KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her"

Transkript

1 (..." Fredericia den 29. august 2012 KFUMs Soldaterhjem Vi er jo lige her PROTEKTOR M.K.S. KROMPPINSESS2 MARY Fredericia Kommune Ældre og Handicap Rådhuset, Gothersgade Fredericia Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde. Vi vedlægger hermed vores ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde. Vedlagt er vedtægter og regnskab for Vi håber på en velvillig behandling. Med ven,hilsen Ester Kofoed Torben Venndt Landskontoret Treldevej 97 DK-7000 Fredericia Tel Mob Fax Bank CVR

2 SSSO WZ , ZZ L. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Ældre- og Handicap Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn og adresse: KFUMs Soldaterhjem Treldevej Fredericia Bankkonto: Reg.nr.: 8075 Konto: CVR eller CPR som kontoen er registreret på: Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

3 Generelle oplysninger: 1. KFUMs Soldaterhjem i Fredericia Den frivillige forening / organisations navn 2. Kontaktperson: Navn: Ester Kofoed Adresse: Treldevej 99 Postnr./ By 7000 Fredericia Telefon: Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Vi har tre målgrupper: a) Hjemvendte soldater, hvis sociale netværk er gået i opløsning b) Helt unge værnepligtige soldater med et svagt socialt hjem c) Tidligere soldater mellem 60 og 70 år, som er ensomme. A) På landsplan udsendes der årligt soldater til missioner i udlandet. Fra kasernen i Fredericia er der konstant 100 soldater udstationeret i 6 måneders ophold. En betydelig del af disse mennesker vender hjem med traumatiske oplevelser. Mange vender hjem til et liv i opløsning. Det sociale netværk er væk. Kæresten er løbet med en anden. Ægteskabet er gået i opløsning og børnene bor et andet sted. De hjemsendte har store problemer med at komme videre i livet. På soldaterhjemmet i Fredericia ser vi en stor del af disse tidligere soldater. De har et stort behov for at møde ligesindede, som forstår deres situation. Vi har derfor startet et "Hjemme igen" arrangement, som afholdes den sidste torsdag i hver måned. Målgruppen er tidligere udsendte og deres pårørende. Trods oprettelsen af Veteranhjemmet ser vi stadig lige så mange som tidligere. I weekenden mødes mange enlige hjemvendte soldater. B) På soldaterhjemmet kommer der en mindre, men voksende gruppe unge værnepligtige soldater, som har sociale problemer i deres egne hjem. Disse soldater har stor glæde af et åbent hjem i soldaterhjemmet især i weekenden. C) Vi har en mindre, men voksende gruppe af pensionerede enlige soldater, som ikke opsøger Hybyhus eller går ned i byen. Der er stort behov for et værested i weekenden. 4. Aktivitetens formål? At skabe trygge og rummelige rammer og aktiviteter for de tre målgrupper. Derved ydes der hjælp til målgrupper, så de kan komme videre i tilværelsen. 2

4 47 SSSO WZ 6L 01 0, ZZL 5. Hvilken frivillig indsats udføres der? Herunder hvor mange frivillige indgår i aktiviteten? 6. Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? Fredag aften, lørdag formiddag og søndag støttes vi af tidligere medarbejdere, som arbejder ulønnet. Desuden bistås vi af soldatervenner, som har hjerte og sind for disse målgrupper. Vi hjælpes af mellem 8 og 10 frivillige. Behovet for de hjemvendte vil uden tvivl være til stede, så længe vi sender soldater til missioner i Afghanistan og Kosovo. De unges behov for et værested i weekenden er vedvarende. Gruppen vokser. Det samme forventes for de pensionerede soldater. Der arbejdes vedvarende på at skaffe den nødvendige økonomi til soldaterhjemmenes drift. Weekendåbningerne er imidlertid en økonomisk belastning. Omsætningen er begrænset. Flere soldaterhjem har derfor valgt at lukke disse tyndt besatte tidspunkter, men det sociale behov er meget stort herfor. I Fredericia kæmper vi for at holde weekendåbent. 7. Skal man være medlem? Ja Nej Er der brugerbetaling? Ja 13 Nej 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? over 67 el 9. Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? I 2010 er det gennemsnitlige besøg i weekenden og helligdage på mellem 25 og 30 personer. Heraf er der 5 8 helt unge. 10. Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der søges tilskud til: I 1 LI projekt kr. daglig drift kr anskaffelser kr lokaleleje kr kursusaktivitet kr. I I andet formål kr. Der søges om i alt kr

5 Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d. 29. august 2012 Underskrift 4

6 95550 WZ6L OL O 47 ZZ L Fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark VEDTÆGTER pr _l Formål Fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark har som formål på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende - ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste. Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende og hjemkomne, tidligere soldater under hensyntagen til individuelle behov og Soldatermissionens muligheder. Arbejdet kan eventuelt udføres i samarbejde med organisationer med tilsvarende formål. Bestyrelsen kan til varetagelse af formålet etablere soldaterhjem, i eller uden for Danmark, stifte firmaer eller selskaber. 2 Hjemsted oq qrundkapital KFUMs Soldatermission er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Fredericia. Grundkapitalen udgør pr. 1. januar 2004 kr ,00. Bestyrelse Stk. 1 Bestyrelsen for KFUMs Soldatermission er fondens øverste myndighed. Den består af 11 medlemmer, der vælges således: a) Repræsentantskabet: 4 medlemmer, således at halvdelen afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. b) Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark: 1 medlem. c) Bestyrelsen for "Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark": 1 medlem. d) 2 medarbejderrepræsentanter. e) Bestyrelsen suppleres med yderligere 3 medlemmer, heraf et medlem under 35 år, der vælges af den afgående bestyrelse for den kommende valgperiode. Generalsekretæren og økonomichefen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Andre ansatte kan indkaldes efter behov. Stk. 2 a) Valgene gælder for 2 år fra en 1. juni, første gang 1. juni b) I ulige årstal vælges de under stk. 1 pkt. b, c, og d nævnte grupper. c) I lige årstal vælges de under stk. 1 pkt. e nævnte.

7 d) Genvalg kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt have sæde i bestyrelsen i 12 på hinanden følgende år. Suppleringsvalg kan finde sted, dog vælges der for stk.la en suppleant hvert år. Stk. 3 Ved valget af medlemmer til bestyrelsen søges sikret, at den for arbejdet hensigtsmæssige sagkundskab er repræsenteret. Det tilstræbes, at der er en præst i bestyrelsen. Stk. 4 Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet. Som medlem af bestyrelsen kan man ikke engageres til lønnet arbejde for KFUMs Soldatermission. Undtaget fra denne bestemmelse er medarbejderrepræsentanter. Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær. Stk. 6 a) Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst 4 gange årligt med 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden. b) Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, når formanden eller 1 bestyrelsesmedlem ønsker det. Stk. 7 Emner, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. Stk. 8 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte, jfr. dog 9. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger træffes ved mundtlig afstemning, medmindre 1 medlem fremsætter ønske om skriftlig afstemning. Stk. 9 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagende medlemmer. Stk. 10 Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Kredse KFUMs Soldatermission er organiseret i soldatervennekredse. Kredsene har til opgave at støtte KFUMs Soldatermissions arbejde ved bl.a.: at bede for arbejdet og det tjenstgørende personel, at yde arbejdet økonomisk støtte, - at skabe kontakt mellem det militære personel og soldaterhjemmene og - at udbrede kendskab til KFUMs soldaterhjem blandt nuværende og kommende soldater. Stk. 2 Hver soldatervennekreds afholder hvert år et kredsmøde. På kredsmødet vælges en kredsbestyrelse på 2 7 medlemmer, en suppleant og 1 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. Kredsbestyrelsen leder kredsarbejdet og afholder møder så ofte, det findes nødvendigt. Kredsbestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kredsbestyrelsen fører en forhandlingsprotokol. 2

8 955S O WZ ZZ, L På kredsmødet fremlægges regnskabet til godkendelse, og arbejdets anliggender drøftes. Desuden vælges repræsentanter til KFUMs Soldatermissions årsmøde. Stk. 3 Kredsene betegnes med numre og stednavne. Når en kreds oprettes, nedlægges eller kredse sammenlægges, må der sendes meddelelse herom til KFUMs Soldatermission. Stk. 4 I kredsen udpeges så vidt muligt mindst &I sognerepræsentant i hvert sogn. Sognerepræsentanten tegner nye soldatervenner og indsamler kontingent, gaver samt årsgave, der videresendes til kredsens kasserer. Sognerepræsentanterne arbejder i tilknytning til kredsbestyrelsen, der sammenkalder dem mindst &I gang om året. 5 Repræsentantskabet KFUMs Soldatermission afholder hvert år i maj måned et møde med deltagelse af kredsformænd og kredskasserere for samtlige soldatervennekredse. Repræsentantskabet indkaldes i bladet Soldatervennen med mindst 2 måneders varsel. Mødet har følgende dagsorden: a) Valg af dirigent. b) Arbejdsberetning ved formanden. c) Beretning fra Kredsarbejdsudvalget. d) Forelæggelse af regnskabet ved økonomichefen. e) Valg af revisor. f) Arbejdsdrøftelse. g) Næste års kontingent. h) Valg af: - Repræsentanter til bestyrelsen (jf. 3), i alt 2 medlemmer og 1 suppleant. - Kredsarbejdsudvalget, i alt 2 medlemmer og 1 suppleant. i) Indkomne forslag. j) Næste års repræsentantskabsmøde. k) Eventuelt. Stk. 2 Senest 1 måned før repræsentantskabsmødet meddeles i "Soldatervennen" hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten, der er på valg, og om de er villige til at modtage genvalg. Forslag til kandidater skal senest 14 dage før repræsentantskabsmødet være formanden i hænde. Senest en uge før repræsentantskabsmødet udsendes meddelelse om, hvilke nye kandidater, der er foreslået. Valgbart er ethvert medlem, som skriftligt har indvilliget i at lade sig opstille. Ved afstemningen skal der stemmes på det antal medlemmer, der skal vælges, således at de, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelsen for 2 år. Den efterfølgende valgte bliver suppleant for 1 år. Stk. 3 Repræsentantskabet drøfter og koordinerer arbejdet i kredsene og fungerer som rådgivende organ over for bestyrelsen. Udover repræsentantskabet (kredsformænd og kasserere) har medlemmer af bestyrelsen stemmeret ved mødet. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for mødets afholdelse, herunder deltagerkredsen. 3

9 Stk. 4 Kredsarbejdsudvalget består af mindst 6 medlemmer, hvoraf 4 vælges på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer, heraf 1 blandt de ansatte medarbejdere. Kredsarbejdsudvalget er et inspirationsudvalg, der skal følge og styrke arbejdet i kredsene. Desuden har de følgende opgaver: at forestå udgivelsen af medlemsbladet "Soldatervennen", at koordinere og motivere til indtægtsgivende aktiviteter, f.eks. landslotteri, cykelløb og genbrugsbutikker, at tage initiativ til tegning af nye medlemmer, at arbejde med ideer til fundraising, og at forberede oplæg til repræsentantskabet. Stk. 5 Repræsentantskabet fastsætter det årlige kontingent og den del deraf, der skal indsendes til KFUMs Soldatermission. Herudover kan kredsen modtage ekstra kontingent f.eks. fra ægtefæller og ikke-bladmodtagere. Den del af ekstrakontingentet, der ikke er brugt til det lokale kredsarbejde, indsendes til KFUMs Soldatermission. Det samlede beløb indsendes inden 31. marts. Medlemsbladet "Soldatervennen" tilsendes medlemmerne, når første års kontingent er betalt. 6 Årsmøde KFUMs Soldatermissions årsmøde afholdes hvert år i september/oktober måned. Der aflægges beretning om organisationens arbejde. Til årsmødet kan hver kreds sende 2 repræsentanter. Valget af repræsentanter foregår på kredsmøderne (jf. 4, stk. 2). Årsmødet er i øvrigt åbent for alle interesserede. Tegning/bemyndigelse Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formand og næstformand i forening, eller af formand eller næstformand i forening med 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer. 13 Økonomi Kun fondens formue hæfter for de af bestyrelsen indgåede økonomiske forpligtelser. Stk. 2 a) Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. b) Regnskabsåret er kalenderåret. c) Regnskabet godkendes af bestyrelsen, fremlægges til eftersyn og skal kunne rekvireres tilsendt. d) Endvidere fremlægges regnskabet på repræsentantskabsmødet. 9 Vedtægtsændringer og ophævelse Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af en fuldtallig bestyrelse. Såfremt bestyrelsen ikke er fuldtallig, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte uanset antal. Stk. 2 4

10 15550 WZ6L010, ZZL Ophævelse af fonden og fordeling af beholdne værdier kræver enstemmighed i en fuldtallig bestyrelse. Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig, indkaldes til nyt bestyrelsesmøde, hvor vedtagelsen kræver et flertal på 2/3 af en fuldtallig bestyrelse. Stk. 3 Ved ophævelse skal værdier fordeles efter bestyrelsens beslutning, primært blandt de soldaterhjem, der måtte ønske at fortsætte soldatermission i Danmark. Hvis sådan fortsættelse ikke er mulig, træffer bestyrelsen, med samme flertal, bestemmelse om anvendelse af dets ejendomme og øvrige aktiver til et med Soldatermissionens formål så nært som muligt beslægtet arbejde inden for den kristelige ungdomsbevægelse i Danmark. Bestyrelsens beslutning skal herefter godkendes hos tilsynsmyndigheden. $ 10 Ikrafttræden Nærværende vedtægter erstatter vedtægter for Fonden for KFUMs Soldatermission i Danmark af 12. april Vedtægterne er vedtaget af Bestyrelse den 23. september Vedtægterne er pr. 9. marts 2012 godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 5

11 WZ61. 0Lp 47 ZZL Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revi onspartnerselskab CVR-nr Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks Aarhus C Telefon Telefax KFUM's Soldatermission i Danmark CVR-nr Årsrapport 2011 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

12 65550 WZ ,ZZL KFUM's Soldatermission i Danmark Indholdsfortegnelse Side Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 14

13 WZ6L0 10 4iZZ L KFUM's Soldatermission i Danmark Fondsoplysninger Fond KFUM's Soldatermission i Danmark Treldevej Fredericia CVR-nr.: Hjemstedskommune: Fredericia 1 Telefon: Telefax: Internet: Jesper Hornstrup, formand Linna Maria Mosegaard Hansen, næstformand Bjarne Kjær Andersen Søren Gade Hans Jesper Helsø Svend Erik Jensen Erik Toft Klausen Alex Bøge Nielsen Rasmus Rabjerg Henrik Busk Rasmussen Pia Ælmholdt Generalsekretær Per Møller Henriksen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

14 L 9SSO WZ6L010,Z ZL KFUM's Soldatermission i Danmark 2 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for KFUM's Soldatermission i Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkende. Fredericia, den 5. marts 2012 Generalsekret QP ki,_ Per Møller Henkksen Økonomichef Steen Klejnstrup Sørensen Bestyrelse esper Hornstrup formand, inna/maria Mosgy7 næstformand ansen 13ja )0sen &Tren Gad u y "Hansslesper Helsø Svend ErilV.Tensen Erik Toft Klausen Alex Bøde Nielsen Rasmus Rabjerg Y"-- 1(,,J--3.--! Henrik Busk Rasmussen Pih-lElmh-Oldt --- -"---

15 Z 9SSO WZ6 LOLO i7 Z.Z I. KFUM's Soldatermission i Danmark 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i KFUM's Soldatermission i Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for KFUM's Soldatermission i Danmark for perioden 1. januar december 2011, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk reviso lovgivning. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå 1 grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for KFUM's Soldatermission i Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af KFUM's Soldatermission i Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroll understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte Tinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. r, der bevil- Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores sion. konklu- Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

16 9550 WZ6 LOLQ, Z Z L. KFUM's Soldatermission i Danmark 4 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af KFUM's Soldatermission i Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af KFUM's Soldatermission i Danmarks aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 5. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab n t r :. Di 'statsautoriseret revisor

17 WZ6L 010, 47 ZZ I. KFUM's Soldatermission i Danmark 5 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Fondens formålsparagraf er på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund at arbejde blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste, i eller uden for Danmark, eventuelt i samarbejde med organisationer med tilsvarende formål. KFUM's Soldaterhjem i Novo Selo i Kosovo er lukket i februar 2011 i forbindelse med tilbagetrækningen af de danske soldater fra NATO-missionen i Kosovo. I april 2011 etableredes et KFUM Soldaterhjem i Naqoura i Libanon. Dette hjem er igen lukket i december 2011 i forbindelse med tilbagetrækningen af de danske tropper fra FN-missionen i Libanon. Herefter driver KFUM's Soldatermission 15 soldaterhjem i Danmark samt 2 i Afghanistan, hvor de tjenestegørende bl.a. har mulighed for at købe forplejning, opleve omsorg, være med i fællesskabet, deltage i debat- og bibelaftner samt gøre brug af diverse fritidsaktiviteter. Selv om de fleste danske soldater kommer styrkede hjem efter internationale missioner, er der en gruppe å % som har særlige behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagen i det danske samfund. N gle af dem henvender sig helt naturligt til vore soldaterhjem, og flere har boet i kortere perioder i de rammer som vi nu engang har kunnet tilbyde. Bestyrelsen har besluttet at udvide dette tilbud under navnet KFUMs S oldater- Rekreation. En mulighed for midlertidig at bo i forbindelse med et KFUM Soldaterhjem, være med skabet med soldaterhjemmets medarbejdere og øvrige gæster. Der ydes ikke behandling, men henvi fælleses til de tilbud som forsvaret tilbyder. Første sted etableres i Holstebro, hvor projektet er påbegyndt ultimo 2011, og forventes indviet medio Etableringen sker i al væsentlig for hertil særligt indsamlede midler. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktiviteterne på soldaterhjemmene blev samlet på ca besøgende mod ca året før, et fald på ca. 5 % i forhold til det rekordstore besøg i 2010 som var en stigning på 34 % i forhold til 2009, hvor der var besøg. Årets resultat blev et underskud på kr. 234 t.kr. mod et overskud året før på 198 t.kr. I resultatet er indregnet hensættelser på i alt t.kr. til forskellige specifikke formål som en konsekvens af gavebidrag til særlige formål. Årets ordinære resultat var oprindelig budgetteret til ca. 0 kr. Den almindelige løbende drift af soldaterhjemstore mene har været noget dyrere end budgetteret, men er generelt blevet opvejet af ekstraordinært indtægter.

18 WZ , ZZI. KFUM's Soldatermission i Danmark 6 Ledelsesberetning De samlede tilskud og gaver (inid. landslotteri og særlige projektindsamlinger) til KFUMs Soldatermissions arbejde var i 2011 på ca. 20,5 mio. kr., hvilket er ca. 5,0 mio. kr. mere end året før. Dette skyldes store indtægter til anlægsprojekter i forbindelse med KFUMs SoldaterRekreation. Fondens formue udgør ultimo året 20,5 mio. kr. og er i al væsentlighed bundet i ejendomme og bygninger, der alene anvendes til fondens formål. Den forventede udvikling For det kommende år budgetteres med et underskud af den primære drift på ca. 100 t.kr. Etablering af KFUMs SoldaterRekreation ved KFUMs Soldaterhjem i Hvorup og Høvelte forventes påbegyndt i løbet af 2. halvår 2012 til færdiggørelse i Også her sker etableringen i al væsentlighed for hertil særligt indsamlede midler. Det samlede projekt er budgetteret til 24 mio. kr., hvor der er tilsagn om 22 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets slutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke fondens finansielle stilling.

19 99550 WZ ZZL KFUM's Soldatermission i Danmark 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Omsætning omfatter dels salg af kantine- og andre handelsvarer, dels huslejeindtægter, indtægter ved underholdningsaktiviteter mv. Omsætningen indregnes ekskl. moms. Tilskud og gaver Gaver og indsamlinger til særlige formål vedrørende den daglige drift på soldaterhjemmene indtægtsføres det år, de modtages, uanset af udgifterne eventuelt afholdes på et senere tidspunkt. Arv indtægtsføres i det år, pengene modtages. Momsrefusion efter de særlige regler for almennyttige foreninger indtægtsføres via resultatopgørelsen i det år midlerne modtages. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter i forbindelse med driften af det enkelte soldaterhjem samt administrationsomkostninger.

20 ,1Z6 LOLO, Z.Z L. KFUM's Soldatermission i Danmark Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld. 8 Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under fondens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Som følge af en væsentlig usikkerhed ved måling af et eventuelt skatteaktiv, indregnes værdien heraf ikke i resultatopgørelsen. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Herfra trækkes midler direkte indsamlet til den enkelte investering. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar år 4-10 år Småanskaffelser under 30 t.kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

21 WZ6LOLCI Pilal. KFUM's Soldatermission i Danmark Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 9 Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fra- drag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Andre hensatte forpligtelser Posten vedrører indsamlede midler til konkrete projekter, der gennemføres i de kommende år. Beløbene er øremærket i forbindelse med indsamlingerne.

22 WZ6L ZZ L KFUM's Soldatermission i Danmark 10 Resultatopgørelse for 2011 Omsætning og lejeindtægter mv. Vareforbrug og andre direkte omkostninger Note kr. t.kr ( ) (8.819) Huslejeindtægter Private gaver og indsamlinger Legater og fonde Landslodsedlen Offentlige tilskud Indtægter i alt Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger 1 ( ) (14.501) ( ) (8.168) ( ) (22.669) Driftsresultat Af- og nedskrivninger ( ) (729) Finansielle poster i øvrigt ( ) (104) Resultat før skat ( ) 198 Fondsskat Årets resultat ( ) 198 der foreslås overført til næste år.

23 OLSSO WZ 6L i?? 1. KFUM's Soldatermission i Danmark Balance pr Note kr. t.kr. Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Andre finansielle aktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

24 Lisso wz6lolo, zz l. KFUM's Soldatermission i Danmark 12 Balance pr Grundkapital Overført af årets resultat Egenkapital Note kr. t.kr Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Prioritetsgæld Offentlige lån med særlige vilkår Private lån Langfristede gældsforpligtelser Kassekredit Kortfristet del af lang gæld Vare- og omkostningskreditorer Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser 8

25 ZL SSO WZ6L0/0,, Z? l. KFUM's Soldatermission i Danmark Pengestromsopgorelse for kr. t.kr. Driftsresultat Ændring i varebeholdning ( ) Ændring i tilgodehavender mv Ændring i leverandørgæld ( ) (593) Ændring i anden gæld ( ) (185) Ændring i hensatte forpligtelser (1.886) Finansieringsudgifter, netto (ekskl. kursregulering) ( ) (107) Pengestrømme fra driftsaktivitet (427) Anvendt til bygningsanskaffelser i året ( ) (2.284) Anvendt til inventaranskaffelser i året 0 (44) Anskaffelse finansielle anlægsaktiver (3.063) (664) Pengestrømme fra anlægsinvesteringer ( ) (2.992) Optagelse langfristet gæld Afdrag langfristet gæld ( ) (58) Ændring i private lån (59.500) 7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider i alt (2.150) Likvide beholdninger med fradrag af bankgæld, primo Likvider ( ) (1.793)

26 1 SSO WZ 6L OLC),Z.Z I, KFUM's Soldatermission i Danmark Noter 1. Gager og lønninger Gager og lønninger Pensioner mv. Andre personaleomkostninger kr. t.kr Fonden har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 77 medarbejdere, mod 70 ansatte sidste år. Det samlede vederlag til bestyrelsen har andraget 0 kr. 2. Fondsskat Den selvangivne indkomst for 2011 er opgjort til 0 kr., og der påhviler derfor ikke fonden nogen aktuel skat. 3. Grunde og bygninger Anskaffelsessum, primo Tilgang til kostpris Samlet anskaffelsessum, primo 2011 kr Afskrivninger, primo Årets afskrivninger Afskrivninger på tilbageførte opskrivninger Samlede afskrivninger, ultimo ( ) ( ) 0 ( ) Balanceværdi, ultimo Ejendommes kontantværdi andrager ifølge seneste offentliggjort ejendomsvurderinger 44 mio. kr.

27 WZ6L010, 4 ZZ L KFUM's Soldatermission i Danmark Noter 4. Driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum, primo Tilgang til kostpris Afgang til kostpris 2011 kr ( ) Afskrivninger, primo Årets afskrivninger Afskrivninger på årets gang Samlede afskrivninger, ultimo Balanceværdi, ultimo 5. Deposita Anskaffelsessum, primo Tilgang til kostpris Afgang til kostpris ( ) (38.128) ( )

28 SL S SO WZ6LOLO, Z,ZI. KFUM's Soldatermission i Danmark Noter 6. Indsamling til projekter kr. t.kr. 16 Posten vedrører beløb indsamlet til projekter til senere opførelse eller udnyttelse, og kan specificeres således: Hvorup, SoldaterRekreation Haderslev Holstebro, SoldaterRekreation Oksbøl Skive Varde Borris Afghanistan Felttestamenter Høvelte Flaskepant Langfristede gældsforpligtelser Private lån Prioritetsgæld Kommunale lån Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efter mere end 5 år forfalder Sikkerhedsstillelser Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Til sikkerhed for prioritetsgæld og offentlige lån med særlige vilkår samt bankgæld er deponeret ejerpantebreve på nom t.kr. i ejendommene beliggende i Holstebro, Hvorup, Skive og Varde. mak Ilkn TAAFD \ re1202.docx

29 91550 WZ6L0/0, ZZI. Regnskabet er udarbejdet på grundlag af det samlede regnskab for KFUMs Soldatermission i Danmark. Renter samt afskrivninger på bygninger er ikke medtaget Årets resultat er overført til KFUMs Soldatermission i Danmark. KFUMs soldaterhjem Treldevej Fredericia Tlf Fredericia, den 29. februar /71 9 V il 6Z flu, 07: I tfit/ Inger Marie Nielsen Driftsregnskab 2011 Steen K. Sørensen økonomichef

30 O O CD N cl" N N,- LO LO N N-- CO 0 <0 N- C) 0) N- CO CO LO a) CD c0 N 0) CO CD ct 0) CD 0) C) CO CD CD CD 0 CO CD CD CV 0) Lr) LO (D CO N- LO 0) CY).0 CO CD N- CO CD LO 0') 0) N ct c-,- C/ N- C) CD N-,- cr 'cl" '<- CO CO CO r--.. c) C» C", C CO CO d CO N CO Ni d d d d..a d c,5 od Ni cd d,- c,5,. d cd cr) CO N -' ',- CO N CO N N CO CO CD cl- <- N CD t CO cl" N ø LO CO N-,- co cr cr c-,- CD C) US <- C,: CO CD. C0 -' (1) et C) CD CD C) CD CD CD 0 CD C) 0 0 CD C) CD CD CO CD CD CD CD CD 0 0 CD C) LO C) C) C) CD LO 0 C. CD CD 0 CD 0 LO CO co 0) 0 CD C/ 0 C) 0 CD CD CD cl- CD CO et 0) 'L- C) C) CD C) CO CD CD CD CO c- 0 CO c t C) CO c0 C) CD cd 0) r -5 d,- co cf.i Ni,. CO -ci LO N: CD d N: d. CO od Ni -a' d LO N: Zr CO N: CD CV CN N Ni d cd I CO - cl" CO N C),- CO cl" r cl- CO CV CN) LO - c0,- LO co C-,-- co er.4: G) <-- -0 d c - CO O r- CO cm t- N CO CD 0 er 0 CO CD <- 0 0) a> 0, e- 0 <- 0) et et C7) CO N. <D N 0 CO CO CC> c- e- CD 0 er N..Ct.- CO 0) '<- 0, CO N C» 0-, r- c, CO 0 CO 0 (c c) CO CO LO r- k- LO N N 0 C-- 0 et 0...cc>ONCON...<- t-- CO O'i N CV d r: cri ci. (-Ni cc; d: cc; cni c; r-: c;,-. Cl) CO CO N N et 0) CO N 0 et ' CN1 CO <D er N- CO CD,- (D CO CO C <D. N. N. -- CO,:r LO 0 L- CO LO '.«c) '.- r 'c- c-. Z CD O O p p CD C) CD Cl< CD CD C< 0 CD CD CD CD 0 r- 0 <0 0 CD CD CD cd CD < LO 0 0 LO CD 0 0 C) CD CD CD C) LO CD CD CD 0 CD C) CS) CD CD CD 0 O CO Cr CO 'cr c C I CD 0 CD CO CD cd C) CD C) 0) C< N cl- CO C \J CO CD C) CO 'Cr l' %- CO c? " C \I a> N d Ni cd d d N: d,-: Ni c -5 c -i cd,--: cd c\i d a; cn cr CO C> (N <Ni c\1 CO cr cr 0 CO Cs.1,- CO CO cr Cr) LO CD CO LO,-,- CO CO.V... Ti CO CO,--.:1" LO 0).,- N. CO 1. Il) = v-.< ea KFUMs so ldaterhjem, Frederic ia 0 NI C: ' "V"' C") 1 '4"; %-, a 0 T il 0c....ci O..C2 a% a Cl) 0 a c a) L E U) Il Cr) E C) 0 (13 (/) 12 (t3.. - vareforbrug Bruttoavance Svind og kassedifferencer, netto Sp illein dtægte r inc l. internet, netto Hus lejeindtægter 0 w 0 Kont ing ent, Soldaternes venner Lan ds lodsed len Fonde, ju lespire, Y's Men's Clu bbe r m.v Private g aver, g aver fra soldate r E O _o E O cs) c.) ts) 0) c 0 LL Fredericia Kommune, tils kud Tipsm idler, andel af fæ lles in dtæg t Forsvarskommandoen, an del af driftstils ku d rs:s I(13 0) {13 c :".1 (1) E *(T)' 0 _o 1:3 l) E O 'US C a) 0 C 1:3 0 Vedlig e ho ld og ans kaffelse af inventar Ej endomsdrift in kl. forsikring C (cl O ca O c C)) 0) 0 0 -(3 (2) (1j- E c» 'CI-3 > CL E E D 0 IC) O 0 - E 0 Øvrige driftsom kostn ing er Afs krivn ing er, inventar Andel af fællesu dg ifter as 1a3 -(3 D Årets resu ltat

31 LLSSO WZ 640/ 0,Z ZI KFUMs Soldatermission i Danmark Treldevej Fredericia (0Efic, 57 (.44. e ("-Z) p 0?... J I / DK I. Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere