Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011"

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde deles op i 2 områder, en administrativ del og en finansiel del. I dette afsnit rettes fokus på den administrative del. Den finansielle del vil være omtalt under de generelle bemærkninger og under områdebeskrivelserne 9.01 Renter, 9.02 Finansforskydninger og finansiering og 9.03 Skatter og generelle tilskud. Regnskabet på Økonomi- og Planudvalgets område udviser i udgifter på 301,8 mio. kr. og indtægter på 14,0 mio. kr. Det vil sige kommunale nettoudgifter på 287,8 mio. kr. Dette er 30,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til udvalgets område, som har resulteret i et korrigeret budget på 305,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på udvalgets område i omegnen af 18,1 mio. kr. Der overføres i alt 8,5 mio. kr. til 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Økonomi- og Planudvalgets på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Budgetområde Budgetområde Budgetområde Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til kommunens administration primært placeret på Greve Rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling for kommunens borgere og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af kommunen samt effektivisering af driften af de decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., og der overføres 5,0 mio. kr. til Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Greve Kommunes styrelsesvedtægt fastslår, at Byrådet består af 21 medlemmer, som er organiseret i 6 udvalg. Byrådets medlemmer repræsenterer borgerne i Greve Kommune, og Byrådet har ansvaret for drift og udvikling af Greve Kommune, herunder servicering af kommunens borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,08 mio. kr. til Budgetområde 1.03 Tværgående områder indeholder de tværgående opgaver. Det drejer sig bl.a. om forsikring, skadesdækning ved selvforsikring, risikostyring og rengøring i henhold til foretagen udlicitering. Området indeholder ligeledes tværgående puljer, så som udviklingspulje, centrale lønpuljer i kommunen og barselsfonden.

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Regnskabet viser et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Der overføres 3,4 mio. kr. til Økonomi- og Planudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur. Nettoforbrug pr. budgetområde i i alt -287,8 mio. kr Byråd, kommissioner og valg -7,1 2% 1.03 Tværgående områder -45,8 16% 1.01 Administration -235,0 82%

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.01 Administration Budgetområdet 1.01 Administration omfatter udgifter til rådhusets administration, det vil sige løn og driftsmidler (kompentenceudvikling m.v.) for kommunens centre. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.01 Administration Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for var på 221,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Merforbrug på 0,5 mio. kr. til varetagelse af ledelsesfunktionen i Center for Skoler Merforbrug på 0,4 mio. kr. til fagsystemet DUBU i Center for Børn & Familier Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til arbejdsskader Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til ekstraordinære indtægter Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til juridisk bistand Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til tinglysningsafgifter Merforbrug på 0,2 mio. kr. til lønudgifter klimakoordinator Merforbrug på 7,0 mio. kr. til controllere. (Budgetomplacering, se budgetområde 1.03) Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 235,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 244,5 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 9,5 mio. kr. og svarer til 3,9 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug på centrenes én pose penge 4,7 mio. kr. Mindreforbrug til tilskud til andelsboliger 1,2 mio. kr. Mindreforbrug til elevlønninger og elevkonti på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug til arbejdsulykkeområdet på 1,4 mio. kr. Mindreforbrug til satspuljemidler på 0,7 mio. kr. Mindreforbrug til tværgående kompetenceudvikling på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug til It-udviklingspuljen på 1,7 mio. kr.

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Mindreforbrug på centrenes èn pose penge 4,7 mio. kr. Mindreforbruget på centrenes Èn pose penge er søgt overført til Mindreforbrug til tilskud til andelsboliger 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at december terminen til Statens Administration er blevet betalt på regnskab Mindreforbrug til elevlønninger og elevkonti på 0,6 mio. kr. Der er ansat færre voksenelever end forudsat. Greve Kommune har fra 1. september 6 første års elever og 6 anden års elever mod tidligere. Lønsummen er påvirket direkte af antallet af voksenelever. Mindreforbrug til arbejdsulykkeområdet på 1,4 mio. kr. Arbejdsulykkeområdet har udviklet sig bedre end forventet i, og dermed medført et mindreforbrug. Mindreforbrug til satspuljemidler på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget på satspuljemidlerne er søgt overført til Mindreforbrug til tværgående kompetence på 0,6 mio. kr. Lokale AKUT-midler, der er fastlagt i overenskomsterne, er ikke blevet fuldt ud anvendt i og søgt overført til 2012, idet midlerne skal anvendes lokalt eller tilføres central fond. Pulje til centerchefer og chefforum er ikke fuldt ud anvendt og tilbageføres til udviklingspuljen. Mindreforbrug til It-udviklingspuljen på 1,7 mio. kr. Der er mindreforbrug på It-udviklingspuljen på 1,7 mio.kr. Der er ikke afsat midler i kommende budgetter og beløbet overføres til Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 5,0 mio. kr. fra til budget 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 4,7 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0,2 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i kr. Center for Borgerservice -222 Center for Job & Socialservice Center for Sundhed & Pleje 350 Center for HR & Personale 355 Centerchefer 64 Direktionen 293 Økonomi 314 It, inkl. It-udviklingspulje Center for Teknik & Miljø -411 Center for Skoler 49 Center for Dagtilbud 71 Center for Kultur & Fritid -191 Center for Strategi & Ledelse 539 I alt 4.726

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Satspuljemidler 732 Lønprojekt 200 Projektuddannelse 40 Lederuddannelse 77 Lokale AKUT-midler 104 Trivselsmåling og APV 183 Rokadeplan I alt = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i. på indsatsområder og budgetbemærkninger fra I det følgende gives der en status på de vedtagne indsatsområder for udvalget i. De oprindelige indsatsområder fra budgettet er beskrevet i boksene, og derefter gives en opfølgning og status på indsatsområdet. En stram økonomisk styring Den Økonomiske Politik blev vedtaget af Byrådet i Politikken indeholder en række konkrete målsætninger for budgettet og for årets løbende økonomistyring med fokus på udvalgenes overholdelse af det vedtagne budget. Målsætningerne skal bidrage til, at Byrådet vedtager et økonomisk fornuftigt og robust budget, at budgettet overholdes, og at der derved opnås et godt regnskabsresultat. I det oprindelige budget for, budgetteredes der med et overskud på den ordinære drift på 49,6 mio. kr. Regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 90,2 mio. kr. Meroverskuddet skyldes, at der er uforbrugte midler, der dog søges overført til Samlet indeholder det oprindelige budget for nettodriftsudgifter for ca mio. kr., hvoraf ca mio. kr. er indenfor servicerammen. Regnskabsresultatet for viser, at nettodriftsudgifterne indenfor servicerammen er mio. kr. og således under det budgetterede niveau. Greve Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder den aftalte serviceramme. Det vil sige, at målsætningen om, at budgettet overholdes og om et godt regnskabsresultat, også er opfyldt for. Greve Kommune har i løbet af som én af seks kommuner været genstand for en undersøgelse foretaget af KREVI (Det Kommunale og Regionale EValueringsInstitut), omkring God kommunal økonomistyring. I undersøgelsen var Greve repræsenteret som et eksempel på en god økonomistyringskommune, som har stor fokus på økonomien, en god økonomistyrings- og forretningskultur, en stram økonomisk styring med rettidig omhu og en økonomi i balance.

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Udvikle styringsværktøjer som for eksempel ledelsesinformationssystemer I 2008 fik Greve Kommune nyt økonomistyringssystem, og i 2009 er der arbejdet med udvikling af kontoplanen og økonomirapporterne. I 2010 er der udviklet en ny 4-årig budgetmodel, som tager højde for, at behovene og fokusområderne er forskellige i en 4-årig byrådsperiode. Årets løbende budgetopfølgning er også udvidet, således at der foruden en kroneopfølgning også er opfølgning på de aktiviteter, som udløser behovet for udgifter. Kommunens økonomistyringssystem, arbejdsgange og nye budgetteringsmetode giver et godt fundament for at kunne indføre et ledelsesinformationssystem. Dette kan fremme en endnu bedre styring, og understøtte ledelsesopgaven for institutioner og centre. KL og Kombit har udviklet FLIS, og Greve Kommune skal beslutte om de vil tilslutte sig. Byrådet besluttede, at Greve Kommune ikke skulle tilslutte sig FLIS. Der arbejdes derfor med et oplæg om egen lokal strategi for ledelsesinformation, som forelægges politisk. Understøtte økonomistyringen gennem effektivisering og kvalitetssikring I skal der arbejdes videre med udvikling af økonomitilsynet i kommunens centre og institutioner, så der udover fokus på kontrol og service, arbejdes med effektiviseringer af de økonomiske arbejdsgange ud fra en fælles dialog mellem Økonomi & It og den konkrete institution/center. I 2010 er også igangsat projekt om effektivisering af kontrolindsatsen for de økonomiske kontroller. Opdateringen af Økonomiregulativet i 2010 har skabt større klarhed over de økonomiske opgaver og ansvar og effektivisering af opgaverne. Økonomiregulativet blev implementeret i hele organisationen pr. 1. januar. I sommeren startede Projekt Økonomiske Kontroller op, og i efteråret blev der foretaget en analyse af nuværende kontrolmiljø og risikoprofil. Yderligere er der fortaget en vurdering af risikovillighed i Greve Kommune. Projektet anbefaler ikke at reducere kontrolniveauet, men måske kan der opnås et højere kontrolniveau for de samme ressourcer. Analysen og risikovurderingen fører frem til anbefalinger om, hvor der med fordel kan tilrettes i de nuværende skriftlige procedurer og udarbejdes nye procedurer. Anbefalingerne bliver i 2012 fremlagt for projektets styregruppe, hvorefter arbejdet med implementeringen af anbefalingerne igangsættes. Konkurrenceudsætte serviceydelser, hvor der er økonomi i det Greve Kommune har i mange år haft fokus på konkurrenceudsættelse af kommunens ydelser, både for at kunne leve op til målet fastsat i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, men også for at sikre at kommunens borgere får ydelser i bedst mulig kvalitet til lavest mulig pris. Indkøbsfunktionen understøtter kommunens centre og institutioner, når de har behov for hjælp til gennemførsel af udbud og indgår indkøbsaftaler for kommunens varekøb. På baggrund af kommunens hidtidige erfaringer foreslås der konkurrenceudsættelse af større områdeopgaver, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat, med henblik på at realisere et potentiale.

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Ejendomsdrift Ejendomsdrift er blevet samlet de seneste par år for derved at opnå større driftseffektivitet gennem stordrift. Der har gennem et par år været fokus på muligheden for at konkurrenceudsætte ejendomsdrift. Med ejendomsdrift tænkes bredt på Facilities Management. Administrationen har været i gang med at analysere området og er nu klar til at gå videre til næste fase, der kan lede til en eventuel beslutning om en konkret konkurrenceudsættelse af hele eller dele af ejendomsdriften. Opgaven kan kravspecificeres, der findes et marked og opgaven har været udbudt andre steder. Der er ikke sket konkurrenceudsættelse af hele eller dele af ejedomsdriften i. Plejecenterdrift Konkurrenceudsættelsen af driften (både administration, praktisk hjælp og pleje) af det 5. plejecenter er tænkt ind i projekteringen af centret, og forventes at foregå i løbet af. Man kan forestille sig, at erfaringerne fra det 5. plejecenter er så gode, at udliciteringen af driften breder sig ud til de andre centre i kommunen. Driften af Karlslunde Plejecenter har været i udbud i. I januar 2012 valgte Byrådet den leverandør af driften, som man ønsker at indgå kontrakt med. Der indledes nu en periode med kontraktpræcisering. Kontrakt forventes indgået april Efter centrets åbning indledes et forhåbentligt givtigt samarbejde med leverandøren. Erfaringer fra dette samarbejde og nogle års drift vil kunne pege på om yderligere udlicitering vil være fordelagtig. Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje kan omfattes af frit-valg-ordningen. Dette giver ifølge lovgivningen mulighed for at konkurrenceudsætte på to måder, dels gennem godkendelsesmodellen, dels gennem udbudsmodellen. Det indgår i Center for Sundhed & Plejes centeraftale for 2012, at fordele og ulemper ved at udbyde fritvalgsområdet eller dele af det skal undersøges, og resultater og erfaringer fremlægges politisk.

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning er principielt egnet til konkurrenceudsættelse. Der kræves dog et tæt samarbejde med den øvrige kommunale og regionale sektor. Genoptræning og vedligeholdelsestræning er ikke blevet konkurrenceudsat i. Der har i stedet været fokus på implementering af teknologiske løsninger i form af Online Velfærd. En løsning der kan facilitere online genoptræning. Software og hardware til dette har været i udbud og er vundet af KMD. Drift af skoler og daginstitutioner Opgaven er principielt egnet til konkurrenceudsættelse. Den kan kravspecificeres, men der findes kun et lille marked med få private udbydere. Drift af skoler og daginstitutioner er ikke blevet konkurrenceudsat i. Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje kan kravspecificeres, der er et marked, og opgaven har været udbudt andre steder. Der vurderes dog at være store omkostninger ved konkurrenceudsættelse, og nettodriftsudgiften ligger i dag under benchmark-kommunerne og landsgennemsnittet. Drift af den kommunale tandpleje er ikke blevet konkurrenceudsat i. Effektivisere processer og arbejdsgange Den pressede økonomi gør det nødvendigt at undersøge, om opgaver kan løses mere effektivt og med højere produktivitet. Gennem har der været særlig fokus på at effektivisere opgaveløsningen, og der er nedsat en taskforce for at understøtte en særlig fokus på effektivisering og innovation.

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Udvikling gennem innovation Greve Kommune vil gennemføre et forløb, der skal udbrede kendskabet til innovation i organisationen og på sigt skabe en innovationskultur, der skal sikre nye løsninger, bedre service og mere effektive processer. Gearet til innovation er et projekt, hvor medarbejdere er blevet uddannet til innovations-ambassadører, og hvor kendskabet desuden er blevet udbredt ved en række gå-hjemmøder med ledere og medarbejdere. Innovation indgår som indsatsområdet i Direktionens Strategiplan og udmøntes via konkrete projekter i Centeraftaler. Serviceområdet og interne projekter forventes at medføre ansættelsen af en innovationskonsulent på ældreområdet, og samtidigt vil innovation i det hele taget blive tænkt ind i serviceområderne. Netværk og eksterne projekter hvor Greve Kommune blandt andet deltager i partnerskabet LEV VEL, innovation til ældre, som har til formål at udvikle innovative løsninger, der muliggør at selvhjulpne ældre fastholder deres livsrum og funktionsevne. Desuden orienterer Greve Kommune sig bredt i forhold til forskellige innovationsprojekter, f.eks.: Partner i Mandag Morgens projekt Velfærdens Innovatører, repræsenteret i Velfærdspanelet, repræsenteret i KL s Innovationsdøgn, samt deltager i projekt CLIPs på RUC. Gennem har der været særlig fokus på at udvikle kompetencer i forhold til innovation, der er gennemført et uddannelsforløb for innovatører, der efterfølgende indgår i et innovationsnetværk i Greve Kommune. Der er nedsat en task-force for at understøtte en særlig fokus på effektivisering og innovation, og der er indledt et samarebjde med Stevns og Høje-Taastrup Kommune om gennemførelse af en innovationslederuddannelse. Kvalitetssikring Ved at fokusere på den kommunale kerneydelse, bliver kommunen bedre rustet til at definere hvilke ydelser der skal leveres og i hvilken kvalitet. For at kunne gøre det, skal der udvikles systemer, som jævnligt og systematisk kan måle på kvaliteten i ydelserne og sikre, at de lever op til målsætninger. Løbende kvalitetssikring gennem målinger kan være med til at tilpasse og udvikle fagligheden på et givent område. På de store serviceområder udarbejdes løbende brugerundersøgelser, og andre analyser for at dokumentere kvaliteten i de leverede ydelser.

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Fundraising Udvikling af nye projekter og tiltag ud over vores kerneydelse kan understøttes ved at kigge udenfor vores egen organisation efter finansiering. Et målrettet og systematisk fundraising arbejde vil være en god investering, hvis vi fortsat vil udvikle faglighed og viften af tilbud. En lang række offentlige og private puljer og fonde yder tilskud til kommunale projekter. En endnu mere fokuseret indsats på området vil kunne betale sig. I Budget -14 er vedtaget en forretningsmæssig investering med en forventet nettoindtægt vedrørende Fundraising. Organisering af fundraising indsatsen bliver forankret i Center for Strategi & Ledelse, og fundraising skal så vidt muligt integreres i Direktionens Strategiplan og Centeraftaler. Ved etableringen af netværk på tværs af centre, understøttes fundraising som et varigt element, der integreres i kommunens arbejdskultur og organisering. Private fonde skal have fokus fra netværket, ved at afdække projekter som kan iværksættes med finansiering fra private fonde, f.eks. til udvikling af Mosede Fort. EU-midler Strategi & Ledelse har deltaget i projekt med kommuner i Ørestadsregionen, omkring mulighederne for at etablere en regional/international platform for indhentelsen af EUmidler, f.eks. Interreg EU-program. Strategi & Ledelse har haft særlig fokus på fundraising og kan konstatere, at det er vanskeligt bredt i organisationen at afsætte ressourcer til at udarbejde projektbeskrivelser og ansøgninger. I 2012 understøttes funktionen, som en forretningsmæssig investering, ved at ansætte en konsulent til at skrive ansøgninger. Digitalisering Digitalisering giver dels mulighed for udvidede serviceydelser overfor borgerne ved et supplement til de eksisterende servicetilbud, og giver dels effektiviseringsmuligheder ved at digitalisering kan stå i stedet for nogle af kommunens servicetilbud. Det er derfor vigtigt at have fokus på digitale løsninger, hvor det giver mening, og hvor det kan betale sig. Potentialet ved digitalisering i kommunen er stort. I er der udarbejdet en digitaliseringsstrategi for , som skal målrette og styrke digitaliseringen i kommunen.

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Lavere sygefravær Greve Kommune har haft fokus på sygefravær gennem mange år. Der er komplekse årsager til sygefravær, og indsatser skal derfor ses i et bredt perspektiv. De største indsatser i de seneste år, målrettet nedbringelse af sygefraværet er: obligatoriske velfærdssamtaler, uddannelse af B4-stress-teams, psykologhjælp og sundhedstiltag. Trods kontinuerligt fokus og indsatser er der stadig brug for at have sygefravær som indsatsområde. I Budget -14 er der vedtaget en forretningsmæssig investering vedr. Sygefravær Rejsehold. Hvis sygefraværet i den enkelte enhed er højere end det gennemsnitlige sygefravær indenfor relaterede områder, skal årsagen til dette udredes i et samarbejde med enheden, der er forankret i Center for HR & Personale. Der indledes evt. et samarbejde om nedbringelsen af sygefraværet. De yderligere indsatser, der blev igangsat medio fortsætter i Økonomi- og Planudvalget får en redegørelse for indsatserne på mødet i april Rekruttering God rekrutteringskraft kan medføre lavere personaleomsætning og bidrage til at skabe en kvalificeret arbejdsstyrke. Indsatsen er vigtig, da den både afspejler udfordringen i kampen om arbejdskraft, og vigtigheden af at rekrutteringen bedst muligt sikrer det rigtige match mellem arbejdsplads og medarbejder. Der er gennemført ca. 30 rekrutteringstestforløb i. I 2012 vil Det stolte brand blive formuleret som et led i at skabe yderligere rekrutteringskraft. Kompetence- og teamudvikling Organisationens kompetencer i forhold til f.eks. økonomistyring, personaleadministration og politisk dagsordensproduktion skal vedligeholdes og udvikles. Dette kan bl.a. opnås ved at lave tværgående forløb, hvor der er fælles behov. Både på leder- og medarbejderniveau gennemføres der løbende tværfaglige økonomi- og personaleadministrative introduktionsforløb, der følges op af mere specialiserede kurser. Der er endvidere udbudt tværfaglige forløb i AMU-regi for en del af de trepartsmidler, der blev afsat i 2008.

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategien danner rammen for de indsatser, Greve Kommune vægter fra I gennemføres en ledelsesevaluering for alle ledere med personaleansvar. Lederudviklingen er udviklet med øje for sammenhæng til den generelle trivselsmåling, og denne skal som næste skridt kobles meningsfuldt til de lovpligtige Arbejdspladsvurderinger og den arbejdsmiljømæssige indsats i det hele taget. Ledelsesudviklingen fortsætter som beskrevet i ledelsesudviklingsstrategien, hvilket bl.a. medfører fortsat udbud af diplom- og akademiforløb i samarbejde med 6 andre kommuner. Ledelsesevalueringsprojektet blev gennemført i 2010 og, og ledelsesevalueringsrapport er ved at blive udarbejdet i samarbejdet med Hoved-MED og chefgruppen. Starten af 2012 er præget af udarbejdelse af handleplaner på baggrund af gennemført trivselsmåling i. Hoved-MED vil medio 2012 arbejde videre med de handleplaner, som Område-MEDerne har arbejdet med. Forandringer som følge af effektiviseringer, besparelser og arbejdsmangel, herunder også uansøgte afskedigelser Igennem de seneste år er der afholdt forløb om arbejdspres og arbejdsglæde, og der er sat fokus på stressforebyggelse. De forandringer, der måtte blive gennemført de kommende år, vil ligeledes udfordre organisationen, og nødvendiggør, at der særskilt tænkes i indsatser, der kan afhjælpe de reaktioner, der kan starte en uheldig cirkel. Der støttes op om en række lokale forandringsforløb som følge af effektiviseringer, besparelser mv. Antallet af uansøgte afskedigelser i blev 89 et relativt højt tal, der har sine væsentligste årsagsforklaringer i besparelser og sygdom.

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.02 Byråd, kommissioner og valg Økonomi - så meget koster budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Budgetområdet 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter og indtægter, der dækker Byrådets aktiviteter, aktiviteter vedrørende kommissioner og nævn samt afholdelse af folketings- og kommunalvalg. Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for var på 7,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til vederlag til byrådsmedlemmer Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til kommissioner, råd og nævn Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 7,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,5 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 0,4 mio. kr. og svarer til 5,3 %. Den væsentligste afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til Byråd, kommissioner og valg Byråd, kommissioner og valg Mindreforbruget skyldes hovedsagligt et mindreforbrug på vederlag til byrådsmedlemmer, pension til borgmester samt et mindre forbrug på Én pose penge-området for Byråd og udvalg.

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 0,08 mio. kr. fra til budget 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet overføres efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Byråd, Borgmester og Udvalg Drift 51 Klima og energi udvalg 20 UG Greve Nord udvalg 10 I alt 81 + = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i.

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.03 Tværgående områder Budgetområdet 1.03 Tværgående områder omfatter udgifter til tværgående opgaver som forsikring, risikostyring, skadesdækning ved selvforsikring, leasingafgift, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, barselsfond og tværgående lønpuljer. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.03 Tværgående områder Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for var på 88,3 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 7,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til den centrale lønpulje Merforbrug på 0,9 mio. kr. til Nældebjerg Leasing Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til rengøring Merforbrug på 0,5 mio. kr. til fundraising Mindreforbrug 7,0 mio. kr. til controllere. Omplaceret fra 1.01 og anvendt for budgetområde Der er sket store budgetomplaceringer, da det oprindelige budget indeholdt pulje til indefrysninger, der efterfølgende er fordelt til øvrige budgetområder. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 45,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 53,9 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 8,1 mio. kr. og svarer til 15,0 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug til forsikringspræmier på 1,2 mio. kr. Mindreforbrug til trepartsaftaler på 1,5 mio. kr. Mindreforbrug til samlede effektiviseringer 1,6 mio. kr. Mindreforbrug til udviklingspuljen på 1,7 mio. kr.

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 Mindreforbrug til forsikring og risikostyring på 1,2 mio. kr. Der har i været et mindreforbrug på forsikringer på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der har været færre udgifter til selvforsikrede skader end forudsat ved budgetlægningen. Risikostyring og forsikringsområdet har en vis sammenhæng, således at en øget indsats på området for risikostyring påvirker forsikringsskadebilledet positivt. Mindreforbrug til trepartsaftaler på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på trepartsaftaler er søgt overført til Mindreforbrug til samlede effektiviseringer på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det er lykkedes at indhente flere effektiviseringsgevinster i end det effektiviseringskrav, der lå i budgettet, idet en række af de opnåede effektiviseringer kun havde effekt uden for servicerammen. Mindreforbrug til udviklingspuljen på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget på udviklingspuljen er søgt overført til Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 3,4 mio. kr. fra til budget 2012 Beløbet overføres efter reglerne for formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Seniorpolitiske aktiviteter 871 Kompetenceudvikling 649 Trepartsaftaler 500 Direktionens pulje 400 Udviklingspuljen I alt = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i.

17 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beskrivelse af område 7.01 Beredskabet Greve Brandvæsen varetager på vegne af Greve Kommune og Beredskabskommissionen i Greve de opgaver, som efter Beredskabsloven påhviler det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Primært drejer det sig om brandslukning, akut miljøindsats, brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, beredskabsplanlægning, skorstensfejning, administration, uddannelse af frivillige og kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for kommunale medarbejdere og skolebørn, tilsyn med opfyldelse af Falck aftaler samt drift af kommunens krisestyringscenter og det statslige støttepunkt i Greve. Derudover har flere beredskabsmæssige opgaver gennem de senere år været forårsaget af vejrfænomener, herunder oversvømmelser. Økonomi - så meget koster budgetområde 7.01 Beredskabet Oprindeligt Afvigelsesbemærkninger Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrektioner i forhold til oprindeligt Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Det oprindelige budget for var på 13,1 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af året. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 13,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,0 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 0,1 mio. kr. og svarer til 0,7%. Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 0,09 mio. kr. fra til budget 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet overføres efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Center for Teknik & Miljø, Beredskabet 91 I alt 91 + = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i.

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.01 Renter Budgetområdet 9.01 Renter omfatter renteindtægter og -udgifter vedrørende kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.01 Renter Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Området er budgetteret med nettobeløb, men bogføres med bruttobeløb i regnskabet. Der vil derfor være afvigelser, når man ser på bruttoindtægter og bruttoudgifter i alt. Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige budget for var en renteudgift på 4,5 mio. kr. Tillægsbevillinger gives til dækning af forventede merudgifter/merindtægter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. I løbet af året er der ikke givet nogen tillægsbevillinger. Der er foretaget en mindre budgetomplacering på 0,3 mio. kr. som følge af ændret bogføring vedr. kommuneforsikring. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser en nettoudgift på 11,3 mio. kr. mod et korrigeret nettobudget på 4,3 mio. kr. Det svarer til en merudgift på området på 7,1 mio. kr. Nettomerforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser/årsager mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Renter af likvide aktiver Greve kommune har haft en nettorenteindtægt på likvide aktiver på 4,6 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. under de budgetterede nettorenteindtægterne på 10 mio. kr. Kommunens kassebeholdning har været højere end forventet. Omvendt har det samlede afkast af obligationsbeholdningen været lidt under det forventede over året end forudsat ved budgetlægningstidspunktet. Budgettet indeholder både renteindtægter og kursgevinster. Regnskabsresultatet indeholder kun renteindtægter, mens kursgevinster opgøres regnskabsmæssigt under 9.02 Finansforskydninger.

19 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 Årets kursgevinster er opgjort til 4,2 mio. kr. Korrigeres der herfor udgør det samlede afkast 8,8 mio. hvorved der er større overensstemmelse mellem budget og regnskab. Fra budget 2013 rettes der op herpå. Renter af langfristede tilgodehavender Merindtægten på 0,8 mio. kr. skyldes primært, at kommunen har haft merrenteindtægter fra bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter mv., i forhold til det budgetlagte. Renter af kortfristet gæld Posten omfatter renter af gæld til staten og anden kortfristet gæld i øvrigt. Kommunens udgift hertil har været højere end forventet. Dette skyldes bl.a. sager om tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat. De påløbne (ikke budgetterede) renteudgifter hertil er opgjort til 2,3 mio. kr. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld vedrører renteudgifter til kommunens gæld optaget i KommuneKredit og pengeinstitutter samt vedrørende indgåede swapaftaler. Kommunens regnskab viser renteudgifter på 12,5 mod forventet 14,1 mio. kr. Der har således været en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært et meget lavt renteniveau, herunder fastholdelsen af høj andel af variabelt forrentede lån, hvilket har resulteret i betydelige rentebesparelser.

20 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.02 Finansforskydninger og finansiering Budgetområdet 9.02 Finansforskydninger og finansiering omfatter udgifter til forskydninger i finansielle og fysiske aktiver, afdrag på lån og ny lånoptagelse. Budgetområde 9.02 er karakteriseret ved, at mange poster ikke er budgetlagte. Området vil derfor altid give et stort udsving i forhold til det oprindelige budget. Fysiske aktiver og mellemregningskonti er eksempelvis områder, der ikke budgetteres. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.02 Finansforskydninger og finansiering Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = forøgelse af gæld/passiver/ nedbringelse af tilgodehavender, - = forøgelse af tilgodehavender/nedbringelse af gæld. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget I det oprindelige budget for var der budgetteret med en nettoforøgelse af gælden på 127,5 mio. kr. fordelt ved en forøgelse af gælden på 17,5 mio. kr. og forskydninger og kassetræk på hhv. 108,9 mio. kr. og 1,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 1,6 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser en forøgelse af gæld på 62,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 168,7 mio. kr. i forøgelse af gæld. Det svarer til, at gælden blev 106,1 mio. kr. mindre end forventet. En væsentlig årsag hertil er omlæggelse af en byggekredit. Regnskabets underskud er finansieret ved nettogældsnedbringelse (afdrag låneoptagelse) på 5,7 mio. kr., finansforskydninger udgør 308,9 mio. kr. og resulterer derfor i en kasseopbygning på 240,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette er et øjebliksbillede af kassen, som påvirkes af forskydninger i betalinger hen over årsskiftet. Når en betaling forskydes én dag, men henover årsskiftet, har det ingen realøkonomisk betydning for kommunens gennemsnitlige likvide beholdning, men ultimokassebeholdningen medtager denne forskydning.

21 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Kommunens likvide beholdning Kommunens kassebeholdning var ved årets start 34,8 mio. kr. I årets løb er der tilgået 240,6 mio. kr. til kassebeholdningen mod et forventet træk på kassen på 70,2 mio. kr. Ved årets udgang udgør kassebeholdningen 279,5 mio. kr. Korrigeres der for diverse periodeforskydninger, herunder refusioner, vil utimobeholdningen udgøre ca. 174 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang er ikke udtryk for, hvor mange penge kommunen fysisk har at arbejde med i løbet at året. Den gennemsnitlige kassebeholdning er, opgjort efter kasse-kreditreglen, ca. 213,0 mio. kr. pr Væsentlige forklaringer på udviklingen af Greve Kommunes kassebeholdning Driftsregnskabsresultat Lånoptagelse Afdrag på lån Finansielle forskydninger I alt - = kassetræk, + = forøgelse af kassen -62,7 mio. kr. 27,9 mio. kr. -33,6 mio. kr. 308,9 mio. kr. 240,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der hvert år sker regulering af obligationsbeholdningen pr , som reguleres på status. I betyder det en kursgevinst på 4,2 mio. kr. Herefter udgør den reelle kassetilvækst på ultimobeholdningen 244,8 mio. kr. Den likvide beholdning placeres i henholdsvis kontanter og obligationer. Kommunen har indgået kapitalforvaltningsaftaler med henblik på at pleje kommunens likvide formue bedst muligt. Aftalerne omfatter kapitalforvaltning af obligationsbeholdningerne tilhørende henholdsvis kommunekassen og Nældebjergdepotet. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året. Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol Forskydninger i andre tilgodehavender (indtægtsrestancer) Mellemregning i år + 1 Mellemværende med selvejende institutioner I alt + = nedbringelse af tilgodehavende, - = forøgelse af tilgodehavende 2,6 mio. kr. 3,1 mio. kr. 174,3 mio. kr. 15,5 mio. kr. 195,5 mio. kr. De store forskydninger på kortfristede tilgodehavender skyldes især forskydninger på betalingsstrømmen på statslige refusioner. Kommunen har i modtaget store refusionsbeløb vedr. 2012, hvilket kunstigt har resulteret i en betydelig kassetilvækst i. Refusionerne fordeles til driftskontiene i 2012.

22 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året. Pantebreve, aktier og andelsbeviser Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. I alt + = nedbringelse af tilgodehavende, - = forøgelse af tilgodehavende -0,0 mio. kr. -0,0 mio. kr. -1,6 mio. kr. -5,1 mio. kr. -9,7 mio. kr. -1,8 mio. kr. -18,2 mio. kr. Forøgelsen af langfristede tilgodehavender skyldes primært indskud i landsbyggefonden samt forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. Aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt aktiver tilhørende fonds og legater mv. Aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre samt tilhørende fonds og legater m.v. omfatter følgende forskydninger i året. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt + = nedbringelse af tilgodehavende, - = forøgelse af tilgodehavende 0,1 mio. kr. 31,2 mio. kr. 31,3 mio. kr. Passiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt passiver tilhørende fonds og legater mv. Passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre samt tilhørende fonds og legater m.v. omfatter følgende forskydninger i året. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt + = forøgelse af gæld, - = nedbringelse af gæld -0,1 mio. kr. -31,2 mio. kr. -31,3 mio. kr. Kortfristet gæld Den kortfristede gæld omfatter følgende områder med følgende forskydninger i året. Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt I alt + = forøgelse af gæld, - = nedbringelse af gæld 62,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 68,9 mio. kr. 131,7 mio. kr. Forskydningerne i kortfristet gæld udgøres primært af forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter samt gæld i øvrigt. Førstnævnte kan henføres til optagelse af byggekredit til finansiering af boligdelen af Karlslunde plejecenter. Når byggeriet er afsluttet erstattes byggekreditten af et realkreditlån, der betales over huslejen.

23 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Langfristet lånegæld Afdrag på kommunens gæld udgør 33,6 mio. kr. mod det korrigerede budget 34,9 mio. kr. Afdragene har således været 1,2 mio. kr. mindre. Låneoptagelse Låneoptagelsen udgør 27,9 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse forventedes en lånoptagelse på 17,5 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til yderligere lånoptagelse på i alt 11,3 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes primært yderligere låneoptag til overførte anlægsprojekter med låneramme fra Låneoptagelsen er i overensstemmelse med kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og dispensationer tilstedt kommunen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Swaparrangementer m.v. Kommunen har ultimo tre udestående swapaftaler. Disse swap-forretninger er som følger: A. 1 swap mellem variabel og fast CHF-rente B. 1 swap mellem variabel og fast rente i danske kroner C. 1 swap mellem variabel Euro rente og fast CHF rente Modparten på alle tre swaps er Danske Bank. Yderligere information vedr. de tre swapaftaler: Ad A) Kontraktens oprindelige hovedstol: 10,5 mio. CHF Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 : 64,3 mio. kr. Markedsværdi pr. 31/12 : -8,9 mio. kr. (netto) Kontraktens udløbstidspunkt: 2016 Rente- og valutaforhold: swap mellem fast og variabel rente i CHF Ad B) Kontraktens oprindelige hovedstol: 50 mio. kr. Kontraktens nominelle restgæld: 50 mio. kr. Markedsværdi pr. 31/12 : -7,3 mio. kr. (netto) Kontraktens udløbstidspunkt: 2016 Rente- og valutaforhold: swap mellem fast og variabel rente i DKK Ad C) Kontraktens oprindelige hovedstol: 6,1 mio. EUR / 10 mio. CHF Kontraktens nominelle restgæld: 61,2 mio. kr. Markedsværdi pr. 31/12 : -15,4 mio. kr. (netto) Kontraktens udløbstidspunkt: 2012 Rente- og valutaforhold: swap mellem variabel Euro rente og fast CHF rente

24 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.03 Skatter og generelle tilskud På budgetområde 9.03 føres alle de tilskudsordninger, som kommunen modtager samt alle kommunens indtægter fra diverse skatter. I valgte kommunen statsgaranti. Tilskudsområdet omfatter primært bloktilskuddet, som kommunerne får i forhold til kommunens andel af det samlede betalingskommunefolketal. Hertil kommer særlige tilskud til børn, unge og ældre mv. Udlignings- og tilskudssystemet består af mange forskellige delordninger, hvoraf udligningen af det strukturelle over-/underskud er den primære. Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Blandt skatteindtægterne er det indkomstskatten, grundskylden og selskabsskatterne, som er de vigtigste indkomstkilder i år. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.03 Skatter og generelle tilskud Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige budget for var på 2.446,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 61,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter/merindtægter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Midtvejsreguleringen for gav kommunen en mindreindtægt på 6,1 mio. kr. Kompensation for refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet gav en merindtægt på 63,2 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Det samlede regnskab for viser en nettoindtægt på 2.504,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.511,1 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. hvilket modsvarer en procentuel afvigelse på 0,27 %.

25 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 Opdelt på hhv. tilskud & udligning, moms og skatter er afvigelserne som følger: Tilskud, udligning og moms Oprindeligt budget Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab til korrigeret budget overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto Beløb i hele kr., + = udgifter, - = indtægter Regnskabet afviger med netto 0,2 mio. kr. svarende til 0,05 %. Skatteindtægter Oprindeligt budget Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab til korrigeret budget overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto Beløb i hele kr., + = udgifter, - = indtægter På skattesiden afviger regnskabet med netto 6,9 mio. kr. svarende til 0,32 %. Årsagen skyldes primært mindre ejendomsskatteindtægter end forventet.

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Sektorredegørelse Fællescentrene

Sektorredegørelse Fællescentrene Sektorredegørelse Fællescentrene 1 - Beskrivelse af området Greve Kommune har 3 fællescentre, hvis ydelser retter sig mod 4 målgrupper: 1. Borgere og virksomheder, (kommunikation, leverandørkontakt, borgmesterhenvendelser

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tillægsbevillinger. budget 2010

Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Sektorredegørelse Fællescentrene

Sektorredegørelse Fællescentrene Sektorredegørelse Fællescentrene 1 - Beskrivelse af området Greve Kommune har 3 fællescentre, hvis ydelser retter sig mod 4 målgrupper: 1. Borgere og virksomheder, (kommunikation, leverandørkontakt, borgmesterhenvendelser

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Greve Kommune. Regnskab 2011

Greve Kommune. Regnskab 2011 Greve Kommune Regnskab 2011 Greve Kommune Center for Økonomi & It INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING Borgmesterens forord 1 Organisation 3 Året fordelt på bevillingsområder 4 Skatteprocenter og areal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån. - 312-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Sektorredegørelse Fællescentrene Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål

Sektorredegørelse Fællescentrene Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål Sektorredegørelse Fællescentrene Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Udfordringer og tilhørende indsatsområder Aktuelle udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1:

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere