen om CPHs udvikling og resultaterne i. I det efterfølgende beskriver adm. direktør Thomas Woldbye i Brev fra direktionen, de strategiske resultater, der er opnået i, og ser frem mod den fortsatte ansvarlige udvikling af CPH. Derudover indeholder ledelsesberetningen afsnittet i overblik og en gennemgang af de finansielle resultater, segmenternes resultater og de ikkefinansielle resultater. Underafsnittene Segmenternes resultater og Ikkefinansiel redegørelse (side 3345) redegør for, hvorledes der i er arbejdet hen imod de ikkefinansielle forretningsmål og årets resultater. Siderne udgør dermed (sammen med det ikkefinansielle regnskab) CPHs redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens 99ab. Ledelsesberetningen præsenterer ligeledes CPHs tilgang til risikostyring, et afsnit med aktierelateret information, en henvisning til CPHs redegørelse for virksomhedsledelse samt en præsentation af bestyrelsen og direktionen. Det andet afsnit i Fact & Figures indeholder det finansielle og ikkefinansielle koncernregnskab. Det ikke finansielle regnskab er struktureret efter de mål, CPHs ledelse og bestyrelse har besluttet skal lede Københavns Lufthavn mod fortsat ansvarlig vækst. Det ikkefinansielle regnskab afsluttes med en oversigt over hvordan CPH har indarbejdet principperne fra FN s Global Compact i forretningens strategier og processer. Endelig indeholder det sidste afsnit af rapporten påteg ninger i form af ledelsens påtegning og revisors erklæring om både det finansielle regnskab og de ikkefinansielle oplysninger.

6 6 Indhold Ledelsesberetning PROFIL Ankomst til lufthavnen Infrastrukturen i lufthavnen Parkering En af Danmarks største arbejdspladser Af koncernens fuldtidsmedarbejdere arbejder i Københavns Lufthavn, 35 i Roskilde Lufthavn og tre i den internationale afdeling (CAI). I beskæftigede de flere end 700 virksomheder i lufthavnen flere end personer. Security Security service Paskontrol og told (Politi og SKAT) Transfer og ankomst Cargohåndtering (cargoselskaber og groundhandlingselskaber) Bustransport til og fra fly CPHs ansvar Lufthavnsvirksomheders ansvar Checkin og bagage Passagerservice Checkin af passagerer og bagage samt bagagehåndtering (flyselskaber og handlingselskaber) Checkin faciliteter Anlæg til bagagetransport og sortering medarbejdere arbejder i mere end 700 virksomheder i lufthavnen Bagageudlevering Anlæg til bagagetransport og sortering Håndtering af bagage ( flyselskaber og handlingselskaber) Mad og shopping Restauranter og butikker (forpagtere) Udvikling af butiks og serviceudbud Udlejning af lejemål Vedligehold og rengøring af faciliteter Gate og boarding Gatefaciliteter Boarding (flyselskaber og handlingselskaber) Safety, herunder brandvæsen og redningsmandskab Flyrejsen Flyvekontroltjeneste (Naviair) Brændstoflevering (interessentselskab af olieselskaber) Cateringservices (Gate Gourment and LSG Catering Services) Afisning af fly (handlingselskaber)

7 7 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN

8 8 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien Københavns Lufthavn rundede for første gang i lufthavnens 90årige historie 25 mio. rejsende i, og denne passagerrekord førte til et stærkt resultat. Der blev åbnet 10 nye ruter, let af interkontinentale passagerer steg 8,0%, og let af transferpassagerer steg 12,7%. Denne betydelige og fortsatte vækst er baseret på eksekvering af World Class Hubstrategien. Da der er stigende konkurrence mellem de europæiske storlufthavne, fokuserer CPHs strategi på at opbygge konkurrencedygtighed gennem effektiv drift og ekstraordinære kundeoplevelser. Københavns Lufthavn blandt verdens bedste I blev CPH hædret for sine fortsatte forbedringer og positionen som en af verdens bedste lufthavne og modtog en række priser: 12,8 mio. Skytraxbrugere verden over kårede for andet år i træk Københavns Lufthavns security til verdens bedste, ligesom Skytrax brugere også kårede lufthavnen til Nordeuropas bedste lufthavn. Københavns Lufthavn blev kåret til at have verdens bedste samlede udbud af lufthavnsgastronomi ved den internationale FAB Awards ceremoni, der blev afholdt i København. Københavns Lufthavn blev for niende gang på 11 år kåret til Europas mest effektive lufthavn af det internationale, uafhængige Air Transport Research Society (ATRS). Desuden blev CPH igen anerkendt for sin punktlighed, da FlightStats.com i begyndelsen af januar 2015 sammenlignede punktligheden blandt verdens lufthavne. Københavns Lufthavn indtog førstepladsen i sin kategori som den mest punktlige lufthavn i EU og den næstbedste globalt. World Class Hubstrategi Breakthroughs 9 Capacity Commercial Excellence Organisational Excellence World Class Cost & Operations Customers Total Cost of Operations Service Excellence Products & Innovations Airport Village World Class Stakeholder Management 3Temaer Ekstraordinære kundeoplevelser Effektiv drift Konkurrencedygtighed De samlede indsatsområder i World Class Hubstrategien opsummeres i de tre temaer: Ekstraordinære kundeoplevelser, effektiv drift og konkurrencedygtighed.

9 9 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien En af verdens tre bedste lufthavne til Wold Routes konferencen i Chicago 86 Overordnet passagertilfredshed i Endelig, efter at være blevet kåret til verdens bedste til ruteudvikling i, konsoliderede Københavns Lufthavn i sin plads i eliten ved at hjemføre Europamesterskabet samt ved at blive placeret som en af de tre bedste lufthavne i verden ved World Routeskonferencen i Chicago. Vores egne omfattende analyser af passagerernes tilfredshed viste, at den samlede tilfredshed i steg fra 84 til 86 på en skala fra 0 til 100. Tilfredsheden og de mange priser, vi har høstet, viser, at vi fortsat giver vores passagerer og kunder en rigtig god serviceoplevelse. CPH vil stræbe efter at forbedre disse resultater i 2015 og fremefter, og i denne forbindelse har vi valgt at iværksætte et Service Excellence initiativ på tværs af alle kundesegmenterne for at sikre, at vores medarbejdere ved, hvad det rette serviceniveau er, og kan levere det til kunderne. Dette initiativ har også som mål at forbedre serviceoplevelsen hos flyselskaber, forpagtere og lejere og dermed deres tilfredshed med CPH. Vi bestræber os på at gøre Københavns Lufthavn til en endnu mere attraktiv lufthavn og samarbejdspartner. Københavns Lufthavn har i mere end ti år arbejdet med at indføre forskellige former for selvbetjeningsløsninger. I første omgang var det checkinprocessen, der blev automatiseret, og siden da er en række nye selvbetjeningsløsninger kommet til. I indførte vi således selvbetjent bagagedrop ved checkin samt i indførte vi automatisk boarding i mange gates. Selvbetjeningsløsninger hæver generelt passagertilfredsheden, reducerer omkostningerne for flyselskaberne og udnytter kapaciteten bedre, så flere rejsende kommer hurtigere og enklere igennem lufthavnen. Denne positive udvikling vil fortsætte i CPH styrker fortsat effektiviteten I løbet af det seneste år er det lykkedes CPH at sænke omkostningerne pr. passager med 1,7%, når der korrigeres for særlige forhold. Dette er opnået ved fortsat fokus på effektivisering og dermed reducering af de samlede omkostninger ved at operere eller drive forretning i Københavns Lufthavn, hvilket er med til at understøtte CPHs World Class Hubstrategi. Det er vores mål, at vores driftseffektivitet fortsat er i verdensklasse til fordel for alle vores kunder. Med en høj andel af personaleomkostninger og stigende omkostninger drevet af myndighedspålagte krav, er yderligere forbedringer en udfordring. Til trods herfor vil initiativerne til at forbedre omkostningsstrukturen fortsætte. Et vigtigt initiativ i denne forbindelse er Process Excellence programmet, der skal optimere og tilpasse vores forskellige processer til fordel for både kunder og intern effektivitet. Dette giver os mulighed for at tage det næste skridt inden for effektivitet i samarbejdet med kunderne, mens vi samtidig forbedrer positionen som en af verdens mest effektive lufthavne med lave takster og høj kvalitet. Ansvarlig vækst udvikler forretningen CPHs formål er at drive og udvikle Københavns Lufthavn som Nordeuropas knudepunkt på ansvarlig vis. Vores CSRstrategi, Ansvarlig vækst, er en integreret del af vores World Class Hubstrategi. Vores mål er at skabe vækst på en ansvarlig måde over for mennesker og miljø og skabe værdi for regionen og Danmark. Vores strategiske fokusområder er anført i tabellen på næste side. I rapporten præsenterer vi de konkrete mål, vi har sat os for hvert område, og beskriver, hvordan vi har arbejdet med opfyldelsen af målene i samt hvilke resultater vi har opnået. Ud over ovenstående resultater for vores position som Nordeuropas knudepunkt, blev der i også opnået en betydelig positiv udvikling for medarbejderne. En rekordhøj andel på 94% af medarbejderne svarede på vores engagementsmåling, hvor det samlede engagementsindeks viste en klar opadgående

10 10 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien CPHs strategiske fokusområder POSITION Vi vil styrke Københavns Lufthavns position som Nordeuropas trafikknudepunkt. MENNESKER Vi vil drive og udvikle CPH ansvarligt med respekt for de mennesker, der påvirkes af CPH. MILJØ Vi vil drive og udvikle CPH bæredygtigt med respekt for såvel det globale miljø som vores nærmiljø. Ekstraordinære kundeoplevelser Effektiv drift Konkurrencedygtighed Arbejdsmiljø & sundhed Mangfoldighed Forretningsetik Energi Klima Affald tendens og nåede et historisk højt niveau. Den positive udvikling i sygefraværet fortsatte med et yderligere fald i forhold til. På miljøområdet opnåede CPH klimacertificeringen Airport Carbon Accreditation fra ACI. Københavns Lufthavn er den første lufthavn, der nogensinde er gået direkte ind i programmet på niveau 3 ud af 4. CPH fortsatte også med betydelige energibesparelser, der ligger flot inden for det ambitiøse mål for reduktioner i CPH støtter fortsat FN s Global Compact, som vi tilsluttede os i Udviklingen af knudepunktet I januar præsenterede vi vores vækstplan for lufthavnen, Expanding CPH. Visionen tegner rammerne for, hvordan Københavns Lufthavn i løbet af de kommende to årtier kan vokse fra de nuværende 25,6 mio. rejsende til 40 mio. Det er visionen for fremtiden og samtidig en invitation til alle de mange parter, der er afgørende for at skabe den nødvendige vækst for at realisere visionen. CPH er klar til at investere markant i udbygningen af Københavns Lufthavn i de kommende årtier, men vækst kommer ikke af sig selv, og lufthavnen kan kun vokse, hvis regionen fortsat er attraktiv for både turisme og erhvervs livet. En realisering af planen kræver samarbejde og tilpasning mellem mange vigtige interessenter i samfundet og regionen.

11 11 Indhold Ledelsesberetning BREV FRA DIREKTIONEN Gennemgang af World Class Hubstrategien En vigtig forudsætning for den fortsatte investering i lufthavnens infrastruktur var desuden fornyelsen af takstaftalen med flyselskaberne i i form af en fireårig aftale, der sikrer inflationsregulering af taksterne. Det betyder, at Københavns Lufthavn fastholder sin position som en af Europas mest konkurrencedygtige større lufthavne med høj value for money. Som en del af takstaftalen er CPH forpligtet til at foretage betydelige investeringer med henblik på at reducere flyselskabernes samlede omkostninger ved at operere i Københavns Lufthavn. Der vil blive gennemført to væsentlige projekter i Det ene projekt er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA). Dette vil på daglig basis eliminere et stort tidskrævende sikkerhedstjek af medarbejdere fra flyselskaber og serviceleverandører. Det andet projekt er sammenlægningen af lufthavnens indenrigs og Schengen områder, der skal give flyselskaberne mulighed for at skabe mere effektive processer og sikre et bedre produkt for passagererne. De kommende års forventede vækst fører også til en række andre investeringer for at sikre den fortsatte fysiske udbygning af lufthavnen. Disse investeringer omfatter blandt andet en udvidelse af Finger C i /15 for at skabe plads til flere interkontinentale flyvninger samt en udvidelse af lufthavnens centrale sikkerhedskontrol, hvor vi i løbet af 2015 åbner to nye spor. Endvidere ombygger vi den vestlige del af Terminal 2, hvilket skaber yderligere 700 m² til de rejsende. Dette afslutter udvidelsen af Terminal 2, der blev påbegyndt i, og som har udvidet passagerarealet i form af større checkinkapacitet og nye m² til vores kunder. Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere, vores mange eksterne interessenter og vores medarbejdere for deres engagement i opnåelsen vores fælles mål for Nordeuropas knudepunkt: Øget tilgængelighed til regionen, bedre kundeoplevelser og større driftseffektivitet. Thomas Woldbye Adm. direktør, Københavns lufthavne A/S Høj pris Høj kvalitet Zürich Athen Paris CDG Frankfurt Høj pris Lav kvalitet Pris og kvalitet CPHs konkurrencemæssige position Dublin Lav pris Høj kvalitet Amsterdam København Helsinki Budapest London LGW Stockholm Düsseldorf Wien Lissabon Oslo Madrid Bruxelles Rom Moskva Milan Malpensa Berlin Lav pris Lav kvalitet Figuren viser Københavns Lufthavns placering blandt andre store lufthavne på parametrene pris og kvalitet. Prisen er opgjort som takstniveau i den enkelte lufthavn beregnet af det uvildige konsulenthus LeighFisher. Kvalitetsniveauet er vurderet af flypassagerer i europæiske lufthavne af brancheorganisationen Airport Council International, ACIs Airport Quality Serviceundersøgelse i.

12 12 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK

13 13 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK 12,7 % millioner passagerer i stigning i let af transfer 25,6 passagerer AERONAUTISK SEGMENT Det samlede passagerer i Københavns Lufthavn steg til 25,6 mio. i, svarende til en stigning på 6,5% i forhold til året før, hvilket er rekord for fjerde år i træk. Den internationale trafik steg med 6,8%, og let af indenrigspassagerer steg med 2,3%. Antallet af transferpassagerer steg med 12,7%, hvilket er den højeste stigning i de seneste fem år og understreger, at CPH når de mål, der er sat i World Class Hubstrategien. Der blev åbnet tre nye langdistanceruter i årets løb og indsat yderligere kapacitet på eksisterende ruter, som førte til en samlet stigning på 8,0% i trafikken på de 27 interkontinentale ruter. Københavns Lufthavn modtog i en række priser: Verdens bedste security, Nordeuropas bedste lufthavn, Europas mest effektive lufthavn, EU s mest punktlige lufthavn og Verdens næstmest punktlige mellemstore lufthavn og var blandt top tre i titlen som Verdens bedste lufthavn til ruteudvikling blandt lufthavne med mellem 20 og 50 mio. passagerer årligt. I påbegyndte CPH en udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol med to spor, som skal stå færdig i Herudover blev der investeret i en udvidelse af Finger C, ombygning af Terminal 2, optimering og udbygning af bagageanlægget, forbedring af området til brandøvelser, og selfboarding gates, der skal forbedre flyselskabernes effektivitet. I august indgik CPH og flyselskaberne en ny takstaftale gældende for perioden 1. april 2015 til 31. marts Prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services vil følge det danske forbrugerprisindeks, svarende til en real flad takstudvikling. Dette sikrer finansiering af CPHs fortsatte investering i vækst i lufthavnen og regionen.

14 14 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK Investeringer i 924,1 mio. Pris Airport Food & Beverage Offer of the Year tildelt ved den internationale FAB Awards Engagementsmåling: 94% besvarelsesprocent IKKEAERONAUTISK SEGMENT Omsætningen i shoppingcentret steg med 4,4%, hvilket primært skyldes et nyt og forbedret Food and Beverage udbud og specialbutikskoncepter, men også det stigende internationale afgående passagerer. Omsætningen fra parkering er steget med 6,4%. Væksten kommer primært fra online segmentet, hvor CPH gennem et stærkere onlineprodukt har opnået en stigning i den gennemsnitlige omsætning pr. transaktion. Omsætningen fra hotel Hilton steg med DKK 10,1 mio., hvilket hovedsagligt skyldtes højere gennemsnitspriser pr. værelse. Derudover oplevede hotellet højere møde, kon ference og banketaktivitet. CPH modtog i juni prisen Airport Food & Beverage Offer of the Year ved den internationale FAB Awardsceremoni, der blev afholdt på Københavns Lufthavns Hilton Hotel. Ved samme lejlighed vandt Joe & The Juice for andet år i træk rettigheden til at kalde sig verdens bedste lufthavnscafé ( Best Airport Coffee Shop ), samtidig med at Københavns Lufthavns digitale kampagne Sharing the vandt titlen Best Digital or Social Media Initiative of the Year. FINANSIELLE RESULTATER Resultat før skat korrigeret for særlige forhold for var DKK 1.279,0 mio., hvilket er på niveau med det, der blev udmeldt på side 4 i delårsrapporten for tredje kvartal af 4. november. I udgjorde investeringerne i alt DKK 924,1 mio., hvilket igen var markant mere end det, CPH er forpligtet til at investere årligt i henhold til den gældende takstaftale. Omsætningen steg 6,1% til DKK 3.867,5 mio. (: DKK 3.644,5 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet på 6,5%, flere internationale passagerer, øget omsætning fra parkering samt stigende hotelaktivitet. Det rapporterede resultat før skat steg til DKK 1.263,2 mio. (: DKK 1.171,8 mio.). Ud over den øgede omsætning havde CPH fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne, hvorved omkostningen pr. passager blev reduceret med 1,7%, når der korrigeres for særlige forhold. Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat 1,5% til DKK 970,3 mio. (: DKK 985,4 mio.). Det rapporterede resultat efter skat udgjorde DKK 958,4 mio. (: DKK 976,1 mio.). Nedgangen i resultat efter skat skyldes primært det høje investeringsniveau og indregning af en skatteindtægt i som følge af ny skattelovgivning. Det anbefales, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 522,4 mio., svarende til DKK 66,57 pr. aktie. Det samlede udbytte udgør herefter DKK 958,4 mio. svarende til DKK 122,1 pr. aktie. SOCIALE RESULTATER CPH gennemførte i en engagementsundersøgelse blandt medarbejderne med en imponerende høj deltagelse på 94%, og medarbejderne har skrevet over kommentarer til de forskellige udsagn, der blev spurgt ind til. Engagementsindekset er reelt steget, så det nu ligger på 80 på en skala fra 0 til 100.

15 15 Indhold Ledelsesberetning I OVERBLIK CPH har opnået et fald i sygefraværet igen i. Sygefraværet endte i på 4,76% (: 4,87%). Det lave syge fravær er resultatet af et stort fokus på at følge op på sygefraværet. Arbejdsmiljøet og forebyggelse af ulykker og arbejdsskader er allerede på agendaen i byggeprojekter. CPHs projektledere har i gennemført en arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse for byggeri for i højere grad at kunne stille krav til arbejdsmiljøet i projekter, så ulykker forebygges. MILJØMÆSSIGE RESULTATER I opnåede CPH som en del af sin strategi for ansvarlig vækst klimacertificeringen Airport Carbon Accreditation (ACA) gennem den internationale luftfartsorganisation ACI. Københavns Lufthavn er den første danske lufthavn, der opnår den eftertragtede klimacertificering, og den første lufthavn i programmets historie, der går direkte ind i programmet på niveau 3 ud af 4. I gennemførte CPH energibesparelser på i alt 3,3 GWh, således har CPH fra til gennemført besparelser på 41% af det samlede 2020 mål. I oktober indviede CPH en ny brandøvelsesplads, hvor der er medtænkt en række miljømæssige tiltag, der alle er med til at skabe en øget kontrol af pladsens miljøpåvirkning. Tiltagene har særligt fokus på vandforbrug, rensning af vand og brugen af gas frem for jetfuel ved øvelser. Tilsammen resulterer det i en driftsmæssigt optimeret brandøvelsesplads med mindre miljøpåvirkning. I opdaterede CPH sin miljø og klimapolitik, der trådte i kraft pr. 1. januar Den opdaterede miljø og klimapolitik indeholder et nyt mål: Mindst 50% af affaldet fra den daglige drift af terminalområder, serviceområder og administration i Københavns Lufthavn skal genanvendes i ,3GWh energibesparelser

16 16 Indhold Ledelsesberetning HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

17 17 Indhold Ledelsesberetning HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN PAX (Passagerer) OMSÆTNING (korrigeret for særlige forhold) 150,8 147,1 150,7 151,4 150, , , ,9 Passagerer 25,0% 24,7% 22,8% 23,9% 24,6% Omsætning/Pax (DKK/PAX) 3.242, ,7 Transfer % Omsætning (DKK mio.) OPEX (driftsomkostninger korrigeret for særlige forhold) 69,0 68,4 68,5 68,0 66,9 EBITDA (korrigeret for særlige forhold) 81,7 79,3 82,2 83,4 84,1 OPEX/Pax (DKK/PAX) 1.484, , , , ,5 EBITDA/Pax (DKK/PAX) 1.757, , , , ,8 OPEX (DKK mio.) EBITDA (DKK mio.) CAPEX (investeringer i anlægsaktiver) 36,0 34,0 45,8 37,9 36,1 FCF (Frit cash flow) 40,2 37,9 62, ,6 42, , ,9 911,4 924,1 863,9 860,3 19,6 CAPEX/Pax (DKK/PAX) 774,7 773,3 FCF/Pax (DKK/PAX) 471,1 CAPEX (DKK mio.) FCF (DKK mio.)

18 18 Indhold Ledelsesberetning HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio Resultatopgørelse Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Anden totalindkomst Totalindkomst Balance Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Nøgletal EBITDAmargin EBITmargin Aktivernes omsætningshastighed Afkastningsgrad Egenkapitalforrentning Soliditetsgrad Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK 100 Udbytte i DKK pr. aktie à DKK 100 NOPAT margin Den investerede kapitals omsætningshastighed ROCE 55,3% 37,8% 0,40 15,1% 33,4% 28,8% 122,1 208,6 362,5 122,1 28,7% 0,45 16,8% 54,8% 37,7% 0,39 14,7% 30,0% 30,3% 124,4 203,7 369,6 124,4 29,1% 0,42 15,6% 75,9% 60,0% 0,40 23,7% 49,5% 36,0% 205,8 276,9 459,0 205,8 49,6% 0,41 24,5% 53,1% 37,8% 0,39 14,9% 23,6% 32,6% 96,3 161,5 371,5 96,3 28,7% 0,40 15,0% 60,6% 45,4% 0,39 17,9% 27,2% 37,5% 115,8 178,5 443,5 160,6 36,1% 0,39 17,7% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2010 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo

19 19 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE

20 20 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING Koncernomsætningen er steget med DKK 223,0 mio. til DKK 3.867,5 mio., hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i passagertallet på 6,5% og det forbedrede udbud inden for shopping og parkeringsprodukter. DRIFTSOMKOSTNINGER Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 5,9% til DKK 2.393,1 mio., når der korrigeres for særlige forhold på 15,8 mio., som primært vedrører restruktureringsomkostninger. Stigningen i driftsomkostningerne skyldes hovedsagligt øgede personaleomkostninger på DKK 57,9 mio. grundet lønindeksering og en stigning på 48 fuldtidsansatte som følge af myndighedskrav til sikkerhedsområdet (security). Stigningen i driftsomkostningerne blev delvist modsvaret af det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering samt lavere omkostninger til snerydning, hvorved CPH kunne reducere omkostningen pr. passager med 1,7% i. Afskrivninger steg med DKK 55,9 mio. som følge af det høje investeringsniveau. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) Koncernens driftsresultat (EBIT) er steget med 6,5%, når der korrigeres for særlige forhold. Det rapporterede driftsresultat er steget med 6,4% til DKK 1.460,5 mio. NETTOFINANSIERINGS OMKOSTNINGER Nettofinansieringsomkostningerne udgjorde DKK 197,3 mio., hvilket var et fald på DKK 4,1 mio. i forhold til. RESULTAT FØR SKAT CPHs resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg med DKK 94,8 mio., primært som følge af passagervæksten, det ændrede passagermix afgiftsindekseringen, bedre resultater i shoppingcentret, større omsætning fra parkering og større aktivitet i hoteldriften. DKK mio. Udv. Pct. DKK mio. Udv. Pct. RESULTATOPGØRELSE RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD Omsætning Andre driftsindtægter Driftsomkostninger 3.867,5 1, , ,5 1, ,8 223,0 0,4 136,1 6,1% 26,7% 6,0% Omsætning Andre driftsindtægter Driftsomkostninger 3.867,5 1, , ,5 1, ,4 223,0 0,4 132,7 6,1% 26,7% 5,9% Driftsresultat Nettofinansieringsomkostninger 1.460,5 197, ,2 201,4 87,3 4,1 6,4% 2,0% Driftsresultat Nettofinansieringsomkostninger 1.476,3 197, ,6 201,4 90,7 4,1 6,5% 2,0% Resultat før skat Skat af årets resultat 1.263,2 304, ,8 195,7 91,4 109,1 7,8% 55,7% Resultat før skat Skat af årets resultat 1.279,0 308, ,2 198,8 94,8 109,9 8,0% 55,3% Årets resultat 958,4 976,1 17,7 1,8% Årets resultat 970,3 985,4 15,1 1,5%

21 21 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE SKAT AF ÅRET RESULTAT Koncernens skat af årets resultat udgør DKK 304,8 mio., og den effektive skatteprocent er beregnet til 24,1%. I vedtog Folketinget at sænke selskabsskatten fra 25% til 22% i løbet af 2016, hvilket pr. 31. december resulterede i en indregning (indtægt) på DKK 115,1 mio. ÅRETS RESULTAT CPHs resultat efter skat er faldet med DKK 17,7 mio. til DKK 958,4 mio. i forhold til, svarende til 1,8%. Faldet skyldes hovedsageligt det høje DKK mio. BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt investeringsniveau og ovennævnte indregning af en skatte indtægt i. Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat efter skat DKK 970,3 mio. BALANCE Pr. 31. december udgjorde koncernens samlede aktiver DKK 9.887,7 mio. (: DKK 9.559,2 mio.). Stigningen på DKK 328,5 mio. skyldes primært flere investeringer ,0 462, , , , , , , ,8 405, , , ,6 975, , ,2 Udv. 271,2 57,3 328,5 55,5 514,6 898,6 384,0 328,5 Pct. 3,0% 14,1% 3,4% 1,9% 9,1% 92,2% 5,8% 3,4% ANLÆGSAKTIVER Koncernens anlægsaktiver udgjorde i alt DKK 9.425,0 mio. (: DKK 9.153,8 mio.) svarende til 95,3% af de samlede aktiver (: 95,8%). De største investeringer omfatter blandt andet fornyelse af standpladser, forbedrende vedligehold af rulleveje, udbygning af Finger C, ombygning af Terminal 2, optimering og udbygning af bagageanlægget, forbedring af brandøvelsespladsen samt self boarding gates. OMSÆTNINGSAKTIVER Koncernens omsætningsaktiver udgjorde i alt DKK 462,7 mio. (: DKK 405,4 mio.). Stigningen skyldes primært øget tilgodehavender fra nye standardkontrakter i shoppingcentret. EGENKAPITAL Egenkapitalen udgjorde DKK 2.845,1 mio. pr. 31. december (: DKK 2.900,6 mio.), svarende til 28,8% af den samlede balance (: 30,3%). Egenkapitalen steg med årets resultat på DKK 958,4 mio. (: DKK 976,1 mio.). Dette blev delvist modsvaret af udbetalt udbytte til aktionærerne på DKK 957,2 mio. (: DKK 1.674,6 mio.). Herudover var der en negativ påvirkning fra værdireguleringer vedrørende sikringstransaktioner og skatten heraf på DKK 56,7 mio. (: negativ påvirkning på DKK 3,1 mio.). Værdi reguleringer på egenkapitalen vedrører indgåede valutaswapkontrakter til dækning af USD og GBP eksponering samt renteswapkontrakter. FORPLIGTELSER Forpligtelser udgjorde DKK 7.042,6 mio. pr. 31. december (: DKK 6.658,6 mio.). Langfristede forpligtelser faldt DKK 514,6 mio. i forhold til 31. december (: en stigning på DKK 978,5 mio.), mens kortfristede forpligtelser eksklusive den kortfristede del af kreditinstitutter og andre lån udgjorde DKK 1.183,3 mio. (: DKK 944,2 mio.), en stigning på DKK 239,1 mio. i forhold til 31. december. Stigningen skyldes primært højere gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser samt højere forudbetalinger fra kunder grundet de nye standardkontrakter for shoppingcentret.

22 22 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE PENGESTRØMSOPGØRELSE PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Stigningen i pengestrømme fra driftsaktivitet på DKK 421,7 mio. skyldes hovedsagligt en stigning i aktivitetsniveauet samt fortsat fokus på omkostningseffektivisering og optimering af arbejdskapitalen. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i DKK 924,1 mio. (: DKK 911,4 mio.). DKK mio. PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Finansieringsaktiviteter vedrører netto træk på langsigtede faciliteter, afdrag på realkreditlån og udbyttebetalinger. LIKVIDER CPH havde DKK 47,1 mio. i likvider samt garanterede uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.885,6 mio. pr. 31. december. FINANSIERING Pr. 31. december udgjorde CPHs rentebærende gæld DKK 4.734,7 mio. (: DKK 4.203,9 mio.), og nettorentebærende gæld udgjorde Udv. Pct. DKK 4.687,6 mio. (: DKK 4.166,9 mio.). Forskellen på DKK 47,1 mio. (: DKK 37,0 mio.) udgøres af likvide midler. Af den rentebærende gæld er 86,3% langfristet (: 99,3%), det vil sige med en forfaldstid på mere end et år fra 31. december, og består primært af faciliteter i USD og GBP. I gennemførte CPH en udstedelse af US obligationer (USPP) for tredje gang. Det udstedte beløb blev fastsat til USD 160 mio. over 10 år. CPH indfriede desuden et lån på USD 100 mio. Det nye lån var USD 60 mio. højere end det forrige, idet CPH udnyttede de gunstige markedsvilkår for transaktionen. Et af USPPlånene på USD 100 mio. forfalder i 2015, og det blev derfor reklassificeret til kortfristet gæld i. USIKKERHEDER VEDRØRENDE INDREGNING OG MÅLING Der er ikke nogen usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling i. Der henvises til note 1, Sammendrag af væsentlig anvendt regnskabspraksis samt noter til det finansielle regnskab indeholdende beskrivelse af væsentlige skøn og vurderinger, jf. indholdsfortegnelsen side 65. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra: Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet 1.805,5 921,9 873, ,8 909, ,9 421,7 12,2 396,4 30,5% 1,3% 31,2% Årets ændring i likviditet Likvider ved årets begyndelse 10,1 37,0 795,8 832,8 805,9 795,8 101,3% 95,6% Likvider ved årets udgang 47,1 37,0 10,1 27,3%

23 23 Indhold Ledelsesberetning FINANSIEL REDEGØRELSE FORVENTNINGER TIL 2015 På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede passagerer. Den fortsatte konkurrence mellem flyselskaberne og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne eller en global økonomisk afmatning kan dog påvirke udviklingen negativt for Væksten i let af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være lidt højere end i, primært som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i, når der tages højde for særlige forhold. Forventning til investeringer i anlægsaktiver CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale, som træder i kraft fra 1. april Dertil kommer andre ikkeaeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

24 24 Indhold Ledelsesberetning SEGMENTERNES RESULTATER

25 25 Indhold Ledelsesberetning SEGMENTERNES RESULTATER POSITION Der er tre fokusområder inden for World Class Hubstrategien: ekstraordinære kundeoplevelser, effektiv drift og konkurrencedygtighed. Ekstraordinære kundeoplevelser I 2018 skal passagertilfredsheden (checkin, security, rengøring, shoppingcentret, terminaler og bagageudlevering) i CPH være 87 på en skala fra I 2018 skal passagertilfredsheden med CPH Security være over 87 på en skala fra % af alle passagerer skal igennem det centrale security check på mindre end fem minutter *. For at måle i hvor høj grad disse fokusområder opfyldes, har CPH sat en række mål (se tabel til venstre). På de følgende sider samt i det ikkefinansielle regnskab beskrives status på disse mål samt CPHs øvrige forretningsmæssige resultater inddelt i CPHs to segmenter aeronautisk og ikkeaeronautisk. Effektiv drift I 2018 skal minimum 85% af trafikken fra CPH afgå til tiden (<15 min.). Antal månedlige rapporterede nærvedhændelser må maksimalt være 25 pr operationer. 95% af alle hændelser, der skal rapporteres, er rapporteret af de involverede personer selv. Konkurrencedygtighed Set over en rullende fireårig periode skal CPH have en højere vækstrate end flertallet af otte udvalgte afgørende hubs i Europa. * Pr. 1. april 2015 ændres dette mål til: 90% på mindre end 15 minutter (i peakperioderne kl. 59 og 1519) som resultat af ny service level agreement (SLA) som del af den nye takstaftale.

26 26 Indhold Ledelsesberetning SEGMENTERNES RESULTATER DKK mio. FINANSIELLE RESULTATER Omsætning Andre driftsindtægter Resultat før renter Segmentaktiver DKK mio. OMSÆTNING Startafgifter Passagerafgifter Securityafgifter Handling Opholdsafgifter, CUTE med videre I alt AERONAUTISK SEGMENT OMSÆTNING Den samlede trafikomsætning steg med 8,6% til DKK 2.249,6 mio., hvilket var drevet af en passagervækst på 6,5%, et ændret passagermix især på grund af en højere andel på 12,7% af afgående transferpassagerer samt prisindeksregulering +1% af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april ,6 1,9 413, ,4 420, ,8 525,9 182,8 58, , ,9 1,5 355, ,1 397,5 969,6 480,2 167,7 55, ,9 Udv. 178,7 0,4 57,9 234,3 Udv. 23,1 92,2 45,7 15,1 2,6 178,6 Pct. 8,6% 26,7% 16,3% 3,5% Pct. 5,8% 9,5% 9,5% 9,0% 4,6% 8,6% Startafgifter steg med 5,8% sammen lignet med sidste år, hvilket skyldes, at let af operationer steg med 2,8%, mens startvægten på flyene sammenlignet med sidste år steg med 5,1%. Passagerafgifterne steg med 9,5%, hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i let af såvel lokaltafgående som trans fererende internationale passa gerer, herunder fra CPH Go, samt prisindeksreguleringen pr. 1. april. Security og handlingafgifterne steg samlet set med DKK 60,8 mio. til DKK 708,7 mio. svarende til 9,4%, hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i let af lokaltafgående internationale passagerer samt prisindeksreguleringen pr. 1. april. PASSAGERER OG OPERATIONER Passagertallet steg med 6,5% til i alt 25,6 mio., hvilket er rekord for Københavns Lufthavn. Det er en af de højeste vækstrater blandt sammenlignelige europæiske lufthavne, hvilket er medvirkende til at styrke Københavns Lufthavns konkurrencemæssige position i Europa og lever op til CPHs strategiske mål. Denne vækst medførte, at Københavns Lufthavn gik en plads op til 15. største lufthavn i Europa ved udgangen af. Antallet af operationer steg med 2,8% til starter og landinger i. POSITION MÅLSTATUS Passagertilfredshed 85,9 84,4 86,3 87 MÅL Passagertilfredsheden i CPH (checkin, security, rengøring, shopping centret, terminaler og bagageudlevering) skal være 87 på en skala fra 0100 i Læs mere på side 29.

27 27 Indhold Ledelsesberetning KØBENHAVNS LUFTHAVNS RUTENETVÆRK I Kiruna Narssarssuaq Kangerlussuaq Direkte ruter til 157 destinationer Flyforbindelser I havde Københavns Lufthavn direkte flyforbindelser til i alt 157 destinationer, inklusive 27 interkontinentale og 16 cargodestinationer. Passagerer Cargo Åbner i 2015 (passagerer) Lissabon Madrid Reykjavik Toronto New York Chicago Washington Los Angeles Fort Lauderdale San Francisco Orlando Aberdeen Edinburgh Dublin Newcastle Humberside Manchester LeedsBradford Liverpool East Midtl. Birmingham Bristol London Amsterdam Biarritz Barcelona Færøerne Eindhoven Hannover Bruxelles Düsseldorf Luxembourg Paris Stuttgart Basel/Mulhouse Grenoble Montpellier Nice Marseille Palma Ibiza Haugesund Stavanger Bergen Kristiansand Milan Karup Billund Esbjerg Sønderborg Aalesund Aalborg Hamburg Bremen Köln Geneva Zürich Olbia Pisa Frankfurt Trondheim Oslo Molde Sandefjord Örebro Göteborg Aarhus München Bratislava Salzburg Wien Bologna Firenze Rome Innsbruck København Rønne Stockholm Norrköping Linköping Gdansk Turku Berlin Leipzig Poznan Warsawa Dredsen Wroclaw Ljubljana Venedig Pula Napoli Prag Zagreb Split Budapest Krakow Pristina Dubrovnik Podgorica Beograd Sarajevo Korfu Riga Palanga Helsinki Tallinn Vilnius Thessaloniki Bukarest Burgas Sankt Petersborg Istanbul Ankara Moskva Tokyo Bangkok Singapore Beijing Seoul Shanghai Lahore Phuket Dubai Sharjah Doha Casablanca Marrakech Faro Malaga Alicante Palermo Catania Kos Konya Izmir Athen Rhodos Thira Antalya Alanya Cairo Erbil Baghdad Madeira Tenerife Las Palmas Agadir Malta Chania Heraklion Larnaca Tel Aviv Beirut

28 28 Indhold Ledelsesberetning SEGMENTERNES RESULTATER Antallet af internationale passagerer steg med 6,8%, og let af indenrigspassagerer steg med 2,3%. Antallet af transferpassagerer steg med 12,7%, hvilket er den største stigning i de seneste fem år og under streger, at CPH når de mål for styrkelse af knudepunktet, der er sat i World Class Hubstrategien. Antallet af passagerer, der transferer til de interkontinentale ruter er steget med 10,6%, og short haul til short haul transfer er steget med 12,9%. Andelen af internationale passagerer er steget fra 92,1 til 92,4% af trafikken, og den interkontinentale trafik (long haul) er steget med 8,0% og udgjorde i 10,4% af den samlede trafik. Norwegian åbnede i en ny long haulrute til Los Angeles samt gik ind på ruterne til Bangkok og New York, JFK. Københavns Lufthavn har dermed i dag 27 langdistanceruter. I alt åbnede der ruter til ti uservicerede destinationer fra Københavns Lufthavn i, og fire destinationer blev lukket igen, således at årets nettotilgang var på seks uservicerede destinationer. Desuden begyndte nye flyselskaber at operere på 11 destinationer, der allerede var serviceret, og fem destinationer blev lukket, således at nettotilgangen var på seks servicerede destinationer. Endelig blev der indsat ekstra kapacitet på 13 forskellige destinationer i form af flere afgange eller større fly. Det samlede lavprispassagerer i Københavns Lufthavn steg i med 9,4% i forhold til året før. Lavprisselskabernes markedsandel lå ved udgangen af på 25,1%. (: 24,5%) Trods det øgede aktivitetsniveau har Københavns Lufthavn sænket omkostningerne pr. passager med 1,7%, når der korrigeres for særlige forhold. Dette er opnået ved fortsat fokus på effektivisering og dermed reducering af de samlede omkostninger ved at operere i Københavns Lufthavn, hvilket er med til at understøtte både CPH og flyselskaberne. Det vigtigste mål for effektiv drift fastsat af CPH er punktligheden. Målet er, at mere end 85% af trafikken i 2018 bliver afviklet rettidigt, hvilket vil sige med under 15 minutters forsinkelse. I blev 86,8% af trafikken afviklet rettidigt, og CPH indfriede dermed sit mål og indtog førstepladsen blandt EU s mest punktlige mellemstore lufthavne samt en delt andenplads på verdensplan. POSITION MÅLSTATUS Punktlighed 87,1% 85,5% 86,8% 85% MÅL Minimum 85% af trafikken fra CPH skal afgå til tiden (<15 min.) i I afgik 86,8% af trafikken til tiden, hvormed CPH indtog førstepladsen blandt EU s mest punktlige mellemstore lufthavne.

29 29 Indhold Ledelsesberetning SEGMENTERNES RESULTATER PASSAGERTILFREDSHED Passagertilfredsheden er trods mange ombygninger og dermed ændringer i både terminaler og shoppingcenter blevet fastholdt på et højt niveau (86,3 på en skala fra 0 til 100, mod 84,4 i ), hvilket understreger, at Københavns Lufthavn som en del af sin strategi er i stand til at tilbyde ekstraordinære kundeoplevelser. POSITION MÅLSTATUS Passagertilfredshed med CPH Security POSITION MÅLSTATUS Ventetid i det centrale Security Check CPH nåede over det fastsatte mål for passagertilfredshed med CPH Security i, hvor tilfredshedgraden blev målt til 89. Dette har været et vigtigt fokusområde i de sidste fire år. Opnåelsen af målet blev belønnet af Skytrax med prisen for Verdens bedste security processer for andet år i træk % 87% MÅL 91% 85% MÅL Gennem cirka passagerinterviews årligt har CPH et godt kendskab til, hvordan passagerernes behov imødekommes. Vente tiden i security er et vigtigt element for denne tilfredshed. CPH har fastsat et mål for, at 85% af passagererne skal igennem det centrale security check på mindre end fem minutter. Dette blev opfyldt i, hvor 91% af passagererne kom igennem inden for fem minutter. Det betød desuden, at målet i CPHs Service Level Agreement med fly selskaberne blev opfyldt Passagertilfredsheden med CPH Security skal være over 87 på en skala fra 0100 i % af alle passagerer skal igennem det centrale security check på mindre end fem minutter. Pr. 1. april 2015 ændres dette mål til: 90% på mindre end 15 minutter (i peakperioderne kl. 59 og 1519) som resultat af ny service level agreement (SLA) som del af den nye takstaftale.

30 30 Indhold Ledelsesberetning SEGMENTERNES RESULTATER I : Udvidede CPH Finger C med 100 meter til gavn for long haulruter og nonschengen trafik. Påbegyndte CPH udvidelsen af Terminal 2, med yderligere 700 m², der vil være klar til sommeren CARGO I steg fragtmængden til ton, hvilket er en stigning på 8,1% i forhold til året før, og let af cargooperationer steg med 19,6%. Væksten skyldes til dels, at DHL Aviation har konsolideret mere trafik i København, og at Emirates SkyCargo har konsolideret sine nordiske operationer i Københavns Lufthavn. ROSKILDE LUFTHAVN Passagertallet for Roskilde Lufthavn er faldet med 8,5%, hvilket primært skyldes, at det danske forsvar ikke længere flyver troppetransporter til og fra Afghanistan. En øget lyst til at flyve med helikopter har betydet, at man har udvidet kvoten for helikoptertransporter, og der håndteres i dag ca flyvninger. I modtog Roskilde Lufthavn prisen som nummer fire for Fixed Base Operator fra European Business Air News, og lufthavnen har været i top 10 i tre år i træk. Roskilde Lufthavn har for første gang overhalet StockholmBromma Lufthavn i Sverige og er nu nummer et for Fixed Base Operations i Skandinavien. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT) Stigningen i EBIT er primært drevet af omsætningen, fortsat stærk fokus på omkostningseffektivisering samt lavere omkostninger til snerydning i. Dette er delvist modsvaret af øgede afskrivninger som følge af det vedvarende høje investeringsniveau. INVESTERINGER De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia. om året, og i igangsatte CPH en udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol, hvor de nuværende 16 spor i første omgang bliver udvidet med to ekstra. Det vil øge kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol med mere end 10%. De nye spor skal stå færdige i foråret 2015, så kapaciteten i sikkerhedskontrollen er tilstrækkelig til at håndtere sommertrafikken. Derudover påbegyndte CPH i løbet af en udvidelse af Finger C, der benyttes til long haulruter samt nonschengen trafik. Fingeren bliver forlænget med 100 meter, og tre nye standpladser bliver dermed gjort bygningsbetjente, hvilket øger både kapaciteten og effektiviteten. af mad og drikke og øvrige servicetilbud til passagererne opgraderet blandt andet gennem installation af en række ladestationer, hvor passagererne kan få strøm på telefoner, tablets og laptops. Stueetagen, hvor terminalen ligger, skal være klar til sommeren 2015, mens kontorerne på 1. og 2. sal er klar i løbet af efteråret PLANLAGTE TILTAG I 2015 Københavns Lufthavn lægger i foråret 2015 indenrigstrafikken fra Terminal 1 sammen med den internationale trafik i Terminal 2 og Terminal 3. Beslutningen om at sammenlægge trafikken fra Terminal 1 med den internationale trafik er en del af den nye fireårige takstaftale, som vil forbedre flyselskabernes produkt og reducere deres driftsomkostninger, da de fremadrettet undgår en opsplitning af deres operationer. Desuden vil CPH i 2015 udvide den kritiske del af sikkerhedsområdet (CSRA). Dette vil på daglig basis eliminere et stort tidskrævende sikkerhedstjek af medarbejdere fra flyselskaber og serviceleverandører. Københavns Lufthavn fortsatte også i en udbygning af Terminal 2. Udbygningen skaber 700 m² ekstra plads samt mere lys og luft i terminalen. Derudover bliver udbuddet

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Koncernårsrapport 2014 CVR-nr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE Koncernårsrapport CVRnr. 14 70 72 04 FACTS & FIGURES KØBENHAVNS LUFTHAVNE 2 Indhold I henhold til årsregnskabslovens 149, stk. 2 er Koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04

CVR-nr. 14 70 72 04. CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 CVR-nr. 14 70 72 04 Koncernårsrapport 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er koncernårsrapporten et uddrag af Københavns Lufthavnes fuldstændige årsrapport. Den fuldstændige

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH

CPH NEWS. Stor lavprisvækst i CPH Læs side 4. Indhold. Marts 2013. Positiv effekt af ny strategi. Stor lavprisvækst i CPH. Ansvarlig vækst i CPH Marts 2013 CPH NEWS Inion to the shareholders of Copenhagen Airports Læs side 4. Ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og en effektiv drift er fokusområderne i CPHs World Class Hub strategi.

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S. konsolideret med dets dattervirksomheder

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S. konsolideret med dets dattervirksomheder CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CPH NEWS. CPH skal være næsten dobbelt så stor Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / april 2014 April 2014. Forsiden. CPH genvider Skytrax-pris

CPH NEWS. CPH skal være næsten dobbelt så stor Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / april 2014 April 2014. Forsiden. CPH genvider Skytrax-pris 1 / CPH NEWS / april 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CPH skal være næsten dobbelt så stor Læs side 4 Verdens bedste security igen: CPH genvinder. Læs side

Læs mere

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster /

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster / CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / / Et stærkt trafikalt knudepunkt /

/ Forord / Finansiel udvikling / Hoved- og nøgletal 2006-2010 / Finansielle resultatindikatorer 2006-2010 / / Et stærkt trafikalt knudepunkt / CPH og Samfundet 2010 Indhold Københavns Lufthavn er arbejdsplads for flere end 22.000 mennesker, og som et af Nordeuropas største trafikknudepunkter er den en port til verden og en port til Danmark. Københavns

Læs mere

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige

/ Forord / 2010 i overblik / Hoved- og nøgletal for koncernen / Regnskabsberetning / Trafik / Kommerciel / International / / Kommentarer til øvrige Koncernårsrapport 2010 Indhold Ledelsesberetning Forord 4 2010 i overblik 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Regnskabsberetning 8 Trafik 10 Kommerciel 16 International 20 Kommentarer til øvrige regnskabsposter

Læs mere

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2 September 2013 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 2 Københavns Lufthavn udvider: En om- og udbygget et udvidet og forbedret bagageanlæg blev indviet i juni. Læs side

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og

/ Forord / Profil / CSR-strategi / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter / Rejseoplevelsen / CPH og Samfundet 2012 / Ruteudvikling / Regulering og takster / Kapacitetsudvidelse / CPHs interessenter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

CPH NEWS VÆKST I KØBENHAVNS LUFTHAVN SKABER ARBEJDSPLADSER I HELE LANDET INDHOLD INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S LÆS SIDE 2

CPH NEWS VÆKST I KØBENHAVNS LUFTHAVN SKABER ARBEJDSPLADSER I HELE LANDET INDHOLD INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S LÆS SIDE 2 SEPTEMBER 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S skaber VÆKST I KØBENHAVNS LUFTHAVN SKABER ARBEJDSPLADSER I HELE LANDET LÆS SIDE 2 NYE RUTER TIL USA STYRKER HELE DANMARK. LÆS

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere