Fondsbørsmeddelelse nr. 16/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ ØK s kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Resumé: Nettoomsætningen for de strategiske forretninger steg 24% og det primære driftsresultat steg 33% i forhold til 3. kvartal 2002 efter valutakursreguleringer. Den stærke DKK/USD kurs påvirkede omregning af resultaterne til DKK. ØK forventer nu tocifret vækst i omsætning i Asien i lokal valuta, dog lidt lavere omsætning end 2002 målt i DKK. Uændrede forventninger til salget fra EAC Foods. Forventningen til det primære driftsresultat for ØK-koncernen er nu lidt over DKK 300 mio. uden engangsposter. Med venlig hilsen, Yderligere information: Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen, tel: eller (mobil) Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy, (direkte), (mobil) eller

2 hovedpunkter Nettoomsætningen for de strategiske forretninger steg med 24% i 3. kvartal og det primære driftsresultat steg med 33% i forhold til 3. kvartal 2002 efter valutakursreguleringer. På trods af en styrkelse af DKK mod USD på 17% fastholder ØK-koncernen de samlede forventninger. Sammenligningstallene for 2002 er anført i parentes. Den gennemsnitlige USD/DKK kurs for årets 3 første kvartaler lå på 6,70 mod 8,05 for de 3 første kvartaler i 2002, en styrkelse af DKK på 17%. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger oversteg i 3. kvartal sidste år med 24% målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for koncernen nåede op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket efter regulering for valutakursforskelle og frasolgte forretninger var 22% over 3. kvartal sidste år, som resulterede i en vækst på 13% for de 3 første kvartaler. 246 mio. (DKK 303 mio.); svarende til en overskudsgrad på 8% (6.2%). Hvis der korrigeres for engangsposter, frasalg af forretninger og valutakurseffekten, udgjorde forbedringen i det primære driftsresultat 38%, eller DKK 98 mio. Nettoresultatet for 3. kvartal blev på DKK 20 mio. (DKK 8 mio.), og nettoresultatet for årets 3 første kvartaler nåede således op på DKK 139 mio. (DKK 183 mio.) som følge af de solide operationelle resultater. Udsigterne for 2003: ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger for året. EAC Nutrition opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 432 mio. (DKK 406 mio.), hvilket udgør en vækst på 21% målt i lokale valutaer. Sammenligningen er dog påvirket positivt af produkttilbagekaldelsen i Thailand i juli sidste år. EAC Industrial Ingredients opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 167 mio. (DKK 162 mio.) - en vækst på 18% målt i lokale valutaer. EAC Moving & Relocation Services opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 140 mio. (DKK 147 mio.) - en vækst på 10% målt i lokale valutaer, hvilket er lidt bedre end forventet. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela og Ecuador steg med ca. 37% i forhold til 3. kvartal 2002 målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen på DKK 288 mio. (DKK 277 mio.) for EAC Foods i 3. kvartal var bedre end forventet og udgør en vækst på 4%. Dette er nået på trods af en 46% devaluering af den venezuelanske bolivar (VEB) i forhold til DKK (baseret på gennemsnitlige valutakurser) samt bortfald af omsætning fra Ecuador i september på grund af frasalget af Ecuadasa. Det primære driftsresultat (EBIT) i 3. kvartal blev på DKK 72 mio. (DKK 40 mio.), hvilket er bedre end forventet og kan hovedsageligt henføres til EAC Nutrition. Det primære driftsresultat for årets 3 første kvartaler nåede op på DKK Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes samlet set at opnå tocifret vækst målt i lokale valutaer omend væksten målt i DKK vil være på et lidt lavere niveau end i 2002 på grund af den fortsatte svækkelse af USD og USD relaterede valutaer. Nettoomsætningen for EAC Foods forventes fortsat at blive ca. 20% lavere end i 2002 målt i DKK baseret på en fortsat negativ valutakurseffekt. Bortfaldet af nettoomsætningen fra den frasolgte forretning i Ecuador i den resterede del af 2003 opvejes af en højere VEB/USD valutakurs end forventet. Salget af EAC Foods forretning i Ecuador i oktober resulterede i en gevinst på ca. DKK 68 mio., som vil blive indtægtsført i 4. kvartal. I henhold til aftalen er salget effektivt med tilbagevirkende kraft fra 1. september og omsætning og resultater for september omfatter således ikke EAC Foods i Ecuador. Hvis der ses bort fra ovennævnte og andre engangsposter, er forventningen nu et primært driftsresultat (EBIT) på lidt over DKK 300 mio. Sammenligning med 2002 er negativ påvirket af valutakursforskelle, som på EBIT niveau er anslået til ca. DKK 130 mio. 1

3 hovedtal for koncernen (ureviderede) resultatopgørelse 3 første kvartaler fuldt år DKK mio Nettoomsætning Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver (EBITDA) Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat af ordinær drift Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat balance DKK mio Likvider Samlede aktiver Rentebærende nettogæld Rentebærende nettogæld, gennemsnit Egenkapital Minoritetsinteresser Omsætningsformue Investeret kapital Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver nøgletal Overskudsgrad (%) 8,0 6,2 5,7 Soliditetsgrad (%) 63,1 61,0 60,4 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 18,2 17,0 15,5 Forrentning af egenkapital på årsbasis (%) 7,1 9,1 7,2 EPS på årsbasis (i DKK) 9,8 12,3 9,6 Indre værdi pr. aktie 137,3 135,8 132,1 Børskurs pr. aktie 223,8 143,4 162,0 Antal medarbejdere Ultimokurs DKK/USD 641,52 756,69 708,22 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 669,55 804,76 789,11 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. 2

4 regnskabsberetning ØK-koncernen ØK har i 3. kvartal gennemført og forberedt sig på væsentlige investeringer og er samtidig fortsat med at tage afgørende skridt, der understøtter ØK s overordnede strategiske mål om at blive en ledende virksomhed indenfor berigede fødevarer i Asien. ØK vil i overensstemmelse med denne strategi primært fokusere på udvikling af EAC Nutrition såvel organisk såsom produktudvidelser, styrkelse af varemærker samt geografisk ekspansion som gennem opkøb. ØK ønsker at udbygge EAC Nutrition s fokus på børneernæring ved at udvide udvalget af berigede fødevareprodukter og tilbyde disse til en bredere aldersgruppe. Udviklingen af de nye markeder som f.eks. Indien samt udvidelsen af produktsortimentet på EAC Nutrition s eksisterende asiatiske markeder vil være kerneelementet i koncernens fortsatte vækst. organisk vækst Der er gennemført adskillige vækstinitiativer i EAC Nutrition i 3. kvartal, herunder: geografisk ekspansion til Indien; produktudvidelser i Malaysia og Singapore med produkter til premium og super premium segmenterne. Desuden er der planer om at lancere en premium produktserie i Kina og Thailand i 4. kvartal. Ligeledes i 4. kvartal planlægges en fortsat styrkelse af varemærker med deraf følgende høje markedsføringsudgifter, især i Kina og Filippinerne. opkøb I 3. kvartal erhvervede ØK forretningsaktiviteterne i Hangzhou Future Foods Co. Ltd. i Kina for USD 7,4 mio. (DKK 48 mio.) betinget af godkendelse fra myndighederne. Godkendelsen blev opnået, og erhvervelsen skete med virkning pr. 3. november. Fra og med denne dato vil Hangzhou Future blive medtaget i ØK s regnskab. Efter købet er ØK den 3. største udbyder (målt på værdi) og den største i volumen af grød til spædbørn og mindre børn i Kina. Den erhvervede forretning udgør både et stærkt supplement til ØK s landsdækkende markedsledende ernæringsfødevarevirksomhed i Kina og et væsentligt vækstpotentiale. ØK erhvervede i september Dumex-varemærket fra Alpharma ApS på 10 asiatiske markeder fra udgangen af På samme tid fik ØK en option på overtagelse af varemærket i de resterende lande, hvor Alpharma ApS er registreret ejer. Købet beløb sig til i alt USD 1,25 mio. (DKK 8,4 mio.). ØK søger aktivt yderligere opkøb, som enten ville kunne styrke ØK s eksisterende markedsposition, udbygge ØK s operationelle fokus fra primært børn til en bredere befolkningsgruppe, eller udvide mælkepulverplatformen til at omfatte et bredere udvalg af berigede fødevarer. frasalg I overensstemmelse med strategien om at fokusere på Nutrition i Asien indgik ØK den 6. oktober en kontrakt om salget af det 100% ejede datterselskab af EAC Foods i Ecuador. Handlen blev afsluttet pr. 27. oktober til en samlet pris på ca. DKK 140 mio., og en fortjeneste i forhold til den regnskabsmæssige værdi på ca. DKK 68 mio. Denne fortjeneste vil blive indeholdt i resultatet i 4. kvartal. ØK vil fortsat pleje og investere selektivt i de tre strategiske forretninger EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services for at maksimere den fremtidige værdi af disse forretninger. yderligere udvikling og kapitalstruktur ØK vil fastholde sine store investeringer i organisk vækst gennem betydelige udgifter til markedsføring, øgede investeringer i produktudvikling samt investeringer i opbygning af nye markeder og markedssegmenter. Disse investeringer vil gradvis øge EAC Nutrition s overskudsgrad fra det nuværende niveau. Derudover overvejer EAC Nutrition for øjeblikket den fremtidige produktionsplatform i Kina, hvor fabrikken i Shanghai kører med fuld kapacitetsudnyttelse på grund af den konstant stigende efterspørgsel, og i Indien, hvor Protinex for øjeblikket produceres med Pfizer som underleverandør, mens Dumex-produkterne leveres fra Dumex Malaysia. Investeringer i et nyt fuldt integreret produktionsanlæg i Kina med spraytørringsfaciliteter samt investering i et produktionsanlæg i Indien forventes samlet at beløbe sig til over USD 50 mio. 3

5 For at bevare den økonomiske styrke til at gennemføre både de fortsat betydelige investeringer i organisk vækst, investeringer i øget produktionskapacitet og opkøb vil ØK på kort sigt holde sig til den udbytte politik, der blev fremlagt af formanden på den ordinære generalforsamling Ifølge disse principper vil ØK allokere ca. 1/3 af koncernens nettoresultat som udbytte til aktionærerne og bevare det resterende overskud i selskabet for at understøtte yderligere vækst. var bedre end forventet primært som følge af et forbedret resultat i EAC Nutrition. For årets 3 første kvartaler blev det primære driftsresultat på DKK 246 mio. (DKK 303 mio.). Hvis der korrigeres for sidste års engangsposter på DKK 38 mio., et driftsresultat på DKK 8 mio. fra forretninger, der blev afviklet sidste år, samt en valutakurseffekt på DKK 108 mio., viste det primære driftsresultat fra de underliggende, fortsættende aktiviteter en forbedring på DKK 97 mio. eller 38% i forhold til sidste år. valutakurseffekt Effekten af valutakursbevægelser har i 3. kvartal været meget betydelig i forhold til 3. kvartal 2002 med en styrkelse af DKK på ca. 17% i forhold til USD. Det har påvirket omsætningsvækst og resultatvækst negativt. Devalueringen af VEB i forhold til DKK har været endnu mere markant med 46%. resultatopgørelsen Nettoomsætningen for de strategiske forretninger blev i 3. kvartal 24% højere end sidste år målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for koncernen nåede op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket efter regulering for valutakursforskelle og frasolgte forretninger (hovedsageligt Marketing Services i Malaysia og tekniske forretninger i Nigeria) var 22% over 3. kvartal sidste år. For årets 3 første kvartaler nåede nettoomsætningen for koncernen op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket udgør en vækst på 13% efter regulering for ophørte forretninger og valutakursforskelle. Det primære driftsresultat (EBIT) for 3. kvartal blev på DKK 72 mio. (DKK 40 mio.), hvilket De strategiske forretninger som helhed fortsatte med at levere tilfredsstillende resultater. Især EAC Nutrition viser en højere overskudsgrad (med 11,8% for årets 3 første kvartaler) og en væsentlig resultatvækst på 33% i forhold til samme periode sidste år. Primært driftsresultat (EBIT) Strategiske forretninger 3 kvartaler Ændringer DKK mio % Nutrition ) 33% Foods % Industrial Ingredients % Moving & Relocation % Total % 1) justeret for engangsposter på DKK 12 mio. Resultatet af de finansielle poster blev en omkostning på DKK 15 mio. (DKK 23 mio.). Forbedringen i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt opskrivning på DKK 12 mio. af ØK s portefølje af aktier. Netto finansieringsomkostninger i EAC Foods beløb sig til DKK 41 mio. (DKK 36 mio.), der kan henføres til finansielle omkostninger vedrørende driften samt en afgift på banktransaktioner. 4 Vækst i nettoomsætning i forhold til sidste år (underliggende valutaer) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver på DKK 1 mio. vedrører et tilgodehavende på et lån, som tidligere er nedskrevet til nul. Dette blev modregnet af en regulering på amortiseret kostpris på et langfristet tilgodehavende. Nettoresultatet for 3. kvartal blev på DKK 20 mio. (DKK 8 mio.), og nettoresultatet for årets 3 første kvartaler udgør således DKK 139 mio. (DKK 183 mio.), som følge af de solide operationelle resultater.

6 balance balance i sammendrag ØK-koncernen DKK mio Ændring Anlægsaktiver Omsætningsaktiver heraf likvide beholdninger Aktiver i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld/hensættelser Egenkapital og minoritetsinteresser Passiver i alt De samlede aktiver er i forhold til 31. december 2002 reduceret med ca. 5% ved udgangen af september til DKK mio. delvis som følge af valutakurseffekt men også som følge af frasalget af Marketing Services aktiviteterne i Malaysia. Omsætningsformuen ved udgangen af 3. kvartal lå over niveauet ved årets begyndelse på grund af øgede lagerbeholdninger, primært i EAC Nutrition som forberedelse på produktlanceringer samt i EAC Foods med henblik på at dække det vigtige julesalg. begyndelse primært på grund af lavere lagerniveauer i EAC Nutrition og den fortsatte lagerafvikling i ØK s uldforretning. Investeret kapital for koncernen steg svagt i 3. kvartal til DKK mio. i forhold til udgangen af 1. halvår, hvor tallet var DKK mio. Forrentningen af investeret kapital (ROIC) på årsbasis blev på 18,2% for årets 3 første kvartaler mod 17% sidste år. Investeret kapital Strategiske forretninger DKK mio Ændring Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Total Investeret kapital i de strategiske forretninger blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Forrentning af investeret kapital (ROIC) på årsbasis for de strategiske forretninger blev på 25,3% for årets 3 første kvartaler, hvilket er en stigning i forhold til de 3 første kvartaler sidste år, hvor forrentningen var 24%. Omsætningsformuen faldt dog i 3. kvartal i forhold til niveauet fra 1. halvår og sluttede på DKK 778 mio. mod DKK 792 mio. ved kvartalets Koncernens langsigtede mål er som meddelt i maj 2000 at øge ROIC fra 16,6% i 1999 til mere end 25% i egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Primosaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier Udbytter -67 Egenkapital Den balancerelaterede nettoeksponering over for USD vurderes til DKK 86 mio. ved udgangen af 3. kvartal, dvs. ved en 10% ændring i kursen mellem USD og DKK beregnes virkningen på koncernens egenkapital til DKK 86 mio. Denne eksponering ligger inden for koncernens retninglinier Det langsigtede mål om en gennemsnitlig årlig vækst i indtjeningen pr. aktie (EPS) på 30% mellem 2000 og 2004 er overgået med en gennemsnitlig årlig vækst på 86%, herunder en EPS på årsbasis på DKK 9,8 på resultaterne for de 3 første kvartaler for valutarisiko. 5

7 pengestrømme Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Kursregulering Likvider, ultimo Pengestrømme fra driften var positive med DKK 28 mio. Dette var afledt af et nettoresultat på DKK 139 mio. samt tilbageførsel af afskrivninger på DKK 109 mio. mod en større omsætningsformue efter valutakursreguleringer. De udgående nettopengestrømme fra investeringer blev på DKK 76 mio., primært som følge af erhvervelsen af svinefarmen i Venezuela, Procer C.A., samt køb af en kontorejendom i København. Indtægter fra salg af diverse materielle aktiver er modregnet. De udgående nettopengestrømme fra finansiering på DKK 17 mio. skyldtes en nettostigning i kortfristede lån, nettotilbagebetaling på langfristede lån på DKK 10 mio., køb af egne aktier for DKK 35 mio., udbetalte udbytter på DKK 67 mio. samt valutakursregulering og øvrige egenkapitalreguleringer på DKK 68 mio. I forhold til hele året 2002 skal det nævnes, at pengestrømme fra driften var positivt påvirket af indtægter ved salg af aktiviteter i 2001 og En direkte sammenligning med 2003 er således ikke meningsfuld. De likvide beholdninger var ved udgangen af 3. kvartal faldet i forhold til udgangen af 2002 til DKK mio. Koncernens nettolikviditet ved udgangen af 3. kvartal var på DKK 785 mio. egne aktier Den 28. september 2003 blev aktier annulleret i henhold til godkendelse fra generalforsamlingen i april. Dette har reduceret ØK s beholdning af egne aktier til 4,9% ved udgangen af 3. kvartal. 6

8 forretningsområder nutrition 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat overskudsgrad 9,5% 2,0% 11,8% 9,1% 9,5% Dumex Malaysia gik i september ind i kategorien super premium indenfor mælkepulverprodukter til børn med lanceringen af Mamex og Mamil Gold. Dumex Thailand fortsætter sin stærke tilbagekomst efter virkningerne af produkttilbagekaldelsen i juli sidste år. Opgraderinger til Growing Up Milk serien med indarbejdelse af nye ingredienser som f.eks. essence of chiken lanceret i 3. kvartal og fibre lanceret mod slutningen af 2002 har drevet den stærke omsætningsvækst frem med resultater over forventet. INC Shanghai s nettoomsætning af Dumex produkter var 25% over 3. kvartal sidste år. Produktsegmentet Growing Up Milk var fortsat drivkraften bag salgsfremgangen med en vækst på mere end 20% over de første 3 kvartaler sidste år. Dumex Indien har pr. 1. juli overtaget salget af Protinex fra Pfizer i staterne Tamil Nadu, Andhra Pradesh og Vestbengal, dette udgør ca. 20% af Protinex-omsætningen i Indien. Omsætningen har oversteget forventningerne og ligger nu over den omsætning, Pfizer tidligere genererede i disse områder. Protinex blev relanceret i et nyt og forbedret emballagedesign. Den thailandske produktion af mælkepulverprodukter i dåser vil blive overført til Malaysia før udgangen af Dette kommer som en naturlig konsekvens af, at salget i poser nu udgør hovedparten af omsætningen i Thailand, og at den mere moderne produktionslinie for dåser på den malaysiske fabrik i Nilai kan optage de ekstra mængder, hvilket vil give en mere effektiv produktionsudnyttelse. Fabrikken i Nilai vil i november blive certificeret under ISO certificering og vil således være den eneste fabrik i branchen i Malaysia med både ISO 9001:2000 og ISO certificeringer (miljø) samt HACCP (sikkerhedsstandarder). nettoomsætning I forhold til 3. kvartal sidste år er nettoomsætningen steget med 21% målt i lokale valutaer. Sammenligningen er positivt påvirket af produkttilbagekaldelsen i juli i samme kvartal sidste år. Det skal bemærkes, at Dumex Thailand har haft en rekordhøj nettoomsætning i 3. kvartal. Den samlede nettoomsætning for årets 3 første kvartaler nåede op på DKK mio., hvilket udgør en stigning på 11% målt i lokale valutaer drevet af tocifret vækst i Thailand og Kina. primært driftsresultat For 3. kvartal alene blev det primære driftsresultat på DKK 41 mio. svarende til en overskudsgrad på 9,5%. Dette ligger væsentligt over samme periode sidste år, hvor overskudsgraderne var reduceret til blot 2% på grund af ekstraomkostninger og reklame- og salgsfremmende aktiviteter som følge af produkttilbagekaldelsen i Thailand. Det primære driftsresultat på DKK 157 mio. for året til dato giver en overskudsgrad på 11,8%. Overskudsgraderne på alle hovedmarkeder ligger højere end sidste år og afspejler besparelser i produktionen og råvareomkostningerne, virkningen af prisforhøjelser samt forskydningen af markedsføringsaktiviteter. Den lavere overskudsgrad i 3. kvartal i forhold til årets 1. halvdel skyldes øgede salgsfremmende aktiviteter i forbindelse med lancering af nye produkter i kvartalet på flere markeder. Desuden har højere råvarepriser på visse produkter i 2. halvår sat overskudsgraderne under pres. Dette opvejes dog til dels af effektivitetsfordele, ved at blanding i større omfang sker på egne fabrikker. 7

9 udsigterne for 2003 Udsigterne for 2003 for nettoomsætningen er fortsat uændrede i forhold til tidligere udmeldinger med en forventning om tocifret vækst i lokale valutaer med Kina og Thailand som drivkraft. Nettoomsætningen i DKK forventes dog fortsat at blive lavere end sidste år på grund af valutakurseffekt. I 4. kvartal vil investeringen i markedsføringsomkostninger stige væsentligt for at understøtte produktlanceringer på hovedmarkederne (især i Kina og Thailand). Det vil, sammen med forventede omkostninger i forbindelse med ekspansionen i Indien, påvirke resultatet væsentligt i 4. kvartal. Dumex Indien vil overtage Protinex-salget i yderligere fire stater (hvilket vil bringe EAC Nutrition s markedsdækning op på 50%). Dette vil føre til en udbygning af distributionssystemet og organisationen af sælgere og ernæringsrådgivere. På samme tid vil der ske en regional lancering af Dumex børneernæringsprodukt før udgangen af Stigende mælkepulverpriser vil ligeledes påvirke det primære driftsresultat for 4. kvartal. Disse faktorer og et højere primært driftsresultat end forventet for 3. kvartal vil sammenlagt nu levere en overskudsgrad på omkring 10%. foods 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning , EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 6,3% 3,6% 8,2% 7,7% 6,9% 8 I Venezuela forventes BNP at vise et fald i 3. kvartal på 8-9% og for hele året et fald på mere end 15%. I den vigtige oliesektor er produktionen næsten bragt tilbage på sidste års niveau, og valutareserverne er nu på det højeste niveau i senere tid. EAC Foods har ikke oplevet nogen begrænsninger i de normale aktiviteter som følge af valutakontrolsystemet, som trådte i kraft i februar, og har gennemført regelmæssige betalinger af importerede råvarer, royalties og udbytter. nettoomsætning EAC Foods i Venezuela har justeret sin produktportefølje i overensstemmelse med ændringerne i forbrugsmønstre. Ifølge en uafhængig markedsundersøgelse har det været muligt at forbedre markedsandelen for forædlede kødprodukter til 39,6%. Salgsvolumen i Venezuela lå i 3. kvartal 3% under samme kvartal sidste år. For året til dato lå salgsvolumen ligeledes 3% under samme periode sidste år. Omsætning målt på volumen har således kun i begrænset omfang været påvirket af den økonomiske tilbagegang i Venezuela. Nettoomsætningen på DKK 288 mio. for 3. kvartal lå 4% over samme kvartal sidste år. Dermed er omsætningen genoprettet i 3. kvartal, selv målt i DKK, som følge af en række prisstigninger. Nettoomsætningen på DKK 828 mio. for årets 3 første kvartaler lå 27% under omsætningen for samme periode sidste år, kraftigt påvirket af en 46% devaluering af VEB i forhold til DKK over den samme periode. Væksten målt i lokal valuta for de 3 første kvartaler blev på 29% i Venezuela. primært driftsresultat Det primære driftsresultat for 3. kvartal lå over sidste år på grund af lavere råvarepriser og driftseffektiviseringer, hvilket også gjorde det muligt at bringe overskudsgraden for årets 3 første kvartaler op på 8,2% mod en overskudsgrad på 7,7% sidste år. Det primære driftsresultat for de 3 første kvartaler blev lidt bedre end forventet, men dog lavere end sidste år. I september er svinepriserne steget væsentligt efter et fald til et hidtil uset lavt niveau målt i USD ved årets begyndelse. Dette har gjort det muligt for de to svinefarme igen at blive overskudsgivende. ecuador Som nævnt under frasalg på side 3 har ØK afsluttet salget af EAC Foods aktiviteter i Ecuador. Salget resulterede i en regnskabsmæssig fortjeneste på DKK 68 mio.

10 Transaktionen har virkning fra 1. september, og den anslåede reduktion af det primære driftsresultat for resten af året er på ca. DKK 10m. udsigterne for 2003 Forventningerne til nettoomsætningen og overskudsgraden for året fastholdes på trods af bortfald af nettoomsætning og primært driftsresultat fra de frasolgte aktiviteter i Ecuador. Dette skyldes delvist en forventning om en stabil VEB/USD kurs på gennem resten af året. Nettoomsætningen i DKK ca. 20% under Overskudsgrad på ca. 9%, hvis der ses bort fra den regnskabsmæssige virkning af salget af Ecuadasa, mod 7% i Det primære driftsresultat forventes derfor at blive lidt over Der ventes et tocifret fald i BNP i Venezuela i 2003, hvilket vil påvirke den disponible indkomst. Kurspariteten mellem VEB og USD, der under det eksisterende valutakontrolsystem har været fastsat til 1.600, vil forblive uændret frem til årets udgang. Renten forventes at ligge på over 20% i gennemsnit for året. Valutakontrolsystemet, som blev indført i februar 2003, vil ikke have væsentlig indvirkning på indkøb af importerede råvarer i forbindelse med det vigtige julesalg. Importerede råvarer udgør ca. 10% af vareforbruget. Indsamlingen af underskrifter til gennemførelse af en ny folkeafstemning om præsidentens afsættelse (der forventes at finde sted i slutningen af november), påvirker ikke julesalget. Ovenstående forventninger er baseret på følgende: industrial ingredients 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 13,2% 14,2% 14,2% 14,5% 14,1% nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal steg med 18% målt i lokale valutaer i forhold til en 13% stigning i 2. kvartal og 16% for 1. halvår. Den stigende efterspørgsel er et udtryk for en forbedret økonomi i regionen. Alle EAC Industrial Ingredients større markeder opretholdt en stabil vækst. Det primære driftsresultat for den thailandske distributionsforretning var lavere end det usædvanligt høje niveau i samme periode sidste år. Overskudsgraderne har dog hidtil i 2003 været fuldt i overensstemmelse med forventningerne. De regionale markeder viste god fremgang med Vietnam som spydspids. Indonesien, hvor organisationsændringer blev foretaget i 2002, begynder nu at vise fremgang. Nettoomsætningen nåede op på DKK 167 mio. for kvartalet, en vækst på 3% i forhold til samme periode sidste år. Faldet på 2% for året til dato skyldes valutakurseffekten. primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 8% i forhold til 3. kvartal sidste år målt i lokale valutaer. Det primære driftsresultat fra joint ventures steg med 9% i forhold til samme periode sidste år. Omregnet til DKK er det primære driftsresultat faldet med 4% på grund af valutakursudsving. udsigterne for 2003 Resultaterne for året til dato har styrket forventningerne til 2003, og det primære driftsresultat målt i DKK forventes nu at blive på niveau med

11 moving & relocation services 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 7,9% 8,2% 3,4% 4,2% 3,0% nettoomsætning Nettoomsætningen lå i 3. kvartal samlet 10% over sidste år målt i lokale valutaer, hvilket var lidt bedre end forventet. For årets 3 første kvartaler lå nettoomsætningen målt i lokale valutaer ca. 11% over sidste år. primært driftsresultat Det primære driftsresultat for årets 3 første kvartaler lå lidt over forventningerne, hvilket primært skyldes bedre resultater end forventet for spedition og arkivforvaltningen. Overskudsgraderne var dog fortsat under pres. Som følge af at SARS-advarslen blev ophævet i juni 2003, er strømmen af tilflytninger til de ramte områder øget, men dog langsommere end forventet, og stadig ikke oppe på niveauet fra I 3. kvartal skete der som forventet en opbremsning i den kraftige vækst på markedet for udgående flytninger, som blev oplevet i maj og juni For speditionsforretningen blev der noteret stærk vækst i 3. kvartal. udsigterne for 2003 Overordnet set forventes markedsforholdene ikke at ændre sig væsentligt i de kommende måneder. Overskudsgraden forventes uændret at ligge på ca. 3%. øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der omfatter EAC Trading (projekt virksomhed og uldforretningen) samt de resterende aktiviteter i EAC Holdings (Malaysia), opnåede en nettoomsætning på DKK 72 mio. for årets 3 første kvartaler (DKK 114 mio.) samt et primært driftstab på DKK 4 mio. mod et primært driftsresultat på DKK 12 mio. for de 3 første kvartaler af Nedtrapningen af ØK s uldforretning og afvikling af lagerbeholdningerne har påvirket resultatet for de 3 første kvartaler negativt med DKK 9 mio. For hele året forventes afviklingen at resultere i en engangsudgift på DKK 12 mio. 10

12 ØK-koncernens udsigter for 2003 ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger for året. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes samlet set at opnå tocifret vækst målt i lokale valutaer, omend væksten målt i DKK vil være på et lidt lavere niveau end i 2002 på grund af den fortsatte svækkelse af USD og valutaer med tilknytning til USD. Nettoomsætningen for EAC Foods forventes fortsat at blive ca. 20% lavere end i 2002 målt i DKK baseret på en fortsat en fortsat negativ valutakurseffekt. Bortfaldet af nettoomsætningen fra den frasolgte forretning i Ecuador i den resterende del af 2003 opvejes af en højere VEB/USD valutakurs end forventet. Salget af EAC Foods forretning i Ecuador med virkning fra 1. september resulterede i en gevinst på ca. DKK 68 mio. Hvis der ses bort fra ovennævnte og andre engangsposter, er forventningen nu til et primært driftsresultat (EBIT) på lidt over DKK 300 mio. Sammenligning med 2002 er negativ påvirket af valutakursforskelle, som på EBIT niveau er anslået til ca. DKK 130 mio. Ovenstående forventninger til 2003 afspejler ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst eller i øvrigt er den danske tekst gældende. kalender Torsdag, 25. marts 2004: Årsregnskabsmeddelelse 2003 Torsdag, 29. april 2004: Generalforsamling på Radisson SAS Falconer Center i København fremlæggelse af regnskab Den 19. november 2003, kl (dansk tid) vil ØK s koncernledelse fremlægge rapporten for 3. kvartal og svare på spørgsmål fra aktieanalytikere på adressen Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside på adressen: København, 19. november 2003 Bestyrelsen og Operations Executive Group. Kontaktperson: Iqbal Jumabhoy, Viceadministrerende direktør og CFO Tlf.:

13 kvartalsoversigt (urevideret) Kvartal Fuldt år Kvartal DKK mio EAC Nutrition Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 4,0 2,6-14,3 0,0-1,9-11,2-14,0 6,2 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,0 11,8 2,0 11,0 9,5 14,6 11,2 9,5 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 0,0-22,8-45,3-53,0-32,0-43,8-29,5 4,0 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,8 10,6 3,6 3,5 6,9% 13,4 5,4 6,3 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 20,7 9,5 4,5 5,8 9,8% -3,0-6,4 3,7 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,2 15,0 14,2 12,8 14,0 15,2 14,2 13,2 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 16,7 5,8 8,1 23,7 12,7-9,5-6,3-4,8 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 1,0 2,4 8,2-0,8 3,0-3,2 3,4 7,9 ØK s strategiske forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 5,2-6,5-21,9-22,3-11,7-22,0-17,2 3,5 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,8 10,9 5,3 7,8 8,7 12,7 9,1 9,0 ØK-koncernen Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -2,6-14,4-25,4-32,4-18,8-43,8-40,7-23,7 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,0 6,0 2,9 3,8 5,7 10,4 6,8 6,9 - Primært driftsresultat justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære

Læs mere

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Årsrapport 2007 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter, Hoved- og nøgletal, Udsigter for 2008... 3 Strategi... 6 Ledelsens regnskabsberetning

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere