Fondsbørsmeddelelse nr. 16/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ ØK s kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Resumé: Nettoomsætningen for de strategiske forretninger steg 24% og det primære driftsresultat steg 33% i forhold til 3. kvartal 2002 efter valutakursreguleringer. Den stærke DKK/USD kurs påvirkede omregning af resultaterne til DKK. ØK forventer nu tocifret vækst i omsætning i Asien i lokal valuta, dog lidt lavere omsætning end 2002 målt i DKK. Uændrede forventninger til salget fra EAC Foods. Forventningen til det primære driftsresultat for ØK-koncernen er nu lidt over DKK 300 mio. uden engangsposter. Med venlig hilsen, Yderligere information: Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen, tel: eller (mobil) Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy, (direkte), (mobil) eller

2 hovedpunkter Nettoomsætningen for de strategiske forretninger steg med 24% i 3. kvartal og det primære driftsresultat steg med 33% i forhold til 3. kvartal 2002 efter valutakursreguleringer. På trods af en styrkelse af DKK mod USD på 17% fastholder ØK-koncernen de samlede forventninger. Sammenligningstallene for 2002 er anført i parentes. Den gennemsnitlige USD/DKK kurs for årets 3 første kvartaler lå på 6,70 mod 8,05 for de 3 første kvartaler i 2002, en styrkelse af DKK på 17%. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger oversteg i 3. kvartal sidste år med 24% målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for koncernen nåede op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket efter regulering for valutakursforskelle og frasolgte forretninger var 22% over 3. kvartal sidste år, som resulterede i en vækst på 13% for de 3 første kvartaler. 246 mio. (DKK 303 mio.); svarende til en overskudsgrad på 8% (6.2%). Hvis der korrigeres for engangsposter, frasalg af forretninger og valutakurseffekten, udgjorde forbedringen i det primære driftsresultat 38%, eller DKK 98 mio. Nettoresultatet for 3. kvartal blev på DKK 20 mio. (DKK 8 mio.), og nettoresultatet for årets 3 første kvartaler nåede således op på DKK 139 mio. (DKK 183 mio.) som følge af de solide operationelle resultater. Udsigterne for 2003: ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger for året. EAC Nutrition opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 432 mio. (DKK 406 mio.), hvilket udgør en vækst på 21% målt i lokale valutaer. Sammenligningen er dog påvirket positivt af produkttilbagekaldelsen i Thailand i juli sidste år. EAC Industrial Ingredients opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 167 mio. (DKK 162 mio.) - en vækst på 18% målt i lokale valutaer. EAC Moving & Relocation Services opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 140 mio. (DKK 147 mio.) - en vækst på 10% målt i lokale valutaer, hvilket er lidt bedre end forventet. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela og Ecuador steg med ca. 37% i forhold til 3. kvartal 2002 målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen på DKK 288 mio. (DKK 277 mio.) for EAC Foods i 3. kvartal var bedre end forventet og udgør en vækst på 4%. Dette er nået på trods af en 46% devaluering af den venezuelanske bolivar (VEB) i forhold til DKK (baseret på gennemsnitlige valutakurser) samt bortfald af omsætning fra Ecuador i september på grund af frasalget af Ecuadasa. Det primære driftsresultat (EBIT) i 3. kvartal blev på DKK 72 mio. (DKK 40 mio.), hvilket er bedre end forventet og kan hovedsageligt henføres til EAC Nutrition. Det primære driftsresultat for årets 3 første kvartaler nåede op på DKK Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes samlet set at opnå tocifret vækst målt i lokale valutaer omend væksten målt i DKK vil være på et lidt lavere niveau end i 2002 på grund af den fortsatte svækkelse af USD og USD relaterede valutaer. Nettoomsætningen for EAC Foods forventes fortsat at blive ca. 20% lavere end i 2002 målt i DKK baseret på en fortsat negativ valutakurseffekt. Bortfaldet af nettoomsætningen fra den frasolgte forretning i Ecuador i den resterede del af 2003 opvejes af en højere VEB/USD valutakurs end forventet. Salget af EAC Foods forretning i Ecuador i oktober resulterede i en gevinst på ca. DKK 68 mio., som vil blive indtægtsført i 4. kvartal. I henhold til aftalen er salget effektivt med tilbagevirkende kraft fra 1. september og omsætning og resultater for september omfatter således ikke EAC Foods i Ecuador. Hvis der ses bort fra ovennævnte og andre engangsposter, er forventningen nu et primært driftsresultat (EBIT) på lidt over DKK 300 mio. Sammenligning med 2002 er negativ påvirket af valutakursforskelle, som på EBIT niveau er anslået til ca. DKK 130 mio. 1

3 hovedtal for koncernen (ureviderede) resultatopgørelse 3 første kvartaler fuldt år DKK mio Nettoomsætning Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver (EBITDA) Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat af ordinær drift Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat balance DKK mio Likvider Samlede aktiver Rentebærende nettogæld Rentebærende nettogæld, gennemsnit Egenkapital Minoritetsinteresser Omsætningsformue Investeret kapital Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver nøgletal Overskudsgrad (%) 8,0 6,2 5,7 Soliditetsgrad (%) 63,1 61,0 60,4 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 18,2 17,0 15,5 Forrentning af egenkapital på årsbasis (%) 7,1 9,1 7,2 EPS på årsbasis (i DKK) 9,8 12,3 9,6 Indre værdi pr. aktie 137,3 135,8 132,1 Børskurs pr. aktie 223,8 143,4 162,0 Antal medarbejdere Ultimokurs DKK/USD 641,52 756,69 708,22 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 669,55 804,76 789,11 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. 2

4 regnskabsberetning ØK-koncernen ØK har i 3. kvartal gennemført og forberedt sig på væsentlige investeringer og er samtidig fortsat med at tage afgørende skridt, der understøtter ØK s overordnede strategiske mål om at blive en ledende virksomhed indenfor berigede fødevarer i Asien. ØK vil i overensstemmelse med denne strategi primært fokusere på udvikling af EAC Nutrition såvel organisk såsom produktudvidelser, styrkelse af varemærker samt geografisk ekspansion som gennem opkøb. ØK ønsker at udbygge EAC Nutrition s fokus på børneernæring ved at udvide udvalget af berigede fødevareprodukter og tilbyde disse til en bredere aldersgruppe. Udviklingen af de nye markeder som f.eks. Indien samt udvidelsen af produktsortimentet på EAC Nutrition s eksisterende asiatiske markeder vil være kerneelementet i koncernens fortsatte vækst. organisk vækst Der er gennemført adskillige vækstinitiativer i EAC Nutrition i 3. kvartal, herunder: geografisk ekspansion til Indien; produktudvidelser i Malaysia og Singapore med produkter til premium og super premium segmenterne. Desuden er der planer om at lancere en premium produktserie i Kina og Thailand i 4. kvartal. Ligeledes i 4. kvartal planlægges en fortsat styrkelse af varemærker med deraf følgende høje markedsføringsudgifter, især i Kina og Filippinerne. opkøb I 3. kvartal erhvervede ØK forretningsaktiviteterne i Hangzhou Future Foods Co. Ltd. i Kina for USD 7,4 mio. (DKK 48 mio.) betinget af godkendelse fra myndighederne. Godkendelsen blev opnået, og erhvervelsen skete med virkning pr. 3. november. Fra og med denne dato vil Hangzhou Future blive medtaget i ØK s regnskab. Efter købet er ØK den 3. største udbyder (målt på værdi) og den største i volumen af grød til spædbørn og mindre børn i Kina. Den erhvervede forretning udgør både et stærkt supplement til ØK s landsdækkende markedsledende ernæringsfødevarevirksomhed i Kina og et væsentligt vækstpotentiale. ØK erhvervede i september Dumex-varemærket fra Alpharma ApS på 10 asiatiske markeder fra udgangen af På samme tid fik ØK en option på overtagelse af varemærket i de resterende lande, hvor Alpharma ApS er registreret ejer. Købet beløb sig til i alt USD 1,25 mio. (DKK 8,4 mio.). ØK søger aktivt yderligere opkøb, som enten ville kunne styrke ØK s eksisterende markedsposition, udbygge ØK s operationelle fokus fra primært børn til en bredere befolkningsgruppe, eller udvide mælkepulverplatformen til at omfatte et bredere udvalg af berigede fødevarer. frasalg I overensstemmelse med strategien om at fokusere på Nutrition i Asien indgik ØK den 6. oktober en kontrakt om salget af det 100% ejede datterselskab af EAC Foods i Ecuador. Handlen blev afsluttet pr. 27. oktober til en samlet pris på ca. DKK 140 mio., og en fortjeneste i forhold til den regnskabsmæssige værdi på ca. DKK 68 mio. Denne fortjeneste vil blive indeholdt i resultatet i 4. kvartal. ØK vil fortsat pleje og investere selektivt i de tre strategiske forretninger EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services for at maksimere den fremtidige værdi af disse forretninger. yderligere udvikling og kapitalstruktur ØK vil fastholde sine store investeringer i organisk vækst gennem betydelige udgifter til markedsføring, øgede investeringer i produktudvikling samt investeringer i opbygning af nye markeder og markedssegmenter. Disse investeringer vil gradvis øge EAC Nutrition s overskudsgrad fra det nuværende niveau. Derudover overvejer EAC Nutrition for øjeblikket den fremtidige produktionsplatform i Kina, hvor fabrikken i Shanghai kører med fuld kapacitetsudnyttelse på grund af den konstant stigende efterspørgsel, og i Indien, hvor Protinex for øjeblikket produceres med Pfizer som underleverandør, mens Dumex-produkterne leveres fra Dumex Malaysia. Investeringer i et nyt fuldt integreret produktionsanlæg i Kina med spraytørringsfaciliteter samt investering i et produktionsanlæg i Indien forventes samlet at beløbe sig til over USD 50 mio. 3

5 For at bevare den økonomiske styrke til at gennemføre både de fortsat betydelige investeringer i organisk vækst, investeringer i øget produktionskapacitet og opkøb vil ØK på kort sigt holde sig til den udbytte politik, der blev fremlagt af formanden på den ordinære generalforsamling Ifølge disse principper vil ØK allokere ca. 1/3 af koncernens nettoresultat som udbytte til aktionærerne og bevare det resterende overskud i selskabet for at understøtte yderligere vækst. var bedre end forventet primært som følge af et forbedret resultat i EAC Nutrition. For årets 3 første kvartaler blev det primære driftsresultat på DKK 246 mio. (DKK 303 mio.). Hvis der korrigeres for sidste års engangsposter på DKK 38 mio., et driftsresultat på DKK 8 mio. fra forretninger, der blev afviklet sidste år, samt en valutakurseffekt på DKK 108 mio., viste det primære driftsresultat fra de underliggende, fortsættende aktiviteter en forbedring på DKK 97 mio. eller 38% i forhold til sidste år. valutakurseffekt Effekten af valutakursbevægelser har i 3. kvartal været meget betydelig i forhold til 3. kvartal 2002 med en styrkelse af DKK på ca. 17% i forhold til USD. Det har påvirket omsætningsvækst og resultatvækst negativt. Devalueringen af VEB i forhold til DKK har været endnu mere markant med 46%. resultatopgørelsen Nettoomsætningen for de strategiske forretninger blev i 3. kvartal 24% højere end sidste år målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for koncernen nåede op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket efter regulering for valutakursforskelle og frasolgte forretninger (hovedsageligt Marketing Services i Malaysia og tekniske forretninger i Nigeria) var 22% over 3. kvartal sidste år. For årets 3 første kvartaler nåede nettoomsætningen for koncernen op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket udgør en vækst på 13% efter regulering for ophørte forretninger og valutakursforskelle. Det primære driftsresultat (EBIT) for 3. kvartal blev på DKK 72 mio. (DKK 40 mio.), hvilket De strategiske forretninger som helhed fortsatte med at levere tilfredsstillende resultater. Især EAC Nutrition viser en højere overskudsgrad (med 11,8% for årets 3 første kvartaler) og en væsentlig resultatvækst på 33% i forhold til samme periode sidste år. Primært driftsresultat (EBIT) Strategiske forretninger 3 kvartaler Ændringer DKK mio % Nutrition ) 33% Foods % Industrial Ingredients % Moving & Relocation % Total % 1) justeret for engangsposter på DKK 12 mio. Resultatet af de finansielle poster blev en omkostning på DKK 15 mio. (DKK 23 mio.). Forbedringen i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt opskrivning på DKK 12 mio. af ØK s portefølje af aktier. Netto finansieringsomkostninger i EAC Foods beløb sig til DKK 41 mio. (DKK 36 mio.), der kan henføres til finansielle omkostninger vedrørende driften samt en afgift på banktransaktioner. 4 Vækst i nettoomsætning i forhold til sidste år (underliggende valutaer) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver på DKK 1 mio. vedrører et tilgodehavende på et lån, som tidligere er nedskrevet til nul. Dette blev modregnet af en regulering på amortiseret kostpris på et langfristet tilgodehavende. Nettoresultatet for 3. kvartal blev på DKK 20 mio. (DKK 8 mio.), og nettoresultatet for årets 3 første kvartaler udgør således DKK 139 mio. (DKK 183 mio.), som følge af de solide operationelle resultater.

6 balance balance i sammendrag ØK-koncernen DKK mio Ændring Anlægsaktiver Omsætningsaktiver heraf likvide beholdninger Aktiver i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld/hensættelser Egenkapital og minoritetsinteresser Passiver i alt De samlede aktiver er i forhold til 31. december 2002 reduceret med ca. 5% ved udgangen af september til DKK mio. delvis som følge af valutakurseffekt men også som følge af frasalget af Marketing Services aktiviteterne i Malaysia. Omsætningsformuen ved udgangen af 3. kvartal lå over niveauet ved årets begyndelse på grund af øgede lagerbeholdninger, primært i EAC Nutrition som forberedelse på produktlanceringer samt i EAC Foods med henblik på at dække det vigtige julesalg. begyndelse primært på grund af lavere lagerniveauer i EAC Nutrition og den fortsatte lagerafvikling i ØK s uldforretning. Investeret kapital for koncernen steg svagt i 3. kvartal til DKK mio. i forhold til udgangen af 1. halvår, hvor tallet var DKK mio. Forrentningen af investeret kapital (ROIC) på årsbasis blev på 18,2% for årets 3 første kvartaler mod 17% sidste år. Investeret kapital Strategiske forretninger DKK mio Ændring Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Total Investeret kapital i de strategiske forretninger blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Forrentning af investeret kapital (ROIC) på årsbasis for de strategiske forretninger blev på 25,3% for årets 3 første kvartaler, hvilket er en stigning i forhold til de 3 første kvartaler sidste år, hvor forrentningen var 24%. Omsætningsformuen faldt dog i 3. kvartal i forhold til niveauet fra 1. halvår og sluttede på DKK 778 mio. mod DKK 792 mio. ved kvartalets Koncernens langsigtede mål er som meddelt i maj 2000 at øge ROIC fra 16,6% i 1999 til mere end 25% i egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Primosaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier Udbytter -67 Egenkapital Den balancerelaterede nettoeksponering over for USD vurderes til DKK 86 mio. ved udgangen af 3. kvartal, dvs. ved en 10% ændring i kursen mellem USD og DKK beregnes virkningen på koncernens egenkapital til DKK 86 mio. Denne eksponering ligger inden for koncernens retninglinier Det langsigtede mål om en gennemsnitlig årlig vækst i indtjeningen pr. aktie (EPS) på 30% mellem 2000 og 2004 er overgået med en gennemsnitlig årlig vækst på 86%, herunder en EPS på årsbasis på DKK 9,8 på resultaterne for de 3 første kvartaler for valutarisiko. 5

7 pengestrømme Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Kursregulering Likvider, ultimo Pengestrømme fra driften var positive med DKK 28 mio. Dette var afledt af et nettoresultat på DKK 139 mio. samt tilbageførsel af afskrivninger på DKK 109 mio. mod en større omsætningsformue efter valutakursreguleringer. De udgående nettopengestrømme fra investeringer blev på DKK 76 mio., primært som følge af erhvervelsen af svinefarmen i Venezuela, Procer C.A., samt køb af en kontorejendom i København. Indtægter fra salg af diverse materielle aktiver er modregnet. De udgående nettopengestrømme fra finansiering på DKK 17 mio. skyldtes en nettostigning i kortfristede lån, nettotilbagebetaling på langfristede lån på DKK 10 mio., køb af egne aktier for DKK 35 mio., udbetalte udbytter på DKK 67 mio. samt valutakursregulering og øvrige egenkapitalreguleringer på DKK 68 mio. I forhold til hele året 2002 skal det nævnes, at pengestrømme fra driften var positivt påvirket af indtægter ved salg af aktiviteter i 2001 og En direkte sammenligning med 2003 er således ikke meningsfuld. De likvide beholdninger var ved udgangen af 3. kvartal faldet i forhold til udgangen af 2002 til DKK mio. Koncernens nettolikviditet ved udgangen af 3. kvartal var på DKK 785 mio. egne aktier Den 28. september 2003 blev aktier annulleret i henhold til godkendelse fra generalforsamlingen i april. Dette har reduceret ØK s beholdning af egne aktier til 4,9% ved udgangen af 3. kvartal. 6

8 forretningsområder nutrition 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat overskudsgrad 9,5% 2,0% 11,8% 9,1% 9,5% Dumex Malaysia gik i september ind i kategorien super premium indenfor mælkepulverprodukter til børn med lanceringen af Mamex og Mamil Gold. Dumex Thailand fortsætter sin stærke tilbagekomst efter virkningerne af produkttilbagekaldelsen i juli sidste år. Opgraderinger til Growing Up Milk serien med indarbejdelse af nye ingredienser som f.eks. essence of chiken lanceret i 3. kvartal og fibre lanceret mod slutningen af 2002 har drevet den stærke omsætningsvækst frem med resultater over forventet. INC Shanghai s nettoomsætning af Dumex produkter var 25% over 3. kvartal sidste år. Produktsegmentet Growing Up Milk var fortsat drivkraften bag salgsfremgangen med en vækst på mere end 20% over de første 3 kvartaler sidste år. Dumex Indien har pr. 1. juli overtaget salget af Protinex fra Pfizer i staterne Tamil Nadu, Andhra Pradesh og Vestbengal, dette udgør ca. 20% af Protinex-omsætningen i Indien. Omsætningen har oversteget forventningerne og ligger nu over den omsætning, Pfizer tidligere genererede i disse områder. Protinex blev relanceret i et nyt og forbedret emballagedesign. Den thailandske produktion af mælkepulverprodukter i dåser vil blive overført til Malaysia før udgangen af Dette kommer som en naturlig konsekvens af, at salget i poser nu udgør hovedparten af omsætningen i Thailand, og at den mere moderne produktionslinie for dåser på den malaysiske fabrik i Nilai kan optage de ekstra mængder, hvilket vil give en mere effektiv produktionsudnyttelse. Fabrikken i Nilai vil i november blive certificeret under ISO certificering og vil således være den eneste fabrik i branchen i Malaysia med både ISO 9001:2000 og ISO certificeringer (miljø) samt HACCP (sikkerhedsstandarder). nettoomsætning I forhold til 3. kvartal sidste år er nettoomsætningen steget med 21% målt i lokale valutaer. Sammenligningen er positivt påvirket af produkttilbagekaldelsen i juli i samme kvartal sidste år. Det skal bemærkes, at Dumex Thailand har haft en rekordhøj nettoomsætning i 3. kvartal. Den samlede nettoomsætning for årets 3 første kvartaler nåede op på DKK mio., hvilket udgør en stigning på 11% målt i lokale valutaer drevet af tocifret vækst i Thailand og Kina. primært driftsresultat For 3. kvartal alene blev det primære driftsresultat på DKK 41 mio. svarende til en overskudsgrad på 9,5%. Dette ligger væsentligt over samme periode sidste år, hvor overskudsgraderne var reduceret til blot 2% på grund af ekstraomkostninger og reklame- og salgsfremmende aktiviteter som følge af produkttilbagekaldelsen i Thailand. Det primære driftsresultat på DKK 157 mio. for året til dato giver en overskudsgrad på 11,8%. Overskudsgraderne på alle hovedmarkeder ligger højere end sidste år og afspejler besparelser i produktionen og råvareomkostningerne, virkningen af prisforhøjelser samt forskydningen af markedsføringsaktiviteter. Den lavere overskudsgrad i 3. kvartal i forhold til årets 1. halvdel skyldes øgede salgsfremmende aktiviteter i forbindelse med lancering af nye produkter i kvartalet på flere markeder. Desuden har højere råvarepriser på visse produkter i 2. halvår sat overskudsgraderne under pres. Dette opvejes dog til dels af effektivitetsfordele, ved at blanding i større omfang sker på egne fabrikker. 7

9 udsigterne for 2003 Udsigterne for 2003 for nettoomsætningen er fortsat uændrede i forhold til tidligere udmeldinger med en forventning om tocifret vækst i lokale valutaer med Kina og Thailand som drivkraft. Nettoomsætningen i DKK forventes dog fortsat at blive lavere end sidste år på grund af valutakurseffekt. I 4. kvartal vil investeringen i markedsføringsomkostninger stige væsentligt for at understøtte produktlanceringer på hovedmarkederne (især i Kina og Thailand). Det vil, sammen med forventede omkostninger i forbindelse med ekspansionen i Indien, påvirke resultatet væsentligt i 4. kvartal. Dumex Indien vil overtage Protinex-salget i yderligere fire stater (hvilket vil bringe EAC Nutrition s markedsdækning op på 50%). Dette vil føre til en udbygning af distributionssystemet og organisationen af sælgere og ernæringsrådgivere. På samme tid vil der ske en regional lancering af Dumex børneernæringsprodukt før udgangen af Stigende mælkepulverpriser vil ligeledes påvirke det primære driftsresultat for 4. kvartal. Disse faktorer og et højere primært driftsresultat end forventet for 3. kvartal vil sammenlagt nu levere en overskudsgrad på omkring 10%. foods 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning , EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 6,3% 3,6% 8,2% 7,7% 6,9% 8 I Venezuela forventes BNP at vise et fald i 3. kvartal på 8-9% og for hele året et fald på mere end 15%. I den vigtige oliesektor er produktionen næsten bragt tilbage på sidste års niveau, og valutareserverne er nu på det højeste niveau i senere tid. EAC Foods har ikke oplevet nogen begrænsninger i de normale aktiviteter som følge af valutakontrolsystemet, som trådte i kraft i februar, og har gennemført regelmæssige betalinger af importerede råvarer, royalties og udbytter. nettoomsætning EAC Foods i Venezuela har justeret sin produktportefølje i overensstemmelse med ændringerne i forbrugsmønstre. Ifølge en uafhængig markedsundersøgelse har det været muligt at forbedre markedsandelen for forædlede kødprodukter til 39,6%. Salgsvolumen i Venezuela lå i 3. kvartal 3% under samme kvartal sidste år. For året til dato lå salgsvolumen ligeledes 3% under samme periode sidste år. Omsætning målt på volumen har således kun i begrænset omfang været påvirket af den økonomiske tilbagegang i Venezuela. Nettoomsætningen på DKK 288 mio. for 3. kvartal lå 4% over samme kvartal sidste år. Dermed er omsætningen genoprettet i 3. kvartal, selv målt i DKK, som følge af en række prisstigninger. Nettoomsætningen på DKK 828 mio. for årets 3 første kvartaler lå 27% under omsætningen for samme periode sidste år, kraftigt påvirket af en 46% devaluering af VEB i forhold til DKK over den samme periode. Væksten målt i lokal valuta for de 3 første kvartaler blev på 29% i Venezuela. primært driftsresultat Det primære driftsresultat for 3. kvartal lå over sidste år på grund af lavere råvarepriser og driftseffektiviseringer, hvilket også gjorde det muligt at bringe overskudsgraden for årets 3 første kvartaler op på 8,2% mod en overskudsgrad på 7,7% sidste år. Det primære driftsresultat for de 3 første kvartaler blev lidt bedre end forventet, men dog lavere end sidste år. I september er svinepriserne steget væsentligt efter et fald til et hidtil uset lavt niveau målt i USD ved årets begyndelse. Dette har gjort det muligt for de to svinefarme igen at blive overskudsgivende. ecuador Som nævnt under frasalg på side 3 har ØK afsluttet salget af EAC Foods aktiviteter i Ecuador. Salget resulterede i en regnskabsmæssig fortjeneste på DKK 68 mio.

10 Transaktionen har virkning fra 1. september, og den anslåede reduktion af det primære driftsresultat for resten af året er på ca. DKK 10m. udsigterne for 2003 Forventningerne til nettoomsætningen og overskudsgraden for året fastholdes på trods af bortfald af nettoomsætning og primært driftsresultat fra de frasolgte aktiviteter i Ecuador. Dette skyldes delvist en forventning om en stabil VEB/USD kurs på gennem resten af året. Nettoomsætningen i DKK ca. 20% under Overskudsgrad på ca. 9%, hvis der ses bort fra den regnskabsmæssige virkning af salget af Ecuadasa, mod 7% i Det primære driftsresultat forventes derfor at blive lidt over Der ventes et tocifret fald i BNP i Venezuela i 2003, hvilket vil påvirke den disponible indkomst. Kurspariteten mellem VEB og USD, der under det eksisterende valutakontrolsystem har været fastsat til 1.600, vil forblive uændret frem til årets udgang. Renten forventes at ligge på over 20% i gennemsnit for året. Valutakontrolsystemet, som blev indført i februar 2003, vil ikke have væsentlig indvirkning på indkøb af importerede råvarer i forbindelse med det vigtige julesalg. Importerede råvarer udgør ca. 10% af vareforbruget. Indsamlingen af underskrifter til gennemførelse af en ny folkeafstemning om præsidentens afsættelse (der forventes at finde sted i slutningen af november), påvirker ikke julesalget. Ovenstående forventninger er baseret på følgende: industrial ingredients 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 13,2% 14,2% 14,2% 14,5% 14,1% nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal steg med 18% målt i lokale valutaer i forhold til en 13% stigning i 2. kvartal og 16% for 1. halvår. Den stigende efterspørgsel er et udtryk for en forbedret økonomi i regionen. Alle EAC Industrial Ingredients større markeder opretholdt en stabil vækst. Det primære driftsresultat for den thailandske distributionsforretning var lavere end det usædvanligt høje niveau i samme periode sidste år. Overskudsgraderne har dog hidtil i 2003 været fuldt i overensstemmelse med forventningerne. De regionale markeder viste god fremgang med Vietnam som spydspids. Indonesien, hvor organisationsændringer blev foretaget i 2002, begynder nu at vise fremgang. Nettoomsætningen nåede op på DKK 167 mio. for kvartalet, en vækst på 3% i forhold til samme periode sidste år. Faldet på 2% for året til dato skyldes valutakurseffekten. primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 8% i forhold til 3. kvartal sidste år målt i lokale valutaer. Det primære driftsresultat fra joint ventures steg med 9% i forhold til samme periode sidste år. Omregnet til DKK er det primære driftsresultat faldet med 4% på grund af valutakursudsving. udsigterne for 2003 Resultaterne for året til dato har styrket forventningerne til 2003, og det primære driftsresultat målt i DKK forventes nu at blive på niveau med

11 moving & relocation services 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 7,9% 8,2% 3,4% 4,2% 3,0% nettoomsætning Nettoomsætningen lå i 3. kvartal samlet 10% over sidste år målt i lokale valutaer, hvilket var lidt bedre end forventet. For årets 3 første kvartaler lå nettoomsætningen målt i lokale valutaer ca. 11% over sidste år. primært driftsresultat Det primære driftsresultat for årets 3 første kvartaler lå lidt over forventningerne, hvilket primært skyldes bedre resultater end forventet for spedition og arkivforvaltningen. Overskudsgraderne var dog fortsat under pres. Som følge af at SARS-advarslen blev ophævet i juni 2003, er strømmen af tilflytninger til de ramte områder øget, men dog langsommere end forventet, og stadig ikke oppe på niveauet fra I 3. kvartal skete der som forventet en opbremsning i den kraftige vækst på markedet for udgående flytninger, som blev oplevet i maj og juni For speditionsforretningen blev der noteret stærk vækst i 3. kvartal. udsigterne for 2003 Overordnet set forventes markedsforholdene ikke at ændre sig væsentligt i de kommende måneder. Overskudsgraden forventes uændret at ligge på ca. 3%. øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der omfatter EAC Trading (projekt virksomhed og uldforretningen) samt de resterende aktiviteter i EAC Holdings (Malaysia), opnåede en nettoomsætning på DKK 72 mio. for årets 3 første kvartaler (DKK 114 mio.) samt et primært driftstab på DKK 4 mio. mod et primært driftsresultat på DKK 12 mio. for de 3 første kvartaler af Nedtrapningen af ØK s uldforretning og afvikling af lagerbeholdningerne har påvirket resultatet for de 3 første kvartaler negativt med DKK 9 mio. For hele året forventes afviklingen at resultere i en engangsudgift på DKK 12 mio. 10

12 ØK-koncernens udsigter for 2003 ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger for året. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes samlet set at opnå tocifret vækst målt i lokale valutaer, omend væksten målt i DKK vil være på et lidt lavere niveau end i 2002 på grund af den fortsatte svækkelse af USD og valutaer med tilknytning til USD. Nettoomsætningen for EAC Foods forventes fortsat at blive ca. 20% lavere end i 2002 målt i DKK baseret på en fortsat en fortsat negativ valutakurseffekt. Bortfaldet af nettoomsætningen fra den frasolgte forretning i Ecuador i den resterende del af 2003 opvejes af en højere VEB/USD valutakurs end forventet. Salget af EAC Foods forretning i Ecuador med virkning fra 1. september resulterede i en gevinst på ca. DKK 68 mio. Hvis der ses bort fra ovennævnte og andre engangsposter, er forventningen nu til et primært driftsresultat (EBIT) på lidt over DKK 300 mio. Sammenligning med 2002 er negativ påvirket af valutakursforskelle, som på EBIT niveau er anslået til ca. DKK 130 mio. Ovenstående forventninger til 2003 afspejler ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst eller i øvrigt er den danske tekst gældende. kalender Torsdag, 25. marts 2004: Årsregnskabsmeddelelse 2003 Torsdag, 29. april 2004: Generalforsamling på Radisson SAS Falconer Center i København fremlæggelse af regnskab Den 19. november 2003, kl (dansk tid) vil ØK s koncernledelse fremlægge rapporten for 3. kvartal og svare på spørgsmål fra aktieanalytikere på adressen Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside på adressen: København, 19. november 2003 Bestyrelsen og Operations Executive Group. Kontaktperson: Iqbal Jumabhoy, Viceadministrerende direktør og CFO Tlf.:

13 kvartalsoversigt (urevideret) Kvartal Fuldt år Kvartal DKK mio EAC Nutrition Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 4,0 2,6-14,3 0,0-1,9-11,2-14,0 6,2 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,0 11,8 2,0 11,0 9,5 14,6 11,2 9,5 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 0,0-22,8-45,3-53,0-32,0-43,8-29,5 4,0 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,8 10,6 3,6 3,5 6,9% 13,4 5,4 6,3 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 20,7 9,5 4,5 5,8 9,8% -3,0-6,4 3,7 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,2 15,0 14,2 12,8 14,0 15,2 14,2 13,2 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 16,7 5,8 8,1 23,7 12,7-9,5-6,3-4,8 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 1,0 2,4 8,2-0,8 3,0-3,2 3,4 7,9 ØK s strategiske forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 5,2-6,5-21,9-22,3-11,7-22,0-17,2 3,5 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,8 10,9 5,3 7,8 8,7 12,7 9,1 9,0 ØK-koncernen Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -2,6-14,4-25,4-32,4-18,8-43,8-40,7-23,7 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,0 6,0 2,9 3,8 5,7 10,4 6,8 6,9 - Primært driftsresultat justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003 Aktionærsekretariatet Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002.

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 Kvartalsmeddelelse 8. november 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2006. Kvartalsmeddelelse 31. marts 2006 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1

24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer. Generalforsamling den 24. marts 2010 1 VELKOMMEN Generalforsamling den 24. TIL marts GENERALFORSAMLING 2010 2010 24. marts 2010 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling den 24. marts 2010 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 ØK indgår aftale om at sælge EAC Nutrition

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 ØK indgår aftale om at sælge EAC Nutrition Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt.

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport Delårsrapport 30. september kvt. 1 Delårsrapport 30. september 2007 3. kvt. 2 Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal 2007 Nettoomsætning, 3. kvartal ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 1,2 mia., en stigning på 22% i DKK i

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere