Gentagelsen af Gjentagelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentagelsen af Gjentagelsen"

Transkript

1 GentagelsenafGjentagelsen

2 GentagelsenafGjentagelsen afellenfriis OmslagvedEllenFriis UdgivetafforlagetGruppepres2010 ISBN Projekteterstøttetaf ogafstatenskunstrådsscenekunstudvalg

3 Gentagelsen Livetmålevesforlæns,menerindresbaglæns,hedderdethos SørenKierkegaard.Levermaninuet,vedmandetikke,ogved mandet,levermanikkeinuet! Gentagelsenkansigesatværeenløsningpådilemmaet,daden udgørensynteseafoplevelseogerindring.sørenkierkegaard siger:"det,dergjentages,harværet,ellerskundedetikke gjentages,mennetopdet,atdetharværet,gjørgjentagelsen tildetnye".hansdagligevandringindenformureneaf GuldalderensbitteKøbenhavnpåvirkedeutvivlsomthans tænkning.hanføltetilsyneladendebehovforatformulereen livsanskuelse,derkunnegørehverdagensgentagelser udholdeligeogenddaberigende. IdennebogbetragterjegSørenKierkegaardsdagligevandring somenmetodetilatudforskegentagelsensomfænomenog foretage"etforsøgidenexperimenterendepsychologi",som undertitlentil"gjentagelsen"(1843)lyder.jeggentager tilgangenogfårenandentekstudafdet. JegfulgtedensammerutenedadSønderBoulevardetantal gangeiseptember2009foratanalyserebegrebetgentagelse. Jegudførte,performede,enanalyse.Undersøgelsenvarden egentligeperformance,oghavdeintet(bevidst)publikum. Performancenvarskabttilatblivedokumenteret idenne bog.

4

5 1.gang Jegharsvedpåpandenogenbriseinakken.Tilmin forventningsfuldeoplevelsesmodushøreratjegnubemærker atmithårflagrerogdannerskyggerpåminnæsederblander sigmedminefregner.jegeroverrasketoveratjegselvkanse det.næse,fregner,bilernesbrændingmodasfalten,lyden skvulperdoventomkringminefødderogpludseligfølesden enekoldogvåd.enmandskovlersandmedrytmisketag. Kantenaftageogspir,mattegrånålestikienoverbelyst himmel.encafé,derhagersigfastpåhjørnetoverfor jobcentretscykelskov,hvorskelbækgade luderneplejedeat stå. Brugsenpasseres.Politistationen.Jegnoterermigforskellen påtoligegrønneelementer:politietsstedsegrønneskiltmed dehvideblokbogstaver,ogettræderdirrerogsnartmå overgivesigtilefteråret.irundkørslenvedhalmtorvetståren mandifrakkeogfodrerfuglene.hersåtætpåendestationen, derskiltermedenglevingerogspillerbach,stigerpulsen, dagenstrømmerpludseligthurtigere,ogjegdrejeraf.dehar repareretelevatoren,serjeg,menjegerikkeparattilattage herfra.

6 2.gang Dørsmækivenstreøre.Tjek. Tivoliforlystelsestårnforendenafvejen.Tjek. Blæstinakken.Tjek. Obstruktion:ethjerteligtgensynmidtpåfortovetmellemen mormedtobørnogenmandpåcykel.jegvigerudenomog konfronteresmedenmandmedenfoxterrieroghømhømpose. Vindenblæserenskilninginakkenpåmig.Højehæledergør parattilatoverhaleindenom.etskrabmodasfalten.hvad hedderdenlyd,nårenkvindemedhæleetøjeblikglemmerat løftefoden?enlapsus? Mørtelpose.Tjek.Idagudenmandenderskovlersandmed rytmisketagsompåenfascistiskplakat. Undvigergadeskilt.Tjek. Nedtrådttomat.Snorvikletomenkofanger.Politietogtræet. Tjek. Såforpokker,nuglemtejegatbemærkejobcentretog Brugsen.

7 3.gang Skyernevæltersigsjusketpåhimmelsengen.MidtoverSønder Boulevardblottesenbaggrundsometsnavsetlagen. Cykelsæderogbiltagemmergråtafennyligregn.Blæstenhar skiftetretningogåndermigihovedet. Fuglenebaskerbagvejbelysningensnet.Ufrierden,derikke haretstedatsættesigned!vedcafeenoverforjobcentret tildelerjegfemparasollerenlighedmednedslåedeog skulderløsepelikaner.jeghuskermedviljebrugsen. PåHalmtorvetmyldrerdetmedstatistertilogfra Øksnehallerne,hvorklokkenaltiderfemogtyveminutterini. Drejescenensættesknirkendeiværkogenpolitimandklørsig påøret:nu. Nudrejerjegmed.Nudrejerjegfra.Ørafalmægtighed.

8 4.gang Jofleredetaljerminvandringhar,josværerebliverdetat gentageden;hvadentendetaljerneskyldesuforudsete hændelser,ændringerfremkaldtafvind,vejrogtid,ellermin egengradafopmærksomhed. Dennemmestemådeatindskrænkedetaljerigdommenpåer vedatsløveopfattelsen.jegkanforeksempelgåihalvsøvne, beruset ellervedatventeetårmeddennæstevandring,så jegimellemtidenharglemtaltandetendbørnehaven, jobcentret,brugsen,rundkørslen. Jegpassererbørnehaven,jobcentretogBrugsen.Detlykkes migalligevelikkeatundgåatbemærkeenmandmeden snavsetstofposefrasømændeneshjem.hansaltforstoretøj bliverpustetopafstormenoghansejlernedadgaden. Modstræbendenotererjegmigdesudenenkvinde,der energiskskubberenrollator.træerneerfuldeafsmågrønne æbler,ogbladenekrængerdehvidebugeop. AfpraktiskeårsagergårjegadGasværksvej(foratkøbeindi Netto),mensenandendelafminbevidsthedfortsætteradden sædvanligevejtilhalmtorvetogførstdrejerfraved rundkørslen.jegfastholderdennepersonlighedsspaltninget øjeblikogforestillermiggentagelsensomenbabouschka,hvor hvertnytlagrummeralledeforrige,ogdoglignerdempåen prik.

9 5.gang Jegudvælgermignoglefikspunkter: BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN Mellemfikspunkterneagterjegnøjepåhvordanjegsætter fodenforikkeatbliveførtpåafveje;fordetsværeer naturligvisatundgåalleudefrakommendedistraktioner, hjerteligebekendteogufrivilligeobservationer. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig. Gentagelsenermulig.

10 6.gang Idagsnyderjeg.Jegharindskrænketgradenafdetaljertildet mindstmulige,oggårturenpåpapiret;idétjegfremkalderde firestederpåskiftfordetindreøje. BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN

11 7.gang Idagsnyderjegigen.Jegharindskrænketgradenafdetaljertil detmindstmulige,oggårturenpåpapiret;idétjeg fremkalderdefirestederpåskiftfordetindreøje. BØRNEHAVEN JOBCENTRET BRUGSEN RUNDKØRSLEN Ordenedannerenbrechtskscenografi,hvorderstår Børnehave,Jobcenter,Brugsen,Rundkørselmedfedetyperpå skilte.jegnoterermigdisseordognavigererefterdem.deter verdenopfattetsombegreberoginstitutioner.ikkesom sansning,ikkesomerkendelse,mensomuemotionel genkendelse.

12 8.gang Jegoverførerminepapirøvelsertilvirkeligheden: Selvomvejengårligeuderdetsværtatholdesigpåden.Jeg læserdenmedminefødder.derstårdesamme kendsgerningerhverdag,ogdajegtrorpåatverden eksistereruafhængigafmig,trorjeghellerikkeatbørnehaven, jobcentret,brugsenogrundkørslenændrersigvæsentligtdag fordag.sominstitutionerogbegreberbestårde;somord. Idagerjegenurviser,ogjeggliderforbibørnehaven, jobcentret,brugsenogrundkørslenmedafmålteskridtog bemærkerintetudoverminegenbevægelse:vige,stoppe, undvige,slåbue,gå.

13 9.gang klik klak klik klak klikkeklikklik klakforskellenmellemhæl ogfodsomenbilydvedhjertet.skilt:undvige.kantsten.ind igen.stoleistabel:undvige.kantsten,indtilfleremindre intervaller. Himlenflyderigyldensirupogvandetispringvandetved Politistationendryppersålangsomtatjegkannåattælle ringene.vedkrusågadeblivertivolitårnetædtafetæbletræ, menschristiansborgslotstårnetholdersiglidtlængereog førstfalderfraomkringskelbækgadeogcykelskovenog Fisketorvetienromantiskdis.HerbryderTivolitårnetsåtil gengældfremigenialsinstråleglans:guldkupler,æblekinder, iskugler,gummiklokker:ohseptember!

14 10.gang Himlenernuttetogpudretmedflormelis.Husfladerne modstårmitblik,menfaldersåbratbortforhvertgadehjørne. Vejenidagbestårafafvisningeroginvitationerpakketindi hinanden.etfalliskspirøverstpåenbygning,hviskælder huser"cafégrotten".toilettetforbeholdtbarensgæster.ikkegæsterbliverafkrævetetgebyrpå5kr.detteerenryger bar! Ikke rygereervelkomne. ToiletpriseniTysklanderpå50cent,svarendetil3,75kr.Selv toiletsidningerdyrereidanmark,menmanskalstadigselv ydearbejdet.ydelsesserviceiskelbækgadeereksperteriat ydetruslerogtvangsforanstaltninger.dennyevinbarved Kødbyenskiltermedtoknytnæver. Øv.Ladostagedetom. Jegkanoverhovedetikkehuskebørnehaven,jobcentret, Brugsenogrundkørslenidag.Jegglemtedemaflutter ærgrelse.

15 11.gang Idaglykkedesdetmignæstenfuldkommenatglemmeatjeg giknedadsønderboulevard.jegkomitankeromdetligefør Skydebanegade,ogsåigenvedGasværksvej,menderimellem mediteredejegpåminindkøbslisteogblevkundistraheretto gange:afentilsløretkvindemedetlårkortstrutskørtunder frakken,ogafenhåndværkermedklapbukser,ølmaveog skuldrenetrukketsåhøjtopomørerneatjegfrygtedehan villetippeforover. Frikadellefars1kg Diversefriskefrugtertilfrugtsalat(ikkebanan,fordiden bliversnasket) Jordbærtildennorskegelérand Rugbrødogfranskbrød Nürnbergere(harALDIdemstadig?) Bacon Purløg Godeoste Grovmelogmåskealmindeligthvedemel Havregryn Müsli Yoghurt,mælk,("detsædvanlige") Lækkertkødpålæg FrikadellepålægtilHenrik Køkkenruller Toiletpapir Enrøgetmakreltilaftensmaden? Klorin Uldvaskemiddel Salathjerter

16 12.gang Idagmediteredejegigenpåminindkøbsliste(derdoghar ændretsigfordijegkøbtenogleaftingeneigår.detdrejersig omjordbærrene,delikatessepålægget,nürnbergerneog grovmelet,derdermedskaltrækkesfragentagelsen)menjeg blevdistraheretafparadoksetiatjegikkekanfastslåomdet virkeliglykkedesmigatgentagedentur,hvorjegvarmentalt fraværende.jegkanikkehuskedet.jegkankunhuskeénting: Jegvendtemigompåettidspunktogblikketfaldtpådetstore Tromped oeilmaleripågavlen.iminfraværendetilstand forekomdetmigganskenaturligtathimlenoverhalvtorvet varudvidetiretningmodfisketorvetmedenkæmpe triumfbueskudtindieneksisterendebygning. Mensjegskriverdisselinjer,kanjegseudafvinduetpåen mand,derstårforan"hotelcomfort"ogovergårmigmed mangealeniatgentage.hanharståetderhverdagitre måneder.hanharkorthårogbærerhabit.hanharetlystsæt tilnårdetervarmt,ogetmørktsætsomhanbrugerhvid skjorteogmanchetknappertil.pånærtholdertøjetflossetog blikketflakker.hansigeratkommunenhargenhusethampå hotellet,ogatdeterhansarbejdeståpågadenogtrække vejret.

17 13.gang Kl11:02.Mensjeglederefterenimprægneringsspraykommer jegpludseligitankeromatjegglemteheleturennedad SønderBoulevardidag.Jegharensvagerindringomnogle halvmørkeskyerihorisontenogenovervejelseomjegskulle skydegenvejadistedgade menderefter:nul.nix.ingenting. JeghuskerencafégæstvedHalmtorvetligeførrundkørslen (somjeghellerikkehusker) menbortsetfradetkunnejeg ligesågodthaveforetagetdennegentagelseigårsomi morgen.dererintetderskillerdenud.hurra!intet kendetegnerdennegentagelseiforholdtilalledeforrigeog kommende.mitprojekterlykkedes!ellerrettere;deterførst lykkedeshvisjeggentagerdenimorgen,forindtilnuskiller dagensgentagelsesigjonetopudvedatintetveddenskiller sigud. KanjegsåvideatjegvirkeliggikadSønderBoulevard?Ja,for dethavdekrævetenanstrengelseiformafetbevidstvalgat afvigefraden.

18 14.gang Idagkunnejegnaturligvisikketænkepånogetsomhelst andetendmingentagelseogmedovernaturligsanseskarphed printedehverenesteoverflødigoguvedkommendedetaljesig pånethinden.tvillingermedensjakker,enmandsmørkeog forbitredeansigtsudtryk,træerne,derfalmedeefterårsskønt. Sollysetfordelteskyggeog3Deffekterigaderummet,ogjeg tænkte:øv!digharjeghellerikkesetfør;ogdencykelerny ogdettræogdenhund,ogderharvijobcentretogbrugsen, dernuharfåetkundevenligeåbningstider;altsammenved jegmedsikkerhedatjegaldrigharsetførogatdenne gentagelseskillersigaltformegetudtilatværestatistisk usignifikant! Minehøjehælehamredeenfasttaktgennemminetankerog sømmedemigfasttilnu et,nu et,somjegtaltedemtilmig selvietforgævesforsøgpåatholdefastinogetandetend gentagelsenafgentagelsenafgentagelsenafgentagelsen,jeg taltealledisseordtilmigselvidatidogvaralleredehenneved dendel,vedmitnutids jeg,dérhvorjegskrevdemnedog tænktetilbagepåmigselvsomjeggikoghamredeminehæle nediasfaltenitakttilminetankerogtildeordjegblevved medatformeihovedetafidag idag idag ordetidag voksedesigstørreenddeandreogjegsprangfradeteneidag tildetnæsteidagsomfraisflagetilisflage.

19 15.gang Underkastermansiggentagelsenogladersigselvgentage ubevidstafogunderomstændighederne,gårmaniopløsning. Detsvarertildennedslidningafsensitiviteten,noglekalder dendagligetrummerum,ogsommandenforanhotelcomfort såglimrendeillustrerer. Foretagermanderimodenbevidstgentagelse,etablerer gentagelsendenpågældendehandlingsometobjekt,ogden handlendesometsubjekt,derforandresforhvergentaget handling.atvælgegentagelsenerathindredeniatgentageén selvogdermedioverhovedetatfindested. IdaganbringerjegminefødderpåSønderBoulevard,også gørderestenafarbejdet.gentagelsenerendrøm,mankun vågnerfra,nårmanskaltræffeetvalg. Erkroppennæstenaltidientilstandaftrance,ietbestemt handlingsrum,somjeganbringerdeniogsomkræveret minimumafpleje?somomdeneretlillebarnopbevarerjeg kroppenpåstederhvordenersikkermensjegerfraværende; medenkopkaffe,isengen,medryggenmodvæggenog ansigtetmoddøren

20 16.gang Måskeeretdejá vu,nårmansnubleroverenubevidst gentagelse? Måskeerdenerkendtegentagelsekunmuligfortilskuerentil endement,derpåetstikordgangpåganggennemleversitlivs mareridt,friskmedallefølelser,ogreagerermeddesamme udbrudidensammerækkefølge,styrterhentilvinduet,griber febrilskeftersitovertøj,o.s.v.. Elleriteatret,daingenteatergængerkanhuskeheltnedtil håndensdirrenogfodensdrejningomskuespillerinden reproducerersinoptrædenfraaftenenførpræcist.deteren teaterkonventionathungørdet,ogathunikkeanerathun nogensindehargjortdetfør,ogderforerdetsandt indenfor teaterrummetsfirevægge.

21 17.gang Idaghyredejegenskuespillertilatgentagemig.Hangikmin vejogtogminenotertilbørnehaven,jobcentret,brugsenog rundkørslen. "...Dajeggikogtænktepåhvadjegskullefokuserepå, opdagedejegatjeggikskiftevisisologskyggeogblevramtaf solenmellemhusene.jeglagdemærketilatminhudføltestøri solen,meniskyggenvardetminelæber,dervartørre.ved Brugsenstodderenfloktyndegymnasiedrengeogdrakcider, ogdetfikmigtilattænkepådettidspunkt,hvordetgikgaltfor migigymnasiet;detvarogsåenformiddaghvorvipjækkedeog købteenkasseølsomvisadogdelte.nedevedrundkørslenvar derenindvandrerienblåvarevogndervarkørtfortætpåen mormedetlillebarnogdestodogråbteafhinanden.derskete ikkenoget,hanvarbarekommetlidtfortætpå.mensjegstod dérkomderendnuenblåvarevognmedenindvandrer,ogéntil; deteråbenbarthvadmankøreri.ogensjovting mellemde kiksedecafeerpåhalmtorvethangderetgammeltberlinerluft klistermærke..." Hankanikkegentagemigmereendéngang,forsågentager hansigselv.

22 18.gang Jegbehøverikkeatgåmere. NårjegnutænkerpåSønderBoulevard,kanjegrummehele strækningenpåéngangiminbevidsthedsomenteaterscene ogefterbehovtilføjeregnogsol,skidnelagnerogrodede skyer,skuespillere,is skilte,indvandrere,biler,regn,lydenaf rådhusklokkerne,cykelskov,gymnasieelever,højehæle, ludere,politi skilte,træermedæbler,træerudenæbler,blæst, skilninginakken,værtshuse,falliskespir,tivoli tårne.vejen selvergentagelsen,ogbegivenhedernedriverhenoverden somskyernesskygger. Mensåvarderendersagde:Hvisduharfundetløsningen,så mådujogentagedén.

23

24 EllenFriis(1973) Interdisciplinærkunstner,uddannetvedoverbygningenfor"Kunst somhandlenidetoffentligerum",kunsthochschuleberlin Weissensee,2005. EllenFriisarbejderidé baseretfremforatbegrænsesigtilen bestemtkunstneriskform.undersøgelsenafemneterselveværket. Udfordringenbeståriatudtænkekreativestrategierogstrukturertil atudforskeetemnepåtværsafvidenskabelige,sociologiskeeller kunstneriskekategorier. "GentagelsenafGjentagelsen"indgårienrækkeundersøgelser,der undersøgerogfortolkerforskelligetidsbegrebersombaglænstid, slowmotion,filmisktid,ogcentraletidsbegreberhosforskereog tænkere.indtilvidereerolerømer,nielsbohrogsøren Kierkegaardblevetfortolket. Semere:www.ellenfriis.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk

Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse 44956838 / info@marina-en.dk www.marina-en.dk B Lunch Selskab /kun i weekender fra kl. 1100 el. 1200 & buffet i Restauranten Inkl. eget lokale i 4 timer fra kl. 1100 Hjemmebagt brød - Franskbrød, surdejsbrød & rugbrød Croissanter & wienerbrød Dansk

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse

Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Meld dig ledig via Jobnet Jobsøgende uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at stå tilmeldt som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes

Læs mere

Patientvejledning. Kost efter gastrisk bypass. Lidt men godt

Patientvejledning. Kost efter gastrisk bypass. Lidt men godt Patientvejledning Kost efter gastrisk bypass Lidt men godt Ernæringsmæssige konsekvenser Efter en gastrisk bypass rummer mave sækken kun ca. 20 ml, og du kan ikke længere spise store måltider. For at holde

Læs mere

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet

Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen. Sund mad og fysisk aktivitet Fødevarestyrelsen Sundhedsstyrelsen Sund mad og fysisk aktivitet Sund mad og fysisk aktivitet Alfabeta, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen 2006 Forlagsredaktion: Helene Deden Foto: Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Casa d'artes ABC. Arbejdsgrupper

Casa d'artes ABC. Arbejdsgrupper Adresse Affald Afrejse Aircon Akutte problemer Anexo Ankomst Casa d'artes ABC Andelsselskabet Casa d Arte Rua Moinhos Vento, CP 611-A 8150-014 São Brás de Alportel, Portugal GPS-koordinater: Se under GPS.

Læs mere

Patientvejledning. Kost efter gastric sleeve. Lidt men godt

Patientvejledning. Kost efter gastric sleeve. Lidt men godt Patientvejledning Kost efter gastric sleeve Lidt men godt Ernæringsmæssige konsekvenser Efter en gastric sleeve rummer mavesækken kun mellem 50 og 200 ml, og du kan ikke længere spise store mål tider.

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om kontanthjælp, og som har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Affald 3 Aircondition 3 Altanmøbler 3 Babyer, små børn og udstyr til disse 3 Bagagevægt 3 Busser 3 Drømmesenge 4 DVD 4 Grill 4 GPS 4 Fodbold 5

Affald 3 Aircondition 3 Altanmøbler 3 Babyer, små børn og udstyr til disse 3 Bagagevægt 3 Busser 3 Drømmesenge 4 DVD 4 Grill 4 GPS 4 Fodbold 5 1 Affald 3 Aircondition 3 Altanmøbler 3 Babyer, små børn og udstyr til disse 3 Bagagevægt 3 Busser 3 Drømmesenge 4 DVD 4 Grill 4 GPS 4 Fodbold 5 Fyrfadslys 5 Fryseboks 5 Helligdage i Spanien 2015 5 Hvordan

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger?

Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Hvordan kan du bruge oplysningerne på en varedeklaration, og hvad er de vigtigste oplysninger? Lav din egen varedeklaration. # 1 Sådan kan du bruge maddetektivens værktøjskasse til side 6-7 Sammenlign

Læs mere

Procesomfang: Processen beskriver bestilling, ændring, og sletning af en transportrekvisition. Ligeledes, en gennemgang af brugen af køreplanen.

Procesomfang: Processen beskriver bestilling, ændring, og sletning af en transportrekvisition. Ligeledes, en gennemgang af brugen af køreplanen. Formål: Formålet er at beskrive processen ved bestilling/ændring og sletning af en bus eller blokvognstransport, således at en rekvisition hver gang, den er blevet oprettet, eller ændret, indeholder de

Læs mere

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23

Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Stiftet 20. april 1903 Sportsuge i Horne 1. juni - 9. juni 2013, uge 23 Nu er det endelig tid for igen at holde Horne Sportsuge og få samlet hele byen, store som små. Igen i år har vi sammensat et program

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Plan for hjemkundskab 6. klasse

Plan for hjemkundskab 6. klasse Plan for hjemkundskab 6. klasse Uge 2 til og med uge 7 Æg og sundhed Uge 2: Uge 3: Uge 4: Uge 5: Uge 6: Uge 7: Hønen og ægget Blød- og hårdkogt æg Æg en powerfood Æg til morgenmad, frokost og aftensmad

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Emails i PhD Planneren (rekruttering)

Emails i PhD Planneren (rekruttering) Emails i PhD Planneren (rekruttering) Indhold Emailskabeloner og makroer... 2 Masse-emails... 2 Statusopdatering OG afsendelse af email... 2 Hvorfra og hvordan sender man emails?... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Tilbudsavisen gælder fra søndag den 5. juli til og med lørdag den 11. juli Se åbningstider for din Irma på Irma.dk/find-butik ET VINTILBUD

Tilbudsavisen gælder fra søndag den 5. juli til og med lørdag den 11. juli Se åbningstider for din Irma på Irma.dk/find-butik ET VINTILBUD Tilbudsavisen gælder fra søndag den 5. juli til og med lørdag den 11. juli Se åbningstider for din Irma på Irma.dk/find-butik ET VINTILBUD du gerne må blande dig i 300,- 6 FLASKER FRIT VALG 90,- LOXTON

Læs mere

PIZZA SPIRER LAV SELV SUND. mad FODSELSDAG VÆR KREATIV I KØKKENET SÅDAN DYRKER DU SPIRER. til sjov. inspiration OM BØRN I KØKKENET

PIZZA SPIRER LAV SELV SUND. mad FODSELSDAG VÆR KREATIV I KØKKENET SÅDAN DYRKER DU SPIRER. til sjov. inspiration OM BØRN I KØKKENET Kitchen4Kids Nr. 6 April 2015 VÆR KREATIV I KØKKENET SUND FODSELSDAG inspiration til sjov mad SPIRER SÅDAN DYRKER DU SPIRER LAV SELV PIZZA OM BØRN I KØKKENET Gratis online magasin til dig og dine børn

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere