Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet"

Transkript

1 Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området på almenområdet. Ressourcetildelingen på specialområdet fortsætter som hidtil. Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på dagtilbudsområdet mv. har sit udspring i, at Kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 traf beslutning om en ny indretning af 0-6-årsområdet. Arbejdet med udarbejdelse af nye ressourcetildelingsmodeller gælder for områderne; vuggestue, børnehave både selvstændige og på SI-området, førskole samt SFO. Formålet med forslaget til nye ressourcetildelingsmodellerne er: at udarbejde modeller som understøtter den nye struktur at få udarbejdet modeller med gennemskuelige og forholdsvis enkle principper, at omfordele ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet, at holde de enkelte områder adskilte med henblik på takstberegning opdelt i vuggestue, børnehave, førskole og SFO. Målet er ikke fra centralt hold at anvise, hvorledes de tildelte ressourcer konkret skal udmøntes. Dette er fortsat et ledelsesansvar på den enkelte institution indenfor rammerne af de kommunalt bestemte styrelsesvedtægter, politikker, strategier samt gældende lovgivning. Af hensyn til den nye indretning af dagtilbudsområdet og skoleårets planlægning skal forslaget til de nye ressourcetildelingsmodeller behandles i Børne- og Familieudvalget den 9. januar. Dette med henblik på at Børne- og Familieudvalget efterfølgende sender forslaget til de nye ressourcetildelingsmodeller i høring fra den 10. januar til og med den 13. februar 2017, hvorefter den endelige beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 Der har været nedsat en arbejdsgruppe med det formål at kvalificere arbejdet med de nye ressourcetildelingsmodeller. Børne- og Familieforvaltningen har haft udpeget ledelsesrepræsentanter fra skole- og dagtilbudsområdet ud fra kriterier om at sikre repræsentation, viden og erfaring fra både små og store institutioner, forskellige organiseringer og endelig har TR fra både børnehaverne og SI/SFO-området været budt ind i arbejdet. Arbejdsgruppen mødtes den 20. december 2016, og arbejdet blev tilrettelagt med en præsentation af det hidtidige arbejde, hvorefter der blev arbejdet videre i tre grupper; Børnehaver og integrerede institutioner, SI er og SFO-området. Arbejdet havde til formål at kvalificere og nuancere det endelige oplæg til de nye ressourcetildelingsmodeller. Dette notat beskriver først principperne for tildeling af ressourcer i den nuværende model herunder en analyse af modellen. Derefter beskrives forslaget til de nye ressourcetildelingsmodeller. 1

2 Eksisterende ressourcetildelingsmodeller Den nuværende ressourcetildelingsmodel for områderne børnehave, vuggestue, SI, førskole og SFO tildeler ressourcer til nedenstående udgifter: Ledelse og personale Børnetalsafhængige udgifter Øvrige personaleudgifter Øvrige Normering til ledelse og personale Det grundlæggende princip i den eksisterende model er, at budgettet til det enkelte tilbud skabes på baggrund af antallet af børn gange med den politiske fastsatte normering (pr. uge). Antallet af timer pr. barn pr. uge afhænger af typen af tilbud. Dermed opnås den samlede normering til tilbuddet (pr. uge). I Jammerbugt Kommune er det politisk besluttet, at normeringen er inklusiv ledelse. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering i modellerne pr. institution. Dette skal sikre, at tilbuddene som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Antallet af timer gældende for minimumsnormeringen på de enkelte områder er politiske besluttede. Dette minimumstimetal er uændret i de nye modeller. Øvrige parametre Herudover tildeles der i den nuværende model en række beløb til børnetalsafhængige udgifter samt et beløb til øvrige personaleudgifter og øvrige udgifter. Analyse af de nuværende modeller Den nuværende ressourcetildelingsmodel på 0-6-årsområdet består af mange forskellige parametre, hvoraf nogle er af så beskeden størrelse, at den omfordelingsmæssige konsekvens af hver enkelt parameter er svær at få øje på. Samtidig er det administrative arbejde med at lave denne fordeling forholdsvis stor. Af analysen fremgår det, at tildelingen af ledelsestid er forskellig på de forskellige områder, og desuden er denne tildeling ikke børnetalsafhængig. Ledelsestildelingen på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Tabel 1 Nuværende ledelsesnormering vist på institutionstype Institution Vuggestue Børnehave Førskole SFO SFO+SI Normering kr. uanset børnetal 37 timer pr. leder uanset børnetal og antallet af institutioner 0 kr. 37 timer pr. leder uanset børnetal - ved skoler med flere undervisningssteder beslutter skolen, hvor mange ledere der er 37 timer pr. leder uanset børnetal - ved skoler med flere undervisningssteder beslutter skolen, hvor mange ledere der er 2

3 Den nuværende tildeling til ledelse giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter: Vuggestue o Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af vuggestuebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6-20 børn. Børnehave o Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehavebørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. o Ved fællesledelse fordeles de 37 timer ligeligt mellem antallet af institutioner. Små institutioner tildeles således ligeså meget ledelsestid som store institutioner ved fællesledelse. Små institutioner betaler således ligeså meget til fælleslederen som de store institutioner, hvilket har konsekvenser for den faktiske normering i den enkelte institution. Førskole o Førskole-børn kræver også ledelse. Antallet af førskole-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet 6-28 børn fuldtidsbørn. SFO o Uhensigtsmæssigt at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFObørn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. SFO+SI o Børnehave: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af børnehave-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. o SFO: Uhensigtsmæssigt, at tildelingen ikke er børnetalsafhængigt. Antallet af SFO-børn i henhold til budgettal 2017 ligger i intervallet børn. Konsekvensen af ovenstående er en uensartet personalenormering pr. barn på de enkelte institutioner. Med afsæt i analysen af den nuværende model præsenteres nedenfor et forslag til nye ressourcetildelingsmodeller. Formål med nye ressourcetildelingsmodeller Som nævnt i indledningen har der været flere formål med de nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet. For det første har formålet været at udvikle en ressourcetildelingsmodel, som understøtter den nye struktur. Eksempelvis indeholder den nye struktur en ledelse bestående af fem overordnet dagtilbudsleder og en række afdelingsledere en ledelsesstruktur, som modellen tildeler ressourcer til. 3

4 For det andet har formålet været at udvikle modeller med mere gennemskuelige og enkle principper til brug for tildeling af ressourcer. Dermed bliver modellerne både nemmere af forstå, men også at arbejde med. For det tredje har det været formålet at udvikle ressourcetildelingsmodeller, som fordeler ledelses- og personalenormeringen i forhold til børnetallet. For det fjerde har det været et formål, at modellerne holder de enkelte områder adskilte med henblik på en effektivisering af beregning af taksten. I de følgende afsnit vil forslaget til nye modeller blive beskrevet for hvert område dog beskrives vuggestue og børnehave sammen, da dette er én model. Det skal understreges, at den samlede normering for de enkelte institutionstyper ikke ændres ved at ændre ressourcetildelingsmodellerne. Det er i udgangspunktet blot en omfordeling af normeringen til den enkelte institution. Tildelingen er således retningsgivende, men det er fortsat et ledelsesansvar at udmønte ressourcerne. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at reducere ledelsestildelingen til SFO-ledelse. Denne reduktion, som er på kr. (brutto) i 2017 og kr. (brutto) i 2018 og frem, er udmøntet i forbindelse med indeværende forslag til ny ressourcetildeling på SFO-området. Vuggestue og børnehave, selvstændige Forslaget til den nye model på vuggestue og børnehave området tildeler overordnet ressourcer på baggrund af følgende faktorer: Ledelse Personale Børnetalsafhængige udgifter Øvrige personaleudgifter Øvrige Ledelse og personalenormering En forudsætning for den nye model er, at ledelsestiden i den model er identisk med ledelsestiden i den gamle model. Der er således udelukkende tale om en omfordeling i forhold til børnetal. På nuværende tidspunkt anvendes der 10 (antallet af nuværende dagtilbudsledere) gange 37 timer til ledelse samt 3 gange kr. til ledelse af 3 vuggestuegrupper. Som nævnt før er det uhensigtsmæssigt, at denne tildeling ikke er børnetalsafhængig. Samtidig er der besluttet en ny ledelsesstruktur med 5 områder, som hver får en overordnet dagtilbudsleder. På hver institution ansættes en daglig leder. 4

5 Områderne er: Tabel 2 Oversigt børnetal fordelt på områder (budgettal 2017) Områder Antal vuggestuebantal børnehavebørn Område A Børnehave Grøftekanten, inkl. Anemonen Børnehaven Gl. Dalhøj 61 I alt Område B Brovst Børnehave Børnehaven Bøgebakke 36 Skovsgård Børnehave 31 I alt Område C Børnehaven Børnehuset, Biersted 58 Aaby Børnehave, Thomasminde 96 I alt Område D Ulveskov Børnehave 8 18 Børnehaven Skipper Clement Børnehuset Aabybro 96 I alt Område E Cannerlundsvejens Børnehave 39 Kaas Børnehave 26 Blokhusvejens Børnehave 52 Jetsmark Børnehave 47 I alt Som det fremgår, er der store forskelle i børnetallet dels mellem de forskellige områder, men også mellem de enkelte institutioner i de enkelte områder. Det betyder, at normeringen til ledelsestid og personaletid bliver følgende: 5

6 Tabel 3 Tildeling ledelse- og personalenormering ny model Normering timer/barn/uge Vuggestue Børnehave Ledelse 0,49 0,49 Personale 9,67 4,89 I alt 10,16 5,38 Herved opnås en ens normering til ledelsestid og personaletid pr. barn uanset institutionsstørrelse og antallet af institutioner, der er i de enkelte områder. Hver institution tildeles således x-antal ledelsestimer, disse timer fordeles i ledelsestid til overordnet leder og til daglig leder. Tiden til overordnet leder sker i forhold til børnetallet i det samlede område. Nedenstående vises et eksempel på fordeling af ledelsestid til overordnet leder. Tabel 4 Eksempel på fordeling af ledelsestid Område B Andel af tid til overordnet leder (institutionens børnetal/områdets børnetal) Timer til overordnet leder (andel af tid til daglig leder*37 timer) Timer til daglig ledelse (børnetal*0,49 timer) Brovst Børnehave 0,57 21,21 22,66 Børnehaven Bøgebakke 0,23 8,48 9,06 Skovsgård Børnehave 0,20 7,31 7,80 I alt 1,00 37,00 39,52 Minimumsnormering På området er der en minimumsnormering. Minimumsnormeringen fastsætter det timeantal, institutionen som minimum tildeles for at sikre, at institutionen har personaler til at dække åbningstiden. Denne politisk besluttede minimumsnormering er på 134 timer. Ved integrerede institutioner betyder det i praksis betyder, at de tildelte timer lægges sammen. Tildeles der ikke 134 timer ugentligt, tildeles institutionerne de resterende timer. Minimumsnormering er desuden fordelt på ledelses- og personaletid, og der tildeles i forhold til begge faktorer. I nedenstående tabel ses fordelingen. Tabel 5 Fordeling af minimumsnormering Minimumsnormering; Ledelse Personale I alt Minimumsnormering pr. institution 12,15 121,85 134,00 Minimumsnormering i antal børn 24,93 24,93 24,93 Ledelsestiden fordeles derefter på henholdsvis overordnet leder og daglig leder efter metoden beskrevet i tabel 4. 6

7 Børnetalsafhængige udgifter Ud over normeringen tildeles vuggestuer og børnehaver diverse børnetalsafhængige ressourcer. Disse er følgende: Tabel 6 Nuværende børnetalsafhængige tildelinger Børnetalsafhængige udgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Administration Øvrige varekøb Pædagogiske materialer Børneaktiviteter Forældresamarbejde IT Bleer, kost m.v I alt Tabel 7 Nuværende øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Køkkenmedarbejder Uddannelse Øvrige personaleudgifter I alt Fremadrettet tildeles institutionerne et samlet beløb til henholdsvis børnetalsafhængige udgifter og til personaleudgifter. Samtidig er 0,5 pct.-effektiviseringen fra Budget 2016 udmøntet, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige. Fremadrettet foreslås tildelingerne at blive: Tabel 8 Børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter Tildeling kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Børnetalsafhængige udgifter Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter Endelig tildeles institutionerne følgende ressourcer til øvrige udgifter: Børnehave Madordning: 507 kr./barn/mdr. Udvidet åbningstid: kr./år/institution (4 institutioner) Bevilling Budget 2017: kr./år/barn 3-6 årige Inklusion Tosprogsstøtte Organisationsvalgte Disse tildelinger fortsætter uændret. 7

8 Vuggestue og børnehave SI Vedtagelsen af den nye dagtilbudsstruktur har betydet, at alle SI ere har fået vuggestuepladser. Til forskel fra det ovenstående afsnit om de selvstændige børnehaver og integrerede institutioner er de integrerede institutioner på SI-området forankret under en overordnet skoleleder, og den daglige leder er således ofte SFO-lederen. Denne er placeret på niveau med de øvrige afdelingsledere og er en del af skolens ledelsesteam. Normeringer, børnetalsafhængige udgifter, øvrige personaleudgifter samt øvrige udgifter er de samme som for selvstændige integrerede institutioner, ligesom minimumsnormeringen er den samme. Forslaget til den nye model på vuggestue- og børnehaveområdet tildeler overordnet ressourcer på baggrund af følgende faktorer: Ledelse Personale Børnetalsafhængige udgifter Øvrige personaleudgifter Øvrige Ledelse og personalenormering Som nævnt før er det uhensigtsmæssigt, at den nuværende tildeling ikke er børnetalsafhængig. Desuden skal der tildeles ledelsestid til vuggestuedelen. Det er et ønske, at ledelsestiden skal følge tildelingen på de selvstændige institutioner, så der bliver et ensartet kommunalt niveau. Dette betyder, at normeringen i den nye model er: Tabel 9 Tildeling af ledelses- og personalenormering, ny model Normering timer/barn/uge Vuggestue Børnehave Ledelse 0,49 0,49 Personale 9,67 4,89 I alt 10,16 5,38 Minimumsnormering På området er der en minimumsnormering. Minimumsnormeringen fastsætter det timeantal, institutionen som minimum tildeles for at sikre, at institutionen har personaler til at dække åbningstiden. Den politisk besluttede minimumsnormering er på 134 timer. Ved integrerede institutioner betyder det i praksis, at de tildelte timer lægges sammen. Har institutionen ikke et børnetal, som samlet giver en tildeling på 134 timer ugentligt, tildeles institutionen de resterende timer. Minimumsnormering er desuden fordelt på ledelses- og personaletid, og der tildeles i forhold til begge faktorer. I nedenstående tabel ses fordelingen. 8

9 Tabel 10 Fordeling af minimumsnormering Minimumsnormering; Ledelse Personale I alt Minimumsnormering pr. institution 12,15 121,85 134,00 Minimumsnormering i antal børn 24,93 24,93 24,93 Børnetalsafhængige udgifter Ud over normeringen tildeles vuggestuer og børnehaver diverse børnetalsafhængige ressourcer. Disse er: Tabel 11 Nuværende børnetalsafhængige tildelinger Børnetalsafhængige udgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Administration Øvrige varekøb Pædagogiske materialer Børneaktiviteter Forældresamarbejde IT Bleer, kost m.v I alt Tabel 12 Nuværende øvrige personaleudgifter Øvrige personaleudgifter kr./barn/år Vuggestue Børnehave Førskole SFO Køkkenmedarbejder Uddannelse Øvrige personaleudgifter I alt Fremadrettet tildeles institutionerne et samlet beløb til henholdsvis børnetalsafhængige udgifter og til personaleudgifter. Samtidig er 0,5 pct.-effektiviseringen fra Budget 2016 udmøntet, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige. Fremadrettet foreslås tildelingerne at blive: Tabel 13 Børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter Tildeling kr./barn/år Vuggestue Børnehave Børnetalsafhængige udgifter Øvrige personaleudgifter Øvrige udgifter Endelig tildeles institutionerne ressourcer til følgende øvrige udgifter: Børnehave 9

10 Disse tildelinger fortsætter uændret. Madordning: 507 kr./barn/mdr. Bevilling Budget 2017: kr./år/barn Inklusion Tosprogsstøtte Organisationsvalgte Førskole og SFO I forbindelse med Budget 2017 blev der vedtaget en reduktion på kr.(brutto) på tildelingen til SFO-ledelse i 2017 stigende til kr.(brutto) i 2018 og frem. I forbindelse med revidering af ressourcetildelingsmodellerne på dagtilbudsområdet var det derfor oplagt at revidere ressourcetildelingsmodellerne til SFO-området, da en stor del af SFO erne er SFO i samdrevne institutioner. Dette betyder, at på nuværende tidspunkt er ledelsestiden til SFO-lederen en del af de 37 timer, der tildeles til hver SI. Ændres SI-delen, må SFO- og Førskoledelen nødvendigvis også ændres. Forslaget til den nye model på førskole- og SFO-området tildeler overordnet ressourcer på baggrund af følgende faktorer: Ledelse Personale Børnetalsafhængige udgifter Øvrige Ledelse og personalenormering Som nævnt før er det uhensigtsmæssigt, at denne tildeling ikke er børnetalsafhængig. Forslaget til ny normering på Førskole- og SFO-området er: Tabel 14 Tildeling Ledelses- og personalenormering Førskole og SFO, ny model Normering timer/barn/uge Førskole SFO Ledelse 0,49 0,29 Personale 2,95 1,74 I alt 3,44 2,03 Minimumsnormering På SFO-området er der en minimumsnormering. Minimumsnormeringen fastsætter det timeantal, institutionen som minimum tildeles for at sikre, at institutionen har personaler til at dække åbningstiden. Denne politisk besluttede minimumsnormering er på 78,60 timer for SFO er uden SI-delen og 44,25 timer for SFO er i samdrevne institutioner. Argumentet er, at SI er kan udnytte de samlede personaleressourcer. Ved geografisk adskilte institutioner hvor SFO-delen ikke er fysisk placeret i umiddelbar nærhed af den integrerede institution, gælder minimumsnormeringen for rene SFO er. 10

11 I nedenstående tabel ses fordelingen: Tabel 15 Minimumsnormering SFO og SI SFO Minimumsnormering; Ledelse Personale I alt Minimumsnormering pr. institution 11,12 67,48 78,60 Minimumsnormering i antal børn 38,74 38,74 38,74 SI Minimumsnormering; Ledelse Personale I alt Minimumsnormering pr. institution 6,26 37,99 44,25 Minimumsnormering i antal børn 21,81 21,81 21,81 Børnetalsafhængige udgifter Ud over normeringen tildeles Førskole og SFO diverse børnetalsafhængige ressourcer. Disse er: Tabel 16 Nuværende børnetalsafhængige udgifter Børnetalsafhængige udgifter kr./barn/år Førskole SFO Administration Øvrige varekøb Pædagogiske materialer Børneaktiviteter Forældresamarbejde IT I alt Tabel 17 Nuværende øvrige personale udgifter Øvrige personaleudgifter kr./barn/år Førskole SFO Uddannelse Øvrige personaleudgifter I alt Fremadrettet tildeles institutionerne et samlet beløb til henholdsvis børnetalsafhængige udgifter og til personaleudgifter. Samtidig er 0,5 pct.-effektiviseringen fra Budget 2016 udmøntet, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige. Fremadrettet foreslås tildelingerne at blive: Tabel 18 Børnetalsafhængige udgifter, ny model Tildeling kr./barn/år Førskole SFO Børnetalsafhængige udgifter

12 Opsummering Med det samlede forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6 års-, førskole- og SFOområdet tilstræbes det at udarbejde ressourcetildelingsmodeller, som understøtter den nye indretning på 0-6-årsområdet herunder med et særligt fokus på ledelsesdelen. Endvidere tildeles der børnetalsafhængig ledelsestid til vuggestue og førskole. Samtidig er besparelsen i forbindelse med Budget 2017 udmøntet på SFO-området. Sidst men ikke mindst er det grundlæggende princip i modellerne, at normering inklusiv ledelse bliver børnetalsafhængig. Betydningen af område- og institutionsstørrelse i forhold til den faktiske normering er dermed reduceret for det enkelte barn. Dette til sammenligning med den nuværende ressourcetildelingsmodel, hvor små institutioner betaler ligeså meget til fælleslederen som de store institutioner. 12

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Jammerbugt Kommune Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Eksternt stillingsopslag Side 1 af 7 indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organiseringen...3 3. Opgaver og ansvar...6 4. Den ønskede profil...6

Læs mere

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet NOTAT Jesper Madsen 28. februar 2017 Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET

FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET 18. august 2016 Indretning af dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune 2016 Indhold Indhold... 1 Kapitel 1 - Indledning... 2 Kapitel 2 Baggrund for forslag til

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller.

Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Notat med forslag til reviderede tildelingsmodeller. Indledning Notatet præsenterer tre forskellige modeller for, hvordan Billund Kommune fremadrettet kan tildele budgettet til daginstitutioner. Billund

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole

Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Notat Harmonisering af forholdene vedr. Rolfsted heldagsklasse og Aastrup Skole Faaborg-Midtfyn Kommune har to specialafdelinger for normaltbegavede børn med AKTproblemer ( adfærd-kontakt-trivsel), heldagsklassen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse

Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse Den ny budgetmodel for folkeskolerne overordnet beskrivelse 28. september 2007 1. Hovedprincipper for den ny budgetmodel Børne- & Ungdomsforvaltningen har besluttet, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model

Læs mere

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0

HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0 Indhold 1. Baggrund... 2 2. Præsentation af målsætning og principper:... 4 3. Administrative tildelingsprincipper... 5

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Kloge investeringer i Lollands fremtid. Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur

Kloge investeringer i Lollands fremtid. Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur Kloge investeringer i Lollands fremtid Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur Godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 29. september 2016. Indholdsfortegnelse Forord... 3 En fleksibel

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 29-211 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4

NOTAT Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 4 NOTAT 3.9.2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 4 Økonomi i relation til reformen Kommissorium: Arbejdsgruppen skal sikre at konsekvenserne af reformen bliver belyst og indarbejdet i budget

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 5/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Til stede:

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014 Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014 Side 1 af 8 Indledning: I forbindelse med det vedtagne budget 2014, har det været nødvendigt, at revidere den vedtagne ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet.

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner

Læs mere

Økonomien i dagtilbuddene

Økonomien i dagtilbuddene Økonomien i dagtilbuddene Tallene i pjecen refererer til budget 2016 Forord Et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet i det samlede dagtilbud. En

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

Høringssvar fra Brorsonskolen.

Høringssvar fra Brorsonskolen. Høring om serviceharmonisering og budgetforslag for SFO Brorsonskolens kommentarer til høringsbrevet 1) Som gældende for de øvrige serviceområder er der også på SFO-området lagt op til, at serviceharmoniseringen

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015

Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Deskresearch i forbindelse med evaluering af områdeledelse forår 2015 Redegørelse for økonomiske og organisatoriske forudsætninger forbundet med områdeledelsesstrukturen samt fordele og ulemper ved øvrige

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere