REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/ MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010"

Transkript

1 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/ MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli Orientering fra formanden 3. Orientering fra myndigheder 4. Status på karrieresamtaler 8. Eventuelt Deltagere: Afdelingschef Laila Reenberg Kontorchef Anders Jakobsen Specialkonsulent Jeppe Søndergaard Pedersen Kontorchef Susanne Kærup Fuldmægtig Christian Elander Rasmussen Kontorchef Thomas Molin Chefkonsulent Henriette Brandstrup Fuldmægtig Otto Klitgaard Jensen Chefkonsulent Marianne Brynfeldt Chefkonsulent Court Møller Fuldmægtig Morten Sørensen Fuldmægtig Hanna Voermanns Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen Forsvarets Personeltjeneste Farvandsvæsenet Forsvarets Efterretningstjeneste Beredskabsstyrelsen Sekretær i udvalget 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 Referat af mødet blev fordelt til medlemmerne den 23. august 2009 samt 25. maj Referatet blev godkendt.

2 Der var ingen bemærkninger til det endelige referat eller til dagsordenen for dagens møde. 2. Orientering fra formanden Laila Reenberg gennemgik afgang/rokering under turnusordningen fra perioden juni 2009 til juni Afgangen af fuldmægtige er halveret siden forrige møde. Siden juni 2009 har i alt 28 fuldmægtige forladt ordningen, herunder 21 fuldmægtige, der helt har forladt Forsvarsministeriets område. De resterende 7 er enten rokeret til interne konsulent stillinger eller har fået tjenestefrihed uden løn grundet deltagelse på VUTII. Der ses ikke at være myndigheder, der er særlig ramt af afgang i indeværende periode. Siden juni 2009 har der været 35 rokeringer af fuldmægtige. Susanne Kærup bemærkede, at rokeringerne kunne være foranlediget af afdelinger/stillinger, der blev nedlagt/oprettet. Laila Reenberg oplyste, at der fortsat er fokus på både rokeringer og fuldmægtige, der forlader ordningen. Laila Reenberg gennemgik principperne for tildeling af tjenestefrihed uden løn (TUL). Tidligere fik turnusfuldmægtige automatisk TUL ved overgang til eksterne stillinger. I dag ydes TUL på baggrund af en konkret vurdering. I vurderingen indgår en række momenter, som f.eks. det nuværende arbejdsområdes karakter, den hidtidige præstation (faglige og personlige kompetencer), hvor længe den pågældende medarbejder har været ansat, i hvilket omfang det vil være muligt at genplacere medarbejderen, når denne kommer tilbage samt karakteren af det nye arbejde. Grundet den økonomiske situation og omstruktureringerne i forsvaret har Forsvarsministeriet anlagt en relativ restriktiv praksis. Thomas Molin tilføjede, at stramningerne i praksis vedrørende TUL ikke kun gjaldt turnusfuldmægtige, men også andre medarbejdergrupper i forsvaret. Susanne Kærup bemærkede hertil, at en stramning på området burde prioriteres, og at det ud fra en tjenestestedsbetragtning var godt at udvise tilbageholdenhed, idet stillinger ofte står tomme under medarbejderens TUL. Henriette Brandstrup spurgte, om der endnu konkret var givet afslag på TUL til nogen turnusfuldmægtige. Anders Jakobsen bekræftede dette. Thomas Molin understregede, at TUL er en favorabel ordning, idet der på andre områder højst gives TUL i 3 måneder. Otto Klitgaard Jensen spurgte, om der normalt gives TUL i 2 eller 4 år til turnusfuldmægtige. Anders Jakobsen svarede, at udgangspunktet er 2 år. Jeppe Søndergaard Pedersen bemærkede, at TUL efter hans synspunkt ofte er en gratis omgang for arbejdsgiver, idet få benytter sig af tilbagegangsretten. Han betragter TUL som et medarbejdergode og mener derfor ikke, at arbejdsgiver bør være for restriktiv i vurderingen. Side 2/2

3 Court Møller understregede, at Beredskabsstyrelsen var meget tilfreds med den mere restriktive tilgang til TUL, og at det var godt for turnusordningen at udvise tilbageholdenhed. Laila Reenberg oplyste, at staten har indkøbt et e-rekrutteringssystem, som nu er tilgængeligt for samtlige statslige institutioner. Der er mange fordele forbundet med systemet, der bl.a. håndterer jobansøgninger elektronisk. Den administrative byrde, der er forbundet med bl.a. at bekræfte ansøgninger, lettes, da dette sker automatisk i systemet. På den måde sikrer man i højere grad en ens behandling af ansøgningerne og dermed af ansøgerne. Forsvarsministeriet regner med at tage systemet i brug i efteråret Court Møller kunne dertil oplyse, at Beredskabsstyrelsen tager systemet i brug i september måned Thomas Molin oplyste i forlængelse deraf, at Forsvarets Personeltjeneste endnu har kontrakt med EasyCruit, og at de derfor venter med at tage statens E-rekruttering i brug. Anders Jakobsen anbefalede, at alle myndigheder implementerer statens E-rekruttering hurtigst muligt. Laila Reenberg fortalte, at der på turnusudvalgsmødet i juli blev besluttet at oprette et internt jobunivers inden for Forsvarsministeriets område. Fremover vil turnusstillinger, faste fuldmægtigstillinger og konsulentstillinger blive slået op ét sted, således at det er nemt for akademiske medarbejdere at holde sig orienterede om ledige stillinger inden for ministerområdet. Det blev imidlertid dengang besluttet, at jobuniverset skulle afvente Forsvarsministeriets nye hjemmeside. Den nye hjemmeside ( sølvmodellen ) blev lanceret i slutningen af april Den nye version af hjemmesiden ( guldmodellen ) er planlagt til at gå i luften tirsdag d. 14. sep Her vil også myndighedernes beskrivelse af myndighedsområdet til brug for Fuldmægtignet blive lagt på. Jobuniverset forventes at være på plads samtidig. Efter den nye hjemmeside (sølvmodellen) er blevet lanceret, er det nu muligt at oprette en nyhedsgruppe, hvor brugere kan tilmelde sig at modtage nyheder om ledige stillinger. Dette arbejder HR- og administrationskontoret på. Laila kunne endeligt oplyse, at HR- og administrationskontoret i løbet af efteråret vil besøge de enkelte myndigheder for at fortælle turnusfuldmægtige, chefer og andre ansatte om den nye turnusordning og det større jobmarked inden for Forsvarsministeriets område. Laila Reenberg fortalte, at som følge af Turnusordningens nye retningslinjer, der trådte i kraft 1. november 2009, har turnusfuldmægtige, der har været ansat 10 år eller mere, som en overgangsordning mulighed for at komme til samtale på turnusstillinger indtil første stillingsskift, idet de ikke længere har fortrinsret til stillinger efter dette tidspunkt. Revisionen af ordningen har foreløbig ikke givet anledning til bemærkninger, men det er vigtigt at være opmærksom på fordelingen af fuldmægtige ved de forskellige myndigheder i fremtiden. Der skal være et vist flow, men samtidig under hensyntagen til, at der også skal være en periode med gavntjeneste. Laila kunne videre oplyse, at der på sidste møde blev lovet en statistik på ancienniteten i fuldmægtiggruppen. Der er pt. 190 turnusfuldmægtige ansat under FMN område. Såfremt ancienniteten beregnes fra eksamensdatoen, er der således 34 fuldmægtige, der har 10 års anciennitet eller mere, 53 fuldmægtige, der har 5-10 års anciennitet samt 103 fuldmægtige, der har 0-5 års anciennitet. Såfremt det beregnes fra ansættelsesdatoen under Forsvarsministeriets område, er der 13 fuldmægtige, der har 10 års anciennitet Side 3/3

4 eller mere, 20 fuldmægtige, der har 5-10 års anciennitet samt 157 fuldmægtige, der har 0-5 års anciennitet. Otto Klitgaard Jensen spurgte i den forbindelse, om ekstern ansættelse tæller med i vurderingen af antal turnusstillinger. Anders Jakobsen svarede, at den konkrete erfaring fra den eksterne stilling vurderes, men at ekstern ansættelse som hovedregel tælles med. Susanne Kærup bemærkede, at det er vigtigt, at turnusordningen administreres fleksibelt i forhold til antallet af rokeringer i løbet af de 10 år, og at der sker en individuel vurdering. Henriette Brandstrup oplyste dertil, at Farvandsvæsenet har flere ældre og erfarne medarbejdere, og at der derfor ikke er så mange rokeringer på Farvandsvæsenets område. Laila Reenberg gav en status på fuldmægtiguddannelsen. Siden sidste møde i juli 2009 er der oprettet 3 nye fuldmægtighold (hold 1-3), der alle har været på introduktionskursus. Hold 1 og 2 har derudover færdiggjort 2. modul. De to hold afslutter 3. og sidste obligatoriske modul i juni måned. Hold 3 afslutter 2. modul til august. På sidste møde blev det fremhævet, at der var en del fuldmægtige, der udeblev fra fuldmægtiguddannelsen. Det er ikke længere tilfældet, fuldmægtigene er blevet gode til at bytte internt, når de er forhindrede i at deltage. I de tilfælde, hvor afbud ikke meddeles senest 3 uger før kursets afholdelse, sendes regningen for medarbejderens deltagelse til den relevante myndighed. Flere mødedeltagere var enige om, at fuldmægtiguddannelsen og modulerne er rigtig gode. Morten Sørensen mente dog, at første modul virker lidt tungt, da det er ensformigt at høre på så mange oplæg fra myndighederne i træk. Morten foreslog, at deltagerne eventuelt selv kunne præsentere deres myndigheder. Anders Jakobsen nævnte, at det er vigtigt, at alle myndigheder bliver præsenteret på fuldmægtiguddannelsen, men at det sikkert var muligt at gøre det bedre. Laila Reenberg mente, at det kunne være en god idé at udstikke kriterier til oplægsholderne, så oplæggene kunne blive mere ensartede. Susanne Kærup understregede, at det generelle indtryk af fuldmægtiguddannelsen er rigtig godt. Anders Jakobsen nævnte, at uddannelsen generelt får gode evalueringer af turnusfuldmægtigene, som er glade for dagen i sin helhed. Et af de primære formål med uddannelsen er i øvrigt netværksdannelse. Henriette Brandstrup foreslog muligheden for, at et af modulerne besøger Gedser og kystredningstjenesten, hvor det bl.a. er muligt at sejle med redningsfartøjerne. Mødedeltagerne bifaldt ideen. 3. Orientering fra myndighederne Side 4/4

5 Susanne Kærup kunne oplyse, at Forsvarskommandoen evaluerer afgang af medarbejdere hvert halve år. Der har ikke været nogen nævneværdig afgang. Henriette Brandstrup oplyste, at Farvandsvæsenet har ansat 5 nye turnusfuldmægtige, hvilket skyldes, at et antal fuldmægtige er blevet udnævnt til konsulenter. Court Møller fortalte, at der i Beredskabsstyrelsen er ansat færre fuldmægtige, og at der pt. var ledige/vakante stillinger. Marianne Brynfeldt meddelte, at der i Forsvarets Efterretningstjeneste var ansat 8 turnusfuldmægtige, og at der ikke generelt er nævneværdig afgang på området. Thomas Molin oplyste, at Forsvarets Personeltjeneste generelt modtager få opsigelser, og at der er en række ubesatte stillinger. Sidstnævnte kan muligvis hænge sammen med, at myndighederne selv har overtaget lønsumsansvaret, hvilket muligvis kan få betydning for turnusordningen. Vedrørende forliget havde Forsvarets Personeltjeneste endnu ikke noget endeligt overblik, men der må forventes afskedigelser. Turnusfuldmægtige vil formentlig ikke blive særlig hårdt ramt, men det er svært at sige umiddelbart. For så vidt angår civiles deltagelse på VUTII kunne Thomas oplyse, at grundet den økonomiske situation vil civile ikke deltage i ordningen fremover, ligesom den militære deltagelse på holdet tillige vil blive skåret ned. Laila Reenberg tilføjede, at ordningen med civil deltagelse på VUTII efter hendes mening er at skyde over målet, og at ordningen bør ophøre. Thomas Molin kunne tilføje, at forsvarschefen havde samme opfattelse. Susanne Kærup erklærede sig enig i ovenstående og tilføjede, at ordningen skaber mange frustrationer for de civile deltagere for så vidt angår deres fremtid i systemet efterfølgende. Deltagelse på VUTII bygger forventninger op, som er svære at indfri efterfølgende. Thomas Molin understregede, at der var gjort alt for at nedtone deltagernes forventninger forud for deltagelsen. Henriette Brandstrup spurgte, hvilke overvejelser, der lå til grund for optagelse af civile på uddannelsen. Thomas Molin svarede, at den civile deltagelse blandet andet havde til formål at få en bredere forståelse af den militære strategiske tankegang. Side 5/5

6 4. Status på karrieresamtaler Hanna Voermanns oplyste, at departementet er i gang med at afholde karrieresamtaler for de fuldmægtige, der ønsker det. Der er tredje gang, der afholdes samtalerunde. Samtalerne sker på baggrund af et nyt samtaleværktøj, som tager udgangspunkt i Personalestyrelsens karriereportal. Court Møller nævnte, at der ikke har været afholdt karrieresamtaler i Beredskabsstyrelsen, og at han var i tvivl om formålet. Court nævnte desuden, at ensretning på området er ønskeligt. Hanna Voermanns svarede, at samtalen tager udgangspunkt i kompetencer, potentiale og den enkeltes ønske til fremtidig stilling, men at det under samtalen altid blev gjort klart, at den enkelte selv har ansvaret for egen karriere. Samtaleskemaet blev desuden udleveret i kopi til mødedeltagerne. Anders Jakobsen forklarede, at samtalerne ligeledes har til formål at afdække talentmassen i et koordinerende forum mellem myndighederne, og at samtalerne blev holdt i forlængelse af formøder med de nærmeste chefer. Ideer til samtalernes gennemførelse, samtaleskemaer mv. er oprindeligt blevet udarbejdet i et samarbejde mellem myndighederne bl.a. ved en workshop for ca. 2 år siden. Hvis der er behov herfor, vil en lignende koordinering kunne finde sted igen i efteråret. 5. Eventuelt Det blev aftalt, at næste møde i Turnusudvalget finder sted i januar Side 6/6

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere