RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY"

Transkript

1 RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN

2 SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby Frederiksberg Sydvest I forbindelse med det meget voldsomme skybrud der ramte København 2. juli 2011 blev store dele af København ramt af omfattende oversvømmelser. Oversvømmelserne medførte store problemer for infrastrukturen i det meste af indre København og Frederiksberg. Der stod visse steder op til en halv meter vand i gaderne og mange boliger og butikker fik alvorlige vandskader. Grundet de alvorlige konsekvenser som skybruddet d. 2. juli 2011 og andre, mindre kraftige skybrud har haft for store dele af byen har Københavns og Frederiksberg kommuner igangsat dette projekt, der har til formål at belyse skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover. Skybrudsløsningerne omfatter skybrudsoplandene Ladegårdsåen og Vesterbro. SH Amager De foreslåede løsninger til skybrudssikring opfylder serviceniveauet vedrørende oversvømmelser under skybrudshændelser i København og på Frederiksberg, dvs. at der maksimalt kan accepteres 10 cm vand på terræn ved en 100 års regnhændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede intentioner i København og Frederiksberg kommuners Skybrudsplan 2012, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv og kan bibringe byen attraktive grønne og blå elementer. Kommunernes skybrudsoplande er prioriteret på baggrund af en vurdering af oversvømmelsesrisikoen i de enkelte oplande. Indre By hører sammen med vandoplandene Vesterbro, Ladegårdsåen og Østerbro til de højest prioriterede oplande.

3 SKYBRUDSOPLAND BAGGRUND OG UDFORDRINGER Skybrudsområdet Indre By afgrænses af Nørre Voldgade og Havnen samt af baneterrænet ved Hovedbanegården og Kastellet. Bydelen indeholder Købehavns historiske og turistmæssige centrum foruden nationale, regionale og lokale nøgleinstitutioner. EKSEMPEL Området indeholder også mange hoteller, kontor- og servicefunktioner foruden et rigt restaurations- og caféliv. Området har været og er fortsat i voldsom udvikling med renovering af byrum, nye bygninger og transportinfrastruktur, herunder metro og cykelstier. Indre By ligger lavt i forhold til resten af byen og blev særlig hårdt ramt af skybruddet 2. juli Det blev udpeget som et højt prioriteret indsatsområde på baggrund af risikovurderingen i kommunens Skybrudsplan. På kortet ses en modellering af en 100-års regn og med gult, orange og rødt er angiver de områder, hvor vandstanden kan forventes at overskride 10 cm ifm. skybrud. I dette resumé præsenteres potentielle løsninger for, hvordan vi kan beskytte Indre Bys mange kulturhistoriske værdier, hovedfærselsårer samt forretningsliv og private ejendomme. A B DEN OVERORDNEDE UDFORDRING I Den overordnede udfordring i området er at sikre, at skybrudsvand kan løbe i havnen uden at højvande kan trænge ind i byen. Ligeledes skal det sikres, at vandet kan transporteres fra Nørre Voldgade mod havnen ad skybrudsveje. Endelig skal vandtilstrømningen til lokale lavpunkter begrænses mest muligt. Kajkanten skaber en barriere i forhold til at få vandet ud i havnen. Kajen ligger generelt i kote 2-2,2 for at beskytte mod højvande, og områderne bag kajen ligger 0,5 m lavere. Det er desuden ikke alle veje, der falder jævnt mod havnen, hvilket er en udfordring for åben bortledning af vandet. Kort som viser deloplandafgrænsning. Kortet skal supplere afsnittet, Overordnede udfordringer i området. Fig 1 Indre By. Terrænoversvømmelser ved 100 års regn. Orange og rød viser, hvor vandstanden kan forventes at overskride 10 cm. i forbindelse med skybrud

4 OPDELING AF I LOKALE VANDOPLANDE Indre by opdeles ud fra en analyse af, hvor vandet samler sig naturligt i de lavstliggende områder. Indre By opdeles i tre hovedoplande: a)indre By Nord, b)indre By Midt og c) Indre By Syd. Indre By Nord består af parkerne Østre Anlæg, Botanisk Have og Kongens Have samt Kastellet og Ny København (der inkluderer Frederiksstaden). Hele området hælder ned mod havnen, og der er tre hovedstrømningsveje: 1. Langs Grønningen og Esplanaden evt. med sidegren til Toldbodgade via St. Kongensgade og Amaliegade. 2. Fra Gothersgade og Kongens Have og ned mod Toldbodgade nord via St. Kongensgade, Fredericiagade og Amaliegade. 3. Fra Kongens Nytorv ad St. Kongensgade Gade til Marmorkirken, videre ad Fredericiagade, Amaliegade mod Toldbodgade nord. Området omkring Skt. Annæ Plads har sit eget opland. Indre By Midt består af Middelalderbyen mellem Gothersgade/Nyhavn og Vester Voldgade. Området inkluderer Slotsholmen. Indre By Midt kan underopdeles i oplande der afvander mod Havnegade, Ved Stranden og Nybrogade, samt Slotsholmen som er et seperat opland. Indre By Syd består af området mellem baneterrænet i syd og Vester Voldgade. Oplandet syd for H.C. Andersens Boulevard afvander mod Langebro og oplandet ved Frederiksholm afvander mod Frederiksholms Kanal. A EKSEMPEL B Kort som viser deloplandafgrænsning. Kortet skal supplere afsnittet, Overordnede udfordringer i området. Fig. 2 Indre By er opdelt i tre hovedoplande - Indre By Nord, Indre By Midt og Indre By Syd.

5 LØSNINGER NORD Hovedgrebene i dette område handler dels om at minimere tilstrømning af skybrudsvand til området omkring Marmorkirken (St. Kongensgade og Bredgade) og derefter ad Fredericiagade til Amaliegade, dels at bortlede skybrudsvand fra Grønningen og Esplanaden. Tilstrømningen til St. Kongensgade og Bredgade begrænses med en række kotereguleringer af veje, skybrudsledninger samt ekstra vejriste til at fjerne vandet fra vejarealerne. Det er ikke fundet realistisk at finde areal til grønne løsninger, forsinkelser, m.v. ALTERNATIV 1: LUKKET KANAL UNDER CYKELSTI I GRØNNINGEN/ESPLANADEN Denne løsning indeholder en lukket kanal i hver side af Grønningen (f.eks. under cykelstien), der fortsætter Esplanaden, hvor skybrudsrøret fra St. Kongensgade også er tilsluttet. Kanalen i Esplanaden tilsluttes to eksisterende overløbsrør ved Churchillparken. For Skt. Annæ Plads er der sat et pladsrenoveringsprojekt igang. Projektet indeholder bortledning af skybrudsvand og frakobling af daglig regn. Projektet står over for godkendelse i Borgerrepræsentationen og har været i høring hos relevante interessenter. Langs Grønningen og Esplanaden er tre alternativer foreslået: Fig. 3 Forslag til nedgravet og lukket kanal under cykelsti i Grønningen og Esplanaden FORDELE Kan anlægges uafhængigt af andre byfunktioner ULEMPER Meget dyr løsning både ved anlæg og drift Ikke speciel synlig, kun skybrudsriste synlige Lav fleksibilitet

6 ALTERNATIV 2: SKYBRUDSVAND UDLEDES TIL KASTELSGRAVEN Denne løsning indeholder tre udledningspunkter til den ydre Kastelsgrav. Skybrudsvandet opsamles i skybrudsriste ved Jens Kofods Gade, Hammerensgade og hvor Esplanaden, Bredgade og Grønningen mødes. Afgørende for denne løsning er, at vandstanden i hele Kastelsgraven stiger mindre end ca. 10 cm, og en detaljeret hydraulisk beregning på det ombyggede udløbsbygværk skal dokumentere dette. Udløbsbygværket har i dag reduceret hydraulisk kapacitet, og en ombygning af overløbsfunktionen vil forbedre de hydrauliske forhold væsentligt. Hvis det findes nødvendigt, kan der etableres et ekstra overløb til de to tunnelledninger, der har udløb ved Nordre Toldbod. Dette kræver, at der lægges en overløbskanal i Churchilparken. Denne kan udføres lukket (og skjult af græs) eller åben. Det vurderes umiddelbart, at belasningen (den hydrauliske og den forureningsmæssige) ikke giver problemer ved skybrud, men dette bør eftervises. Fig. 5 Skybrudsvand opsamles og ledes til Kastelsgraven og havnen via Nordre Toldbod Grønningen Cykelsti Fortov FORDELE Billig løsning både ved anlæg og drift Metode godkendt af Fredningsnævn Kastelsgraven ULEMPER Bekymring for forurening af Kastelkanalen Bægrænset vadnkapasistet i Kastelskanalen kan være et problem Ikke speciel synlig, ingen rekreativ merværdi Fig. 4 Opsamling af regnvand via rist til lukket rørløsning med overløb til Kastelsgraven

7 ALTERNATIV 3: ÅBEN GRØN OG BLÅ LØSNING I GRØNNINGEN/ESPLANADEN Den åbne løsning for Grønningen og Esplanaden indeholder en trug-formet sti i Kastelsparken og Churchilparken, som fyldes med vand ved skybrud. Vandet udledes ved Nordre Tolbod. SNIT A-A FORDELE Nyt spændende grønt-blåt element i Kastelsparken Meget synlig løsning ULEMPER Dyr løsning Lille rekreativ effekt da der allerede er grønne områder i forvejen Fig. 7 Snit A-A viser, hvordan Grønningen kan se ud i en hverdagssituation (øverst) og i en ekstremregns-situation (nederst). fig. 6 Plan over løsnigsforslag i Churchillparken. A A

8 LØSNINGER MIDT Løsningsforslaget for Indre By Midt indeholder en af installering af skybrudsriste tæt på kajen mod Slotsholskanalerne og Havnen. Der er i 2012 installeret skybrudsriste i Ved Stranden og i Ny Kongensgade, og det foreslås, at denne metode gennemføres i andre lavpunkter bag kajen. Vejene i Indre By midt fungerer som skybrudsveje, som de er i dag. Med undtagelse af Kompanistræde, hvor omprofilering eller individuel beskyttelse af kældernedgange skal vurderes i detaljer. Det forslås, at problemer på Slotsholmen kan løses ved afkobling af tag- og vejarealer fra kloak (en separering) som føres ud via udløb 14 og 15 (se kort), for enden af Slotsholmsgade og ved Chr. IV s Bryghus. Udløbenes placering og antal fastlægges endeligt i tæt samarbejde med bl.a. Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ifm. en projektering af separeringen. Grunden til at en separering er særlig fordelagtig for Slotsholmen er, at alle bygninger ligger relativt nær vandet. Separering af daglig regn og håndtering af skybrudsvand kan i dette tilfælde samles i én løsning. Slotsholmen har et areal på 21,2 ha. Det kan blive aktuelt at forrense tagvand fra kobbertage (f.eks. Christiansborg). Dette afhænger af en vurdering af, i hvilket omfang der frigives kobber til det afstrømmende tagvand. Fig. 8 Pilene viser de punkter, hvor vandet udledes fra Indre By Midt samt spærring af vand fra Vester Voldgade. De røde streger viser spærring af vand fra Vester Voldgade. Eksempel på skybrudsrist i Indre By

9 LØSNINGER SYD For at undgå at skybrudsvand fra den nordligste del af området omkring Vester Voldgade afstrømmer til Frederiksholms Kanal via Lavendelstræde, Farvergade, Løngangsstræde og Stormgade (hvor det medfører lokale oversvømmelser) foreslås det, at vandet føres ad Vester Voldgade til havnen. For at reducere vand på overfladen ved Vesterbrogade/Jerbanegade/Axel Torv området, samt oversvømmelse af Tivoli og bygningerne syd for Glyptoteket foreslås, at der kan føres skybrudsvand ad H.C. Andersens Boulevard til havnen. Rådhuset vil også kunne frakobles med disse løsninger. I begge veje kan skybrudsvandet føres i en lukket løsning, dvs. i kanaler under overfladen (f.eks. cykelsti). I H. C. Andersens Boulevard kan vandet føres i en åben løsning, hvor en del af vej/cykelsti arealet sænkes. FORSLAG TIL ÅBEN LØSNING I VESTER VOLDGADE Vester Voldgade falder ikke jævnt mod havnen, idet der er en stigning omkring krydset ved Stormgade. Dette betyder, at en åben løsning vil føre til meget dybe kanaler for at opnå et passende fald mod havnen. Det vurderes at dette i væstentlig grad vil ændre gadens udformning og brug negativt, og denne mulighed er derfor ikke undersøgt nærmere. FORSLAG TIL LUKKET LØSNING I VESTER VOLDGADE I hver side af vejrummet, under dybdepunktet i fortovet placeres en cm bred kanal med riste, der kan føre regnvandet fra fortovet til kanalen. Herefter retableres fortovet, idet der placeres lange riste i bunden af vandrenden (se fig. 10). Ristene skal placeres, så de forhindrer, at skybrudsvand løber ind i sidegaderne og ind mod Indre By Midt, f.eks. ved Vartov. Det vurderes at denne er den eneste realistiske løsningsmulighed. Fig. 9 Forslag til placering af lukkede skybrudskanaler i H.C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade Kanalerne løber fra Rådhuspladsen i begge sider ned til udløb ved Christians Brygge. Løsningen vises sammen med den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard (se næste forsalg). FORDELE Mindre trafikale gener ved anlæg Kan anlægges unden at skulle opbryde eksisterende nyanlagt cykelsti ULEMPER Dyr løsning Bidrager ikke rekreativt i området Fig. 10 Principsnit for en skybrudskanal der kan anlægges under Vester Voldgade.

10 FORSLAG TIL LUKKET LØSNING I H.C. ANDERSENS BOULEVARD Den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard består af betonkanaler, som mest sandsynligt placeres under cykelstierne i hver side, evt. i forbindelse med ombygning af cykelstierne til cykelsuperstier. Vandet samles ved Christiansborggade og ledes til de lukkede kanaler i Vester Voldgade og føres samlet ud ved Christians Brygge. Kanalerne kan udføres sammen med udbygning af cykelstierne til cykelsuperstier. FORSLAG TIL ÅBEN LØSNING I H.C. ANDERSENS BOULEVARD H.C. Andersens Boulevard er et af landets mest trafikerede gader med både biler, cykler og gående. Den centrale placering i byen gør, at det er et område, som mange passerer dagligt. Et grønt rekreativt tiltag på dette sted vil derfor være markant for byen. Forslaget er her gennemgribende, idet det etablerer en grøn boulevard, der udover at håndtere frakoblet daglig regn også kan håndtere skybrud. Fig. 11a Visualiseringen viser det grønne forløb ved tørvejr. En regnrende ligger som en grøn midterrabat,som adskiller cykelister og biltrafik. FORDELE Billigere løsning end en lukket løsning Meget synlig, tilfører et grønt-blåt element til byen Forbedrer sikkerheden for cyklister ULEMPER Nedlæggelse af parkeringspladser(skråparkering på boulevarden) H C. Andersens boulevard reduceres med en kørebane i tilfælde af kraftige skybrud Fig. 12 Plantegning som viser løsningsforslag til åben løsning for H.C. Andersens Boulevard Fig. 11b Ved et kraftigt skybrud håndteres regnen ved at midterrabatten og en kørebane oversvømmes. Det vil forsat være muligt både at cykle og køre bil.

11 SNIT A-A, H.C. ANDERSENS BOULEVARD Fig. 14a H.C. Andersens Boulevard i en hverdags situation. Fig. 13 Skybrudsvejen er udformet som et grønt forløb, der integreres i kørebane og cykelsti. Ved almindelig regn fyldes kun midterrabatten med vand og der skabes en dynamisk grøn/blå adskillelse af cykelister og biltrafik. Ved ekstremregn- situationer kan de store vandmængder håndteres ved at opfylde både cykelsti og én kørebane. Bilister og cykelister kan i stedet anvende de andre kørebaner eller fortovet. Fig. 15 Udsnit af fig 12. Fig. 14b H.C. Andersens Boulevard i en ekstremregn situation. A A

12 ØKONOMI Økonomien er opgjort i prisniveau 2013 inklusiv projektering, ledningsomlægninger, byggeplads og uforudsigelige udgifter under hensynstagen til det nuværende detaljeringsniveau. Økonomien er opdelt efter de oplande, hvori skybrudsløsningerne etableres. Anlægs- og driftsøkonomi for de løsninger hvor der er alternativer er opgjort for Grønningen/Esplanaden og for H. C. Andersens Boulevard. ANLÆG ANLÆGS- GRØNNINGEN/ ESPLANADEN: KANALER UNDER CYKELSTIER UDLEDNING TIL KASTELGRAVEN* UDGIFT KK MIO. KR. ANLÆGS- UDGIFT HOFOR MIO. KR. DIFTSUDGIFT KK MIO. KR./ÅR DIFTSUDGIFT HOFOR MIO. KR./ÅR , ,1 ÅBEN KANAL I PARKSTI ,03 0,07 SAMLET OVERSLAG ANLÆGSUDGIFT KK MIO. KR. ANLÆGSUDGIFT HOFOR MIO. KR. DIFTSUDGIFT KK MIO. KR./ÅR DIFTSUDGIFT HOFOR MIO. KR./ÅR Min. 0 Min. 202 Min. 0 Min. 0 Maks. 15 Maks. 248 Maks. 0,08 Maks. 1,03 Alle investeringer under overfladen, dvs. rør og lukkede kanaler gennemføres, finansieres, driftes og ejes af HOFOR. Investeringer i åbne løsninger medfinansieres af HOFOR iht. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb, men ejes og driftes af kommunen. ANDRE INDGREB I NORD: SKT. ANNÆ PLADS, UDLEDNINGER TIL HAVNEN, VEJREGULERINGER ,34 INDGREB I MIDT: UDLEDNINGER TIL HAVNEN, VEJREGULERINGER ,34 H.C. ANDERSENS BOULEVARD: ÅBEN LØSNING ,05 0,05 KANALER UNDER CYKELSTIER ,15 VESTER VOLDGADE: LUKKEDE KANALER UNDER FORTORV ,1 *)Løsningen hvor skybrudsvandet føres til Kastelsgraven kan medføre at eksisterende udløbsbygværk bygges om så det fungerer mere hydraulisk effektivt. Denne udgift er ikke medregnet, men skønnes groft at udgøre mindre end 0,5 mio. kr.

13 FORVALTNINGENS OG VURDERING På baggrund af konkretiseringsarbejdet har projektgruppen foretaget en vurdering af de to løsningsmodeller ud fra nogle vurderingskriterierm, der er fælles for alle skybrudsoplandene. GRØNNINGEN/ESPLANADEN: H.C. ANDERSENS BOULEVARD: Kanaler under cykelstier Udledning til Kastelsgraven Åben kanal i Kastelsparken Kanaler under cykelstier Åbne kanaler Høj synergi med andre bystrategier Høj synergi med andre bystrategier Høj synlighed Høj synlighed Høj multifunktionalitet Høj multifunktionalitet Høj synergi med anden planlægning Høj synergi med anden planlægning Let at gennemføre Let at gennemføre Høj robusthed for ændrede klimaforudsætninger Høj robusthed for ændrede klimaforudsætninger Merværdi for byens liv Merværdi for byens liv Lavt omkostningsniveau Lavt omkostningsniveau FORKLARING PÅ VURDERINGSKRITERIER SYNERGI MED BYSTRATEGI Graden af synergi med Københavns Kommunes øvrige relaterede srategier fx. Miljømetropol, Metropol for Mennesker, Københavns Cykelstrategi SYNLIGHED Graden af, hvor synlige skybrudsløsningerne er. MULTIFUNKTIONALITET Vurdere i hvor høj grad løsninger giver mulighed for at løse andre problemer i byen eller tilføre andre funktioner. SYNERGI MED ANDEN PLANLÆGNING Graden af, hvor meget løsningen understøtter andre planer i kommunen. Fx grønne planer etc. GENNEMFØRLIGHED Graden af, hvor nemt løsningen kan gennemføres og implementeres i byen. ROBUSTHED FOR ÆNDREDE KLIMAFORUDSÆTNINGER Graden af at kunne tilpasse løsningen, hvis de klimamæssige forudsætninger ændres ØKONOMISKE OMKOSTNINGER De samlede anlægs og drift udgifter baseret på en xx årig periode. I vurderingen kompenseres ikke for de eventuelle værdiskabende faktorer som løsningen kan genere.

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI

AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI AUGUST 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FREDERIKSBERG KOMMUNE, BYGGE-, PLAN- OG MILJØAFDELINGEN SKYBRUDSPLAN OG STRATEGI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark

Læs mere

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser

Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Muligheder og konsekvenser af klimasikring af København mod oversvømmelser Rapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Klimatilpasning i Fredericiagade

Klimatilpasning i Fredericiagade Klimatilpasning i Fredericiagade Planlægning af klimasikring i et urbant miljø K1 semesterrapport Teksam, efterår 2014 Vejleder: Niels H. Jensen Udarbejdet af: Frederik Brandt Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER 2 3 Dette er et visionskatalog for arbedet med klimatilpasning og skybrudssikring i Klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Klimakvarter

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade Særpræg og identiteter idag Tre typer byrum Området er overordnet karakteriseret ved tre markante og forskelligartede typer byrum, som af historiske

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI Maj 2013 INDHOLD Forord 3 Vand en ressource - ikke et problem 4 Regnen falder - vandet stiger 6 Udfordringer og løsninger 12 Klimatilpassede byer 14 Vandet på landet 18

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - Vores By Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere