Gentagelsen af Gjentagelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentagelsen af Gjentagelsen"

Transkript

1 GentagelsenafGjentagelsen

2 GentagelsenafGjentagelsen afellenfriis OmslagvedEllenFriis UdgivetafforlagetGruppepres2010 ISBN Projekteterstøttetaf ogafstatenskunstrådsscenekunstudvalg

3 Gentagelsen Livetmålevesforlæns,menerindresbaglæns,hedderdethos SørenKierkegaard.Levermaninuet,vedmandetikke,ogved mandet,levermanikkeinuet! Gentagelsenkansigesatværeenløsningpådilemmaet,daden udgørensynteseafoplevelseogerindring.sørenkierkegaard siger:"det,dergjentages,harværet,ellerskundedetikke gjentages,mennetopdet,atdetharværet,gjørgjentagelsen tildetnye".hansdagligevandringindenformureneaf GuldalderensbitteKøbenhavnpåvirkedeutvivlsomthans tænkning.hanføltetilsyneladendebehovforatformulereen livsanskuelse,derkunnegørehverdagensgentagelser udholdeligeogenddaberigende. IdennebogbetragterjegSørenKierkegaardsdagligevandring somenmetodetilatudforskegentagelsensomfænomenog foretage"etforsøgidenexperimenterendepsychologi",som undertitlentil"gjentagelsen"(1843)lyder.jeggentager tilgangenogfårenandentekstudafdet. JegfulgtedensammerutenedadSønderBoulevardetantal gangeiseptember2009foratanalyserebegrebetgentagelse. Jegudførte,performede,enanalyse.Undersøgelsenvarden egentligeperformance,oghavdeintet(bevidst)publikum. Performancenvarskabttilatblivedokumenteret idenne bog.

4

5 1.gang Jegharsvedpåpandenogenbriseinakken.Tilmin forventningsfuldeoplevelsesmodushøreratjegnubemærker atmithårflagrerogdannerskyggerpåminnæsederblander sigmedminefregner.jegeroverrasketoveratjegselvkanse det.næse,fregner,bilernesbrændingmodasfalten,lyden skvulperdoventomkringminefødderogpludseligfølesden enekoldogvåd.enmandskovlersandmedrytmisketag. Kantenaftageogspir,mattegrånålestikienoverbelyst himmel.encafé,derhagersigfastpåhjørnetoverfor jobcentretscykelskov,hvorskelbækgade luderneplejedeat stå. Brugsenpasseres.Politistationen.Jegnoterermigforskellen påtoligegrønneelementer:politietsstedsegrønneskiltmed dehvideblokbogstaver,ogettræderdirrerogsnartmå overgivesigtilefteråret.irundkørslenvedhalmtorvetståren mandifrakkeogfodrerfuglene.hersåtætpåendestationen, derskiltermedenglevingerogspillerbach,stigerpulsen, dagenstrømmerpludseligthurtigere,ogjegdrejeraf.dehar repareretelevatoren,serjeg,menjegerikkeparattilattage herfra.

6 2.gang Dørsmækivenstreøre.Tjek. Tivoliforlystelsestårnforendenafvejen.Tjek. Blæstinakken.Tjek. Obstruktion:ethjerteligtgensynmidtpåfortovetmellemen mormedtobørnogenmandpåcykel.jegvigerudenomog konfronteresmedenmandmedenfoxterrieroghømhømpose. Vindenblæserenskilninginakkenpåmig.Højehæledergør parattilatoverhaleindenom.etskrabmodasfalten.hvad hedderdenlyd,nårenkvindemedhæleetøjeblikglemmerat løftefoden?enlapsus? Mørtelpose.Tjek.Idagudenmandenderskovlersandmed rytmisketagsompåenfascistiskplakat. Undvigergadeskilt.Tjek. Nedtrådttomat.Snorvikletomenkofanger.Politietogtræet. Tjek. Såforpokker,nuglemtejegatbemærkejobcentretog Brugsen.

7 3.gang Skyernevæltersigsjusketpåhimmelsengen.MidtoverSønder Boulevardblottesenbaggrundsometsnavsetlagen. Cykelsæderogbiltagemmergråtafennyligregn.Blæstenhar skiftetretningogåndermigihovedet. Fuglenebaskerbagvejbelysningensnet.Ufrierden,derikke haretstedatsættesigned!vedcafeenoverforjobcentret tildelerjegfemparasollerenlighedmednedslåedeog skulderløsepelikaner.jeghuskermedviljebrugsen. PåHalmtorvetmyldrerdetmedstatistertilogfra Øksnehallerne,hvorklokkenaltiderfemogtyveminutterini. Drejescenensættesknirkendeiværkogenpolitimandklørsig påøret:nu. Nudrejerjegmed.Nudrejerjegfra.Ørafalmægtighed.

8 4.gang Jofleredetaljerminvandringhar,josværerebliverdetat gentageden;hvadentendetaljerneskyldesuforudsete hændelser,ændringerfremkaldtafvind,vejrogtid,ellermin egengradafopmærksomhed. Dennemmestemådeatindskrænkedetaljerigdommenpåer vedatsløveopfattelsen.jegkanforeksempelgåihalvsøvne, beruset ellervedatventeetårmeddennæstevandring,så jegimellemtidenharglemtaltandetendbørnehaven, jobcentret,brugsen,rundkørslen. Jegpassererbørnehaven,jobcentretogBrugsen.Detlykkes migalligevelikkeatundgåatbemærkeenmandmeden snavsetstofposefrasømændeneshjem.hansaltforstoretøj bliverpustetopafstormenoghansejlernedadgaden. Modstræbendenotererjegmigdesudenenkvinde,der energiskskubberenrollator.træerneerfuldeafsmågrønne æbler,ogbladenekrængerdehvidebugeop. AfpraktiskeårsagergårjegadGasværksvej(foratkøbeindi Netto),mensenandendelafminbevidsthedfortsætteradden sædvanligevejtilhalmtorvetogførstdrejerfraved rundkørslen.jegfastholderdennepersonlighedsspaltninget øjeblikogforestillermiggentagelsensomenbabouschka,hvor hvertnytlagrummeralledeforrige,ogdoglignerdempåen prik.

9 5.gang Jegudvælgermignoglefikspunkter: BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN Mellemfikspunkterneagterjegnøjepåhvordanjegsætter fodenforikkeatbliveførtpåafveje;fordetsværeer naturligvisatundgåalleudefrakommendedistraktioner, hjerteligebekendteogufrivilligeobservationer. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig.

10 6.gang Idagsnyderjeg.Jegharindskrænketgradenafdetaljertildet mindstmulige,oggårturenpåpapiret;idétjegfremkalderde firestederpåskiftfordetindreøje. BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN

11 7.gang Idagsnyderjegigen.Jegharindskrænketgradenafdetaljertil detmindstmulige,oggårturenpåpapiret;idétjeg fremkalderdefirestederpåskiftfordetindreøje. BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN Ordenedannerenbrechtskscenografi,hvorderstår Børnehave,Jobcenter,Brugsen,Rundkørselmedfedetyperpå skilte.jegnoterermigdisseordognavigererefterdem.deter verdenopfattetsombegreberoginstitutioner.ikkesom sansning,ikkesomerkendelse,mensomuemotionel genkendelse.

12 8.gang Jegoverførerminepapirøvelsertilvirkeligheden: Selvomvejengårligeuderdetsværtatholdesigpåden.Jeg læserdenmedminefødder.derstårdesamme kendsgerningerhverdag,ogdajegtrorpåatverden eksistereruafhængigafmig,trorjeghellerikkeatbørnehaven, jobcentret,brugsenogrundkørslenændrersigvæsentligtdag fordag.sominstitutionerogbegreberbestårde;somord. Idagerjegenurviser,ogjeggliderforbibørnehaven, jobcentret,brugsenogrundkørslenmedafmålteskridtog bemærkerintetudoverminegenbevægelse:vige,stoppe, undvige,slåbue,gå.

13 9.gang klik klak klik klak klikkeklikklik klakforskellenmellemhæl ogfodsomenbilydvedhjertet.skilt:undvige.kantsten.ind igen.stoleistabel:undvige.kantsten,indtilfleremindre intervaller. Himlenflyderigyldensirupogvandetispringvandetved Politistationendryppersålangsomtatjegkannåattælle ringene.vedkrusågadeblivertivolitårnetædtafetæbletræ, menschristiansborgslotstårnetholdersiglidtlængereog førstfalderfraomkringskelbækgadeogcykelskovenog Fisketorvetienromantiskdis.HerbryderTivolitårnetsåtil gengældfremigenialsinstråleglans:guldkupler,æblekinder, iskugler,gummiklokker:ohseptember!

14 10.gang Himlenernuttetogpudretmedflormelis.Husfladerne modstårmitblik,menfaldersåbratbortforhvertgadehjørne. Vejenidagbestårafafvisningeroginvitationerpakketindi hinanden.etfalliskspirøverstpåenbygning,hviskælder huser"cafégrotten".toilettetforbeholdtbarensgæster.ikkegæsterbliverafkrævetetgebyrpå5kr.detteerenryger bar! Ikke rygereervelkomne. ToiletpriseniTysklanderpå50cent,svarendetil3,75kr.Selv toiletsidningerdyrereidanmark,menmanskalstadigselv ydearbejdet.ydelsesserviceiskelbækgadeereksperteriat ydetruslerogtvangsforanstaltninger.dennyevinbarved Kødbyenskiltermedtoknytnæver. Øv.Ladostagedetom. Jegkanoverhovedetikkehuskebørnehaven,jobcentret, Brugsenogrundkørslenidag.Jegglemtedemaflutter ærgrelse.

15 11.gang Idaglykkedesdetmignæstenfuldkommenatglemmeatjeg giknedadsønderboulevard.jegkomitankeromdetligefør Skydebanegade,ogsåigenvedGasværksvej,menderimellem mediteredejegpåminindkøbslisteogblevkundistraheretto gange:afentilsløretkvindemedetlårkortstrutskørtunder frakken,ogafenhåndværkermedklapbukser,ølmaveog skuldrenetrukketsåhøjtopomørerneatjegfrygtedehan villetippeforover. Frikadellefars1kg Diversefriskefrugtertilfrugtsalat(ikkebanan,fordiden bliversnasket) Jordbærtildennorskegelérand Rugbrødogfranskbrød Nürnbergere(harALDIdemstadig?) Bacon Purløg Godeoste Grovmelogmåskealmindeligthvedemel Havregryn Müsli Yoghurt,mælk,("detsædvanlige") Lækkertkødpålæg FrikadellepålægtilHenrik Køkkenruller Toiletpapir Enrøgetmakreltilaftensmaden? Klorin Uldvaskemiddel Salathjerter

16 12.gang Idagmediteredejegigenpåminindkøbsliste(derdoghar ændretsigfordijegkøbtenogleaftingeneigår.detdrejersig omjordbærrene,delikatessepålægget,nürnbergerneog grovmelet,derdermedskaltrækkesfragentagelsen)menjeg blevdistraheretafparadoksetiatjegikkekanfastslåomdet virkeliglykkedesmigatgentagedentur,hvorjegvarmentalt fraværende.jegkanikkehuskedet.jegkankunhuskeénting: Jegvendtemigompåettidspunktogblikketfaldtpådetstore Tromped oeilmaleripågavlen.iminfraværendetilstand forekomdetmigganskenaturligtathimlenoverhalvtorvet varudvidetiretningmodfisketorvetmedenkæmpe triumfbueskudtindieneksisterendebygning. Mensjegskriverdisselinjer,kanjegseudafvinduetpåen mand,derstårforan"hotelcomfort"ogovergårmigmed mangealeniatgentage.hanharståetderhverdagitre måneder.hanharkorthårogbærerhabit.hanharetlystsæt tilnårdetervarmt,ogetmørktsætsomhanbrugerhvid skjorteogmanchetknappertil.pånærtholdertøjetflossetog blikketflakker.hansigeratkommunenhargenhusethampå hotellet,ogatdeterhansarbejdeståpågadenogtrække vejret.

17 13.gang Kl11:02.Mensjeglederefterenimprægneringsspraykommer jegpludseligitankeromatjegglemteheleturennedad SønderBoulevardidag.Jegharensvagerindringomnogle halvmørkeskyerihorisontenogenovervejelseomjegskulle skydegenvejadistedgade menderefter:nul.nix.ingenting. JeghuskerencafégæstvedHalmtorvetligeførrundkørslen (somjeghellerikkehusker) menbortsetfradetkunnejeg ligesågodthaveforetagetdennegentagelseigårsomi morgen.dererintetderskillerdenud.hurra!intet kendetegnerdennegentagelseiforholdtilalledeforrigeog kommende.mitprojekterlykkedes!ellerrettere;deterførst lykkedeshvisjeggentagerdenimorgen,forindtilnuskiller dagensgentagelsesigjonetopudvedatintetveddenskiller sigud. KanjegsåvideatjegvirkeliggikadSønderBoulevard?Ja,for dethavdekrævetenanstrengelseiformafetbevidstvalgat afvigefraden.

18 14.gang Idagkunnejegnaturligvisikketænkepånogetsomhelst andetendmingentagelseogmedovernaturligsanseskarphed printedehverenesteoverflødigoguvedkommendedetaljesig pånethinden.tvillingermedensjakker,enmandsmørkeog forbitredeansigtsudtryk,træerne,derfalmedeefterårsskønt. Sollysetfordelteskyggeog3Deffekterigaderummet,ogjeg tænkte:øv!digharjeghellerikkesetfør;ogdencykelerny ogdettræogdenhund,ogderharvijobcentretogbrugsen, dernuharfåetkundevenligeåbningstider;altsammenved jegmedsikkerhedatjegaldrigharsetførogatdenne gentagelseskillersigaltformegetudtilatværestatistisk usignifikant! Minehøjehælehamredeenfasttaktgennemminetankerog sømmedemigfasttilnu et,nu et,somjegtaltedemtilmig selvietforgævesforsøgpåatholdefastinogetandetend gentagelsenafgentagelsenafgentagelsenafgentagelsen,jeg taltealledisseordtilmigselvidatidogvaralleredehenneved dendel,vedmitnutids jeg,dérhvorjegskrevdemnedog tænktetilbagepåmigselvsomjeggikoghamredeminehæle nediasfaltenitakttilminetankerogtildeordjegblevved medatformeihovedetafidag idag idag ordetidag voksedesigstørreenddeandreogjegsprangfradeteneidag tildetnæsteidagsomfraisflagetilisflage.

19 15.gang Underkastermansiggentagelsenogladersigselvgentage ubevidstafogunderomstændighederne,gårmaniopløsning. Detsvarertildennedslidningafsensitiviteten,noglekalder dendagligetrummerum,ogsommandenforanhotelcomfort såglimrendeillustrerer. Foretagermanderimodenbevidstgentagelse,etablerer gentagelsendenpågældendehandlingsometobjekt,ogden handlendesometsubjekt,derforandresforhvergentaget handling.atvælgegentagelsenerathindredeniatgentageén selvogdermedioverhovedetatfindested. IdaganbringerjegminefødderpåSønderBoulevard,også gørderestenafarbejdet.gentagelsenerendrøm,mankun vågnerfra,nårmanskaltræffeetvalg. Erkroppennæstenaltidientilstandaftrance,ietbestemt handlingsrum,somjeganbringerdeniogsomkræveret minimumafpleje?somomdeneretlillebarnopbevarerjeg kroppenpåstederhvordenersikkermensjegerfraværende; medenkopkaffe,isengen,medryggenmodvæggenog ansigtetmoddøren

20 16.gang Måskeeretdejá vu,nårmansnubleroverenubevidst gentagelse? Måskeerdenerkendtegentagelsekunmuligfortilskuerentil endement,derpåetstikordgangpåganggennemleversitlivs mareridt,friskmedallefølelser,ogreagerermeddesamme udbrudidensammerækkefølge,styrterhentilvinduet,griber febrilskeftersitovertøj,o.s.v.. Elleriteatret,daingenteatergængerkanhuskeheltnedtil håndensdirrenogfodensdrejningomskuespillerinden reproducerersinoptrædenfraaftenenførpræcist.deteren teaterkonventionathungørdet,ogathunikkeanerathun nogensindehargjortdetfør,ogderforerdetsandt indenfor teaterrummetsfirevægge.

21 17.gang Idaghyredejegenskuespillertilatgentagemig.Hangikmin vejogtogminenotertilbørnehaven,jobcentret,brugsenog rundkørslen. "...Dajeggikogtænktepåhvadjegskullefokuserepå, opdagedejegatjeggikskiftevisisologskyggeogblevramtaf solenmellemhusene.jeglagdemærketilatminhudføltestøri solen,meniskyggenvardetminelæber,dervartørre.ved Brugsenstodderenfloktyndegymnasiedrengeogdrakcider, ogdetfikmigtilattænkepådettidspunkt,hvordetgikgaltfor migigymnasiet;detvarogsåenformiddaghvorvipjækkedeog købteenkasseølsomvisadogdelte.nedevedrundkørslenvar derenindvandrerienblåvarevogndervarkørtfortætpåen mormedetlillebarnogdestodogråbteafhinanden.derskete ikkenoget,hanvarbarekommetlidtfortætpå.mensjegstod dérkomderendnuenblåvarevognmedenindvandrer,ogéntil; deteråbenbarthvadmankøreri.ogensjovting mellemde kiksedecafeerpåhalmtorvethangderetgammeltberlinerluft klistermærke..." Hankanikkegentagemigmereendéngang,forsågentager hansigselv.

22 18.gang Jegbehøverikkeatgåmere. NårjegnutænkerpåSønderBoulevard,kanjegrummehele strækningenpåéngangiminbevidsthedsomenteaterscene ogefterbehovtilføjeregnogsol,skidnelagnerogrodede skyer,skuespillere,is skilte,indvandrere,biler,regn,lydenaf rådhusklokkerne,cykelskov,gymnasieelever,højehæle, ludere,politi skilte,træermedæbler,træerudenæbler,blæst, skilninginakken,værtshuse,falliskespir,tivoli tårne.vejen selvergentagelsen,ogbegivenhedernedriverhenoverden somskyernesskygger. Mensåvarderendersagde:Hvisduharfundetløsningen,så mådujogentagedén.

23

24 EllenFriis(1973) Interdisciplinærkunstner,uddannetvedoverbygningenfor"Kunst somhandlenidetoffentligerum",kunsthochschuleberlin Weissensee,2005. EllenFriisarbejderidé baseretfremforatbegrænsesigtilen bestemtkunstneriskform.undersøgelsenafemneterselveværket. Udfordringenbeståriatudtænkekreativestrategierogstrukturertil atudforskeetemnepåtværsafvidenskabelige,sociologiskeeller kunstneriskekategorier. "GentagelsenafGjentagelsen"indgårienrækkeundersøgelser,der undersøgerogfortolkerforskelligetidsbegrebersombaglænstid, slowmotion,filmisktid,ogcentraletidsbegreberhosforskereog tænkere.indtilvidereerolerømer,nielsbohrogsøren Kierkegaardblevetfortolket. Semere:www.ellenfriis.dk

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step

Goodbye LUS! Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid. - 3 vigtige step Goodbye LUS! - 3 vigtige step Mørke grøn: 348C Lys grøn: 368C Blå: 286C Hvid Goodbye LUS! - 3 vigtige step Den mest effektive lusebekæmpelse Hovedlus indlogerer sig hvert år hos hvert tredje barn mellem

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlem

Kære bestyrelsesmedlem Kære bestyrelsesmedlem Denne vejledning fortæller hvordan du får adgang til din bestyrelses Digitale Bestyrelsesrum. Den fortæller: hvordan du logger på første gang og får registreret dig som bruger af

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Brugermanual til epayment - Firmabetaling.

Brugermanual til epayment - Firmabetaling. Brugermanual til epayment - Firmabetaling. 1. Åbn din browser, f.eks. Internet Explorer. Gå til hjemmesiden https://epayment.cbs.dk. 2. Log ind med det brugernavn og password, som du har fået tilsendt

Læs mere

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode Afgrænsning: Følgende er ikke omfattet af denne vejledning: Anlægsomposteringer, som fortsat skal skrives på et omposteringsark og sendes til. Lønompostering, som fortsat skal håndteres via PØS/SLS. Fra

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

LÆKRE JULEOPSKRIFTER DER SMAGER SÅ FUGLENE SYNGER

LÆKRE JULEOPSKRIFTER DER SMAGER SÅ FUGLENE SYNGER INSPIRATION TIL DEN GODE JULESMAG SMAGER SÅ FUGLENE SYNGER LÆKRE JULEOPSKRIFTER DER SMAGER SÅ FUGLENE SYNGER FISKE sennep hedder nu GROv SENNEP Vi har fået nye glas... ellers er alt ved det gamle Nu får

Læs mere

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Mobil App. Login på appen

Mobil App. Login på appen Mobil App For at få fornøjelse af KEEP SAILING, skal du hente vores app, som du bruger til at tracke selve turen med, samt tage billeder undervejs. På den måde kommer der data i din logbog, som du derefter

Læs mere

Guide til mad og emballage

Guide til mad og emballage Guide til mad og emballage Jumpfood mad er flere friske grøntsager og frugt og et højere indhold af fuldkorn og fibre. Dertil er kvaliteten af råvaren et vigtigt fokuspunkt. Fælles for maden i Jumpfood

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Vejledning til Stellar WebUpdate

Vejledning til Stellar WebUpdate Vejledning til Stellar WebUpdate For at få mest mulig glæde af Stellar i fremtiden, er det vigtigt, at du løbende opdaterer dit system ved hjælp af tjenesten, vi kalder WebUpdate. I det følgende får du

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

De økologiske arketyper

De økologiske arketyper De økologiske arketyper 2013 Baggrund I forbindelse med produktudvikling eller markedsføring af økologiske fødevarer er en traditionel segmentering, hvor markedet inddeles efter demografiske data, oftest

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA VUGGESTUEN FIRKLØVEREN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vuggestuen Firkløveren,

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015

Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Afholdt: Referat: Bestyrelsesmøde d. 3/5 2015 Dato: 3. maj 2015 Tid: kl. 10:00 Sted: Fælleshuset Fremmødte: Mathias (lejl. 13), Lis (lejl. 24), Martin (lejl. 104), Karina (lejl. 218). Dagsorden: 1. Posten

Læs mere

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang?

Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus - Hvordan kommer du i gang? Mit Børnehus din indgang til dit barns institution Kære forælder. Mit Børnehus er din digitale indgang til dit barns institution. Her kan du se næste uges aktivitetsplan,

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT Invitation TIL SØLVBRYLLUP LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE BRUGER VEJLEDNING INVITATIONER JULEKORT en del af Tinglev Bogtrykkeri ApS Tværvejen 5 6360 Tinglev Tlf. +45 74 64 40 38 www.iprinting.dk

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job.

Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job. F O A F A G O G A R B E J D E Er du træt af dit job? opsagt eller ledig? ved at afslutte en uddannelse? ved at flytte? Find dit nye job på FOA Job Brugervejledning Indholdsfortegnelse: Hvad kan du bruge

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig

Enlige og gifte pensionisters. Økonomiske forhold. ved flytning til anvist plejebolig Enlige og gifte pensionisters Økonomiske forhold ved flytning til anvist plejebolig November 2013 DLCHE 1 NOTAT Resumé og oversigt over de 5 beregningseksempler: Eksempel 1: Økonomiske forhold for en enlig

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet

Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Forslag til dagens måltider for en dreng på 3 5 år med normal vægt og fysisk aktivitet Ca. 5900 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 300 kj/dag svarende til 5 % af energiindtaget (Svarer til ca. 1435

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger?

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Lav din egen varedeklaration. # 1 Sådan kan du bruge maddetektivens værktøjskasse til side 6-7 Sammenlign

Læs mere

Procesomfang: Processen beskriver bestilling, ændring, og sletning af en transportrekvisition. Ligeledes, en gennemgang af brugen af køreplanen.

Procesomfang: Processen beskriver bestilling, ændring, og sletning af en transportrekvisition. Ligeledes, en gennemgang af brugen af køreplanen. Formål: Formålet er at beskrive processen ved bestilling/ændring og sletning af en bus eller blokvognstransport, således at en rekvisition hver gang, den er blevet oprettet, eller ændret, indeholder de

Læs mere

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de?

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de? Rediger selv din hjemmeside med få klik Hvor mange besøger din side og hvem er de? Professionel e-mail, som du kan se overalt rediger selv din hjemmeside med få klik + + Få en hjemmeside i et CMS system,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Spam IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015

Office/Outlook. Vejledning. Spam IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Spam Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk Velkommen

Læs mere

1. Anmeldelse af arbejdsulykke

1. Anmeldelse af arbejdsulykke Afdeling: HR Udarbejdet af: Lars Bjarne Jensen E-mail: lars.bjarne.jensen@rsyd.dk Dato: 13. januar 2011 Telefon: 88 83 48 43 Mobil: 21 34 54 26 Vejledning til EASY 3.8.8 Arbejdsskadestyrelsens og Arbejdstilsynets

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram MinEnergi fsb s energistyringsprogram fsb drift og anlæg / tel 3376 8322 MinEnergi i fsb Boligafdelingernes forbrug af el, vand og varme har stor betydning for ejendommenes driftsøkonomi. Forbrugspriserne

Læs mere

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen

løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km begyndere Træningsprogram af Henrik Jørgensen løbeskolen Kom i form til at løbe 10 km Træningsprogram af Henrik Jørgensen begyndere Berlingske Tidende [ begyndere] For at kunne gennemføre grundprogrammet og samtidig bevare glæden ved at motionere,

Læs mere

MAC. Hvorfor printe til PDF?

MAC. Hvorfor printe til PDF? Hvordan laver jeg en korrekt PDF-fil? MAC Hvorfor printe til PDF? En printet PDF er optimeret til print, og indeholder ikke unødvendig information der kan gøre filen tung at printe. En printet PDF er derfor

Læs mere

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail

Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Aktivering af kodeord - når du har modtaget en systemmail Danmarks Miljøportal Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf. 72 54 54 54 CVR 29 776 938 EAN 5 798 000 871 007 miljoeportal@miljoeportal.dk www.miljoeportal.dk

Læs mere

God håndhygiejne giver bedre sundhed i børnehaven. Ellas Håndvaskeskole Håndhygiejne i børnehaver

God håndhygiejne giver bedre sundhed i børnehaven. Ellas Håndvaskeskole Håndhygiejne i børnehaver God håndhygiejne giver bedre sundhed i børnehaven Ellas Håndvaskeskole Håndhygiejne i børnehaver 2 Giv inspiration til god håndhygiejne med lege og enkle metoder Man kan ikke udforske verden uden at få

Læs mere

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning?

Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Har du glemt hvordan du loggede ind, da du oprettede din ansøgning? Når du skal logge på ansøgningssystemet for at tjekke dine beskeder, ansøgningens status eller eventuelt acceptere et tilbud om optagelse,

Læs mere

Kursus- og opslagsmateriale

Kursus- og opslagsmateriale Kursus- og opslagsmateriale December 2014 Lync 2013 Dette materiale er udarbejdet til et 1-dags kursus og gennemgår Lync 2013 med vægt på følgende funktioner: Gennemgang af brugerfladen med: Tilgængelighed

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

Jävla godt. svensk totaloplevelse

Jävla godt. svensk totaloplevelse Jävla godt Råvarer sanket i de skånske haver og friskfangede fisk hentet fra havet lige uden for hoveddøren. Maden på spahotel Ystad Saltsjöbad er dybt inspireret af den omkringliggende natur og bliver

Læs mere

Amazing Andel i Nordvest

Amazing Andel i Nordvest Amazing Andel i Nordvest 2 værelses andel til 342.487 kr med Københavns bedste udsigt! Lejligheden Beliggenhed Hvorfor flytter vi? Prisen Hvad koster det? Plantegning Kontakt info Materialer Billeder Tilbage

Læs mere

Kom godt i gang med EOLIS

Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS Kom godt i gang med EOLIS 1. Første gang du logger på... 3 2. Søg en debitor forsikret... 4 3. Hent debitorliste - alle kreditbeslutninger... 8 4. Hent debitorliste - for en specifik

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=0e9f989726&view=pt&q=ma...

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=0e9f989726&view=pt&q=ma... 1 of 5 27-09-2012 09:29 CDI 18 messages To: "Madusan-9@hotmail.com" Mon, Apr 5, 2010 at 1:11 PM Hvor bor du henne? Vil du afhente eller skal jeg sende den til dig? Mon, Apr 5, 2010

Læs mere