Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2011"

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde deles op i 2 områder, en administrativ del og en finansiel del. I dette afsnit rettes fokus på den administrative del. Den finansielle del vil være omtalt under de generelle bemærkninger og under områdebeskrivelserne 9.01 Renter, 9.02 Finansforskydninger og finansiering og 9.03 Skatter og generelle tilskud. Regnskabet på Økonomi- og Planudvalgets område udviser i udgifter på 301,8 mio. kr. og indtægter på 14,0 mio. kr. Det vil sige kommunale nettoudgifter på 287,8 mio. kr. Dette er 30,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til udvalgets område, som har resulteret i et korrigeret budget på 305,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på udvalgets område i omegnen af 18,1 mio. kr. Der overføres i alt 8,5 mio. kr. til 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Økonomi- og Planudvalgets på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Budgetområde Budgetområde Budgetområde Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til kommunens administration primært placeret på Greve Rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling for kommunens borgere og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af kommunen samt effektivisering af driften af de decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., og der overføres 5,0 mio. kr. til Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Greve Kommunes styrelsesvedtægt fastslår, at Byrådet består af 21 medlemmer, som er organiseret i 6 udvalg. Byrådets medlemmer repræsenterer borgerne i Greve Kommune, og Byrådet har ansvaret for drift og udvikling af Greve Kommune, herunder servicering af kommunens borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,08 mio. kr. til Budgetområde 1.03 Tværgående områder indeholder de tværgående opgaver. Det drejer sig bl.a. om forsikring, skadesdækning ved selvforsikring, risikostyring og rengøring i henhold til foretagen udlicitering. Området indeholder ligeledes tværgående puljer, så som udviklingspulje, centrale lønpuljer i kommunen og barselsfonden.

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Regnskabet viser et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Der overføres 3,4 mio. kr. til Økonomi- og Planudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur. Nettoforbrug pr. budgetområde i i alt -287,8 mio. kr Byråd, kommissioner og valg -7,1 2% 1.03 Tværgående områder -45,8 16% 1.01 Administration -235,0 82%

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.01 Administration Budgetområdet 1.01 Administration omfatter udgifter til rådhusets administration, det vil sige løn og driftsmidler (kompentenceudvikling m.v.) for kommunens centre. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.01 Administration Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for var på 221,8 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Merforbrug på 0,5 mio. kr. til varetagelse af ledelsesfunktionen i Center for Skoler Merforbrug på 0,4 mio. kr. til fagsystemet DUBU i Center for Børn & Familier Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til arbejdsskader Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til ekstraordinære indtægter Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til juridisk bistand Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til tinglysningsafgifter Merforbrug på 0,2 mio. kr. til lønudgifter klimakoordinator Merforbrug på 7,0 mio. kr. til controllere. (Budgetomplacering, se budgetområde 1.03) Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 235,0 mio. kr. mod et korrigeret budget på 244,5 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 9,5 mio. kr. og svarer til 3,9 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug på centrenes én pose penge 4,7 mio. kr. Mindreforbrug til tilskud til andelsboliger 1,2 mio. kr. Mindreforbrug til elevlønninger og elevkonti på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug til arbejdsulykkeområdet på 1,4 mio. kr. Mindreforbrug til satspuljemidler på 0,7 mio. kr. Mindreforbrug til tværgående kompetenceudvikling på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug til It-udviklingspuljen på 1,7 mio. kr.

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Mindreforbrug på centrenes èn pose penge 4,7 mio. kr. Mindreforbruget på centrenes Èn pose penge er søgt overført til Mindreforbrug til tilskud til andelsboliger 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at december terminen til Statens Administration er blevet betalt på regnskab Mindreforbrug til elevlønninger og elevkonti på 0,6 mio. kr. Der er ansat færre voksenelever end forudsat. Greve Kommune har fra 1. september 6 første års elever og 6 anden års elever mod tidligere. Lønsummen er påvirket direkte af antallet af voksenelever. Mindreforbrug til arbejdsulykkeområdet på 1,4 mio. kr. Arbejdsulykkeområdet har udviklet sig bedre end forventet i, og dermed medført et mindreforbrug. Mindreforbrug til satspuljemidler på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget på satspuljemidlerne er søgt overført til Mindreforbrug til tværgående kompetence på 0,6 mio. kr. Lokale AKUT-midler, der er fastlagt i overenskomsterne, er ikke blevet fuldt ud anvendt i og søgt overført til 2012, idet midlerne skal anvendes lokalt eller tilføres central fond. Pulje til centerchefer og chefforum er ikke fuldt ud anvendt og tilbageføres til udviklingspuljen. Mindreforbrug til It-udviklingspuljen på 1,7 mio. kr. Der er mindreforbrug på It-udviklingspuljen på 1,7 mio.kr. Der er ikke afsat midler i kommende budgetter og beløbet overføres til Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 5,0 mio. kr. fra til budget 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet er fordelt med 4,7 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0,2 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Én pose penge overførsler: Beløb i kr. Center for Borgerservice -222 Center for Job & Socialservice Center for Sundhed & Pleje 350 Center for HR & Personale 355 Centerchefer 64 Direktionen 293 Økonomi 314 It, inkl. It-udviklingspulje Center for Teknik & Miljø -411 Center for Skoler 49 Center for Dagtilbud 71 Center for Kultur & Fritid -191 Center for Strategi & Ledelse 539 I alt 4.726

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Satspuljemidler 732 Lønprojekt 200 Projektuddannelse 40 Lederuddannelse 77 Lokale AKUT-midler 104 Trivselsmåling og APV 183 Rokadeplan I alt = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i. på indsatsområder og budgetbemærkninger fra I det følgende gives der en status på de vedtagne indsatsområder for udvalget i. De oprindelige indsatsområder fra budgettet er beskrevet i boksene, og derefter gives en opfølgning og status på indsatsområdet. En stram økonomisk styring Den Økonomiske Politik blev vedtaget af Byrådet i Politikken indeholder en række konkrete målsætninger for budgettet og for årets løbende økonomistyring med fokus på udvalgenes overholdelse af det vedtagne budget. Målsætningerne skal bidrage til, at Byrådet vedtager et økonomisk fornuftigt og robust budget, at budgettet overholdes, og at der derved opnås et godt regnskabsresultat. I det oprindelige budget for, budgetteredes der med et overskud på den ordinære drift på 49,6 mio. kr. Regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 90,2 mio. kr. Meroverskuddet skyldes, at der er uforbrugte midler, der dog søges overført til Samlet indeholder det oprindelige budget for nettodriftsudgifter for ca mio. kr., hvoraf ca mio. kr. er indenfor servicerammen. Regnskabsresultatet for viser, at nettodriftsudgifterne indenfor servicerammen er mio. kr. og således under det budgetterede niveau. Greve Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder den aftalte serviceramme. Det vil sige, at målsætningen om, at budgettet overholdes og om et godt regnskabsresultat, også er opfyldt for. Greve Kommune har i løbet af som én af seks kommuner været genstand for en undersøgelse foretaget af KREVI (Det Kommunale og Regionale EValueringsInstitut), omkring God kommunal økonomistyring. I undersøgelsen var Greve repræsenteret som et eksempel på en god økonomistyringskommune, som har stor fokus på økonomien, en god økonomistyrings- og forretningskultur, en stram økonomisk styring med rettidig omhu og en økonomi i balance.

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Udvikle styringsværktøjer som for eksempel ledelsesinformationssystemer I 2008 fik Greve Kommune nyt økonomistyringssystem, og i 2009 er der arbejdet med udvikling af kontoplanen og økonomirapporterne. I 2010 er der udviklet en ny 4-årig budgetmodel, som tager højde for, at behovene og fokusområderne er forskellige i en 4-årig byrådsperiode. Årets løbende budgetopfølgning er også udvidet, således at der foruden en kroneopfølgning også er opfølgning på de aktiviteter, som udløser behovet for udgifter. Kommunens økonomistyringssystem, arbejdsgange og nye budgetteringsmetode giver et godt fundament for at kunne indføre et ledelsesinformationssystem. Dette kan fremme en endnu bedre styring, og understøtte ledelsesopgaven for institutioner og centre. KL og Kombit har udviklet FLIS, og Greve Kommune skal beslutte om de vil tilslutte sig. Byrådet besluttede, at Greve Kommune ikke skulle tilslutte sig FLIS. Der arbejdes derfor med et oplæg om egen lokal strategi for ledelsesinformation, som forelægges politisk. Understøtte økonomistyringen gennem effektivisering og kvalitetssikring I skal der arbejdes videre med udvikling af økonomitilsynet i kommunens centre og institutioner, så der udover fokus på kontrol og service, arbejdes med effektiviseringer af de økonomiske arbejdsgange ud fra en fælles dialog mellem Økonomi & It og den konkrete institution/center. I 2010 er også igangsat projekt om effektivisering af kontrolindsatsen for de økonomiske kontroller. Opdateringen af Økonomiregulativet i 2010 har skabt større klarhed over de økonomiske opgaver og ansvar og effektivisering af opgaverne. Økonomiregulativet blev implementeret i hele organisationen pr. 1. januar. I sommeren startede Projekt Økonomiske Kontroller op, og i efteråret blev der foretaget en analyse af nuværende kontrolmiljø og risikoprofil. Yderligere er der fortaget en vurdering af risikovillighed i Greve Kommune. Projektet anbefaler ikke at reducere kontrolniveauet, men måske kan der opnås et højere kontrolniveau for de samme ressourcer. Analysen og risikovurderingen fører frem til anbefalinger om, hvor der med fordel kan tilrettes i de nuværende skriftlige procedurer og udarbejdes nye procedurer. Anbefalingerne bliver i 2012 fremlagt for projektets styregruppe, hvorefter arbejdet med implementeringen af anbefalingerne igangsættes. Konkurrenceudsætte serviceydelser, hvor der er økonomi i det Greve Kommune har i mange år haft fokus på konkurrenceudsættelse af kommunens ydelser, både for at kunne leve op til målet fastsat i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, men også for at sikre at kommunens borgere får ydelser i bedst mulig kvalitet til lavest mulig pris. Indkøbsfunktionen understøtter kommunens centre og institutioner, når de har behov for hjælp til gennemførsel af udbud og indgår indkøbsaftaler for kommunens varekøb. På baggrund af kommunens hidtidige erfaringer foreslås der konkurrenceudsættelse af større områdeopgaver, som ikke tidligere har været konkurrenceudsat, med henblik på at realisere et potentiale.

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Ejendomsdrift Ejendomsdrift er blevet samlet de seneste par år for derved at opnå større driftseffektivitet gennem stordrift. Der har gennem et par år været fokus på muligheden for at konkurrenceudsætte ejendomsdrift. Med ejendomsdrift tænkes bredt på Facilities Management. Administrationen har været i gang med at analysere området og er nu klar til at gå videre til næste fase, der kan lede til en eventuel beslutning om en konkret konkurrenceudsættelse af hele eller dele af ejendomsdriften. Opgaven kan kravspecificeres, der findes et marked og opgaven har været udbudt andre steder. Der er ikke sket konkurrenceudsættelse af hele eller dele af ejedomsdriften i. Plejecenterdrift Konkurrenceudsættelsen af driften (både administration, praktisk hjælp og pleje) af det 5. plejecenter er tænkt ind i projekteringen af centret, og forventes at foregå i løbet af. Man kan forestille sig, at erfaringerne fra det 5. plejecenter er så gode, at udliciteringen af driften breder sig ud til de andre centre i kommunen. Driften af Karlslunde Plejecenter har været i udbud i. I januar 2012 valgte Byrådet den leverandør af driften, som man ønsker at indgå kontrakt med. Der indledes nu en periode med kontraktpræcisering. Kontrakt forventes indgået april Efter centrets åbning indledes et forhåbentligt givtigt samarbejde med leverandøren. Erfaringer fra dette samarbejde og nogle års drift vil kunne pege på om yderligere udlicitering vil være fordelagtig. Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje kan omfattes af frit-valg-ordningen. Dette giver ifølge lovgivningen mulighed for at konkurrenceudsætte på to måder, dels gennem godkendelsesmodellen, dels gennem udbudsmodellen. Det indgår i Center for Sundhed & Plejes centeraftale for 2012, at fordele og ulemper ved at udbyde fritvalgsområdet eller dele af det skal undersøges, og resultater og erfaringer fremlægges politisk.

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning er principielt egnet til konkurrenceudsættelse. Der kræves dog et tæt samarbejde med den øvrige kommunale og regionale sektor. Genoptræning og vedligeholdelsestræning er ikke blevet konkurrenceudsat i. Der har i stedet været fokus på implementering af teknologiske løsninger i form af Online Velfærd. En løsning der kan facilitere online genoptræning. Software og hardware til dette har været i udbud og er vundet af KMD. Drift af skoler og daginstitutioner Opgaven er principielt egnet til konkurrenceudsættelse. Den kan kravspecificeres, men der findes kun et lille marked med få private udbydere. Drift af skoler og daginstitutioner er ikke blevet konkurrenceudsat i. Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje kan kravspecificeres, der er et marked, og opgaven har været udbudt andre steder. Der vurderes dog at være store omkostninger ved konkurrenceudsættelse, og nettodriftsudgiften ligger i dag under benchmark-kommunerne og landsgennemsnittet. Drift af den kommunale tandpleje er ikke blevet konkurrenceudsat i. Effektivisere processer og arbejdsgange Den pressede økonomi gør det nødvendigt at undersøge, om opgaver kan løses mere effektivt og med højere produktivitet. Gennem har der været særlig fokus på at effektivisere opgaveløsningen, og der er nedsat en taskforce for at understøtte en særlig fokus på effektivisering og innovation.

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Udvikling gennem innovation Greve Kommune vil gennemføre et forløb, der skal udbrede kendskabet til innovation i organisationen og på sigt skabe en innovationskultur, der skal sikre nye løsninger, bedre service og mere effektive processer. Gearet til innovation er et projekt, hvor medarbejdere er blevet uddannet til innovations-ambassadører, og hvor kendskabet desuden er blevet udbredt ved en række gå-hjemmøder med ledere og medarbejdere. Innovation indgår som indsatsområdet i Direktionens Strategiplan og udmøntes via konkrete projekter i Centeraftaler. Serviceområdet og interne projekter forventes at medføre ansættelsen af en innovationskonsulent på ældreområdet, og samtidigt vil innovation i det hele taget blive tænkt ind i serviceområderne. Netværk og eksterne projekter hvor Greve Kommune blandt andet deltager i partnerskabet LEV VEL, innovation til ældre, som har til formål at udvikle innovative løsninger, der muliggør at selvhjulpne ældre fastholder deres livsrum og funktionsevne. Desuden orienterer Greve Kommune sig bredt i forhold til forskellige innovationsprojekter, f.eks.: Partner i Mandag Morgens projekt Velfærdens Innovatører, repræsenteret i Velfærdspanelet, repræsenteret i KL s Innovationsdøgn, samt deltager i projekt CLIPs på RUC. Gennem har der været særlig fokus på at udvikle kompetencer i forhold til innovation, der er gennemført et uddannelsforløb for innovatører, der efterfølgende indgår i et innovationsnetværk i Greve Kommune. Der er nedsat en task-force for at understøtte en særlig fokus på effektivisering og innovation, og der er indledt et samarebjde med Stevns og Høje-Taastrup Kommune om gennemførelse af en innovationslederuddannelse. Kvalitetssikring Ved at fokusere på den kommunale kerneydelse, bliver kommunen bedre rustet til at definere hvilke ydelser der skal leveres og i hvilken kvalitet. For at kunne gøre det, skal der udvikles systemer, som jævnligt og systematisk kan måle på kvaliteten i ydelserne og sikre, at de lever op til målsætninger. Løbende kvalitetssikring gennem målinger kan være med til at tilpasse og udvikle fagligheden på et givent område. På de store serviceområder udarbejdes løbende brugerundersøgelser, og andre analyser for at dokumentere kvaliteten i de leverede ydelser.

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Fundraising Udvikling af nye projekter og tiltag ud over vores kerneydelse kan understøttes ved at kigge udenfor vores egen organisation efter finansiering. Et målrettet og systematisk fundraising arbejde vil være en god investering, hvis vi fortsat vil udvikle faglighed og viften af tilbud. En lang række offentlige og private puljer og fonde yder tilskud til kommunale projekter. En endnu mere fokuseret indsats på området vil kunne betale sig. I Budget -14 er vedtaget en forretningsmæssig investering med en forventet nettoindtægt vedrørende Fundraising. Organisering af fundraising indsatsen bliver forankret i Center for Strategi & Ledelse, og fundraising skal så vidt muligt integreres i Direktionens Strategiplan og Centeraftaler. Ved etableringen af netværk på tværs af centre, understøttes fundraising som et varigt element, der integreres i kommunens arbejdskultur og organisering. Private fonde skal have fokus fra netværket, ved at afdække projekter som kan iværksættes med finansiering fra private fonde, f.eks. til udvikling af Mosede Fort. EU-midler Strategi & Ledelse har deltaget i projekt med kommuner i Ørestadsregionen, omkring mulighederne for at etablere en regional/international platform for indhentelsen af EUmidler, f.eks. Interreg EU-program. Strategi & Ledelse har haft særlig fokus på fundraising og kan konstatere, at det er vanskeligt bredt i organisationen at afsætte ressourcer til at udarbejde projektbeskrivelser og ansøgninger. I 2012 understøttes funktionen, som en forretningsmæssig investering, ved at ansætte en konsulent til at skrive ansøgninger. Digitalisering Digitalisering giver dels mulighed for udvidede serviceydelser overfor borgerne ved et supplement til de eksisterende servicetilbud, og giver dels effektiviseringsmuligheder ved at digitalisering kan stå i stedet for nogle af kommunens servicetilbud. Det er derfor vigtigt at have fokus på digitale løsninger, hvor det giver mening, og hvor det kan betale sig. Potentialet ved digitalisering i kommunen er stort. I er der udarbejdet en digitaliseringsstrategi for , som skal målrette og styrke digitaliseringen i kommunen.

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Lavere sygefravær Greve Kommune har haft fokus på sygefravær gennem mange år. Der er komplekse årsager til sygefravær, og indsatser skal derfor ses i et bredt perspektiv. De største indsatser i de seneste år, målrettet nedbringelse af sygefraværet er: obligatoriske velfærdssamtaler, uddannelse af B4-stress-teams, psykologhjælp og sundhedstiltag. Trods kontinuerligt fokus og indsatser er der stadig brug for at have sygefravær som indsatsområde. I Budget -14 er der vedtaget en forretningsmæssig investering vedr. Sygefravær Rejsehold. Hvis sygefraværet i den enkelte enhed er højere end det gennemsnitlige sygefravær indenfor relaterede områder, skal årsagen til dette udredes i et samarbejde med enheden, der er forankret i Center for HR & Personale. Der indledes evt. et samarbejde om nedbringelsen af sygefraværet. De yderligere indsatser, der blev igangsat medio fortsætter i Økonomi- og Planudvalget får en redegørelse for indsatserne på mødet i april Rekruttering God rekrutteringskraft kan medføre lavere personaleomsætning og bidrage til at skabe en kvalificeret arbejdsstyrke. Indsatsen er vigtig, da den både afspejler udfordringen i kampen om arbejdskraft, og vigtigheden af at rekrutteringen bedst muligt sikrer det rigtige match mellem arbejdsplads og medarbejder. Der er gennemført ca. 30 rekrutteringstestforløb i. I 2012 vil Det stolte brand blive formuleret som et led i at skabe yderligere rekrutteringskraft. Kompetence- og teamudvikling Organisationens kompetencer i forhold til f.eks. økonomistyring, personaleadministration og politisk dagsordensproduktion skal vedligeholdes og udvikles. Dette kan bl.a. opnås ved at lave tværgående forløb, hvor der er fælles behov. Både på leder- og medarbejderniveau gennemføres der løbende tværfaglige økonomi- og personaleadministrative introduktionsforløb, der følges op af mere specialiserede kurser. Der er endvidere udbudt tværfaglige forløb i AMU-regi for en del af de trepartsmidler, der blev afsat i 2008.

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 Ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategien danner rammen for de indsatser, Greve Kommune vægter fra I gennemføres en ledelsesevaluering for alle ledere med personaleansvar. Lederudviklingen er udviklet med øje for sammenhæng til den generelle trivselsmåling, og denne skal som næste skridt kobles meningsfuldt til de lovpligtige Arbejdspladsvurderinger og den arbejdsmiljømæssige indsats i det hele taget. Ledelsesudviklingen fortsætter som beskrevet i ledelsesudviklingsstrategien, hvilket bl.a. medfører fortsat udbud af diplom- og akademiforløb i samarbejde med 6 andre kommuner. Ledelsesevalueringsprojektet blev gennemført i 2010 og, og ledelsesevalueringsrapport er ved at blive udarbejdet i samarbejdet med Hoved-MED og chefgruppen. Starten af 2012 er præget af udarbejdelse af handleplaner på baggrund af gennemført trivselsmåling i. Hoved-MED vil medio 2012 arbejde videre med de handleplaner, som Område-MEDerne har arbejdet med. Forandringer som følge af effektiviseringer, besparelser og arbejdsmangel, herunder også uansøgte afskedigelser Igennem de seneste år er der afholdt forløb om arbejdspres og arbejdsglæde, og der er sat fokus på stressforebyggelse. De forandringer, der måtte blive gennemført de kommende år, vil ligeledes udfordre organisationen, og nødvendiggør, at der særskilt tænkes i indsatser, der kan afhjælpe de reaktioner, der kan starte en uheldig cirkel. Der støttes op om en række lokale forandringsforløb som følge af effektiviseringer, besparelser mv. Antallet af uansøgte afskedigelser i blev 89 et relativt højt tal, der har sine væsentligste årsagsforklaringer i besparelser og sygdom.

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.02 Byråd, kommissioner og valg Økonomi - så meget koster budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Budgetområdet 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter og indtægter, der dækker Byrådets aktiviteter, aktiviteter vedrørende kommissioner og nævn samt afholdelse af folketings- og kommunalvalg. Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for var på 7,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til vederlag til byrådsmedlemmer Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til kommissioner, råd og nævn Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 7,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 7,5 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 0,4 mio. kr. og svarer til 5,3 %. Den væsentligste afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til Byråd, kommissioner og valg Byråd, kommissioner og valg Mindreforbruget skyldes hovedsagligt et mindreforbrug på vederlag til byrådsmedlemmer, pension til borgmester samt et mindre forbrug på Én pose penge-området for Byråd og udvalg.

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.02 Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 0,08 mio. kr. fra til budget 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet overføres efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Byråd, Borgmester og Udvalg Drift 51 Klima og energi udvalg 20 UG Greve Nord udvalg 10 I alt 81 + = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i.

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.03 Tværgående områder Budgetområdet 1.03 Tværgående områder omfatter udgifter til tværgående opgaver som forsikring, risikostyring, skadesdækning ved selvforsikring, leasingafgift, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, barselsfond og tværgående lønpuljer. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.03 Tværgående områder Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for var på 88,3 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 7,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til den centrale lønpulje Merforbrug på 0,9 mio. kr. til Nældebjerg Leasing Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til rengøring Merforbrug på 0,5 mio. kr. til fundraising Mindreforbrug 7,0 mio. kr. til controllere. Omplaceret fra 1.01 og anvendt for budgetområde Der er sket store budgetomplaceringer, da det oprindelige budget indeholdt pulje til indefrysninger, der efterfølgende er fordelt til øvrige budgetområder. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 45,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 53,9 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 8,1 mio. kr. og svarer til 15,0 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug til forsikringspræmier på 1,2 mio. kr. Mindreforbrug til trepartsaftaler på 1,5 mio. kr. Mindreforbrug til samlede effektiviseringer 1,6 mio. kr. Mindreforbrug til udviklingspuljen på 1,7 mio. kr.

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.03 Mindreforbrug til forsikring og risikostyring på 1,2 mio. kr. Der har i været et mindreforbrug på forsikringer på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der har været færre udgifter til selvforsikrede skader end forudsat ved budgetlægningen. Risikostyring og forsikringsområdet har en vis sammenhæng, således at en øget indsats på området for risikostyring påvirker forsikringsskadebilledet positivt. Mindreforbrug til trepartsaftaler på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget på trepartsaftaler er søgt overført til Mindreforbrug til samlede effektiviseringer på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det er lykkedes at indhente flere effektiviseringsgevinster i end det effektiviseringskrav, der lå i budgettet, idet en række af de opnåede effektiviseringer kun havde effekt uden for servicerammen. Mindreforbrug til udviklingspuljen på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget på udviklingspuljen er søgt overført til Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 3,4 mio. kr. fra til budget 2012 Beløbet overføres efter reglerne for formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt. Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Seniorpolitiske aktiviteter 871 Kompetenceudvikling 649 Trepartsaftaler 500 Direktionens pulje 400 Udviklingspuljen I alt = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i.

17 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 7.01 BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beskrivelse af område 7.01 Beredskabet Greve Brandvæsen varetager på vegne af Greve Kommune og Beredskabskommissionen i Greve de opgaver, som efter Beredskabsloven påhviler det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Primært drejer det sig om brandslukning, akut miljøindsats, brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, beredskabsplanlægning, skorstensfejning, administration, uddannelse af frivillige og kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for kommunale medarbejdere og skolebørn, tilsyn med opfyldelse af Falck aftaler samt drift af kommunens krisestyringscenter og det statslige støttepunkt i Greve. Derudover har flere beredskabsmæssige opgaver gennem de senere år været forårsaget af vejrfænomener, herunder oversvømmelser. Økonomi - så meget koster budgetområde 7.01 Beredskabet Oprindeligt Afvigelsesbemærkninger Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrektioner i forhold til oprindeligt Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Det oprindelige budget for var på 13,1 mio. kr. Der er ikke givet tillægsbevillinger i løbet af året. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 13,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 14,0 mio. kr. Mindreforbrug på området udgør 0,1 mio. kr. og svarer til 0,7%. Budgetoverførsler fra til 2012 Der er på budgetområdet overført i alt 0,09 mio. kr. fra til budget 2012 efter Greve Kommunes overførselsregler. Beløbet overføres efter reglerne om Én pose penge, som Byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Center for Teknik & Miljø, Beredskabet 91 I alt 91 + = mindreforbrug/merindtægt i, - = merforbrug/mindreindtægt i.

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.01 Renter Budgetområdet 9.01 Renter omfatter renteindtægter og -udgifter vedrørende kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.01 Renter Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Området er budgetteret med nettobeløb, men bogføres med bruttobeløb i regnskabet. Der vil derfor være afvigelser, når man ser på bruttoindtægter og bruttoudgifter i alt. Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige budget for var en renteudgift på 4,5 mio. kr. Tillægsbevillinger gives til dækning af forventede merudgifter/merindtægter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. I løbet af året er der ikke givet nogen tillægsbevillinger. Der er foretaget en mindre budgetomplacering på 0,3 mio. kr. som følge af ændret bogføring vedr. kommuneforsikring. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser en nettoudgift på 11,3 mio. kr. mod et korrigeret nettobudget på 4,3 mio. kr. Det svarer til en merudgift på området på 7,1 mio. kr. Nettomerforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser/årsager mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Renter af likvide aktiver Greve kommune har haft en nettorenteindtægt på likvide aktiver på 4,6 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. under de budgetterede nettorenteindtægterne på 10 mio. kr. Kommunens kassebeholdning har været højere end forventet. Omvendt har det samlede afkast af obligationsbeholdningen været lidt under det forventede over året end forudsat ved budgetlægningstidspunktet. Budgettet indeholder både renteindtægter og kursgevinster. Regnskabsresultatet indeholder kun renteindtægter, mens kursgevinster opgøres regnskabsmæssigt under 9.02 Finansforskydninger.

19 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.01 Årets kursgevinster er opgjort til 4,2 mio. kr. Korrigeres der herfor udgør det samlede afkast 8,8 mio. hvorved der er større overensstemmelse mellem budget og regnskab. Fra budget 2013 rettes der op herpå. Renter af langfristede tilgodehavender Merindtægten på 0,8 mio. kr. skyldes primært, at kommunen har haft merrenteindtægter fra bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter mv., i forhold til det budgetlagte. Renter af kortfristet gæld Posten omfatter renter af gæld til staten og anden kortfristet gæld i øvrigt. Kommunens udgift hertil har været højere end forventet. Dette skyldes bl.a. sager om tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat. De påløbne (ikke budgetterede) renteudgifter hertil er opgjort til 2,3 mio. kr. Renter af langfristet gæld Renter af langfristet gæld vedrører renteudgifter til kommunens gæld optaget i KommuneKredit og pengeinstitutter samt vedrørende indgåede swapaftaler. Kommunens regnskab viser renteudgifter på 12,5 mod forventet 14,1 mio. kr. Der har således været en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært et meget lavt renteniveau, herunder fastholdelsen af høj andel af variabelt forrentede lån, hvilket har resulteret i betydelige rentebesparelser.

20 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.02 Finansforskydninger og finansiering Budgetområdet 9.02 Finansforskydninger og finansiering omfatter udgifter til forskydninger i finansielle og fysiske aktiver, afdrag på lån og ny lånoptagelse. Budgetområde 9.02 er karakteriseret ved, at mange poster ikke er budgetlagte. Området vil derfor altid give et stort udsving i forhold til det oprindelige budget. Fysiske aktiver og mellemregningskonti er eksempelvis områder, der ikke budgetteres. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.02 Finansforskydninger og finansiering Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = forøgelse af gæld/passiver/ nedbringelse af tilgodehavender, - = forøgelse af tilgodehavender/nedbringelse af gæld. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget I det oprindelige budget for var der budgetteret med en nettoforøgelse af gælden på 127,5 mio. kr. fordelt ved en forøgelse af gælden på 17,5 mio. kr. og forskydninger og kassetræk på hhv. 108,9 mio. kr. og 1,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 1,6 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser en forøgelse af gæld på 62,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 168,7 mio. kr. i forøgelse af gæld. Det svarer til, at gælden blev 106,1 mio. kr. mindre end forventet. En væsentlig årsag hertil er omlæggelse af en byggekredit. Regnskabets underskud er finansieret ved nettogældsnedbringelse (afdrag låneoptagelse) på 5,7 mio. kr., finansforskydninger udgør 308,9 mio. kr. og resulterer derfor i en kasseopbygning på 240,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at dette er et øjebliksbillede af kassen, som påvirkes af forskydninger i betalinger hen over årsskiftet. Når en betaling forskydes én dag, men henover årsskiftet, har det ingen realøkonomisk betydning for kommunens gennemsnitlige likvide beholdning, men ultimokassebeholdningen medtager denne forskydning.

21 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Kommunens likvide beholdning Kommunens kassebeholdning var ved årets start 34,8 mio. kr. I årets løb er der tilgået 240,6 mio. kr. til kassebeholdningen mod et forventet træk på kassen på 70,2 mio. kr. Ved årets udgang udgør kassebeholdningen 279,5 mio. kr. Korrigeres der for diverse periodeforskydninger, herunder refusioner, vil utimobeholdningen udgøre ca. 174 mio. kr. Kassebeholdningen ved årets udgang er ikke udtryk for, hvor mange penge kommunen fysisk har at arbejde med i løbet at året. Den gennemsnitlige kassebeholdning er, opgjort efter kasse-kreditreglen, ca. 213,0 mio. kr. pr Væsentlige forklaringer på udviklingen af Greve Kommunes kassebeholdning Driftsregnskabsresultat Lånoptagelse Afdrag på lån Finansielle forskydninger I alt - = kassetræk, + = forøgelse af kassen -62,7 mio. kr. 27,9 mio. kr. -33,6 mio. kr. 308,9 mio. kr. 240,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at der hvert år sker regulering af obligationsbeholdningen pr , som reguleres på status. I betyder det en kursgevinst på 4,2 mio. kr. Herefter udgør den reelle kassetilvækst på ultimobeholdningen 244,8 mio. kr. Den likvide beholdning placeres i henholdsvis kontanter og obligationer. Kommunen har indgået kapitalforvaltningsaftaler med henblik på at pleje kommunens likvide formue bedst muligt. Aftalerne omfatter kapitalforvaltning af obligationsbeholdningerne tilhørende henholdsvis kommunekassen og Nældebjergdepotet. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året. Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol Forskydninger i andre tilgodehavender (indtægtsrestancer) Mellemregning i år + 1 Mellemværende med selvejende institutioner I alt + = nedbringelse af tilgodehavende, - = forøgelse af tilgodehavende 2,6 mio. kr. 3,1 mio. kr. 174,3 mio. kr. 15,5 mio. kr. 195,5 mio. kr. De store forskydninger på kortfristede tilgodehavender skyldes især forskydninger på betalingsstrømmen på statslige refusioner. Kommunen har i modtaget store refusionsbeløb vedr. 2012, hvilket kunstigt har resulteret i en betydelig kassetilvækst i. Refusionerne fordeles til driftskontiene i 2012.

22 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender omfatter følgende områder med de viste forskydninger i året. Pantebreve, aktier og andelsbeviser Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån mv. I alt + = nedbringelse af tilgodehavende, - = forøgelse af tilgodehavende -0,0 mio. kr. -0,0 mio. kr. -1,6 mio. kr. -5,1 mio. kr. -9,7 mio. kr. -1,8 mio. kr. -18,2 mio. kr. Forøgelsen af langfristede tilgodehavender skyldes primært indskud i landsbyggefonden samt forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter. Aktiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt aktiver tilhørende fonds og legater mv. Aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre samt tilhørende fonds og legater m.v. omfatter følgende forskydninger i året. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt + = nedbringelse af tilgodehavende, - = forøgelse af tilgodehavende 0,1 mio. kr. 31,2 mio. kr. 31,3 mio. kr. Passiver vedr. beløb til opkrævning for andre samt passiver tilhørende fonds og legater mv. Passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre samt tilhørende fonds og legater m.v. omfatter følgende forskydninger i året. Opkrævning eller udbetaling for andre Fonds og legater m.v. I alt + = forøgelse af gæld, - = nedbringelse af gæld -0,1 mio. kr. -31,2 mio. kr. -31,3 mio. kr. Kortfristet gæld Den kortfristede gæld omfatter følgende områder med følgende forskydninger i året. Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til staten Kortfristet gæld i øvrigt I alt + = forøgelse af gæld, - = nedbringelse af gæld 62,1 mio. kr. 0,7 mio. kr. 68,9 mio. kr. 131,7 mio. kr. Forskydningerne i kortfristet gæld udgøres primært af forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter samt gæld i øvrigt. Førstnævnte kan henføres til optagelse af byggekredit til finansiering af boligdelen af Karlslunde plejecenter. Når byggeriet er afsluttet erstattes byggekreditten af et realkreditlån, der betales over huslejen.

23 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.02 Langfristet lånegæld Afdrag på kommunens gæld udgør 33,6 mio. kr. mod det korrigerede budget 34,9 mio. kr. Afdragene har således været 1,2 mio. kr. mindre. Låneoptagelse Låneoptagelsen udgør 27,9 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse forventedes en lånoptagelse på 17,5 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til yderligere lånoptagelse på i alt 11,3 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes primært yderligere låneoptag til overførte anlægsprojekter med låneramme fra Låneoptagelsen er i overensstemmelse med kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser og dispensationer tilstedt kommunen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Swaparrangementer m.v. Kommunen har ultimo tre udestående swapaftaler. Disse swap-forretninger er som følger: A. 1 swap mellem variabel og fast CHF-rente B. 1 swap mellem variabel og fast rente i danske kroner C. 1 swap mellem variabel Euro rente og fast CHF rente Modparten på alle tre swaps er Danske Bank. Yderligere information vedr. de tre swapaftaler: Ad A) Kontraktens oprindelige hovedstol: 10,5 mio. CHF Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 : 64,3 mio. kr. Markedsværdi pr. 31/12 : -8,9 mio. kr. (netto) Kontraktens udløbstidspunkt: 2016 Rente- og valutaforhold: swap mellem fast og variabel rente i CHF Ad B) Kontraktens oprindelige hovedstol: 50 mio. kr. Kontraktens nominelle restgæld: 50 mio. kr. Markedsværdi pr. 31/12 : -7,3 mio. kr. (netto) Kontraktens udløbstidspunkt: 2016 Rente- og valutaforhold: swap mellem fast og variabel rente i DKK Ad C) Kontraktens oprindelige hovedstol: 6,1 mio. EUR / 10 mio. CHF Kontraktens nominelle restgæld: 61,2 mio. kr. Markedsværdi pr. 31/12 : -15,4 mio. kr. (netto) Kontraktens udløbstidspunkt: 2012 Rente- og valutaforhold: swap mellem variabel Euro rente og fast CHF rente

24 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 9.03 Skatter og generelle tilskud På budgetområde 9.03 føres alle de tilskudsordninger, som kommunen modtager samt alle kommunens indtægter fra diverse skatter. I valgte kommunen statsgaranti. Tilskudsområdet omfatter primært bloktilskuddet, som kommunerne får i forhold til kommunens andel af det samlede betalingskommunefolketal. Hertil kommer særlige tilskud til børn, unge og ældre mv. Udlignings- og tilskudssystemet består af mange forskellige delordninger, hvoraf udligningen af det strukturelle over-/underskud er den primære. Det strukturelle over-/underskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Blandt skatteindtægterne er det indkomstskatten, grundskylden og selskabsskatterne, som er de vigtigste indkomstkilder i år. Økonomi - så meget koster budgetområde 9.03 Skatter og generelle tilskud Oprindeligt Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab til korrigeret overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Budget Det oprindelige budget for var på 2.446,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 61,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter/merindtægter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Midtvejsreguleringen for gav kommunen en mindreindtægt på 6,1 mio. kr. Kompensation for refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet gav en merindtægt på 63,2 mio. kr. Årsregnskab sammenholdt med korrigeret Det samlede regnskab for viser en nettoindtægt på 2.504,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.511,1 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. hvilket modsvarer en procentuel afvigelse på 0,27 %.

25 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 9.03 Opdelt på hhv. tilskud & udligning, moms og skatter er afvigelserne som følger: Tilskud, udligning og moms Oprindeligt budget Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab til korrigeret budget overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto Beløb i hele kr., + = udgifter, - = indtægter Regnskabet afviger med netto 0,2 mio. kr. svarende til 0,05 %. Skatteindtægter Oprindeligt budget Overførsler og omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab til korrigeret budget overført til 2012 Udgifter Indtægter Netto Beløb i hele kr., + = udgifter, - = indtægter På skattesiden afviger regnskabet med netto 6,9 mio. kr. svarende til 0,32 %. Årsagen skyldes primært mindre ejendomsskatteindtægter end forventet.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR

Læs mere

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7

Kommuneoplysninger... 2. Politisk organisation... 3. Forord... 5. Introduktion til regnskabet... 6. Ledelsespåtegning... 7 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 2 Politisk organisation... 3 Forord... 5 Introduktion til regnskabet... 6 Ledelsespåtegning... 7 Årets gang i Egedal Kommune...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT...

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Herning Kommune Årsregnskab 2012

Herning Kommune Årsregnskab 2012 Årsregnskab 2012 Herning Kommune Årsregnskab 2012-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 FORORD...5 REGNSKABSOPGØRELSE...7 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - INDTÆGTER...9 REGNSKABSOVERSIGT 2012 - DRIFT...11

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Generelle bemærkninger Forskrifterne

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere