Fondsbørsmeddelelse nr. 16/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ ØK s kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Resumé: Nettoomsætningen for de strategiske forretninger steg 24% og det primære driftsresultat steg 33% i forhold til 3. kvartal 2002 efter valutakursreguleringer. Den stærke DKK/USD kurs påvirkede omregning af resultaterne til DKK. ØK forventer nu tocifret vækst i omsætning i Asien i lokal valuta, dog lidt lavere omsætning end 2002 målt i DKK. Uændrede forventninger til salget fra EAC Foods. Forventningen til det primære driftsresultat for ØK-koncernen er nu lidt over DKK 300 mio. uden engangsposter. Med venlig hilsen, Yderligere information: Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen, tel: eller (mobil) Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy, (direkte), (mobil) eller

2 hovedpunkter Nettoomsætningen for de strategiske forretninger steg med 24% i 3. kvartal og det primære driftsresultat steg med 33% i forhold til 3. kvartal 2002 efter valutakursreguleringer. På trods af en styrkelse af DKK mod USD på 17% fastholder ØK-koncernen de samlede forventninger. Sammenligningstallene for 2002 er anført i parentes. Den gennemsnitlige USD/DKK kurs for årets 3 første kvartaler lå på 6,70 mod 8,05 for de 3 første kvartaler i 2002, en styrkelse af DKK på 17%. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger oversteg i 3. kvartal sidste år med 24% målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for koncernen nåede op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket efter regulering for valutakursforskelle og frasolgte forretninger var 22% over 3. kvartal sidste år, som resulterede i en vækst på 13% for de 3 første kvartaler. 246 mio. (DKK 303 mio.); svarende til en overskudsgrad på 8% (6.2%). Hvis der korrigeres for engangsposter, frasalg af forretninger og valutakurseffekten, udgjorde forbedringen i det primære driftsresultat 38%, eller DKK 98 mio. Nettoresultatet for 3. kvartal blev på DKK 20 mio. (DKK 8 mio.), og nettoresultatet for årets 3 første kvartaler nåede således op på DKK 139 mio. (DKK 183 mio.) som følge af de solide operationelle resultater. Udsigterne for 2003: ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger for året. EAC Nutrition opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 432 mio. (DKK 406 mio.), hvilket udgør en vækst på 21% målt i lokale valutaer. Sammenligningen er dog påvirket positivt af produkttilbagekaldelsen i Thailand i juli sidste år. EAC Industrial Ingredients opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 167 mio. (DKK 162 mio.) - en vækst på 18% målt i lokale valutaer. EAC Moving & Relocation Services opnåede i 3. kvartal en nettoomsætning på DKK 140 mio. (DKK 147 mio.) - en vækst på 10% målt i lokale valutaer, hvilket er lidt bedre end forventet. Nettoomsætningen for EAC Foods i Venezuela og Ecuador steg med ca. 37% i forhold til 3. kvartal 2002 målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen på DKK 288 mio. (DKK 277 mio.) for EAC Foods i 3. kvartal var bedre end forventet og udgør en vækst på 4%. Dette er nået på trods af en 46% devaluering af den venezuelanske bolivar (VEB) i forhold til DKK (baseret på gennemsnitlige valutakurser) samt bortfald af omsætning fra Ecuador i september på grund af frasalget af Ecuadasa. Det primære driftsresultat (EBIT) i 3. kvartal blev på DKK 72 mio. (DKK 40 mio.), hvilket er bedre end forventet og kan hovedsageligt henføres til EAC Nutrition. Det primære driftsresultat for årets 3 første kvartaler nåede op på DKK Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes samlet set at opnå tocifret vækst målt i lokale valutaer omend væksten målt i DKK vil være på et lidt lavere niveau end i 2002 på grund af den fortsatte svækkelse af USD og USD relaterede valutaer. Nettoomsætningen for EAC Foods forventes fortsat at blive ca. 20% lavere end i 2002 målt i DKK baseret på en fortsat negativ valutakurseffekt. Bortfaldet af nettoomsætningen fra den frasolgte forretning i Ecuador i den resterede del af 2003 opvejes af en højere VEB/USD valutakurs end forventet. Salget af EAC Foods forretning i Ecuador i oktober resulterede i en gevinst på ca. DKK 68 mio., som vil blive indtægtsført i 4. kvartal. I henhold til aftalen er salget effektivt med tilbagevirkende kraft fra 1. september og omsætning og resultater for september omfatter således ikke EAC Foods i Ecuador. Hvis der ses bort fra ovennævnte og andre engangsposter, er forventningen nu et primært driftsresultat (EBIT) på lidt over DKK 300 mio. Sammenligning med 2002 er negativ påvirket af valutakursforskelle, som på EBIT niveau er anslået til ca. DKK 130 mio. 1

3 hovedtal for koncernen (ureviderede) resultatopgørelse 3 første kvartaler fuldt år DKK mio Nettoomsætning Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver (EBITDA) Indtjening før renter, skatter og afskrivninger på immaterielle aktiver (EBITA) Primært driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat af ordinær drift Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat balance DKK mio Likvider Samlede aktiver Rentebærende nettogæld Rentebærende nettogæld, gennemsnit Egenkapital Minoritetsinteresser Omsætningsformue Investeret kapital Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver nøgletal Overskudsgrad (%) 8,0 6,2 5,7 Soliditetsgrad (%) 63,1 61,0 60,4 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 18,2 17,0 15,5 Forrentning af egenkapital på årsbasis (%) 7,1 9,1 7,2 EPS på årsbasis (i DKK) 9,8 12,3 9,6 Indre værdi pr. aktie 137,3 135,8 132,1 Børskurs pr. aktie 223,8 143,4 162,0 Antal medarbejdere Ultimokurs DKK/USD 641,52 756,69 708,22 Gennemsnitlig kurs DKK/USD 669,55 804,76 789,11 Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. 2

4 regnskabsberetning ØK-koncernen ØK har i 3. kvartal gennemført og forberedt sig på væsentlige investeringer og er samtidig fortsat med at tage afgørende skridt, der understøtter ØK s overordnede strategiske mål om at blive en ledende virksomhed indenfor berigede fødevarer i Asien. ØK vil i overensstemmelse med denne strategi primært fokusere på udvikling af EAC Nutrition såvel organisk såsom produktudvidelser, styrkelse af varemærker samt geografisk ekspansion som gennem opkøb. ØK ønsker at udbygge EAC Nutrition s fokus på børneernæring ved at udvide udvalget af berigede fødevareprodukter og tilbyde disse til en bredere aldersgruppe. Udviklingen af de nye markeder som f.eks. Indien samt udvidelsen af produktsortimentet på EAC Nutrition s eksisterende asiatiske markeder vil være kerneelementet i koncernens fortsatte vækst. organisk vækst Der er gennemført adskillige vækstinitiativer i EAC Nutrition i 3. kvartal, herunder: geografisk ekspansion til Indien; produktudvidelser i Malaysia og Singapore med produkter til premium og super premium segmenterne. Desuden er der planer om at lancere en premium produktserie i Kina og Thailand i 4. kvartal. Ligeledes i 4. kvartal planlægges en fortsat styrkelse af varemærker med deraf følgende høje markedsføringsudgifter, især i Kina og Filippinerne. opkøb I 3. kvartal erhvervede ØK forretningsaktiviteterne i Hangzhou Future Foods Co. Ltd. i Kina for USD 7,4 mio. (DKK 48 mio.) betinget af godkendelse fra myndighederne. Godkendelsen blev opnået, og erhvervelsen skete med virkning pr. 3. november. Fra og med denne dato vil Hangzhou Future blive medtaget i ØK s regnskab. Efter købet er ØK den 3. største udbyder (målt på værdi) og den største i volumen af grød til spædbørn og mindre børn i Kina. Den erhvervede forretning udgør både et stærkt supplement til ØK s landsdækkende markedsledende ernæringsfødevarevirksomhed i Kina og et væsentligt vækstpotentiale. ØK erhvervede i september Dumex-varemærket fra Alpharma ApS på 10 asiatiske markeder fra udgangen af På samme tid fik ØK en option på overtagelse af varemærket i de resterende lande, hvor Alpharma ApS er registreret ejer. Købet beløb sig til i alt USD 1,25 mio. (DKK 8,4 mio.). ØK søger aktivt yderligere opkøb, som enten ville kunne styrke ØK s eksisterende markedsposition, udbygge ØK s operationelle fokus fra primært børn til en bredere befolkningsgruppe, eller udvide mælkepulverplatformen til at omfatte et bredere udvalg af berigede fødevarer. frasalg I overensstemmelse med strategien om at fokusere på Nutrition i Asien indgik ØK den 6. oktober en kontrakt om salget af det 100% ejede datterselskab af EAC Foods i Ecuador. Handlen blev afsluttet pr. 27. oktober til en samlet pris på ca. DKK 140 mio., og en fortjeneste i forhold til den regnskabsmæssige værdi på ca. DKK 68 mio. Denne fortjeneste vil blive indeholdt i resultatet i 4. kvartal. ØK vil fortsat pleje og investere selektivt i de tre strategiske forretninger EAC Foods, EAC Industrial Ingredients og EAC Moving & Relocation Services for at maksimere den fremtidige værdi af disse forretninger. yderligere udvikling og kapitalstruktur ØK vil fastholde sine store investeringer i organisk vækst gennem betydelige udgifter til markedsføring, øgede investeringer i produktudvikling samt investeringer i opbygning af nye markeder og markedssegmenter. Disse investeringer vil gradvis øge EAC Nutrition s overskudsgrad fra det nuværende niveau. Derudover overvejer EAC Nutrition for øjeblikket den fremtidige produktionsplatform i Kina, hvor fabrikken i Shanghai kører med fuld kapacitetsudnyttelse på grund af den konstant stigende efterspørgsel, og i Indien, hvor Protinex for øjeblikket produceres med Pfizer som underleverandør, mens Dumex-produkterne leveres fra Dumex Malaysia. Investeringer i et nyt fuldt integreret produktionsanlæg i Kina med spraytørringsfaciliteter samt investering i et produktionsanlæg i Indien forventes samlet at beløbe sig til over USD 50 mio. 3

5 For at bevare den økonomiske styrke til at gennemføre både de fortsat betydelige investeringer i organisk vækst, investeringer i øget produktionskapacitet og opkøb vil ØK på kort sigt holde sig til den udbytte politik, der blev fremlagt af formanden på den ordinære generalforsamling Ifølge disse principper vil ØK allokere ca. 1/3 af koncernens nettoresultat som udbytte til aktionærerne og bevare det resterende overskud i selskabet for at understøtte yderligere vækst. var bedre end forventet primært som følge af et forbedret resultat i EAC Nutrition. For årets 3 første kvartaler blev det primære driftsresultat på DKK 246 mio. (DKK 303 mio.). Hvis der korrigeres for sidste års engangsposter på DKK 38 mio., et driftsresultat på DKK 8 mio. fra forretninger, der blev afviklet sidste år, samt en valutakurseffekt på DKK 108 mio., viste det primære driftsresultat fra de underliggende, fortsættende aktiviteter en forbedring på DKK 97 mio. eller 38% i forhold til sidste år. valutakurseffekt Effekten af valutakursbevægelser har i 3. kvartal været meget betydelig i forhold til 3. kvartal 2002 med en styrkelse af DKK på ca. 17% i forhold til USD. Det har påvirket omsætningsvækst og resultatvækst negativt. Devalueringen af VEB i forhold til DKK har været endnu mere markant med 46%. resultatopgørelsen Nettoomsætningen for de strategiske forretninger blev i 3. kvartal 24% højere end sidste år målt i lokale valutaer. Nettoomsætningen for koncernen nåede op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket efter regulering for valutakursforskelle og frasolgte forretninger (hovedsageligt Marketing Services i Malaysia og tekniske forretninger i Nigeria) var 22% over 3. kvartal sidste år. For årets 3 første kvartaler nåede nettoomsætningen for koncernen op på DKK mio. (DKK mio.), hvilket udgør en vækst på 13% efter regulering for ophørte forretninger og valutakursforskelle. Det primære driftsresultat (EBIT) for 3. kvartal blev på DKK 72 mio. (DKK 40 mio.), hvilket De strategiske forretninger som helhed fortsatte med at levere tilfredsstillende resultater. Især EAC Nutrition viser en højere overskudsgrad (med 11,8% for årets 3 første kvartaler) og en væsentlig resultatvækst på 33% i forhold til samme periode sidste år. Primært driftsresultat (EBIT) Strategiske forretninger 3 kvartaler Ændringer DKK mio % Nutrition ) 33% Foods % Industrial Ingredients % Moving & Relocation % Total % 1) justeret for engangsposter på DKK 12 mio. Resultatet af de finansielle poster blev en omkostning på DKK 15 mio. (DKK 23 mio.). Forbedringen i forhold til sidste år skyldes hovedsageligt opskrivning på DKK 12 mio. af ØK s portefølje af aktier. Netto finansieringsomkostninger i EAC Foods beløb sig til DKK 41 mio. (DKK 36 mio.), der kan henføres til finansielle omkostninger vedrørende driften samt en afgift på banktransaktioner. 4 Vækst i nettoomsætning i forhold til sidste år (underliggende valutaer) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver på DKK 1 mio. vedrører et tilgodehavende på et lån, som tidligere er nedskrevet til nul. Dette blev modregnet af en regulering på amortiseret kostpris på et langfristet tilgodehavende. Nettoresultatet for 3. kvartal blev på DKK 20 mio. (DKK 8 mio.), og nettoresultatet for årets 3 første kvartaler udgør således DKK 139 mio. (DKK 183 mio.), som følge af de solide operationelle resultater.

6 balance balance i sammendrag ØK-koncernen DKK mio Ændring Anlægsaktiver Omsætningsaktiver heraf likvide beholdninger Aktiver i alt Kortfristet gæld Langfristet gæld/hensættelser Egenkapital og minoritetsinteresser Passiver i alt De samlede aktiver er i forhold til 31. december 2002 reduceret med ca. 5% ved udgangen af september til DKK mio. delvis som følge af valutakurseffekt men også som følge af frasalget af Marketing Services aktiviteterne i Malaysia. Omsætningsformuen ved udgangen af 3. kvartal lå over niveauet ved årets begyndelse på grund af øgede lagerbeholdninger, primært i EAC Nutrition som forberedelse på produktlanceringer samt i EAC Foods med henblik på at dække det vigtige julesalg. begyndelse primært på grund af lavere lagerniveauer i EAC Nutrition og den fortsatte lagerafvikling i ØK s uldforretning. Investeret kapital for koncernen steg svagt i 3. kvartal til DKK mio. i forhold til udgangen af 1. halvår, hvor tallet var DKK mio. Forrentningen af investeret kapital (ROIC) på årsbasis blev på 18,2% for årets 3 første kvartaler mod 17% sidste år. Investeret kapital Strategiske forretninger DKK mio Ændring Nutrition Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Total Investeret kapital i de strategiske forretninger blev på DKK mio. mod DKK mio. ved årets begyndelse. Forrentning af investeret kapital (ROIC) på årsbasis for de strategiske forretninger blev på 25,3% for årets 3 første kvartaler, hvilket er en stigning i forhold til de 3 første kvartaler sidste år, hvor forrentningen var 24%. Omsætningsformuen faldt dog i 3. kvartal i forhold til niveauet fra 1. halvår og sluttede på DKK 778 mio. mod DKK 792 mio. ved kvartalets Koncernens langsigtede mål er som meddelt i maj 2000 at øge ROIC fra 16,6% i 1999 til mere end 25% i egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Primosaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier Udbytter -67 Egenkapital Den balancerelaterede nettoeksponering over for USD vurderes til DKK 86 mio. ved udgangen af 3. kvartal, dvs. ved en 10% ændring i kursen mellem USD og DKK beregnes virkningen på koncernens egenkapital til DKK 86 mio. Denne eksponering ligger inden for koncernens retninglinier Det langsigtede mål om en gennemsnitlig årlig vækst i indtjeningen pr. aktie (EPS) på 30% mellem 2000 og 2004 er overgået med en gennemsnitlig årlig vækst på 86%, herunder en EPS på årsbasis på DKK 9,8 på resultaterne for de 3 første kvartaler for valutarisiko. 5

7 pengestrømme Pengestrømsopgørelse for koncernen DKK mio Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering Pengestrømme i alt Likvider, primo Kursregulering Likvider, ultimo Pengestrømme fra driften var positive med DKK 28 mio. Dette var afledt af et nettoresultat på DKK 139 mio. samt tilbageførsel af afskrivninger på DKK 109 mio. mod en større omsætningsformue efter valutakursreguleringer. De udgående nettopengestrømme fra investeringer blev på DKK 76 mio., primært som følge af erhvervelsen af svinefarmen i Venezuela, Procer C.A., samt køb af en kontorejendom i København. Indtægter fra salg af diverse materielle aktiver er modregnet. De udgående nettopengestrømme fra finansiering på DKK 17 mio. skyldtes en nettostigning i kortfristede lån, nettotilbagebetaling på langfristede lån på DKK 10 mio., køb af egne aktier for DKK 35 mio., udbetalte udbytter på DKK 67 mio. samt valutakursregulering og øvrige egenkapitalreguleringer på DKK 68 mio. I forhold til hele året 2002 skal det nævnes, at pengestrømme fra driften var positivt påvirket af indtægter ved salg af aktiviteter i 2001 og En direkte sammenligning med 2003 er således ikke meningsfuld. De likvide beholdninger var ved udgangen af 3. kvartal faldet i forhold til udgangen af 2002 til DKK mio. Koncernens nettolikviditet ved udgangen af 3. kvartal var på DKK 785 mio. egne aktier Den 28. september 2003 blev aktier annulleret i henhold til godkendelse fra generalforsamlingen i april. Dette har reduceret ØK s beholdning af egne aktier til 4,9% ved udgangen af 3. kvartal. 6

8 forretningsområder nutrition 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat overskudsgrad 9,5% 2,0% 11,8% 9,1% 9,5% Dumex Malaysia gik i september ind i kategorien super premium indenfor mælkepulverprodukter til børn med lanceringen af Mamex og Mamil Gold. Dumex Thailand fortsætter sin stærke tilbagekomst efter virkningerne af produkttilbagekaldelsen i juli sidste år. Opgraderinger til Growing Up Milk serien med indarbejdelse af nye ingredienser som f.eks. essence of chiken lanceret i 3. kvartal og fibre lanceret mod slutningen af 2002 har drevet den stærke omsætningsvækst frem med resultater over forventet. INC Shanghai s nettoomsætning af Dumex produkter var 25% over 3. kvartal sidste år. Produktsegmentet Growing Up Milk var fortsat drivkraften bag salgsfremgangen med en vækst på mere end 20% over de første 3 kvartaler sidste år. Dumex Indien har pr. 1. juli overtaget salget af Protinex fra Pfizer i staterne Tamil Nadu, Andhra Pradesh og Vestbengal, dette udgør ca. 20% af Protinex-omsætningen i Indien. Omsætningen har oversteget forventningerne og ligger nu over den omsætning, Pfizer tidligere genererede i disse områder. Protinex blev relanceret i et nyt og forbedret emballagedesign. Den thailandske produktion af mælkepulverprodukter i dåser vil blive overført til Malaysia før udgangen af Dette kommer som en naturlig konsekvens af, at salget i poser nu udgør hovedparten af omsætningen i Thailand, og at den mere moderne produktionslinie for dåser på den malaysiske fabrik i Nilai kan optage de ekstra mængder, hvilket vil give en mere effektiv produktionsudnyttelse. Fabrikken i Nilai vil i november blive certificeret under ISO certificering og vil således være den eneste fabrik i branchen i Malaysia med både ISO 9001:2000 og ISO certificeringer (miljø) samt HACCP (sikkerhedsstandarder). nettoomsætning I forhold til 3. kvartal sidste år er nettoomsætningen steget med 21% målt i lokale valutaer. Sammenligningen er positivt påvirket af produkttilbagekaldelsen i juli i samme kvartal sidste år. Det skal bemærkes, at Dumex Thailand har haft en rekordhøj nettoomsætning i 3. kvartal. Den samlede nettoomsætning for årets 3 første kvartaler nåede op på DKK mio., hvilket udgør en stigning på 11% målt i lokale valutaer drevet af tocifret vækst i Thailand og Kina. primært driftsresultat For 3. kvartal alene blev det primære driftsresultat på DKK 41 mio. svarende til en overskudsgrad på 9,5%. Dette ligger væsentligt over samme periode sidste år, hvor overskudsgraderne var reduceret til blot 2% på grund af ekstraomkostninger og reklame- og salgsfremmende aktiviteter som følge af produkttilbagekaldelsen i Thailand. Det primære driftsresultat på DKK 157 mio. for året til dato giver en overskudsgrad på 11,8%. Overskudsgraderne på alle hovedmarkeder ligger højere end sidste år og afspejler besparelser i produktionen og råvareomkostningerne, virkningen af prisforhøjelser samt forskydningen af markedsføringsaktiviteter. Den lavere overskudsgrad i 3. kvartal i forhold til årets 1. halvdel skyldes øgede salgsfremmende aktiviteter i forbindelse med lancering af nye produkter i kvartalet på flere markeder. Desuden har højere råvarepriser på visse produkter i 2. halvår sat overskudsgraderne under pres. Dette opvejes dog til dels af effektivitetsfordele, ved at blanding i større omfang sker på egne fabrikker. 7

9 udsigterne for 2003 Udsigterne for 2003 for nettoomsætningen er fortsat uændrede i forhold til tidligere udmeldinger med en forventning om tocifret vækst i lokale valutaer med Kina og Thailand som drivkraft. Nettoomsætningen i DKK forventes dog fortsat at blive lavere end sidste år på grund af valutakurseffekt. I 4. kvartal vil investeringen i markedsføringsomkostninger stige væsentligt for at understøtte produktlanceringer på hovedmarkederne (især i Kina og Thailand). Det vil, sammen med forventede omkostninger i forbindelse med ekspansionen i Indien, påvirke resultatet væsentligt i 4. kvartal. Dumex Indien vil overtage Protinex-salget i yderligere fire stater (hvilket vil bringe EAC Nutrition s markedsdækning op på 50%). Dette vil føre til en udbygning af distributionssystemet og organisationen af sælgere og ernæringsrådgivere. På samme tid vil der ske en regional lancering af Dumex børneernæringsprodukt før udgangen af Stigende mælkepulverpriser vil ligeledes påvirke det primære driftsresultat for 4. kvartal. Disse faktorer og et højere primært driftsresultat end forventet for 3. kvartal vil sammenlagt nu levere en overskudsgrad på omkring 10%. foods 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning , EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 6,3% 3,6% 8,2% 7,7% 6,9% 8 I Venezuela forventes BNP at vise et fald i 3. kvartal på 8-9% og for hele året et fald på mere end 15%. I den vigtige oliesektor er produktionen næsten bragt tilbage på sidste års niveau, og valutareserverne er nu på det højeste niveau i senere tid. EAC Foods har ikke oplevet nogen begrænsninger i de normale aktiviteter som følge af valutakontrolsystemet, som trådte i kraft i februar, og har gennemført regelmæssige betalinger af importerede råvarer, royalties og udbytter. nettoomsætning EAC Foods i Venezuela har justeret sin produktportefølje i overensstemmelse med ændringerne i forbrugsmønstre. Ifølge en uafhængig markedsundersøgelse har det været muligt at forbedre markedsandelen for forædlede kødprodukter til 39,6%. Salgsvolumen i Venezuela lå i 3. kvartal 3% under samme kvartal sidste år. For året til dato lå salgsvolumen ligeledes 3% under samme periode sidste år. Omsætning målt på volumen har således kun i begrænset omfang været påvirket af den økonomiske tilbagegang i Venezuela. Nettoomsætningen på DKK 288 mio. for 3. kvartal lå 4% over samme kvartal sidste år. Dermed er omsætningen genoprettet i 3. kvartal, selv målt i DKK, som følge af en række prisstigninger. Nettoomsætningen på DKK 828 mio. for årets 3 første kvartaler lå 27% under omsætningen for samme periode sidste år, kraftigt påvirket af en 46% devaluering af VEB i forhold til DKK over den samme periode. Væksten målt i lokal valuta for de 3 første kvartaler blev på 29% i Venezuela. primært driftsresultat Det primære driftsresultat for 3. kvartal lå over sidste år på grund af lavere råvarepriser og driftseffektiviseringer, hvilket også gjorde det muligt at bringe overskudsgraden for årets 3 første kvartaler op på 8,2% mod en overskudsgrad på 7,7% sidste år. Det primære driftsresultat for de 3 første kvartaler blev lidt bedre end forventet, men dog lavere end sidste år. I september er svinepriserne steget væsentligt efter et fald til et hidtil uset lavt niveau målt i USD ved årets begyndelse. Dette har gjort det muligt for de to svinefarme igen at blive overskudsgivende. ecuador Som nævnt under frasalg på side 3 har ØK afsluttet salget af EAC Foods aktiviteter i Ecuador. Salget resulterede i en regnskabsmæssig fortjeneste på DKK 68 mio.

10 Transaktionen har virkning fra 1. september, og den anslåede reduktion af det primære driftsresultat for resten af året er på ca. DKK 10m. udsigterne for 2003 Forventningerne til nettoomsætningen og overskudsgraden for året fastholdes på trods af bortfald af nettoomsætning og primært driftsresultat fra de frasolgte aktiviteter i Ecuador. Dette skyldes delvist en forventning om en stabil VEB/USD kurs på gennem resten af året. Nettoomsætningen i DKK ca. 20% under Overskudsgrad på ca. 9%, hvis der ses bort fra den regnskabsmæssige virkning af salget af Ecuadasa, mod 7% i Det primære driftsresultat forventes derfor at blive lidt over Der ventes et tocifret fald i BNP i Venezuela i 2003, hvilket vil påvirke den disponible indkomst. Kurspariteten mellem VEB og USD, der under det eksisterende valutakontrolsystem har været fastsat til 1.600, vil forblive uændret frem til årets udgang. Renten forventes at ligge på over 20% i gennemsnit for året. Valutakontrolsystemet, som blev indført i februar 2003, vil ikke have væsentlig indvirkning på indkøb af importerede råvarer i forbindelse med det vigtige julesalg. Importerede råvarer udgør ca. 10% af vareforbruget. Indsamlingen af underskrifter til gennemførelse af en ny folkeafstemning om præsidentens afsættelse (der forventes at finde sted i slutningen af november), påvirker ikke julesalget. Ovenstående forventninger er baseret på følgende: industrial ingredients 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 13,2% 14,2% 14,2% 14,5% 14,1% nettoomsætning Nettoomsætningen i 3. kvartal steg med 18% målt i lokale valutaer i forhold til en 13% stigning i 2. kvartal og 16% for 1. halvår. Den stigende efterspørgsel er et udtryk for en forbedret økonomi i regionen. Alle EAC Industrial Ingredients større markeder opretholdt en stabil vækst. Det primære driftsresultat for den thailandske distributionsforretning var lavere end det usædvanligt høje niveau i samme periode sidste år. Overskudsgraderne har dog hidtil i 2003 været fuldt i overensstemmelse med forventningerne. De regionale markeder viste god fremgang med Vietnam som spydspids. Indonesien, hvor organisationsændringer blev foretaget i 2002, begynder nu at vise fremgang. Nettoomsætningen nåede op på DKK 167 mio. for kvartalet, en vækst på 3% i forhold til samme periode sidste år. Faldet på 2% for året til dato skyldes valutakurseffekten. primært driftsresultat Det primære driftsresultat steg med 8% i forhold til 3. kvartal sidste år målt i lokale valutaer. Det primære driftsresultat fra joint ventures steg med 9% i forhold til samme periode sidste år. Omregnet til DKK er det primære driftsresultat faldet med 4% på grund af valutakursudsving. udsigterne for 2003 Resultaterne for året til dato har styrket forventningerne til 2003, og det primære driftsresultat målt i DKK forventes nu at blive på niveau med

11 moving & relocation services 3. kvartal 3 første kvartaler Fuldt år DKK mio Nettoomsætning EBITA Primært driftsresultat Overskudsgrad 7,9% 8,2% 3,4% 4,2% 3,0% nettoomsætning Nettoomsætningen lå i 3. kvartal samlet 10% over sidste år målt i lokale valutaer, hvilket var lidt bedre end forventet. For årets 3 første kvartaler lå nettoomsætningen målt i lokale valutaer ca. 11% over sidste år. primært driftsresultat Det primære driftsresultat for årets 3 første kvartaler lå lidt over forventningerne, hvilket primært skyldes bedre resultater end forventet for spedition og arkivforvaltningen. Overskudsgraderne var dog fortsat under pres. Som følge af at SARS-advarslen blev ophævet i juni 2003, er strømmen af tilflytninger til de ramte områder øget, men dog langsommere end forventet, og stadig ikke oppe på niveauet fra I 3. kvartal skete der som forventet en opbremsning i den kraftige vækst på markedet for udgående flytninger, som blev oplevet i maj og juni For speditionsforretningen blev der noteret stærk vækst i 3. kvartal. udsigterne for 2003 Overordnet set forventes markedsforholdene ikke at ændre sig væsentligt i de kommende måneder. Overskudsgraden forventes uændret at ligge på ca. 3%. øvrige aktiviteter Øvrige aktiviteter, der omfatter EAC Trading (projekt virksomhed og uldforretningen) samt de resterende aktiviteter i EAC Holdings (Malaysia), opnåede en nettoomsætning på DKK 72 mio. for årets 3 første kvartaler (DKK 114 mio.) samt et primært driftstab på DKK 4 mio. mod et primært driftsresultat på DKK 12 mio. for de 3 første kvartaler af Nedtrapningen af ØK s uldforretning og afvikling af lagerbeholdningerne har påvirket resultatet for de 3 første kvartaler negativt med DKK 9 mio. For hele året forventes afviklingen at resultere i en engangsudgift på DKK 12 mio. 10

12 ØK-koncernens udsigter for 2003 ØK-koncernen fastholder de overordnede forventninger for året. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes samlet set at opnå tocifret vækst målt i lokale valutaer, omend væksten målt i DKK vil være på et lidt lavere niveau end i 2002 på grund af den fortsatte svækkelse af USD og valutaer med tilknytning til USD. Nettoomsætningen for EAC Foods forventes fortsat at blive ca. 20% lavere end i 2002 målt i DKK baseret på en fortsat en fortsat negativ valutakurseffekt. Bortfaldet af nettoomsætningen fra den frasolgte forretning i Ecuador i den resterende del af 2003 opvejes af en højere VEB/USD valutakurs end forventet. Salget af EAC Foods forretning i Ecuador med virkning fra 1. september resulterede i en gevinst på ca. DKK 68 mio. Hvis der ses bort fra ovennævnte og andre engangsposter, er forventningen nu til et primært driftsresultat (EBIT) på lidt over DKK 300 mio. Sammenligning med 2002 er negativ påvirket af valutakursforskelle, som på EBIT niveau er anslået til ca. DKK 130 mio. Ovenstående forventninger til 2003 afspejler ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal offentliggøres på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske tekst eller i øvrigt er den danske tekst gældende. kalender Torsdag, 25. marts 2004: Årsregnskabsmeddelelse 2003 Torsdag, 29. april 2004: Generalforsamling på Radisson SAS Falconer Center i København fremlæggelse af regnskab Den 19. november 2003, kl (dansk tid) vil ØK s koncernledelse fremlægge rapporten for 3. kvartal og svare på spørgsmål fra aktieanalytikere på adressen Asia House, Indiakaj 16, 2100 København Ø. Yderligere oplysninger om ØK-koncernen fås på koncernens hjemmeside på adressen: København, 19. november 2003 Bestyrelsen og Operations Executive Group. Kontaktperson: Iqbal Jumabhoy, Viceadministrerende direktør og CFO Tlf.:

13 kvartalsoversigt (urevideret) Kvartal Fuldt år Kvartal DKK mio EAC Nutrition Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 4,0 2,6-14,3 0,0-1,9-11,2-14,0 6,2 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 12,0 11,8 2,0 11,0 9,5 14,6 11,2 9,5 EAC Foods Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 0,0-22,8-45,3-53,0-32,0-43,8-29,5 4,0 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 7,8 10,6 3,6 3,5 6,9% 13,4 5,4 6,3 EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 20,7 9,5 4,5 5,8 9,8% -3,0-6,4 3,7 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 14,2 15,0 14,2 12,8 14,0 15,2 14,2 13,2 EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 16,7 5,8 8,1 23,7 12,7-9,5-6,3-4,8 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 1,0 2,4 8,2-0,8 3,0-3,2 3,4 7,9 ØK s strategiske forretninger Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) 5,2-6,5-21,9-22,3-11,7-22,0-17,2 3,5 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,8 10,9 5,3 7,8 8,7 12,7 9,1 9,0 ØK-koncernen Nettoomsætning Vækst mod samme kvt. sidste år (%) -2,6-14,4-25,4-32,4-18,8-43,8-40,7-23,7 Primært driftsresultat Overskudsgrad (%) 9,0 6,0 2,9 3,8 5,7 10,4 6,8 6,9 - Primært driftsresultat justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift justeret for poster, der ikke er relateret til den underliggende drift

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere