RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY"

Transkript

1 RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN

2 SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby Frederiksberg Sydvest I forbindelse med det meget voldsomme skybrud der ramte København 2. juli 2011 blev store dele af København ramt af omfattende oversvømmelser. Oversvømmelserne medførte store problemer for infrastrukturen i det meste af indre København og Frederiksberg. Der stod visse steder op til en halv meter vand i gaderne og mange boliger og butikker fik alvorlige vandskader. Grundet de alvorlige konsekvenser som skybruddet d. 2. juli 2011 og andre, mindre kraftige skybrud har haft for store dele af byen har Københavns og Frederiksberg kommuner igangsat dette projekt, der har til formål at belyse skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover. Skybrudsløsningerne omfatter skybrudsoplandene Ladegårdsåen og Vesterbro. SH Amager De foreslåede løsninger til skybrudssikring opfylder serviceniveauet vedrørende oversvømmelser under skybrudshændelser i København og på Frederiksberg, dvs. at der maksimalt kan accepteres 10 cm vand på terræn ved en 100 års regnhændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede intentioner i København og Frederiksberg kommuners Skybrudsplan 2012, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv og kan bibringe byen attraktive grønne og blå elementer. Kommunernes skybrudsoplande er prioriteret på baggrund af en vurdering af oversvømmelsesrisikoen i de enkelte oplande. Indre By hører sammen med vandoplandene Vesterbro, Ladegårdsåen og Østerbro til de højest prioriterede oplande.

3 SKYBRUDSOPLAND BAGGRUND OG UDFORDRINGER Skybrudsområdet Indre By afgrænses af Nørre Voldgade og Havnen samt af baneterrænet ved Hovedbanegården og Kastellet. Bydelen indeholder Købehavns historiske og turistmæssige centrum foruden nationale, regionale og lokale nøgleinstitutioner. EKSEMPEL Området indeholder også mange hoteller, kontor- og servicefunktioner foruden et rigt restaurations- og caféliv. Området har været og er fortsat i voldsom udvikling med renovering af byrum, nye bygninger og transportinfrastruktur, herunder metro og cykelstier. Indre By ligger lavt i forhold til resten af byen og blev særlig hårdt ramt af skybruddet 2. juli Det blev udpeget som et højt prioriteret indsatsområde på baggrund af risikovurderingen i kommunens Skybrudsplan. På kortet ses en modellering af en 100-års regn og med gult, orange og rødt er angiver de områder, hvor vandstanden kan forventes at overskride 10 cm ifm. skybrud. I dette resumé præsenteres potentielle løsninger for, hvordan vi kan beskytte Indre Bys mange kulturhistoriske værdier, hovedfærselsårer samt forretningsliv og private ejendomme. A B DEN OVERORDNEDE UDFORDRING I Den overordnede udfordring i området er at sikre, at skybrudsvand kan løbe i havnen uden at højvande kan trænge ind i byen. Ligeledes skal det sikres, at vandet kan transporteres fra Nørre Voldgade mod havnen ad skybrudsveje. Endelig skal vandtilstrømningen til lokale lavpunkter begrænses mest muligt. Kajkanten skaber en barriere i forhold til at få vandet ud i havnen. Kajen ligger generelt i kote 2-2,2 for at beskytte mod højvande, og områderne bag kajen ligger 0,5 m lavere. Det er desuden ikke alle veje, der falder jævnt mod havnen, hvilket er en udfordring for åben bortledning af vandet. Kort som viser deloplandafgrænsning. Kortet skal supplere afsnittet, Overordnede udfordringer i området. Fig 1 Indre By. Terrænoversvømmelser ved 100 års regn. Orange og rød viser, hvor vandstanden kan forventes at overskride 10 cm. i forbindelse med skybrud

4 OPDELING AF I LOKALE VANDOPLANDE Indre by opdeles ud fra en analyse af, hvor vandet samler sig naturligt i de lavstliggende områder. Indre By opdeles i tre hovedoplande: a)indre By Nord, b)indre By Midt og c) Indre By Syd. Indre By Nord består af parkerne Østre Anlæg, Botanisk Have og Kongens Have samt Kastellet og Ny København (der inkluderer Frederiksstaden). Hele området hælder ned mod havnen, og der er tre hovedstrømningsveje: 1. Langs Grønningen og Esplanaden evt. med sidegren til Toldbodgade via St. Kongensgade og Amaliegade. 2. Fra Gothersgade og Kongens Have og ned mod Toldbodgade nord via St. Kongensgade, Fredericiagade og Amaliegade. 3. Fra Kongens Nytorv ad St. Kongensgade Gade til Marmorkirken, videre ad Fredericiagade, Amaliegade mod Toldbodgade nord. Området omkring Skt. Annæ Plads har sit eget opland. Indre By Midt består af Middelalderbyen mellem Gothersgade/Nyhavn og Vester Voldgade. Området inkluderer Slotsholmen. Indre By Midt kan underopdeles i oplande der afvander mod Havnegade, Ved Stranden og Nybrogade, samt Slotsholmen som er et seperat opland. Indre By Syd består af området mellem baneterrænet i syd og Vester Voldgade. Oplandet syd for H.C. Andersens Boulevard afvander mod Langebro og oplandet ved Frederiksholm afvander mod Frederiksholms Kanal. A EKSEMPEL B Kort som viser deloplandafgrænsning. Kortet skal supplere afsnittet, Overordnede udfordringer i området. Fig. 2 Indre By er opdelt i tre hovedoplande - Indre By Nord, Indre By Midt og Indre By Syd.

5 LØSNINGER NORD Hovedgrebene i dette område handler dels om at minimere tilstrømning af skybrudsvand til området omkring Marmorkirken (St. Kongensgade og Bredgade) og derefter ad Fredericiagade til Amaliegade, dels at bortlede skybrudsvand fra Grønningen og Esplanaden. Tilstrømningen til St. Kongensgade og Bredgade begrænses med en række kotereguleringer af veje, skybrudsledninger samt ekstra vejriste til at fjerne vandet fra vejarealerne. Det er ikke fundet realistisk at finde areal til grønne løsninger, forsinkelser, m.v. ALTERNATIV 1: LUKKET KANAL UNDER CYKELSTI I GRØNNINGEN/ESPLANADEN Denne løsning indeholder en lukket kanal i hver side af Grønningen (f.eks. under cykelstien), der fortsætter Esplanaden, hvor skybrudsrøret fra St. Kongensgade også er tilsluttet. Kanalen i Esplanaden tilsluttes to eksisterende overløbsrør ved Churchillparken. For Skt. Annæ Plads er der sat et pladsrenoveringsprojekt igang. Projektet indeholder bortledning af skybrudsvand og frakobling af daglig regn. Projektet står over for godkendelse i Borgerrepræsentationen og har været i høring hos relevante interessenter. Langs Grønningen og Esplanaden er tre alternativer foreslået: Fig. 3 Forslag til nedgravet og lukket kanal under cykelsti i Grønningen og Esplanaden FORDELE Kan anlægges uafhængigt af andre byfunktioner ULEMPER Meget dyr løsning både ved anlæg og drift Ikke speciel synlig, kun skybrudsriste synlige Lav fleksibilitet

6 ALTERNATIV 2: SKYBRUDSVAND UDLEDES TIL KASTELSGRAVEN Denne løsning indeholder tre udledningspunkter til den ydre Kastelsgrav. Skybrudsvandet opsamles i skybrudsriste ved Jens Kofods Gade, Hammerensgade og hvor Esplanaden, Bredgade og Grønningen mødes. Afgørende for denne løsning er, at vandstanden i hele Kastelsgraven stiger mindre end ca. 10 cm, og en detaljeret hydraulisk beregning på det ombyggede udløbsbygværk skal dokumentere dette. Udløbsbygværket har i dag reduceret hydraulisk kapacitet, og en ombygning af overløbsfunktionen vil forbedre de hydrauliske forhold væsentligt. Hvis det findes nødvendigt, kan der etableres et ekstra overløb til de to tunnelledninger, der har udløb ved Nordre Toldbod. Dette kræver, at der lægges en overløbskanal i Churchilparken. Denne kan udføres lukket (og skjult af græs) eller åben. Det vurderes umiddelbart, at belasningen (den hydrauliske og den forureningsmæssige) ikke giver problemer ved skybrud, men dette bør eftervises. Fig. 5 Skybrudsvand opsamles og ledes til Kastelsgraven og havnen via Nordre Toldbod Grønningen Cykelsti Fortov FORDELE Billig løsning både ved anlæg og drift Metode godkendt af Fredningsnævn Kastelsgraven ULEMPER Bekymring for forurening af Kastelkanalen Bægrænset vadnkapasistet i Kastelskanalen kan være et problem Ikke speciel synlig, ingen rekreativ merværdi Fig. 4 Opsamling af regnvand via rist til lukket rørløsning med overløb til Kastelsgraven

7 ALTERNATIV 3: ÅBEN GRØN OG BLÅ LØSNING I GRØNNINGEN/ESPLANADEN Den åbne løsning for Grønningen og Esplanaden indeholder en trug-formet sti i Kastelsparken og Churchilparken, som fyldes med vand ved skybrud. Vandet udledes ved Nordre Tolbod. SNIT A-A FORDELE Nyt spændende grønt-blåt element i Kastelsparken Meget synlig løsning ULEMPER Dyr løsning Lille rekreativ effekt da der allerede er grønne områder i forvejen Fig. 7 Snit A-A viser, hvordan Grønningen kan se ud i en hverdagssituation (øverst) og i en ekstremregns-situation (nederst). fig. 6 Plan over løsnigsforslag i Churchillparken. A A

8 LØSNINGER MIDT Løsningsforslaget for Indre By Midt indeholder en af installering af skybrudsriste tæt på kajen mod Slotsholskanalerne og Havnen. Der er i 2012 installeret skybrudsriste i Ved Stranden og i Ny Kongensgade, og det foreslås, at denne metode gennemføres i andre lavpunkter bag kajen. Vejene i Indre By midt fungerer som skybrudsveje, som de er i dag. Med undtagelse af Kompanistræde, hvor omprofilering eller individuel beskyttelse af kældernedgange skal vurderes i detaljer. Det forslås, at problemer på Slotsholmen kan løses ved afkobling af tag- og vejarealer fra kloak (en separering) som føres ud via udløb 14 og 15 (se kort), for enden af Slotsholmsgade og ved Chr. IV s Bryghus. Udløbenes placering og antal fastlægges endeligt i tæt samarbejde med bl.a. Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ifm. en projektering af separeringen. Grunden til at en separering er særlig fordelagtig for Slotsholmen er, at alle bygninger ligger relativt nær vandet. Separering af daglig regn og håndtering af skybrudsvand kan i dette tilfælde samles i én løsning. Slotsholmen har et areal på 21,2 ha. Det kan blive aktuelt at forrense tagvand fra kobbertage (f.eks. Christiansborg). Dette afhænger af en vurdering af, i hvilket omfang der frigives kobber til det afstrømmende tagvand. Fig. 8 Pilene viser de punkter, hvor vandet udledes fra Indre By Midt samt spærring af vand fra Vester Voldgade. De røde streger viser spærring af vand fra Vester Voldgade. Eksempel på skybrudsrist i Indre By

9 LØSNINGER SYD For at undgå at skybrudsvand fra den nordligste del af området omkring Vester Voldgade afstrømmer til Frederiksholms Kanal via Lavendelstræde, Farvergade, Løngangsstræde og Stormgade (hvor det medfører lokale oversvømmelser) foreslås det, at vandet føres ad Vester Voldgade til havnen. For at reducere vand på overfladen ved Vesterbrogade/Jerbanegade/Axel Torv området, samt oversvømmelse af Tivoli og bygningerne syd for Glyptoteket foreslås, at der kan føres skybrudsvand ad H.C. Andersens Boulevard til havnen. Rådhuset vil også kunne frakobles med disse løsninger. I begge veje kan skybrudsvandet føres i en lukket løsning, dvs. i kanaler under overfladen (f.eks. cykelsti). I H. C. Andersens Boulevard kan vandet føres i en åben løsning, hvor en del af vej/cykelsti arealet sænkes. FORSLAG TIL ÅBEN LØSNING I VESTER VOLDGADE Vester Voldgade falder ikke jævnt mod havnen, idet der er en stigning omkring krydset ved Stormgade. Dette betyder, at en åben løsning vil føre til meget dybe kanaler for at opnå et passende fald mod havnen. Det vurderes at dette i væstentlig grad vil ændre gadens udformning og brug negativt, og denne mulighed er derfor ikke undersøgt nærmere. FORSLAG TIL LUKKET LØSNING I VESTER VOLDGADE I hver side af vejrummet, under dybdepunktet i fortovet placeres en cm bred kanal med riste, der kan føre regnvandet fra fortovet til kanalen. Herefter retableres fortovet, idet der placeres lange riste i bunden af vandrenden (se fig. 10). Ristene skal placeres, så de forhindrer, at skybrudsvand løber ind i sidegaderne og ind mod Indre By Midt, f.eks. ved Vartov. Det vurderes at denne er den eneste realistiske løsningsmulighed. Fig. 9 Forslag til placering af lukkede skybrudskanaler i H.C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade Kanalerne løber fra Rådhuspladsen i begge sider ned til udløb ved Christians Brygge. Løsningen vises sammen med den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard (se næste forsalg). FORDELE Mindre trafikale gener ved anlæg Kan anlægges unden at skulle opbryde eksisterende nyanlagt cykelsti ULEMPER Dyr løsning Bidrager ikke rekreativt i området Fig. 10 Principsnit for en skybrudskanal der kan anlægges under Vester Voldgade.

10 FORSLAG TIL LUKKET LØSNING I H.C. ANDERSENS BOULEVARD Den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard består af betonkanaler, som mest sandsynligt placeres under cykelstierne i hver side, evt. i forbindelse med ombygning af cykelstierne til cykelsuperstier. Vandet samles ved Christiansborggade og ledes til de lukkede kanaler i Vester Voldgade og føres samlet ud ved Christians Brygge. Kanalerne kan udføres sammen med udbygning af cykelstierne til cykelsuperstier. FORSLAG TIL ÅBEN LØSNING I H.C. ANDERSENS BOULEVARD H.C. Andersens Boulevard er et af landets mest trafikerede gader med både biler, cykler og gående. Den centrale placering i byen gør, at det er et område, som mange passerer dagligt. Et grønt rekreativt tiltag på dette sted vil derfor være markant for byen. Forslaget er her gennemgribende, idet det etablerer en grøn boulevard, der udover at håndtere frakoblet daglig regn også kan håndtere skybrud. Fig. 11a Visualiseringen viser det grønne forløb ved tørvejr. En regnrende ligger som en grøn midterrabat,som adskiller cykelister og biltrafik. FORDELE Billigere løsning end en lukket løsning Meget synlig, tilfører et grønt-blåt element til byen Forbedrer sikkerheden for cyklister ULEMPER Nedlæggelse af parkeringspladser(skråparkering på boulevarden) H C. Andersens boulevard reduceres med en kørebane i tilfælde af kraftige skybrud Fig. 12 Plantegning som viser løsningsforslag til åben løsning for H.C. Andersens Boulevard Fig. 11b Ved et kraftigt skybrud håndteres regnen ved at midterrabatten og en kørebane oversvømmes. Det vil forsat være muligt både at cykle og køre bil.

11 SNIT A-A, H.C. ANDERSENS BOULEVARD Fig. 14a H.C. Andersens Boulevard i en hverdags situation. Fig. 13 Skybrudsvejen er udformet som et grønt forløb, der integreres i kørebane og cykelsti. Ved almindelig regn fyldes kun midterrabatten med vand og der skabes en dynamisk grøn/blå adskillelse af cykelister og biltrafik. Ved ekstremregn- situationer kan de store vandmængder håndteres ved at opfylde både cykelsti og én kørebane. Bilister og cykelister kan i stedet anvende de andre kørebaner eller fortovet. Fig. 15 Udsnit af fig 12. Fig. 14b H.C. Andersens Boulevard i en ekstremregn situation. A A

12 ØKONOMI Økonomien er opgjort i prisniveau 2013 inklusiv projektering, ledningsomlægninger, byggeplads og uforudsigelige udgifter under hensynstagen til det nuværende detaljeringsniveau. Økonomien er opdelt efter de oplande, hvori skybrudsløsningerne etableres. Anlægs- og driftsøkonomi for de løsninger hvor der er alternativer er opgjort for Grønningen/Esplanaden og for H. C. Andersens Boulevard. ANLÆG ANLÆGS- GRØNNINGEN/ ESPLANADEN: KANALER UNDER CYKELSTIER UDLEDNING TIL KASTELGRAVEN* UDGIFT KK MIO. KR. ANLÆGS- UDGIFT HOFOR MIO. KR. DIFTSUDGIFT KK MIO. KR./ÅR DIFTSUDGIFT HOFOR MIO. KR./ÅR , ,1 ÅBEN KANAL I PARKSTI ,03 0,07 SAMLET OVERSLAG ANLÆGSUDGIFT KK MIO. KR. ANLÆGSUDGIFT HOFOR MIO. KR. DIFTSUDGIFT KK MIO. KR./ÅR DIFTSUDGIFT HOFOR MIO. KR./ÅR Min. 0 Min. 202 Min. 0 Min. 0 Maks. 15 Maks. 248 Maks. 0,08 Maks. 1,03 Alle investeringer under overfladen, dvs. rør og lukkede kanaler gennemføres, finansieres, driftes og ejes af HOFOR. Investeringer i åbne løsninger medfinansieres af HOFOR iht. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb, men ejes og driftes af kommunen. ANDRE INDGREB I NORD: SKT. ANNÆ PLADS, UDLEDNINGER TIL HAVNEN, VEJREGULERINGER ,34 INDGREB I MIDT: UDLEDNINGER TIL HAVNEN, VEJREGULERINGER ,34 H.C. ANDERSENS BOULEVARD: ÅBEN LØSNING ,05 0,05 KANALER UNDER CYKELSTIER ,15 VESTER VOLDGADE: LUKKEDE KANALER UNDER FORTORV ,1 *)Løsningen hvor skybrudsvandet føres til Kastelsgraven kan medføre at eksisterende udløbsbygværk bygges om så det fungerer mere hydraulisk effektivt. Denne udgift er ikke medregnet, men skønnes groft at udgøre mindre end 0,5 mio. kr.

13 FORVALTNINGENS OG VURDERING På baggrund af konkretiseringsarbejdet har projektgruppen foretaget en vurdering af de to løsningsmodeller ud fra nogle vurderingskriterierm, der er fælles for alle skybrudsoplandene. GRØNNINGEN/ESPLANADEN: H.C. ANDERSENS BOULEVARD: Kanaler under cykelstier Udledning til Kastelsgraven Åben kanal i Kastelsparken Kanaler under cykelstier Åbne kanaler Høj synergi med andre bystrategier Høj synergi med andre bystrategier Høj synlighed Høj synlighed Høj multifunktionalitet Høj multifunktionalitet Høj synergi med anden planlægning Høj synergi med anden planlægning Let at gennemføre Let at gennemføre Høj robusthed for ændrede klimaforudsætninger Høj robusthed for ændrede klimaforudsætninger Merværdi for byens liv Merværdi for byens liv Lavt omkostningsniveau Lavt omkostningsniveau FORKLARING PÅ VURDERINGSKRITERIER SYNERGI MED BYSTRATEGI Graden af synergi med Københavns Kommunes øvrige relaterede srategier fx. Miljømetropol, Metropol for Mennesker, Københavns Cykelstrategi SYNLIGHED Graden af, hvor synlige skybrudsløsningerne er. MULTIFUNKTIONALITET Vurdere i hvor høj grad løsninger giver mulighed for at løse andre problemer i byen eller tilføre andre funktioner. SYNERGI MED ANDEN PLANLÆGNING Graden af, hvor meget løsningen understøtter andre planer i kommunen. Fx grønne planer etc. GENNEMFØRLIGHED Graden af, hvor nemt løsningen kan gennemføres og implementeres i byen. ROBUSTHED FOR ÆNDREDE KLIMAFORUDSÆTNINGER Graden af at kunne tilpasse løsningen, hvis de klimamæssige forudsætninger ændres ØKONOMISKE OMKOSTNINGER De samlede anlægs og drift udgifter baseret på en xx årig periode. I vurderingen kompenseres ikke for de eventuelle værdiskabende faktorer som løsningen kan genere.

Resumé. konkretisering af skybrudsplan indre by

Resumé. konkretisering af skybrudsplan indre by Resumé konkretisering af skybrudsplan Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Resumé. konkretisering af skybrudsplan indre by

Resumé. konkretisering af skybrudsplan indre by Resumé konkretisering af skybrudsplan Dette er et resumé af en længere baggrundsrapport, der kan rekvireres ved henvendelse til Center for Park og Natur i Teknikog Miljøforvaltningen, Københavns Kommunes,

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Skybrudsopland I Indre By

Skybrudsopland I Indre By Skybrudssikring af København Skybrudsopland I Indre By Konkretisering af skybrudsløsninger April 2013 Skybrudssikring af København Skybrudsopland I Indre By Konkretisering af skybrudsløsninger April 2013

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring - Oplæg til fællestemasdrøftelse 1 Spørgsmål til drøftelse Det indstilles, at de to udvalg drøfter de to forskellige alternativer, herunder

Læs mere

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster Sankt Jørgens Sø (Vandopland: Ladegårdså, Frederiksberg Øst & Vesterbro) Oversigt over udvalgte fælles mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster I masterplan 1 i skybrudskonkretiseringerne

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Dette er et resumé af en længere baggrundsrapport, der kan rekvireres ved henvendelse til Center for Park og Natur i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 projekt id KV64 VEL17 VEL22 VEL26 OS16 NO12 BIR7.6 & 7.7 BIR8.4 BIR7.1 AM1C AM20B projektnavn Valbyparken Skt. Jørgens Sø Korsgade og Hans Tavsens Gade Hans Tavsens Park

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan Nørrebro version 002 oktober 2013

konkretisering af skybrudsplan Nørrebro version 002 oktober 2013 Resumé konkretisering af skybrudsplan Nørrebro version 002 oktober 2013 Skybrudsoplandene I forbindelse med det meget voldsomme skybrud, der ramte København den 2. juli 2011 blev store dele af byen ramt

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED EVA temadag 5. Februar 2015 Julie Friis Ziersen SKYBRUDSPROCES - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED 2 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB Vandet samles bag kajkanter og løber ned i kældre. 3 UMIDDELBARE TILTAG NØDOVERLØB

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan bispebjerg, ryparken & dyssegård bispebjerg, ryparken & dyssegård

konkretisering af skybrudsplan bispebjerg, ryparken & dyssegård bispebjerg, ryparken & dyssegård Resumé konkretisering af skybrudsplan bispebjerg, ryparken & dyssegård Skybrudsoplandene I forbindelse med det meget voldsomme skybrud der ramte København 2. juli 2011, blev store dele af København ramt

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Klimatilpasning af København

Klimatilpasning af København Klimatilpasning af København - investeringer og projekter [1] Indholdsfortegnelse Sådan vælger vi projekter - Politiske, økonomiske, administrative og tekniske styring af klimatilpasningen - Årshjul for

Læs mere

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune

Samarbejde mellem forsyning og kommune. Erfaringer fra Københavns Kommune Samarbejde mellem forsyning og kommune Erfaringer fra Københavns Kommune Margit Lund Christensen, HOFOR Palle D. Sørensen, Center for Park og Natur Grøn og blå by Samarbejde mellem forsyning og kommune

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN BISPEBJERG, RYPARKEN & DYSSEGÅRD BISPEBJERG, RYPARKEN & DYSSEGÅRD

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN BISPEBJERG, RYPARKEN & DYSSEGÅRD BISPEBJERG, RYPARKEN & DYSSEGÅRD RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN BISPEBJERG, RYPARKEN & DYSSEGÅRD SKYBRUDSOPLANDENE I forbindelse med det meget voldsomme skybrud, der ramte København den 2. juli 2011, blev store dele af København

Læs mere

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur. Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i København Jan Burgdorf Nielsen Center for Park og Natur 15. august 2010 2. juli 2011 15. august 2011 2 Disposition 1. Tilpasning til hverdagsregn 2. Tilpasning til skybrud 3. Implementeringsplan

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Ny Amagerbrogade Fra Blå-Grøn Vision til Skybrudsvej. Oplæg i IDA , Søren Gabriel,

Ny Amagerbrogade Fra Blå-Grøn Vision til Skybrudsvej. Oplæg i IDA , Søren Gabriel, Ny Amagerbrogade Fra Blå-Grøn Vision til Skybrudsvej Oplæg i IDA 28-09-15, Søren Gabriel, sgab@orbicon.dk Klima- og skybrudsplaner i København 28. september 2015 2 28. september 2015 7 Løsning 1:

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO É RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest Indre by Frederiksberg

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune

Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Ringsted Forsyning A/S og Ringsted Kommune Klimatilpasning og LAR i Sjællandsgade og Stationsområdet Masterplan og løsningsforslag Baggrundsrapport 28.09.15 Rev. 3 29.10.15 Side 2 af 18 (revision 3) Udarbejdet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udført i partnering Bygherre: HOFOR Entreprenør: Aarsleff/Østergaard Rådgiver: NIRAS

Udført i partnering Bygherre: HOFOR Entreprenør: Aarsleff/Østergaard Rådgiver: NIRAS Rørcenterdage 2013 Klimasikring ved tunnelering ved Henrik Jensen ( hje@niras.dk ), NIRAS Udført i partnering Bygherre: HOFOR Entreprenør: Aarsleff/Østergaard Rådgiver: NIRAS 13. juni 2013 Damhusledningen

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

MODELLERING AF SKYBRUDSHÅNDTERING -Forskellige modeller giver forskellige styrker og svagheder

MODELLERING AF SKYBRUDSHÅNDTERING -Forskellige modeller giver forskellige styrker og svagheder MODELLERING AF SKYBRUDSHÅNDTERING -Forskellige modeller giver forskellige styrker og svagheder ATV VINTERMØDE 2015 Jørn Torp Pedersen jtpe@orbicon.dk 16. marts 2015 1 Klimatilpasningsplaner Risiko = Sandsynlighed

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Bydele i København pr.

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Areal og inddelinger - A.1

Areal og inddelinger - A.1 Areal og inddelinger - A.1 14 Areal og inddelinger Area and divisions Nr. (No.) Side (Page) Areal og inddelinger (tekst) Area and divisions (text) 15 Inddelinger Divisions A 1.1 Statistikdistrikter i København,

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord

Ansøgning om medfinansiering af privat klimatilpasningsprojekt på Engvej Nord 1. Beskrivelse & formål: Formålet med projektet er at klimatilpasse vejen samt de omkringliggende områder mod den øgede nedbør, der forventes at komme i fremtiden. Målet er at håndtere regnvandet lokalt,

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale?

2. Hvad betaler HOFOR, og hvad skal den enkelte grundejerforening selv betale? Spørgsmål og svar 1. Hvem er projektejer? Projektejer er den grundejerforening/boligforening/ejerforening mm., der har indgået en aftale med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt. 2. Hvad betaler HOFOR,

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014

Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 Notat vedrørende prioritering af områder i Klimatilpasningsplan 2014 I risikokortlægningen der har været udført i forbindelse med den kommende klimatilpasningsplan er der udpeget 13 områder, hvor en del

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud

LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud LAR på oplandsniveau Håndtering af hverdagsregn og skybrud DANVA November 2013 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk Bæredygtig regnvandshåndtering Både normal afstrømning og skybrud Funktion samt økonomi i anlæg

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Politikområde: Udvikling af Svendborg Havn 1.000 kr. + = udgift, - = indtægt 2015 2016 2017 2018 1: Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 2.000 2.000 2: Grundsalgskonkurrence for området

Læs mere

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel

LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed. Søren Gabriel LAR i vej Klima, miljø og bæredygtighed Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR i vej hvorfor nu det? Mere vand hurtigere Hverdagsregn Målet er Ingen gener Hvad er hverdagsregn? Hvem har ansvaret? Servicemål

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Grundejerforeningen Holmehus

Grundejerforeningen Holmehus Grundejerforeningen Holmehus Ansøgning om medfinansieringsprojekt regnvand kender ikke forskel på kommunal vej eller privat vej. Hvis byen skal klimatilpasses optimalt, må også de private arealer og fælles

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan ladegårdså, Frederiksberg øst og vesterbro

konkretisering af skybrudsplan ladegårdså, Frederiksberg øst og vesterbro Resumé konkretisering af skybrudsplan ladegårdså, Frederiksberg øst og vesterbro Dette er et resumé af en længere baggrundsrapport, der kan rekvireres ved henvendelse til Center for Park og Natur i Teknik-

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere