RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN INDRE BY"

Transkript

1 RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN

2 SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby Frederiksberg Sydvest I forbindelse med det meget voldsomme skybrud der ramte København 2. juli 2011 blev store dele af København ramt af omfattende oversvømmelser. Oversvømmelserne medførte store problemer for infrastrukturen i det meste af indre København og Frederiksberg. Der stod visse steder op til en halv meter vand i gaderne og mange boliger og butikker fik alvorlige vandskader. Grundet de alvorlige konsekvenser som skybruddet d. 2. juli 2011 og andre, mindre kraftige skybrud har haft for store dele af byen har Københavns og Frederiksberg kommuner igangsat dette projekt, der har til formål at belyse skybrudsinitiativer, der kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser fremover. Skybrudsløsningerne omfatter skybrudsoplandene Ladegårdsåen og Vesterbro. SH Amager De foreslåede løsninger til skybrudssikring opfylder serviceniveauet vedrørende oversvømmelser under skybrudshændelser i København og på Frederiksberg, dvs. at der maksimalt kan accepteres 10 cm vand på terræn ved en 100 års regnhændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede intentioner i København og Frederiksberg kommuners Skybrudsplan 2012, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv og kan bibringe byen attraktive grønne og blå elementer. Kommunernes skybrudsoplande er prioriteret på baggrund af en vurdering af oversvømmelsesrisikoen i de enkelte oplande. Indre By hører sammen med vandoplandene Vesterbro, Ladegårdsåen og Østerbro til de højest prioriterede oplande.

3 SKYBRUDSOPLAND BAGGRUND OG UDFORDRINGER Skybrudsområdet Indre By afgrænses af Nørre Voldgade og Havnen samt af baneterrænet ved Hovedbanegården og Kastellet. Bydelen indeholder Købehavns historiske og turistmæssige centrum foruden nationale, regionale og lokale nøgleinstitutioner. EKSEMPEL Området indeholder også mange hoteller, kontor- og servicefunktioner foruden et rigt restaurations- og caféliv. Området har været og er fortsat i voldsom udvikling med renovering af byrum, nye bygninger og transportinfrastruktur, herunder metro og cykelstier. Indre By ligger lavt i forhold til resten af byen og blev særlig hårdt ramt af skybruddet 2. juli Det blev udpeget som et højt prioriteret indsatsområde på baggrund af risikovurderingen i kommunens Skybrudsplan. På kortet ses en modellering af en 100-års regn og med gult, orange og rødt er angiver de områder, hvor vandstanden kan forventes at overskride 10 cm ifm. skybrud. I dette resumé præsenteres potentielle løsninger for, hvordan vi kan beskytte Indre Bys mange kulturhistoriske værdier, hovedfærselsårer samt forretningsliv og private ejendomme. A B DEN OVERORDNEDE UDFORDRING I Den overordnede udfordring i området er at sikre, at skybrudsvand kan løbe i havnen uden at højvande kan trænge ind i byen. Ligeledes skal det sikres, at vandet kan transporteres fra Nørre Voldgade mod havnen ad skybrudsveje. Endelig skal vandtilstrømningen til lokale lavpunkter begrænses mest muligt. Kajkanten skaber en barriere i forhold til at få vandet ud i havnen. Kajen ligger generelt i kote 2-2,2 for at beskytte mod højvande, og områderne bag kajen ligger 0,5 m lavere. Det er desuden ikke alle veje, der falder jævnt mod havnen, hvilket er en udfordring for åben bortledning af vandet. Kort som viser deloplandafgrænsning. Kortet skal supplere afsnittet, Overordnede udfordringer i området. Fig 1 Indre By. Terrænoversvømmelser ved 100 års regn. Orange og rød viser, hvor vandstanden kan forventes at overskride 10 cm. i forbindelse med skybrud

4 OPDELING AF I LOKALE VANDOPLANDE Indre by opdeles ud fra en analyse af, hvor vandet samler sig naturligt i de lavstliggende områder. Indre By opdeles i tre hovedoplande: a)indre By Nord, b)indre By Midt og c) Indre By Syd. Indre By Nord består af parkerne Østre Anlæg, Botanisk Have og Kongens Have samt Kastellet og Ny København (der inkluderer Frederiksstaden). Hele området hælder ned mod havnen, og der er tre hovedstrømningsveje: 1. Langs Grønningen og Esplanaden evt. med sidegren til Toldbodgade via St. Kongensgade og Amaliegade. 2. Fra Gothersgade og Kongens Have og ned mod Toldbodgade nord via St. Kongensgade, Fredericiagade og Amaliegade. 3. Fra Kongens Nytorv ad St. Kongensgade Gade til Marmorkirken, videre ad Fredericiagade, Amaliegade mod Toldbodgade nord. Området omkring Skt. Annæ Plads har sit eget opland. Indre By Midt består af Middelalderbyen mellem Gothersgade/Nyhavn og Vester Voldgade. Området inkluderer Slotsholmen. Indre By Midt kan underopdeles i oplande der afvander mod Havnegade, Ved Stranden og Nybrogade, samt Slotsholmen som er et seperat opland. Indre By Syd består af området mellem baneterrænet i syd og Vester Voldgade. Oplandet syd for H.C. Andersens Boulevard afvander mod Langebro og oplandet ved Frederiksholm afvander mod Frederiksholms Kanal. A EKSEMPEL B Kort som viser deloplandafgrænsning. Kortet skal supplere afsnittet, Overordnede udfordringer i området. Fig. 2 Indre By er opdelt i tre hovedoplande - Indre By Nord, Indre By Midt og Indre By Syd.

5 LØSNINGER NORD Hovedgrebene i dette område handler dels om at minimere tilstrømning af skybrudsvand til området omkring Marmorkirken (St. Kongensgade og Bredgade) og derefter ad Fredericiagade til Amaliegade, dels at bortlede skybrudsvand fra Grønningen og Esplanaden. Tilstrømningen til St. Kongensgade og Bredgade begrænses med en række kotereguleringer af veje, skybrudsledninger samt ekstra vejriste til at fjerne vandet fra vejarealerne. Det er ikke fundet realistisk at finde areal til grønne løsninger, forsinkelser, m.v. ALTERNATIV 1: LUKKET KANAL UNDER CYKELSTI I GRØNNINGEN/ESPLANADEN Denne løsning indeholder en lukket kanal i hver side af Grønningen (f.eks. under cykelstien), der fortsætter Esplanaden, hvor skybrudsrøret fra St. Kongensgade også er tilsluttet. Kanalen i Esplanaden tilsluttes to eksisterende overløbsrør ved Churchillparken. For Skt. Annæ Plads er der sat et pladsrenoveringsprojekt igang. Projektet indeholder bortledning af skybrudsvand og frakobling af daglig regn. Projektet står over for godkendelse i Borgerrepræsentationen og har været i høring hos relevante interessenter. Langs Grønningen og Esplanaden er tre alternativer foreslået: Fig. 3 Forslag til nedgravet og lukket kanal under cykelsti i Grønningen og Esplanaden FORDELE Kan anlægges uafhængigt af andre byfunktioner ULEMPER Meget dyr løsning både ved anlæg og drift Ikke speciel synlig, kun skybrudsriste synlige Lav fleksibilitet

6 ALTERNATIV 2: SKYBRUDSVAND UDLEDES TIL KASTELSGRAVEN Denne løsning indeholder tre udledningspunkter til den ydre Kastelsgrav. Skybrudsvandet opsamles i skybrudsriste ved Jens Kofods Gade, Hammerensgade og hvor Esplanaden, Bredgade og Grønningen mødes. Afgørende for denne løsning er, at vandstanden i hele Kastelsgraven stiger mindre end ca. 10 cm, og en detaljeret hydraulisk beregning på det ombyggede udløbsbygværk skal dokumentere dette. Udløbsbygværket har i dag reduceret hydraulisk kapacitet, og en ombygning af overløbsfunktionen vil forbedre de hydrauliske forhold væsentligt. Hvis det findes nødvendigt, kan der etableres et ekstra overløb til de to tunnelledninger, der har udløb ved Nordre Toldbod. Dette kræver, at der lægges en overløbskanal i Churchilparken. Denne kan udføres lukket (og skjult af græs) eller åben. Det vurderes umiddelbart, at belasningen (den hydrauliske og den forureningsmæssige) ikke giver problemer ved skybrud, men dette bør eftervises. Fig. 5 Skybrudsvand opsamles og ledes til Kastelsgraven og havnen via Nordre Toldbod Grønningen Cykelsti Fortov FORDELE Billig løsning både ved anlæg og drift Metode godkendt af Fredningsnævn Kastelsgraven ULEMPER Bekymring for forurening af Kastelkanalen Bægrænset vadnkapasistet i Kastelskanalen kan være et problem Ikke speciel synlig, ingen rekreativ merværdi Fig. 4 Opsamling af regnvand via rist til lukket rørløsning med overløb til Kastelsgraven

7 ALTERNATIV 3: ÅBEN GRØN OG BLÅ LØSNING I GRØNNINGEN/ESPLANADEN Den åbne løsning for Grønningen og Esplanaden indeholder en trug-formet sti i Kastelsparken og Churchilparken, som fyldes med vand ved skybrud. Vandet udledes ved Nordre Tolbod. SNIT A-A FORDELE Nyt spændende grønt-blåt element i Kastelsparken Meget synlig løsning ULEMPER Dyr løsning Lille rekreativ effekt da der allerede er grønne områder i forvejen Fig. 7 Snit A-A viser, hvordan Grønningen kan se ud i en hverdagssituation (øverst) og i en ekstremregns-situation (nederst). fig. 6 Plan over løsnigsforslag i Churchillparken. A A

8 LØSNINGER MIDT Løsningsforslaget for Indre By Midt indeholder en af installering af skybrudsriste tæt på kajen mod Slotsholskanalerne og Havnen. Der er i 2012 installeret skybrudsriste i Ved Stranden og i Ny Kongensgade, og det foreslås, at denne metode gennemføres i andre lavpunkter bag kajen. Vejene i Indre By midt fungerer som skybrudsveje, som de er i dag. Med undtagelse af Kompanistræde, hvor omprofilering eller individuel beskyttelse af kældernedgange skal vurderes i detaljer. Det forslås, at problemer på Slotsholmen kan løses ved afkobling af tag- og vejarealer fra kloak (en separering) som føres ud via udløb 14 og 15 (se kort), for enden af Slotsholmsgade og ved Chr. IV s Bryghus. Udløbenes placering og antal fastlægges endeligt i tæt samarbejde med bl.a. Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme ifm. en projektering af separeringen. Grunden til at en separering er særlig fordelagtig for Slotsholmen er, at alle bygninger ligger relativt nær vandet. Separering af daglig regn og håndtering af skybrudsvand kan i dette tilfælde samles i én løsning. Slotsholmen har et areal på 21,2 ha. Det kan blive aktuelt at forrense tagvand fra kobbertage (f.eks. Christiansborg). Dette afhænger af en vurdering af, i hvilket omfang der frigives kobber til det afstrømmende tagvand. Fig. 8 Pilene viser de punkter, hvor vandet udledes fra Indre By Midt samt spærring af vand fra Vester Voldgade. De røde streger viser spærring af vand fra Vester Voldgade. Eksempel på skybrudsrist i Indre By

9 LØSNINGER SYD For at undgå at skybrudsvand fra den nordligste del af området omkring Vester Voldgade afstrømmer til Frederiksholms Kanal via Lavendelstræde, Farvergade, Løngangsstræde og Stormgade (hvor det medfører lokale oversvømmelser) foreslås det, at vandet føres ad Vester Voldgade til havnen. For at reducere vand på overfladen ved Vesterbrogade/Jerbanegade/Axel Torv området, samt oversvømmelse af Tivoli og bygningerne syd for Glyptoteket foreslås, at der kan føres skybrudsvand ad H.C. Andersens Boulevard til havnen. Rådhuset vil også kunne frakobles med disse løsninger. I begge veje kan skybrudsvandet føres i en lukket løsning, dvs. i kanaler under overfladen (f.eks. cykelsti). I H. C. Andersens Boulevard kan vandet føres i en åben løsning, hvor en del af vej/cykelsti arealet sænkes. FORSLAG TIL ÅBEN LØSNING I VESTER VOLDGADE Vester Voldgade falder ikke jævnt mod havnen, idet der er en stigning omkring krydset ved Stormgade. Dette betyder, at en åben løsning vil føre til meget dybe kanaler for at opnå et passende fald mod havnen. Det vurderes at dette i væstentlig grad vil ændre gadens udformning og brug negativt, og denne mulighed er derfor ikke undersøgt nærmere. FORSLAG TIL LUKKET LØSNING I VESTER VOLDGADE I hver side af vejrummet, under dybdepunktet i fortovet placeres en cm bred kanal med riste, der kan føre regnvandet fra fortovet til kanalen. Herefter retableres fortovet, idet der placeres lange riste i bunden af vandrenden (se fig. 10). Ristene skal placeres, så de forhindrer, at skybrudsvand løber ind i sidegaderne og ind mod Indre By Midt, f.eks. ved Vartov. Det vurderes at denne er den eneste realistiske løsningsmulighed. Fig. 9 Forslag til placering af lukkede skybrudskanaler i H.C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade Kanalerne løber fra Rådhuspladsen i begge sider ned til udløb ved Christians Brygge. Løsningen vises sammen med den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard (se næste forsalg). FORDELE Mindre trafikale gener ved anlæg Kan anlægges unden at skulle opbryde eksisterende nyanlagt cykelsti ULEMPER Dyr løsning Bidrager ikke rekreativt i området Fig. 10 Principsnit for en skybrudskanal der kan anlægges under Vester Voldgade.

10 FORSLAG TIL LUKKET LØSNING I H.C. ANDERSENS BOULEVARD Den lukkede løsning for H.C. Andersens Boulevard består af betonkanaler, som mest sandsynligt placeres under cykelstierne i hver side, evt. i forbindelse med ombygning af cykelstierne til cykelsuperstier. Vandet samles ved Christiansborggade og ledes til de lukkede kanaler i Vester Voldgade og føres samlet ud ved Christians Brygge. Kanalerne kan udføres sammen med udbygning af cykelstierne til cykelsuperstier. FORSLAG TIL ÅBEN LØSNING I H.C. ANDERSENS BOULEVARD H.C. Andersens Boulevard er et af landets mest trafikerede gader med både biler, cykler og gående. Den centrale placering i byen gør, at det er et område, som mange passerer dagligt. Et grønt rekreativt tiltag på dette sted vil derfor være markant for byen. Forslaget er her gennemgribende, idet det etablerer en grøn boulevard, der udover at håndtere frakoblet daglig regn også kan håndtere skybrud. Fig. 11a Visualiseringen viser det grønne forløb ved tørvejr. En regnrende ligger som en grøn midterrabat,som adskiller cykelister og biltrafik. FORDELE Billigere løsning end en lukket løsning Meget synlig, tilfører et grønt-blåt element til byen Forbedrer sikkerheden for cyklister ULEMPER Nedlæggelse af parkeringspladser(skråparkering på boulevarden) H C. Andersens boulevard reduceres med en kørebane i tilfælde af kraftige skybrud Fig. 12 Plantegning som viser løsningsforslag til åben løsning for H.C. Andersens Boulevard Fig. 11b Ved et kraftigt skybrud håndteres regnen ved at midterrabatten og en kørebane oversvømmes. Det vil forsat være muligt både at cykle og køre bil.

11 SNIT A-A, H.C. ANDERSENS BOULEVARD Fig. 14a H.C. Andersens Boulevard i en hverdags situation. Fig. 13 Skybrudsvejen er udformet som et grønt forløb, der integreres i kørebane og cykelsti. Ved almindelig regn fyldes kun midterrabatten med vand og der skabes en dynamisk grøn/blå adskillelse af cykelister og biltrafik. Ved ekstremregn- situationer kan de store vandmængder håndteres ved at opfylde både cykelsti og én kørebane. Bilister og cykelister kan i stedet anvende de andre kørebaner eller fortovet. Fig. 15 Udsnit af fig 12. Fig. 14b H.C. Andersens Boulevard i en ekstremregn situation. A A

12 ØKONOMI Økonomien er opgjort i prisniveau 2013 inklusiv projektering, ledningsomlægninger, byggeplads og uforudsigelige udgifter under hensynstagen til det nuværende detaljeringsniveau. Økonomien er opdelt efter de oplande, hvori skybrudsløsningerne etableres. Anlægs- og driftsøkonomi for de løsninger hvor der er alternativer er opgjort for Grønningen/Esplanaden og for H. C. Andersens Boulevard. ANLÆG ANLÆGS- GRØNNINGEN/ ESPLANADEN: KANALER UNDER CYKELSTIER UDLEDNING TIL KASTELGRAVEN* UDGIFT KK MIO. KR. ANLÆGS- UDGIFT HOFOR MIO. KR. DIFTSUDGIFT KK MIO. KR./ÅR DIFTSUDGIFT HOFOR MIO. KR./ÅR , ,1 ÅBEN KANAL I PARKSTI ,03 0,07 SAMLET OVERSLAG ANLÆGSUDGIFT KK MIO. KR. ANLÆGSUDGIFT HOFOR MIO. KR. DIFTSUDGIFT KK MIO. KR./ÅR DIFTSUDGIFT HOFOR MIO. KR./ÅR Min. 0 Min. 202 Min. 0 Min. 0 Maks. 15 Maks. 248 Maks. 0,08 Maks. 1,03 Alle investeringer under overfladen, dvs. rør og lukkede kanaler gennemføres, finansieres, driftes og ejes af HOFOR. Investeringer i åbne løsninger medfinansieres af HOFOR iht. Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb, men ejes og driftes af kommunen. ANDRE INDGREB I NORD: SKT. ANNÆ PLADS, UDLEDNINGER TIL HAVNEN, VEJREGULERINGER ,34 INDGREB I MIDT: UDLEDNINGER TIL HAVNEN, VEJREGULERINGER ,34 H.C. ANDERSENS BOULEVARD: ÅBEN LØSNING ,05 0,05 KANALER UNDER CYKELSTIER ,15 VESTER VOLDGADE: LUKKEDE KANALER UNDER FORTORV ,1 *)Løsningen hvor skybrudsvandet føres til Kastelsgraven kan medføre at eksisterende udløbsbygværk bygges om så det fungerer mere hydraulisk effektivt. Denne udgift er ikke medregnet, men skønnes groft at udgøre mindre end 0,5 mio. kr.

13 FORVALTNINGENS OG VURDERING På baggrund af konkretiseringsarbejdet har projektgruppen foretaget en vurdering af de to løsningsmodeller ud fra nogle vurderingskriterierm, der er fælles for alle skybrudsoplandene. GRØNNINGEN/ESPLANADEN: H.C. ANDERSENS BOULEVARD: Kanaler under cykelstier Udledning til Kastelsgraven Åben kanal i Kastelsparken Kanaler under cykelstier Åbne kanaler Høj synergi med andre bystrategier Høj synergi med andre bystrategier Høj synlighed Høj synlighed Høj multifunktionalitet Høj multifunktionalitet Høj synergi med anden planlægning Høj synergi med anden planlægning Let at gennemføre Let at gennemføre Høj robusthed for ændrede klimaforudsætninger Høj robusthed for ændrede klimaforudsætninger Merværdi for byens liv Merværdi for byens liv Lavt omkostningsniveau Lavt omkostningsniveau FORKLARING PÅ VURDERINGSKRITERIER SYNERGI MED BYSTRATEGI Graden af synergi med Københavns Kommunes øvrige relaterede srategier fx. Miljømetropol, Metropol for Mennesker, Københavns Cykelstrategi SYNLIGHED Graden af, hvor synlige skybrudsløsningerne er. MULTIFUNKTIONALITET Vurdere i hvor høj grad løsninger giver mulighed for at løse andre problemer i byen eller tilføre andre funktioner. SYNERGI MED ANDEN PLANLÆGNING Graden af, hvor meget løsningen understøtter andre planer i kommunen. Fx grønne planer etc. GENNEMFØRLIGHED Graden af, hvor nemt løsningen kan gennemføres og implementeres i byen. ROBUSTHED FOR ÆNDREDE KLIMAFORUDSÆTNINGER Graden af at kunne tilpasse løsningen, hvis de klimamæssige forudsætninger ændres ØKONOMISKE OMKOSTNINGER De samlede anlægs og drift udgifter baseret på en xx årig periode. I vurderingen kompenseres ikke for de eventuelle værdiskabende faktorer som løsningen kan genere.

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO É RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN LADEGÅRDSÅ, FREDERIKSBERG ØST OG VESTERBRO SKYBRUDSOPLANDENE NH Brønshøj - Husum Østerbro Bispebjerg Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest Indre by Frederiksberg

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL

LIQUID LANDSCAPES. v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL v/ Kamilla Aggerlund & Helle Rye Westphall - Landskabsarkitekter MDL Blå og grønne visionære klimabyer Innovativ klimatilpasning Blå

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme Tendens Tendens Energistyring Besparelse Areal Frd. holms Kanal 21 K 1220 København K 147 112 106 37.000 1.636 m2 Frd. holms Kanal 21-23 1250 København K 182 174 159 99 55.000 4.350 Frd. holms Kanal 25-27

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN. København Vest og Frederiksberg Vest

RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN. København Vest og Frederiksberg Vest RESUMÉ KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN København Vest og Frederiksberg Vest 1 Bispebjerg, Ryparken Dyssegård Nørrebro Østerbro SKYBRUDSOPLANDENE I KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG I forbindelse med det meget

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby

Morgenmadsrestaurant Breakfast restaurant Lobby Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linier, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne

TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne TU og den praktiske planlægning - ud over stepperne Lykke Magelund, Tetraplan Tre temaer seks cases Stedfæstede TU data til beskrivelse af rejsestrømme Efterspørgsel øst/vest (DSB) Efterspørgsel i Midtjylland

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Iagttagelser af problemer med Oversvømmelser i foreningens område. Ved bestyrelsesmedlem: Torben Strange Jensen Grundejerforeningens område: Drosselvænget Den Spanske Plads

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Lobby Med sin varme imødekommende atmosfære og minimalistiske linjer, er designperlen The Square det naturlige valg, både når det gælder forretning og fornøjelse. Hotellets unikke placering på Rådhuspladsen,

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2

Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus

Læs mere

Brasserie Imperial Lobby

Brasserie Imperial Lobby Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015

Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen. Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Adskillelse af regnvand og spildevand i Risvangen og Vorrevangen Besøg i syv demonstrationshaver juni 2015 Udledning til Aarhus Vands nye regnvandssystem eller håndtering af regnvand i egen have Adskillelse

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Lobby Klassisk dansk design og moderne arkitektur kendetegner det dynamiske 4-stjernede Imperial Hotel, der ligger i hjertet af København, kun to minutters gang fra Tivoli, Rådhuspladsen og Strøget. Værelserne

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 2. Status på antal elbilplad og belægningsprocent I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 22. september

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Skybrudsplanen. Signaturprojekter i Vanløse. Harrestrup Å. Grøndals Å. August 2014. Krogebjergparken. Grøndalsparken. Damhusengen.

Skybrudsplanen. Signaturprojekter i Vanløse. Harrestrup Å. Grøndals Å. August 2014. Krogebjergparken. Grøndalsparken. Damhusengen. Skybrudsplanen Harrestrup Å Krogebjergparken Nord Krogebjerg, Damhuseng og Damhussø Grøndals Å Løber rørlagt gennem hele Grøndalsparken verløb fra Vestvolden og oppumpning fra Harrestrup Å 10 Krogebjergparken

Læs mere