Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole"

Transkript

1 Job- og personprofil til stillingen som distriktsskoleleder på Toftlund Distriktsskole TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 1.Tønder Kommunes administrative organisering Tønder Kommune er administrativt organiseret i 4 forvaltninger: Teknisk Forvaltning, Social, Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen, Børn og Skole/Kultur og Fritid og Centralforvaltningen, der ledes af en direktion bestående af 4 direktører inklusiv Kommunaldirektøren med ansvar for hver sin forvaltning. Skole- og dagtilbudsområdet arbejder tæt sammen med Børn og Unge, begge afdelinger er organiseret under Børn og Skole/Kultur og Fritid. Afdelingerne har til huse på 2 forskellige adresser, indtil der i 2015 bygges nyt rådhus i Tønder by. De administrative ledelseslag er inddelt i 4 niveauer. Distriktsskolelederne er placeret på niveau 4 med direkte reference til skole- og dagtilbudschefen. Tønder Kommune har et lederforum med deltagelse af samtlige ledere fra niveau Tønder Kommunes Skolevæsen I 2011 gennemgik kommunens skolevæsen en stor strukturændring kaldet Helhedsløsningen. 19 skoler blev nedlagt, hvorefter 4 nye skoler blev oprettet. De 4 skoler har nu undervisning på 10 adresser. Toftlund Distriktsskole er en af de nyoprettede skoler. Strukturændringen sikrede, at der fortsat gives vejledende timetal til alle elever, at der etableres linjer på alle overbygningsskoler, og at skolevæsnet består af robuste enheder både elevtalsmæssigt og økonomisk. Helhedsløsningen indeholder også et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole. Kommunen er inddelt i 4 dagtilbudsområder, som er identiske med de 4 skoledistrikter. Der er en tydelig forventning om, at distriktsskolelederen og områdelederen på dagtilbud indgår i tæt samarbejde for at sikre, at overgangen fra dagtilbud til skole fungerer bedst muligt. Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2012 at få evalueret Helhedsløsningen. Den evaluering foretages henover sommeren i 2013 af Epinion. Den endelige evalueringsrapport fremlægges og behandles ultimo Alle 4 distriktsskoler har forskellige artede specialtilbud for elever i generelle vanskeligheder og en kommunal specialafdeling for elever i vidtgående vanskeligheder. Foruden de 4 distriktsskoler har skolevæsnet også en Ungdomsskole Tønder Ungdomsskole som udover traditionelle ungdomsskoletilbud også rummer den kommunale 10. klasse Tønder10 og en lang række tilbud for elever med særlige behov. Der er et rigtig godt samarbejde mellem distriktsskolerne og ungdomsskolen, ligesom ungdomsskolelederen deltager i alle skoleledermøder med forvaltningen. Skolevæsnet står over for at få ny skolepolitik, som dels skal tage højde for skolereformens indhold og dels skal sikre en sammenhængende tænkning mellem skole- og dagtilbudsområdet. En sådan politik forventes vedtaget i efteråret Frem til den nye politik træder i kraft, vil der i Tønder Kommune være en overgangsordning, der præciserer den politiske forventning og skolevæsnets tydelige fokus i arbejdet med implementering af skolereformen. 3.Kommunale målsætninger og omdrejningspunkter Skolevæsnets målsætninger og omdrejningspunkter indeholder beslutninger om udvikling, der dels præciserer forventninger til lokale indsatser og dels følger nationale indsatser. FASE2 Som led i Helhedsløsningen skal der fra august 2014 etableres kompetenceteam på alle distriktsskoler. Kompetenceteamene består af socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR-ansatte, UU-vejledere og andet fagpersonale. Denne faggruppe får fast arbejdssted på distriktsskolerne og skal i dynamisk samarbejde med både skole- og dagtilbudspersonale sikre, at bekymringer i 2

3 forhold til enkelte børn hurtigt adresseres. Målet med FASE2 er at tage hånd om børns vanskeligheder så tidligt, at der i væsentligt mindre omfang bliver behov for at igangsætte lange sagsforløb. Inklusion Opnåelse af den nationale målsætning om 96% inkluderede børn i 2015 er en stærk målsætning i Tønder Kommune. Siden 2010 har opfyldelse af målsætningen været central både i det politiske fokus og i skolernes daglige arbejde. Inklusionsarbejdet i Tønder Kommune rummer både et stærkt pædagogisk fokus med plads og rum til lokale tiltag og en økonomisk incitamentmodel, som har vist sig at have stor effekt. Skolernes eksklusionsprocent følges nøje, og der er tydeligt udtrykte forventninger om, at skolelederne etablerer læringsmiljøer på skolerne, der på alle måder understøtter målsætningen. Inklusionsindsatsen blev evalueret første gang i foråret Evalueringen viser, at det samlede skolevæsen er på vej mod en inklusionsprocent på 96, at der fortsat er behov for kompetenceudvikling blandt personalet, og at forældrene ønsker mere information om inklusionsarbejdet. Unge i ungdomsuddannelse 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i Tønder Kommune er godt på vej var måltallet 93,7%. For at nå målet er der i Tønder oprettet et Samarbejdsforum for uddannelse med repræsentation af kommunens ungdomsuddannelser, prøveførende skoler, UU, politikere og forvaltning. Desuden udvikles der til stadighed tiltag for såvel elever som undervisere, der understøtter målsætningen. It i undervisningen Tønder Kommune har en Medielæseplan med stærkt fokus på brugen af it i undervisningen. Der har siden kommunesammenlægningen været afsat mange resurser til etablering og forsat sikring af hardware, stabile netforbindelser etc. Implementeringen af Medielæseplanen støttes af et lavt antal elever pr pc, resurser til indkøb af digitale læremidler, etablering af kommunale kurser for medarbejdere, krav om inddragelse af it i undervisningen og forventninger om videndeling blandt lærerne. Science-strategi Tønder Kommune har fra august 2013 en fælles science-strategi fokus på natur, teknik og sundhed - der gælder for 0-18-års området. Strategien fokuserer på 3 elementer: styrkelse af de professionelles samarbejde, udnyttelse af mulighederne i uformelle læringsmiljøer og erhvervslivet som rollemodeller. Målet med strategien er, at vores børn og unge får en bred forståelse for, at science er noget vi omgiver os med hver eneste dag. Af den vej skal flere unge få lyst til at tage en ungdomsuddannelse inden for det naturvidenskabelige felt, fordi det på den lange bane skaber flere arbejdspladser i kommunen. Rullende skolestart Siden 2009 har der været arbejdet med rullende skolestart i forskellige forsøgsprojekter. Målet med forsøgsprojekterne er at udvikle modeller og skabe forskelligartede erfaringer, der skal give et gedigent grundlag for den endelige beslutning om, hvorvidt der skal etableres rullende skolestart som fast element i skolevæsnet og hvordan den rullende skolestart i givet fald skal organiseres. Derudover har der siden 2009 være fokus på: Øget fagligt udbytte for alle børn Udfordringer for særligt velbegavede elever Sund kost på alle skoler 4.Toftlund Distriktsskole Toftlund Distriktsskole ligger i den nordlige del af Tønder Kommune og er den eneste folkeskole i Toftlund- og Agerskovområdet. Toftlund Distriktsskole består af 3 adresser: Toftlund Skole beliggende i Toftlund, Agerskov Skole i Agerskov og Høllevang i Toftlund. 3

4 Toftlund Distriktsskole er en skole med ca. 640 elever fra årgang og ca. 100 medarbejdere. I skolens fritidsordning går ca. 155 børn. Ca. 485 elever går på Toftlund Skole, ca. 115 på Agerskov Skole og ca. 40 elever er tilknyttet den kommunale specialafdeling for elever i vidtgående vanskeligheder på Høllevang. Toftlund Skole er opdelt i tre afdelinger (0.-3. årgang, årgang, årgang). Skolens medarbejdere er tilknyttet én afdeling og har hovedparten af deres undervisning i egen afdeling. For eleverne i årgang er der oprettet 3 linjer: Idrætslinjen, Den internationale linje og Fokuslinjen (en kreativ linje). Toftlund Skole har den ene af kommunens to modtageklasser. Agerskov Skole har elever fra 0.-6.klasse. Medarbejderne er her primært tilknyttet årgang eller årgang. Høllevang har elever fra klasse opdelt i mange mindre grupper. Ledelsesteamet på Toftlund Distriktsskole udgøres udover distriktsskolelederen af vicedistriktsskolelederen, SFO-distriktslederen, afdelingslederen for specialområdet, afdelingslederen for indskolingen, filiallederen i Agerskov, SFO-filiallederen i Agerskov og distriktsservicelederen. Distriktsskolelederen og vicedistriktsskolelederen har kontor på Toftlund Skole. I foråret 2014 skal der ansættes ny vicedistriktsskoleleder og ny afdelingsleder for indskolingen. Kommunalbestyrelsen afsatte i millioner til modernisering af kommunens skolebygninger. Etablering af kantine, modernisering af faglokaler og science-områder på Toftlund Distriktsskole er en del af denne modernisering. I udarbejder arkitektfirmaet SIGNAL en analyse af kommunens skolebygninger med henblik på en mere pædagogisk udnyttelse af eksisterende m 2, hvor særligt etablering af gode lærerfaciliteter og skiftende læringsmiljøer er i højsædet. Skolen har arbejdet med at implementere LP/SP-modellen som samarbejdsformen i de enkelte team. Alle medarbejdere har deltaget i kursusforløb om brug af SP-modellen. Øget inklusion og styrket almenundervisning er en udfordring, som skolen har arbejdet med siden sin start. Skolens eksklusionsprocent er i oktober 2013 opgjort til 9,52% på baggrund af skolens faktiske elevtal. Skolens tilgang er, at inklusion skal starte nedefra. Det har givet gode resultater i indskolingen og på mange måder udfordret inklusionsarbejdet på mellemtrinnet og i overbygningen. Der har været afviklet kortere kurser og konkrete interventionsforløb for at kvalificere inklusionsarbejdet. I efteråret 2013 deltager skolen i forskningsforløbet Inklusion og undervisningsdifferentiering i samarbejde med UC-Syd og professor Susan Tetler. Skolens SFO tilbyder i samarbejde med foreninger og frivillige i lokalområdet en lang række tilbud til SFO-børnene. Der har i flere år været tradition for samarbejde med byens ældre om håndværk, madlavning og samvær på tværs af generationer. SFO en har endvidere et samarbejde med flere lokale idrætsforeninger under titlen Grib og gør, hvor eleverne præsenteres for mange forskelligartede fritidsaktiviteter som skydning, 4H, badminton etc. 5. Overordnede arbejdsopgaver Distriktsskolelederen har det strategiske, administrative, økonomiske, personalemæssige og det overordnede faglige/pædagogiske ansvar i forhold til skole- og dagtilbudschefen. Strategisk ledelse Ansvar for det langsigtede arbejde med at omsætte Kommunalbestyrelsens og Børn og skoleområdets værdigrundlag, mål og konkrete beslutninger i skolens praksis og hverdag Ansvar for at sikre sammenhæng mellem skolens resurser, organisering, ydelser og effekt Ansvar for skolens mål- og evalueringskultur Ansvar i samarbejde med områdelederen - for udviklingen af samarbejdet mellem skole og dagtilbud i distriktet 4

5 Aktivt og konstruktivt samarbejde med øvrige ledere skolevæsenet og samarbejdspartnere i lokalområdet Økonomisk og administrativ ledelse Ansvar for skolens samlede budget. Ansvar for overholdelse af retningslinjer og beslutninger på det økonomiske område Ansvar for en tydelig kommunikation om skolens økonomi til skolebestyrelse, medarbejdere og forvaltning Personaleledelse Ansvar for, at medarbejdernes resurser og faglige kompetencer anvendes bedst muligt Ansvar for videndeling mellem de ansatte Ansvar for at lede og etablere et forpligtende samarbejde i ledelsesteamet Ansvar for et godt og udviklende arbejdsmiljø på arbejdspladsen Faglig/pædagogiske ledelse Ansvar for at opstille mål og rammer, sikrer at nationale resultatmål nås Ansvar for at fastholde og udvikle et udfordrende og højt fagligt miljø Ansvar for, at de opstillede mål realiseres i såvel undervisningsdelen som fritidsdelen Ansvar for at kunne dokumentere resultater i forhold til de opstillede mål Ansvar for, at både ledere og medarbejdere er opdaterede pædagogisk og fagligt Ledelse af samarbejdet med forældrene, herunder arbejdet i skolebestyrelsen: Ansvar for, at skolebestyrelsen bliver betjent, så den kan opfylde sine opgaver jf. folkeskoleloven Ansvar for at sikre den gode dialog og det gode samarbejde med hjemmet og skolen Arbejder for, at der skabes et godt fællesskab blandt forældrene 6. Udfordringer på kort sigt Distriktsskolelederen vil have følgende udfordringer på kort sigt: At ansætte ny vicedistriktsskoleleder og afdelingsleder i foråret 2014 At nå de kommunale mål for inklusion At implementere den kommende folkeskolereform i samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelse At implementere de nye rammer for arbejdets planlægning At profilere skolen i lokalområdet som det naturlige skolevalg 7. Lederprofilen Du skal som distriktsskoleleder kunne dokumentere nedenstående kvalifikationer: At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund At du har en lederuddannelse - eller du er godt i gang med en At du har ledelseserfaring og erfaring med økonomistyring af skoler At du er vant til at arbejde strategisk og på tværs i organisationen og færdes sikkert i Faglige og pædagogiske indsatser Realisering af mål og strategier Kommunikation på mange forskellige niveauer Kvalitetsudvikling og evalueringsarbejde Som person er du: robust og tydelig du kan lide udfordringer, du trives med kompleksiteter og tør træffe beslutninger iderig og nytænkende så udvikling og etablering af mangeartede løsningsmuligheder falder dig naturligt fakkelbærer så politiske beslutninger og indsatsområder fremstår som tydelige mål og milepæle for alle på skolen 5

6 afslappet og engageret så overblikket bevares og målene nås 8. Ansættelsesproces Ansættelsesudvalget er sammensat af følgende: Skole- og dagtilbudschef Ledelsesrepræsentant fra distriktet Medarbejderrepræsentant fra distriktet 2 skolebestyrelsesrepræsentanter fra distriktet Repræsentant for øvrige distriktsskoleledere Stedfortræder for skole- og dagtilbudschefen Ansøgningsfristen er 18. november 2013, hvor ansøgningen skal være modtaget. Ansøgning, CV og relevante bilag skal sendes via Tønder Kommunes e-rekrutteringssystem på 1.samtalerunde afvikles d. 29. november Efter 1. samtalerunde afvikles en personprofilanalyse, som ansøgeren får tilbagemelding på, og som ansættelsesudvalget er gjort bekendt med inden afviklingen af 2. samtalerunde. Tiltrædelse forventes pr. 1. februar

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere