patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift"

Transkript

1 patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

2 Grundlag for projektgennemførelse NHN har behov for så tidligt som muligt at få opbygget en bred, ambitiøs og kompetent rådgiverorganisation, der med relativt kort varsel sætter NHN i stand til at eksekvere relevante teknologiske beslutninger i forhold til hospitalsbyggeriet Formålet med dette projekt har været at afdække rådgivermarkedet på fem udvalgte områder (bruttoliste), samt udarbejde et forslag til en række grupperinger af rådgivningsydelserne, der kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud. Bruttolisten og grupperingerne bidrager med en baggrundsviden og struktur, som NHN kan anvende i det videre forløb med valg af udbudsstrategi Fokus har været at bidrage til at identificere mulige rådgivere, som opfylder kravene til et innovativt fremtidigt hospital, og herunder at identificere en række rådgivere der kan bidrage til opfyldelsen af dette mål. Udgangspunktet har været teknologi, dog uden specifikt at fokusere på eksempelvis software, hardware, applikationer eller lignende Udbudsgrupperne er udarbejdet på grundlag af NHN s input. Projektet har ikke haft til formål at definere de endelige ydelseskategorier eller udvikle den endelige ydelsesbeskrivelse. De endelige ydelseskategorier og fordelingen af udbud, afgøres endeligt af NHN på baggrund af denne rapport Projektet er gennemført i perioden 5. januar februar Grundet den korte tidshorisont samt det store antal virksomheder på markedet, har den afsatte tid ikke givet mulighed for gennemgang og vurdering af alle virksomheder. Derfor er der alene tale om en overordnet vurdering, som er baseret på en begrænset afsøgning af rådgivermarkedet. Ligeledes er der ikke gennemført interviews med rådgivere

3 Resumé af afdækning af markedet for rådgivningsydelser Datagrundlag Kategorier, bruttoliste og udvalgte rådgivere Område-gruppering af rådgivningsydelser Dette ark dokumenterer den anbefalede områdegruppering af rådgivningsydelserne, som kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud Antal Antal rådgiver Antal Reviewet af Kategorier Definition af kategori virksomheder Antal rådgiver og leverandør leverandør Dækningsgrad Status ACN NHN 1. Infrastruktur Infrastruktur dækker over netværk, printere og telefoni Acceptabel Godkendt Ja 1.1 Netværk Netværk indeholder en generel kategori samt struktureret kabling og infrastruktur God Godkendt Ja Generelt Generelt netværk omhandler netværksudstyr og trådløse netværk inkl. Accesspunkter God Godkendt Ja Struktureret kabling/passiv infrastruktur Struktureret kabling indeholder kobber- og fiberkabler, pds stik, krydsfelter, racks og føringsveje samt 43rådgivning heraf God Godkendt Ja 1.2 Printere Printer indeholder en generel kategori samt lavelprintere og armbåndsprintere Acceptabel Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler multifunktionsmaskiner, scannere, printere og kopimaskiner God Godkendt Ja Labelprinter Labelprinter til udskrivning af eksempelvis stregkoder og personidentificering Acceptabel Godkendt Ja Armbåndsprinter Armbåndsprintere til udskrivning af armbånd for at sikre eksempelvis personidentifikation Acceptabel Godkendt Ja 1.3 Telefoni (Kommunikation) Telefoni og kommunikation indeholder en generel kategori, Fastnet og IP telefoni (inkl. VoWifi), mobiltelefoni 59 og DAS-anlæg 18 samt håntering 37 af devices 4 God Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler generel telekommunikationsrådgivning og viden herom God Godkendt Ja Fastnet- og IP-telefoni (inkl. VoWifi) Fastnet- og IP-telefoni dækker tillige over VoWifi (voice over wifi) God Godkendt Ja Mobiltelefoni og DAS-anlæg Mobiltelefoni og DAS-anlæg dækker primært over indendørs mobiltelefoni og sikring af signal (eksempelvis 25 3G eller 4G) God Godkendt Ja Telefonienheder: Tablets, Mobiltelefoner, Mobile IP-telefoner, Devices dækker Smartphones over alt fra fastnet og trådløse IP-telefoner til smartphones og tablets God Godkendt Ja 2. Bygningsdrift & sikkerhed Bygningsdrift og sikkerhed er en bred disciplin med øget fokus på IT understøttelse Acceptabel Godkendt Ja 2.1 Bygningsdrift Bydningsdrift indeholder CTS, IBI, BAS og SRO, styring af procesudstyr, elevatorer og andetm, samt TETRA/SINE 32 dækning Acceptabel Godkendt Ja CTS, IBI, BAS og SRO CTS, IBI, BAS og SRO dækker over intelligente bygningsinstallationer, styring og kontrol (eksempelvis 23 af vand, varme, lys 4og klima) 14 5 God Godkendt Ja Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Styring af processudstyr, elevatorer og andet skal tillige kunne kommunikere med MES God Godkendt Ja TETRA/SINE dækning TETRA/SINE dækning omhandler digital radiokommunikaton til nødstilfælde Acceptabel Godkendt Ja 2.2 Bygningssikkerhed Udelukkende bygningssikkerhed (dermed ikke IT) God Godkendt Ja Generelt Generelt bygningssikkerhed omfatter generel sikkerhedsrådgivning omkring bygninger og adgang dertil God Godkendt Ja Videoovervågning Videoovervågning omhandler både materialer samt software til overvågning God Godkendt Ja Adgangskontrol Adgangskontrol indeholder alle aspekter af adgangskontrol, som kan indebære kort, brikker, fingeraftryk, 23 øjenscanning God Godkendt Ja Porttelefoner Porttelefoner omfatter både materialer samt software til åbning God Godkendt Ja Kilder til datagrundlag: Desk research, Accenture research, informationer fra diverse interesseorganisationer, offentligt tilgængelige informationer (www) samt NHN Bruttolisten er udarbejdet med udgangspunkt i fastlagte kategorier for ydelserne. Bruttolisten (~650 i alt) var grundlaget for udvælgelse af 25 rådgivere til detaljeret dokumentation. Hovedparten af kategorierne anses for at være dækket af de udvalgte rådgivere Udbudsdesign for rådgiverudbud Teknologi-trends Udbudsdesignet består i et oplæg udarbejdet på basis af en struktureret proces, hvor NHN har været involveret i tilpasning og justering. Det anbefalede udbudsdesign er en hybrid løsning, som tilsigter NHN s rådgiverbehov i dybde og bredde (ikke endeligt) Den teknologiske udvikling åbner nye muligheder. NHN har mulighed for at tænke disse ind i designet af fremtidens hospital. Fremtidens teknologi er patient-centreret og patienten kan sikres det højeste niveau af medicinsk behandling og patientsikkerhed

4 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

5 Baggrund og den løste opgave Baggrund Med Hospitalsplan 2020 er beslutningen taget om at fusionere de tre eksisterende hospitaler i Nordsjælland, Hillerød, Helsingør og Frederikssund og samle dem i et nyt akuthospital ved Hillerød: Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) Hospitalet vil rumme fælles akutmodtagelse, ca. 662 senge i en-sengestuer og 24 specialer med tidssvarende og effektive tilbud til patienter, pårørende og medarbejdere i rammer, som understøtter best practice inden for såvel behandling som uddannelse og forskning Samlet set bliver byggeriet på ca m 2 med en samlet anlægssum på 3,8 mia. dkr. Heraf vil ca. 700 mio. dkr. skulle anvendes til it, medicoteknik, apparatur og specialudstyr Der er derfor et behov for, at NHN så tidligt som muligt får opbygget en bred, ambitiøs og kompetent rådgiverorganisation, der med relativt kort varsel sætter NHN i stand til at eksekvere relevante teknologiske beslutninger Der er række områder, hvor Region Hovedstaden og NHN ikke besidder de nødvendige interne kompetencer til at levere bygherrerådgivning Projektformål 1. Afdække rådgivermarkedet inden for: Løsninger omkring bygningsdrift Logistik-løsninger Telefoni Medico og medicinsk-udstyr 2. Udarbejde forslag til en række forskellige grupperinger af rådgivningsydelserne ud fra de forskellige rådgiveres kompetencer, der kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud 3. Redegørelse for om rådgiverne er til stede på det danske marked uden at udelukke muligheden for at anvende udenlandske rådgivere Nøglespørgsmål som projektet skal besvare Hvilke potentielle rådgivere (leverandører) findes der på de respektive områder? Er rådgiverne repræsenteret i Danmark? Nøgletal om de udvalgte virksomheder: Antal ansatte, omsætning, alder og geografisk spredning (i det omfang det er muligt) Hvordan kan NHN mest hensigtsmæssigt opdele de efterfølgende rådgivningsudbud? Er der noget, som NHN bør tage med i betragtning mht. udvikling og trends på området?

6 Leverancer Aktiviteter Tidsplan for afdækning af markedet for rådgivningsydelser - Traditionel udbudsproces (udbudsdesign) - Behovsafdækning Markedsafdækning Udbudsstrategi Kravspecifikation Udbudsbekendtgørelse Tidsplan 17/12 20/1 27/1 5/2 12/2 Udarbejde bruttoliste på rådgivere Gennemføre yderligere data indsamling for udvalgte rådgivere Udarbejde grupperinger af rådgivningsydelserne Samle og skrive rapport Definition og fastlæggelse af kriterier Markedstrends og konkurrencesituation Indsamling af input fra Accenture og andre Enighed om nødvendig rådgiverinformation Opsamlingsmøde med NHN Indsamling af yderligere informationer Opsamlingsmøde med NHN Bearbejdning af indsamlet data Grupperinger af rådgivningsydelserne Workshop med NHN Skrive endelig rapport Review Færdig rapport Bruttoliste med potentielle rådgivere Udvalgte rådgivere til yderligere data indsamling Nettoliste med rådgivere på områderne 1 slide pr. leverandør Grupperede rådgivningsydelser Færdig rapport i PowerPoint med tilhørende bilag

7 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

8 Udbudsdesignet er udarbejdet på basis af en struktureret proces, hvor NHN løbende har været involveret Fastlæggelse af kategorier Udarbejdelse af bruttoliste Dokumentation for udvalgte rådgivere Inddeling af kompetenceelementer i kategorier Review af kategorier med NHN Endelig tilpasning Vurdering af relevans, kompetencer samt ydelser Mapning af kompetencer mod definerede kategorier Internt review og kvalitetssikring af kategorisering og mapning NHN review og valg af rådgivere til yderligere belysning Udarbejdelse af 1 side med udvalgt information pr. rådgiver Løbende berigelse af bruttolisten med evt. nye rådgivere NHN review Udbudsdesign Udarbejdelse af oplæg til potentielt udbudsdesign på baggrund af NHN s situation og behov

9 Definition af evalueringskategorier til brug for udarbejdelse af bruttoliste (1/2) Infrastruktur Bygningsdrift og sikkerhed Systemer og devices Netværk Generelt (netværksudstyr og trådløse netværk) Struktureret kabling/passiv infrastruktur Printere Generelt (Printer/multifunktions-maskiner) Labelprinter Armbånds-printer Telefoni (kommunikation) Generelt Fastnet- og IP-telefoni Mobiltelefoni og DAS-anlæg Devices Bygningsdrift CTS, IBI, BAS og SRO Styring af procesudstyr, elevatorer og andet TETRA/SINE dækning Bygningssikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Porttelefoner Skærme Patientskærme og infoskærme Elektroniske tavler til klinisk logistik Videokonference Generelt Kliniske videokonferencer, teletolkning og hjemmemonitorering Kliniske håndholdte devices* Håndholdte stregkode-scannere Alarmkald Sectio, hjerte, overfaldsalarmer, osv. Telemedicinske løsninger * Kategorien blev først tilføjet efter bruttolistens udarbejdelse og er derfor ikke vurderet for alle virksomheder, men kun udvalgte Bruttolisten og evalueringskategorierne bidrager med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb. Formålet har ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område

10 Definition af evalueringskategorier til brug for udarbejdelse af bruttoliste (2/2) Logistik og sporbarhed Medico og medicinsk udstyr Intern værdikæde og organisering* Hardware RFID (porte, tags og antenner) WiFi tags Løsninger MES (herunder AGV-styring, Material Management, Warehouse Management med SAP integration) AGV Sporbarhedssystem (lokalisering af personer og udstyr) Forretningsapplikationer (ekstern transport management, task management, sengeadministration, wayfinder, transport management (mellem matrikler)) Dosisdispensering af medicin Rørpost Sengevask Generelt Specifikt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk (laboratorieudstyr og indretning) Specifikt rådgivere ikke prioriteret Gynækologi og obstetrik Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi Kirurgi Lunge- og infektionsmedicin Neurologi Reumatologi Øjenafdeling Akutafdeling Øre, Næse, Hals * Kategorien blev først tilføjet efter bruttolistens udarbejdelse og er derfor ikke vurderet for alle virksomheder, men kun udvalgte Bruttolisten og evalueringskategorierne bidrager med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb. Formålet har ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område

11 En række kilder har muliggjort udarbejdelsen af bruttolisten over den begrænsede tidsperiode bruttolisten er ikke udtømmende Generelt Væsentligste kilder: Krydstjek af ydelser for udvalgte rådgivere baseret på deres hjemmesider 1. Infrastruktur 2. Bygningsdrift og sikkerhed 3. Systemer og Devices 4. Logistik og sporbarhed 5. Medico Accenture Research - Market overview Prækvalificerede leverandører til Region Hovedstaden og Region Sjælland rammetilbud IT Brancheforeningen DI ITEK Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Dansk Facilities Management Netværk Lister udleveret af NHN Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Healthcare Denmark Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Welfaretech Accenture Research - Market overview Medicoindustrien Welfaretech Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) Healthcare Denmark

12 Kategoriernes dækningsgrad i relevante rådgivere er generelt god, men enkelte områder har ikke en høj dækningsgrad Liste med dækningsgrad for rådgivningsydelser Område-gruppering af rådgivningsydelser Dette ark dokumenterer den anbefalede områdegruppering af rådgivningsydelserne, som kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud Antal Antal rådgiver Antal Reviewet af Kategorier Definition af kategori virksomheder Antal rådgiver og leverandør leverandør Dækningsgrad Status ACN NHN 1. Infrastruktur Infrastruktur dækker over netværk, printere og telefoni Acceptabel Godkendt Ja 1.1 Netværk Netværk indeholder en generel kategori samt struktureret kabling og infrastruktur God Godkendt Ja Generelt Generelt netværk omhandler netværksudstyr og trådløse netværk inkl. Accesspunkter God Godkendt Ja Struktureret Struktureret kabling indeholder kobber- og fiberkabler, pds stik, krydsfelter, racks og føringsveje samt 43rådgivning heraf God Godkendt Ja kabling/passiv infrastruktur 1.2 Printere Printer indeholder en generel kategori samt lavelprintere og armbåndsprintere Acceptabel Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler multifunktionsmaskiner, scannere, printere og kopimaskiner God Godkendt Ja Labelprinter Labelprinter til udskrivning af eksempelvis stregkoder og personidentificering Acceptabel Godkendt Ja Armbåndsprinter Armbåndsprintere til udskrivning af armbånd for at sikre eksempelvis personidentifikation Acceptabel Godkendt Ja 1.3 Telefoni (Kommunikation) Telefoni og kommunikation indeholder en generel kategori, Fastnet og IP telefoni (inkl. VoWifi), mobiltelefoni 59 DAS-anlæg 18 håntering 37 4 God Godkendt Ja og samt af devices Generelt Den generelle kategori omhandler generel telekommunikationsrådgivning og viden herom God Godkendt Ja Fastnet- og IP-telefoni (inkl. VoWifi) Fastnet- og IP-telefoni dækker tillige over VoWifi (voice over wifi) God Godkendt Ja Mobiltelefoni og DAS-anlæg Mobiltelefoni og DAS-anlæg dækker primært over indendørs mobiltelefoni og sikring af signal (eksempelvis 25 4G) God Godkendt Ja 3G eller Telefonienheder: Tablets, Mobiltelefoner, Mobile IP-telefoner, Devices dækker Smartphones over alt fra fastnet og trådløse IP-telefoner til smartphones og tablets God Godkendt Ja 2. Bygningsdrift & sikkerhed Bygningsdrift og sikkerhed er en bred disciplin med øget fokus på IT understøttelse Acceptabel Godkendt Ja 2.1 Bygningsdrift Bydningsdrift indeholder CTS, IBI, BAS og SRO, styring af procesudstyr, elevatorer og TETRA/SINE 32 dækning Acceptabel Godkendt Ja andetm, samt 23 af lys God Godkendt Ja CTS, IBI, BAS og SRO CTS, IBI, BAS og SRO dækker over intelligente bygningsinstallationer, styring og kontrol (eksempelvis vand, varme, og klima) Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Styring af processudstyr, elevatorer og andet skal tillige kunne kommunikere med MES God Godkendt Ja TETRA/SINE dækning TETRA/SINE dækning omhandler digital radiokommunikaton til nødstilfælde Acceptabel Godkendt Ja 2.2 Bygningssikkerhed Udelukkende bygningssikkerhed (dermed ikke IT) God Godkendt Ja Generelt Generelt bygningssikkerhed omfatter generel sikkerhedsrådgivning omkring bygninger dertil God Godkendt Ja og adgang Videoovervågning Videoovervågning omhandler både materialer samt software til overvågning God Godkendt Ja Adgangskontrol Adgangskontrol indeholder alle aspekter af adgangskontrol, som kan indebære fingeraftryk, 23 øjenscanning God Godkendt Ja kort, brikker, Porttelefoner Porttelefoner omfatter både materialer samt software til åbning God Godkendt Ja For yderligere informationer henvises til bruttolisten (Excel-fil) Bruttolistens formål er at bidrage med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb (udbudsstrategi). Formålet har således ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område Infrastruktur-kategorien har god dækningsgrad, dog kun med en acceptabel dækning på labelprintere og armbåndprintere Bygningsdrift og sikkerhed anses tillige at have en god dækningsgrad. TETRA / SINE er den eneste kategori, som kun anses for at være acceptabel Systemer og devices har også en god dækningsgrad, men har behov for yderligere rådgivere inden for kliniske håndholdte devices samt alarmkald Logistik og sporbarhed er godt dækket, dog er der ikke mange rådgivere på henholdsvis dosisdispensering af medicin, rørpost samt sengevask Medico-kategorien har den dårligste dækningsgrad. Der er god dækningsgrad på generel rådgivning (bredde), hvorimod det har været sværere at identificere specifikke rådgivere inden for specialerne. Dette skyldes de danske markedsforhold med en høj koncentration af leverandører af løsninger, men få rådgivere på markedet

13 Bruttolisten, beskrivelsen af udvalgte rådgivere samt NHN s situation har været udgangspunktet for udbudsdesignet De primære input - bruttolisten, behandling af udvalgte rådgivere samt NHN s situation - danner grundlag for: Tilpasning af kategorier brugt i forbindelse med udarbejdelse af bruttolisten til nye udbudskategorier (udbud) Parkering af underkategorier, som NHN ikke på nuværende tidspunkt finder relevante at medtage i udbud Udbudsgrupperne er udarbejdet på grundlag af NHN s input modtaget på en række møder under projektet, og har ikke haft til formål at udgøre de endelige ydelseskategorier. De endelige ydelseskategorier og fordeling af udbud afgøres endeligt af NHN på baggrund af denne rapport

14 Udbudsgrupper og deres rådgivningsydelser (1 af 2) Infrastruktur og kommunikation Bygningsdrift og sikkerhed Logistik og sporbarhed Netværk Generelt (netværksudstyr og trådløse netværk) Struktureret kabling/passiv infrastruktur Telefoni (kommunikation) Generelt Fastnet- og IP-telefoni Mobiltelefoni og DAS-anlæg Telefoni devices TETRA/SINE dækning** Bygningsdrift BMS & CTS Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Bygningssikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Porttelefoner Intern værdikæde og organisering AGV Sporbarhedssystem (lokalisering af personer og udstyr) Automatisk medicindistribution* Dosisdispensering af medicin Rørpost Sengevask Evalueringskategorierne er tilpasset og omrokeret i forhold til bruttolisten for at forbedre inddelingen efter rådgiverydelser og match til markedet *Kategorien Dosisdispensering af medicin er i udbudsgrupperingen blevet undergruppe til Automatisk medicindistribution, men der er i forbindelse hermed ikke vurderet, hvilken effekt dette har for populationen af rådgivere i bruttolisten **NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej

15 Udbudsgrupper og deres rådgivningsydelser (2 af 2) Systemer og devices Kliniske håndholdte devices (Håndholdte stregkode-scannere) Alarmkald Sectio, hjerte, overfaldsalarmer, osv. Anæstesilogi Medico og medicinsk udstyr Klinisk biokemisk (laboratorieudstyr og indretning) Patientskærme og elektroniske tavler Patientskærme og infoskærme Elektroniske tavler til klinisk logistik Videokonference og telemedicin Generelt Kliniske videokonferencer, teletolkning og hjemmemonitorering Telemedicinske løsninger Evalueringskategorierne er tilpasset og omrokeret i forhold til bruttolisten for at forbedre inddelingen efter rådgiverydelser og match til markedet

16 Baseret på input fra NHN er følgende specifikke ydelser ikke medtaget i udbudspakkerne Infrastruktur og kommunikation Logistik og sporbarhed Medico og medicinsk udstyr Printere Generelt (Printer/multifunktions-maskiner) Labelprinter Armbånds-printer Systemer og devices Håndholdte stregkode-scannere Hardware* RFID (porte, tags og antenner) WiFi tags MES (herunder AGV-styring, Material Management, Warehouse Management med SAP integration)* Forretningsapplikationer (ekstern transport management, task management, sengeadministration, wayfinder, transport management (mellem matrikler))* Gynækologi og obstetrik Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi Kirurgi Lunge- og infektionsmedicin Neurologi Reumatologi Øjenafdeling Akutafdeling Øre, Næse, Hals * Indgår i anden udbudspakke under anden beskrivelse. Ikke medtaget som særskilt udbudspakke, men inkorporeret i andre udbudspakker

17 Udbudsdesignet kan sammensættes på mange måder, hvoraf projektet har beskrevet tre løsninger (modeller) Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Fokus på dybde kræver specialiserede rådgivere inden for de enkelte kategorier Flere og relativt mindre udbud, som kan tilbyde de efterspurgte specialist kompetencer Fokus på generalist-rådgivning, helhed, bredde og innovation hos rådgivere, som på visse områder ikke kan forventes at levere de dybeste specialistkompetencer Større og færre udbud, som giver de efterspurgte generalist kompetencer Udbudsdesign 3: Hybrid løsning Varierende fokus på både bredde (generalist) og dybde (specialister) kræver stillingtagen til alle enkeltområder, hvor der kan være behov for henholdsvis bredde eller dybde i rådgivningsydelserne Et mix af specialister og generalister, der tilsammen giver de efterspurgte kompetencer, hvilket vil give færre udbud end udbudsdesign 1 og flere udbud end udbudsdesign 2, tilpasset NHN s samlede behov

18 Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Bygningsdrift og sikkerhed Logistik og sporbarhed Systemer og devices Medico og medicinsk udstyr Udbud 1: Bygningsdrift Udbud 2: Bygningssikkerhed Udbud 1: Intern værdikæde og organisering Udbud 2: AGV Udbud 3: Sporbarhedssystem Udbud 4: Automatisk medicindistribution Udbud 5: Rørpost Udbud 1: Kliniske håndholdte devices Udbud 2: Patientskærme og elektroniske tavler Udbud 3: Videokonference og telemedicin Udbud 4: Alarmkald Udbud 1: Medico generelt Udbud 2: Anæstesilogi Udbud 3: Billeddiagnostik Udbud 4: Klinisk biokemisk Udbud 6: Sengevask Infrastruktur og kommunikation Udbud 1: Netværk Udbud 2: Telefoni (kommunikation) Udbud 3: TETRA/SINE rådgivning* Antal udbud totalt: 19 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej

19 Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Udbud 1: Bygning og infrastruktur Udbud 1: Logistik og sporbarhed** Systemer og devices Udbud 1: Medico og medicinsk udstyr Bygningsdrift og bygningssikkerhed Netværk og telefoni (kommunikation) Udbud 2: TETRA/SINE rådgivning* Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Intern værdikæde og organisering AGV Sporbarhedssystem Automatisk medicindistribution Udbud 1: Kliniske håndholdte devices og alarmkald Fokus på innovation Udbud 2: Patientskærme og elektroniske tavler samt videokonference og telemedicin Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Medico generelt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk Rørpost Sengevask Antal udbud totalt: 6 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej ** Infrastruktur og kommunikation skal gennemtænkes i forhold til håndtering af sammenhæng og IT-behov inden for Logistik og sporbarhed

20 Udbudsdesign 3: En hybrid løsning giver mulighed for at matche NHN s behov for dybde og bredde i ydelserne Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Udbud 1: Bygningsdrift og sikkerhed Udbud 1: Logistik og sporbarhed Systemer og devices Udbud 1: Medico og medicinsk udstyr Bygningsdrift Bygningssikkerhed Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Intern værdikæde og organisering, AGV, sporbarhedssystem, automatisk medicindistribution, rørpost og sengevask Udbud 1: Kliniske håndholdte devices** Udbud 2: Alarmkald Fokus på innovation Udbud 3: Patientskærme og elektroniske tavler samt videokonference og telemedicin Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Medico generelt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk Udbud 1: Infrastruktur og kommunikation Netværk Telefoni (kommunikation) Udbud 2: TETRA/SINE rådgivning* Antal udbud totalt: 8 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej ** Population af rådgivere i bruttolisten for kliniske håndholdte devices er ikke tilstrækkelig til at kunne slå denne sammen med anden kategori (eksempelvis alarmkald)

21 Konklusion: Baseret på behovene vil gennemførelse af udbudsdesign 3 være mest relevant for NHN For at holde antallet af udbud nede lægges der op til at gennemføre modellen med udbudsdesign 3 Antallet af udbud er kun to flere end udbudsdesign 2 svarende til 8 udbud i alt NHN opnår både en bredde og dybde samt et passende miks af mindre og større udbud som matcher markedet bedst muligt Brede/Større udbud gennemføres ved anvendelse af en konstruktion, hvor en rådgiver koordinerer for de enkelte områder NHN skal være særligt opmærksomme på at opnå den grad af innovation og nytænkning, som er nødvendigt det kan ikke forventes at alle rådgivere og leverandører formår at sætte sig uden for egne løsninger og eksisterende praksis. NHN bør i den sammenhæng lave en risikovurdering, og beslutte hvor man ønsker at være innovative Hvis NHN skal gennemføre partnerskaber, PoC, pilotprojekter eller lignende, er der behov for at planlægge dette allerede nu, og med rette interessenter Infrastruktur og kommunikation er en vigtig bestanddel i NHN s bestræbelser på at skabe et innovativt fremtidsorienteret hospital. Et udbud inden for disse rådgivningsydelser bør gennemføres særskilt fra de øvrige udbud. En sammenlægning af Infrastruktur og kommunikation med f.eks. Bygningsdrift og sikkerhed er mulig, men der er betydelig risiko for utilstrækkelig dybde i rådgivningsydelsen, hvis denne udføres af samme rådgiver Ønsker NHN et specifikt udbud inden for Medico og medicinisk udstyr, skal der søges rådgivning udenfor det danske marked dette skyldes den begrænsede tilstedeværelse af rådgivere, samt den nuværende høje efterspørgselssituation som følge af de igangværende hospitalsbyggerier Den endelige anbefaling/valg kan ikke bekræftes uden en nærmere analyse af NHNs situation, økonomiske rammer, tidslinje og juridiske aspekter, herunder ikke mindst samspillet med eksisterende interne og eksterne rådgivere hos NHN. Det endelige valg og den endelige endelig anbefaling er uden for rammerne af nærværende projekt, men indgår i næste fase hos NHN (udbudsstrategi) Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Fordele Specialiserede rådgivere inden for de enkelte kategorier Sikre god dybde på de enkelte kategorier Ulemper Kræver gennemførsel af flere mindre udbud Stiller store krav til NHN, da flere mindre udbud skal koordineres og afhængigheder håndteres Flere rådgivere involveres i processen og skal opnå kendskab til NHN, fra udbud til udbud Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Fordele Færre og større udbud / rådgivere Flere kategorier kan udbydes sammen Potentielt bedre sammenhæng og mere holistisk rådgivning Ulemper Risiko for at specialområder ikke afdækkes i tilstrækkelig grad kan potentielt løses gennem mindre udbud/under udbudsgrænse Konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører kan give udfordringer Udbudsdesign 3: Hybrid løsning Fordele Mest relevante miks i form af bredde og dybde i rådgiverydelserne. Giver det bedste ydelsesmatch i forhold til NHN s behov Kræver nærmere validering og af NHN s situation, økonomi, tidslinje og juridiske aspekter Ulemper Flere udbud (to) end udbudsdesign 2, kræver derfor større koordinering Konsortiedannelse og/eller brug af underlev.

22 NHN er udfordret af utilstrækkelig dækning af rådgivermarkedet i Danmark inden for Medico og medicinsk udstyr Infrastruktur og kommunikation Der findes et stort antal rådgivere samt rådgivere og leverandører i denne udbudsgruppe I bruttolisten er der 50+ virksomheder hvoraf 20+ kan byde på opgaven indenfor deres specialkompetence Bygningsdrift og sikkerhed Der findes et stort antal rådgivere samt rådgivere og leverandører i denne udbudsgruppe I bruttolisten er der 20+ virksomheder hvoraf 15+ kan byde på opgaven indenfor deres specialkompetence Logistik og sporbarhed Forudsætter rådgivere som kan agere tværs af denne udbudsgruppe for at dække specialistområder Systemer og devices Begrænset antal rådgivere for kliniske håndholdte devices (5-10) Øvrige områder har et tilstrækkeligt antal rådgivere i denne udbudsgruppe Patientskærme og videokonferencer: Op mod 20 Alarmkald: 10+ Medico og medicinsk udstyr Forudsætter konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører for at dække specialistområder I Danmark er markedet centreret om leverandører af løsninger, derfor er det nødvendigt at gå målrettet efter udenlandske rådgivere* Tilstrækkelig dækning Risiko for begrænset antal rådgivere Risiko for manglende dækning (få / ingen rådgivere) * Alternativt kan NHN vælge en model, hvor en potentiel leverandør inddrages til rådgivning / planlægning, men forlader forløbet igen for at kunne deltage i eventuelle udbud

23 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

24 Hvis NHN aktivt skal forholde sig til udviklingen inden for Sundheds-it, er det vigtigt at NHN engagerer sig med økosystemet For at realisere visionen om patientcentreret behandling anvender Accenture Technology Labs følgende model: Patient-centered Collaborative Care Model Modellen anbefaler at udforske nye trends ved at engagere sig med forskningsmiljøer, nystartede innovative virksomheder, store teknologivirksomheder og lignende, hvorfra organisationerne med det bedste match kan blive partnere Nogle af de tydelige trends inden for patientcentreret behandling er bl.a. integration og optimering af kanaler og at personalisere patientoplevelsen på tværs af sundhedstilbud, så kvaliteten kontinuerligt øges i patientbehandlingen. Desuden er det essentielt at styre hospitalets værdikæde for at sikre effektiv og kvalitativ patientbehandling og optimal udnyttelse af ressourcer (personale, materiel og lignende) samt at integrere data på tværs for at sikre konsistens og løbende forbedring af sundhedstilbud. Dataintegration kan tillige bidrage til gennemsigtighed og forøget tilfredshed hos patienterne For at sikre værdiskabelse bør NHN overveje at gennemføre Proof-of-Concepts samt pilot-tests for at vurdere sundhedsteknologiernes egnethed ift. fremtidens hospital

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere