patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift"

Transkript

1 patientens behov vores rygrad Hovedrapport: Anbefalinger til rådgiverudbud inden for it, medico, telefoni, logistik og bygningsdrift

2 Grundlag for projektgennemførelse NHN har behov for så tidligt som muligt at få opbygget en bred, ambitiøs og kompetent rådgiverorganisation, der med relativt kort varsel sætter NHN i stand til at eksekvere relevante teknologiske beslutninger i forhold til hospitalsbyggeriet Formålet med dette projekt har været at afdække rådgivermarkedet på fem udvalgte områder (bruttoliste), samt udarbejde et forslag til en række grupperinger af rådgivningsydelserne, der kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud. Bruttolisten og grupperingerne bidrager med en baggrundsviden og struktur, som NHN kan anvende i det videre forløb med valg af udbudsstrategi Fokus har været at bidrage til at identificere mulige rådgivere, som opfylder kravene til et innovativt fremtidigt hospital, og herunder at identificere en række rådgivere der kan bidrage til opfyldelsen af dette mål. Udgangspunktet har været teknologi, dog uden specifikt at fokusere på eksempelvis software, hardware, applikationer eller lignende Udbudsgrupperne er udarbejdet på grundlag af NHN s input. Projektet har ikke haft til formål at definere de endelige ydelseskategorier eller udvikle den endelige ydelsesbeskrivelse. De endelige ydelseskategorier og fordelingen af udbud, afgøres endeligt af NHN på baggrund af denne rapport Projektet er gennemført i perioden 5. januar februar Grundet den korte tidshorisont samt det store antal virksomheder på markedet, har den afsatte tid ikke givet mulighed for gennemgang og vurdering af alle virksomheder. Derfor er der alene tale om en overordnet vurdering, som er baseret på en begrænset afsøgning af rådgivermarkedet. Ligeledes er der ikke gennemført interviews med rådgivere

3 Resumé af afdækning af markedet for rådgivningsydelser Datagrundlag Kategorier, bruttoliste og udvalgte rådgivere Område-gruppering af rådgivningsydelser Dette ark dokumenterer den anbefalede områdegruppering af rådgivningsydelserne, som kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud Antal Antal rådgiver Antal Reviewet af Kategorier Definition af kategori virksomheder Antal rådgiver og leverandør leverandør Dækningsgrad Status ACN NHN 1. Infrastruktur Infrastruktur dækker over netværk, printere og telefoni Acceptabel Godkendt Ja 1.1 Netværk Netværk indeholder en generel kategori samt struktureret kabling og infrastruktur God Godkendt Ja Generelt Generelt netværk omhandler netværksudstyr og trådløse netværk inkl. Accesspunkter God Godkendt Ja Struktureret kabling/passiv infrastruktur Struktureret kabling indeholder kobber- og fiberkabler, pds stik, krydsfelter, racks og føringsveje samt 43rådgivning heraf God Godkendt Ja 1.2 Printere Printer indeholder en generel kategori samt lavelprintere og armbåndsprintere Acceptabel Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler multifunktionsmaskiner, scannere, printere og kopimaskiner God Godkendt Ja Labelprinter Labelprinter til udskrivning af eksempelvis stregkoder og personidentificering Acceptabel Godkendt Ja Armbåndsprinter Armbåndsprintere til udskrivning af armbånd for at sikre eksempelvis personidentifikation Acceptabel Godkendt Ja 1.3 Telefoni (Kommunikation) Telefoni og kommunikation indeholder en generel kategori, Fastnet og IP telefoni (inkl. VoWifi), mobiltelefoni 59 og DAS-anlæg 18 samt håntering 37 af devices 4 God Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler generel telekommunikationsrådgivning og viden herom God Godkendt Ja Fastnet- og IP-telefoni (inkl. VoWifi) Fastnet- og IP-telefoni dækker tillige over VoWifi (voice over wifi) God Godkendt Ja Mobiltelefoni og DAS-anlæg Mobiltelefoni og DAS-anlæg dækker primært over indendørs mobiltelefoni og sikring af signal (eksempelvis 25 3G eller 4G) God Godkendt Ja Telefonienheder: Tablets, Mobiltelefoner, Mobile IP-telefoner, Devices dækker Smartphones over alt fra fastnet og trådløse IP-telefoner til smartphones og tablets God Godkendt Ja 2. Bygningsdrift & sikkerhed Bygningsdrift og sikkerhed er en bred disciplin med øget fokus på IT understøttelse Acceptabel Godkendt Ja 2.1 Bygningsdrift Bydningsdrift indeholder CTS, IBI, BAS og SRO, styring af procesudstyr, elevatorer og andetm, samt TETRA/SINE 32 dækning Acceptabel Godkendt Ja CTS, IBI, BAS og SRO CTS, IBI, BAS og SRO dækker over intelligente bygningsinstallationer, styring og kontrol (eksempelvis 23 af vand, varme, lys 4og klima) 14 5 God Godkendt Ja Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Styring af processudstyr, elevatorer og andet skal tillige kunne kommunikere med MES God Godkendt Ja TETRA/SINE dækning TETRA/SINE dækning omhandler digital radiokommunikaton til nødstilfælde Acceptabel Godkendt Ja 2.2 Bygningssikkerhed Udelukkende bygningssikkerhed (dermed ikke IT) God Godkendt Ja Generelt Generelt bygningssikkerhed omfatter generel sikkerhedsrådgivning omkring bygninger og adgang dertil God Godkendt Ja Videoovervågning Videoovervågning omhandler både materialer samt software til overvågning God Godkendt Ja Adgangskontrol Adgangskontrol indeholder alle aspekter af adgangskontrol, som kan indebære kort, brikker, fingeraftryk, 23 øjenscanning God Godkendt Ja Porttelefoner Porttelefoner omfatter både materialer samt software til åbning God Godkendt Ja Kilder til datagrundlag: Desk research, Accenture research, informationer fra diverse interesseorganisationer, offentligt tilgængelige informationer (www) samt NHN Bruttolisten er udarbejdet med udgangspunkt i fastlagte kategorier for ydelserne. Bruttolisten (~650 i alt) var grundlaget for udvælgelse af 25 rådgivere til detaljeret dokumentation. Hovedparten af kategorierne anses for at være dækket af de udvalgte rådgivere Udbudsdesign for rådgiverudbud Teknologi-trends Udbudsdesignet består i et oplæg udarbejdet på basis af en struktureret proces, hvor NHN har været involveret i tilpasning og justering. Det anbefalede udbudsdesign er en hybrid løsning, som tilsigter NHN s rådgiverbehov i dybde og bredde (ikke endeligt) Den teknologiske udvikling åbner nye muligheder. NHN har mulighed for at tænke disse ind i designet af fremtidens hospital. Fremtidens teknologi er patient-centreret og patienten kan sikres det højeste niveau af medicinsk behandling og patientsikkerhed

4 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

5 Baggrund og den løste opgave Baggrund Med Hospitalsplan 2020 er beslutningen taget om at fusionere de tre eksisterende hospitaler i Nordsjælland, Hillerød, Helsingør og Frederikssund og samle dem i et nyt akuthospital ved Hillerød: Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) Hospitalet vil rumme fælles akutmodtagelse, ca. 662 senge i en-sengestuer og 24 specialer med tidssvarende og effektive tilbud til patienter, pårørende og medarbejdere i rammer, som understøtter best practice inden for såvel behandling som uddannelse og forskning Samlet set bliver byggeriet på ca m 2 med en samlet anlægssum på 3,8 mia. dkr. Heraf vil ca. 700 mio. dkr. skulle anvendes til it, medicoteknik, apparatur og specialudstyr Der er derfor et behov for, at NHN så tidligt som muligt får opbygget en bred, ambitiøs og kompetent rådgiverorganisation, der med relativt kort varsel sætter NHN i stand til at eksekvere relevante teknologiske beslutninger Der er række områder, hvor Region Hovedstaden og NHN ikke besidder de nødvendige interne kompetencer til at levere bygherrerådgivning Projektformål 1. Afdække rådgivermarkedet inden for: Løsninger omkring bygningsdrift Logistik-løsninger Telefoni Medico og medicinsk-udstyr 2. Udarbejde forslag til en række forskellige grupperinger af rådgivningsydelserne ud fra de forskellige rådgiveres kompetencer, der kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud 3. Redegørelse for om rådgiverne er til stede på det danske marked uden at udelukke muligheden for at anvende udenlandske rådgivere Nøglespørgsmål som projektet skal besvare Hvilke potentielle rådgivere (leverandører) findes der på de respektive områder? Er rådgiverne repræsenteret i Danmark? Nøgletal om de udvalgte virksomheder: Antal ansatte, omsætning, alder og geografisk spredning (i det omfang det er muligt) Hvordan kan NHN mest hensigtsmæssigt opdele de efterfølgende rådgivningsudbud? Er der noget, som NHN bør tage med i betragtning mht. udvikling og trends på området?

6 Leverancer Aktiviteter Tidsplan for afdækning af markedet for rådgivningsydelser - Traditionel udbudsproces (udbudsdesign) - Behovsafdækning Markedsafdækning Udbudsstrategi Kravspecifikation Udbudsbekendtgørelse Tidsplan 17/12 20/1 27/1 5/2 12/2 Udarbejde bruttoliste på rådgivere Gennemføre yderligere data indsamling for udvalgte rådgivere Udarbejde grupperinger af rådgivningsydelserne Samle og skrive rapport Definition og fastlæggelse af kriterier Markedstrends og konkurrencesituation Indsamling af input fra Accenture og andre Enighed om nødvendig rådgiverinformation Opsamlingsmøde med NHN Indsamling af yderligere informationer Opsamlingsmøde med NHN Bearbejdning af indsamlet data Grupperinger af rådgivningsydelserne Workshop med NHN Skrive endelig rapport Review Færdig rapport Bruttoliste med potentielle rådgivere Udvalgte rådgivere til yderligere data indsamling Nettoliste med rådgivere på områderne 1 slide pr. leverandør Grupperede rådgivningsydelser Færdig rapport i PowerPoint med tilhørende bilag

7 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

8 Udbudsdesignet er udarbejdet på basis af en struktureret proces, hvor NHN løbende har været involveret Fastlæggelse af kategorier Udarbejdelse af bruttoliste Dokumentation for udvalgte rådgivere Inddeling af kompetenceelementer i kategorier Review af kategorier med NHN Endelig tilpasning Vurdering af relevans, kompetencer samt ydelser Mapning af kompetencer mod definerede kategorier Internt review og kvalitetssikring af kategorisering og mapning NHN review og valg af rådgivere til yderligere belysning Udarbejdelse af 1 side med udvalgt information pr. rådgiver Løbende berigelse af bruttolisten med evt. nye rådgivere NHN review Udbudsdesign Udarbejdelse af oplæg til potentielt udbudsdesign på baggrund af NHN s situation og behov

9 Definition af evalueringskategorier til brug for udarbejdelse af bruttoliste (1/2) Infrastruktur Bygningsdrift og sikkerhed Systemer og devices Netværk Generelt (netværksudstyr og trådløse netværk) Struktureret kabling/passiv infrastruktur Printere Generelt (Printer/multifunktions-maskiner) Labelprinter Armbånds-printer Telefoni (kommunikation) Generelt Fastnet- og IP-telefoni Mobiltelefoni og DAS-anlæg Devices Bygningsdrift CTS, IBI, BAS og SRO Styring af procesudstyr, elevatorer og andet TETRA/SINE dækning Bygningssikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Porttelefoner Skærme Patientskærme og infoskærme Elektroniske tavler til klinisk logistik Videokonference Generelt Kliniske videokonferencer, teletolkning og hjemmemonitorering Kliniske håndholdte devices* Håndholdte stregkode-scannere Alarmkald Sectio, hjerte, overfaldsalarmer, osv. Telemedicinske løsninger * Kategorien blev først tilføjet efter bruttolistens udarbejdelse og er derfor ikke vurderet for alle virksomheder, men kun udvalgte Bruttolisten og evalueringskategorierne bidrager med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb. Formålet har ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område

10 Definition af evalueringskategorier til brug for udarbejdelse af bruttoliste (2/2) Logistik og sporbarhed Medico og medicinsk udstyr Intern værdikæde og organisering* Hardware RFID (porte, tags og antenner) WiFi tags Løsninger MES (herunder AGV-styring, Material Management, Warehouse Management med SAP integration) AGV Sporbarhedssystem (lokalisering af personer og udstyr) Forretningsapplikationer (ekstern transport management, task management, sengeadministration, wayfinder, transport management (mellem matrikler)) Dosisdispensering af medicin Rørpost Sengevask Generelt Specifikt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk (laboratorieudstyr og indretning) Specifikt rådgivere ikke prioriteret Gynækologi og obstetrik Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi Kirurgi Lunge- og infektionsmedicin Neurologi Reumatologi Øjenafdeling Akutafdeling Øre, Næse, Hals * Kategorien blev først tilføjet efter bruttolistens udarbejdelse og er derfor ikke vurderet for alle virksomheder, men kun udvalgte Bruttolisten og evalueringskategorierne bidrager med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb. Formålet har ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område

11 En række kilder har muliggjort udarbejdelsen af bruttolisten over den begrænsede tidsperiode bruttolisten er ikke udtømmende Generelt Væsentligste kilder: Krydstjek af ydelser for udvalgte rådgivere baseret på deres hjemmesider 1. Infrastruktur 2. Bygningsdrift og sikkerhed 3. Systemer og Devices 4. Logistik og sporbarhed 5. Medico Accenture Research - Market overview Prækvalificerede leverandører til Region Hovedstaden og Region Sjælland rammetilbud IT Brancheforeningen DI ITEK Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Dansk Facilities Management Netværk Lister udleveret af NHN Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Healthcare Denmark Det Nye Universitetshospital i Aarhus (Udbuds- og kontraktsoversigt) Accenture Research - Market overview Welfaretech Accenture Research - Market overview Medicoindustrien Welfaretech Dansk Medico Teknisk Selskab (DMTS) Healthcare Denmark

12 Kategoriernes dækningsgrad i relevante rådgivere er generelt god, men enkelte områder har ikke en høj dækningsgrad Liste med dækningsgrad for rådgivningsydelser Område-gruppering af rådgivningsydelser Dette ark dokumenterer den anbefalede områdegruppering af rådgivningsydelserne, som kan danne grundlag for et eller flere rådgiverudbud Antal Antal rådgiver Antal Reviewet af Kategorier Definition af kategori virksomheder Antal rådgiver og leverandør leverandør Dækningsgrad Status ACN NHN 1. Infrastruktur Infrastruktur dækker over netværk, printere og telefoni Acceptabel Godkendt Ja 1.1 Netværk Netværk indeholder en generel kategori samt struktureret kabling og infrastruktur God Godkendt Ja Generelt Generelt netværk omhandler netværksudstyr og trådløse netværk inkl. Accesspunkter God Godkendt Ja Struktureret Struktureret kabling indeholder kobber- og fiberkabler, pds stik, krydsfelter, racks og føringsveje samt 43rådgivning heraf God Godkendt Ja kabling/passiv infrastruktur 1.2 Printere Printer indeholder en generel kategori samt lavelprintere og armbåndsprintere Acceptabel Godkendt Ja Generelt Den generelle kategori omhandler multifunktionsmaskiner, scannere, printere og kopimaskiner God Godkendt Ja Labelprinter Labelprinter til udskrivning af eksempelvis stregkoder og personidentificering Acceptabel Godkendt Ja Armbåndsprinter Armbåndsprintere til udskrivning af armbånd for at sikre eksempelvis personidentifikation Acceptabel Godkendt Ja 1.3 Telefoni (Kommunikation) Telefoni og kommunikation indeholder en generel kategori, Fastnet og IP telefoni (inkl. VoWifi), mobiltelefoni 59 DAS-anlæg 18 håntering 37 4 God Godkendt Ja og samt af devices Generelt Den generelle kategori omhandler generel telekommunikationsrådgivning og viden herom God Godkendt Ja Fastnet- og IP-telefoni (inkl. VoWifi) Fastnet- og IP-telefoni dækker tillige over VoWifi (voice over wifi) God Godkendt Ja Mobiltelefoni og DAS-anlæg Mobiltelefoni og DAS-anlæg dækker primært over indendørs mobiltelefoni og sikring af signal (eksempelvis 25 4G) God Godkendt Ja 3G eller Telefonienheder: Tablets, Mobiltelefoner, Mobile IP-telefoner, Devices dækker Smartphones over alt fra fastnet og trådløse IP-telefoner til smartphones og tablets God Godkendt Ja 2. Bygningsdrift & sikkerhed Bygningsdrift og sikkerhed er en bred disciplin med øget fokus på IT understøttelse Acceptabel Godkendt Ja 2.1 Bygningsdrift Bydningsdrift indeholder CTS, IBI, BAS og SRO, styring af procesudstyr, elevatorer og TETRA/SINE 32 dækning Acceptabel Godkendt Ja andetm, samt 23 af lys God Godkendt Ja CTS, IBI, BAS og SRO CTS, IBI, BAS og SRO dækker over intelligente bygningsinstallationer, styring og kontrol (eksempelvis vand, varme, og klima) Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Styring af processudstyr, elevatorer og andet skal tillige kunne kommunikere med MES God Godkendt Ja TETRA/SINE dækning TETRA/SINE dækning omhandler digital radiokommunikaton til nødstilfælde Acceptabel Godkendt Ja 2.2 Bygningssikkerhed Udelukkende bygningssikkerhed (dermed ikke IT) God Godkendt Ja Generelt Generelt bygningssikkerhed omfatter generel sikkerhedsrådgivning omkring bygninger dertil God Godkendt Ja og adgang Videoovervågning Videoovervågning omhandler både materialer samt software til overvågning God Godkendt Ja Adgangskontrol Adgangskontrol indeholder alle aspekter af adgangskontrol, som kan indebære fingeraftryk, 23 øjenscanning God Godkendt Ja kort, brikker, Porttelefoner Porttelefoner omfatter både materialer samt software til åbning God Godkendt Ja For yderligere informationer henvises til bruttolisten (Excel-fil) Bruttolistens formål er at bidrage med informationer om potentielle rådgivere. NHN kan bearbejde denne viden i det videre forløb (udbudsstrategi). Formålet har således ikke været at udarbejde en detaljeret ydelsesbeskrivelse for hvert område Infrastruktur-kategorien har god dækningsgrad, dog kun med en acceptabel dækning på labelprintere og armbåndprintere Bygningsdrift og sikkerhed anses tillige at have en god dækningsgrad. TETRA / SINE er den eneste kategori, som kun anses for at være acceptabel Systemer og devices har også en god dækningsgrad, men har behov for yderligere rådgivere inden for kliniske håndholdte devices samt alarmkald Logistik og sporbarhed er godt dækket, dog er der ikke mange rådgivere på henholdsvis dosisdispensering af medicin, rørpost samt sengevask Medico-kategorien har den dårligste dækningsgrad. Der er god dækningsgrad på generel rådgivning (bredde), hvorimod det har været sværere at identificere specifikke rådgivere inden for specialerne. Dette skyldes de danske markedsforhold med en høj koncentration af leverandører af løsninger, men få rådgivere på markedet

13 Bruttolisten, beskrivelsen af udvalgte rådgivere samt NHN s situation har været udgangspunktet for udbudsdesignet De primære input - bruttolisten, behandling af udvalgte rådgivere samt NHN s situation - danner grundlag for: Tilpasning af kategorier brugt i forbindelse med udarbejdelse af bruttolisten til nye udbudskategorier (udbud) Parkering af underkategorier, som NHN ikke på nuværende tidspunkt finder relevante at medtage i udbud Udbudsgrupperne er udarbejdet på grundlag af NHN s input modtaget på en række møder under projektet, og har ikke haft til formål at udgøre de endelige ydelseskategorier. De endelige ydelseskategorier og fordeling af udbud afgøres endeligt af NHN på baggrund af denne rapport

14 Udbudsgrupper og deres rådgivningsydelser (1 af 2) Infrastruktur og kommunikation Bygningsdrift og sikkerhed Logistik og sporbarhed Netværk Generelt (netværksudstyr og trådløse netværk) Struktureret kabling/passiv infrastruktur Telefoni (kommunikation) Generelt Fastnet- og IP-telefoni Mobiltelefoni og DAS-anlæg Telefoni devices TETRA/SINE dækning** Bygningsdrift BMS & CTS Styring af procesudstyr, elevatorer og andet Bygningssikkerhed Videoovervågning Adgangskontrol Porttelefoner Intern værdikæde og organisering AGV Sporbarhedssystem (lokalisering af personer og udstyr) Automatisk medicindistribution* Dosisdispensering af medicin Rørpost Sengevask Evalueringskategorierne er tilpasset og omrokeret i forhold til bruttolisten for at forbedre inddelingen efter rådgiverydelser og match til markedet *Kategorien Dosisdispensering af medicin er i udbudsgrupperingen blevet undergruppe til Automatisk medicindistribution, men der er i forbindelse hermed ikke vurderet, hvilken effekt dette har for populationen af rådgivere i bruttolisten **NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej

15 Udbudsgrupper og deres rådgivningsydelser (2 af 2) Systemer og devices Kliniske håndholdte devices (Håndholdte stregkode-scannere) Alarmkald Sectio, hjerte, overfaldsalarmer, osv. Anæstesilogi Medico og medicinsk udstyr Klinisk biokemisk (laboratorieudstyr og indretning) Patientskærme og elektroniske tavler Patientskærme og infoskærme Elektroniske tavler til klinisk logistik Videokonference og telemedicin Generelt Kliniske videokonferencer, teletolkning og hjemmemonitorering Telemedicinske løsninger Evalueringskategorierne er tilpasset og omrokeret i forhold til bruttolisten for at forbedre inddelingen efter rådgiverydelser og match til markedet

16 Baseret på input fra NHN er følgende specifikke ydelser ikke medtaget i udbudspakkerne Infrastruktur og kommunikation Logistik og sporbarhed Medico og medicinsk udstyr Printere Generelt (Printer/multifunktions-maskiner) Labelprinter Armbånds-printer Systemer og devices Håndholdte stregkode-scannere Hardware* RFID (porte, tags og antenner) WiFi tags MES (herunder AGV-styring, Material Management, Warehouse Management med SAP integration)* Forretningsapplikationer (ekstern transport management, task management, sengeadministration, wayfinder, transport management (mellem matrikler))* Gynækologi og obstetrik Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi Kirurgi Lunge- og infektionsmedicin Neurologi Reumatologi Øjenafdeling Akutafdeling Øre, Næse, Hals * Indgår i anden udbudspakke under anden beskrivelse. Ikke medtaget som særskilt udbudspakke, men inkorporeret i andre udbudspakker

17 Udbudsdesignet kan sammensættes på mange måder, hvoraf projektet har beskrevet tre løsninger (modeller) Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Fokus på dybde kræver specialiserede rådgivere inden for de enkelte kategorier Flere og relativt mindre udbud, som kan tilbyde de efterspurgte specialist kompetencer Fokus på generalist-rådgivning, helhed, bredde og innovation hos rådgivere, som på visse områder ikke kan forventes at levere de dybeste specialistkompetencer Større og færre udbud, som giver de efterspurgte generalist kompetencer Udbudsdesign 3: Hybrid løsning Varierende fokus på både bredde (generalist) og dybde (specialister) kræver stillingtagen til alle enkeltområder, hvor der kan være behov for henholdsvis bredde eller dybde i rådgivningsydelserne Et mix af specialister og generalister, der tilsammen giver de efterspurgte kompetencer, hvilket vil give færre udbud end udbudsdesign 1 og flere udbud end udbudsdesign 2, tilpasset NHN s samlede behov

18 Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Bygningsdrift og sikkerhed Logistik og sporbarhed Systemer og devices Medico og medicinsk udstyr Udbud 1: Bygningsdrift Udbud 2: Bygningssikkerhed Udbud 1: Intern værdikæde og organisering Udbud 2: AGV Udbud 3: Sporbarhedssystem Udbud 4: Automatisk medicindistribution Udbud 5: Rørpost Udbud 1: Kliniske håndholdte devices Udbud 2: Patientskærme og elektroniske tavler Udbud 3: Videokonference og telemedicin Udbud 4: Alarmkald Udbud 1: Medico generelt Udbud 2: Anæstesilogi Udbud 3: Billeddiagnostik Udbud 4: Klinisk biokemisk Udbud 6: Sengevask Infrastruktur og kommunikation Udbud 1: Netværk Udbud 2: Telefoni (kommunikation) Udbud 3: TETRA/SINE rådgivning* Antal udbud totalt: 19 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej

19 Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Udbud 1: Bygning og infrastruktur Udbud 1: Logistik og sporbarhed** Systemer og devices Udbud 1: Medico og medicinsk udstyr Bygningsdrift og bygningssikkerhed Netværk og telefoni (kommunikation) Udbud 2: TETRA/SINE rådgivning* Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Intern værdikæde og organisering AGV Sporbarhedssystem Automatisk medicindistribution Udbud 1: Kliniske håndholdte devices og alarmkald Fokus på innovation Udbud 2: Patientskærme og elektroniske tavler samt videokonference og telemedicin Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Medico generelt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk Rørpost Sengevask Antal udbud totalt: 6 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej ** Infrastruktur og kommunikation skal gennemtænkes i forhold til håndtering af sammenhæng og IT-behov inden for Logistik og sporbarhed

20 Udbudsdesign 3: En hybrid løsning giver mulighed for at matche NHN s behov for dybde og bredde i ydelserne Udbudsrunde 1 Udbudsrunde 2 Udbudsrunde Juli/August Udbud 1: Bygningsdrift og sikkerhed Udbud 1: Logistik og sporbarhed Systemer og devices Udbud 1: Medico og medicinsk udstyr Bygningsdrift Bygningssikkerhed Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Intern værdikæde og organisering, AGV, sporbarhedssystem, automatisk medicindistribution, rørpost og sengevask Udbud 1: Kliniske håndholdte devices** Udbud 2: Alarmkald Fokus på innovation Udbud 3: Patientskærme og elektroniske tavler samt videokonference og telemedicin Et samlet udbud på dette område forudsætter, at der fra NHN s side lægges op til enten konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører Medico generelt Anæstesilogi Billeddiagnostik Klinisk biokemisk Udbud 1: Infrastruktur og kommunikation Netværk Telefoni (kommunikation) Udbud 2: TETRA/SINE rådgivning* Antal udbud totalt: 8 * NHN skal beslutte om denne kategori skal medtages eller ej ** Population af rådgivere i bruttolisten for kliniske håndholdte devices er ikke tilstrækkelig til at kunne slå denne sammen med anden kategori (eksempelvis alarmkald)

21 Konklusion: Baseret på behovene vil gennemførelse af udbudsdesign 3 være mest relevant for NHN For at holde antallet af udbud nede lægges der op til at gennemføre modellen med udbudsdesign 3 Antallet af udbud er kun to flere end udbudsdesign 2 svarende til 8 udbud i alt NHN opnår både en bredde og dybde samt et passende miks af mindre og større udbud som matcher markedet bedst muligt Brede/Større udbud gennemføres ved anvendelse af en konstruktion, hvor en rådgiver koordinerer for de enkelte områder NHN skal være særligt opmærksomme på at opnå den grad af innovation og nytænkning, som er nødvendigt det kan ikke forventes at alle rådgivere og leverandører formår at sætte sig uden for egne løsninger og eksisterende praksis. NHN bør i den sammenhæng lave en risikovurdering, og beslutte hvor man ønsker at være innovative Hvis NHN skal gennemføre partnerskaber, PoC, pilotprojekter eller lignende, er der behov for at planlægge dette allerede nu, og med rette interessenter Infrastruktur og kommunikation er en vigtig bestanddel i NHN s bestræbelser på at skabe et innovativt fremtidsorienteret hospital. Et udbud inden for disse rådgivningsydelser bør gennemføres særskilt fra de øvrige udbud. En sammenlægning af Infrastruktur og kommunikation med f.eks. Bygningsdrift og sikkerhed er mulig, men der er betydelig risiko for utilstrækkelig dybde i rådgivningsydelsen, hvis denne udføres af samme rådgiver Ønsker NHN et specifikt udbud inden for Medico og medicinisk udstyr, skal der søges rådgivning udenfor det danske marked dette skyldes den begrænsede tilstedeværelse af rådgivere, samt den nuværende høje efterspørgselssituation som følge af de igangværende hospitalsbyggerier Den endelige anbefaling/valg kan ikke bekræftes uden en nærmere analyse af NHNs situation, økonomiske rammer, tidslinje og juridiske aspekter, herunder ikke mindst samspillet med eksisterende interne og eksterne rådgivere hos NHN. Det endelige valg og den endelige endelig anbefaling er uden for rammerne af nærværende projekt, men indgår i næste fase hos NHN (udbudsstrategi) Udbudsdesign 1: Flere udbud med fokus på specialistkompetencer Fordele Specialiserede rådgivere inden for de enkelte kategorier Sikre god dybde på de enkelte kategorier Ulemper Kræver gennemførsel af flere mindre udbud Stiller store krav til NHN, da flere mindre udbud skal koordineres og afhængigheder håndteres Flere rådgivere involveres i processen og skal opnå kendskab til NHN, fra udbud til udbud Udbudsdesign 2: Få udbud med fokus på generalist-kompetencer (brede kompetencer) Fordele Færre og større udbud / rådgivere Flere kategorier kan udbydes sammen Potentielt bedre sammenhæng og mere holistisk rådgivning Ulemper Risiko for at specialområder ikke afdækkes i tilstrækkelig grad kan potentielt løses gennem mindre udbud/under udbudsgrænse Konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører kan give udfordringer Udbudsdesign 3: Hybrid løsning Fordele Mest relevante miks i form af bredde og dybde i rådgiverydelserne. Giver det bedste ydelsesmatch i forhold til NHN s behov Kræver nærmere validering og af NHN s situation, økonomi, tidslinje og juridiske aspekter Ulemper Flere udbud (to) end udbudsdesign 2, kræver derfor større koordinering Konsortiedannelse og/eller brug af underlev.

22 NHN er udfordret af utilstrækkelig dækning af rådgivermarkedet i Danmark inden for Medico og medicinsk udstyr Infrastruktur og kommunikation Der findes et stort antal rådgivere samt rådgivere og leverandører i denne udbudsgruppe I bruttolisten er der 50+ virksomheder hvoraf 20+ kan byde på opgaven indenfor deres specialkompetence Bygningsdrift og sikkerhed Der findes et stort antal rådgivere samt rådgivere og leverandører i denne udbudsgruppe I bruttolisten er der 20+ virksomheder hvoraf 15+ kan byde på opgaven indenfor deres specialkompetence Logistik og sporbarhed Forudsætter rådgivere som kan agere tværs af denne udbudsgruppe for at dække specialistområder Systemer og devices Begrænset antal rådgivere for kliniske håndholdte devices (5-10) Øvrige områder har et tilstrækkeligt antal rådgivere i denne udbudsgruppe Patientskærme og videokonferencer: Op mod 20 Alarmkald: 10+ Medico og medicinsk udstyr Forudsætter konsortiedannelse og/eller brug af underleverandører for at dække specialistområder I Danmark er markedet centreret om leverandører af løsninger, derfor er det nødvendigt at gå målrettet efter udenlandske rådgivere* Tilstrækkelig dækning Risiko for begrænset antal rådgivere Risiko for manglende dækning (få / ingen rådgivere) * Alternativt kan NHN vælge en model, hvor en potentiel leverandør inddrages til rådgivning / planlægning, men forlader forløbet igen for at kunne deltage i eventuelle udbud

23 Indhold Introduktion til datagrundlag Udbudsgruppering af rådgiverlandskab Teknologitrends i sundhedssektoren Afrunding

24 Hvis NHN aktivt skal forholde sig til udviklingen inden for Sundheds-it, er det vigtigt at NHN engagerer sig med økosystemet For at realisere visionen om patientcentreret behandling anvender Accenture Technology Labs følgende model: Patient-centered Collaborative Care Model Modellen anbefaler at udforske nye trends ved at engagere sig med forskningsmiljøer, nystartede innovative virksomheder, store teknologivirksomheder og lignende, hvorfra organisationerne med det bedste match kan blive partnere Nogle af de tydelige trends inden for patientcentreret behandling er bl.a. integration og optimering af kanaler og at personalisere patientoplevelsen på tværs af sundhedstilbud, så kvaliteten kontinuerligt øges i patientbehandlingen. Desuden er det essentielt at styre hospitalets værdikæde for at sikre effektiv og kvalitativ patientbehandling og optimal udnyttelse af ressourcer (personale, materiel og lignende) samt at integrere data på tværs for at sikre konsistens og løbende forbedring af sundhedstilbud. Dataintegration kan tillige bidrage til gennemsigtighed og forøget tilfredshed hos patienterne For at sikre værdiskabelse bør NHN overveje at gennemføre Proof-of-Concepts samt pilot-tests for at vurdere sundhedsteknologiernes egnethed ift. fremtidens hospital

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme.

AGENDA. Om AnyCom A/S. Krav til kommunikation i sundhedssektoren. Udviklingen i telefoni. Fremtidige kommunikationsplatforme. AGENDA 8. oktober 2015 FSTA 01 02 03 04 05 Om AnyCom A/S Krav til kommunikation i sundhedssektoren Udviklingen i telefoni Fremtidige kommunikationsplatforme Spørgsmål 06 07 08 09 10 OM ANYCOM A/S Firmaprofil

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole

HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole HAT - Afrapportering fase 2 Transportstole Indhold 1) Introduktion... 2 Pilottest... 2 Behov og krav identificeret i fase 1... 2 2) Beskrivelse af piloten: hvad er testet, hvordan?... 4 Hvad... 4 Hvordan...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital

Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Logistikken i forbindelse med ny servicebygning og sterilcentral på Herlev Hospital Arne Rask Nybyg, Herlev Hospital Agenda Introduktion til HH servicebygning Logistik - forudsætninger Arbejdsprocesser

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier

Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier page 1 Innovativt samarbejde omkring Sygehusbyggerier Anders Goul Nielsen Udviklingsdirektør page 2 Systematic www.systematic.com United States Products & services United Kingdom Products & services Denmark

Læs mere

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Telemedicin i Grønland. Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen Telemedicin i Grønland Hannah Højgaard Telemedicinsk konsulent, MI Det Grønlandske Sundhedsvæsen 3 Hovedbudskaber 1. Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Informasjonssystemer der det skjer: Samhandling på sykehus

Informasjonssystemer der det skjer: Samhandling på sykehus Informasjonssystemer der det skjer: Samhandling på sykehus Mobilitets arbejde Informationsvidenskab Danmark Mobilitet Ting & personer er distribueret i rum Ambulatorier, sengeafsnit, laboratorier o.s.v.

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere