Din pension Indkaldelse til MP Pensions Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din pension 2014. Indkaldelse til MP Pensions Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Indkaldelse til MP Pensions Generalforsamling 2015 Torsdag den 16. april 2015 kl i Tivoli Hotel & Congress Center Arni Magnussons Gade København V Du kan tilmelde dig generalforsamlingen 2015 og afgive fuldmagt på

2 2 Invitation til generalforsamling Den årlige generalforsamling i MP Pension er en dag, hvor alle i pensionskassen kan glæde sig over at have sine penge placeret et sted, hvor vi ikke er kunder, der skal generere et overskud til nogle aktionærer, men er medlemmer, der i fællesskab udstikker retningen. Med indflydelsen følger et ansvar. Ikke et hvilket som helst ansvar. Et ansvar for, at vi alle kan se frem til et liv efter arbejdsmarkedet, hvor den ekstra tid ikke skal gå med at bekymre sig om økonomi. Et ansvar for, at privatøkonomien ikke falder fra hinanden, hvis man mister sin arbejdsevne helt eller delvist. Og et ansvar for de nærmeste, hvis man dør. Fra bestyrelsens side vil vi opfordre til, at alle medlemmer gør deres indflydelse gældende. Det gør du bedst ved at møde op til debatten - alternativt ved at afgive fuldmagt. Netop debatten lægger vi vægt på og belært af erfaringerne fra tidligere år, har vi valgt at gøre det lidt anderledes i år. Først og fremmest vil vi benytte al tiden til rådighed på selve generalforsamlingen og ikke have et særskilt tema som de senere år, hvor gæstetalere har sat gang i diskussionerne med spændende oplæg. Dernæst er det op til dirigenten at tilrettelægge og styre debatterne undervejs, så det sikres, at alle medlemmer har mulighed for at komme til orde, og at der er øvre grænser for, hvor lang taletid man har til de enkelte dagsordenpunkter. Dirigenten vil styre debatten i overensstemmelse med forretningsordenen for generalforsamlingen, som kan findes på Hvert år kommer der mange langvejs fra til generalforsamlingen, og det har skabt en del frustrationer, når nogle debatter er trukket så langt ud, at folk af transportmæssige årsager har været nødt til at gå, inden alle punkter på dagsordenen er blevet behandlet. Efter bestyrelsens opfattelse skal muligheden for at give sin mening til kende ikke afhænge af, om man bor tæt på Tivolis Kongrescenter, og vi lægger desuden vægt på, at der er en god stemning, når medlemmerne mødes. Vi ser frem til nogle gode debatter, og på de følgende sider er der en kort version af forslagene fra medlemmerne og bestyrelsen. For at give mest mulig tid til debatten på generalforsamlingen fremgår som noget nyt bestyrelsens holdning til de indkomne forslag. Vi glæder os til at se dig. Venlig hilsen bestyrelsen Fakta om fuldmagter Vi ønsker, at så mange medlemmer som muligt kommer til pensionskassens generalforsamling og deltager i medlemsdemokratiet. Derfor forsøger vi at lave en spændende generalforsamling i gode omgivelser, og vi tilbyder transporttilskud til de medlemmer, som kommer langvejs fra. Har du ikke mulighed for at komme til generalforsamlingen, kan du i stedet udøve din demokratiske ret ved at give fuldmagt. Der er tre måder at give fuldmagt på: Med en instruktionsfuldmagt giver du bestyrelsen instruktion om, hvordan den skal stemme under de enkelte punkter. Instruktionsfuldmagten er i stor udstrækning det samme som en brevstemme. Generalfuldmagt til bestyrelsen: Her giver du bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. Generalfuldmagt til tredjemand: Her giver du en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter. Du kan give fuldmagt elektronisk eller downloade en pdf-blanket på gerne senest 14. april 2015 af hensyn til den praktiske afvikling af Du kan få transporttilskud efter gældende regler, som du kan se på Spørg efter en blanket på

3 3 Dagsorden til generalforsamling 2015 Pensionskassen holder generalforsamling torsdag den 16. april 2015 kl i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V Når du melder dig til generalforsamlingen, sender vi dig: Årsrapport 2014 Ansvarlige investeringer 2014 Uforkortede forslag fra bestyrelse og medlemmer Du finder alle dokumenter, som er relevante for generalforsamlingen, på 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller advokat Lars Svenning Andersen, som også var dirigent ved sidste års generalforsamling. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsesformand Erik Alstrup aflægger bestyrelsens mundtlige beretning. 3. Forelæggelse af Årsrapport 2014 med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse CFO Jens Munch Holst fremlægger de vigtigste pointer fra Årsrapport Hvis bestyrelsens forslag 7 om valg af revisionsfirma ikke vedtages, jf. dagsordenens pkt. 5, indstiller vi til genvalg af statsautoriseret revisor Lone Møller Olsen og statsautoriseret revisor Jacques Peronard fra Deloitte som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. Hvis bestyrelsens forslag 7 om bortfald af medlemsrevisor og dennes suppleant, jf. dagsordenens pkt. 5, ikke vedtages, vil bestyrelsen på generalforsamlingen komme med en indstilling til kandidater. 7. Eventuelt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. fra bestyrelse og medlemmer På de næste sider finder du det væsentligste indhold af forslag fra bestyrelse og medlemmer. Når du melder dig til generalforsamlingen, får du de uforkortede forslag med posten. Du kan også downloade forslagene på 6. Valg af revisor og revisorsuppleant Hvis bestyrelsens forslag 7 om valg af revisionsfirma vedtages, jf. dagsordenes pkt. 5, indstiller vi til valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. Der vil blive holdt en pause i generalforsamlingen omkring kl , hvor bestyrelsen er vært ved lidt mad og drikke, i form af en stående buffet.

4 4 Ad pkt. 5: fra bestyrelse og medlemmer Her kan du se forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Er der tale om et særligt langt forslag og begrundelse, er det bragt i en forkortet udgave. Når du melder dig til generalforsamlingen, får du de uforkortede forslag med posten. Du kan også downloade forslagene og læse bestyrelsens bemærkninger på fra bestyrelsen 1: Delegeretforsamling Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne fremover skal repræsenteres af delegerede på Medlemmerne skal via urafstemning vælge 180 delegerede blandt medlemmerne. De delegerede vælges ud fra valgkredse (regionerne), i forhold til valgkredsens medlemstal og fordeles, så der vælges op til 112 magistre, 25 psykologer og 43 gymnasielærere. stemmeret på Bestyrelsen har fortsat forslagsret, og alle medlemmer har fortsat møde- og taleret på Det foreslås, at forslaget træder i kraft pr. 1. juli 2016, således at første delegeretvalg afholdes ultimo 2016 med tiltræden 1. januar et betyder, at alene delegerede har forslags- og Efter de gældende regler er pensionskassens højeste myndighed generalforsamlingen, hvor alle medlemmer har møde- og taleret, samt mulighed for at fremsætte forslag og stemme. Der er gennem de seneste år mødt mellem 100 og 330 medlemmer op på pensionskassens årlige generalforsamling, og hertil kommer et stigende antal fuldmagter. Sidste år var der fx 745 fuldmagter. Det har været bestyrelsens holdning, at flest mulige medlemmer skulle gøre deres indflydelse gældende, og den har derfor aktivt opfordret medlemmerne til at deltage på generalforsamlingerne enten fysisk eller via fuldmagt. Bestyrelsen vurderer imidlertid, at generalforsamlingerne fortsat ikke er særligt repræsentative for vores medlemsskare som helhed, hvilket den anser for at være et demokratisk problem. Bestyrelsen har overvejet, hvordan det bedst sikres, at generalforsamlingerne er repræsentative. Der er overvejet forskellige muligheder, fx at gøre endnu mere for at få medlemmer til at deltage/afgive fuldmagt, give mulighed for deltagelse elektronisk m.v. Det er imidlertid bestyrelsens vurdering, at den bedste måde at sikre repræsentativiteten er ved, at medlemmerne vælger et antal delegerede opdelt ud fra valgkredse og faggrupper, som stemmer på generalforsamlingen på medlemmernes vegne. En delegeretforsamling kan også fungere som en rugekasse for nye bestyrelsesmedlemmer og på den måde bidrage positivt til bestyrelsens samlede kompetencer. Indførelsen af en delegeretforsamling har ikke betydning for valget af de fem bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af og blandt medlemmerne. Dette valg skal fortsat ske via urafstemning af og blandt alle pensionskassens medlemmer. Vedtægten 4, 5, 7, 9, 10, 23 og ny 4. Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.

5 5 Vedrørende forslag 2, 3 og 4: Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har også arbejdet videre med de overvejelser, der i forbindelse med tankerne om delegeretforsamling blev fremlagt på generalforsamlingen i Bestyrelsen kommer på den baggrund med et forslag, der samlet set skal sikre bedre kompetencer og større kontinuitet i bestyrelsens arbejde og 2: Valgperiode til bestyrelsen et forslag, som vil øge medlemmernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning ved at begge de særligt sagkyndige vælges på Endeligt fremsættes et forslag, som vedrører valg af suppleanter. Bestyrelsen foreslår, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af og blandt medlemmerne, forlænges fra tre til fire år og med valg hvert andet år af henholdsvis tre og to bestyrelsesmedlemmer. Der foreslås en overgangsordning, således at der i forbindelse med bestyrelsesvalget i år, vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en fire-årig periode og to bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode. De tre bestyrelsesmedlemmer, der opnår flest stemmer, vælges for fire år, og de to bestyrelsesmedlemmer, der opnår færrest stemmer af de valgte, vælges for to år. Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på Bestyrelsen foreslår en forlængelse af valgperioden, fordi tre år er relativt kort tid at sidde i bestyrelsen, når man tager i betragtning, hvor kompliceret pensionskassens virksomhed er at sætte sig ind i. En fire-årig periode vil, efter bestyrelsens opfattelse, sikre bedre kompetencer i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker samtidig, at der sker tidsmæssigt forskudte valg. Ved forrige bestyrelsesvalg skete der det, at alle fem medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev skiftet ud på én gang, og ved seneste valg var der også stor udskiftning, hvilket i øvrigt faldt sammen med valget af et af de særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer. Den store samtidige udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne var uheldig for det løbende arbejde i bestyrelsen både hvad angår kompetencer og samarbejde. Derfor ønsker bestyrelsen denne todelte ændring, som samlet set kan sikre bedre kompetencer og større kontinuitet i bestyrelsen. Vedtægten 10, stk. 2, ny 24, stk. 2, og 23. 3: Valg af særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer Det foreslås, at begge de særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, og at valgene finder sted tidsmæssigt forskudt og asynkront i forhold til valget af de fem bestyrelsesmedlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne. Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på For at imødekomme kravene til særlige kompetencer i bestyrelsen fra både pensionskassen selv og Finanstilsynet, er to pladser i bestyrelsen reserveret til personer med særlige sagkundskaber indenfor blandt andet regnskab, revision, investeringer, forsikringer og ledelsesmæssig erfaring indenfor den finansielle sektor. De tre faglige organisationer bag pensionskassen (DM, DP og GL) udpeger i dag et særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem. På generalforsamlingen i 2012 blev bestyrelsen udvidet med et særligt sagkyndigt bestyrelsesmedlem, der blev valgt på Både udpegningen og valget sker efter indstilling fra bestyrelsen. For at bringe valget af de særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer tættere på medlemmerne, foreslås det, at de begge vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

6 6 At begge de særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer skal vælges på generalforsamlingen, efter bestyrelsens indstilling, betyder i praksis, at de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen får mulighed for at godkende eller afvise kandidaten. Kandidaten skal således godkendes med mindst halvdelen af stemmerne. For at sikre bedre kompetencer og kontinuitet i bestyrel- sens arbejde vil bestyrelsen i forbindelse med de næste valg fastsætte valgperioderne af de særligt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer, således at valgene finder sted tidsmæssigt forskudt og asynkront i forhold til valget af og blandt medlemmerne (se forslag 2). Vedtægten 10, stk. 4 og 5, og 23. 4: Suppleanter til bestyrelsesmedlemmer Det foreslås, at der ikke længere vælges personlige suppleanter til de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før tid, afløses han/hun i stedet af den kandidat, som i forhold til de valgte medlemmer fik det højeste antal stemmer. Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på Efter de nuværende regler vælges der 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 personlige suppleanter af og blandt medlemmerne. Vedtægten 9, stk. 1, litra b, 10, stk. 2, ny 11, stk. 3, og 23. Af demokratiske hensyn foreslås det, at der ikke vælges personlige suppleanter, men at man i stedet, hvis der er forfald, udpeger et medlem fra en liste over de kandidater, der ved valget ikke blev valgt, prioriteret efter stemmetal. 5: Sammenlægning af dagsordenspunkter på generalforsamling Det foreslås, at dagsordenspunkterne til den ordinære generalforsamling Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse og Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport lægges sammen til ét dagsordenspunkt. Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på I MP Pensions vedtægt er godkendelse af årsrapporten og anvendelse af overskud/underskud opdelt i to særskilte dagsordenpunkter, jf. vedtægten 4. Anvendelsen af overskud/underskud er imidlertid for en pensionskasse en integreret del af årsrapporten, og det er således ikke muligt at godkende en pensionskasses årsrapport, medmindre anvendelsen af overskud/underskud samtidig godkendes. I praksis behandles de to punkter således også under ét på På generalforsamlingen i 2014 blev dette forhold debatteret, og dirigenten opfordrede bestyrelsen til at overveje, om de to punkter ikke burde slås sammen. Dette er ligeledes anbefalet af vores revisionsfirma Deloitte.

7 7 Bestyrelsen har taget dirigentens og vores revisionsfirmas opfordring til sig og foreslår, at dagsordenspunkterne fremefter lægges sammen, og således behandles under ét samlet punkt. Vedtægten 4, stk. 3, og 23. 6: Urafstemning alene om ændringer i vedtægt og pensionsregulativer Det foreslås, at det præciseres i vedtægten, at alene forslag om ændringer i vedtægt og pensionsregulativer kan sendes til urafstemning. Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på Det fremgår på nuværende tidspunkt af MP Pensions vedtægt, at enhver afgørelse truffet på en generalforsamling kan underkastes urafstemning. I henhold til lov om finansiel virksomhed 115, stk. 2, er det imidlertid alene forslag om ændring af vedtægten (herunder pensionsregulativer), samt bestyrelsesvalg, der kan sendes til urafstemning. Lovgiver har begrundet dette med, at der er en almindelig selskabsretlig betragtning om, at der ikke kan ske en generel henlæggelse af selskabsorganers myndighed til andre instanser. Sagen har været drøftet med vores advokat, som med henvisning til loven har anbefalet ændringen. Bestyrelsen foreslår, at dette tydeliggøres i vedtægten. Vedtægten 9, stk. 1, litra a, og 23. 7: Valg af revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor og bortfald af medlemsrevisor Det foreslås, at der gives mulighed for at vælge et revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor. Samtidig foreslås det, at medlemsrevisoren bortfalder. Det foreslås, at ændringen træder i kraft fra vedtagelsen på I henhold til MP Pensions vedtægt skal der vælges en personlig revisor og revisorsuppleant. Det er således ikke muligt at vælge et revisionsfirma. For at sikre sig mod nøglepersons-afhængighed er det i dag praksis, at man i selskaber vælger revisionsfirmaer og ikke personlige revisorer. Revisionsfirmaerne, inkl. Deloitte, opfordrer også til, at der ikke sker personvalg af revisorer. Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at det bliver muligt at vælge et revisionsfirma i stedet for valg af en personlig revisor. I MP Pension skal der herudover vælges en særskilt medlemsrevisor og en suppleant herfor. Medlemsrevisoren har til opgave at revidere forhold, som ikke er omfattet af den lovpligtige revision af årsrapporten. Medlemsrevisoren skal vælges af og blandt pensionskassens medlemmer. I praksis reviderer medlemsrevisoren, at pensionskassens medlemmer opnår fortrinsret til ledigblevne lejligheder, og at disse tildeles medlemmerne i overensstemmelse med pensionskassens anvisningsregler (anciennitetsprincip). Herudover vurderer vedkommende om de udgifter, der knytter sig til bestyrelsens arbejde, er rimelige og afholdt i overensstemmelse med pensionskassens retningslinjer derom. Som følge af bestyrelsens nye ejendomsstrategi ejer pensionskassen i dag kun ganske få boligejendomme, hvorfor opgaven vedrørende lejligheder udgår.

8 8 Det foreslås på den baggrund at afskaffe medlemsrevisor, idet opgaven vedrørende lejligheder udgår, mens kontrollen med bestyrelsens udgifter overgår til Deloitte som et led i dennes almindelige revision af pensionskassen. Vedtægten 4, stk. 3, 16 og 23. 8: Delpension for offentligt ansatte Det foreslås, at det tilføjes i pensionsregulativerne, at der kan være overenskomstmæssige begrænsninger i muligheden for udbetaling af alderspension, hvis man stadig er i job. Det foreslås, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2016 og gælder for nye indbetalinger efter denne dato. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det på statens område aftalt, at der, under visse betingelser, kunne udbetales delvis alderspension, mens man stadig var i arbejde. Delpensionen beregnes forholdsmæssigt i forhold til den tid, hvormed arbejdstiden reduceres, dog maksimalt en tredjedel af pensionsdepotet svarende til den tredjedel, som kan anvendes til valgfri ydelser. Hvis man fx går 1/3 ned i tid, kan der altså udbetales 1/3 af alderspensionen. Overenskomstparterne har sat krav om, at det skal indføres senest med virkning fra 1. januar Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har vedtaget tilsvarende regler i deres pensionspolitik. Efter vores nuværende regler kan medlemmerne frit få ud- betalt deres alderspension ved pensionsudbetalingsalderen (60/62 år), uanset om de fortsat er i arbejde. Overenskomsten betyder således en begrænsning i muligheden for udbetaling af alderspension, men da den alene vil få betydning for nye pensionsindbetalinger efter 1. januar og ikke for det allerede opsparede depot - vil det først have en væsentlig økonomisk betydning for medlemmerne om en ganske lang årrække. Ændringerne har i øvrigt alene betydning for medlemmer, som er ansat under de pågældende overenskomster. Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 9 og 20, samt pensionsregulativet for den gamle pensionsordning 8 og 24. Vedrørende forslag 9 og 10: Helbredsbetingede ydelser Som bestyrelsen redegjorde for på generalforsamlingen i 2014, har især fleksjob- og førtidspensionsreformerne medført, at nogle af vores regler for invalidepension ikke længere er tidssvarende og kan føre til uhensigtsmæssige måske endda urimelige afgørelser for medlemmerne. Det gælder både i forbindelse med tilkendelse af invalidepension og i forbindelse med reglerne for modregning. Problemet bliver større i takt med, at flere og flere af vores medlemmer bliver omfattet af reformens regler. Bestyrelsen og en af bestyrelsen nedsat bestyrelsesarbejdsgruppe har haft indgående drøftelser om ændring af reglerne for optagelse og helbredsbetingede ydelser. Bestyrelsen drøftede og besluttede i første omgang en overordnet politik for helbredsbetingede ydelser. Politikken er et udtryk for bestyrelsens overordnede holdninger og værdier på dette område. Bestyrelsen mener, at det overordnede formål med de helbredsbetingede ydelser er at skabe tryghed og sikkerhed for medlemmerne i tilfælde af længerevarende sygdom. Udover at skulle tackle det følelsesmæssige i at blive syg skal medlemmets økonomiske grundlag ikke forsvinde, når medlemmet er blevet invalid. Målet er således, at medlemmet har mulighed for at bevare sin hidtidige levestandard trods invaliditet. Det overordnede formål er udmøntet i 11 præciseringer, der har dannet baggrund for nedenstående forslag 9 og 10. Politikken kan findes på pensionskassens hjemmeside under Bestyrelsen foreslår på den baggrund en række ændringer for nye medlemmer. Ændringer for nuværende medlemmer, er mere komplekst, da nogle af ændringerne kan betyde forringelser for nogle

9 9 medlemmer. Derfor skal der ske en nærmere analyse af forslagene og af på hvilke områder, ændringer skal ske med samtykke fra det enkelte medlem. 9 om optagelsesregler og forslag 10 om regler for helbredsbetingede ydelser gælder kun for nye medlemmer, der optages efter en af bestyrelsen fastsat dato forventeligt 1. juli ene har således ingen betydning for de nuværende medlemmer. Bestyrelsen er ved at analysere, hvilke ændringer der skal ske for nuværende medlemmer, og vender tilbage om dette til næste års generalforsamling. 9: Optagelsesregler for nye medlemmer Der foreslås en lempelse af optagelsesreglerne for nye medlemmer. et indebærer dels, at karensperioden nedsættes fra 2 år til 6 måneder for obligatoriske medlemmer, dels at frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold optages uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med 24 måneders karens. Det foreslås, at reglerne som udgangspunkt træder i kraft for nye medlemmer 1. juli Af administrative hensyn især it-udvikling - foreslås det dog, at bestyrelsen får bemyndigelse til at bestemme den præcise ikrafttrædelsesdato. Som tværgående pensionskasse mener bestyrelsen, at pensionskassen har et særligt socialt ansvar for, at så mange af pensionskassens medlemmer som muligt har ordentlige forsikringsdækninger. På den anden side er det også vigtigt, at det ikke er muligt for det enkelte medlem at spekulere mod fællesskabet. Bestyrelsen har overvejet, hvordan der kan lempes på reglerne for optagelse i pensionskassen, uden at det går ud over de nuværende medlemmer. Bestyrelsens forslag indebærer en lempelse af optagelsesreglerne, så flere medlemmer optages med karens, og at karensen nedsættes for de obligatoriske medlemmer. Ændringen vil alt andet lige betyde en stigning i udbetalingerne af invalidepension. På baggrund af de seneste års skadesforløb, forventer bestyrelsen imidlertid, at der vil være tale om en begrænset merudgift, som i en vis udstrækning opvejes af de sparede administrative udgifter til helbredsvurderinger af frivillige medlemmer i et ansættelsesforhold. Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 1, ny 1A og 20. Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 10: Regler for helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer Der foreslås en række tilretninger af reglerne for tilkendelse og udbetaling af invalidepension og andre helbredsbetingede ydelser for nye medlemmer. et indebærer ændringer i aldersgrænserne, revurdering af tilkendelser, reglerne for modregning samt andre ændringer af mere teknisk karakter. Der ændres ikke på, at der fortsat vil være dækning ved faginvaliditet, og der ændres heller ikke på kravene til udbetaling af invalidepension ved henholdsvis 50 % eller 2/3 erhvervsevnetab. Det forventes, at reglerne kan træde i kraft for medlemmer, der optages pr. 1. juli 2016 og senere. Af administrative hensyn især it-udvikling - foreslås det dog, at bestyrelsen får bemyndigelse til at bestemme den præcise ikrafttrædelsesdato.

10 10 På baggrund af bestyrelsens overordnede politik for helbredsbetingede ydelser har bestyrelsen drøftet dækningen og foreslår på den baggrund ændringer for nye medlemmer på følgende områder: Aldersgrænser for tilkendelse og udløb af invalidepension Revurdering af tilkendelse af invalidepension Midlertidig bidragsfritagelse Modregningsregler Andre ændringer af mere teknisk karakter Pensionsregulativet for den fleksible pensionsordning 7, 10, 12 og 20, samt nye 7A, 10A og 12A. Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 11: Bemyndigelse til bestyrelsen om korrekturændringer o.l. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til dels at foretage ændringer af redaktionel karakter i vedtægt og pensionsregulativer, dels at foretage ændringer i forslagene, hvis myndighederne måtte kræve det. Ændringer af redaktionel karakter er fx ændringer af paragrafnummer og/eller paragrafhenvisning, korrekturrettelser og lignende. fra medlemmerne 12: Opfordring til afvikling af investeringer i kulselskaber m.v. Stillere Anders Lærke Holten, Andreas Brandrup Elkjær, Anette Merete Wingård, Arne Nielsen Hansen, Astrid Knudsen, Betty Sander Laursen, Bibi Emilie Friis Ziersen, Birthe Jensen, Bodil Engell, Boris Bolvig Kjær, Brian Benjamin, Hansen, Charlotte Henriette Mathiassen, Charlotte Liv Berner, Charlotte Palludan, Dan Vesalainen Hirslund, Daniel Nayberg, Ditte Vesterage, Christensen, Dorte Hørlück Lundsager, Eigil Christiansen, Ellen Birgitte, Rasmussen, Erik Rømer Brandt, Franey Sinding, Frederick Juliussen, Frederikke Oldin, Hanna Lundblad, Hans Meltofte, Hanne Merete Willert, Hanne Tofte Jespersen, Hans Christian Dorf, Hans-Henrik Storskov, Hans Peder From, Helge Bo Jensen, Henning Steen Wettendorff, Henriette Svendstrup Knudsen, Henrik Gottlieb, Henrik Hedegaard, Henrik Hegelund Lange, Inge Lykkegaard, Inger Bolt Jørgensen, Iver Jakobsen, Jacob Andreas Møller, Jakob Skjernaa Hansen, James Emil Avery, Janne Foghmar, Jannik Kappel, Jean-François Corbett, Jens Peter Christiansen, Jens Thorup Jensen, Jeppe Læssøe, Jeppe Milthers, Jeppe Trolle, Jesper Johannes Eskelund, Jesper Møller Grimstrup, Jette Boje Nielsen, Johan Keller, Jonas Thyregod, Julie Dahl Møller, Jørgen Villy Fenhann, Kaj Frederick Juliussen, Kasper Grosman Michelsen, Kasper Porsgaard Nielsen, Katja Lange, Kirsten Henriksen, Kirsten Margrete Auken Nielsen, Kirsten Mary Kapel, Kirsten Nautrup, Knud Neergaard Flensted, Lars Ahlin, Lars Kjerulf Petersen, Louise Ebbesen Nielsen, Mads Philipsen, Magnus Skovrind Pedersen, Marianne Tasca, Marianne Vang Ryde, Marie Foged Lauritzen, Marie-Louise Jørgensen, Merete Hjorth Jensen, Merete Wendler, Mickey Gjerris, Morten Madsen, Nana Øland Frederiksen, Nanné Susanne Solem Dahl, Nete Pilemand, Niels Erreboe Bundgaard, Niels Revsgaard, Ole Buch Rahbek, Oliver Maurice Adams, Peder Agger, Per Clausen, Per Delphin, Pernille Bangsgaard Jensen, Pernille Grue, Pernille Lose Elholm, Pernille Louise Hagen, Peter Longsholm Jølbæk, Robert Dagil, Poul Poder, Rasmus Blædel Larsen, Rasmus S. Larsen, Rebecca Bolt Ettlinger, Rolf Czeskleba-Dupont, Sidsel Marie Dyekjær, Sigrid Lauenborg Dahl, Sigrid Rita Andersen, Sisse Rask Ditlev, Sussanne Rank Blegaa, Susanne Vendelbo Flydtkjær, Sven-Erik Holgersen, Sven Erik Halse, Søren Ortvad, Thomas Brinck Vikstrøm, Thomas Larsen Wessel, Thomas Meinert Larsen, Thomas Niebuhr, Thomas Phillipsen, Tim Jensen, Timo Klindt Bohni, Tina Sparre, Tobias Demediuk Bindslet, Tom Kold, Torben Hviid, Troels Holm, Uffe Kaels Auring, Vagn Olsen, Åse Christiansen.

11 11 Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til: At arbejde for at afvikle investeringer i de 100 største kulselskaber snarest muligt og senest inden udgangen af At indgå i og årligt dokumentere dialog med olie- og gasselskaber, hvor pensionsselskabet ejer aktier, om at afvikle deres investeringer i højrisikable udvindingsprojekter fx tjæresand, dybhavsboringer og udvinding i Arktis. Global opvarmning truer menneskelig civilisation. Det Internationale Energi Agentur og FNs klimapanel har konkluderet at 2/3 af verdens fossile reserver ikke kan afbrændes hvis vi vil undgå accelererende klimaforandringer. Det betyder at disse ikke-brændbare fossile ressourcer vil miste deres værdi. Ifølge aktivlisten fra Feb 2015 har Unipension hele 2 mia. kr. investeret i 89 af verdens 200 største kul, olie og gasselskaber. Det er uforeneligt med at vores pensionsinvesteringer skal sikre os en tryg pensionisttilværelse og en tryg fremtid for vores medmennesker, børn og børnebørn. Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra bestyrelse og medlemmer. Bestyrelsens kommentar Vi deler bekymringen for klimaet, og pensionskassen arbejder via Unipension målrettet med problemstillingen. Vi underskrev i efteråret Global Investor Statement on Climate Change, som forpligter os til i handling at bidrage til en økonomi med lavere CO2-belastning. For os er handling dog ikke uden videre at sælge aktier i kulselskaber, som så bare bliver købt af andre. Vi tror på at tage ansvaret på os og udnytte vores ejerskab til at påvirke både udvindingsselskaber og energitunge virksomheder. Men vi anerkender, at der er medlemmer, som ikke ønsker investeringer i fossile brændsler, og vi vil derfor igangsætte en analyse, som skal afdække mulighederne for at kunne tilbyde en fond, der ikke blot er uden kulselskaber, men helt fossilfri. Vi anser dog aktivt ejerskab og ikke frasalg for at være den rette vej at gå. Ifølge lov om finansiel virksomhed er det endvidere bestyrelsens ansvar at fastlægge investeringsstrategien, og ansvaret kan ikke overgives til Vi anbefaler, at medlemmerne stemmer imod forslaget. Se uddybende kommentar i de uforkortede forslag fra bestyrelse og medlemmer. 13: Svaret til Finanstilsynet vedr. MP s forretningsmodel bør fremlægges i sin helhed for MP s medlemmer Stiller Søren Wium-Andersen Svaret til Finanstilsynet på risikooplysning vedrørende MP s forretningsmodel bør fremlægges i sin helhed for MPs medlemmer. Finanstilsynet har givet MP en risikooplysning og anmodet pensionskassens bestyrelse om at redegøre for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til risikoen for, at medlemmerne ikke opnår en pensionsydelse svarende til, hvordan de har bidraget til skabelsen af overskuddet i pensionskassen samt om risikoen giver anledning til at ændre forretningsmodellen.

12 I en opsummering af svaret til Finanstilsynet, der kan læses på MP s hjemmeside, oplyser bestyrelsen, at risikoforrentningen i 2013 kun var på 0,7%. Svaret synes ikke at være retvisende, for var risikoforrentningen ikke betydeligt højere i 2010, 2011 og 2012? Vi er ikke tjent med en tolkning af bestyrelsens svar til Finanstilsynet, om at medlemmerne måske ikke får den pension, som de tilkommer. Ved at undlade en udlevering af svaret taler bestyrelsen samtidigt ned til medlemmerne. Hvad skjuler bestyrelsen? Se uddybende begrundelse i de uforkortede forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Bestyrelsens kommentar Redegørelser af den type, som pensionskassen har indsendt til Finanstilsynet, er af hensyn til den tilsynsmæssige effekt undtaget fra bestemmelserne om aktindsigt i offentlighedsloven. Bestyrelsen ønsker på den baggrund ikke at offentliggøre redegørelsen. Bestyrelsen har dog vurderet, at emnet for redegørelsen kunne være af interesse for medlemmerne, og der er derfor gjort en opsummering af redegørelsen tilgængelig på pensionskassens hjemmeside (www.mppension.dk/mpft). Opsummeringen tilstræber at gøre en pensionsteknisk problemstilling med mange juridiske og aktuarmæssige begreber samt andre fagtermer forståelig for ikke-fagfolk. Bestyrelsen står inde for, at opsummeringen er dækkende for indholdet i redegørelsen. Hvad angår det konkrete spørgsmål om, hvorvidt risikoforrentningen ikke var højere i 2010, 2011 og 2012 end de 0,7 pct. i 2013, så kan bestyrelsen bekræfte, at det er tilfældet. På side 37 i årsrapporten for 2013 er ændringen i opgørelsesmetoden og dens faktiske betydning beskrevet udførligt. Bestyrelsen anbefaler, at medlemmerne stemmer imod forslaget. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen Gentofte

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension 2014. MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til MP Pensions Generalforsamling 2015 Ad pkt. 5:

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Arkitekternes Pensionskasse Indkaldelse til Arkitekternes Pensionskasses Generalforsamling 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl. 16.00 på Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M

Læs mere

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015

Din pension 2014. Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Indkaldelse til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 Mandag den 13. april 2015 kl. 16.30 på Koldkærgård

Læs mere

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Din pension MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til

Læs mere

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014. Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Uforkortede forslag til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers Generalforsamling 2015 2 Uforkortede forslag til PJDs Generalforsamling

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11

Forslag A fra bestyrelsen 3. Forslag B fra bestyrelsen 9. Forslag C fra bestyrelsen 10. Forslag E fra Mette Holm Dalsgaard 11 Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 5 og 6. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til MP Pensions generalforsamling 24. april 2013. Indhold Side Forslag A fra bestyrelsen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Generalforsamling 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Uforkortede medlemsforslag med bestyrelsens bemærkninger

Generalforsamling 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer. Uforkortede medlemsforslag med bestyrelsens bemærkninger Generalforsamling 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Uforkortede medlemsforslag med bestyrelsens bemærkninger 2 Generalforsamling 2014 MP Pensions Generalforsamling 2014 Uforkortede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Mandag den 28. april 2014 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København.

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Referat af ordinær generalforsamling i MP Pension den 21. april 2008 Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. april 2008 kl. 16.00 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København. Formanden, Jytte

Læs mere

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4

Pkt. 4.2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN. a. Ændring af Regulativ 4 DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 16. APRIL 2015 KL. 17.00 Pkt. 4.1 FORSLAG FRA 25 MEDLEMMER 1. Afvikling af investeringer i de 100 største kulselskaber og dialog med olie- og gasselskaber Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere