Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006."

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By, København Interview af organisationer Oktober - november 2006 Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November P-sekretariatet Njalsgade København S Telefon Direkte Telefax

2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006

3 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006 Dato: Notatnummer: _003 Rev: 1 Udarbejdet af: MSP Kontrolleret / godkendt: Filnavn: S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Beboerinterview Hvem har svaret? Bilejere og deres parkeringsforhold Hvad bliver de privatejede biler anvendt til? Hvad betyder parkeringsændringerne for husstandenes egen parkering? Beboerne og deres gæster Kommentarer Kunde-, pendler- og besøgsanalyse Analysens gennemførelse Analysens resultater Hvornår parkerer man og hvor længe? Hvad skal parkanterne? Hvor lang tid tager det at finde en parkeringsplads og hvor langt skal man gå? Hvordan betaler man for sin parkering? Hvor tit parkeres i indre by? Hvor bor parkanterne Parkanternes holdning til parkeringsændringerne Erhvervsanalysen Hvem er interviewet Påvirker parkeringsændringerne virksomhedernes kunder/besøgende Påvirker parkeringsbetalingen virksomhederne Bliver de ansatte påvirkede af de ændrede parkeringsvilkår? Virksomhedernes tilfredshed med parkeringsforholdene Bilag 1. Supplerende analyse af gang og søgetider udført i forbindelse med parkeringsevalueringen i efteråret Bilag 2. Analyse af pendlere og andre besøgende Indhold Spørgekortanalysen Spørgekort Gennemførelse Resultater Usikkerheder Bilag A Forside til spørgekortene uddelt i Indre By Bilag B Postkort uddelt i Indre By Bilag C Svarfordelingen for hele området... 4 Bilag C.1 Svarfordeling for Rød zone Bilag C.2 - Svarfordeling for gammel Grøn zone... 6 Bilag C.3 - Svarfordeling for gammel blå zone.... 7

5 Bilag 3. En kort status vedr. udvikling i forskellige baggrundsvariable... 1 Biograf... 1 Teater... 3 Hoteller... 4 Restaurant og Cafe... 5

6 1 Indledning Nærværende notat sammenfatter den evaluering af parkeringsændringerne pr , der er gennemført i sommeren Evalueringsanalysen blev igangsat i begyndelsen af juli 2006, og den indeholder følgende delopgaver: 1. Gennemførelse af en interviewundersøgelse af indre bys beboeres holdning til parkeringsændringerne 2. Gennemførelse af en interviewundersøgelse af indre bys erhvervsvirksomheders holdning til parkeringsændringerne 3. Gennemførelse af en spørgekortanalyse af pendleres/besøgendes/kunders holdninger til parkeringsændringerne i indre by. Indre by omfatter i denne evaluering rød og grøn parkeringszone. Det understreges, at statistikdistriktet Indre by, som der er reference til i nogle enkelte sammenhænge kun udgør en del af rød og grøn parkeringszone. I denne rapport refereres også til gl. grøn og gl. blå parkeringszone. Disse to zoner udgør nu med mindre justeringer den grønne parkeringszone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 1

7 2 Beboerinterview 2.1 Hvem har svaret? Beboerinterview er blevet gennemført ved hjælp af et internet baseret spørgeskema. Adgang til skemaet er blevet udsendt til 4000 beboere udvalgt blandt de beboere i indre by. For at sikre at der kun kan tastes et sæt informationer pr. interviewperson tildeles hver person en unik adgangskode, og personen kan efter indtastning af denne indføre oplysningerne i databasen. Disse oplysninger kan redigeres i nye sessioner, men det er ikke muligt at oprette mere end et sæt oplysninger. I alt 707 personer, svarende til 18 % af de udvalgte svarpersoner, har benyttet sig af muligheden for at udfylde skemaet om egen parkering, gæsters parkering og generelle holdninger til parkeringen i den indre by. Kønsfordeling 56% 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 40% Kvinde Svarpersoner Mand Indre By Brug af internet har afskåret nogle fra at medvirke i undersøgelsen, men i et antal telefonopkald er det foreslået at benytte bibliotekets computere til at udfylde skemaet. Hvem har så svaret? Der er relativt flere mænd, der har svaret, og der er en undervægt af aldersgrupperne år og ældre end 70 år. Samtidig er der også blandt svarerne flere husstande med bil end der er i gennemsnit i indre by. Biltætheden blandt svarerne er 322, mens den i indre by er vurderet at være ca Det betyder, at analysen har en klar overrepræsentation af folk med bilrådighed. Det er sandsynligt at det også primært er denne gruppe der gerne vil give sin mening til kende om ændringerne i P-forholdene. 25 % af de husstande, der deltager i undersøgelsen anfører, at de ikke har rådighed over bil. 13 % af husstandene anfører, at de har rådighed over en delebil. 2 % af husstandene har delebilen som deres bil nr. 2 eller 3. Da delebiler er et særligt segment af biler med specielle parkeringsforhold, er der ikke gennemført en analyse af, hvorledes delebil -brugerne opfatter deres egne parkeringsforhold. Derimod er såvel delebil -brugere som personer uden bilrådighed blevet stillet spørgsmål om gæsters parkering, og om den mere generelle holdning til parkering i indre by. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 2

8 Aldersfordeling 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Svarpersoner Indre By 2.2 Bilejere og deres parkeringsforhold 2+ bil 8% "Delebil" 13% Bilrådighed 0 bil 25% Blandt de 707 afgivne svar er der 434 husstande, som har en privatejet personbil til rådighed. I alt råder disse husstande over 507 privatejede biler. 375 husstande har en bil til rådighed og 59 husstande har to eller flere biler til rådighed. De privatejede biler parkeres i Indre by. I langt de fleste tilfælde skal der betales for parkering. Der eksisterer nogle få pladser i gårde, som står til rådighed for beboere uden afgifter eller betaling. Den måde 1 bil 54% husstandene betaler for parkering er anskueliggjort i nedenstående figur. Beboerlicensen, der giver ret til parkering af en bil i et år på offentlig vej til en pris af 175 kr., er langt den mest udbredte betalingsform. Privat P-plads 9% Uden betaling 5% Anden betalt 5% Erhvervslicen s 1% Betaling for P-plads Der konstateres nogen forskel i den måde, der betales for parkering i rød zone i forhold til de øvrige zoner. Kun 70 % af bilerne i rød zone har en beboerlicens tilknyttet, mens 13 % betaler for en privat P-plads. I de øvrige Beboerlicens 80% zoner (gl. grøn og gl. blå) er det over 80 %, der har en tilknyttet beboerlicens, mens 8 % betaler for en privat P-plads. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 3

9 2.2.1 Hvad bliver de privatejede biler anvendt til? 58 % af bilerne anvendes dagligt, mens andre 35 % af bilerne anvendes mindst en gang om ugen. De sidste 7 % anvendes mindst en gang om måneden, men sjældnere end ugentligt. Bilanvendelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Arbejde Fritid Ferie Hente børn Hente andre Indkøb Andet Alle biler Arbejde og fritid er de helt dominerende turformål, og dernæst følger indkøb som det tredje vigtigste turformål. Der er lidt forskel på, hvorledes bilerne anvendes afhængig af hvor mange biler, der er i husstanden. Bilerne hjemmehørende i rød zone anvendes noget mindre end biler hjemmehørende i de andre zoner. Især anvendes bilerne i rød zone mindre til indkøbsture Hvad betyder parkeringsændringerne for husstandenes egen parkering? Svarpersonerne er blevet bedt om at forholde sig til fire forskellige udsagn om parkeringsforholdene for familiens egne biler. Der har været mulighed for at angive graden af enighed eller uenighed med udsagnet. Svarene på de fire udsagn er illustreret i det følgende. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 4

10 Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen om aftenen Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i dagtimerne Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i weekenden Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Et resultat af de højere parkeringsafgifter og den længere afgiftsperiode kan være færre fremmede parkanter på de offentlige P-pladser i indre by. Det vil skabe lettere adgang for beboerne, eksempelvis når de kommer fra arbejde eller hjem senere på aftenen. Men beboerne oplever ikke denne effekt, at dømme ud fra svarene på de forskellige udsagn. I S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 5

11 rød zone er der flest, der er enige eller helt enige i udsagnene om, at det er blevet lettere at finde plads. Men i gl. grøn og gl. blå zone er der mange, der er uenige eller helt uenige i de anførte udsagn. Jeg skal ikke bruge så megen tid på at finde en parkeringsplads Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Udsagnet omkring søgetid er der også størst grad af enighed med i rød zone. Især i gl. grøn zone er der stor uenighed med udsagnet. Generelt kan det konstateres, at beboerne i almindelighed ikke synes P-forholdene er blevet væsentligt anderledes som følge af ændringerne pr Dog har ca. 25 % den opfattelse, at der er sket forbedringer, både med hensyn til at finde pladser tættere ved boligen, og på en mindre søgetid for parkeringspladser. Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i Rød zone I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 6

12 Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i gl. Grøn zone I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det er blevet lettere at finde P-plads tæt ved boligen i gl. Blå zone I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ser man på opfattelsen hos bilejerne i de forskellige parkeringszoner, er beboerne i rød zone markant mere enige i de anførte udsagn end beboere i de øvrige zoner (gl. grøn og gl. blå zone). Det stikker desuden i øjnene, at beboere i gl. grøn zone generelt er mere uenige eller helt uenige med udsagnene end de øvrige beboere. I 2003 blev der gennemført en analyse af P-forholdene i indre by. I den analyse forholdt beboerne sig til udsagnet Er det svært at finde P-plads i indre by. Næsten 80 % var enige i, at det var svært at finde plads i dagtimerne, mens ca. 50 % mente, at det var svært i aftentimerne, og ca. 30 %, at det var svært i weekenden. Nærværende analyse peger ikke på, at der er sket nogle markante ændringer i disse forhold. Der er noget, der tyder på, at det endog er blevet vanskeligere at finde plads om aftenen og i weekenden. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 7

13 Det er svært at finde P-plads i Indre by Resultater fra parkeringsanalyse for beboere i 2003 I dagtimerne Om aftenen I weekenden Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 2.3 Beboerne og deres gæster Hvor ofte sker det at du/i har besøgende, der parkerer i området? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Dagligt En eller flere gange pr. uge En eller flere Sjædnere end en gange pr. måned gang pr. måned Aldrig Gl. Blå zone Gl. grøn zone Rød zone I alt Det er et meget begrænset antal husstande der får daglige besøg. Derimod angiver ca. 40 % af husstandene, at de får besøg ugentligt respektive månedligt. For 16 % er det sjældnere end en gang om måneden. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 8

14 Hvilke type besøg er der typisk tale om? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Venner Familie Hjemmehjælp Håndværkere Andre Studerende Pensionister Selvstændige Lønmodtagere Der er stor overensstemmelse mellem de forskellige beskæftigelsesgruppers besøg. Det noteres, at studerende får færre besøg af håndværkere, mens selvstændige får en del besøg af andre, og knapt så mange familiebesøg som de øvrige beskæftigelsesgrupper. Set over aldersgrupperne er der en tilsvarende stabilitet i ovennævnte mønster. På hvilke tidspunkter får du overvejende besøg? (flere svar mulige) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Om aftenen I dagtimerne I weekenden Gl. Blå zone Gl. grøn zone Rød zone I alt Husstandene anfører overvejende at få besøg om aftenen og i weekenden, mens der er en betydelig lavere besøgsfrekvens i dagtimerne. Der er stor overensstemmelse mellem de forskellige beskæftigelsesgruppers angivelse af besøgsfrekvenser. Der er stillet en række spørgsmål om effekten af de ændrede parkeringsvilkår. Ved ikke svar og uoplyst er ikke medtaget i de nedenstående grafer, der viser beboernes holdninger til en række udsagn om betydningen af de ændrede P-vilkår. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 9

15 Jeg får færre besøg i dagtimerne nu end før ændringerne Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Knapt 30 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens ca. 35 % er uenige eller helt uenige. Der er meget små variationer for de geografiske områder og for bilejere og ikkebilejere. Det noteres samtidig, at kun ca. 30 % af husstandene får besøg i dagtimerne. Jeg får færre besøg om aftenen nu end før ændringerne Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 80 % af husstandene angiver overvejende at få besøg om aftenen. Mere end 40 % er enige eller helt enige i udsagnet om, at de får færre besøgende om aftenen nu end før ændringerne, og ca. 35 % er uenige eller helt uenige. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 10

16 Jeg får færre besøg i weekenden nu end før ændringerne Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 80 % af husstandene angiver overvejende at få besøg i weekenden. Godt 35 % er enige eller helt enige i, at de får færre besøgende i weekenden nu end før ændringerne, og en lidt større andel er uenige eller helt uenige i udsagnet. Set under et viser de tre udsagn, at ca. 33 % af beboerne mener, at de får færre besøg. Flest mener, at de får færre besøg om aftenen, mens færrest mener, at de får færre besøg om dagen. 40 % er uenige eller helt uenige i udsagnene, og mener altså, at de får det antal besøg, de plejer at få, og det gælder sandsynligvis også for dem, der har svaret neutralt. Prisen for at parkere har ingen betydning for antallet af besøg Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Der er markant forskel på andelen, der er enige eller helt enige i udsagnet (knapt 25 %) og andelen, der er uenige eller helt uenige (godt 60 %). Ovenfor indikerede %, at antallet af besøgende ikke havde ændret sig, og her siger godt 60 % altså, at de er uenige eller helt uenige i, at prisen ingen betydning har for antallet af besøg. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 11

17 Baseret på kommentarer til undersøgelsen er der noget, der tyder på, at det især er prisen for at parkere om aftenen, der indgår i vurderingen af, om prisen har en betydning. Det er blevet lettere for besøgende at finde en parkeringsplads Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 15 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens knapt 65 % udtrykker en uenighed. I rød zone er der dobbelt så mange, der er enige eller helt enige, som i de øvrige zoner. I gl. grøn zone er der næsten 70 %, der udtrykker uenighed med udsagnet, mens kun 12 % udtrykker enighed. Der er blevet færre parkerede biler Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Godt 15 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens ca. 2/3 er uenige eller helt uenige. I rød zone er der dobbelt så mange, der er enige eller helt enige, som i de øvrige zoner. Især i gl. grøn og gl. blå zone er der en høj andel (over 70 %), der er uenige eller helt uenige. Der er ikke nogen forskel på ikke-bilejernes og bilejernes opfattelse af udsagnet. Svarene på udsagnet stemmer godt overens med det foregående udsagn om, at det er blevet lettere for gæster at finde plads. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 12

18 De ændrede P-regler har generelt været en fordel for husstanden Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ca. 15 % udtrykker en enighed med udsagnet, mens over 60 % er uenige eller helt uenige. Andelen af bilejere som er enig i udsagnet er dobbelt så høj som andelen af ikkebilejere. Ligeledes er andelen af beboere i rød zone som er enige i udsagnet dobbelt så høj som andelen af beboere i gl. grøn og gl. blå zone. I rød zone er det en markant mindre andel af beboerne der er uenige i udsagnet (godt 50 %) i modsætning til gl. blå og gl. grøn zone, hvor det er ca. 70 %. Baseret på kommentarer til undersøgelsen kan denne forskel sandsynligvis tilskrives af reglen om at beboere ikke måtte parkere i rød zone om lørdagen mellem 10 og 14 er blevet fjernet. Når man bor som vi gør kan man ikke forvente bedre P- forhold Bilejer Ingen bil Rød zone Gl. Grøn zone Gl. Blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig 25 % er enige eller helt enige i udsagnet. Her er der en markant forskel på ikke-bilejere og bilejere, idet 20 % af bilejerne er enige eller helt enige, mens 32 % af ikke bilejerne udtrykker en form for enighed. Til gengæld er næsten 70 % af bilejerne uenige eller helt uenige i udsagnet, mens det kun gælder for godt 50 % af ikke-bilejerne. Der er små geografiske forskelle. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 13

19 Samme spørgsmål blev stillet ved analysen i Resultaterne fra den undersøgelse og nærværende undersøgelse er illustreret i den følgende figur. Når man bor som vi gør kan man ikke forvente bedre P- forhold Sammenligning med resultater fra parkeringsundersøgelsen i 2003 Rød zone med bil 2003-analyse Rød zone uden bil 2003-analyse Gl. grøn zone med bil 2003-analyse Gl. grøn zone uden bil 2003-analyse Gl. blå zone med bil 2003-analyse Gl. blå zone uden bil 2003-analyse Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Andelen af beboere der er enige eller helt enige i udsagnet er faldet. Andelen af bilejere i rød zone og af ikke-bilejere i gl. blå zone er dog den samme i 2003 og Derimod er andelen af enige halveret for bilejere i gl. blå og gl. grøn zone. Vender man sig mod dem, der er uenige eller helt uenige i udsagnet, er der ingen tvivl om, at denne andel er steget kraftigt. For bilejernes vedkommende er der tale om stigninger på mellem 20 og 75 %, mens der for ikke bilejernes vedkommende er tale om stigninger på %. Ikkebilejerne er altså dem, der i højere grad end bilejerne har ændret mening om, hvad man kan forvente omkring parkeringsforholdene i indre by. Baseret på kommentarer til undersøgelsen er der ingen tvivl om, at det især er besøgendes betaling om aftenen, der har medført den markante ændring. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 14

20 En specialanalyse er udført på de 89 delebil -brugeres holdning til de ændrede parkeringsregler. Delebil -brugere har mere markante holdninger om anvendelse af bil og kollektiv trafik end den gennemsnitlige beboer. Svarene på de otte udsagn, der er omtalt ovenfor, er angivet i det følgende. Resultater fra 89 "delebil"-brugere Færre gæster i dagtimer Færre gæster, aften Færre gæster, weekend Pris betydningsløs Gæster finder lettere P-plads Færre parkerede biler P-regler fordel for husstanden Ikke forvente bedre P-forhold Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Det kan konstateres, at delebil -brugerne er mere kritiske overfor parkeringsændringerne end alle analysepersoner under et. 2.4 Kommentarer Det har været muligt for de, der har udfyldt spørgeskemaerne, at anføre en kommentar til parkeringssituationen. Og det har 443 respondenter benyttet sig af. De fleste reaktioner knytter sig til udvidelsen af betalingsparkering om aftenen. Og det er i vid udstrækning et spørgsmål om gæsteparkering. Der er tilsyneladende en bred forståelse hos de fleste respondenter for, at parkeringsbetaling er nødvendig, men i vid udstrækning er opfattelsen, at det vil være hensigtsmæssigt at indskrænke betalingstiden til kl. 19 eller 20. På det tidspunkt vil de fleste ikke-boende være væk, og parkeringen dermed fri for beboerne og deres gæster. Alternativt peger mange på udstedelsen af gæstebilletter, som en mulighed. Nogle ønsker 100 billetter om året knyttet til beboerlicensen, andre forestiller sig mere beskedne antal, men til gengæld for alle beboere i området. Mange oplever fortsat stor kamp om P-pladserne, og en anden af de hyppigt forekommende kommentarer er tilskyndelse til etablering af underjordiske P-anlæg. Der er en udbredt opfattelse af, at P-anlæggene kan etableres på en sådan måde, at beboerlicensen kan bevares på sit nuværende niveau. Evt. yderligere etableringsomkostninger må fremskaffes ved, at pendlere og andre udefra kommende uønskede parkanter betaler en høj afgift. Det gælder dog ikke beboernes gæster. Flere kommentarer nævner, at det vil være en god ide at reservere pladser til beboere, således at en beboerlicens giver adgang til en bestemt i forvejen udpeget plads, som det S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 15

21 kendes fra visse handicappladser. Det skulle være tilladt andre at parkere på disse pladser frem til kl. 18, hvorefter de skulle være til rådighed for den aktuelle beboer. En anden forholdsvis udbredt kommentar er, at mange af kantstensparkeringspladserne optages af skure, containere og andet i meget lange perioder. I området omkring Hovedbanegården nævnes også parkerede turistbusser som et problem. Der er forholdsvis mange, der mener, at man bør indføre Oslo- eller Stockholmsmodellen i København, hvilket indebærer etablering af en bompengering, etablering af en næsten bilfri zone i middelalderbyen og udbygning af den kollektive trafik med dels højere frekvenser, dels lavere priser, og endelig med tilbringersystemer til den indre by, der overflødiggør mange af bilturene. De penge, der kan hentes ind ved parkeringsafgifter og bompenge, bør øremærkes til disse forbedringer. Fra mange beboere i rød zone udtrykkes der stor tilfredshed med at lørdagens P-forbud mellem 10 og 14 for beboere er ophævet. Til gengæld udtrykkes der utilfredshed med hverdagsforbuddet, der gælder mellem 10 og 17. Mange peger på, at det er en væsentlig ulempe i dagligdagen. Et andet forhold, der nævnes af nogle, er beboerlicensens gyldighedsområde. For beboere tæt på parkeringsområdernes grænser ses der muligheder i at udstrække gyldighedsområdet til de nærmeste gader i det tilgrænsende område. Det synes at være et specielt problem i området gennemskåret af Gyldenløvesgade, hvor man på nordsiden omkring Nansensgade har store P-problemer, mens der er mange frie pladser om aftenen og natten i området på den anden side af Gyldenløvesgade. Flere peger på det frustrerende i, at invalidepladser ligger ubenyttede hen. Dette er en torn i øjet på mange af beboerne, der må lede længe efter pladser, når de ønsker at parkere i nærheden af deres bolig. Mange i området omkring Halmtorvet og Hovedbanegården peger på den ekstrabelastning af P-pladserne, der fremkommer som følge af store arrangementer i bl.a. Øksnehallen og DGI-byen. Flere nævner også, at området omkring Tivoli kan være meget belastet af udefra kommende parkanter. Endelig er der også en del, der peger på, at opstribning af pladser (gerne i 45 grader) samt markering ved kryds af 10 m grænserne dels vil skabe flere P-pladser, dels forhindre et antal P-afgifter udstedt for at have holdt for tæt på hjørnet. Flere påpeger også, at 10 m grænsen måske skulle være mere fleksibel blandt andet på ganske korte gadestrækninger. Derudover er der kommet kommentarer til mange forskellige forhold, nogle nævner problemer med beboerlicenser og lånebiler, andre hvorledes udenlandske studerende kan få beboerlicens. En række af disse bemærkninger synes at kunne afhjælpes med information. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 16

22 3 Kunde-, pendler- og besøgsanalyse 3.1 Analysens gennemførelse Analysen af kunder, pendlere og besøgende er foretaget ved hjælp af spørgekort, der er blevet uddelt på parkerede biler. Spørgekortene er trykt i forskellige farver, der svarer til de områder, der er vist på nedenstående kort. Figur 3.1. Analyseområdet og dets opdeling på analysezoner Den røde og den grønne zone svarer stort set til de oprindelige røde og grønne zoner, mens zonerne i de øvrige farver svarer til den gamle blå zone, som nu er grøn. Resultaterne baseret på svarene vil derfor kunne opdeles i de viste zoner. Ved uddeling af spørgekort er antallet af spørgekort, der placeres på biler med beboerlicens og erhvervslicens, søgt minimeret, men har ikke helt kunnet undgås. Beboerlicenser er sorteret ud af analysematerialet. Der er uddelt spørgekort tre dage på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og aftenen. Der er uddelt i alt knapt 5000 spørgekort, og der er modtaget 663 retur svarende til ca. 14 %. 63 er fjernet fra materialet pga. beboerlicens eller fordi de var ulæselige. Der er gennemført statistiske analyser på materialet. Til dette brug er observationer med gang- og søgetider på mere end 20 minutter sorteret væk. I alt indgår der 523 observationer i regressionsanalyserne. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 17

23 3.2 Analysens resultater Hvornår parkerer man og hvor længe? Flest parkanter pr. time ankommer mellem 06 og 09, tæt fulgt af tidsrummet Generelt viser undersøgelsen at der er en stor tilstrømning af parkanter frem til kl. 22. De anførte tal er uden beboerparkering, og det betyder, at der i tidsrummet mellem 16 og 19 formentlig er en større tilstrømning til parkeringsarealerne end i de 3 morgentimer mellem 06 og 09. Parkanters ankomsttid og parkeringens længde Parkanter 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % parkanter i tidsrum % parkanter pr time P-længde i timer Timer Parkanter, der ankommer i tidsrummene 6 til 9 og 22 til 06 parkerer gennemsnitligt i længere tid (knapt 7 timer) end de øvrige parkanter. Kortest tid, omkring 4 timer, parkeres i gennemsnit blandt dem, der ankommer mellem 9 og 16. Den gennemsnitlige parkeringstid for dem, som ankommer i tidsrummet mellem 16 og 22, er ca. 5 timer. Den gennemsnitlige parkeringstid i de tre parkeringszoner rød, gl. grøn og gl. blå vokser fra ca. 3,5 time i rød zone til ca. 6 timer i gl. blå zone. Samtidig giver den efterfølgende figur en oversigt den geografi der knytter sig til svarene i analysen. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 18

24 Parkanter fordelt på zoner og parkeringslængde % parkanter 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone % parkanter P-længde i timer timer Der er en meget tydelig tendens mod, at parkeringslængden er stigende jo længere væk man bevæger sig fra centrum. En mere ensartet parkeringsadfærd i gl. blå og gl. grøn zone, der jo pr er samlet i en zone med samme priser og betingelser, synes således ikke at være indtruffet endnu. Det kan skyldes, at gl. grøn zone er præget af større forretningsgader og butikker, hvilket er ensbetydende med kortere parkeringstid, mens gl. blå zone er et udpræget boligområde med administrative virksomheder, hvilket omvendt er ensbetydende med længere parkeringstider Hvad skal parkanterne? Hvad foretog du dig mens bilen var parkeret? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Besøg og beboere u. licens Arbejde Erhvervsrelateret Indkøb Cafe, turisme og andet S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 19

25 Bopælrelaterede ture, dvs. ture til ens hjem eller besøg, udgør godt 10 % af alle de registrerede ture. Det skal nok en gang pointeres, at parkanter, hvis biler er forsynet med beboerlicens, ikke er medtaget i analysen, hvilket har en stor indflydelse på den observerede fordeling af turformål. I gl. blå zone er det næsten 20 % af parkanterne der angiver at skulle hjem eller besøge nogen. Godt 30 % af alle parkanter oplyser, at de skal på arbejde. Det er dermed det største enkeltformål. Arbejdsparkering er voksende fra rød zone (godt 20 %) til gl. blå zone (knapt 40 %). Men også parkering i forbindelse med erhverv udgør godt 20 % af alle registrerede parkeringer. Indkøbsparkering udgør kun 3 % af alle parkeringer, men dog 7 % i rød zone. Parkering i forbindelse med en tur i byen (restaurationsbesøg, biograf, museum) og almindelig turisme samt andre formål udgør 1/3 af alle parkeringer. I rød og gl. grøn zone udgør disse parkeringer ca. 40 % af alle mens det er godt 20 % i gl. blå zone. Parkeringstid som funktion af formål % parkanter 100% 80% 60% 40% Timer 20% 0% Besøg og beboere u. licens Arbejde Erhvervsrelateret Indkøb Cafe, turisme, andet % parkanter med P-tid < 5 timer P - tid i timer Parkeringer med formålene indkøb, erhvervsrelateret, biograf, cafe og andet er i overvejende grad parkeringer, der varer mindre end 5 timer, og den gennemsnitlige parkeringstid for disse ture varierer da også mellem 2,5 timer for indkøb op til godt 3,5 timer for erhvervsrelateret parkering. 25 % af ture med arbejdsformål parkerer i mindre end 5 timer, mens den gennemsnitlige parkeringstid for disse ture er knapt 7 timer. Beboere, der ikke anvender beboerlicens og som derfor indgår i undersøgelsen, og besøgende parkerer i gennemsnit i mere end 7 timer Hvor lang tid tager det at finde en parkeringsplads og hvor langt skal man gå? Det tager godt 4 minutter at finde en parkeringsplads i indre by, og det tager lige så lang tid at gå til sit første mål fra det sted biler er blevet parkeret. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 20

26 70% 60% 50% Søge- og gangtider i indre by % af parkanter 40% 30% 20% 10% 0% 0-2 min 3-5 min 6-10 min min min min min > 31 min Søgetid Gangtid Mere end 60 % af dem, der søger parkeringsplads, finder en indenfor 2 minutter. Til gengæld er der også nogle der søger meget længe efter den rigtige plads. Knapt 50 % af parkanterne har en gangtid der er mindre end 2 minutter. Gangtider over 15 minutter forekommer næsten ikke. Søge- og gangtider i indre by er sammenlignet med tilsvarende resultater fra analysen i Analysen fra 2003 er renset for parkanter, der betalte for parkering ved hjælp af beboerlicens, og sammenligningen er gennemført på parkeringszonerne. Derfor er resultaterne sammenlignelige. Der er forskelle imellem de forskellige geografiske zoner. Længst tid på at finde plads og gå bruger man i rød zone. Mindst tid bruger man i gl. blå zone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 21

27 Gns. gang- og søgetid for parkanter, der ikke har beboerlicens, 2003 og 2006 Gns. søgetid Gns. gangtid Minutter Rød zone Gl. grøn zone Blå zone Brokvarterer Søgetiden bliver mere end halveret når man bevæger sig fra rød zone til gl. blå zone. Gangtiden reduceres også i væsentligt omfang (ca. 35 %). Sammenligner man søge- og gangtider der er observeret i den netop udførte analyse med de søge- og gangtider man fandt i analysen i 2003 for det samme segment af parkanter kan man iagttage at søgetiderne i rød og gl. grøn zone er blevet større, mens søgetiden i gl. blå zone stort set er uforandret. Til gengæld er gangtiden i gl. blå zone forøget, mens gangtiderne er stort set uforandrede i rød zone og gl.grøn zone. En nærmere analyse af gang- og søgetiderne viser, at man i gammel blå zone har mange korte gangture, men også nogle der er meget lange. Det kan skyldes bydelens karakteristika som primært kontor og bopælszone, samt parkanternes viden om, at der findes let tilgængelige parkeringspladser. Det kan betyde, at gl. blå zone fortsat i større udstrækning anvendes af parkanter, som ikke nødvendigvis har et ærinde i området, selvom parkeringsbetingelserne er blevet de samme som i gl. grøn zone. I gl. grøn zone findes derimod en del med lange søgetider, hvorimod de meget lange gangtider ikke forekommer særligt hyppigt. Som følge af større forretningsgader og butikker synes der således at være en tendens mod, at bilister kører mere rundt for at finde en plads, men ikke nødvendigvis holder så langt fra (første) gøremål. Tendensen i rød zone er ikke så entydig som i gl. grøn og gl. blå zone. Der er en del med både lange søgetider og lange gangtider. I bilag 1 til rapporten er der gennemført nogle regressionsanalyser på materialet, som underbygger de ovenfor nævnte konklusioner. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 22

28 Gensn søge- og gangtid for beboerlicensparkanter, 2003 Brokvarterer Blå zone Gl. grøn zone Rød zone Minutter Gensn. søgetid Gensn. gangtid Til sammenligning er ovenfor vist den gennemsnitlige gang- og søgetider for parkanter med beboerlicens som observeret ved analysen i Parkanter med beboerlicens søger at gøre gangtiden så kort som mulig, men bruger til gengæld en del søgetid. Dette billede er gældende i alle parkeringszonerne. Søgetid som funktion af ankomsttid i indre by Sum min 3-5 min 6-10 min > 11 min. Samlet set har knap 80 % en søgetid på 5 minutter eller derunder. Søgetiden er kortest mellem 14 og 16 og længst mellem 20 og 24. Det understreges, at beboere ikke er med i analysen, men at beboernes parkering formentlig har en indflydelse på mulighederne for at finde pladser i tidsrummet 20 til 24. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 23

29 Gangtid som funktion af ankomsttid i indre by Sum min 3-5 min 6-10 min > 11 min. Samlet set har knap 80 % en gangtid på 5 minutter eller derunder, og kun ca. 5 % af de adspurgte parkanter havde en gangtid på 11 minutter eller derover. De korteste gangtider, dvs. 5 minutter eller derunder, har man tilsyneladende om morgenen mellem 8-10 og om aftenen efter kl. 20, hvor man til gengæld fandt de længste søgetider. Længste gangtider forekommer mellem Hvordan betaler man for sin parkering? Hvilken type parkeringsbillet havde du? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Automat Mobiltlf. Md.-/ugelicens Andet Ej besv./betalt Automatbetaling er fortsat den langt mest udbredte betalingsform. Det er dog bemærkelsesværdigt, at andelen af automatbetaling er klart lavest i gl. blå zone. Til gengæld er andelen af måneds- og ugelicenser samt erhvervslicenser markant højere i gl. blå zone, hvilket understreger zonens karakter med mange boliger og mange administrative virksomheder. I rød zone er brugen af måneds- og ugelicenser ikke særlig udbredt. Gl. grøn zone er i grove træk en blanding af rød og gl. blå zone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 24

30 I ovenstående illustration er ej besvaret/ej betalt medtaget, fordi en del respondenter ikke har besvaret spørgsmålet. Flere har direkte angivet, at de ikke har betalt, mens andre spørgekort blot er tomme ved spørgsmål 6, hvilket naturligvis kan skyldes, at nogle respondenter har overset spørgsmålet. Det er ikke muligt at adskille ikke besvarede spørgekort mellem ikke-betalende hhv. glemsomme respondenter. I spørgsmål 6 er andelen af ubesvarende spørgekort således undtagelsesvist angivet Hvor tit parkeres i indre by? Hvor ofte parkerer du i Indre By? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Hver dag Ugentligt Weekend Månedligt Sjældnere Weekendparkering er stort set ikke repræsenteret i undersøgelsen, hvilket naturligvis kan forklares ved, at postkortuddelingen har fundet sted på hverdage. Derudover er det værd at notere sig, at andelen af parkanter, der parkerer hver dag, er markant størst i gl. blå zone. Andelen er mindre i gl. grøn zone, og udgør kun 20 % i rød zone. Omvendt er andelen af parkanter, der parkerer ugentligt eller månedligt størst i rød zone, og udgør gradvist en mindre andel i gl. grøn zone og gl. blå zone. Mest markant er tendensen for parkanter, der parkerer månedligt. Niveauet for parkanter, der parkerer sjældnere end månedligt, er stort set det samme i alle tre zoner. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 25

31 3.2.6 Hvor bor parkanterne Hvor bor du? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone København Resten af HO Resten af Sjælland Andre Andelen af parkanter fra Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Amager er på samme niveau i gammel grøn og blå zone (30 %), mens andelen i rød zone er noget lavere (godt 20 %). Andelen af parkanter fra resten af hovedstadsområdet er størst i rød zone. Bilister fra det øvrige Sjælland, Fyn og Jylland, der i mindre udstrækning må formodes at være pendlere, vælger tilsyneladende i større udstrækning at parkere uden for middelalderbyen og rød zone med eventuelt længere gangtider til følge. 3.3 Parkanternes holdning til parkeringsændringerne Det er blevet lettere at parkere siden 1. januar 2006? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Parkanternes holdning i de tre zoner er nogenlunde den samme. 10 % er enige eller helt enige i udsagnet, mens ca. 60 % er uenige eller helt uenige. Der er marginale forskelle imellem områderne, blandt andet er parkanterne i rød zone knapt så uenige i udsagnet som parkanter i de andre zoner. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 26

32 Det skal bemærkes, at i knap 20 % af spørgekortene har respondenten svaret Ved ikke til dette spørgsmål. Det bør ikke forveksles med neutral, men betyder sandsynligvis, at parkanten ikke har registreret en forskel, og at spørgsmålet derfor tilsyneladende har været svært at forholde sig til. Prisen for at parkere er fortsat rimelig? Indre by Rød zone Gl. grøn zone Gl. blå zone Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Holdningen til prisen for at parkere er nogenlunde den samme i de tre områder, og er kendetegnet ved, at hele 80 % er uenige eller helt uenige i udsagnet om, at prisen for at parkere fortsat er rimelig. 10 % er enige eller helt enige i udsagnet. Det er imidlertid værd at fremhæve, at andelen af uenige respondenter kun er lidt større blandt parkanterne i gl. blå zone, hvilket kan overraske, idet gl. blå zone, som tidligere nævnt, er den zone, hvori de største prisstigninger har fundet sted. Det kan nævnes, at kun 3 % af besvarelserne er Ved ikke, hvilket vidner om, at mange har en klar holdning til prisspørgsmålet. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 27

33 "Prisen for at parkere er rimelig" i forhold til formål Cafe, turisme og andet Indkøb Erhvervsrelateret Arbejde Besøg og beboere u. licens Helt enig Enig Neutral Uenig Ca. 1/3-del af turisterne er enige i, at prisen for at parkere fortsat er rimelig, hvor kun mellem 8-15 % af alle med andre formål mener, at prisen fortsat er rimelig. I denne forbindelse er det dog værd at bemærke, at 25 % af turisterne har svaret Ved ikke til spørgsmålet om prisen, hvilket skal sammenholdes med en samlet Ved ikke - svarprocent på kun 3 %. Ellers er den gennemgående tendens, at alle parkanter uanset formål er uenige i, at prisen for at parkere fortsat er rimelig. Yderpunkterne er indkøb, hvor 60 % af parkanterne er uenige i udsagnet, og besøg, hjemme og arbejde, hvor ca. 90 % af parkanterne er uenige i udsagnet. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 28

34 4 Erhvervsanalysen 4.1 Hvem er interviewet Erhvervsanalysen er udført ved interviews blandt erhvervsdrivende i indre by. Det har i udgangspunktet været detailhandel, restauranter og hoteller samt forlystelser der primært er inkluderet. Der er dog også sikret en vis repræsentation af andre erhvervsvirksomheder. Der er foretaget et udtræk fra CVR registret over antallet af virksomheder med ansatte i indre by. I alt er der registreret virksomheder. Fordelingen på de interviewede brancher er anført i nedenstående tabel 5.1. I alt er der interviewet 180 virksomheder ud af de ca virksomheder i indre by, svarende til 1,6% af alle. Men som nedenstående tabel viser, er der stor forskel i dækningen af de forskellige typer af virksomheder. Tabel 4.1. Antallet af virksomheder med ansatte og antallet af interviewede virksomheder i indre by. Andel interviewet (%) Antal virksomheder Andel af Interviewede Beskrivelse alle (%) Håndværk, engros % % Fødevarehandel 221 2% % Anden detailhandel % % Hotel 61 1% % Restaurant 455 4% % Publikumsservice 891 8% % Liberalt erhverv % % Forlystelser 577 5% % I alt % De virksomheder, der primært forudses at blive påvirket af de ændrede parkeringsbetingelser er som nævnt virksomheder indenfor handel, hotel og restaurant samt forlystelser, eller knapt 30 % af alle virksomheder i indre by. Af disse grupper er der interviewet 140 svarende til knapt 4 % af disse virksomheder. Af øvrige virksomheder er der interviewet 0,5 %. Interviewene er udført primært ved besøg i virksomhederne. I enkelte tilfælde er der tale om telefoninterview. Interviewene grupperet efter de to forskellige branchekategorier fremstår følgende billede Figur 4.1. Branchefordeling anvendt i analysen S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 29

35 Virksomheder fordelt på brancher 9% 7% 13% 7% 8% 4% 11% Håndværk, engros Fødevarehandel Anden detailhandel Hotel Restaurant Publikumsservice Liberalt erhverv Forlystelser 41% S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 30

36 I det følgende er der gengivet resultater som illustrerer de forskellige branchers oplevelse af parkeringsændringerne. Virksomhederne blev spurgt om de kendte til ændringerne af parkeringsordningen. Kender du til følgende ændringer i parkeringsordningen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ja Nej 0% P-zonerne er blevet ændret Prisen for parkering er steget Der skal betales for parkering om aftenen til 22 Der skal betales for parkering om lørdagen til 17 Halvdelen af virksomhederne kender ikke til lørdagsbetalingens udvidelse til kl. 17, mens næsten alle virksomheder er opmærksomme på, at prisen for parkering er steget. 86 % af virksomhederne anfører at de dagligt har besøg af kunder, der har et parkeringsbehov. Det gennemsnitlige antal kunder pr. virksomhed, der har oplyst antallet af kunder, er % af virksomhederne har kunder og leverandører, der parkerer på offentlig vej. 18 % anfører, at der også anvendes offentligt tilgængelige parkeringsanlæg. 4.2 Påvirker parkeringsændringerne virksomhedernes kunder/besøgende Virksomhederne er blevet stillet overfor en række udsagn om effekten af parkeringsændringerne, og har haft mulighed for udtrykke enighed eller uenighed med udsagnene. I det følgende gengives de holdninger der er kommet til udtryk opdelt på de 8 brancher nævnt ovenfor. På de beslægtede udsagn: Virksomheden får færre kunder/besøgende nu end tidligere og Virksomhedens omsætninger er lavere nu end før ændringerne svares der stort set enslydende fra de adspurgte virksomheder. Liberalt erhverv og hoteller er klart uenige i udsagnene, mens fødevarehandel er den branche, hvor den mindste andel er uenige. Det noteres, at forlystelser ikke synes at være påvirket af ændringerne i P-forholdene. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 31

37 Virksomheden får færre kunder nu end før ændringerne Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Virksomhedens omsætning er lavere nu end før ændringerne Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 32

38 Det er blevet lettere for kunder at finde en parkeringsplads Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Flertallet af virksomheder indenfor de enkelte brancher oplever ikke, at det er blevet lettere for deres kunder at finde en parkeringsplads. Prisen for at parkere har ingen betydning for antallet af kunder Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Ser man på udsagnet Prisen for at parkere har ingen betydning for antallet af kunder/besøgende, at mellem 40 og 60 % er enige i dette udsagn i de fleste brancher. En markant undtagelse er fødevarehandel, hvor kun 15 % er enige i udsagnet. Den andel af virksomhederne, der er uenige, er forholdsvis ens, omkring 40 %, bortset fra liberalt erhverv og håndværk samt engros, hvor andelen af uenige er omkring 20 %. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 33

39 Der er blevet færre parkerede biler i området Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Virksomhederne har samme oplevelse som beboerne med hensyn til parkerede biler biler i området. Den generelle holdning er, at der ikke er kommet færre biler i området. Det er blevet lettere for leverandører at finde en parkeringsplads i området Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig På spørgsmålet om leverandørers adgang til virksomheden er der forskellige holdninger hos forskellige brancher. Hos de fleste brancher er der ikke enighed med udsagnet i at det er blevet lettere for leverandører at finde parkeringsplads. Dog er det kun en beskeden andel af virksomhederne indenfor hotel og publikumsservice der angiver uenighed. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 34

40 De ændrede P-regler har generelt været en ulempe for virksomheden Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig På udsagnet de ændrede P-regler har generelt været en ulempe for virksomheden er omkring % af virksomhederne enige i dette udsagn. For fødevarehandel er det næsten 60 %. Flest uenige findes indenfor liberalt erhverv, hvor næsten 60 % er uenige i udsagnet, mens man indenfor publikumsservice og fødevarehandel kun finder % der er uenige i udsagnet. De ændrede P-regler har generelt været en ulempe for virksomheden Gl. blå zone Gl. grøn zone Rød zone Publikumsservice Detailhandel Andet Publikumsservice Detailhandel Andet Publikumsservice Detailhandel Andet Helt uenig Delvist uenig Neutral/ved ikke Delvist enig Helt enig Detailhandlen i rød zone er mere enig i ovennævnte udsagn end detailhandlen i gl. blå zone. Men for de øvrige branchegrupper gør den modsatte tendens sig gældende. Det noteres samtidig at 50 % af virksomhederne i branchegruppen publikumsservice, der dækker restaurant, hotel, forlystelser og publikumsbetjening, er uenige i udsagnet. 60 % er uenige i gl. grøn zone. I de øvrige branchegrupper er ca. 30 % i rød zone uenige i, at de ændrede P-regler har været en ulempe, og det falder til ca. 15 % i gl. blå zone. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 35

41 Virksomhederne er blevet spurgt specifikt om ændringerne af parkeringsforholdene om aftenen har haft en effekt. For mange virksomheder er dette ikke relevant, men især restauranter og forlystelser samt hoteller har svaret på dette. Og der er også nogle butikker, som har svaret. Der kommer færre kunder til virksomheden om aftenen end før ændringen Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ikke relevant Det er blevet lettere for kunderne at parkere om aftenen Forlystelser Liberalt erhverv Publikumsservice Restaurant Hotel Anden detailhandel Fødevarehandel Håndværk, engros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt uenig Delvist uenig Neutral Delvist enig Helt enig Ikke relevant Restauranter især udtrykker enighed med udsagnet om at der kommer færre besøgende som følge af ændringerne, men også af de fødevarebutikker, der har svaret, er enige i udsagnet. Svarene falder i tråd med forventningen om, at især varer og ydelser, der kan fås andre steder end i indre by, vil blive ramt af de ændrede parkeringsregler. Og det synes at være tilfældet. S:\ p-evaluering\Generelt\Evaluering af parkeringsregler udvidet version 1.doc 36

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere